Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē III Koàn/Tē-3 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-3 chiuⁿ: CHÒE-CHHO͘ Ê HA̍K-SENG[siu-kái]

Koh kè chi̍t lé-pài. Chit-tia̍p lán sī ài chù-ba̍k ê, m̄-sī tī hit ê bô lâng kàu ê khòng-iá kap Mô͘-kúi teh kau-chiàn ê Iâ-so͘, sī hit ê cheng-sîn í-keng chhíⁿ-gō͘, thoat-chhut kín-tiuⁿ ê seng-oa̍h, ho̍k-tò phó͘-thong ê cheng-sîn lâi kap phó͘-thong lâng teh saⁿ-kap kau-pôe ê Iâ-so͘. I sī chin ì-ài khiā-khí tī Ka-lī-lī lâi kap hiah ê tan-sûn, hó kau-pôe ê choh-sit-lâng saⁿ-kap óng-lâi.

Kai-chài hit ê nî-lāu ê Iok-hān sī chin hó kì-tî, nā bô, lán sī ōe sit-lo̍h hit ê Siū-chhì āu chit chiu-kan tē-it ū chhù-bī ê kò͘-sū, chiū-sī teh kóng-khí Iâ-so͘ chhē-tio̍h chòe-chho͘ ê ha̍k-seng ê ji̍t ê kò͘-sū. Má-thài, Má-khó, í-ki̍p LŌ͘-ka lóng só͘ kóng-khí Tī chú ê seng-gâi tiong hiah ê tiōng-iàu ê sū-kiāⁿnā-tiāⁿ. In lóng ū kì-chài kiōng-tông ê le̍k-sú, í-ki̍p chho͘-tāi kàu-hōe sī liû-thôan ê kiōng-tông ê Hok-im. Chóng-sī tī in ê kò͘-sū, ū làng chōe-chōe chām bô kóng-khí. Lán tī-chia sī beh kóng chit chân sī in sī hut-lio̍k ê tiám. In kì-chài hit ê Siū-chhì ê kó͘-sū liáu, chiū lóng sòa-chiap kóng-khí Iâ-so͘ tī Ka-lī-lī ê thôan-tō ê sū, iáu-kú Tī hit tiong-kan sī ū tú-tio̍h ê, in sī lóng bô kì-chài pòaⁿ-hāng.

Chóng-sī hit ê tiàm tī hn̄g-hn̄g Í-hut-só͘ ê lāu ha̍k-seng Iok-hān, ū hian-khui chiah ê Hok-im-su, iā tha̍k-liáu bô sím-mi̍h boán-chiok, tī i ê sim-lāi ná teh pó͘-chhiong Tī hiah ê kò͘-sū tiong sī làng-khiah ê só͘-chāi. I tha̍k-tio̍h Siū-chhì ê kò͘-sū liáu, hit sî lán thang liāu-sióng i ū chhut-siaⁿ kóng, Ai ah! in lóng hit-lio̍k Siū-chhì āu hiah ê kî-īⁿ ê kúi-ji̍t kú ê kò͘-sū! I tha̍k-tio̍h Iâ-so͘ hián-jiân chhut-thâu chio ha̍k-seng lâi tam-tng chit-hūn, hit sî i tī sim-lāi chin kî-kòai, siūⁿ kóng, In thái ōe lóng bô kóng-khí goán tong-sî cháiⁿ-iūⁿ kap I se̍k-sāi ê chêng-kéng.

Iok-hān ū chōe-chōe pa̍t-lâng Sī bô ê, thang siàu-liām ê kì-ek, in-ūi i tī iâ-so͘ ê sin-piⁿ, ū thang tit-tio̍h chōe-chōe chin súi ê kì-ek. I tī sim-lāi siông-siông siūⁿ tio̍h hiah ê sū, sòa lâi kóng hō͘ chèng-lâng thiaⁿ, iā sóa chiong hiah ê súi-súi ê kì-ek lâi kì-chài tī i ê Hok-im-su ê lāi-bīn.

