Hông-hun ê Kò͘-hiong

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
(Tùi Hông-hun ê Kò·-hiong choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

Ông Sūi-hô

Kiò tio̍h góa, kiò tio̍h góa
Hông-hun ê kò͘-hiong put-sî teh kiò góa
Kiò góa chit-ê khó-miā ê seng-khu
Liû-lōng ê lâng bô chhù ê tò͘-chiáu.
Kō͘-toaⁿ nā lâi-kàu ī-hiong
Put-sî ia̍h-ē liām ka-hiong
Kim-ji̍t iū-sī lâi thiaⁿ-kìⁿ tio̍h
O͘! Chhin-chhiūⁿ teh kiò góa eh!
Kiò tio̍h góa, kiò tio̍h góa
Hông-hun ê kò͘-hiong put-sî teh kiò góa
Hôai-liām hit-sî kò͘-hiong ê hêng-iáⁿ
Go̍eh-kng put-sî chiò-lo̍h ê soaⁿ-hô.
Hit-pêng soaⁿ, hit-tiâu khe-chúi
Éng-góan phō tio̍h lán ê bāng
Kim-iā iū-sī lâi bāng tio̍h I
O͘! Chhin-chhiūⁿ teh kiò góa eh!
Kiò tio̍h góa, kiò tio̍h góa
Hông-hun ê kò͘-hiong put-sî teh kiò góa
Hâm tio̍h pi-ai, ia̍h ū tòa ba̍k-sái
Phàn góa tńg-khì ê siaⁿ kiò bô thêng.
Pe̍h-hûn ah! Lí nā-beh khì
Chhiáⁿ lí tòa tio̍h góa sim-chêng
Sàng-khì hō͘ I, góa ê a-bú
O͘! M̄-thang lâi bōe-kì leh!