Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē III Koàn/Tē-6 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-6 chiuⁿ: NÎ-KO-TÍ-BÚ[siu-kái]

Lán thang sióng-siōng Tī hit àm Iâ-lō͘-sat-léng siâⁿ ún-tàng ū tōa iô-choah, tōa siū kám-tōng chiah tio̍h. In-ūi chit ê siàu-liân ê sian-siⁿ, ū tī hiah ê tùi ta̍k só͘-chāi chū-chi̍p lâi ê chèng Ιû-thài lâng ê bīn-chêng, lâi piān-pok, lêng-jio̍k kàu-hōe í-ki̍p kok-bîn ê thâu-lâng ê koân-sè, sòa kong-jiân lâi kong-kek, kóng in sī hō͘ kàu-hōe pìⁿ-chòe chi̍t chéng ê chha̍t-siū! Chhì-siūⁿ, nā ū chhin-chhiūⁿ chit khoán ê lâng lâi kong-kek lán ê Kam(**Kàm)-tok-hōe! Á-sī tī lán ê gī-hōe ê tiong-kan, ū chi̍t ê chèng-lâng sī chun-kèng ê sèng-chiá hián-chhut chi̍t ê koân-ui-chiá ê siū-khì ê bīn-māu, tùi kháu-bīn tōa ho̍ah ti̍t-ti̍t ji̍p-lâi. Tī Siōng-tè kap chèng-Gī ê miâ, lâi soan-thôan au(**âu)-kiò kóng, lín chiah ê gî-ôan lóng sī lī-iōng kong-chit tī-teh tô͘-bô͘ su-kí ê lī-lō͘, lán siūⁿ siáⁿ-khoán? Lán kiám bô phah-sǹg hit ê siâⁿ-ni̍h ê lâng beh ūi-tio̍h án-ni, lâi tām-po̍h iô-choah mah?

Khak-si̍t, hit àm tī iâ-lō͘-sat-léng, ke-ke hō͘-hō͘ tī-teh chia̍h àm-pn̄g ê sî, iā tī ke-lō͘-ni̍h, tī-chia Tī hia ū kiat kui-tóng, lóng sī teh kóng-khí chit ê siàu-liân, kî-īⁿ ê sian-ti lâng í-ki̍p I tī Sèng Tiān sī kiâⁿ hit ê ōe hō͘ lâng chhiⁿ-kiaⁿ ê tāi-chì. Tī Iâ-lō͘-sat-léng hiah ê teh ūi kì-sêng ê cho͘-chit ê lâng, sim-lāi ū phāu hoán-khòng kap phoe-phêng ê thài-tō͘, chóng-sī liân tī hoat-lī-sài lâng ê tiong-kan hiah ê khah chhim-siūⁿ ê, khòaⁿ-kìⁿ I sī kiâⁿ ê sū, sim-lāi mā-sī siū tōa ê kám-kek. Put-koán siáⁿ-khoán, I sī chi̍t ê sèng-chiá, sī chi̍t ê ióng-kám ê chèng-Gī ê chiàn-sū. Hit-sî ún-tàng ū chin-chōe lâng tāi-ke sòe-sòe siaⁿ teh kóng, I tek-khak m̄-sī kan-ta chi̍t ê pêng-siông ê lâng nā-tiāⁿ. Hit sî ún-tàng tùi pak-pêng ū chin-chōe Ka-lī-lī ê lâng sòa tòa chióng-chióng kî-īⁿ ê hong-siaⁿ lo̍h-lâi lâm-pêng. Lán iā thang liāu-sióng, Iok-hān í-ki̍p i ê siàu-liân ê tâng-phōaⁿ, ún-tàng í-keng ū kóng-khí Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān ū cháiⁿ-iūⁿ lâi kan-chèng Iâ-so͘ ê sū. In-ūi hit-sî chèng-lâng lóng sī sìn-iōng Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān sī kan-chèng ê ōe.

