Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē III Koàn/Tē-1 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē III Koàn

Thâu Chit-Nî

Tē-1 chiuⁿ: SÓE-LÉ[siu-kái]

Tiap-átiap-á(**tia̍p-á)-kú koh lâi hôe-kò͘ tī saⁿ-cha̍p nî chêng ê ū chi̍t ji̍t, Má-lī-a siū thiⁿ-sài kò-ti liáu-āu, “i ū khí-sin kóaⁿ-kín khì soaⁿ-tōe Ιû-thài chi̍t ê siâⁿ, ji̍p Sat-ka-lī-a ê chhù, chhéng-an Í-lī-sa-pek. Í-lī-sa-pek chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ Má-lī-a chhéng-an, thai-īn tī pak-tó͘-lāi ê eⁿ-á chiū tiô-thiàu, “ kah ná chhin-chhiūⁿ teh tùi i ê Chú piáu-sī kèng-ì chi̍t poaⁿ.”

Chit nn̄g ê gín-ná sī siāng Tī hit kúi ge̍h-ji̍t lāi chhut-sì ê. Lán tī í-chêng teh siūⁿ tiàm tī Ná-sat-le̍k iù-liân ê Iâ-so͘, hit-sî lán ū hut-lio̍k, bô siūⁿ-tio̍h tī hi-pek-lûn soaⁿ-téng hit ê lāu chè-si ê chhù-lāi, iáu hit ê gín-ná ê sū.

Tī lán ê Chú ê toān-kì ê tiong-kan, Iok-hān sī put-chí tiōng-iàu ê jîn-bu̍t. I sī tī hit ê tn̂g-tn̂g ê sian-ti ê le̍k-sú tiong chòe āu ê sian-ti, put-chí tù-hiān koh ko͘-to̍k, chhin-chhiūⁿ soaⁿ-chiam chhut-hiān tī Í-sek-lia̍t kè-khì ê le̍k-sú ê chúi-pêng sòaⁿ-bīn, lâi kan-chèng Siōng-tè ê Chí-ì, sòa chí-sī Chú teh-beh lâi ê Ji̍t.

Iok-hān sī kàu-gia̍h úi-tāi, tú-tú chiàu Iâ-so͘ só͘ kóng, hū-jîn-lâng sī siⁿ ê, chiông-tiong bē ū heng-khí khah tōa Tī Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān; i sī thang hō͘ lán Ēng choân chi̍t chiuⁿ, á-sī kúi-nā chiuⁿ lâi káng-lūn i ê sū-chek. Chóng-sī lán tī-chia bōe thang án-ni chòe, lán ê ba̍k-chiu tio̍h sî-siông chù-ba̍k tī hit ê tiong-sim ê jîn-bu̍t. Hit ê í-gōa, kan-ta ài chòe hit ê siōng ê lō͘-ēng, lâi sió-khóa biô-siá chiū kàu-gia̍h. Ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, bó͘ úi-tāi ê gē-su̍t ka, bat ōe Chòe-āu ê Boán-chhan ê tô͘, tī hit-sî nā ū lâng óa--lâi, chí-ū chù-ba̍k tī hiah ê ke̍k sió-khóa bí-biāu ê tiám; i chiū chek-sî Ēng chhat-pit lâi chhat hit ūi khí--lâi, in-ūi liân tiap-á(**tia̍p-á)-kú to iā m̄-ài lâng bô chù-ì--tio̍h Ki-tok ê siōng.

Lūn Iâ-so͘ ê siàu-liân sî-tāi, lán bô sím-mi̍h chai, chhin-chhiūⁿ án-ni lūn Iok-hān ê, lán iā sī koh-khah m̄-chai. Chit nn̄g lâng ê ū-pī sî-tāi sī khah koh-iūⁿ. Lūn Ki-tok, I sī kap lán choân-jiân siāng khoán, chhin-chhiūⁿ lán tāi-ke ê chi̍t ê, kap ta̍k téng-hō ê lâng chòe-hé siū ióng-io̍k, bi̍t-chiap tī hiong-chhoan ê seng-oa̍h. Chóng-sī chit ê pi-chiān ê sian-hong, sī tī ko͘-to̍k ê tiong-kan lâi tióng-sêng ê.