Tī i lóng-chóng ê kì-ek ê tiong-kan, tē-it tù-hiān ê, chiū-sī ōe kì-tit tī gō͘-cha̍p nî chêng ê ū chi̍t-ē-po͘, iok-lio̍k sì-tiám cheng ê sî sī keng-giām ê, chiū-sī i tī hit sî chiah chho͘-chho͘ kìⁿ-tio̍h i ê Chú ê bīn. Hit ji̍t sī i it seng ê kì-liām ji̍t. I tek-khak bô hut-lio̍k hit ji̍t ê keng-giām. I ū chiong Iâ-so͘ Siū-chhì āu chi̍t chiu-kan ê sū lóng chhó-kó khí-lâi, ia̍h hit ê kì-liām ji̍t sī chòe hit chi̍t chiu-kan ê tô͘ ê tiong-sim. Si̍t-chāi chin chhù-bī, lán thang kóng, hit ji̍t tōa-bīn sī lán ê pài-la̍k, in ê an-hioh-ji̍t. In-ūi i ū kì-chài tùi hit ji̍t khí, liân-liân sì-ji̍t kú sī tú-tio̍h ê sū, ia̍h sòa kóng-khí chiah ê ji̍t liáu-āu, koh kè saⁿ-ji̍t tī Ka-lī-lī ê Ka-ná ū hun-in ê iân-sia̍h. Hit-tia̍p Ιû-thài lâng ê hong-sio̍k, sī tiāⁿ-tio̍h tī pài-saⁿ chòe hun-in. Só͘-í lán thang tùi pài-saⁿ sǹg tò-tńg, kàu chìn-chêng lé-pài ê pài sì, lâi siūⁿ hit tiong-kan sī tú-tio̍h ê sū-si̍t.

Chhiáⁿ chù-ì lâi khòaⁿ i sī pâi-lia̍t ê chêng-kéng. thâu chi̍t-ji̍t sī pài-sì. Iok-hān sī kap i ê sian-siⁿ Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān saⁿ-kap tī Pek-tāi-nî. I ū kap chi̍t kûn ê siàu-liân ê tâng-phōaⁿ, chiū-sī ū khn̂g him-bō͘ khah ko-siōng ê sim ê, tāi-ke kap kui tōa-tīn ê chèng-lâng tùi Ka-lī-lī lo̍h-lâi thiaⁿ chit ê sin ê sian-ti Iok-hān ê kà-sī. In chek-sî tè i lâi chòe i ê ha̍k-seng, sòa chū án-ni tiàm tī i ê sin-piⁿ, kàu thó-hái ê sî-kî chiah koh tò-khì Ka-lī-lī.

Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān ê thôan-tō, ū put-chí iô-choah Pa-le̍k-su-thèng ê choân-tōe, tì-kàu hō͘ khiā-khí tī iâ-lō͘-sat-léng ê Hoat-lī-sài lâng khòaⁿ-chòe iàu-kín, ū chhe tāi-piáu lâi thàm-mn̄g i. Tī hit ê pài-sì, tōa-bīn sī Iâ-so͘ tùi khòng-iá tò-tńg--lâi ê chìn-chêng ji̍t, hiah ê sù-chiá ū chiâu-kàu. Chit ê tōa ê Soan-kàu-su choân-jiân Ēng sêng-si̍t, bô ún-môa ê thài-tō͘ lâi chih-chiap in. Khiok I mā-sī lóng bô sím-mi̍h sū thang ún-ba̍t.

“Chhiáⁿ kā goán kóng, Lí sī chī-chūi?”

“Góa m̄-sī Ki-tok.”

“Che sī cháiⁿ-iūⁿ? Lí sī Í-lī-a mah?”

“M̄-sī.”

“Lí sū hit ê sian-ti mah?”

“M̄-sī.”

“Nā-sī án-ni, Lí sī chī-chūi? hō͘ goán thang hê-hok chhe goán ê. Lí tio̍h kóng ka-kī sī chī-chūi?”

“Góa chiū-sī teh kiò tī khòng-iá ê, i ê siaⁿ, kóng, Siu ti̍t Chú ê lō͘, chhin-chhiūⁿ sian-ti Í-sài-a só͘ kóng ê.”

“Lí nā m̄-sī Ki-tok, ia̍h m̄-sī Í-lī-a, ia̍h m̄-sī hit ê sian-ti, cháiⁿ-iūⁿ kiâⁿ sóe-lé ah?”

“Góa Ēng chúi kiâⁿ sóe-lé; ū khiā tī lín tiong-kan ê, lín m̄-bat I.”