Kiám-chhái Iok-hān in tāi-ke í-keng ū kóng-khí iā kú káⁿ. Chóng-sī chiàu khah tōa-bīn in Sī bô kóng chiah tio̍h, iā khah tōa-bīn Iâ-so͘ ū chó͘-chí in. In-ūi in nā kóng-khí I sī kiâⁿ ê sîn-jiah, lâng bōe bián-tit ài lūn-khí I ê tāi-chì, iā kiaⁿ-liáu hoán-tńg ōe chó͘-tòng-tio̍h I sī beh chòe ê kang, lâi kan-ta chū-chi̍p chōe-chōe bô lí-kái ê lâng tiàm tī i ê sin-piⁿ. In-ūi Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ, Sī bô koh-iūⁿ Ka-lī-lī ê peh-sìⁿ, in khiok sī ū teh siūⁿ kóng, Siōng-tè ê Kok sī chèng-Gī ê kok, chóng-sī kî-si̍t in tē-it koan-sim ê, sī teh siūⁿ kóng, in ê kok beh chiâⁿ-chòe Í-sek-lia̍t ê êng-kng, iā hit-sî Iâ-hô-hoa pún-sin beh chòe in ê Ông, bí-sài-a beh chòe in ê chí-tō-chiá, chòe bān koân-lêng ê Siōng-tè ê tāi-piáu lâi chiáng-lí tōe-bīn-chiūⁿ it-chhè ê koân-pèng.

It-poaⁿ ê Ιû-thài lâng to lóng sī khn̂g chhin-chhiūⁿ chit-khoán ê ì-kiàn, só͘-í I nā khéng kap in tâng-ì, beh lâi chū-chi̍p kui tōa-tīn ê gû-bîn, jia̍t-sim lâi chòe I ê kha-chhiú, tī i ê sin-piⁿ lâi êng-hián in ê kok, che ún-tàng Sī bô oh tit ê sū, chóng-sī chit hō sū sī put-ha̍p, bô koan-hē Tī i ê chin-si̍t ê kè-e̍k. I chin-si̍t ê kè-e̍k sī beh thê-ko jîn-lūi lêng-sèng ê seng-oa̍h ê sū-gia̍p. Só͘-í chiàu-khòaⁿ I sī chám-jiân ài ún-ba̍t I pún-sin, bô ài hián-jiân tī iâ-lō͘-sat-léng, iā sī ū chó͘-chí it-chhè sio̍k tī sî bōe-kàu ê ta̍k téng-hō ê miâ-siaⁿ.

Chóng-sī chèng-lâng bōe bián-tit ài su-siúⁿ I ê tāi-chì. Tī ta̍k kai-kip to ū chin-chōe lâng teh su-siúⁿ I. Iok-hān ū kéng-soán chi̍t ê tù-hiān ê lĒ lâi chí-sī lán chai-iáⁿ hit-sî ê chêng-kéng.

“Ū chi̍t ê Hoat-lī-sài lâng, miâ Nî-ko-tí-bú, sī Ιû-thài lâng ê koaⁿ.” Chit ê Nî-ko-tí-bú ū chhim-chhim teh siūⁿ I sī kiâⁿ ê sū, sui-jiân i ê tâng-phōaⁿ lóng sī teh hoán-khòng Iâ-so͘, chóng-sī i khòaⁿ-kìⁿ chit ê ióng-kámê siàu-liân ê sian-ti lâng sī chòe ê sū, sim-lāi tōa-tōa siū kám-tōng. I tī sim-lāi chin kî-kòai teh sám-su Iâ-so͘ ê sū. I ài chai-iáⁿ I ê tāi-chì. Chiàu-khòaⁿ i sī chi̍t ê sêng-si̍t jia̍t-sêng ê lâng. Khó-sioh i sī ū khah sió-táⁿ, khah pó-siú ê kàu-tô͘; chit khoán ê lâng tī ta̍k sî-tāi to lóng Sī bô khòai-khòai lâi piáu-sī i ê ì-sù. Só͘-í i ū tī Pôaⁿ-kè-choeh ge̍h àm-mî, chhēng tn̂g-tn̂g ê gōa-thò, àm-chīⁿ ka-kī chi̍t lâng thau-cháu chhut-khì kiâⁿ tī ke-lō͘ ê ū chhiū-ńg àm-àm ê só͘-chāi, siūⁿ beh chhē Iâ-so͘, chiū kiâⁿ kàu chi̍t ūi, chiū-sī tōa-bīn Iâ-so͘ ê ha̍k-seng Iok-hān ū kap I saⁿ-kap tiàm ê só͘-chāi.

