Siōng chē lūi-pia̍t ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 20:13 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Sèng-chheh Kong-hoē Ê Pò-kò‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 2. Choan-gia̍p hâng-oē Ti-bah-tiam‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 3. Thô͘-thoàⁿ-á‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 4. Kiù-un Sı̄ Siōng-tè ê Lé-Mı̍h 01‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 5. Chū-sat ê Tı̄-liâu‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 6. Ū chē-koà ê lâng siū chai-lān‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 7. Puigcerda Noevo 04‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 8. Lâng ê Sı̀ⁿ-miā bô Kú-tn̂g‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 9. I-sap Gū-giân 01‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 10. Báng-á Chah Chhiú-tiān‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 11. Soat-iàu-lūn‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 12. Chiok Tāi-tang kàu-hoē Un Êng-chhun Bo̍k-su chiū-jı̄m-sek khèng-chiok-koa‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 13. Thiàⁿ kap Sià-bián----Sèng-ke̍k Hui-lı̄ mn̂g to̍k-bō͘‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 14. Kim-kù Ê Kò͘-sū 01‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 15. Î Sian-seⁿ lı̄-piat ê phoe‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 16. Phōng-kó ê Chu-bı̄‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 17. Liām-hiong Si-chı̍p 03‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 18. An-lo̍k ke 04‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 19. Siōng-tè Só͘ Beh Ēng Ê Lâng 03‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 20. Khioh-tio̍h ê sı̀ⁿ-miā 02‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 21. Chhı̄-tiúⁿ Hāu-soán-jı̂n‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 22. Thian-lō͘ chí-lâm 04‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 23. Khó͘-ke-bó seⁿ khó͘-ke-á-kiáⁿ‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 24. Àm-kong-chiáu‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 25. Pek-hoat pek-tiòng‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 26. Kūi-lo̍h--khı̀ chiah-oē khoàⁿ-kı̀ⁿ Chú‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 27. Hoē-iú pah-pah khoán‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 28. A-kong kap a-má ê kò͘-sū 02‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 29. Sió-toān Lı̂m Bûn-thong‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 30. Kap Chú éng-oán tı̄-teh‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 31. Chháu-tun Kàu-hoē‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 32. Tek-io̍k ê kò͘-sū 04‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 33. Tē-kiû ê sū lí lóng bat bô‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 34. Ou-miâ-toaⁿ ah‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 35. Kóng-oē bē liàn-tńg‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 36. Hiân-tiat Khong-tek‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 37. A-bêng‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 38. Siàu-liām A-kong‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 39. Mı̄-pau Ki-khı̀‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 40. Jı̄m-bū‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 41. Chhiⁿ-mı̂-o̍h‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 42. Sı̍p-jı̄-kè ê kı̀-hō 05‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 43. Tâi-oân Í-hut-só͘ Pak-káng hiàn-tn̂g‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 44. N̂g--sı̄ Hiong ê Sió-toān‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 45. Kò-pia̍t goá ê jı̄-lêng nı̂-tāi Tâi-oân ê ha̍k-seng‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 46. Gûn Peng-oê 01‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 47. Sin-bûn ê cha̍p-lio̍k 03‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 48. Lūn Song-sū 01‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 49. Jı̂-tông kò͘-sū Sèng-tàn lāu-lâng ê Chhiú-chheh‏‎(4 ê lūi-pia̍t)
 50. Cheng-seⁿ ê phı̀-jū‏‎(4 ê lūi-pia̍t)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)