"Hông-hun ê Kò͘-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
:Go̍eh-kng put-sî chiò-lo̍h ê soaⁿ-hô.
:Hit-pêng soaⁿ, hit-tiâu khe-chúi
:Éng-góan phàuphō tio̍h lán ê bāng
:Kim-iā iū-sī lâi bāng tio̍h I
:O·! Chhin-chhiūⁿ teh kiò góa eh!
:Kiò tio̍h góa, kiò tio̍h góa
:Hông-hun ê kò·-hiong put-sî teh kiò góa
:Hâm tio̍h pi-ai, ia̍h ū tàitòa ba̍k-sái
:Phàn góa tńg-khì ê siaⁿ kiò bô thêng.
:Pe̍h-hûn ah! Lí nā-beh khì
:Chhiáⁿ lí tàitòa tio̍h góa sim-chêng
:Sàng-khì hō· I, góa ê a-bú
:O·! M̄-thang lâi bōe-kì leh!
 
3,821

次編輯

Sûn-lám me-niú