Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē II Koàn/Tē-3 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-3 chiuⁿ: IÙ-LIÂN[siu-kái]

Lán tiong-kan chōe-chōe lâng tī-teh tha̍k sím-mi̍h úi-jîn ê toān-kì ê sî, tē-it ōe giú lán ê sim ê pō͘-hūn, chiū-sī lūn in iù-liân ê kò͘-sū, chòe gín-ná sî-tāi bô siâ-khì ê hân-tâm, tī-teh tōa-hàn ê tiong-kan ê chū-jiân, bô ì-sek ê tâm-lūn, in ê thâu-náu ê hoat-ta̍t, í-ki̍p in ê seng-oa̍h chióng-chióng ê khoán-si̍t; in-ūi lán ài tùi tī hit ê tiong-kan lâi khòaⁿ chhut in chiong-lâi chiâⁿ-chòe úi-tāi ê tiāu-thâu.

Lán siông-siông kî-kòai, sòa sit-bāng Hok-im-su thài ōe lóng bô kóng-khí lán ê Chú ê iù-liân ê kò͘-sū. Kiám-sī chiah ê Hok-im-su tù-chiá m̄-chai-iáⁿ mah? Àn-chóaⁿ I ê lāu-bú Má-lī-a, to ū kóng-khí I chhut-sì ê kò͘-sū, thài ōe bô iû-goân tùi lâng kóng-khí I iù-liân ê sū-chêng mah? Kiám-chhái ū, iā kú káⁿ, ia̍h i tâng-chng ê pêng-iú, in-ūi khah koan-sim tī in pún-sin ê sòe-kiáⁿ, sòa bōe kì-tit thang thôan lán ê Chú iù-liân ê sū-chêng. Iáu-kú khah tōa-bīn Sī bô chiah tio̍h. In-ūi chèng Hok-im-su, chia̍p-chia̍p piáu-sī, Má-lī-a sī kan-ta teh koan-chhat, teh kiaⁿ-hiâⁿ, teh sàm-su chit ê eⁿ-á ê chhut-sì nā-tiāⁿ. In ū piáu-bêng Má-lī-a sī thiâm-chēng, kóaⁿ-giân ê hū-jîn-lâng, tī àm-àm ê tiong-kan, ēng thiàⁿ-sim kap kèng-ùi ê liām-thâu, lâi teh sàm-su i hit ê ò-biāu ê sòe-kiáⁿ, teh siūⁿ Iâ-so͘ ê kî-chek-tek ê chhut-sì; Tùi án-ni, ū siⁿ-khí chòng-giâm ê sim, m̄-káⁿ lām-sám kóng-khí, put-kò chai tī iâ-so͘ ê thâu-chêng, sī an-pâi hit ê kôaiⁿ-kôaiⁿ ê thian-hūn; chóng-sī m̄-chai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ I chiah ōe thang ôan-sêng, tùi án-ni, sim-lāi siông-siông ū jû-lōan. Má-lī-a ū bêng-bêng chai sī ū tú-tio̍h ê, sī chin kî-īⁿ ê sū, chhut-la̍t teh liāu-sióng, ǹg-bāng ōe thang chiàu i sī siūⁿ ê khoán, ná siūⁿ ná kî-kôai, sòa tiām-tiām lóng bô kóng-khí sím-mi̍h. “Má-lī-a chiong chiah ê ōe kì tiâu-tiâu, siông-siông teh siūⁿ.” Chóng-sī put-lūn siáⁿ khoán, chiàu khòaⁿ, lūn lán ê Chú ê iù-liân ê sū, Má-lī-a sī bô kóng kàu lōa chōe.

Lán chit-tia̍p bōe bián-tit kî-kòai, ài lâi siūⁿ Má-lī-a tī khí-thâu m̄-chai àn-chóaⁿ lâi teh khoán-thāi Iâ-so͘? Má-lī-a kiám ū phah-sǹg i ê sòe-kiáⁿ Iâ-so͘ sī Sîn, sī Siōng-tè ê Éng-oán ê Kiáⁿ mah?

Chiàu Hok-im-su sī kì, Sī bōe thang hō͘ lán siūⁿ Má-lī-a ū jīn Iâ-so͘ sī Sîn. Lán ê lí-sèng iû-goân m̄ iông-ún án-ni. In-ūi Má-lī-a nā-sī tùi khí-thâu chiū ū jīn Iâ-so͘ sī Sîn, àn-chóaⁿ Iâ-so͘ ōe thang chhin-chhiūⁿ chi̍t ê chū-jiân lâng ê gín-ná, lâi chìn-pō͘ I ta̍k hāng ê seng-oa̍h, hâng-ho̍k tī i ê Pē-bú, tì-hūi kap sin-khu chiām-chiām tōa, chhin-chhiūⁿ kî-û ê gín-ná chi̍t poaⁿ, lâi hō͘ Siōng-tè kap lâng ná thiàⁿ I? Àn-chóaⁿ Má-lī-a ōe thang in-ūi Iâ-so͘ iân-chhiân tī Sèng-tiān, chiū tī chèng phok-sū ê bīn-chêng káⁿ lâi chek-pī I mah? Àn-chóaⁿ Má-lī-a ōe thang choân-jiân khòaⁿ-chòe sī i ka-kī ê sòe-kiáⁿ lâi khoán-thāi I mah? Nā-sī lâng í-keng chai-iáⁿ Iâ-so͘ sī Sîn, ta̍k ê lâng tī sim-lāi tek-khak ōe put-chí chhiⁿ-kiaⁿ, m̄-káⁿ khoán-thāi I chhin-chhiūⁿ chi̍t ê lâng. Iâ-so͘ ê ka-têng seng-oa̍h sī put-khó-lêng, put-khó kái ê sū. I ê Hòa-sin ê bo̍k-tek, ún-tàng sī kui tī khang-khang; in-ūi I tek-khak tio̍h chiâⁿ-chòe “Chin-si̍t” ê lâng, lâi chiām-chiām tióng-tōa Tī i ê jîn-keh-tek ê seng-oa̍h.

