長頁

跳至導覽 跳至搜尋

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Si-phian ‎[295,934 jī-goân]
 2. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iâ-lī-bí ‎[260,895 jī-goân]
 3. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/I-sài-a ‎[232,452 jī-goân]
 4. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/I-se-kiat ‎[229,292 jī-goân]
 5. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhòng-sè-kì ‎[227,529 jī-goân]
 6. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Bîn-sò͘-kì ‎[195,072 jī-goân]
 7. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhut-Ai-ki̍p-kì ‎[185,173 jī-goân]
 8. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Sin-bēng-kì ‎[169,099 jī-goân]
 9. ls) ‎Thiàⁿ Lêng-hûn ê Jia̍t-chêng ‎[154,344 jī-goân]
 10. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Le̍k-tāi-chì-lio̍k hā kòan ‎[153,991 jī-goân]
 11. ls) ‎An-lo̍k Ke ‎[149,943 jī-goân]
 12. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lō͘-ka ‎[149,867 jī-goân]
 13. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Sat-bó͘-jíⁿ siōng kòan ‎[148,807 jī-goân]
 14. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Sù-tô͘ Hēng-toān ‎[142,270 jī-goân]
 15. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lia̍t-ông siōng kòan ‎[141,752 jī-goân]
 16. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lī-bī-kì ‎[139,547 jī-goân]
 17. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-thài ‎[136,909 jī-goân]
 18. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Le̍k-tāi-chì-lio̍k siōng kòan ‎[133,293 jī-goân]
 19. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Le̍k-tāi chì-lio̍k siōng kòan ‎[133,293 jī-goân]
 20. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lia̍t-ông hā kòan ‎[133,148 jī-goân]
 21. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Sat-bó͘-jíⁿ hā kòan ‎[121,777 jī-goân]
 22. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-pek-kì ‎[114,561 jī-goân]
 23. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-hàn ‎[114,292 jī-goân]
 24. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Iok-su-a ‎[112,298 jī-goân]
 25. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Sū-su-kì ‎[110,463 jī-goân]
 26. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chim-giân ‎[97,443 jī-goân]
 27. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Má-khó ‎[86,000 jī-goân]
 28. ls) ‎Ín Ka Tòng Tō ‎[80,158 jī-goân]
 29. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Khé-sī-lio̍k ‎[71,679 jī-goân]
 30. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Tàn-í-lí ‎[69,026 jī-goân]
 31. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ní-hi-bí ‎[66,726 jī-goân]
 32. ls) ‎Thiⁿ-kng chêng ê Loân-ài Kò͘-sū ‎[63,756 jī-goân]
 33. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lô-má ‎[61,277 jī-goân]
 34. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ko-lîm-to chiân ‎[61,253 jī-goân]
 35. ls) ‎Cha̍p-hāng koán-kiàn 07 ‎[57,439 jī-goân]
 36. ls) ‎Bí-jı̂n-hı̂ ‎[56,566 jī-goân]
 37. ls) ‎Sı̍p-jı̄-kè Ê Kau-chiàn 05 ‎[55,515 jī-goân]
 38. ls) ‎Cha̍p-hāng koán-kiàn 09 ‎[55,252 jī-goân]
 39. ls) ‎Hoâi-tek-hui ê toān-kı̀ ‎[53,478 jī-goân]
 40. ls) ‎Tùn-gō͘ ‎[52,856 jī-goân]
 41. ls) ‎Sı̍p-jı̄-kè Ê Kau-chiàn 04 ‎[50,908 jī-goân]
 42. ls) ‎Gióng-bōng Toē ‎[47,048 jī-goân]
 43. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Í-sū-la̍h ‎[46,319 jī-goân]
 44. ls) ‎Lōng-tōng Chú ‎[45,125 jī-goân]
 45. ls) ‎Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hi-pek-lâi ‎[44,946 jī-goân]
 46. ls) ‎Cha̍p-hāng koán-kiàn 10 ‎[42,437 jī-goân]
 47. ls) ‎Cha̍p-hāng koán-kiàn 08 ‎[41,888 jī-goân]
 48. ls) ‎Sèng-ke̍k tē 4 chı̍p 02 ‎[41,211 jī-goân]
 49. ls) ‎Tang-hng ê kò͘-sū 03 ‎[41,126 jī-goân]
 50. ls) ‎Cha̍p-hāng koán-kiàn 06 ‎[40,488 jī-goân]

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)