Lán thang sióng-siōng, i sī chi̍t ê thiâm-chēng, ko͘-to̍k ê gín-ná, chhin-chhiūⁿ lâng tī nî-lāu sī tit-tio̍h ê ko͘-kiáⁿ chi̍t poaⁿ, sū-sū khah chá ū tōa-lâng ê khì-khài, Sī bô hiaⁿ-tī, bô chí-bē, bô thit-thô phōaⁿ, á-sī pêng-iú, kan-ta tùi Pē-bú lâi hiáu-ngō͘ pún-sin ê thian-chit, sim-lāi ài thiâm-chēng, ài ka-kī chi̍t lâng, tī kúi-nā ji̍t ê tiong-kan, sì-kòe kiâⁿ tī soaⁿ-iá hiong-chhoan, lâi chhim-su lâi be̍k-sióng téng-téng ê tāi-chì.

TĪ sêng-liân sî-tāi, lán ū khòaⁿ-kìⁿ i sī chòe chi̍t ê ún-sū, khiā-khí tī soaⁿ-kan, lī hn̄g-hn̄g bô lâng sī kàu ê só͘-chāi; sī chi̍t ê jia̍t-sim ka, ū bōng-sióng ka ê gán-kong tī-teh; sī chi̍t ê kìm-io̍k ka, pún-sin bô kap lâng liân-lo̍k, kū-cho̍at ha̍p-gî ê khòai-lo̍k, lâi kìm-chia̍h, chhám-hóe, khek-kí, chhēng lo̍k-tô mn̂g, chia̍h soaⁿ-iá ê chháu-meh kap iá-bi̍t. I put-sî to-teh be̍k-sióng i ê tâng-cho̍k chèng sian-ti lâng ê ōe, chiū-sī Siōng-tè chioh in ê chhùi lâi thôan hō͘ chèng-lâng ê. In ê giâm-siok ê seng-oa̍h, in teh khiàn-chek lâng ê chōe-ok, kiò-chhíⁿ lâng hoán-hóe, sī put-chí ū la̍t, ōe giú i hit hō sèng-chit ê lâng ê sim. Chóng-sī che tùi tī chèng sian-ti ê chheh tiong, sī ōe to̍at i ê sim-sîn hit hō tiong-sim su-sióng lâi khòaⁿ, put-kò sī chhin-chhiūⁿ hit ê gōa-hêng ê kún-iān jî-í. Kî-si̍t hit ê su-sióng ê ò-biāu ê hē-thóng, koàn-chhòan tī poeh sè-kí chèng sian-ti ê tiong-kan ê, sī teh ǹg-bāng chi̍t ê N̂g-kim ê Sî-tāi, Siōng-tè kok ê lîm-kàu, sī teh ǹg-bāng Tī chiong-lâi ū chi̍t ji̍t, beh ū chi̍t ê úi-tāi sī beh lâi--ê ê lîm-kàu. I ū tùi chèng sian-ti ê chhàm-gú. lâi cho͘-chit i chiong-lâi ê ǹg-bāng. Chóng-sī chin oh-tit ê sū. In-ūi ū khùn-lân, ho̍k-cha̍p, saⁿ mâu-tún ê só͘-chāi tī-teh. Phì-jū lâi kóng, liân Í-sài-a ê chheh, sī i sī tē-it hoaⁿ-hí ê, iû-goân bōe thang pang-chān i kàu lōa-chōe. In-ūi hit ê chheng-ho͘ kiò-chòe “Sîn-biāu ê, BÔ͘-sū ê, Chì-kôaiⁿ ê Siōng-tè, I ê kok heng-ōng, éng-éng thài-pêng” ê Bí-sài-a, iû-goân sī tio̍h “hō͘ lâng chè-ap, chhin-chhiūⁿ iûⁿ hō͘ lâng khan beh khì thâi, Iâ-hô-hoa hō͘ lán chōe-ok chek-móa i ê sin.” Si̍t-chāi sī ho̍k-cha̍p ê būn-tôe. Lūn Hit ê Sī beh lâi ê Bí-sài-a ê sū!

I chai pún-sin sī chin kî-biāu, kap Hit ê Sī beh lâi ê ū saⁿ koan-liân tī-teh. Lán bián giâu-gî, i ê lāu-Pē ún-tàng m̄ kā i kóng, tī i beh chhut-sì ê sî, thiⁿ-sài sī pò ê siau-sit, chiū-sī kóng, “i beh ēng Í-lī-a ê sim-sîn kap châi-lêng kiâⁿ chòe-thâu tī chú ê bīn-chêng.” Chit kù ōe, chāi i sī put-chí ū giâm-siok ê ì-sù tī-teh. In-ūi i chai, chá ê sian-ti lâng ū chhàm-gú kóng, “Góa beh chhe-khián Í-lī-a Tī i ê bīn-chêng.” Chhin-chhiūⁿ it-poaⁿ ê lâng chòe si teh gîm ê khoán, i chhim chai “ū chi̍t-ji̍t, Í-lī-a beh koh-chài lâi, ia̍h i nā chhut-hiān, hit sî Bí-sài-a chiū kiâⁿ kàu tī mn̂g-kháu.” Bô kî-kòai, chāi chit ê lâng teh khòaⁿ, jîn-seng sī giâm-siok, chin-kiàm ê sū. Kàu ū thêng-Tō͘, i í-keng ū kám-kak pún-sin ê thian-hūn, tiāⁿ-tio̍h sī tio̍h chòe Bí-sài-a ê chiú-kiⁿ peng, ia̍h i í-keng ū koan-sim teh ǹg-bāng, teh thèng-hāu I “chhin-chhiūⁿ chiú-kiⁿ ê lâng, ǹg-bāng thiⁿ-kng.”

