"Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē I Koàn/Tē-1 chiuⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
 
“Tī khí-thâu ū Tō, Tō kap Siōng-tè saⁿ-kap tī-teh, Tō chiū-sī Siōng-tè.” Lán ài tùi chia lâi kóng-khí Ki-tok ê seng-gâi. Tī sè-kan bô lūn sím-mi̍h úi-tāi ê lâng, i ê toān-kì, lán lóng sī tùi i chhut-sì, i chho͘ chhut-hiān ê ji̍t lâi kóng-khí. Chóng-sī lūn lán ê Chú ê toān-kì, lán ê su-siúⁿ tio̍h ài tò-tńg siūⁿ kàu tī i só͘ sio̍k hit ê éng-oán ê sè-kài, chāi tī hit ê sè-kài teh khòaⁿ, lán chit ê, sī kan-ta ngó͘-jiân ê sū. Pôaⁿ-kè lán só͘ bat chit ê sè-kài, pôaⁿ-kè chèng chhiⁿ-sîn, í-ki̍p bu̍t-chit, khong-kan, sî-kan ê kài-hān gōa, ū chi̍t ê si̍t-chāi ê sè-kài, Éng-oán-chiá ê sè-kài, chiū-sī Siōng-tè í-ki̍p chèng sèng-sài só͘ tiàm ê, chiū-sī lán chit ê sè-kài í-ki̍p kî-thaⁿ--ê ê goân-thâu ê sè-kài tī-teh. Che sī lán ê sìn-gióng ê it-chhè só͘ kun-kù ê sū-si̍t. Lán bē thang khòaⁿ-kìⁿ hit ê sè-kài, lán bē thang chhek-liōng hit ê lio̍k-tōe, hit ê hái-hōaⁿ. Hit ê n̂g-kim siâⁿ-chhī ê kong-chhái, bē bat kha̍p-tio̍h lán ê ba̍k-chiu. Chóng-sī lán sìn hit ê sè-kài sī tùi éng-oán ū pau-ûi tī lán ê sin-piⁿ, ia̍h Hit ê tùi hia lâi ê, ū kā lán kóng-khí hit só͘-chāi ê siau-sit.
 
I m̄ hān-tiāⁿ pò lán chai hit ê sè-kài sī chi̍t ê bô hān-liōng ê sèng ê sè-kài, iáu-kú, kiám-chhái ōe khah khak-chhiat lâi kám-tōng lán chōe-chōe lâng ê, chiū-sī kóng, hit ê sè-kài sī chi̍t ê bô hān-liōng ê chhin-chhiat, iú-ài ê sè-kài, iā in tī hit-pêng ê lâng jia̍t-jia̍t teh koan-sim tī lán chit- pêng ê lâng. Chiàu Sèng-chheh ê kiàn-kái, tī hit ê Bô khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài, ū kui tōa tīn ê lâng chhim-chhim teh koan-sim lán sè-kan lâng ê seng-oa̍h. “Lán í-keng ū chòe kan-chèng ê lâng kàu hiah chōe, chhin-chhiūⁿ hûn ûi lán.” Hit ê éng-oán ê sè-kài, sī Iâ-so͘ ê chó͘-ke, só͘-í I ū sî-siông kám-kak chit ê tāi-chì. I ū pò lán chai thiⁿ-ni̍h ê Pē, sî-siông ēng thiàⁿ-thàng kap ai-siong ê sim teh khòaⁿ-kò͘ lán. I ū pò lán chai, tī tōe-ni̍h chi̍t ê chōe-jîn hoán-hóe, chiū tī thiⁿ-ni̍h ūi-tio̍h án-ne lâi hoaⁿ-hí. I ū pò lán chai, hiah ê teh chiàu-kò͘ tōe-chiūⁿ ê sòe-hàn gín-ná ê thiⁿ-sài ū “siông-siông kìⁿ góa tī thiⁿ-ni̍h ê Pē ê bīn.” I ū pò lán chai, A-pek-lia̍p-hán tī hit ê Bô-khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài, teh hoaⁿ-hí lâi khòaⁿ I ê ji̍t tī-chia, chhin-chhiūⁿ án-ni, hit ê sè-kài ū put-chí teh koan-sim tī lán. Tī iâ-so͘ piàn iông-māu ê kò͘-sū-tiong, ū nn̄g ūi Kū-iok sî-tāi ê sèng-tô͘, chiū-sī Mô͘-se, Í-lī-a tùi hit ê Bô khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài ū lâi chih-chiap in ê Chú, lâi kap I kóng-ōe, Sī kóng sím-mih8? Kiám sī kóng-khí Hoat-ló ông kap Âng-hái ê sū, A-khap ông kap Ná-po̍k ê phû-tô-hn̂g ê sū, chiū-sī in tī tōe-chiūⁿ sī tē-it koan-sim ê sū mah? Hé, m̄-sī. In iû-goân ū tui-jip tī hit ê úi-tāi ê cheng-sîn, chiū-sī tùi hit ê éng-oán ê sè-kài só͘ teh chù-ì lán--ê ê chhin-chhiat ê liām-thâu. “In tâm-lūn I ê kè-sì, chiū-sī I tī iâ-lō͘-sat-léng só͘ beh le̍k-kè ê.” Che kiám m̄-sī àm-sī lán chai in chhim-chhim só͘ koan-sim ê, chiū-sī tī hit ê Tiùⁿ-lî lāi, in í-ki̍p in ê tōa ê tâng-phōaⁿ tī tōe-bīn-chiūⁿ chín-kiù ê sū-gia̍p tiong sī koan-sim ê mah?
 
