Bāng Chhun-hong

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Bāng Chhun-hong ê khek-poâⁿ

Chhà-chêng pán[siu-kái]

To̍k iā bô phōaⁿ chiú teng-ē, chheng-hong tùi bīn chhoe

Cha̍p-chhit-peh, bē chhut-kè, kìⁿ-tio̍h siàu-liân-ke

Kó-jiân piau-tì bīn-bah pe̍h, sûi ke lâng chú-tē

Siūⁿ-beh mn̄g i kiaⁿ phái-sè, sim-lāi toâⁿ pî-pê

Siūⁿ-beh lông-kun choh ang-sài, ì-ài chāi sim-lāi

Thāi hô-sû, kun lâi chhái, chheng-chhun hoe tong khai

Hut thiaⁿ gōa-thâu ū lâng lâi, khui-mn̂g kai khòaⁿ-bāi

Go̍at-ló chhiò gún gōng-tōa-tai, hō͘ hong phiàn m̄-chai

Hiān-tāi pán[siu-kái]

To̍k iā bô phōaⁿ siú teng-ē, chheng-hong tùi bīn chhoe

Cha̍p-chhit-poeh-hòe bē chhut-kè, tn̄g-tio̍h siàu-liân-ke

Kó-jiân piau-tì bīn-bah pe̍h, sûi ke lâng chú-tē

Siūⁿ-beh mn̄g i kiaⁿ phái-sè, sim-lāi toâⁿ pî-pê

Siūⁿ-beh lông-kun choh ang-sài, ì-ài chāi sim-lāi

Tán-thāi hô-sî kun lâi chhái, chheng-chhun hoe tong khai

Thiaⁿ-kìⁿ gōa-bīn ū lâng lâi, khui-mn̂g kai khòaⁿ-bāi

Go̍eh-niû chhiò gún gōng-tōa-tai, hō͘ hong phiàn m̄-chai

Chham-khó[siu-kái]