tóng-àn:Separator.jpg

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Separator.jpg(70 × 31 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 801位元組, MIME luī-hêng: image/jpeg

Chit--ê Wikimedia Commons--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h. Chia sī chit--ê tóng-àn i--ê soat-bêng.

Khài-iàu

Soat-bêng

Separator

日期
Chhut-chhù From Spanish Wikisource: es:s:Image:Separador.jpg. http://es.wikisource.org/wiki/Imagen:Separador.jpg
Chok-chiá s:es:User:LadyInGrey
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
[[::wikisource:es:User:LadyInGrey|LadyInGrey]] from [[::wikisource:es:|:wikisource:es]],此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: [[::wikisource:es:User:LadyInGrey|LadyInGrey]]
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。
其他版本

Vector version Separator-vector.svg

原始上傳日誌

The original description page was here. All following user names refer to es.wikisource.

Tóng-àn ê le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiásoat-bêng
hiān-chāi2005-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (La̍k) 14:142005-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (La̍k) 14:14版本的細圖70 × 31(801位元組)ManuelGRCleaned up version. Grey scale so it is reduced in size.
2005-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Sì) 10:342005-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Sì) 10:34版本的細圖70 × 31(1 KB)DoviFrom Spanish Wikisource

ē-kha ê ia̍h ū iōng tio̍h chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況