Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē III Koàn/Tē-2 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-2 chiuⁿ: SIŪ-CHHÌ[siu-kái]

“Hit-sî Iâ-so͘ hō͘ Sèng Sîn chhōa kàu khòng-iá, beh siū Mô͘-kúi chhì.” Che tú-tú sī siū sóe-lé liáu ê sū. Lán ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, hit ê chêng-kéng chiū-sī gōa-bīn ê khôan-kéng, í-ki̍p lāi-bīn ê keng-giām ū chek-sî piàn-ōaⁿ. Chiū-sī tùi Sóe-lé kàu tī Siū-chhì. Tùi Kng kàu tī Àm. I khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ khui, ū thiaⁿ-kìⁿ PĒ ê siaⁿ liáu, ū ti̍t-ti̍t hō͘ Sèng Sîn chhōa kàu khòng-iá beh siū Mô͘-kúi chhì.

Hok-im-su tùi chit chân ū put-chí tùi-tiōng, che sī teh piáu-sī chit chân m̄-sī kan-ta ngó͘-jiân ê sū, sī tī iâ-so͘ seng-gâi tiong chi̍t ê giâm-siok, koh sī tē-it tiōng-tāi ê choán-ki, che sī kàu-gia̍h bêng ê sū-si̍t. Chiàu khòaⁿ, I ū chhim-chhim teh siūⁿ I ê tiōng-tāi ê sú-bēng, sim-lāi ū khó͘-thàng, ū bê-lōan, teh tui-chhē thang siám-pī ê lō͘, ia̍h Sat-tàn thang kiaⁿ ê khùi-la̍t, ū kap I teh saⁿ cheng-chiàn, ài ín-iú I, ài chhōa I ji̍p tī phian-lō͘, lâi lī-khui I sī eng-kai kiâⁿ ê lō͘-chām. I chiâⁿ-chòe lâng, ài beh kiàn-siat Siōng-tè ê Kok, tio̍h ū chhin-chhiūⁿ lâng ê khoán-sit, ài tāi-seng kap Mô͘-kúi ê kok ê khùi-la̍t kau-chiàn, sòa lâi khah-iâⁿ i chiah ōe Ēng-tit.

Ū chi̍t ji̍t, lán ê Chú ū tùi kúi miâ ê ha̍k-seng lâi kóng-khí chit ê Siū-chhì ê kò͘-sū. Tōa-bīn lūn hit ê chhim-ò ê só͘-chāi sī pôaⁿ-kè in sī ōe thang lí-kái ê. Tōa-bīn ūi-tio̍h án-ni, I ū ēng kán-tan ê hoat-tō͘ lâi kóng hō͘ in thiaⁿ. Chóng-sī sui-jiân sī ēng kán-tan ê hoat-tō͘, lán mā-sī iáu teh giâu-gî kiaⁿ-liáu in thiaⁿ-liáu sī kah ná chhin-chhiūⁿ lán ê khoán. In thiaⁿ-liáu kiám ū cha̍p-hun thàu-thiat. Phah-sǹg in mā ū piáu-sī in ê bōe lí-kái, lâi chhéng-kàu, ài I ê chí-sī, chhin-chhiūⁿ teh lūn tùi Thiⁿ-ni̍h lo̍h-lâi ê oa̍h-miā piáⁿ hit ê ò-biāu ê kà-sī, hit sî ê chōng-thài chi̍t poaⁿ (Iok-hān 6 chiuⁿ). Lán khiok-Sī bô thiaⁿ-kìⁿ kóng àn-chóaⁿ. Kiám-chhái sī in-ūi ài lán pún-sin lâi khó-chhat chit ê sū iā kú káⁿ. Só͘-í lán tio̍h ài tng-bīn tī-chia lâi siūⁿ chit ê būn-tôe.

Lán tāi-seng ài tùi chit nn̄g ê lân-tôe lâi chhut-hoat. Lán kiám-tio̍h chiàu sī ū kì-chài ê chi̍t-tiám, chi̍t-u̍ih lâi tha̍k, chiū-sī kóng, tī khong-tiong ū thiaⁿ-kìⁿ pháiⁿ-sîn ê siaⁿ-im, ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê o͘-o͘ ū koân-pèng ê o̍ah-mi̍h, lâi chhōa Iâ-so͘ tī(**ê) jio̍k-thé kàu tī soaⁿ-téng, Sèng-tiān ê bé-liu mah? Á-sī thang kóng, chit ê kò͘-sū put-kò sī I teh biô-siá Pún-sin ê cheng-sîn-chiūⁿ kau-chiàn ê kéng-hóng mah? Siat-sú lán nā sòe-jī lâi koan-chhat hit ê Siū-chhì ê chōng-hóng, lán chì-chió ōe-thang sióng-siōng, ū chi̍t lâng ko͘-to̍k bô liâu tiàm tī khòng-iá, bô lâng sī kàu ê chio̍h-tōng, chiâm-su be̍k-sióng, tī sì-cha̍p-ji̍t kú, kín-sīn lâi tí-khòng hit ê teh chhì-liān I ê sim-sîn ê bô hêng pháiⁿ-sîn ê khùi-la̍t, chhim-chhim lâi siūⁿ I ê sú-bēng, chiong Sat-tàn tùi I sī thê-sī hit hō khòaⁿ sī thang chiap-la̍p, kî-si̍t sī pháiⁿ ê kè-e̍k, it-it khòaⁿ-phòa i ê chin-siòng, toàn-jiân kā i kū-cho̍at. Nā-sī chiàu án-ni khòaⁿ, lán tiong-kan ū lâng beh kám-kak sī khah chū-jiân, khah chhin-chhiūⁿ lán pún-sin só͘ bat keng-giām ê khoán-sit iā bô tek-khak.

Lūn chit nn̄g khoán ê thài-tō͘, chāi Iâ-so͘ si̍t-chāi sī siāng chi̍t-iūⁿ, in-ūi chū-jiân I ún-tàng sêng-jīn tī i ê sin-piⁿ ū pháiⁿ ê mi̍h, he̍k-chiá sī ū hêng ê, á-Sī bô hêng ê tī-teh. Siat-sú lán nā sêng-jīn tī i ê sim-lāi sī siū it-chhè ê siaⁿ-im, khòaⁿ-chòe sī chin-si̍t ê chhì, iū-koh hiah ê siaⁿ-im, m̄-sī tùi I ê bô chōe ê sim-sîn hoat-chhut, sī tùi gōa-bīn ji̍p-lâi ê, bô lūn tá-lo̍h chi̍t khoán ê siat-sióng, góa siūⁿ to lóng ōe thang chiap-la̍p.