“Keh ji̍t,” Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān ū kap kúi miâ ê ti-kí, saⁿ-kap teh khiā ê sî, hut-jiân ū khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘, tùi la̍k lé-pài chêng I sī ún-ba̍t hit ê soaⁿ-io ê lō͘ chhut--lâi, n̂g in tāi-ke chìn-chêng teh kiâⁿ. I ê kiâⁿ-ta̍h sī chin-chiàⁿ ià-siān ê khoán, hit sì-cha̍p ji̍t kú thang chhiⁿ-kiaⁿ ê kín-tiuⁿ ê cheng-sîn, iáu ū hián-chhut tī i ê bīn-māu; Tī i ê ba̍k-chiu iáu ū hián-chhut pa̍t sè-kài ê kong-chhái tī-teh. Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān khak-si̍t tī í-chêng ū teh kî-kòai, tàu-tí Iâ-so͘ sī ún-ba̍t khì tī tá-lo̍h. Chit-tia̍p i chek-sî jīn-tit I, chiū ēng jia̍t-jia̍t kiong-kèng ê thài-tō͘ lâi pò i ê tâng-phōaⁿ, kóng, “Lí khòaⁿ, Siōng-tè ê Iûⁿ-ko, chiū-sī tam-tng sè-kan ê chōe ê. Chit ê chiū-sī góa só͘ bat kóng ê. Góa bat khòaⁿ-kìⁿ Sèng Sîn chhin-chhiūⁿ chíⁿ-á tùi thiⁿ kàng-lo̍h hioh tī i ê téng-bīn. Góa bat khòaⁿ-kìⁿ, sòa lâi kan-chèng chit ê sī Siōng-tè ê Kiáⁿ.”

Chit ê Í-hut-só͘ ê lāu kam-tok, koh chi̍t pái kám-kak--tio̍h siàu-liân ê khì-khài, in-ūi i ū koh siūⁿ-tio̍h chá-sî chho͘-chho͘ khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ hit-sî i ê sim siū kám-tōng kàu cháiⁿ-iūⁿ. In-ūi i chai i sī khòaⁿ-kìⁿ ê, sī tī kú-kú ê tiong-kan Í-sek-lia̍t lâng sī teh him-bō͘ thèng-hāu ê, Sī beh tam-tng sè-kan ê chōe, taⁿ lán ê tāng-tàⁿ ê.

Iok-hān koh chìn-chêng lâi hôe-sióng hit sî ê kì-ek, chiū-sī kóng, koh keh-ji̍t, chiū-sī in ê an-hioh-ji̍t, tī hit Ē-po͘ Iok-hān ū kap i ê tâng-phōaⁿ An-tek-lia̍t teh tâm-lūn in ê sian-siⁿ ê sū, ún-tàng iā sī teh tâm-lūn Iâ-so͘ ê sū, hit sî Iâ-so͘ ū tú-tú beh kiâⁿ kè khoe-kîⁿ ê lō͘. Lán thang sióng-siōng Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān, sim-lāi ún-tàng ū siū kám-tōng, chiah lâi khan i ê siàu-liân ê tâng-phōaⁿ ê chhiú, pí kóng, “Lí khòaⁿ! Siōng-tè ê Iûⁿ-ko!” Siōng-tè ê Iûⁿ-ko! In iáu-bē khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê Iûⁿ-ko siū tèng tī Kok-kok-thaⁿ ê í-chêng, chū-jiân Sī bōe thang liáu-kái hit ê lóng-chóng ê ì-gī. Chóng-sī in ê sim ū chhut tùi tu̍t-jiân ê chhiong-tōng, hó-táⁿ lâi tè I, chiū-sī “ū nn̄g ê ha̍k-seng thiaⁿ i só͘ kóng, chiū tè Iâ-so͘.” Tōa-bīn sī in-ūi Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān khiok iáu sī ū kò-jîn-tek ê ài-chêng tī-teh, chóng-sī hit ê ài-chêng Sī bōe thang kìm-chí in tè Iâ-so͘. Iok-hān chí-ū sī chòe i ê Chú ê sian-hong nā-tiāⁿ.