Lán thang sióng-siōng Iok-hān ū àn-nāi chit ê chhut-miâ ê lâng-kheh, chiūⁿ khì tī i kap i ê sian-siⁿ só͘ tiàm hit ê m̄-chiâⁿ-mi̍h ê lâu-téng, ia̍h i ū chē tī-hia chù-ì lâi thiaⁿ, sòa kì-tit i tī ū chi̍t-ji̍t Sī beh tùi sè-kài lâi kan-chèng ê sū. Lán teh siūⁿ Iok-hān nā ōe thang koh khah gâu kì-tit chit chân-sū sī chin hó, che kiám Sī bô kèng-khiân ê só͘-chāi mah? In-ūi i chí-ū kì tóe-tóe kúi-kù ōe, beh lâi chòe lán ê lō͘-ēng. Só͘-í lán tio̍h chim-chiok lâi siūⁿ Sèng-chheh sī kì ê í-gōa ê ì-sù, sòa chiàu lán sī ōe ê, lâi cheng-pó͘ lo̍h-khì chiah hó.

Lán thang liāu-sióng Nî-ko-tí-bú sī him-bō͘ ài thiaⁿ Iâ-so͘ káng-lūn I sī beh kiàn-siat ê Ông-kok; iā iû-goân thang siūⁿ, i sī ū khn̂g it-poaⁿ ê Ιû-thài lâng ê Siōng-tè ê kok ê koan-liām tī-teh. I sī bô koh-iūⁿ kî-û ê lâng, iû-goân ū teh thèng-hāu Í-sek-lia̍t tōe-bīn-chiūⁿ ê ông-kok, beh tit-tio̍h êng-kng, chhiong-sĒng; iā teh siūⁿ, chū-jiân ta̍k ê Í-sek-lia̍t lâng, tùi chhut-sì chiū-sī chiâⁿ-chòe hit-ê ông-kok ê chit(**chi̍t)-ôan. I sī ū tōa-tōa teh kî-thāi Iâ-so͘ beh chiâⁿ-chòe hit ê sī iok-sok ê Bí-sài-a. I sī chi̍t ê lāu tōa-lâng, koh ū chhang-miâ; iā tī chong-kàu kài mā-sī chi̍t ê koân-ui-chiá, só͘-í kiám-chhái i ū khn̂g chhin-chhiat ê ì-sù, teh ǹg-bāng i sī khó͘-khn̂g ê ōe í-ki̍p i ê kám-hòa, ū kàu-gia̍h ōe kham-tit thang hō͘ chá-khí hiah-ni̍h piàⁿ-miā, lâi chhut-thâu chit ê siàu-liân ê jia̍t-sim ka hoaⁿ-hí chiap-la̍p. Iā bián giâu-gî, i ún-tàng ū teh siūⁿ, siat-sú Iâ-so͘ nā-sī beh kiàn-siat chhin-chhiūⁿ i sī teh liâu-bāng ê ông-kok, i sī ōe chiâⁿ-chòe chi̍t ê tông-chì ê lâng, iā put-chí ū la̍t thang pang-chān I.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, Nî-ko-tí-bú ū hián-chhut i ōe-thang pang-chān I hō͘ I thang siū i ê un-chêng ê thài-tō͘, iā Iâ-so͘ tek-khak sī ū ēng thiâm-chēng, koh ū ui-giâm ê ōe lâi chek-pī i, hō͘ i chek-sî khiam-pi chiah tio̍h. Só͘-í i chiah ū ēng hit hō chhim-chhim chun-kèng ê thài-tō͘, lâi chheng-ho͘ chit ê siàu-liân ê hiong-chhoan lâng kóng, “Lia̍p-pí, goán chai lí chòe sian-siⁿ, sī tùi Siōng-tè lâi ê, in-ūi nā m̄-sī Siōng-tè kap lí tī-teh, chiū bô lâng ōe kiâⁿ lí sī kiâⁿ chiah ê sîn-jiah.”