Chit ê pí-kàu-tek, lóng sī khah kūn-tāi ê sū,—chím̂chí-ū sī 2000 nî chêng ê sū. Chóng-sī Pó-lô ū tùi Í-hut-só͘ lâng kóng-khí, tùi goân khí-thâu hit ê sè-kài, chiū í-keng ū chhim-chhim teh koan-sim tī lán, ia̍h Iâ-so͘ lîm-kàu sè-kan chit ê kè-e̍k, m̄-sī Siōng-tè chòe pa̍t hāng sū liáu, chiah siūⁿ-tio̍h ê. Che chiū-sī bē chhòng-chō thiⁿ-tōe ê í-chêng, tùi Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng, chiū í-keng ū chit ê éng-oán ê kè-e̍k, chiū-sī beh hō͘ éng-oán ê Ki-tok lâi chín-kiù jîn-lūi, lâi chū-chi̍p tōe-bīn-chiūⁿ chèng khó-lîn ê kiáⁿ-jî, kui tī thiⁿ-ni̍h ê Pē ê Sèng-chhiú. Siōng-tè ū sî-siông teh khòaⁿ-kò͘ lán.
 
Ǹg-bāng lán chiong che khek-tiâu tī sim--ni̍h, thang khah ōe liáu-kái Sèng-chheh só͘ kà-sī ê tō-lí, chiū-sī kóng, “Jîn-lūi ê keng-giām tiong, Siōng-tè ta̍k téng-hō ê khé-sī, tī bē piáu-hiān tī-chia chit ê ū khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài ê í-chêng, í-keng ū pī-pān tī-hia hit ê Bô khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài. Bē hián-hiān tī chit-pêng ê tāi-seng, chiū í-keng kú-kú Tī hit-pêng lóng chai hit ê sū-si̍t.” Tiàm tī hit ê chhin-chhiat ê sè-kài, “Tī khí-thâu ū Tō, Tō kap Siōng-tè saⁿ-kap tī-teh, Tō chiū-sī Siōng-tè.” Tī hit ê hn̄g-hn̄g éng-oán ê sè-kài, Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng ê kè-e̍k tiong, chiū í-keng ū pī-pān Siōng-tè ê Sèng Kiáⁿ hòa-sin ài “beh ūi-tio̍h lán chèng-lâng í-ki̍p lán ê chín-kiù.”
3,821

次編輯

Sûn-lám me-niú