Sió-toān Niû A-liāng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
A-liāng-peh chhut-sı̀ tı̄ Sin-tek ê Kiⁿ-liâu-khiⁿ, āu-lâi soá-khı̀ Ge̍h-bâi, tı̄-hia thiaⁿ tō-lí. Kàu 56 hè ê sı̂, tùi Kai Bo̍k-su siū soé-lé; tâng hit-nı̂ siat-lı̍p choè tiúⁿ-ló. 
Tı̄ 20 nı̂ chêng ū soá-lâi Hoe-liân-káng ê Kun-ui-chng, keng-lông. Hit-sı̂ choè-tı̄n lâi Hoe-liân-káng toā-soè kiōng 17 lâng nā-tiāⁿ, taⁿ choân-ke ū 43 lâng, sı̍t-chāi chin chhut-teng. I tı̄ chı̍t-ge̍h-jı̍t chêng ū phoà-pı̄ⁿ. Kàu tı̄ 7 ge̍h 29 hō chiū hō͘ Siōng-tè tiàu i lı̄-khui sè-kan. Lūn i ê lí-le̍k ài siá kúi-nā hāng pò tāi-ke chai i ê choè lâng. 
1. I ê lâng-khoán sı̄ chin phoh-sı̍t, chin khiam-pi, tùi lâng chin chhin-chhiat, chin ū tō͘-liōng, hoaⁿ-hí chò chû-siān ê sū, m̄-bat hoān koaⁿ hoat, gâu tı̄-lí ke-lāi. Sui-jiân ke-lāi hiah choē lâng, m̄-bat thiaⁿ-kı̀ⁿ put-hô ê sū. 
2. I ū châi, chú, siū ê hok-khı̀:─Sui-jiân i bô chin toā hó-gia̍h, chóng-sı̄ ū siong-tong ê seng-oa̍h, ta̍k ê kiáⁿ-jı̂ lóng ū chhân-hn̂g kúi-nā kah. 
Kiáⁿ-sun chı̍t toā-tı̄n. Hiān-sı̂ ū sı̀-ê kiáⁿ, sı̀-ê sim-pū, cha̍p-jı̄ ê ta-po͘-sun, cha̍p-it ê cha-bó͘-sun, sı̀-ê sun-sim-pū, sı̀-ê ta-po͘ cheng-sun, saⁿ-ê cha-bó͘ cheng-sun, chham A-liāng-ḿ kiōng sı̀-cha̍p-saⁿ ê. Kiáⁿ-sun ta̍k lâng put-chí iú-hàu sūn-bēng, choè sū-gia̍p jı̄n-chin, thang kóng sı̄ siú-kí an-hūn ê lâng. Sun ê tiong-kan ū-ê put-chí iú-chı̀. Hiān-sı̂ chı̍t ê teh chò i-seng, chı̍t ê tı̄ Kiaⁿ-to͘ Tông-chı̀-siā tāi-ha̍k Ū-kho, ia̍h ū chı̍t ê tı̄ Siong-kong Gı̂n-hâng hōng-chit. 
I ū hióng-siū 83 hè, sı̍t-chāi put-chí tn̂g hè-siū. Ū chit saⁿ hāng thang kóng i ū tit-tio̍h sè-kan ê hok-khı̀. 
3. Lūn i ê jia̍t-sim, sı̍t-chāi put-chí khó-chhú. Tùi goá lâi kàu-taⁿ, nā m̄-sı̄ tú-tio̍h hong-hō͘ kap sin-thé phoà-pı̄ⁿ ê chó͘-tòng, lóng ū lâi lé-pài. I ū siông-siông kóng tō-lí hō͘ chhù-piⁿ thiaⁿ, ín-chhoā in lâi pài Siōng-tè, in ê ke-lāi choân-pō͘ lóng ū pài Siōng-tè. I ū choè tiúⁿ-ló jı̄-cha̍p nı̂ kú, in-ūi ba̍k-chiu hoe, chiah sı̂-chit; āu-lâi ū siat-lı̍p i ê toā-kiáⁿ kap tē-jı̄ kiáⁿ choè tiúⁿ-ló, hiān-sı̂ iáu chāi-jı̄m. I ê tē-saⁿ kiáⁿ ia̍h bat choè chip-sū; in-ūi sin-thé soe-lám chiah hioh-khùn. I sui-jiân ba̍k-chiu hoe, iáu-kú oē oa̍t-liām choē-choē Sèng-keng kap chhit-cha̍p goā siú ê si. Lūn chhut-iân ia̍h put-chí hiòng-chêng, sı̍t-chāi chin kám-sim. 
4. Lūn i ê chòng-sek, sı̄ kap pa̍t-lâng ū koh-iūⁿ. I bı̄ sí ê tāi-seng ū hoan-hù i ê kiáⁿ, i nā sí tio̍h kā i kí-hêng hoé-chòng. I ê kiáⁿ-jı̂ thàn bēng-lēng, chioh Jı̍t-pún-lâng ê hoé-chòng-tiûⁿ lâi sio. I iā ū hoan-hù i ê kiáⁿ-jı̂ m̄-bián hoân-ló, thang kóng sı̄ chin bêng-pe̍k ê lâng. Hit jı̍t lâi sàng-chòng ê lâng ū pah gō͘, la̍k jı̂n, ta̍k lâng put-chí m̄-kam. I ū chı̍t khoán ê sı̀n-sim, oē thang tit-tio̍h boē pāi-hoāi ê hok-khı̀. Ǹg-bāng khoàⁿ pò ê hiaⁿ-ché, thè in ke-lāi kı̂-tó, hō͘ i ê kiáⁿ-sun oē tit-tio̍h Siōng-tè ê chiàu-kò͘, tùi chit-tia̍p khí, oē koh khah jia̍t-sim lâi kiâⁿ thiⁿ ê lō͘, chiū-sı̄ sı̂n lâng só͘ hoaⁿ-hí--ê. 
(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 486 koàn, 1925 nı̂ 9 ge̍h)