Lán lóng bô thiaⁿ-kìⁿ Nî-ko-tí-bú ū sòa-chiap koh kóng-khí sím-mi̍h tāi-chì, lán chí-ū thang chhui-chhek jî-í, in-ūi Iâ-so͘ hut-jiân-kan ū chó͘-chí Nî-ko-tí-bú ê ōe, iā kah-ná chhin-chhiūⁿ ū liáu-kái tī i ê thâu-náu lāi sī teh gî-būn ê būn-tôe; sòa lâi ìn-tap i kóng, “Góa si̍t-si̍t kā lí kóng, lâng nā bô têng-thâu siⁿ, chiū bōe-ōe khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê kok.”

Lán thang phah-sǹg, Iâ-so͘ ū koh khah siông-sè lâi soat-bêng I ê ì-sù, kóng, “Lia̍p-pí, lí sī siūⁿ ê, lūn Siōng-tè ê kok ê ì-sù sī choân-jiân chhò-gō͘ lah. Lí iáu-bē koh kóng ê tāi-seng, chhiáⁿ iông-ún góa lâi chí-sī lí sì-chiàⁿ ê kiàn-kái. Lūn góa sī kiàn-siat ê ông-kok, lóng bô ū hit hō chèng-tī í-ki̍p tōe-chiūⁿ ê koân-sè kap te̍k-koân ê ì-sù tī-teh. Góa ê ông-kok chiū-sī hit hō ū sêng-si̍t sim ê lâng ê kok; iā bô lūn ta-po͘, á-sī cha-bó͘, hōan-nā tī sim-tóe, ū chûn úi-tāi ê lí-sióng, tiong-si̍t hâng-ho̍k Siōng-tè ê lâng, chiū-sī góa ê ông-kok ê chit(**chi̍t)-ôan. Só͘-í m̄-sī kan-ta tio̍h chhut-sì chòe Ιû-thài lâng, mā m̄-sī ū Ιû-thài lâng ê te̍k-koân chiū ōe thang chiâⁿ-chòe góa ê ông-kok ê chit(**chi̍t)-ôan. Lâng bô hun chī-chūi, he̍k-sī Ιû-thài á-sī Īⁿ-pang, nā-sī bô têng-thâu-siⁿ, bô tùi téng-bīn, tùi Siōng-tè ê Sîn lâi siⁿ, chiū bōe-ōe ji̍p tī hit ê sêng-si̍t sim ê ông-kok.”

Lán ún-tàng beh kî-kòai, àn-chóaⁿ chit hō ê tō-lí ū hiah-ni̍h bê-lōan chit ê chhim-tîm ê chong-kàu-ka Lia̍p-pí, Nî-ko-tí-bú ê sim lè(**leh)? Lūn têng-thâu-siⁿ ê tō-lí, chāi Ιû-thài lâng to m̄-sī hi-hán ê ōe. In bat teh phah-sǹg Īⁿ-pang lâng nā lâi chiap-la̍p Ιû-thài kàu, sī khòaⁿ-chòe têng-thâu-siⁿ ê ì-sù. Kiám-chhái i ōe jû-lōan kàu án-ni, sī ūi-tio̍h i ū thiaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ kóng, ta̍k-lâng liân Ιû-thài lâng to lóng tio̍h têng-thâu-siⁿ; iáu-kú chiàu Lia̍p-pí ê ōe só͘ kóng, ta̍k ê Í-sek-lia̍t lâng chū-jiân sī lóng beh ū hūn tī hit ê chiong-lâi ê sè-kài. Iâ-so͘ só͘ kóng ê ōe, tek-khak sī ū chám-jiân khah koh-iūⁿ tī i sī teh siūⁿ ê ì-sù. Tùi án-ni i chiah kóng, “Góa lóng bōe-thang liáu-kái, lâng to í-keng lāu, cháiⁿ-iūⁿ ōe têng-thâu-siⁿ? kiám ōe koh ji̍p lāu-bú ê pak-tó͘-lāi lâi siⁿ mah?”

