"Hông-hun ê Kò͘-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
:Kiò tio̍h góa, kiò tio̍h góa
:Hông-hun ê kò·-hiong put-sî teh kiò góa
:Kiò góa chit-ê khó-miā ê seng-khu
:Liû-lōng ê lâng bô chhù ê tò·-chiáu.
:Kō·-toaⁿ nā lâi-kàu ī-hiong
:Put-sî ia̍h-ē liām ka-hiong
:Kim-ji̍t iū-sī lâi thiaⁿ-kìⁿ tio̍h
:O·! Chhin-chhiūⁿ teh kiò góa eh!
 
:Kiò tio̍h góa, kiò tio̍h góa
:Hông-hun ê kò·-hiong put-sî teh kiò góa
:Hôai-liām hit-sî kò·-hiong ê hêng-iáⁿ
:Go̍eh-kng put-sî chiò-lo̍h ê soaⁿ-hô.
:Hit-pêng soaⁿ, hit-tiâu khe-chúi
:Éng-góan phàu tio̍h lán ê bāng
:Kim-iā iū-sī lâi bāng tio̍h I
:O·! Chhin-chhiūⁿ teh kiò góa eh!
 
:Kiò tio̍h góa, kiò tio̍h góa
:Hông-hun ê kò·-hiong put-sî teh kiò góa
:Hâm tio̍h pi-ai, ia̍h ū tài ba̍k-sái
:Phàn góa tńg-khì ê siaⁿ kiò bô thêng.
:Pe̍h-hûn ah! Lí nā-beh khì
:Chhiáⁿ lí tài tio̍h góa sim-chêng
:Sàng-khì hō· góa ê a-bú
:O·! M̄-thang lâi bōe-kì leh!
 
[[Category:Koa-sû]]
3,821

次編輯

Sûn-lám me-niú