Lán put-chí chù-ba̍k i hit hō pi-chhám ê hêng-chōng; sī chhēng sī hit hō chho͘-iá ê i-chiûⁿ, só͘ tiàm sī tī Sí-hái, bô lâng kàu ê só͘-chāi. Put-sî tio̍h ko͘-to̍k , lâi teh su-sióng i ê khùn-lân ê būn-tôe, siông-siông tú-tio̍h giâu-gî kàu sit-chì, lâi cheng-chiàn tī i ê sim-lāi. Bô chi̍t lâng beh bián-lĒ i, chheng-chàn i. Kî-si̍t i choân-jiân bô kò͘-tio̍h ka-kī. “Góa chí-ū sī tī khòng-iá teh kiò ê ê siaⁿ.” I bô ūi-tio̍h pún-sin lâi to͘(**tô͘)-bô͘ sím-mi̍h, iā bô tit-tio̍h sím-mi̍h. I put-kò sī khui-mn̂g hō͘ pa̍t-lâng ji̍p nā-tiāⁿ. I sī úi-tāi ê lâng, teh kā lâng kiâⁿ sóe-lé, chóng-sī ka-kī koat-toàn m̄-bat siū sóe-lé. I bô thang chhin-chhiūⁿ pa̍t-lâng thang tit-tio̍h kap Iâ-so͘ saⁿ kau-pôe ê khòai-lo̍k. Pa̍t-lâng lóng teh ji̍p tī i sī soan-thôan ê Siōng-tè ê kok, iáu-kú Tī hit sî, i tio̍h siū-hāi tī kaⁿ-ga̍k ê lāi-bīn.

Si̍t-chāi i sī pi-chhám, ko͘-to̍k ê lâng. Chóng-sī Siōng-tè khah siông sī chhin-chhiūⁿ án-ni teh hùn-liān i chòe-tōa ê sian-ti í-ki̍p soat-kàu-chiá. Tùi tī i ê thiâm-chēng, tan-sûn, sìn-gióng Siōng-tè ê sim, ū pang-chān i thiat-tóe lâi jia̍t-sim, khak-sìn i ê sú-bēng, sòa choân-jiân bô kiaⁿ lâng ê bīn-sek, tùi án-ni hō͘ i chiâⁿ-chòe ha̍p-gî, lâi pī-pān i ê Chú ê lō͘ ê lâng. Tùi tī i ê thiâm-chēng ê seng-oa̍h, hō͘ i ū it-hoat kám-kak Siōng-tè ū si̍t-chāi tī-teh, hō͘ i it-hoat bêng-pe̍k Bí-sài-a sī tùi hia lâi hit ê Bô khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài.

Kiat-kio̍k i ê sî í-keng kàu. Lán ū tha̍k-tio̍h kóng, “Thê-pí-liû Kai-sat chē-ūi ê cha̍p-gō͘ nî, pún-tiu Pí-lia̍p-to, chòe Ιû-thài ê chóng-tok, Hi-lu̍t chòe Ka-lī-lī hun-hong ê jîn-kun, i ê hiaⁿ-Tī hui-le̍k chòe Í-thó͘-lī-a kap Pek-lia̍p-khó-nî tōe-hng hun-hong ê jîn-kun, Lū-sat-lia̍p chòe A-pí-nî hun-hong ê jîn-kun, A-ná kap Kai-a-hoat chòe chè-si-thâu ê sî, Sat-ka-lī-a ê kiáⁿ Iok-hān tī khòng-iá-ni̍h, Siōng-tè ê ōe kàu tī i. I chiū kàu Iok-tàn hô ê sì-hng, thâon hoán-hóe ê sóe-lé, hō͘ lâng tit-tio̍h sià-chōe, chhin-chhiūⁿ sian-ti Í-sài-a ê chheh sī kì ê ōe kóng, Ū teh kiò tī khòng-iá ê, i ê siaⁿ kóng: PĪ-pān Chú ê lō͘, siu ti̍t I ê sió-lō͘.