Hit nn̄g ê siàu-liân ê thó-hái lâng, beh chhut-hoat lo̍h-khì khoe-kîⁿ, hit sî lán thang sióng-siōng, in ún-tàng sī chin ùi siáu-lé, kiaⁿ-kiaⁿ, chin m̄ kòaiⁿ-sì ê khoán, chi̍t sim hoaⁿ-hí ài kap Iâ-so͘ kóng-ōe, iā chi̍t sim kiaⁿ-hiâⁿ m̄-káⁿ. Iâ-so͘ chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ in ê kha-pō͘ siaⁿ, chiū o̍at-thâu khòaⁿ-kìⁿ in teh tè I, chhin-chhiūⁿ tī ta̍k sî-tāi, I ū o̍at-thâu lâi khòaⁿ hiah ê him-bō͘ ài tè I, iáu-kú bô tám-liōng ê ha̍k-seng chi̍t poaⁿ. I Ēng chhin-chhiat, bián-lĒ ê ōe lâi mn̄g in kóng, “Lín teh chhē sím-mi̍h?” Iâ-so͘ kóng chit kù, kiám-chhái I ê ì-sù sī teh chhì in, ài hòan-khí in ê sim, lâi ka-kī sím-mn̄g in sī teh chhē ê. Iâ-so͘ sī ài in chai-iáⁿ. Iâ-so͘ Sī bô iàu-kín lâng ê gû-gōng, loán-jio̍k, lī-tūn, í-ki̍p kî-thaⁿ, put-kò kan-ta ài lâng tī sim-lāi ōe hiáu kám-kak, kóng, “Góa sī teh chhē Siōng-tè. góa sī ài ho̍k-sāi Lí.”

Chit nn̄g ê siàu-liân ê hiong-chhoan lâng thiaⁿ-liáu sī chin chhiⁿ-kiaⁿ, chin hūn-lōan, tì-kàu bōe hiáu-tit tio̍h cháiⁿ-iūⁿ ìn, sòa mn̄g kóng, “Lia̍p-pí, Lí só͘ tiàm tī tá-lo̍h?” Ah! Iâ-so͘ chai-iáⁿ in ê khiàm-kheh. I chiū kā in kóng, “Lín lâi chiū ōe khòaⁿ-kìⁿ.” I chiū chhōa in kàu I sī tòa hit ê m̄-chiâⁿ-mi̍h, sòe-sòe ê chhù-á; hit ji̍t in ū kap Iâ-so͘ saⁿ-kap tòa. Iok-hān ê kì-ek sī put-chí bêng; hôe-kò͘ pòaⁿ-sè-kí chêng ê sū kàu chin siông-sè kóng, “hit-sî iok-lio̍k sì-tiám cheng.” Cháiⁿ-iūⁿ i ōe-thang hut-lio̍k hit-sî ê chêng-kéng? In tī hit-ji̍t ê àm thâu-á, kan-ta kap Iâ-so͘ saⁿ-kap tiàm tī-hia, sòa siū-tio̍h I ê kán-tan ê khoán-thāi, iā sòa chū-iû lâi kap I tâm-lūn, mn̄g I tang, mn̄g I sai, lâi thiaⁿ I ê kà-sī, iā hit-sî I ún-tàng ū tùi in kóng-khí koan-hē I ê sim tio̍h cháiⁿ-iūⁿ ūi-tio̍h jîn-lūi ê chōe-ok lâi kan-khó͘, í-ki̍p tùi tī Siōng-tè kok I jia̍t-jia̍t ê kè-e̍k kap hi-bōng ê sū, tī āu-lâi in siūⁿ-tio̍h hit-sî ê chêng-kéng, kiám m̄-sī kám-khài bû-liōng! Iâ-so͘ ū tông-chêng in, tì-kàu ū hòan-khí in hoaⁿ-hí lâi ùi-ùi kóng-khí in ê chì-khì. Lán khak-sìn I thiaⁿ-liáu ún-tàng ū tùi in kóng, tōa-bīn I ê khoán tú-tú sī ài kóng án-ni iā-kú-káⁿ, “ū chi̍t-ji̍t góa ài lín nn̄g lâng, khiā tī góa ê sin-piⁿ lâi pang-chān góa.” Chit-hō ōe sī gâu chhui-pek lâng ê sim, ōe ín-chhōa lâng, hoat-hui lâng sī ū ê hó ê pō͘-hūn.

Chhì siūⁿ chit nn̄g ê siàu-liân lâng, tī hit ê móa-thiⁿ-chhiⁿ ê àm-mî, lī-khui I tò-tńg khì in tau, hit-sî in ê sim-koaⁿ ún-tàng chin kî-kòai koh chin jia̍t, ún-tàng sim-sim liām-liām to sī teh su-sióng hit ê sin ê pêng-iú. “Lán ún-tàng tè I, iā koh beh tè I kàu sí.” Hit ê-hng in khòaⁿ choân sè-kài sī lóng piàn-ōaⁿ liáu-liáu, it-chhè bô m̄ ōaⁿ chòe sin.

