Siōng chē lūi-pia̍t ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 7-goe̍h 16-ji̍t (Jī) 17:42 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Chân jím ê tâng-ki‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 2. Lâng ê kè-ta̍t‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 3. Ou Bé Pe̍h Bé‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 4. Hiān-chāi ê A-mi-cho̍k‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 5. Sı̍p-jı̄-kè ê kı̀-hō 06‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 6. Bô chheh-phoê ê té-phiⁿ kò͘-sū chı̍p 06‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 7. Siàu-liām Chú ê thiàⁿ‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 8. Jı̄n-sek Chin-chú Siōng-tè‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 9. Tâi-oân ê Chúi-gû‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 10. Kim-kù Ê Kò͘-sū 02‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 11. Choan-gia̍p hâng-oē Ti-bah-tiam‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 12. Liām-hiong Si-chı̍p 04‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 13. N̂g Bo̍k-su-niû ê Sió-toān‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 14. Gûn Peng-oê 02‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 15. Báng-á Chah Chhiú-tiān‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 16. Sin-bûn ê cha̍p-lio̍k 04‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 17. Jı̂n-kan Pek-ha̍p 01‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 18. Tâi-gí tap-chhùi-kó͘ 02‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 19. Khó͘-khǹg‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 20. Chiok Tāi-tang kàu-hoē Un Êng-chhun Bo̍k-su chiū-jı̄m-sek khèng-chiok-koa‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 21. Lady First‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 22. Goán tiūⁿ-lâng‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 23. An-lo̍k ke 04‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 24. Si-phian tē chı̍t-pah cha̍p-chhit phiⁿ‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 25. Iú-bı̄ toán-giân 01‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 26. Toè Chú ê Lâng ū Hēng-Hok 01‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 27. Chhı̄-tiúⁿ Hāu-soán-jı̂n‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 28. Sòng-hiong pı̀ⁿ hó-gia̍h‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 29. Kóng-oē ha̍p chèng-lí‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 30. Mō͘-tn̂g ê Tō-lí‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 31. Goá m̄-chai‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 32. A-kong kap a-má ê kò͘-sū 02‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 33. Sa siâu‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 34. Iâ-so͘ lâi-le̍k koa 2‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 35. Thı̀-thâu‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 36. Chháu-tun Kàu-hoē‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 37. Sèng-keng Kı̀-liām-jı̍t hù-si‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 38. Ū chı̍t-ūi Bo̍k-su Kóng‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 39. Kò-pia̍t goá ê jı̄-lêng nı̂-tāi hō͘ Tân Bûn-sêng‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 40. Lūn Song-sū 02‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 41. Chū-sin put-lêng pó‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 42. A-bêng‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 43. Puigcerda Noevo 05‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 44. I-sap Gū-giân 02‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 45. Thiàⁿ lí iâⁿ kè thong sè-kan 01‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 46. Chhiⁿ-mı̂-o̍h‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 47. Soaⁿ-lō͘‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 48. Î Sian-siⁿ‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 49. Kám-siā Siōng-tè ū chiok-hok‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 50. Lı̂m Liông Sio-toān‏‎(4 ê lūi-pia̍t)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)