跳至內容

Wiki Tô·-su-kóan:Soa-poâⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
(Tùi Uikitô͘sukoán:Soa-poâⁿ choán--lâi)
Chit ê soa-poâⁿ choan-bûn hō· lâng chhì-giām iōng ê. Chhiáⁿ bián sè-jī liâu lo̍h-khì pian-chi̍p. Bô lâng ē koán lí siá siáⁿ-hòe! Kiàn-gī lí ū-êng bóng liáu-kái pian-chi̍p ê sió ki-su̍t, phiat-pō·, téng-téng.

Án-choáⁿ khai-sí: chhi̍h "edit", lo̍h-khì bûn-jī keh-á ē-té, tiàm hia khai-sí siá. Siá liáu chhi̍h "Save page".