Iok-hān kóng, hit àm khì chhē Iâ-so͘ ê, “Kî-tiong chi̍t ê sī Se-bûn, Pí-tek ê hiaⁿ-tī An-tek-lia̍t.” Iáu hit ê sī i pún-sin, i sī khiam-pi m̄-káⁿ kóng. An-tek-lia̍t tī hit àm kap Iâ-so͘ kau-pôe liáu, sim-lāi kám-kak bû-siōng ê hoaⁿ-hí khòai-lo̍k, chiū chek-sî khì chhē i ê hiaⁿ-tī. “Se-bûn! Goán í-keng tú-tio̍h Bí-sài-a (hoan-e̍k chiū-sī Ki-tok) lah nĒ!” Goán m̄-sī kan-ta tùi Kiâ sóe-lé ê Iok-hān thiaⁿ-kìⁿ nā-tiāⁿ. goán pún-sin sī í-keng ū tú-tio̍h I. Chit hō ê khak-sìn sī tùi tī hit àm in ū kap Iâ-so͘ chòe-hé sī tit-tio̍h ê. Lâng tùi pún-sin ê sim-tóe ê keng-giām, ōe thang khak-sìn lâi kóng, goán í-keng ū tú-tio̍h Ki-tok, hit-hō lâng chin-chài ū hok-khì! Chóng-sī nā ōe-thang koh ín-chhōa pa̍t lâng lâi chiū-kūn I, hit hō ê lâng sī koh-khah ū hok-khì!

Chhin-chhiūⁿ án-ni, “Antek-lia̍t chiū chhōa Se-bûn chiū-kūn Iâ-so͘.” Che chiū-sī hit ê sò-sèng, chhiong-tōng-tek, to-chêng khòai tio̍h-tak ê Pí-tek, ji̍p I ê kûn ê khoán-sit. Pí-tek tú-tú lâi ê sî, Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ i, chiū sui(**sûi)-sî kā i hō sin ê miâ. Kiám-chhái sī in-ūi Pí-tek ū ka-kī kiàn-siàu, tām-po̍h sit-chì chai-iáⁿ i ê sèng khòai tín-tāng, gâu iô-choah. Iâ-so͘ chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ i, sûi-sî liáu-kái i ê sim-chêng. “Iok-hān ê kiáⁿ Se-bûn ah, góa lóng bat lí. Lí chit-tia̍p sui-jiân sī loán-jio̍k, iáu-kú ū chi̍t-ji̍t lí beh chiâⁿ-chòe ióng-chòng ê lâng. Ū chi̍t-ji̍t, lí beh chheng-chòe Ki-hoat, chiū-sī chio̍h-pôaⁿ.” Che sī piáu-bêng Chú ê gâu chòng lâng ê táⁿ, ēng thiàⁿ-thàng ê tōng-chhat-la̍t, gâu khòaⁿ kàu lâng ê chiong-lâi.

Iok-hān chit-tia̍p iáu sī ōe kì-tit hiàng tâng(**tang)-sî-á ê chêng-kéng. Pí-tek khiok-sī chū chá-chá chiū í-keng kè-sin, khì tiàm hit ê lêng-kài kap i ê Chú saⁿ-kap khiā-khí, iā chit ê lāu ha̍k-seng hit-tia̍p iáu-kú ōe kì-tit Iâ-so͘ chho͘-chho͘ teh khòaⁿ Pí-tek, hit-sî I ê ba̍k-chiu ê khoán-sit, sī sio-siāng tī saⁿ-nî-āu ê ū chi̍t-ji̍t, koh chi̍t pái lâi “O̍at-thâu khòaⁿ Pí-tek, ia̍h Pí-tek chiū chhut-khì gōa-bīn, tōa thî-khàu,” hit-sî ê khoán.

Keh-ji̍t, Iâ-so͘ beh-khì Ka-lī-lī, lō͘-ni̍h ài tùi Ka-ná keng-kè. Tī hit-tiâu chhiòng-koàn tō-lō͘ ê tiong-kan, chit chām sī chin súi, lióng-pêng ū chū-jiân ê kéng-tì. Iâ-so͘ beh chhut-hoat khì Ka-lī-lī, lō͘-ni̍h I tio̍h hioh-khùn tī Ka-ná lâi hù-hun-in ê iân-sia̍h. Hit-sî ū saⁿ-ê ha̍k-seng kap I chòe-tīn khì, in-ūi in ê chhù lóng sī tī hit ê keh-piah, iā koh iû-goân siū phèng-chhiáⁿ tio̍h khì hù hit ê hun-in. Tī hit ê lō͘-tiong, Iâ-so͘ ū tú-tio̍h Hui-le̍k. Lán thang hó-táⁿ kóng, Iâ-so͘ sī í-keng bat i. Hui-le̍k ū chi̍t-ūi put-chí chhin-bi̍t ê pêng-iú, kiò-chòe Ná-tàn-gia̍p, tiàm tī Ka-ná. Lán thang chhui-toàn chit ê Ná-tàn-gia̍p sī chi̍t ê kèng-khiân ê Ιû-thài lâng, i ê sèng-chêng sī ài thiâm-chēng, ài be̍k-sióng, iā ài siông-siông kap Siōng-tè kau-pôe. I kap Hui-le̍k ún-tàng khah siông chòe-hé saⁿ-kap tâm-lūn Í-sek-lia̍t lâng tùi chiong-lâi sī teh ǹg-bāng ê sū.