Iok-hān sī chiap-chhiok--tio̍h ê, lóng sī chhiⁿ-chhám, siū jiú-lín ê peh-sìⁿ. Hiah ê òan-hūn in ê lâng ê chhiú, ū chin chân-jím khòa Tī in ê keng-thâu téng. Tú-chiah sī ín-khí hiah ê lâng-miâ, lóng ū hián-chhut hit ê chêng-hêng. Thê-pí-liû Kai-sat sī chi̍t-ê choan-chè ê jîn-kun. Pún-tiu Pí-lia̍p-to sī pí í-chêng ê chèng-hú koh khah gâu biáu-sī in it-chhè ê chong-kàu siōng ê būn-tôe. Chè-si-thâu bô chīn-chit, siū it-poaⁿ kong-jiân ê húi-pòng, tōa to-sò͘ ê bîn-chiòng iû-goân sī oh-tit thang ǹg-bāng ū sím-mi̍h khah hó ê só͘-chāi. Peh-sìⁿ kap chè-si sī lóng siāng-khoán. Pa-le̍k-su-thèng sī í-keng sòng-sit i ê ǹg-bāng. Chá-sî Í-sek-lia̍t ê cheng-sîn sī í-keng sí--khì. Hit ê oa̍h-miā ê î-it ê kì-hō, chí-ū hián-chhut tī pak-pêng hiah ê Kok-chūi tóng, í-ki̍p tī Ka-lī-lī hit ê chū-iû ê soaⁿ-tōe sī ū hiah ê chok-lōan ê To̍k-li̍p tóng ê tiong-kan; in ê sim òan-hūn gōa-kok lâng, lâi chòe-thâu koán-hat in, sòa teh ǹg-bāng chá-sî Iâ-hô-hoa chòe in ê Ông, hit ê sĒng-tāi ê ji̍t ê si̍t-hiān. Chīn-chāi chhù-bī ê, chiū-sī ōe thang khòaⁿ-kìⁿ Tī hiah ê pōan-tô͘ ê tiong-kan, ū chi̍t ê sī Iâ-so͘ ê hiaⁿ-tī, kiò-chòe Se-bûn, tùi án-ni lâng chheng i sī Jia̍t-sim tóng ê Se-bûn. Chiah ê lâng put-sî sī hō͘ chèng-hú sī teh chhau-hôan ê. In ài Ēng to-kiàm lâi heng-khí gōa-hêng ê Siōng-tè kok, kî-si̍t hōan-nā kia̍h-to ê, beh tùi to lâi sí. Chóng-sī in koat-toàn bô lóe-chì, ǹg-bāng tī ū chi̍t-ji̍t Siōng-tè ê kok tek-khak beh si̍t-hiān.

Tī hit hō chhiⁿ-chhám ê chōng-thài, hit khoán ǹg-bāng, chiàu-khòaⁿ sī kî-īⁿ ê sū, iáu-kú sī ū khui-khoah piàn-thôan tī chèng peh-sìⁿ ê tiong-kan. Tú-chiah khiok góa ū siá kóng, “Chá-sî Í-sek-lia̍t ê cheng-sîn sī í-keng sí--khì.” Chóng-sī che sī kan-ta chiàu sī khòaⁿ ê ì-sù nā-tiāⁿ. Tùi piáu-bīn lâi khòaⁿ, sī í-keng sí--khì, sī siū lâng ap-pek, iáu-kú sī chhin-chhiūⁿ tang-thiⁿ sî sng-seh téng ko͘-tâ ê chhiū chi̍t-poaⁿ, tī hit ê ē-bīn ū chhim-chhim kiông-tāi ê ǹg-bāng, ài tit-tio̍h chiong-lâi ê chín-kiù tī-teh. Hit ê ǹg-bāng, kìⁿ-nā ū tú-tio̍h sím-mi̍h tu̍t-jiân ê chhì-kek ê sî, sī ōe chín-chok kàu tī ta̍k lâng ê sim-tóe.