Nā-sī án-ni, lán bōe bián-tit ài chek-sî chìn-chêng koh lâi siūⁿ chi̍t ê iáu koh-khah tiōng-tāi ê būn-tôe. Lán ê Chú Iâ-so͘ to bô chōe, thài-thó ōe tú-tio̍h Mô͘-kúi ê chhì mah? Chāi lán ê keng-giām, Siū-chhì sī teh piáu-bêng tī lán ê lāi-tiong ū pháiⁿ ê sèng-chit ōe ìn-tap chhì ê iú-he̍k. M̄-kú Iâ-so͘ ê jîn-sèng Sī bô chōe, tùi án-ni, kiám-chhái lâng beh siūⁿ I sī siū ê chhì, put-kò sī chi̍t chéng ê bô͘-gí-chiàn, bô ū si̍t-chāi ê gûi-hiám tī-teh.

Toàn-jiân m̄-sī! Nā-sī I sī siū ê chhì, m̄-sī si̍t-chāi, lán tú-tio̍h chhì ê sî, chiū bô thang tit-tio̍h an-ùi. Lán ê chhì khak-si̍t m̄-sī chi̍t chéng ê bô͘-gí-chiàn. Lán chai lán sī siū ê chhì sī ōe hō͘ lán kàu tī sí-bô. Sèng-chheh sī chí-sī lán chai chit ê Sîn-sèng ê Sènglī-chiá, chhiú-ni̍h sī the̍h ê chiàn-kah, nā-sī to-chhiuⁿ chha̍k bē phòa ê, án-ni sī ū sím-mi̍h lī-ek thang chòe lán ê bián-lĒ? Chi̍t ji̍t bat ū chi̍t ê bī-sìn-chiá, koh sī ū su-siúⁿ ê lāu-tōa-lâng, tùi góa kóng, “Siat-sú lín sī ho̍k-sāi ê Ki-tok sī Sîn, chiū I sī siū ê chhì sī bô thang an-ùi góa.” Si̍t-chāi sī chin oh-tit ìn-tap kàu hō͘ chit ê lâng ōe hoaⁿ-hí chiap-la̍p. Put-kò tùi chit kù ōe, lán chai chit ê lāu-tōa-lâng ū chin-si̍t ê sim, him-bō͘ tī ka-kī ê sin-piⁿ ōe tit thang chhē-tio̍h chi̍t ê o̍ah-o̍ah, si̍t-chāi bat chin chhiⁿ-chhám tú-tio̍h chhì-liān, chhin-chhiūⁿ i pún-sin só͘ bat keng-giām--ê ê pêng-iú, ǹg-bāng thang chiâⁿ-chòe chi̍t ê gâu ê tōa-hiaⁿ lâi tông-chêng i, pang-chān i ê it-seng.

Chóng-sī lán ài mn̄g, chit ê bô chōe ê Ki-tok si̍t-chāi ōe tú-tio̍h chhì mah? Sèng-chheh sī ū bêng-bêng kan-chèng kóng, SĪ! I ū si̍t-chāi tú-tio̍h chhì.

Chit-tia̍p chhiáⁿ lâi siūⁿ chit ê būn-tôe. Lán sui-só͘ kóng, I bô chōe, kî-si̍t hit ê ì-sù m̄-só͘ kóng, chōe-ok ê ín-iú koat-toàn bē hián-chhut tī i ê bīn-chêng, iā m̄-só͘ kóng, I koat-toàn bē kám-kak--tio̍h ín-iú. Hit ê ì-sù chí-ū só͘ kóng, I koat-toàn m̄-khéng ho̍k-chiông chōe ê ín-iú, sui-sī gū-tio̍h ín-iú, I ê sim-chì ka -kī ōe khiā-chāi. Lán nā kóng, tī sim-lāi ū bêng-bêng kám-kak--tio̍h ín-iú tùi gōa-bīn teh ji̍p-lâi, kap tī sim-lāi ū chōe-ok ê o͘-tiám, ū ì-sù ài beh ho̍k-chiông i, chit nn̄g hāng sī ū thian-ian ê cheng-chha tī-teh. Só͘-í chhì thang kóng sī lóng bô ū chi̍t sut-á m̄-hó ê sū. Lâng nā chin-si̍t lâi hôe-kò͘ Tī it-seng sī tē-it thang khoa-kháu, tē-it khòai-lo̍k thang siàu-liām ê, chiū-sī ū khah-iâⁿ Tī chhì ê sū. Ah! Khiok ū-iáⁿ, khó-sioh lán bô ū chia̍p-chia̍p tit-tio̍h hit hō ê keng-giām!

Put-kò chāi lán ū chhim-chhim kèng-khiân ê liām-thâu ê lâng, sī m̄-káⁿ siūⁿ lán ê Chú chin-chiàⁿ bat tú-tio̍h chhì ê ín-iú. Che sī in-ūi lán bô cha̍p-hun liáu-kái, I ū choân-jiân khiam-pi ka-kī lâi chiâⁿ-chòe lâng ê in-toaⁿ. Lán chū-jiân tio̍h sî-siông ōe kì-tit I sī Chin-si̍t ê Sîn (Very God), iáu-kú mā-sī tio̍h chhut-la̍t chú-tiuⁿ I sī ūi-tio̍h lán tāi-ke í-ki̍p lán ê chín-kiù, lâi chiâⁿ-chòe Chin-si̍t ê Lâng (Very Man). Hit ê khah-iâⁿ chhì ê, sī Lâng ê Iâ-so͘; m̄-sī Sîn ê Iâ-so͘. Lán ê Thâu-lâng khiam-pi lîm-kàu sè-kan kap Mô͘-kúi kau-chiàn, hit sî I ū pàng-hē I sī ū ê kian-kò͘ chhàn-lān ê chiàn-kah tī lán ê sin-piⁿ, chiâⁿ-chòe lán ê tâng-phōaⁿ, thn̂g chhiah-kha kap lán pâi tâng-lia̍t lâi kau-chiàn. I sī bô chi̍t-sut-á khah koh-iūⁿ tī pa̍t-lâng, sū-sū sī chhin-chhiūⁿ lán chi̍t poaⁿ, si̍t-chāi ū tú-tio̍h chhì.