Hui-le̍k ê sim bōe tán-tit thang kóaⁿ-kín kàu Ka-ná, lâi chhē-tio̍h i ê pêng-iú Ná-tàn-gia̍p.

“Ná-tàn-gia̍p ah, Mô͘-se kì tī lu̍t-hoat, kap chiah ê sian-ti sī kì ê, goán í-keng tú-tio̍h I.”

“I sī chī-chui?”

“Chiū-sī Iok-sek ê kiáⁿ, Ná-sat-le̍k lâng, Iâ-so͘.”

Chóng-sī Ná-tàn-gia̍p sim-lāi khn̂g giâu-gî. I bô teh liâu-bāng Bí-sài-a, beh chiàu chit khoán lâng sī liāu bōe-tio̍h ê hoat-tō͘ lâi chhut-hiān. Tōa-bīn i sī lāu tōa-lâng, siuⁿ kè-thâu sòe-jī, bô khòai-khòai lâi thiaⁿ chit ê siàu-liân lâng só͘ kóng ê ōe, lâi ho̍ah i ê kha khì chhē Iâ-so͘. I Ēng tong-sî hit hō teh biáu-sī lâng ê sio̍k-gú, lâi ìn kóng, “Ná-sat-le̍k kiám-ōe chhut sím-mi̍h hó-mi̍h mah?”

Hui-le̍k bô ài kap i saⁿ piān-lūn. I chí-ū kóng, “Lâi khòaⁿ!” SĪ lâi khòaⁿ! Lán tùi hiah ê giâu-gî Iâ-so͘ ê lâng tē-it hó ê ìn-tap, chiū-sī chit khoán ê ōe. Hui-le̍k sim-lāi teh siūⁿ, lâng nā lâi kìⁿ-tio̍h Iâ-so͘, būn-tôe chiū kái-koat. Lâng nā óa-lâi khòaⁿ Iâ-so͘ chi̍t-ē, thiaⁿ Iâ-so͘ kóng chi̍t-kù, hit ê kong-hāu sī khah iâⁿ it-chhè ê piān-lūn. só͘-í Hui-le̍k ū chhōa Ná-tàn-gia̍p chhut-lâi kìⁿ pa̍t ê ha̍k-seng. “Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ Ná-tàn-gia̍p chiū-kūn I” (koh chi̍t-pái chù-ì tī iok-hān, cháiⁿ-iūⁿ koh teh hôe-sióng Chú ê ba̍k-chiu ê khoán-sit), chiū chí i kóng, “Lí khòaⁿ, chin-chiàⁿ sī Í-sek-lia̍t lâng, sim bô khúi-khiat ê.”

Iâ-so͘ chi̍t-ē khòaⁿ i, chiū tit-tio̍h Ná-tàn-gia̍p, hō͘ i ê sim-sîn chek-sî kap I kiat-liân. In-ūi tī lâng ê lāi-bīn ū hit hō ti-kak ê pún-lêng tī-teh, tùi chit ê pún-lêng Tī choân sè-kài hōan-nā ū sêng-si̍t ê lâng, tāi-ke chiah khòai-khòai siong-thong kok lâng ê ì-chì.

Ná-tàn-gia̍p ū iân-chhiân tiap-á(**tia̍p-á)-kú, chiū mn̄g kóng, “Tùi tá-lo̍h bat góa?”

“Ah, góa lóng bat lí. Hui-le̍k iáu-bē kiò lí, lí tī bû-hoa-kó chhiū kha, góa í-keng khòaⁿ-kìⁿ lí lah.”

