Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-ná

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

IOK-NÁ (32) [1] Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu A-bí-thài ê kiáⁿ Iok-ná kóng, Lí khí-lâi khì Nî-nî-bî hit ê tōa-siâⁿ, chhut-siaⁿ kéng-kài in; in-ūi in ê chōe-ok thàu-kàu Góa bīn-chêng. 3). Nā-sī Iok-ná khí-lâi, ài-cháu khì Tha-si, siám-pī Iâ-hô-hoa; lo̍h-khì Iok-phàⁿ, tú-tio̍h chi̍t chiah chûn beh khì Tha-si; i chiū hō͘ i chûn-sè, tah hit chiah chûn beh kap in khì Tha-si, siám-pī Iâ-hô-hoa. 4). Chóng-sī Iâ-hô-hoa hō͘ hái khí tōa-hong, hái-tiong hong-éng chin-thàu, tì-kàu chûn beh phòa. 5). Chúi-siú chin kiaⁿ, ta̍k-lâng ai-kiû i ê siōng-tè; in ēng chûn-lāi ê hè-mi̍h hiat-lo̍h hái, in-ūi beh hō͘ chûn khah-khin; to̍k-to̍k Iok-ná í-keng lo̍h chûn-tó͘-tóe, tó-teh hó-khùn. 6). Tāi-kong kàu i hia, tùi i kóng, Lí chit-ê hó-khùn ê lâng ah, siáⁿ-sū án-ni? khí-lâi, kiû-kiò lí ê siōng-tè; kiám-chhái Siōng-tè khòaⁿ-kò͘ lán, hō͘ lán bián bia̍t-bô. 7). In saⁿ-kap kóng, Lâi ah, lán lâi liam-khau, khòaⁿ lán tú-tio̍h chit ê chai-ē, sī in-ūi sím-mi̍h lâng ê iân-kò͘. 8). Tùi án-ni in liam-khau, chiū liam-tio̍h Iok-ná. In tùi i kóng, Chhiáⁿ lí kā goán kóng, lán tú-tio̍h chit ê chai-ē, sī in-ūi sím-mi̍h lâng ê iân-kò͘; lí chòe sím-mi̍h sū-gia̍p? Lí tùi toh-lo̍h lâi? Lí ê pún só͘-chāi tī toh-lo̍h? Lí sio̍k sím-mi̍h cho̍k? 9). I ìn kóng, Góa sī Hi-pek-lâi lâng; góa kèng-ùi thiⁿ-téng ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, chhòng-chō tōa-hái kap ta-tōe--ê. 10). Hiah ê lâng chiū tōa-kiaⁿ, tùi i kóng, Lí só͘ chòe--ê sī sím-mi̍h sū ah? In-ūi hiah ê lâng chai i siám-pī Iâ-hô-hoa, sī i í-keng kā in kóng lah. 11). In kā i kóng, Goán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lí, hō͘ hái pîⁿ-tiāⁿ? in-ūi hái-éng ná-khí ná-tōa. 12). I kā in kóng, Lín lia̍h góa hiat--lo̍h hái, hái chiū pîⁿ-tiāⁿ; in-ūi góa chai lín tú-tio̍h chit ê tōa-hong sī ūi-tio̍h góa ê iân-kò͘. 13). Nā-sī hiah ê lâng chīn-la̍t kò-chiúⁿ, ài óa-kūn soaⁿ; chóng-sī bōe-ōe; in-ūi hái-éng ná-khí ná-tōa. 14). Tùi án-ni in kiû-kiò Iâ-hô-hoa kóng, Iâ-hô-hoa ah, goán chhiat-chhiat kiû Lí, bo̍h-tit in-ūi chit-lâng ê sìⁿ-miā, hō͘ goán sí-bô; bo̍h-tit ēng bô-chōe ê huih kui tī goán; in-ūi Iâ-hô-hoa Lí sī chiàu ka-kī ê ì-sù lâi kiâⁿ. 15). In chiū lia̍h Iok-ná hiat-lo̍h hái; hái ê tōa-éng chiū pêng-tiāⁿ. 16). Hiah ê lâng chiū tōa-tōa kèng-ùi Iâ-hô-hoa, hiàn-chè hō͘ Iâ-hô-hoa, koh hē-goān. 17). Iâ-hô-hoa pī-pān tōa-hî thun Iok-ná; Iok-ná tī hî pak-tó͘-lāi saⁿ-ji̍t saⁿ-mî.