TĪ Í-sek-lia̍t le̍k-sú tiong, tē-it tù-hiān koh sī tē-it thang chhiⁿ-kiaⁿ ê, chiū-sī tī chit ê sî-tāi, choân Ιû-thài ê sè-kài, sī hián-chhut hit ê thiâm-chēng, koh kín-tiuⁿ tī-teh kî-thāi ê cheng-sîn. BĒ ū sím-mi̍h kok-bîn tī in ê le̍k-sú, bat hián-chhut chhin-chhiūⁿ Bí-sài-a tú-tú beh lîm-kàu, hit-sî ê Ιû-thài-kàu sī hián-chhut ê hiān-siōng, hiah gâu giú lâng ê sim, hō͘ lâng chhiⁿ-kiaⁿ. In-ūi siāng lō͘-bé teh kan-chèng Hit ê Sī beh lâi--ê, ê sian-ti ê chhàm-gú, í-keng kè-liáu gō͘-pah nî kú, tī hit tiong-kan iā lóng iáu-bē ū sím-mi̍h tōng-chēng.

Tng hit-sî, lán ū khòaⁿ-kìⁿ Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān chho͘-chho͘ chhut-thâu, “chèng-lâng sim-lāi chiū teh gī-lūn, Iok-hān kiám-chhái sī Ki-tok.” Lán iā ū thiaⁿ-kìⁿ chèng-lâng tē-it tāi-seng jia̍t-jia̍t lâi mn̄g i kóng, “Chhiáⁿ kā goán kóng, Lí sī Í-lī-a lâi beh pī-pān lō͘ ê mah? Lí sī Ki-tok mah? Lí sī hit ê Sī beh lâi ê mah?” Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán ōe kám-kak lán sī khiā-khí Tī chi̍t ê jia̍t-chhiat teh ǹg-bāng ê khong-khì ê tiong-kan.

Tú-tú Tī chit ê sî-chūn, hut-jiân tùi khòng-iá ū siaⁿ âu-kiò kóng, “Siōng-tè ê kok kūn lah!”

Iâ-lō͘-sat-léng ū chiām-chiām iô-choah khí--lâi. Ū chin thang chhiⁿ-kiaⁿ ê hong-bûn, chhin-chhiūⁿ tùi khong-tiong teh khí. Tī-chia tī-hia lóng teh tâm-lūn hit ê khiā-khí tī soaⁿ-kan ê sèng-chiá, hit ê ò-biāu ê jîn-bu̍t, i oán-jiân sī chhin-chhiūⁿ it-poaⁿ ê lâng sī teh liâu-bāng ê Í-lī-a, sī chhēng sī Lo̍k-tô-mn̂g, sī hâ tī io-nih ê, sī phê-ê tòa. Ū lâng ū tú-tio̍h hiah ê tī soaⁿ-tiûⁿ thiaⁿ-kìⁿ Iok-hān kóng tō-lí ê. Āu-lâi tī tiap-á(**tia̍p-á)-kú ê tiong-kan, tī siâⁿ-ni̍h ū siū kám-tōng ê siaⁿ teh hoat-chhut, âu-kiò kóng, “Goán ū thiaⁿ-kìⁿ, ū khòaⁿ-kìⁿ i. I sī Í-lī-a koh tò-tńg lâi! I teh khiàn-chek lán ê chōe! I teh kiò-chhíⁿ lâng tio̍h hoán-hóe! I teh thôan-pò Siōng-tè ê kok! I teh kóng-khí koan-hē Hit ê Sī beh lâi ê, ê chhiⁿ-kiaⁿ ê sū!”

Tī chit ge̍h-ji̍t ê tiong-kan, choân Ιû-thài tōe lóng iô-choah khí--lâi. Tī ta̍k tiâu lō͘ oe-oe khoeh-khoeh, ū chōe-chōe sûn-lé-chiá, kóaⁿ-kín beh khì Iok-tàn-hô chiū-kūn i, chiū-sī ū ta-po͘, cha-bó͘, ū siâⁿ-ni̍h lâng, hiong-chhoan lâng, ū seng-lí lâng, ū thiu-hiòng ê, ū pō͘-peng, ū choh-sit lâng, ū keng-ha̍k-sū, ū lia̍p-pí. Chiū-sī kè-liáu kú-kú Iâ-so͘ iā iáu ū koh thê-khí hit sî lâng cháiⁿ-iūⁿ siū kám-tōng, chìn-chêng kàu Iok-tàn ê chêng-kéng, kóng, “Lín chêng chhut-khì khòng-iá, beh khòaⁿ sím-mi̍h?”

Pa-le̍k-su-thèng chit-tia̍p sī chin giâm-siok, siū kám-tōng ê sî-chūn. Hit ê hiān-siōng sī chhin-chhiūⁿ lán só͘ bat keng-giām--kè. Tī Úi-le̍k-sū (Wales), Ài-ní-lân (Ireland), í-ki̍p tī Bí-kok (America), bat ū chōe-chōe pái khòaⁿ-kìⁿ hit hō siū kám-tōng kàu ōe thiu-choah ê hiān-siōng, tī kúi nā ge̍h-ji̍t ê tiong-kan, tī ta̍k só͘-chāi lóng sī thiaⁿ-kìⁿ lâng teh hoán-hóe, teh kî-tó, lóng sī teh chong-kàu kông. Āu-lâi hit ê kám-tōng liâm-piⁿ bô--khì, kiat-kio̍k m̄-sī ū lōa-ni̍h kú-tn̂g ê kong-hāu tī-teh.