Lán ōe liáu-kái I sī siū ê chhì, á-Sī bē, chhiáⁿ poah chi̍t-piⁿ, put-kò Sèng-chheh to ū chí-sī lán chai, Iâ-so͘ sī ū chhú lâng ê sèng-chêng, kap lâng siāng-khoán, ū it-chhè ha̍p-gî ê io̍k-bōng, chū-jiân ê kheng-hiòng tī-teh; chiah ê chāi lán khiok sī chòe chōe-ok ê mn̂g-lō͘. I ū chhin-chhiūⁿ lán chi̍t poaⁿ, ōe pek-chhiat kám-kak iau-gō ê kan-khó͘, chhin-chhiūⁿ tī Si̍p-jī-kè téng, I ūi-tio̍h chhùi-ta ê kan-khó͘ ū ài thó beh lim-chúi. I ê sin-thé iā-sī chin gâu kám-kak thàng-thiàⁿ; chhin-chhiūⁿ tī Khek-se-má-nî, I ê sim-sîn iu-chhiû kàu chhin-chhiūⁿ sim-koaⁿ beh phòa-li̍h. “Siat-sú nā ōe chòe-tit,” I kóng chit-kù, sī piáu-bêng Tī hit sî I chū-jiân ū tú-tio̍h ín-iú, ài beh siám-pī chiah ê sū.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán bêng-bêng chai, I bô chōe ê jîn-sèng iā-Sī bē thang siám-pī chhì ê chhiⁿ-chhám; iā hit ê cheng-chiàn khah-siông sī chin kek-lia̍t; put-kò I sī chí-ū ēng si̍t-chāi ê ló͘-le̍k lâi khah-iâⁿ. Sèng-chheh cháiⁿ-iūⁿ kóng? “In-ūi I í-keng siū khó͘-lān lâi tú-tio̍h chhì, chiū ōe pang-chān chiah ê siū-chhì ê lâng.” “In-ūi lán sī ū ê chè-si-thâu, m̄-Sī bōe-ōe thé-thiap lán lóng-chóng ê loán-jio̍k; chiū-sī hōan-sū pîⁿ-pîⁿ ū siū-chhì, chóng-Sī bô hōan-chōe.” TĪ-chia só͘ kóng chiah-ê, m̄-sī Iâ-so͘ chòe-chho͘ sī siū ê chhì, ia̍h m̄-sī chòe-āu ê chhì. Kî-si̍t tī í-chêng I ê choân seng-oa̍h sī chhin-chhiūⁿ lán chi̍t poaⁿ, iû-goân ū tú-tio̍h chhì. Tī āu-lâi I ê choân seng-oa̍h mā-sī án-ni. Lí khòaⁿ Sèng-chheh sī kì-chài kóng, hit-sî Sat-tàn chí-ū “chiām-sî” lī-khui I. Liân tī khek-se-má-nî hn̂g ê sî, chhì iû-goân sī kap I saⁿ-kap tī-teh. “Góa ê PĒ ah, nā ōe chòe-tit, tio̍h hō͘ chit ê poe lī-khui góa.” I beh lîm-chiong ê sî, ū tùi ha̍k-seng kóng chi̍t kù put-chí ōe kám-tōng lâng ê ōe, chiū-sī kóng, “lín chiū-sī siông-siông kap góa Tī chhì-liān tiong ê.” Chóng-sī I put-sî to tek-sèng.

Chāi lán sī ū ê pîn-jio̍k ê tì-sek, sī chí-ū ōe thang lí-kái kàu chia jî-í.

Chit-tia̍p ài o̍at lìn-tńg lâi siūⁿ chit ê kò͘-sū. Lán thang sióng-siōng, Iâ-so͘ Tī hit-ji̍t tùi Iok-tàn hô khí-lâi ê sî, I ê sim-sîn sī kám-khài bû-liōng! I ū keng-kè cheng-sîn-chiūⁿ chòe-ko ê choán-ki, chiū-sī I ū thiaⁿ-kìⁿ tùi thiⁿ-ni̍h lo̍h--lâi ê Siaⁿ, ū tit-tio̍h Sèng Sîn ê sèng-piat, chhiau chū-jiân khùi-la̍t ê ì-sek, lâi khai-sí I it-seng ê kè-e̍k, sòa liáu-kái beh chòe “I ê PĒ ê kang,” sī chin tiōng-tāi ê sū-gia̍p.

Āu-lâi, I chiū bô thàn pún-sin ê ì-sù, chí-ū tan-sûn sūn-ho̍k tùi PĒ sī chhut hit ê Sîn-sèng ê ì-sù lâi kiâⁿ, chiū-sī “ū hō͘ Sèng Sîn chhōa khì khòng-iá beh siū Mô͘-kúi chhì.”

Chhin-chhiūⁿ tī hit khoán, tī i ê sim-sîn, kám-chêng, ū kè-thâu nāu-tōng ê chōng-thài ê sî, I bōe bián-tit ài siám-pī chèng-lâng, ka-kī chi̍t ê lâi su-siúⁿ téng-téng ê sū. Lán thang sióng-siōng, I ū ka-kī chi̍t lâng lī-khui hiah ê khiā tī hōaⁿ-téng kui tīn ê chèng-lâng, tùi hit ê oan-oan oat-oat ê lō͘, ti̍t-ti̍t chiūⁿ--khí-khì kàu tī soaⁿ-ni̍h chhiū-nâ ê tiong-kan. I thong mî sì-kè kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì, chòe-āu ū chhē-tio̍h chi̍t ūi bô lâng sī kàu ê chio̍h-tōng, iá-siù só͘ tiàm ê tōng-hia̍t, ka-kī chi̍t lâng lâi chē tī-hia.

LŌ͘-ka ū kóng, I sī choân-jiân ka-kī chi̍t ê tī-hia. “Sèng Sîn chhōa I tī khòng-iá-ni̍h sì-cha̍p ji̍t kú, hō͘ Mô͘-kúi chhì.” Góa ài lán chù-ì tī hit sì-cha̍p ji̍t ê sū. Lán tiong-kan chōe-chōe lâng chha-put-to lóng hut-lio̍k hit sì-cha̍p ji̍t kan ê sū, kan-ta siūⁿ hiah ê sî-ji̍t kè-liáu, chiah sī tú-tio̍h ê chhì nā-tiāⁿ. Che si̍t-chāi ū chhò-gō͘ tī-teh. Lán ná gián-kiù chiū ná ōe thang liāu-sióng, hit sì-cha̍p ji̍t chiū-sī I ê cheng-sîn ê tò͘-cheng ê chòe-ko tiám, tī hit ê thang kiaⁿ-hiâⁿ ê sì-cha̍p ji̍t kú, I ê cheng-sîn chōng-thài, sī kàu-gia̍h ê kín-tiuⁿ, tì-kàu I sòa m̄-chai-iáⁿ I bô mi̍h thang chia̍h. Lán kiám ōe thang sió-khóa lâi sióng-siōng Tī hit sì-cha̍p ji̍t kan I sī keng-giām ê cheng-sîn kín-tiuⁿ ê chōng-thài mah?

