Thâu-ia̍h

Ùi Wiki Tô·-su-kóan

Chok-chiá sek-ín

A B C E G H I J K L M N O P S T U
🙝🙟

Sin bûn-chiuⁿ

🙝🙟

Siā-lí
Chn̄g-keng-sek | Sin-bûn | Ji̍p-lâi siā-lí | Hêng-chèng jîn-gôan | Kî-thaⁿ sò·-ūi tô·-su-kóan

🙝🙟

Wiki-tô·-su-kóan án chóaⁿ ūn-chok
Help | Wiki-tô·-su-kóan sī siahⁿ? | I pau-hâm siáⁿ-mih? | Ka bûn-chiuⁿ | Bûn-chiuⁿ tiong-li̍p-sēng | Khóan-sek chí-ín | Hoan-e̍k | Chù-kái | Im-ga̍k | Pán-kôan | Thâi-tî | Pó-hō sin-chhéng

🙝🙟

Kè-ōe

Bûn-ha̍k

Bûn-gē chok-phín: Siáu-soat | Hui-siáu-soat | Tōan-kì | Si-bûn | Ián-káng | Chhiú-siá-pún | Siu-chip ê chok-phín

Sî-kî: Keng-tián | Hiān-tāi


Kho-ha̍k

Sò͘-ha̍k | I-ha̍k | Tē-lí


Siā-hōe:

Su-sióng kap Su-sióng-ka | Chong-kàu bûn-kiāⁿ | Le̍k-sú bûn-kiāⁿ | Hiàn-hoat bûn-kiāⁿ | Hoat-lu̍t phòaⁿ-lē | Chhut-pán-phín | Ián-káng


Chu-liāu:

Sóan-kí chu-liāu | Kháu-gí Bûn-hiàn Kè-ōe


Ū-ê-bô-ê:

Kok-koa | Kok-chióng tê-châi | Bô-thâu-bûn |

Wikisource ê chí-mōe kè-ōe
Wikisource iû hui-êng-lī ê Wikimedia Ki-kim-hōe hoa̍t-lo̍h. Wikimedia hoāⁿ kúi-nā-ê kî-tha ê to-gí kap khai-hòng lōe-iông ê wiki sū-kang:
Wikipedia
Chū-iû ê pek-kho-choân-su
Wikibooks
Chū-iû ê kàu-châi kap soat-bêng-su
Wikiquote
Ín-iōng-kù ê siu-chi̍p
Wiktionary
Sû-tián kap jī-tián
Wikispecies
Seng-bu̍t-chéng ê bo̍k-lio̍k
Wikinews
Chū-iû ê sin-bûn lōe-iông
Commons
Kong-ke iōng--ê mûi-thé tóng-àn
Meta-Wiki
Hia̍p-tiâu só·-ū ê Wikimedia sū-kang