Chóng-sī tī chit nn̄g chân ê tiong-kan, iā ū tōa cheng chha tī-teh. Iok-hān m̄-sī kan-ta kiò lâng lâi hoán-hóe nā-tiāⁿ. Koh chìn chi̍t pō͘ chiū-sī chiong chit ê hoán-hóe beh chòe hit ê Sī beh lâi ê tōa ê sū-kiāⁿ ê pī-pān, chhin-chhiūⁿ chá-sî Í-sek-lia̍t lâng tī Se-nái-soaⁿ ka-kī chheng-khì, pī-pān sim lâi thiaⁿ Siōng-tè ê siaⁿ chi̍t poaⁿ. Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iok-hān kiò lâng hoán-hóe, Sī bi̍t-chiap koan-liân tī Bí-sài-a ê chhut-hiān, só͘-í Ιû-thài lâng ū chi̍t kù sio̍k-gú teh kóng, “siat-sú Í-sek-lia̍t lâng nā ū chi̍t ji̍t si̍t-chāi hoán-hóe, Tāi-pi̍t ê kiáⁿ ún-tàng beh lîm-kàu.”

Chit ê soat-kàu-chiá Iok-hān, ēng giâm ê ōe tōa siaⁿ âu-kiò kóng, “Lín tio̍h hoán-hóe, in-ūi Siōng-tè ê kok kūn lah. Lín phah-sǹg chit ê teh-beh lâi ê Siōng-tè ê kok, sī khin-khòai ê sū mah? Lín phah-sǹg lín tiàm tī bô hôan-ló an-jiân ê chōng-thài, ka-kī í-keng pī-pān piān lah mah? Lín tio̍h hoán-hóe! Lín tio̍h hoán-hóe! Chit-tia̍p sī lín ê bîn-cho̍k ê choán-ki. PÓ͘-thâu sī í-keng hē Tī chhiū-thâu. Kìⁿ-nā chhiū bô kiat hó ké-chí ê, chiū chhò i, hiat lo̍h hé. Tio̍h pàng-sak lín ê ké-hó, ké-chòe, bô sêng-si̍t ê sim! Tio̍h kiat-ha̍p tī hoán-hóe ê ké-chí. In-ūi Bí-sài-a teh-beh lâi. I ê chhiú the̍h pòa-ki, beh chiong I hit-tiûⁿ ê be̍h it-chīn pòa, siu i ji̍p-chhng; chóng-Sī be̍h-hiūⁿ chiū ēng bē hoa ê hé sio i. Bo̍h-tit ka-kī phah-sǹg kóng, Ū A-pek-lia̍p-hán chòe goán ê PĒ; in-ūi Siōng-tè ōe tùi chiah ê chio̍h-thâu chhut kiáⁿ-sun hō͘ A-pek-lia̍p-hán.”

Iok-hān koh kan-chèng, kóng, “M̄-sī! Góa m̄-Sī bí-sài-a. Góa m̄-sī sian-ti. Góa chiū-sī teh kiò tī khòng-iá ê, i ê siaⁿ kóng, ‘Siu-ti̍t Chú ê lō͘. I í-keng khiā-khí tī lín tiong-kan, lín m̄-bat I. I chiū-sī tè-bé góa lâi ê, chiū tháu I ê ôe-tòa, góa ia̍h bōe kham-tit. Góa chí-ū hōng-chhe lâi pī-pān lín ê sim, thang kui tī i, só͘-í góa lâi Ēng chúi kā lín kiâⁿ sóe-lé, hō͘ lín hoán-hóe; chóng-sī I beh ēng Sèng Sîn, ēng hé kā lín kiâⁿ sóe-lé.”

Iok-hān tùi chi̍t só͘-chāi sóa kè chi̍t só͘-chāi, sūn hit tiâu hô ti̍t-ti̍t chiūⁿ pak khí--khì, iáu-kú ji̍t-ji̍t ná ke-thiⁿ kui tōa tīn ê lâng lâi tè i. I kàu chi̍t só͘-chāi kiò-chòe Pek-tāi-nî, lī Ná-sat-le̍k ū jī-cha̍p eng-lí ê lō͘, hit-sî ū chi̍t ê thiâm-chēng siàu-liân ê Ná-sat-le̍k ê hiong-chhoan lâng, tùi soaⁿ-lō͘ ti̍t-ti̍t lo̍h--khì khiā tī chèng-lâng ê tiong-kan, lâng lóng bô chù-ì--tio̍h.