Lán ê cheng-sîn nā-sī tú-tio̍h chin chhiⁿ-kiaⁿ, chin kín-tiuⁿ ê sî, lán éng ài bōe kì-tit chiu-ûi it-chhè ê sū-bu̍t, mā sòa bōe kì-tit lóng bô chia̍h sím-mi̍h. Siat-sú lán nā khòaⁿ-kìⁿ hit ê lâng hut-jiân chhíⁿ-gō͘, chai iau, hit-sî lán kiám bô phah-sǹg i ê kín-tiuⁿ ê cheng-sîn sī í-keng chiām-chiām pàng-sang--khì mah? Sèng-chheh sī kì-chài chit ê iú-he̍k ê kò͘-sū, chiū-sī teh àm-sī hit ê kín-tiuⁿ ê cheng-sîn í-keng ū pàng-sang, tùi hit ê jia̍t-jia̍t kín-tiuⁿ ê cheng-sîn, tu̍t-jiân chhíⁿ-gō͘, koh-chài ho̍k-tò pêng-siông ê cheng-sîn chōng-thài lah. Kî-si̍t hit sì-cha̍p ji̍t kú, kín-tiuⁿ ê cheng-sîn seng-oa̍h í-keng soah, I chiah khí-thâu chai iau ài him-bō͘ beh chia̍h. Hit sì-cha̍p ji̍t tek-khak sī chin thang kiaⁿ-hiâⁿ ê sî-kan, ū hō͘ I kiaⁿ chi̍t-ē, I ū chim-chiok siūⁿ, ǹg-bāng thang liáu-kái hit ê ì-sù. Chit ê kò͘-sū sī chí-sī lán chai, tī chit ê khui-khoah, sîn-pì-tek ê cheng-sîn sè-kài, ū chōe-chōe bô hêng, pháiⁿ ê khùi-la̍t tiàm tī lán ê sin-piⁿ, teh kap lâng kau-chiàn, iā teh kap Siōng-tè kau-chiàn. Lán thang liāu-sióng tùi tī hit sì-cha̍p ji̍t ê seng-oa̍h, ū hō͘ I ke-thiⁿ chi̍t hāng sin ê kî-kiû lâi hē Tī i sī hoaⁿ-hí ê Kî-tó-bûn, kóng, “Bo̍h-tit chhōa goán ji̍p tī chhì, tio̍h kiù goán chhut hit ê pháiⁿ ê.”

Tī hit sì-cha̍p ji̍t kú, Iâ-so͘ ū chu-chu siūⁿ kah sîn--khì, hit ê sîn-pì-tek ê cheng-sîn-chiūⁿ ê tò͘-cheng siáⁿ-khoán, I koat-toàn bōe-thang tùi lán lâng kóng-khí. Lán thang phah-sǹg hit ê chêng-kéng Sī bōe-thang ēng lán sī ōe hiáu-tit ê khiuⁿ-kháu lâi kóng-khí. Lán thang hó-táⁿ chhui-toàn, tī hit sì-cha̍p-ji̍t I ê cheng-sîn bô ū tōe-bīn-chiūⁿ hiān-si̍t ê ì-sek tī-teh, sī lī-khui hn̄g-hn̄g, ji̍p tī hit ê bû-hān ê lêng-kài, khiā-khí tī hit ê chin thang chhiⁿ-kiaⁿ, bô hioh-khùn, chhám-khok ê kau-chiàn ê tiong-kan. I siông-siông sī chhiau-o̍at lán só͘ bat ōe-kàu ê. Iau-gō ê ì-sek sī thâu chi̍t-ê kì-hō piáu-bêng I koh ho̍k-tò tōe-bīn-chiūⁿ hiān-si̍t ê ì-sek. Kiám-chhái chí-ū tùi chit sî khí, I sī siū ê chhì, chiah sī lán sī lí-kái ōe kàu ê pō͘-hūn.

Hit sì-cha̍p-ji̍t kín-tiuⁿ ê seng-oa̍h kè-liáu, lán tha̍k-tio̍h kóng I chiah chai iau. Lán khiok lóng m̄-bat ū hit hō ke̍k-kî iau-gō ê keng-giām. Hiah ê bat chōe-chōe ji̍t bô chia̍h sím-mi̍h ê lâng, ū tùi lán kóng-khí hit ê him-bō͘ ài-chia̍h mi̍h ê sim, sī chīn-chāi pek-chhiat bōe thang thèng-hāu--tit. Iâ-so͘ khah m̄-sī chhin-chhiūⁿ Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān koàn-liān kìm-io̍k. Tī chit sî-khek I ê khong-kiān ê jio̍k-thé, ún-tàng tòng lóng bōe tiâu, him-bō͘ ài chia̍h. Tī hit ê ì-sek bô lōa bêng ê sî, chāi pak-tó͘ chin iau ê lâng, sì-sòaⁿ tī sin-piⁿ ê chio̍h-thâu, éng-éng ài khòaⁿ-chòe sī mī-pau. Koh tōa-bīn tī hit hō chhiⁿ-kiaⁿ cheng-sîn sòng-sit ê sî, éng ài siⁿ-khí put kiān-choân ê cheng-sîn chōng-thài lâi giâu-gî it-chhè. I ū iau-gō kàu sim-sîn ià-lán bô la̍t. I ka-kī kap Mô͘-kúi saⁿ-kap tiàm. Lán chai tī hit khoán cheng-sîn kín-tiuⁿ ko͘-to̍k ê sî, sī ōe siⁿ-khí gî-sim, khòaⁿ it-chhè ê hó-sū, sī chin thang giâu-gî, m̄-káⁿ lia̍h-chòe sī si̍t-chāi.

TĪ Sèng-chheh sī kì, Mô͘-kúi thâu-chi̍t pái lâi chhì I chiū-sī mn̄g kóng, “Siat-sú Lí nā-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ.” Lí kiám-sī? Hit ê chho͘-iá jia̍t-kông ê Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān, kiám bô chhò-gō͘ mah? Tùi thiⁿ-ni̍h sī hoat-chhut hit ê Siaⁿ, í-ki̍p Sèng ê Chíⁿ-á, kiám m̄-sī tùi cheng-sîn chhok-kak sī tì ê mah? Iáu-bē chhut-hoat lâi chòe chit ê kang, iáu-bē ín-chhōa lâng kiâⁿ tī phian-lō͘ ê tāi-seng, tio̍h chhì-giām Lí pún-sin! Tio̍h chhì-khòaⁿ, liân tī iau-gō í-ki̍p sí-bô ê sî, Lí ōe-thang kiù pún-sin á-bōe? Siōng-tè ê Kiáⁿ ah! Siat-sú Lí sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, tio̍h bēng-lēng chiah ê chio̍h-thâu pìⁿ-chòe piáⁿ.