[2] Iok-ná tī hî ê pak-tó͘-lāi kî-tó i ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, kóng: Góa tú-tio̍h hoān-lān kiû-kiò Iâ-hô-hoa; I chiū thiaⁿ góa; Góa tùi im-hú ê pak-lāi âu-kiò; Lí chiū thiaⁿ góa ê siaⁿ. 3). In-ūi Lí bat hiat góa lo̍h chhim-ian, chiū-sī tī hái-tóe; Tōa-chúi ûi góa; Kông-pho tōa-éng lóng khàm-ba̍t góa. 4). Góa chiū kóng, Góa siū kóaⁿ-tio̍k, lī-khui Lí ê ba̍k-chêng; Chóng-sī góa iáu teh ǹg Lí ê sèng-tiān. 5). Chiah ê chúi ûi góa hiám-hiám bô sìⁿ-miā; Chhim-ian ûi-khùn góa; Hái-chháu pau góa ê thâu-khak. 6). Góa lo̍h kàu soaⁿ-tóe: Tōe ê mn̂g-kông éng-éng kā góa koaiⁿ-teh; Iâ-hô-hoa, góa ê Siōng-tè ah, chóng-sī Lí ū kiù góa ê sìⁿ-miā thoat-lī sí-bô. 7). Góa ê sim-sîn hūn--khì ê sî, góa chiū siàu-liām Iâ-hô-hoa; Góa ê kî-tó kàu Lí ê bīn-chêng, ji̍p Lí ê sèng-tiān. 8). Kìⁿ-nā tùi-tiōng hu-ké ê lâng, Khì-sak in chû-ài ê Chú. 9). Chóng-sī góa beh ēng kám-un ê siaⁿ hiàn-chè hō͘ Lí, Siā góa só͘ hē ê goān: Chín-kiù chhut tī Iâ-hô-hoa. 10). Iâ-hô-hoa bēng-lēng hit bé hî, i chiū thò͘-chhut Iok-ná tī ta-tōe.

[3] Iâ-hô-hoa ê ōe tē-jī-pái lîm-kàu Iok-ná kóng, Lí khí-lâi, khì Nî-nî-bî hit ê tōa-siâⁿ; 2). Góa só͘ bēng-lēng lí thoân--ê, lí thoân hō͘ i. 3). Iok-ná chiū chiàu Iâ-hô-hoa ê ōe khí--lâi, khì Nî-nî-bî; Nî-nî-bî sī ke̍k-tōa ê siâⁿ, tio̍h kiâⁿ saⁿ-ji̍t chiah ōe thàng. 4). Iok-ná ji̍p siâⁿ khí-sin kiâⁿ chi̍t-ji̍t ê lō͘, thoân kóng, Koh sì-cha̍p-ji̍t, Nî-nî-bî beh tó-hoāi. 5). Nî-nî-bî lâng sìn Siōng-tè, chiū soan-pò kìm-chia̍h, tùi-tōa kàu-sòe, lóng chhēng môa-saⁿ. 6). Chit ê siau-sit thoân-kàu hō͘ Nî-nî-bî ông thiaⁿ-kìⁿ; i chiū tùi i ê chō-ūi khí--lâi, thǹg i ê lé-ho̍k, chhēng môa, chē tī hé-hu. 7). Koh chhut kò-sī, chiàu ông kap kùi-cho̍k ê bēng-lēng thoân hō͘ Nî-nî-bî thong-siâⁿ kóng, Lâng kap cheng-siⁿ gû-kûn iûⁿ-kûn, lóng m̄-thang chia̍h, m̄-thang lim-chúi, liân chhì-khòaⁿ iā m̄-thang. 8). Lâng kap cheng-siⁿ lóng tio̍h chhēng-môa, tōa-siaⁿ kiû-kiò Siōng-tè, ta̍k-lâng iā tio̍h lī-khui i ê pháiⁿ-lō͘, kap i ê chhiú só͘ chòe ê kiông-pō. 9). Kiám-chhái Siōng-tè hê-sim tńg-ì, bán-hôe I ê tōa siū-khì, hō͘ lán bô bia̍t-bô iā káⁿ. 10). Tùi án-ni Siōng-tè khòaⁿ in ê kiâⁿ-chòe, ū lī-khui in ê pháiⁿ-lō͘; Siōng-tè chiū thè-hóe I só͘ kóng beh kàng hō͘ in ê chai-ē, ia̍h bô kàng-lo̍h.