Hit ji̍t Iâ-so͘ sī khòaⁿ-kìⁿ ê, sī chit ê chêng-kéng. Chiū-sī ū khòaⁿ-kìⁿ chit ê jia̍t-sim ka, i ê ba̍k-chiu ū bêng-liāng, bīn-māu ià-lán, khiā tī hōaⁿ-téng lâi thó͘-lō͘ i ê sim-pak. Tī i ê sin-piⁿ ū kui tōa tīn siū kám-tōng ê peh-sìⁿ, chiông-tiong ū ê sī teh kóng ki-chhì ê ōe, ū-ê sī teh mn̄g, ū-ê sī sim-lāi hūn-lōan teh kî-kòai, tōa-pō͘-hūn ê lâng sī chìm tī chong-kàu kám-chêng ê pho-lōng tiong, nâ-âu-kńg tīⁿ, lâi hóe-gō͘ in ê chōe-ok. Hit ji̍t ke̍k tōa tīn ê lâng chū-chi̍p, chiàu sī kì-chài ê kóng, “Hit-sî Iâ-lō͘-sat-léng, thong Ιû-thài, í-ki̍p Iok-tàn hô ê sì-hng ê chèng-lâng chhut-lâi, chiū-kūn i; Tī iok-tàn hô tùi i siū sóe-lé, jīn in ê chōe.” Che sī Iâ-so͘ hit ji̍t sī khòaⁿ-kìⁿ ê chêng-kéng.

Ji̍t kè ji̍t, I chù-ba̍k khòaⁿ in. Jî-hō͘ tng ū chi̍t ji̍t chèng-lâng ê sóe-lé lóng chheng-chhó, Iok-hān ka-kī teh khiā ê sî, Iâ-so͘ ka-kī kiâⁿ óa khì chúi-piⁿ chiū-kūn i. Lánthang chim-chiok lâi sióng-siōng, I tú óa-khì ê sî, Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān ê bīn, ún-tàng sī hut-jiân chin chhiⁿ-kiaⁿ, hián-chhut giâm-siok ê thài-tō͘, ū kî-kòai, hūn-lōan, gông-ngia̍h ê bīn-sek. Āu-lâi i put-chí chhiⁿ-chin lâi hoat-chhut hit ê jia̍t-sêng, kiaⁿ-ùi ê chit-būn, mn̄g kóng, “Chit ê sī chī-chūi?”

Chòe gín-ná ê sî, in tek-khak ū siong-hōe chiah tio̍h, chóng-sī kàu sêng-liân ê tiong-kan, bêng-bêng Sī bô, in-ūi Iok-hān ū kóng, “Góa m̄-bat I.” Tōa-bīn i sī m̄-chai-iáⁿ Bí-sài-a sī í-keng lîm-kàu tī tōe-bīn-chiūⁿ, á-sī I teh-beh hut-jiân-kan Ēng koân-lêng kap êng-kng tùi thiⁿ-ni̍h lo̍h--lâi. Chóng-sī tī chit ê Lâng ê bīn-chêng, i khak-chhiat ū siū kám-tōng kàu tī sim-té. Iok-hān chai tī i ê bīn-chêng, chit ê Lâng ê lāi-bīn, ū hit hō gâu kám-tōng lâng ê kî-īⁿ ê la̍t tī-teh.

Āu-lâi, Iâ-so͘ gia̍h ba̍k ti̍t-ti̍t khòaⁿ i ê bīn. Āu-lâi, i chiah chai-iáⁿ lah! i chiah chai-iáⁿ lah! Iâ-so͘ chiū-sī i tī kúi-nā nî bô liâu ê tiong-kan, sī teh thèng-hāu ê, tì-ì àⁿ i ê hī-khang sī teh sòe-jī beh thiaⁿ I ê kha-pō͘ ê. Chit-tia̍p chai, I chiū-sī bí-sài-a, Í-sek-lia̍t lâng sī teh hi-bōng ê lah, I taⁿ lîm-kàu lah!