Iâ-so͘ siáⁿ-sū bô thàn Mô͘-kúi ê ì-sù lâi chòe? Chho͘-chho͘ khòaⁿ liáu, che sī chhin-chhiūⁿ ū lí-khì, bô m̄-tio̍h ê sū. Kiám-chhái chit ê sī I thâu-chi̍t pái kám-kak--tio̍h hit ê bô hān-liōng ê khùi-la̍t lâi teh ín-iú I. Àn-chóaⁿ-iūⁿ tī chit-sî I bô hoat-hui I ê chhiau chū-jiân ê khùi-la̍t mah? TĪ khah āu-lâi, I to ū hoat-hui I ê khùi-la̍t lâi piàn-piáⁿ iúⁿ-chhī kui tōa-tīn ê lâng, lâi piàn chúi pìⁿ-chòe chiú. Àn-chóaⁿ chit-tia̍p bô beh neh?

Tī chit ê chhì-ni̍h ū chin lī-hāi ê só͘-chāi tī-teh. Ēng hit hō bêng-bêng sī pháiⁿ ê sū, lâi beh iú-he̍k I, sī gû-chhún ê sī-chòe. Lán lóng kám-kak lán sī tú-tio̍h tē-it hùi-khì ê chhì, chiū-sī tú-tio̍h ín-iú lán, lâi kiû hit-hō hó ê sū, hit sî lán éng-éng ài phian-sim mn̄g kóng: “Chit ê sū kiám-sī chhò-gō͘ mah?”

Sui-jiân Iâ-so͘ sī put-chí iau-gō kàu sim-sîn chin hui-siông ài chia̍h, iáu-kú I chai chit ê tāi-chì sī m̄ eng-kai tio̍h chòe ê. Àn-chóaⁿ? Lán chí-ū thang ēng kèng-khiân lâi chhui-chhek hit ê in-toaⁿ. I sī siū chit ê tāng ê chhì, kiám m̄-sī Sèng Sîn chhōa khì siū ê, nā-sī án-ni, I kiám thang siám-pī mah? I kiám thang ūi-tio̍h I ka-kī, í-ki̍p ka-kī ê khòai-lo̍k lâi sú-iōng hit hō beh chòe pa̍t-lâng ê lō͘-ēng ê khùi-la̍t mah? I kiám m̄-sī tio̍h choân-jiân hâng-ho̍k tī PĒ ê chiàu-kò͘, bô khò ka-kī ê khùi-la̍t lâi kiù I pún-sin mah? Ūi-tio̍h ài chòe lán ê bián-lĒ, I ū kam-gōan khiam-pi lâi chhú loán-jio̍k ê jîn-sèng ê chōng-thài; tùi án-ni, I sī bōe-thang kiâⁿ sîn-jiah lâi kiù ka-kī, tì-kàu lâi phò-hōai I lîm-kàu sè-kan ê bo̍k-tek. Che sī I kap lán ū cheng-chha ê só͘-chāi. Siat-sú I chit-tia̍p nā thàn Mô͘-kúi ê ì-sù lâi chòe, lán beh siūⁿ, àn-chóaⁿ I bô chia̍p-chia̍p kiâⁿ sîn-jiah thang kiù ka-kī thoat-lī sòng-hiong, khiàm-kheh, m̄-bián bô chhù thang khiā, m̄-bián chòe chi̍t ê bô thang khòa thâu-khak ê khó-lîn sòng-hiong ê Jîn-chú mah? Àn-chóaⁿ I bô siám-pī Khek-se-má-nî-hn̂g ê chhiⁿ-chhám mah? Àn-chóaⁿ I bô chín-kiù pún-sin lâi thoat-chhut tī lîm-chiong ê sî, sī pâi tī i ê bīn-chêng, hit ê siāng chi̍t-iūⁿ ê chhì mah? “Lí nā-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, tio̍h kiù ka-kī, tio̍h tùi Si̍p-jī-kè lo̍h--lâi.”

Bô! I ū chín-kiù pa̍t lâng. Chóng-Sī bô kiù ka-kī, bô lūn hit sî á-sī hiān-kim. Iâ-so͘ sìn, siat-sú seng-oa̍h nā ōe-thang bián hām-lo̍h tī chhò-gō͘, chiū sí nā thang. I tī í-chêng koat-toàn bē bat chhin-chhiūⁿ chit-tia̍p ê chiap-kūn tī sí ê tōe-kài. Chit-tia̍p I sī beh gō-sí ê Ki-tok.

Lán nā-sī bô beh cho̍at-tùi ho̍k-chiông Siōng-tè Sèng ê chí-ì, lán iû-goân ū chōe-chōe hó ê ki-hōe, thang hō͘ pún-sin tit-tio̍h khah khòaⁿ-o̍ah, khah khòai-lo̍k, tit-tio̍h khah chōe ê chîⁿ-gûn, chiâⁿ-chòe pù-ū, ōe-thang siat-pī khah hó-sòe, lâi lī-ek lán ê ka-têng. Lán lóng-só͘ kóng, “Lâng tek-khak tio̍h o̍ah.” Chóng-sī chit ê tek-sèng ê Iâ-so͘, tùi khòng-iá ê só͘-chāi kā lán kóng, “Góa í-keng ū keng-kè lah. Tio̍h o̍h Góa! Tio̍h o̍h hit ê sí Tī chiàn-tiûⁿ ê kiān-lâm-jî. Lâng bô pit-iàu tio̍h o̍ah. Lâng lēng-khó͘(**lêng-khó) sí, sī khah-hó o̍ah-teh lâi pōe-biū sì-chiàⁿ ê lō͘.”

Chit-tia̍p ài lâi siūⁿ tē-jī ê chhì. Iâ-so͘ ū tùi sìn Siōng-tè, tùi Sèng-chheh ê ōe lâi khah-iâⁿ. Chit-tia̍p hit ê pháiⁿ ê, ū ēng Iâ-so͘ pún-sin ê kun-kù lâi tī(**tí)-tng I. Kèng-jiân lí ū hit hō ê sìn-sim, taⁿ tio̍h hián-chhut hit ê sìn hō͘ góa khòaⁿ. Tio̍h tī sī chū-chi̍p chiah ê chè-si í-ki̍p chham-pài-chiá ê bīn-chêng, lâi tùi Tiān-ni̍h ê chhù-téng-bé tiô--lo̍h-khì. Án-ni chiū ū thang piáu-sī lí ôan-choân ê sìn-sim. Án-ni chiū ū ui-giâm thang piáu-bêng Bí-sài-a ê kì-hō, in-ūi tī Kū-iok ū kì-chài kóng, “I beh ūi-tio̍h lí, bēng-lēng I ê thiⁿ-sài, in beh hû lí, bián-tit lí ê kha tak-tio̍h chio̍h.”

