Siōng bô siu-tēng ê bûn-chiuⁿ

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2019-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Gō·) 17:31 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Má-kai Phok-sū Ê Ûi-giân-su‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 2. A-lân 02‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 3. Chhı̀-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe 05‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 4. Iâu-giân SARS gō͘ chi sı̀‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 5. Siōng-tè hō͘ goá ū hok-khı̀‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 6. Ki-tok kàu Chheng-liân Koa‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 7. Puigcerda Noevo 08‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 8. Thiàⁿ lí iâⁿ kè thong sè-kan 04‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 9. Kut-khı̀ ê Chhiū-ńg‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 10. Sim-hiân 30‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 11. Ba̍k-chiu‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 12. Thoân-tō Koa‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 13. Thian-lō͘ chí-lâm 10‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 14. Ông-lo̍k-á-sian‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 15. Kı̀ Tı̂‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 16. Nā-sı̄ Chú beh cháiⁿ-iūⁿ choè 04‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 17. Sı̂-kan‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 18. Jı̍t-jı̍t-chhun‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 19. Kiat-hun ê Si‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 20. Jı̂-tông Chong-kàu Kàu-io̍k Siáu-soat Só͘ ǹg-bāng ê Kiáⁿ 04‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 21. Té-khòng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 22. Chhù-kak-chiáu-á‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 23. Tit-kiù‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 24. Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Bí-ka‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 25. Thian-tông tı̄ tá-lo̍h‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 26. Ut-saⁿ‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 27. Iâm-hiong chêng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 28. Put-tó-ong‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 29. Page:Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k.djvu/9‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 30. Lāu-bú kóng hō͘ gín-ná thiaⁿ Thun-lún ê Khó-giām‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 31. Hı̂-eng ài chia̍h moâ-sat-ba̍k‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 32. Kó͘-chá ê tha̍k-chheh-lâng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 33. Lı̄ hiong‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 34. Page:Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k.djvu/24‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 35. Thiàⁿ Lêng-hûn Ê Jia̍t-cheng 03‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 36. Tian-chú Keng‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 37. Ou-chhùi-pit-á chhùi o͘-o͘‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 38. Sı̀n-tô͘‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 39. Io-kiáⁿ Si‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 40. Hô͘-lı̂ kap Ti-á-kiáⁿ‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 41. An-lo̍k ke 10‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 42. Tâi-oân Si-jı̂n‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 43. Kim-chı̂ⁿ‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 44. Chiok-si‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 45. Page:Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k.djvu/56‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 46. Bô chheh-phoê ê té-phiⁿ kò͘-sū chı̍p 01‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 47. Thian-lō͘ Le̍k-thêng 02‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 48. Sèng-keng (Kong-hōe)/Chim-giân‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 49. Jı̂n-kan chúi tn̂g lâu‏‎(1 ê siu-tēng-pún
 50. O-ló Siōng-tè‏‎(1 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)