Nî-ko-tí-bú ū mn̄g kóng, cháiⁿ-iūⁿ? Iáu-kú Iâ-so͘ lóng bô soat-bêng hit ê “cháiⁿ-iūⁿ.” I sī ū ēng lâng ê keng-giām lâi chhui-pek i, hō͘ i ka-kī lâi phòaⁿ-toàn hit ê tāi-chì kóng, “Jio̍k-thé kap Sîn-lêng, á-sī chū-jiân lâng o̍ah tī chit sè-kan kap sîn-lêng ê lâng, sim-koaⁿ choan-n̂g Siōng-tè, hit ê cheng-chha lí chai. Tùi jio̍k-thé siⁿ ê, sī jio̍k-thé; tùi Sîn siⁿ ê, sī Sîn. Lâng ōe siⁿ-chhut hit hō sîn-lêng ê liām-thâu, ko-siōng ê lí-sióng ê io̍k-bōng, m̄-sī chhut tùi ngó͘-jiân, á-sī chū-jiân sī ōe ê. Hit-hō sū tiāⁿ-tio̍h sī tùi Siōng-tè ê Sîn chiah ōe-thang sêng-chiū i. Nā-sī beh lâi lūn-khí hit ê “cháiⁿ-iūⁿ,” lán chí-ū sī thang kóng án-ni nā-tiāⁿ. chit ê í(**īⁿ)-siōng sī pôaⁿ-kè lán sī ōe liáu-kái ê sū lah. In-ūi Sèng Sîn ê kám-hòa sī chhin-chhiūⁿ hong, chū-iû chū-chāi, sī chīn-chāi ò-biāu ê sū. Chit-tia̍p lí thiaⁿ-kìⁿ hong teh chhe, tī gōa-bīn ê chhiū-châng. Iáu-kú lí m̄-chai i tùi tá-lo̍h lâi, iā beh tùi tá-lo̍h khì. Kìⁿ-nā tùi Sèng Sîn siⁿ ê, ia̍h sī án-ni. Góa ê kok chiū-sī tùi Sèng Sîn têng-thâu-siⁿ ê, tùi Siōng-tè ê Sîn sī siⁿ ê lâng ê kok.”

Hit ê lāu lia̍p-pí thiaⁿ-liáu mā lóng bōe hiáu-tit sím-mi̍h, sòa kan-ta mn̄g I kóng, “Cháiⁿ-iūⁿ ōe án-ni ah?”

“Lí chòe Í-sek-lia̍t ê sian-siⁿ, iā m̄-chai che mah? Góa kóng, lâng tio̍h khiàm-ēng Siōng-tè ê Sîn ê kám-tōng, chiah ōe chiâⁿ-chòe sîn-lêng ê lâng, chit ê tan-sûn ê sū-si̍t, lí siōng-chhiáⁿ to thiaⁿ bōe hiáu-tit lè(**leh); góa nā kā lí kóng, sio̍k tī thiⁿ-téng ê khah chhim-ò ê sū, lín thài beh sìn? In-ūi chí-ū góa chiah ōe thang kā lín kóng hit ê sū. Bô lâng bat chiūⁿ thiⁿ lâi bat hit ê sū, chí-ū tī thiⁿ-ni̍h ê Jîn-chú, tùi thiⁿ kàng-lo̍h ê nā-tiāⁿ. Lí iáu-bē liáu-kái góa í-ki̍p góa ê kok ê í-chêng, iáu ū chin-chōe thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sū-si̍t, lí tio̍h ài bat. Góa m̄-sī chiàu lín sī teh siūⁿ ê khoán, ài beh lâi chē kun-ông ê gio̍k-chō, lâi hián-chhut Siōng-tè ê koân-pèng, Sī beh lâi sêng-siū hit hō kiàn-siàu ê Si̍p-jī-kè, lâi hián-chhut Siōng-tè ū cháiⁿ-iūⁿ hi-seng I pún-sin lâi thiàⁿ sè-kan lâng. Koh chhin-chhiūⁿ Mô͘-se kú-khí chôa tī khòng-iá kiù Í-sek-lia̍t, Jîn-chú ia̍h tek-khak tio̍h án-ni siū kú-khí.”