Lūn chit ê chhì lán beh àn-chóaⁿ-iūⁿ lâi kái-sek? Kiám-sī Sat-tàn chin-chiàⁿ chhōa Iâ-so͘ tī jio̍k-thé chiūⁿ-khì tī Tiān-ni̍h ê chhù-téng-bé mah? Lán khiok-sī kàu-gia̍h thang chai sîn-lêng-kài ê khùi-la̍t sī ōe-thang hián-chhut chit hō tāi-chì. Á-sī lán thang kóng, chit ê kò͘-sū sī teh piáu-bêng Tī i ê sim sī siū ê chhim-chhim ê cheng-sîn-chiūⁿ ê chhì ê kéng-hóng mah?

Bô giâu-gî, I í-keng chu-chu teh siūⁿ I it-seng ê kè-e̍k. I tī-teh siūⁿ ê sî, ū tú-tio̍h chi̍t ê tōa ê chhì. In-ūi I chai I ū chhiau chū-jiân ê khùi-la̍t. I tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe chiah sī chòe hó ê hoat-tō͘, thang lâi kiàn-siat Siōng-tè ê kok ê hok-khì, tī chit ê khó-lîn lô-khó͘ ê sè-kài? I tio̍h hoan-hù chèng thiⁿ-sài, kap I saⁿ-kap ko-kú thiⁿ-kok ê kun-kî mah? I tio̍h hián-chhut sîn-jiah ê khùi-la̍t, hō͘ lâng thang chek-sî kui-sūn mah? Chèng peh-sìⁿ lóng teh thèng-hāu beh khòaⁿ sîn-jiah, thang chòe chèng I sī bí-sài-a. In-ūi in nā m̄-sī ū khòaⁿ-kìⁿ sîn-jiah, chiū bô beh chiap-la̍p I. Lán ū khòaⁿ-kìⁿ chèng-lâng tī āu-ji̍t chi̍t-pái kè chi̍t-pái, to lóng-sī teh iàu-kiû tùi thiⁿ-ni̍h lâi ê sîn-jiah. Chit-tia̍p I tio̍h tùi in lâi hián-bêng hit ê bōe-thang piān-pok--tit ê sîn-jiah, lâi chòe I ê chong-kàu ê kóng-kò, hō͘ lâng khòaⁿ-liáu siū kám-tōng mah? I tio̍h ài chiâⁿ-chòe chi̍t ê gâu kiâⁿ kî-īⁿ ê koân-lêng ê lâng, lâi chhut-thâu mah? I nā-sī kó-jiân tùi kôaiⁿ-kôaiⁿ ê só͘-chāi tiô--lo̍h-khì tī chèng chham-pài-chiá ê tiong-kan, á-sī ēng sím-mi̍h sîn-jiah ê hoat-tō͘ lâi chhut-hoat èng in peh-sìⁿ ê iàu-kiû, I ún-tàng beh tit-tio̍h tōa ê hoan-gêng, peh-sìⁿ beh chôe-siaⁿ hat-chhái, hoaⁿ-hí kah ná siáu chi̍t-poaⁿ, iā I beh tùi Sèng-tiān chhut-khì, ū kui tōa-tīn ê lâng beh tè I, sī chhin-chhiūⁿ khái-sôan ê hêng-kun, beh sòa-chiap kiâⁿ chōe-chōe ê sîn-jiah, ke-thiⁿ tōa ê êng-kng, chèng-lâng beh phak-pài tī i ê bīn-chêng, lâi hâng-ho̍k tī i ê koân-ui.

Hit ê chhì ê, ū óa-lâi tī i ê hī-khang-piⁿ, sòe-siaⁿ kóng, “Lí ê ki-hōe kàu lah. Siōng-tè ê Kiáⁿ ah, Lí nā-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, Lí tio̍h tiô--lo̍h-khì. Tio̍h piáu-bêng hit ê Chì-kôaiⁿ ê ū teh ūi lí. Taⁿ tio̍h ēng lí ê koân-lêng lâi kiàn-siat, lí sī phah-sǹg beh chiok-hok jîn-lūi ê Siōng-tè ê kok. Tùi án-ni, bián sím-mi̍h kan-khó͘, m̄-bián hôan-ló ōe iân-chhiân kàu lōa-kú; tùi án-ni, lí beh liâm-piⁿ ta̍t kàu lí ê bo̍k-tek (Goal).”

Chāi Jîn-chú, che kiám m̄-sī si̍t-si̍t chāi-chāi ê chhì mah? Bián kóng, chit ê chhì m̄-sī ūi-tio̍h I pún-sin ê chhì. Liân Sat-tàn iû-goân to chai-iáⁿ, ēng kò-jîn-tek ê khòai-lo̍k kap êng-kng Sī bōe-thang lâi ín-iú I. Chí-ū sī lán, chiah ōe siū hit-hō chho͘-sio̍k ê ín-iú. Chóng-sī Iâ-so͘ kiám m̄-sī ài khah-kín lâi kiàn-siat Siōng-tè ê kok, lâi hō͘ chit ê khó-lîn, lô-khó͘, chōe-ok ê sè-kài, tit-tio̍h hok-khì! Iâ-so͘ tek-khak ū siūⁿ-tio̍h chit khoán sîn-jiah ê kè-e̍k, nā bô, I chiū bô lia̍h chit khoán chòe sī iú-he̍k. Chì-chió ún-tàng tī tiap-á(**tia̍p-á)-kú ê tiong-kan, chit ê iú-he̍k ū chhui-pek I ê sim.

Chóng-sī Iâ-so͘ chai, kám-thàn ê sim kap sìn-gióng ê sim sī ū cheng-chha tī-teh. Ēng sîn-jiah lâi hō͘ lâng chhiⁿ-kiaⁿ, bô tek-khak sī khah ū lī-ek. Iâ-so͘ lâi sè-kan, m̄-Sī beh ēng I ê koân-lêng, Sī beh ēng I ê thiàⁿ-thàng lâi tit-tio̍h lâng. I hōng-chhe sī beh hián-bêng Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng, jîn-chû, í-ki̍p hi-seng ê sim. Siat-sú án-ni, nā-sī bōe-thang tit-tio̍h lâng, chiū í-gōa bô hoat-tō͘ thang tit-tio̍h. Só͘-í ū nn̄g hāng ê hoat-tō͘, pâi tī i ê bīn-chêng, I tio̍h ài soán-te̍k. It, sī ià-lán ê lō͘, sī sit-bāng, iân-chhiân, siū-khó͘, Si̍p-jī-kè ê lō͘. Ji, sī Í-sek-lia̍t lâng kú-kú sī teh ǹg-bāng ê lō͘, chiū-sī bí-sài-a beh tùi Tiān-ni̍h ê Sèng-sī lâi khái-sôan chhōa in chhut ê lō͘.

Iâ-so͘ ū kéng-soán I sī beh kiâⁿ ê lō͘.

