Sam-jū-keng Sin-choān Pe̍k-oā Chù-kái/Lūn Sam-jū-keng Pún-bûn ê Thé-thóng kap Chit-pún Taⁿ-chiah Chhut ê Sam-jū-keng Sin-choān Pe̍k-oā Chù-kái

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Hoān-nā ài-beh ha̍k-si̍p tāi-chì eng-kai tio̍h tùi kán-séⁿ kàu khui-khoah. Chit-ê hoat-tō͘ ta̍k sè-tāi ê lâng ē-hiáu tùi-tiōng, sī in-ūi chai lâi hun-hun sòaⁿ-sòaⁿ káng-kiù bān-hāng-sū sī hoân kap oh-tit. Lūn-kàu tha̍k-chheh ia̍h sī án-ni, só͘-í, iáu-kín tio̍h chiàu chhù-sū, chhin-chhiūⁿ sio̍k-gú kóng, "Pah-chhioh koân lâu tùi tē khí." Tāi-seng ê lâng ū ēng Lé-kì ê Lōe-chek á-sī Siáu-ha̍k chò khí-thâu ê chheh, āu-lâi ê lâng khah-siông tōa chun-tiōng Sam-jū-keng chò siàu-liân-lâng ê chho͘-ha̍k.

Lâng piàn-piàn tùi-tiōng Sam-jū-keng sī ūi-tio̍h in phah-sǹg chit-pún ū kúi-nā hāng hó ê khoán-sit:

  1. Sī ke̍k lī-piān. Chiū-sī i-ê kù-tāu té, bûn-sû hó-tha̍k. koh khoài ē kì-tit, ia̍h hó-tòa, ia̍h bē-kùi.
  2. Sī chho͘-ha̍k ê chia̍t-lō͘. Tī Tiong-kok sàn-hiong lâng bô thang kú-kú tha̍k-chheh, só͘-í chit-hō ê chheh put-chí ha̍p i-ê khiàm-khoeh.
  3. Sī chin-si̍t. Só͘ kì-chài sī kiû si̍t-chāi, lóng bô hô͘-tô͘.
  4. Sī bē hūn-loān. Só͘ káng-lūn--ê lóng sī chiàu chhù-sū.
  5. Sī kán-séⁿ. Sui-jiân ū chū-chi̍p khoah-tōa ê sū, iáu-kú só͘ ēng ê oē kap ì-sù sī kai-koat bêng-láng.
  6. Sī pau-hâm chiu-bi̍t. Lí-ha̍k ê kin-goân, chu-chheh ê kin-ki, kap kong-kàm ê chhù-sū lóng ū pau tī chit--ni̍h, só͘-í kiám-chhái chit-pún-chheh thang kiò-chò "chhiú-ńg-lāi ê sió-lūi-su."

Sam-jū-keng sī Sòng-tiâu ê On̂g Eǹg-lîn (Pek-hō͘ Sian-seⁿ) ê chhiú tù--ê. I sī put-chí gâu ê tha̍k-chheh-lâng, iā bat chò pa̍t-mi̍h ê chheh hō-chò Khùn-ha̍k kí-bûn (ū cha̍p-sì pún; pun chò sì-hāng, chiū-sī gī-lūn keng-chheh, thain-tē ê lí, phoe-phêng si, í-ki̍p cha̍p-lio̍k ê tāi-chì) kap koh chi̍t-phō miâ-kiò Gio̍k-hái (ū nn̄g-pah pún; sī lūi-chi̍p Tiong-kok chē-chē hāng chheh ê iàu-kín, ná-chhin-chhiūⁿ lūi-su ê thé).

Tī Tiong-kok ū káng-chheng lâng sui-jiân siông-sè ha̍k-si̍p Sù-su kap Ngó͘-keng, m̄-kú lóng bô iàu-kín káng-kiù Sam-jū-keng. In khah bô sím-mi̍h ē hiáu-tit chhâ-khó lâi thàu-thiat i-ê ì-sù. Káⁿ-sī tng gín-ná ê sî ū o̍h oa̍t-liām i-ê pe̍h-bûn ê jī-kù nā-tiāⁿ, bô tùi-tiōng i-ê ké-soeh. Chit-ê sī tōa chhò-gō, in-ūi lâng hoān-nā só͘ chò ê tāi-chì eng-kai tio̍h siông-sè bêng-pe̍k kàu bat. Khó-sioh! Tiong-kok lâng khah-chē in-ūi chí-ū ài khó-kàu tit kong-bêng, só͘-í kan-ta óa-khò pa̍t-lâng só͘ thoân ê ké-soeh, lóng bô beh chīn-sim lâi ka-tī siūⁿ kek-chhut in só͘ tha̍k ê chheh ê ì-gī, sū-put-ti to̍k-to̍k sī thàn chit-ê hoat-tō͘ chiàⁿ-ē chò lâng chì-tōa ê lī-ek.