Chhiáⁿ sióng-siōng chit ê lāu lia̍p-pí chim-chiok thiaⁿ-liáu i ê cheng-sîn chōng-thài sī siáⁿ-khoán. Chit ê khiā tī Nî-ko-tí-bú ê bīn-chêng ê Iâ-so͘ sī chi̍t ê bô miâ-siaⁿ siàu-liân ê hiong-chhoan lâng; I bô sêng-siū sím-mi̍h ha̍k-hāu ê kàu-io̍k; mā-sī bô siū kàu-hōe ê jīm-khó, iáu-kú tī bô ì-sek ê tiong-kan, I ū tit-tio̍h I ê tōe-ūi, lâi chiâⁿ-chòe Nî-ko-tí-bú ê sī-tōa; koh tùi i kan-chèng pún-sin sī tùi thiⁿ-téng lo̍h-lâi ê, ū chai-iáⁿ Siōng-tè ê kè-e̍k, sòa kan-chèng I sī beh lâi chiâⁿ-chòe sè-kan ê chin kng, éng-oán ê oa̍h-miā ê goân-thâu. Khak-si̍t, I nā m̄-sī chit ê bōng-sióng-ka, chiū-sī tī i ê lāi-bīn tiāⁿ-tio̍h sī ū hit hō sîn-sèng ê iàu-sò͘ tī-teh.

In tī saⁿ biān-hōe ê tiong-kan só͘ kóng ê ōe, chiàu lán sī ōe-thang chai-iáⁿ ê, tāi-khài sī chhin-chhiūⁿ téng-bīn ê khoán-sit. In ê tâm-lūn sī àn-chóaⁿ kiat-kio̍k, lán lóng m̄-chai, in-ūi chiàu Sèng-chheh sī kì hit ê kiat-bé ê ōe só͘ kóng, hō͘ kìⁿ-nā sìn ê lâng tiàm tī i ū éng-o̍ah, m̄-kú chit kù bêng-bêng sī Iok-hān sī chù-kái ê ōe. Chit ê tōa lia̍p-pí thiaⁿ-liáu m̄-chai sī ū liáu-kái I ê í-sù, á-sī thiaⁿ-liáu iu-būn chiū khì, lán mā-sī lóng m̄-chai. Lán sī chin ài chai-iáⁿ hit ê kiat-kio̍k. In-ūi Nî-ko-tí-bú sui-jiân sī ū khah sòe-jī, khah sió-táⁿ ê lâng, iáu-kú sī chi̍t ê sêng-si̍t teh tui-chhē chin-lí ê lâng, só͘-í lūn i ê sū sī put-chí ōe giú lán ê sim. Hit ê kiat-kio̍k, bô-lūn sī siáⁿ-khoán, tùi hit-sî khí, i ê sim ún-tàng Sī bô bōe-kì-tit Iâ-so͘ chiah tio̍h. Chit ê tāi-chì liáu-āu, lán ū koh thiaⁿ-tio̍h I ê miâ nn̄g pái. Ia̍h ta̍k-pái i lóng sī ū ūi Iâ-so͘. Ia̍h ta̍k-pái mā-sī ū hián-chhut i ê sió-táⁿ ê sèng-chit. Chhin-chhiūⁿ bat ū chi̍t pái, chèng peh-sìⁿ ê thâu-lâng teh-beh kong-jiân lâi tí-te̍k Iâ-so͘ ê sî, i ū ēng bô kàu lōa hun-bêng ê thài-tō͘ lâi ūi I kóng, “Bô thiaⁿ lâng ê hun-sò͘, lán ê lu̍t-hoat kiám ū tēng sím-mi̍h lâng ê chōe mah?” Koh ū chi̍t pái Iâ-so͘ hō͘ lâng tèng-sí, iā A-lī-má-thài ê Iok-sek beh lâi bâi-chòng I ê sin-si ê sî, tī Sèng-chheh ū kì-chài kóng, “koh ū Nî-ko-tí-bú, khí-thâu bat mî-sî chiū-kūn Iâ-so͘ ê” ia̍h lâi, ū tòa bu̍t-io̍h chhiau tîm-hiuⁿ. Che sī i chòe-āu sī ōe thang thòe chit ê siàu-liân ê pêng-iú sī chòe ê sū; i chit-tia̍p sui-jiân khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ siū lâng hāi-sí, chit ê sū-si̍t bêng-bêng sī teh piáu-bêng Iâ-so͘ ê sit-pāi, iáu-kú Iâ-so͘ sī i sī chun-kèng ê chi̍t ê pêng-iú, só͘-í chiah the̍h hiah-ni̍h kùi-tiōng ê mi̍h lâi beh boah Iâ-so͘ ê sin-si.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán tùi chit-tia̍p khí Sī bô koh ū khòaⁿ-kìⁿ Nî-ko-tí-bú ê chhut-thâu. Chóng-sī lán tek-khak bōe-thang chū án-ni lâi soah--khì, ōaⁿ lâi kóng pa̍t-mi̍h ê sū; lán bōe bián-tit tio̍h thêng tiap-á(**tia̍p-á)-kú tī-chia koh lâi saⁿ-kap siūⁿ i sī teh bê-lōan ê būn-tôe.