I siūⁿ hit ê iông-īⁿ chòe ê sîn-jiah ê iú-he̍k, bián kóng tio̍h kū-cho̍at. Chóng-sī siat-sú sī eng-kai tio̍h chīn ê lō͘, I ún-tàng bô iân-chhiân, chek-sî liân tùi Sèng-tiān ê bé-liu to hoaⁿ-hí lâi tiô--lo̍h-khì. Chóng-sī nā bô bêng-bêng chai hit ê sī eng-kai tio̍h chīn ê, lâi kiâⁿ án-ni, I sī lia̍h-chòe teh thiau-chiàn Siōng-tè lâi chhe thiⁿ-sài pó-hō͘ I. Só͘-í Iâ-so͘ kóng, “Ū kì-chài kóng, lí m̄-thang chhì Chú lí ê Siōng-tè.”

“Mô͘-kúi koh chhōa I chiūⁿ ke̍k kôaiⁿ ê soaⁿ, ēng thiⁿ-ē bān kok kap in ê êng-kng hō͘ I khòaⁿ.” Kiám-chhái lán thang chiàu sī kì-chài ê khoán lâi tha̍k, “he̍k-só͘ tiàm tī sinpkhu, á-Sī bô tiàm tī sin-khu,” Sat-tàn kó-jiân ū chhōa lán ê Chú chiūⁿ ke̍k kôaiⁿ ê soaⁿ, ēng kî-īⁿ ê lêng-le̍k, chiong thiⁿ-ē bān kok kap in ê êng-kng hō͘ I khòaⁿ.

Chóng-sī khak tōa-bīn chit kù ê ì-sù, sī teh piáu-bêng Iâ-so͘ ū ūi-tio̍h beh kiàn-siat Siōng-tè ê kok, lâi chhim-chhim siūⁿ I chiong-lâi sī phāu ê kè-e̍k, hit sî tī i ê thâu-náu lāi ū siūⁿ-tio̍h in Ιû-thài lâng ê Bí-sài-a ê bōng-sióng, ǹg-bāng chèng īⁿ-pang ê sè-kài lâi hâng-ho̍k I, thang koán-hat thong thiⁿ-ē. Chit-tia̍p tī i ê bīn-chêng, ū hián-chhut sī iok-sok beh hō͘ I ê ông-kok tī-teh. I lóng bô siūⁿ-tio̍h I só͘ tiàm ê soa-bô͘ kan-ta teh siūⁿ sè-kan ê êng-kng. I ū chu-chu teh siūⁿ chin-chōe hāng ê sū, chiū-sī teh siūⁿ hit ê chhàn-lān, súi-súi lóng-chóng ê sè-kài, í-ki̍p hit ê to͘-chhī, ông-kiong, kun-tūi, pù-ū, í-ki̍p hiah ê ū miâ-siaⁿ, ū khùi-la̍t ê chèng peh-sìⁿ, kap hiah ê khiam-pi lâi pài chhòng-chō in ê Chú ê bīn-chêng ê chèng-lâng.

I ài si̍t-hiān I ê bōng-sióng, ǹg-bāng thang chiong hēng-hok í-ki̍p ko-siōng ê sū-gia̍p, lâi khí-chō Tī chit ê pháiⁿ ê sè-kài! Iâ-so͘ nā chòe Ông, chit ê sè-kài sī chin êng-kng! Chóng-Sī beh àn-chóaⁿ chiah thang sêng-chiū chit ê? Sat-tàn ū kóng, “Lí nā phak-lo̍h pài góa, chiah ê lóng beh hō͘ lí.”

Lán tio̍h bêng-bêng chai, I ū siū ín-iú lâi chòe hit hō sio̍k tī pháiⁿ ê hêng-tōng. Kiám-chhái I ū chhin-chhiūⁿ Mô͘-hán-be̍k-tek ê khoán, siūⁿ ài Ēng pō-le̍k lâi kiàn-siat Siōng-tè ê kok. Á-sī khah tōa-bīn sī Mô͘-kúi ū chhì I, kóng, “Lí nā-sī kap chit ǹse-kan hiah ê khah tōa-lia̍p ê lâng saⁿ-kap thò-hia̍p, á-sī kap Lô-má ê koân-sè; kap keng-ha̍k-sū, í-ki̍p Hoat-lī-sài lâng saⁿ-kap kiat-tóng, Lí ê kok ún-tàng Sī bô oh-tit, sī khòai-khòai thang si̍t-hiān. Sè-kan it-chhè tōa ê ūn-tōng, to lóng sī ēng án-ni lâi ôan-sêng. Chí-ū sī chit hoat, chiah thang tit-tio̍h sè-kài ê êng-kng.” Tī Kin-á-ji̍t chōe-chōe ū jîn-khì ê soat-kàu-chiá, tek-khak iû-goân ū siū-tio̍h chit khoán ê ín-iú, sim-lāi iā bat siūⁿ , kóng, “Góa tio̍h lâi sió-khóa kap hiah ê ū sè-le̍k ê lâng thò-hia̍p, kap in chòe hó pêng-iú; iā it-poaⁿ ê phian-kiàn khah-hó bo̍h-tit phah-phòa; góa sī chhim-sìn ū kúi tiám tiōng-iàu ê chin-lí, khah hó m̄-bián siuⁿ chhut-la̍t kan-chèng, kiám-chhái án-ni chòe, sī khah ū lī-ek Siōng-tè, thang tit-tio̍h khah tōa ê sè-le̍k, hō͘ chèng-lâng khah ài lâi thiaⁿ góa ê ōe, thang khah ū kong-hāu, lâi soan-thôan chong-kàu ê tō-lí.”

Mô͘-kúi tùi Iâ-so͘ só͘ kóng ê, tōa-pō͘-hūn sī chin-si̍t ê ōe, ū lí-khì tī-teh. Siat-sú lán nā kam-gōan hâng-ho̍k Mô͘-kúi ê kè-e̍k, lán ún-tàng ōe tit-tio̍h sè-kài ê kúi pō͘-hūn, í-ki̍p in ê êng-kng. Phak-teh pài góa! Kin-ji̍t ê kàu-hōe, mā-sī bô siông-siông gâu siám-pī chit khoán ê chhì; kàu-hōe sī khah ài kap sè-kan hiah ê chiàu khòaⁿ sī ū sè-le̍k ê lâng saⁿ thò-hia̍p, saⁿ thê-hê, teh ǹg-bāng tùi án-ni thang lâi “khah-iâⁿ sè-kài.”

