Siōng bô siu-tēng ê bûn-chiuⁿ

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Saⁿ) 20:13 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Kám-siā-cheh ê koa‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 2. Sū-sı̍t siáu-soat--kiû chit kı̀‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 3. Sin ê bō-á‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 4. Kéng-sèng chiat-chè‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 5. A-eng Ah 22‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 6. Ông-lâi si-koe‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 7. Kám-tōng ê Kò͘-sū 08‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 8. Ek-bûn siáⁿ-sū kái-piàn‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 9. Hiaⁿ-tı̄ hô-hó‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 10. Khèng-chiok Bú-chhin Chin Úi-tāi‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 11. Hong-chhoe hong-chhoe‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 12. Ní-pò͘ chiáu hó-sim ū hó-pò‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 13. Page:Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k.djvu/27‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 14. Hoà-hak-phín ê Hiân-ki 02‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 15. An-lo̍k ke 13‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 16. Choè hó ê kàu-oân‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 17. Chiok-si‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 18. A-eng Ah 14‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 19. Chhek-chiáu-á ài chia̍h-chhek‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 20. Goá Lâi--ah Moâ-tāu hō͘ Tân Lûi hiaⁿ‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 21. Kóng-pò͘ hok-im‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 22. Má-kai Phok-sū Ê Ûi-giân-su‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 23. Lô͘-moâ‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 24. Sı̀-kha-á kap Kùi-tek‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 25. A-eng Ah 04‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 26. Thian-lō͘ chí-lâm 03‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 27. Seng lim Ke-thng sū‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 28. Thiàu-lâu kàu-io̍k‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 29. Lò-kha-á ta̍h-kha-khiau‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 30. Jı̂n-kan Pek-ha̍p 01‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 31. Thiⁿ-thang‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 32. Hoé-noā-thoàⁿ ê kò͘-sū‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 33. Pı̂n-toāⁿ ê chháu-meh‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 34. Sè-kan sı̄ khó͘-hái‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 35. Pı̂n-toāⁿ‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 36. Gióng-bōng Toē‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 37. M̄ thiaⁿ oē ê thò͘-á‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 38. Toà tı̄ hô͘-sı̂n-chng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 39. Iâm tiân‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 40. Káu kap Niau ê kò͘-sū‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 41. Ông-lo̍k-á-sian‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 42. Pa Lí M̄-thang Khí-siáu‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 43. Boán-chhan ê ı̀-gı̄‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 44. An-lo̍k ke 04‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 45. Iô-nâ-koa‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 46. Éng-oán o-ló Chú ê miâ‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 47. Hô-pêng-chióng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 48. I-sap Gū-giân 03‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 49. Toā-chio̍h ia̍h tio̍h chio̍h-á kēng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 50. Ián-chàu chiá‏‎(1 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)