Ná-tàn-gia̍p thiaⁿ hit kù ōe liáu, ōe hiah kám-tōng i ê sim, sī in-ūi ū tām-po̍h lí-iû tī-teh. I m̄-sī kan-ta ūi-tio̍h chai-iáⁿ Iâ-so͘ ū hit hō chhiau chū-jiân ê tì-hūi, lâi chai-iáⁿ i ū tiàm tī bû-hoa-kó chhiū kha teh tha̍k Sèng-chheh, só͘-í chiah hiah hoaⁿ-hí lâi piáu-sī hit ê ke̍k kî-īⁿ, sêng-si̍t, ôan-choân ê sìn-ho̍k. Put-kò lán thang lâi siūⁿ hit ê in-toaⁿ. Phì-jū lâi kóng, lán nā siám-pī khì tī bû-hoa-kó chhiū-Ē, àm-àm bô lâng khòaⁿ-kìⁿ ê só͘-chāi, ū chhim-chhim keng-giām cheng-sîn-chiūⁿ ê choán-ki, lâi ka-kī chi̍t lâng kap Siōng-tè saⁿ-kap tī-teh; iū-koh lán tùi khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê bīn-māu, í-ki̍p thiaⁿ-tio̍h I ê ōe lâi chai-iáⁿ I lóng chai lán tiàm tī hit ê pì-bi̍t ê só͘-chāi tī sim-lāi si̍t-chāi sī teh siūⁿ, sī teh ǹg-bāng ê, sīm-chì sòa tōa-tōa tông-chêng lán, tī hit-sî lán ún-tàng beh chin chhiⁿ-kiaⁿ, ōe pîⁿ-pîⁿ kap Ná-tàn-gia̍p siāng-khoán, ēng hit hō thang kiaⁿ-hiâⁿ, ū lí-kái ê ōe lâi âu-kiò kóng, “Lia̍p-pí, lí chiū-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ! Í-sek-lia̍t ê Ông!”

SĪ lah! Iâ-so͘ sī Siōng-tè ê Kiáⁿ! Chóng-sī chit tia̍p I sī khah ài ún-ba̍t I ê Sîn-sèng, khah ài khòaⁿ chòe chhin-chhiūⁿ in ê chi̍t-ê, lâi kap chiah ê siàu-liân ê pêng-iú saⁿ-kap kau-pôe. Só͘-í I ū ēng I it-seng sī tē-it ài ê, hit-kù“Jîn-chú”ê chheng-ho͘, ì-sù sī phó͘-thong lâng ê kiáⁿ, lâi ìn-tap i, kóng, “Góa si̍t-si̍t kā lín kóng, Lín beh khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ khui, Siōng-tè ê thiⁿ-sài chiūⁿ-lo̍h tī Jîn-chú ê téng-bīn.” Chit ê ìn-tap tú-tú sī sím-mi̍h ì-sù, lán Sī bô thang khòai-khòai liáu-kái. Put-kò lán chai kèng-khiân ê Ιû-thài lâng, sī kòaiⁿ-sì tī ta̍k ji̍t hian-khui Kū-iok ê Sèng-chheh, lâi be̍k-sióng hit tiong-kan kúi chām ê tō-lí. Só͘-í lán thang phah-sǹg, Ná-tàn-gia̍p tī hit chá-khí, tiàm bû-hoa-kó chhiū-Ē, sī tú-tú teh sàm-su Ngá-kok ê īⁿ-siōng, í-ki̍p tī hit ê lâu-thui teh chiūⁿ-lo̍h ê Siōng-tè ê thiⁿ-sài ê sū. Kiám-chhái Iâ-so͘ ê ōe, sī tùi-tùi tī i sī tha̍k ê, tùi án-ni hō͘ Ná-tàn-gia̍p it-hoat chhim-sìn, chai-iáⁿ khiā tī i ê bīn-chêng chit ê Iâ-so͘, sī ōe bat i ê sim-lāi ta̍k hāng ê sim-su.

Lán ài siūⁿ-tio̍h chit ê lāu ha̍k-seng ū cháiⁿ-iūⁿ Ēng kèng-ùi ê liām-thâu lâi kì-tit chá siàu-liân sî-tāi ê sū. Lán ài siūⁿ-tio̍h Siōng-tè ū cháiⁿ-iūⁿ chhú lâng ê iūⁿ-siùⁿ, lâi kà-sī chiah ê siàu-liân lâng lí-kái chong-kàu. I ê hoat-tō͘ Sī bô Ēng lí-khì lâi lūn-chèng Siōng-tè, mā bô kóng-khí chōe-jîn ê ūn-miā siáⁿ khoán, lâi phah chhiⁿ-kiaⁿ in ê sim, chí-ū sī ēng thiàⁿ-thàng kap in chòe pêng-iú, lâi hō͘ in bat I. Choân Hok-im ê le̍k-sú ū àm-sī lán chai, Iâ-so͘ ū chin kî-īⁿ ê khip-ín-la̍t tī-teh. Lâng nā ū sêng-si̍t, chiū thang tùi ti-kak ê pún-lêng lâi hoan-gêng I. lâi thiàⁿ-thàng I. Chèng ha̍k-seng bē bián-tit ū hit hō ê keng-giām.