Chóng-sī Iâ-so͘ koat-toàn bô beh kap pháiⁿ ê sè-kài saⁿ-kap thò-hia̍p. Siōng-tè kok ê si̍t-hiān, sī ēng thiàⁿ-thàng, hi-seng, khek-kí, khiam-pi, bô tí-khòng ê hoat-tō͘ lâi chìn-hêng, iā i ê chìn-hêng Sī bān-bān lô-khó͘ ê sū. Siōng-tè ê kok sī kú-tn̂g tio̍h-bôa ê kang. Siōng-tè ê kok sī tio̍h ài keng-kè sī sè-kí chiah ōe thang ôan-sêng. Liân kin-á-ji̍t, sui-sī keng-kè 2000 nî ê kú, mā si̍t-hiān iáu-bē chi̍t pòaⁿ. Put-kò lán sìn, tī chiong-lâi tek-khak ōe si̍t-hiān. Chit sè-kan ê chèng pang-kok, tek-khak ōe piàn-chiâⁿ lán ê Siōng-tè í-ki̍p lán ê Chú ê Sèng-kok, I tek-khak chòe Ông, koán-hat thiⁿ-ē kàu tāi-tāi bô chīn. Sat-tàn ū chiong i hit ê iông-īⁿ pîⁿ-tháⁿ ê lō͘, lâi pâi tī i ê bīn-chêng ín-iú I, kiò I kan-ta hùi-liáu sió-khóa ê cheng-sîn, phak-pài i chi̍t-ē, chiū thang bián kiâⁿ hit êhiám-iàu, khùn-lân ê gī-bū ê lō͘-chām. Chóng-sī Iâ-so͘ lóng bô chiap-la̍p hit hō ê ín-iú.

“Sat-tàn thè-khì; in-ūi ū kkì-chài kóng, Tio̍h pài Chú lí ê Siōng-tè; to̍k-to̍k ho̍k-sāi I nā-tiāⁿ.”

Chit-tia̍p lūn Iâ-so͘ sī siū ê chhì, lán í-keng saⁿ-kap siūⁿ chheng-chhó. Tī-chia ài saⁿ-kap lâi khòaⁿ ū sím-mi̍h thang chòe lán ê kà-sī.

(1) Lán ê Chú, chiū-sī hō͘ lán thang kò-pe̍k lán ê sit-pāi ê, sī ōe tông-chêng tī lán sī siū ê chhì, in-ūi I “hōan-sū pîⁿ-pîⁿ ū siū-chhì, chóng-Sī bô chōe.” Sui-jiân I sī bô hâng-ho̍k chōe-ok, iáu-kú bô in-ūi án-ni, chiū khah bōe tông-chêng lán ê loán-jio̍k. Chit-tia̍p chhiáⁿ lâi siūⁿ chit tiám. Phì-jū lâi kóng, ū saⁿ ê hiaⁿ-Tī chīn-la̍t beh peh-chiūⁿ soaⁿ-bé-liu, hiám-iàu ê só͘-chāi. Hit ê sèng-lī ê chòe ko-tiám, sī ū chi̍t pah khám. Góa peh kàu 50 khám chiū bô la̍t, soah--khì. góa ê jī-hiaⁿ ū chhut-la̍t phi̍hⁿ-phi̍hⁿ-chhoán, kiông-kiông peh kàu 70 khám chiah sit-pāi. I ōe-thang tông-chêng góa. I iā chai-iáⁿ góa ê kan-khó͘. Chóng-sī góa ê tōa-hiaⁿ tiàm goán ê sin-piⁿ mā-sī phi̍hⁿ-phi̍hⁿ-chhoán, teh kó͘-bú goán, iā i ka-kī m̄-khéng soah. Ji̍t í-keng teh-beh àm, chóng-sī I sòa-chiap teh hùn-tò͘, kōaⁿ lâu móa-bīn, chêng-khùi m̄-hù āu-khùi, chóng-sī I bô hioh-khùn. Kàu-bé I ū tek-sèng, lâi keng-kè khún-pek kap lô-khó͘. I kiám bōe-thang chhin-chhiūⁿ hit ê sit-pāi ê jī-hiaⁿ, hiah-ni̍h gâu tông-chêng góa mah? I sī siū ê kan-khó͘, sī pí goán nn̄g lâng khah chōe lah.

(2) I sī ōe thang chòe jī-hiaⁿ Sī bōe-thang chòe ê, chiū-sī I ū chí-sī lán chai, lán ún-tàng ōe tek-sèng. Che sī tē-jī hāng ê kà-sī, thang kó͘-bú lán, kám-tōng lán, hō͘ lán thang khah-iâⁿ tī sī siū ê chhì. Tek-sèng ê Iâ-so͘, tùi khòng-iá ū khui siaⁿ kā lán kóng, “Góa ê loán-jio̍k, hôan-būn, siū-chhì ê hiaⁿ-tī ah! tio̍h chìn-chêng lâi khah-iâⁿ! In-ūi lín ōe tek-sèng lah. Bô ū sím-mi̍h lí-iû thang kóng lín Sī bōe-thang khah-iâⁿ. Lín bōe-thang khah-iâⁿ, sī tùi tī lín ū sit-táⁿ ê iân-kò͘. Lín siuⁿ kè-thâu kiâⁿ-hiâⁿ lâi káng-lūn chhì ê khùi-la̍t, í-ki̍p hit ê sit-pāi ê chhiⁿ-chhám ê chêng-kéng. Hit hō ōe, sī kám-chêng-tek ê ōe. He sī bô tám-liōng ê tâm-lūn. He sī bô-iáⁿ ê tāi-chì. Tio̍h chòe chin-sit ê lâng! Tio̍h ēng góa ê khùi-la̍t lâi chhì khòaⁿ māi. Góa í-keng ū chiâⁿ-chòe lâng, lâi piáu-bêng jîn-sèng sī ū khùi-la̍t kàu cháiⁿ-iūⁿ. Góa ū tiàm tī lín ê sin-piⁿ, chhin-chhiūⁿ chi̍t ê bô thang i-óa ê lâng, chí-ū tan-sûn sìn Siōng-tè lâi cheng-chiàn. Góa sī tú-tio̍h ê cheng-chiàn, pí lín Sī beh siū ê koh-khah sī ū bû-hān-liōng ê khùn-lân tī-teh. Iáu-kú Góa ū khah-iâⁿ. Góa tī tōa ê cheng-chiàn ū khah-iâⁿ, chhin-chhiūⁿ án-ni, lín tī khah-sió ê , iû-goân ōe khah-iâⁿ.”

Tùi án-ni, Mô͘-kúi ū lī-khui I, ū thiⁿ-sài lâi su-hāu I. Che sī teh piáu-bêng I ê khó-lîn ê chèng lô͘-po̍k, ta̍k-pái khah-iâⁿ Mô͘-kúi ê chhì liáu-āu, iû-goân ū thiⁿ-sài beh lâi su-hāu in.