wantedcategories

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2021-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 19:37 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Sàn-bûn‏‎(1,118ê sêng-oân)
 2. Hiān-tāi Si‏‎(599ê sêng-oân)
 3. Siáu-soat‏‎(388ê sêng-oân)
 4. Phian-chip-sek‏‎(210ê sêng-oân)
 5. Lí Khı̂n-hoāⁿ‏‎(129ê sêng-oân)
 6. Tiuⁿ Ho̍k-chû‏‎(117ê sêng-oân)
 7. Siau Lah-jih‏‎(112ê sêng-oân)
 8. Bô Chù-bêng‏‎(104ê sêng-oân)
 9. 1887‏‎(71ê sêng-oân)
 10. Pa Khek-lé‏‎(70ê sêng-oân)
 11. Ông Chong-kia̍t‏‎(69ê sêng-oân)
 12. 未校對‏‎(67ê sêng-oân)
 13. Iûⁿ Chín-jū‏‎(56ê sêng-oân)
 14. Gân Sı̀n-seng‏‎(55ê sêng-oân)
 15. Hı̀-bûn‏‎(49ê sêng-oân)
 16. Bô chù-bêng‏‎(46ê sêng-oân)
 17. Tēⁿ Ngá-ı̂‏‎(44ê sêng-oân)
 18. Tân Gı̄-jı̂n‏‎(40ê sêng-oân)
 19. Loā Jı̂n-seng‏‎(37ê sêng-oân)
 20. 1890‏‎(30ê sêng-oân)
 21. 1897‏‎(28ê sêng-oân)
 22. N̂g Hoâi-un‏‎(28ê sêng-oân)
 23. 1996‏‎(27ê sêng-oân)
 24. Sú-bı̍t-su‏‎(27ê sêng-oân)
 25. 2000‏‎(26ê sêng-oân)
 26. Chhoà Poê-hoé‏‎(24ê sêng-oân)
 27. Chiu Thian-lâi‏‎(23ê sêng-oân)
 28. Tiuⁿ Chhong-bín‏‎(22ê sêng-oân)
 29. Toh Toān‏‎(22ê sêng-oân)
 30. Voyu Taokara Lâu‏‎(19ê sêng-oân)
 31. Tēⁿ Khe-phoàn‏‎(18ê sêng-oân)
 32. Bī sik-ín ê ia̍h‏‎(16ê sêng-oân)
 33. Chng Hūi-phêng‏‎(16ê sêng-oân)
 34. Tı̄ⁿ Jı̂-gio̍k‏‎(16ê sêng-oân)
 35. 1896‏‎(15ê sêng-oân)
 36. 2006‏‎(15ê sêng-oân)
 37. Asia Jilimpo‏‎(15ê sêng-oân)
 38. Bûn Iok-hān‏‎(15ê sêng-oân)
 39. Toā-thâu-liân‏‎(15ê sêng-oân)
 40. Liāu Tit‏‎(14ê sêng-oân)
 41. Tân Khêng-ku‏‎(13ê sêng-oân)
 42. Tēⁿ Gio̍k-hōng‏‎(13ê sêng-oân)
 43. 1892‏‎(12ê sêng-oân)
 44. 1894‏‎(12ê sêng-oân)
 45. Tamura‏‎(12ê sêng-oân)
 46. A-jı̂n‏‎(11ê sêng-oân)
 47. Ia̍p Kim-bo̍k‏‎(11ê sêng-oân)
 48. Kai Joē-liâm‏‎(11ê sêng-oân)
 49. N̂g Chin-kiù‏‎(11ê sêng-oân)
 50. Taibunun‏‎(11ê sêng-oân)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)