Chá sī án-ni, chiū hiān-kim mā-sī. Chiah ê siàu-liân ê ha̍k-seng, sī chòe ta̍k sî-tāi bû-sò͘-bān ê lâng ê tāi-piáu, piáu-bêng lán lóng sī tùi tī lán sī ū hit ê ti-kak ê pún-lêng, í-ki̍p I ê jîn-keh ê khip-ín-la̍t lâi kūn-óa I. Si̍t-chāi Iâ-so͘ put-sî to ū thang tit-tio̍h hit hō khiam-sùn, sêng-si̍t ê lâng lâi kūn-óa I, bô m̄-sī in-ūi án-ni. Lán khiok sī bōe thang chhin-chhiūⁿ in ê khoán, lâi tiàm tī i ê sin-piⁿ, iáu-kú kiám-chhái lán nā Ēng kî-tó lâi káng-kiù lán chit pún ê Ki-tok-toān, sim-lāi chin-chiàⁿ ài beh bat I, hit sî lán ê sim-sîn iû-goân ōe chhin-chhiūⁿ chiah ê siàu-liân lâng chi̍t poaⁿ, ún-tàng ōe hō͘ I giú--khì, sòa lâi sìn-khò I, ia̍h chhiat-chhiat ǹg-bāng ōe thang sió-khóa lâi o̍h I ê khoán-sit.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, siat-sú lán tī sim-lāi nā-sī í-keng bat I, lán tī-chia tio̍h koh chai-iáⁿ, iáu ū chi̍t-hāng iàu-kín ê kàu-hùn hián-chhut tī chit ê kò͘-sū ê piáu-bīn. Chá-sî chiah ê ha̍k-seng teh khui-khoah I ê chong-kàu ê hoat-tō͘, chí-ū sī chio pêng-iú lâi bat Iâ-so͘ jî-í. Siat-sú lán ta̍k-lâng nā ōe chhin-chhiūⁿ án-ni lâi chòe, Siōng-tè Kok ê si̍t-hiān, sī liâm-piⁿ ê sū. Góa tī téng-ji̍t, chhàu-tú-khám ū tha̍k-tio̍h chi̍t ê khah-chá ê lâng sī tù ê chheh, tī i ê chheh-ni̍h ū kì-chài chi̍t hāng khah kî-kòai, thang chhiⁿ-kiaⁿ ê kì-sū kóng, “Siat-sú tùi kin-nî khí, kan-ta ū 100 ê chin-si̍t ê Ki-tok-tô͘, koat-sim tī ta̍k-nî kú beh kok-kok ín-chhōa chi̍t ê pêng-iú lâi bat i ê Chú, chiū choân sè-kài tī 25 nî kú sī lóng beh hâng-ho̍k tī chú ê kha-Ē.” Góa khí-thâu tha̍k liáu bô sím-mi̍h beh sìn, chóng-sī góa gia̍h pit chi̍t-ē sǹg-khòaⁿ, to si̍t-chāi ū iáⁿ. Kin-nî 100, mê-nî 200, āu-nî 400, 800, 1600, chhin-chhiūⁿ án-ni, ta̍k nî tit-tio̍h ka-Pē. Kàu 25 nî āu sī thang tit-tio̍h 16 ek lâng, chhiau-kè choân sè-kài ê jîn-kháu. Pêng-iú ín-chhōa pêng-iú, tâng-phōaⁿ ín-chhōa tâng-phōaⁿ, lāu-bú ín-chhōa sòe-kiáⁿ. Ah! Hū-jîn-lâng ah, Siōng-tè ū chiok-hok lín, si̍t-chāi chha-put-to sī chí-ū lín ū teh chòe chit ê kang nā-tiāⁿ. si̍t-chāi chha-put-to ta̍k ê chòe lāu-bú ê lâng lóng him-bō͘ i ê sòe-kiáⁿ lâi bat Iâ-so͘. Kin-á-ji̍t Siōng-tè ê Sèng-kok, sī tùi hū-jîn-lâng ê khùi-la̍t, ū chìn-pō͘ kàu chhin-chhiūⁿ án-ni.