Lán thang sióng-siōng, hit-sî Iok-hān ê cheng-sîn ê hūn-lōan kàu cháiⁿ-iūⁿ! I ê sim-lāi chhiⁿ-kiaⁿ, hâng-ho̍k, tu̍t-jiân piàn-ōaⁿ i ê siaⁿ-im. Tú-á-chiah i sī chhin-chhiūⁿ ū koân-pèng ê khoán, lâi khiàn-chek Hoat-lī-sài lâng kiau-ngō͘ ê sim, kóng, “To̍k-chôa ê lūi ah, chī-chūi-á chí-sī lín siám-pī chiong-lâi ê siū-khì ah?” chóng-sī chit-tia̍p i sī ū ióng-kám, sī ū ê khak-sìn, lóng-chóng sòng-sit--khì. I kóng, “Àn-chóaⁿ? Góa ha̍p-kai tio̍h tùi lí siū sóe-lé, lí hoán-tńg chiū-kūn góa mah?”

Chóng-sī Iâ-so͘ Ēng un-jiû ê thài-tō͘ lâi chhiáⁿ i chiap-sòa chīn i ê chit-hūn, kā I kiâⁿ sóe-lé. Ū-iáⁿ! Iâ-so͘ bô khiàm-ēng tio̍h siū sóe-lé lâi hoán-hóe chōe. Put-kò chit ê sóe-lé sī piáu-bêng I tùi chit-tia̍p khí beh ji̍p Tī Kiù lêng ê kang ê ì-sù. Iâ-so͘ ài kap hiah ê chòe tē-it pi-chiān ê, saⁿ-kap sūn-thàn chit ê lé-sek. “Taⁿ chhiáⁿ ún góa, in-ūi lán ha̍p-gî tio̍h án-ni, lâi chīn lóng-chóng ê gī.” Tùi án-ni, Iok-hān ū ún I. Iok-hān chiū hōaⁿ-chhiú Tī i ê téng-bīn, hō͘ I kūi-lo̍h tī chúi-ni̍h. Tùi hit-tia̍p khí, I chiū chiap-la̍p I ê chit-hūn. I ê su seng-gâi chiū í-keng soah. Sin ê sî-kî í-keng khai-sí. Tùi Ná-sat-le̍k ê kang-tiûⁿ chhut-lâi chit ê pi-chiān ê hiong-chhoan lâng, tùi hit-tia̍p khí sī chiâⁿ-chòe Siōng-tè ê Bí-sài-a.

Āu-lâi in ū tú-tio̍h chi̍t chân koat-toàn bô bōe kì-tit--khì ê sū, chiū-sī Iâ-so͘ í-keng siū sóe-lé, tùi chúi chiūⁿ--lâi teh kî-tó, kiám-chhái sī teh kî-tó I sī tē-it hoaⁿ-hí hit ê kî-tó-bûn, kóng, “PĒ ah. Gōan Lí ê kok lîm-kàu, Lí ê chí-ì chiâⁿ tī tōe-ni̍h, chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ-ni̍h,” hit-sî thiⁿ hut-jiân khui, in ū khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê Sîn, chhin-chhiūⁿ chíⁿ-á kàng-lîm tī iâ-so͘ ê téng-bīn; koh ū thiaⁿ-kìⁿ tùi thiⁿ ū siaⁿ, chiū-sī Siōng-tè ê siaⁿ, kóng, “Chit ê sī góa sī thiàⁿ ê Kiáⁿ, góa sī hoaⁿ-hí ê.” Iok-hān khak-si̍t tī chit-tia̍p ū chai-iáⁿ i ū khòaⁿ-tio̍h Ki-tok.

TĪ khah āu-lâi, Iok-hān hō͘ lâng koaiⁿ-kaⁿ ê sî, tī hit ê o͘-àm sit-ì ê sùn-kan, i tùi Iâ-so͘ khiok só͘ bat keng-giām--tio̍h tiap-á(**tia̍p-á)-kú ê gî-sim. Tī i sí liáu-āu, i ê ha̍k-seng tiong chi̍t ê ōe kì-tit in ê sian-siⁿ ū cháiⁿ-iūⁿ bat chhe-khián nn̄g ê ha̍k-seng lâi mn̄g Iâ-so͘ kóng, “Sī beh lâi ê , sī lí mah? á-sī goán tio̍h koh ǹg-bāng pa̍t lâng ah?” Chóng-sī tī-teh kā Iâ-so͘ kiâⁿ sóe-lé ê sî, i chiū lóng bô giâu-gî. Iâ-so͘ siū sóe-lé liáu-āu, i ū giâm-siok lâi tùi i ê thèng-chiòng kóng, “Ū khiā tī lín tiong-kan ê, lín m̄-bat I.” Āu-lâi Iâ-so͘ siū-chhì liáu-āu, hit-sî i iā koh-chài khòaⁿ-kìⁿ I, iā ū âu-kiò kóng, “Lí khòaⁿ, Siōng-tè ê Iûⁿ-ko!”