Lūn hit ê būn-tôe chì-chió lán sī ōe-thang án-ni siūⁿ. Lán tùi jîn-lūi chìn-hòa ê sū-si̍t, ū tit-tio̍h chit ê kàu-hùn tī-teh. Siōng-tè tùi lán jîn-lūi sī ū chûn chi̍t ê oán-tāi ê kè-e̍k tī-teh. Siōng-tè ū hō͘ hit hō khah hā-téng ê siū-chō-bu̍t chiām-chiām chìn-hòa kàu chiâⁿ-chòe khah ko-siōng ê chûn-chāi-chiá, chiū-sī chiâⁿ-chòe chi̍t ê chū-jiân ê lâng; chhin-chhiūⁿ án-ni, I ū hō͘ chū-jiân lâng chìn-hòa kàu chiâⁿ-chòe koh khah ko-siōng ê chûn-chāi-chiá, chiū-sī chiâⁿ-chòe sîn-lêng ê lâng, chiū-sī hit hō kap Siōng-tè ū saⁿ kiat-liân ê lâng. Chū-jiân lâng sī ōe-thang chìn-hòa kàu chiâⁿ-chòe sîn-lêng ê lâng, chhin-chhiūⁿ chhâm-á, ōe-thang chìn-hòa kàu chiâⁿ-chòe bóe-ia̍h chi̍t-poaⁿ. Iáu-kú m̄-só͘ kóng, ta̍k chiah chhâm-á lóng ū chìn-hòa kàu chiâⁿ-chòe bóe-ia̍h; iā ta̍k ê lâng mā m̄-só͘ kóng lóng ū chìn-hòa kàu chiâⁿ-chòe sîn-lêng ê lâng. Lâng lóng ōe, chóng-Sī bô lóng án-ni. Iâ-so͘ ū kóng, chū-jiân lâng nā-sī beh tit-tio̍h chiâⁿ-chòe sîn-lêng ê lâng, tek-khak tio̍h ài kap Siōng-tè ū jîn-keh-tek ê liân-lo̍k tī-teh. I ê oa̍h-miā tek-khak tio̍h hō͘ Siōng-tè ê Sèng Sîn chhiong-móa lâi tit-tio̍h o̍ah-khì. Chū-jiân lâng kiám-chhái sī ōe chiâⁿ-chòe o̍ah-khì. Chū-jiân lâng kiám-chhái sī ōe chiâⁿ-chòe iu-siù ê lâng, chhin-chhiūⁿ chhâm-á ōe chiâⁿ-chòe iu-liông ê chhâm-á chi̍t-poaⁿ. Iáu-kú hit hō siāng iu-liông ê chhâm-á mā bōe Ēng tit kóng, Sī bóe-ia̍h. I sī iáu ū sit-lo̍h i ê chin-si̍t ê thian-hūn. Chhin-chhiūⁿ án-ni, hit hō siāng iu-siù ê chū-jiân lâng, mā iáu-bōe Ēng-tit kóng, sī sîn-lêng ê lâng. I iáu ū khiàm-ēng Siōng-tè ê Sîn thang lâi tit-tio̍h oa̍h-miā ê liân-lo̍k.

Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān kàu ū thêng-Tō͘ sī í-keng ū kà-sī chit tiâu ê tō-lí. I kóng, “Góa chí-ū sī ōe-thang pī-pān lín ê sim, ēng chúi kā lín kiâⁿ sóe-lé, hō͘ lín hoán-hóe nā-tiāⁿ. Chóng-sī to̍k-to̍k hit ê lō͘-bé góa lâi ê, chiah ōe-thang hō͘ lín tit-tio̍h sîn-lêng ê oa̍h-miā. To̍k-to̍k I chiah ōe Ēng chúi kap Sèng Sîn kā lín sóe.”

Kiám-chhái lán tiong-kan, ū ê lâng sī chhin-chhiūⁿ Nî-ko-tí-bú, khòaⁿ che sī kah-ná-chún chin oh-tit ê ōe. Chóng-sī Iâ-so͘ to í-keng ū hiah-ni̍h chhut-la̍t lâi kan-chèng, lán kiám m̄-sī tio̍h chim-chiok lâi siūⁿ chiah hó mah? Lán tiong-kan chōe-chōe lâng sī kan-ta boán-chiok hit hō ū kòe kái-liông ê chhâm-á, hit hō toan-chong, hó bô͘-iūⁿ ê chū-jiân lâng jî-í. Kî-si̍t Siōng-tè ê Sîn, tùi lán ū khn̂g oán-tāi ê ǹg-bāng tī-teh. I chit-tia̍p put-sî to teh thèng-hāu lán. Sèng Sîn sī chhin-chhiūⁿ lán ta̍k-sî sī teh ho͘-khip ê khong-khì chi̍t-poaⁿ, chū-iû chū-chāi ūn-hêng tī lán ê sin-piⁿ. Lán bōe-thang kóng-khí i tùi tá-lo̍h lâi, iā tùi tá-lo̍h khì. Lán sī lóng bōe-thang kóng siáⁿ-khoán. Iáu-kú che sī ū móa-móa ê ǹg-bāng ê su-siúⁿ. Lán thang sìn, Siōng-tè ê Sîn, I ê chū-iû ê ūn-hêng, tek-khak m̄-sī kan-ta kài-hān tī lán ê kàu-hōe lāi, kan-ta hiah ê ū te̍k-koân ê chèng sèng-tô͘ chiah ū thang tit-tio̍h I ê chhiong-móa nā-tiāⁿ.

Siat-sú lán nā ū thiaⁿ-kìⁿ, ū sím-mi̍h bô siū kàu-io̍k ê pō͘-peng, tióng-tōa tī pháiⁿ ê ka-têng, lâi o̍h lâng kóng chōe-chōe ê pháiⁿ-ōe, iā lóng bōe-hiáu kî-tó, chóng-sī i ê pêng-iú tāi-ke chin thiàⁿ-thàng i, in-ūi i chòe lâng sī choân-jiân bô kò͘ tio̍h ka-kī, iā i ê chòe-āu, sī chhin-chhiūⁿ Ki-tok ê khoán, ū thòe pa̍t-lâng lâi sí. Lán tùi khòaⁿ-kìⁿ chit hō sū-si̍t, put-tek-put tio̍h siūⁿ kóng, hōan-nā sio̍k tī hit hō hó, koh ôan-choân ê hêng-ûi, lóng sī chhut tùi téng-bīn lâi ê; lán put-tek-put tio̍h siūⁿ kóng, che sī tùi Iâ-so͘ só͘ kóng-khí, hit ê Siōng-tè sîn-pì-tek ê Sèng Sîn hong ê sī kám-hòa ê. In-ūi “lán m̄-chai i tùi tá-lo̍h lâi, tùi tá-lo̍h khì.”