[4] Chóng-sī chit ê sū Iok-ná chin bô hoaⁿ-hí, tōa-tōa siū-khì; chiū kî-tó Iâ-hô-hoa kóng, Iâ-hô-hoa ah, taⁿ kiû Lí, góa tī pún-kok ê sî, kiám-m̄-sī án-ni kóng? Só͘-í góa kóaⁿ-kín cháu-khì Tha-si, in-ūi góa chai Lí sī ū un-tián ê Siōng-tè, chhiong-móa lîn-bín, bô khoài siū-khì, ū hong-sēng ê chû-ài, koh thè-hóe só͘ kóng beh kàng-lo̍h ê chai-ē. 3). Iâ-hô-hoa ah, taⁿ kiû Lí chhú góa ê sìⁿ-miā; in-ūi góa sí pí oa̍h khah-hó. 4). Iâ-hô-hoa kóng, Lí án-ni siū-khì ha̍p-lí mah? 5). Tùi án-ni Iok-ná chhut-siâⁿ chē tī siâⁿ ê tang--sì, tī-hia ūi ka-kī tah liâu-á, chē tī ìm-ńg-ē, ài-beh khòaⁿ hit ê siâⁿ tàu-tí cháiⁿ-iūⁿ. 6). Iâ-hô-hoa Siōng-tè pī-pān chi̍t-châng pi-môa, hō͘ i hoat-siⁿ khah-koâiⁿ Iok-ná, chòe ìm-ńg jia i ê thâu-khak, hō͘ i bián kan-khó͘; Iok-ná in-ūi chit châng pi-môa, tōa-tōa hoaⁿ-hí. 7). Chóng-sī keh-ji̍t, thiⁿ-phú-kng, Siōng-tè pī-pān chi̍t bé thâng, chia̍h chit châng pi-môa, tì-kàu ko͘-tâ. 8). Ji̍t chhut ê sî, Siōng-tè pī-pān iām-jia̍t ê tang-hong, koh ji̍t pha̍k Iok-ná ê thâu-khak, hō͘ i hūn--khì; i chiū ūi ka-kī kiû sí, kóng, Góa sí pí oa̍h khah-hó. 9). Siōng-tè tùi Iok-ná kóng, Lí in-ūi chit châng pi-môa siū-khì ha̍p-lí mah? Ìn kóng, Góa siū-khì kàu-sí ia̍h ha̍p-lí. 10). Iâ-hô-hoa kóng, Chit châng pi-môa, lí bô ūi i tio̍h-bôa, lí bô hō͘ i tōa-châng, chi̍t-mî hoat-siⁿ, chi̍t-mî sí-khì, lí iáu-kú thiàⁿ-sioh; hô-hòng Góa, Góa kiám-m̄-tio̍h thiàⁿ-sioh Nî-nî-bî, chit ê tōa-siâⁿ mah? Kî-tiong bōe-ōe hun-piat chó-iū chhiú--ê, m̄-nā cha̍p-jī-bān, koh ū chōe-chōe cheng-siⁿ?