Bô lah! Má-lī-a bô phah-sǹg Iâ-so͘ sī Sîn. Má-lī-a kan-ta ū teh phah-sǹg Iâ-so͘ sī hit ê sī iok-sok beh lâi ê Bí-sài-a, m̄-kú Ιû-thài lâng lūn Bí-sài-a ê koan-liām sī ke̍k-kî bô bêng. Má-lī-a chai, Iâ-so͘ ê kî-chek-tek ê chhut-sì, sī piáu-bêng I sī ū kap lâng khah koh-iūⁿ. Iáu-kú Tī chit-tia̍p, Má-lī-a sī bē liáu-kái Ia-so͘ sī Sîn. Chit ê tōa ê pì-bi̍t ê ì-sù, chí-ū kàu tī khah āu-lâi i chiah ū liáu-kái.

Liân chèng ha̍k-seng iáu-bē kūn tī iâ-so͘ ê lîm-chiong ê sî, to iû-goân bô liáu-kái Iâ-so͘ sī Sîn. Chha-put-to thang kóng, tī i ê choân seng-gâi ū khàm-ba̍t I ê Sîn-sèng. In-ūi tio̍h án-ni, Iâ-so͘ chiah ōe thang chiàu lâng ê keng-giām lâi tióng-tōa, chèng-lâng thang hó-táⁿ khoán-thāi I, chòe pêng-iú lâi bat I, iā Pí-tek chiah káⁿ óa lâi chit-būn I, IOk-hān lâi khòa thâu-khak tī i ê heng-chêng, koh-chài sòe-hàn gín-ná chiah thang hòng-sim lâi hō͘ I phō, chèng thiu-hiòng ê, í-ki̍p chhiong-ki chiah thang lâi kap I kóng-ōe, lâi tit-tio̍h chòng-táⁿ. Siat-sú in tāi-ke nā í-keng liáu-kái Iâ-so͘ sī Sîn, sī Siōng-tè, í-siōng só͘ kóng chiah ê sū, beh thài ōe nè?

Lán ū khòaⁿ-kìⁿ, tng Tī iâ-so͘ ná pek-kūn tī lîm-chiong ê sî, I ū chiām-chiām hián-chhut I ê Sîn-sèng ê pì-bi̍t. Lán ū khòaⁿ-kìⁿ Tī chèng sù-tô͘ ê tiong-kan, chiām-chiām ū siⁿ-khí kî-īⁿ kap kiaⁿ-ùi ê liām-thâu, lâi teh su-sióng I. Lán ū khòaⁿ-kìⁿ in ū siông-siông chhiⁿ-kiaⁿ, chiap-chhiok--tio̍h hit ê chin-lí ê chi̍t-sut-á ê kng, iā sòa siū chó͘-chí, m̄-ài in kóng-khí. Chóng-sī kî-si̍t kàu tī i koh-o̍ah āu, Seng-thian kàu tī i ê êng-kng ê só͘-chāi, koh hit ê iok-sok ê Sèng Sîn lîm-kàu liáu, hit-sî in chiah ū cha̍p-hun liáu-kái chit ê thang chhiⁿ-kiaⁿ ê ò-biāu ê ì-gī. Hit-sî in chiah o̍at-lìn-tńg lâi hôe-sióng kap I saⁿ-kap kau-pôe hit saⁿ nî kú ê kì-ek, sòa kî-kòai hit-sî in ê ba̍k-chiu thài ōe hiah-ni̍h hoe, bē hiáu-tit in hiān-sî só͘ bat ê tō-lí, chiū-sī kóng, “Tō chiâⁿ jio̍k-thé, khiā-khí tī lán tiong-kan, ū un-tián kap chin-lí móa-móa. Koh goán bat khòaⁿ-kìⁿ I ê êng-kng, chhin-chhiūⁿ To̍k-siⁿ Kiáⁿ, tùi PĒ sī tit ê êng-kng.”

lán kiám thang ēng kiaⁿ-ùi kap kín-sīn ê thài-tō͘ lâi koh chìn chi̍t pō͘ mah? Lán sī khiā tī sèng ê tōe, tī lán ê bīn-chêng ū chōe-chōe éng-oán ê ò-biāu tī-teh. Chóng-sī lán bōe jím-tit bô lâi su-sióng I ê chêng-kéng. Lán ài chīn lán ê khùi-la̍t lâi sióng-siōng I. Chit ê Sîn-tông tùi I pún-sin ê ì-sek sī siáⁿ khoán?

Tio̍h ōe kì-tit, lán m̄-thang kan-ta sìn I ê Sîn-sèng, iā tio̍h sìn I ê jîn-sèng. In-ūi Iâ-so͘ Ki-tok ū chiâⁿ-chòe “Chin-si̍t” ê lâng, tû-khí tī lán sī ū ê gû-chhún, u-khu, í-ki̍p chōe-ok, í-gōa it-chhè, I sī lóng kap lán sio-siāng. Iâ-so͘ chòe gín-ná sī chòe jîn-lūi ê chi̍t ê gín-ná. Lán teh kî-kòai, m̄-chai kàu tī-sî Iâ-so͘ chiah khí-thâu lâi hián-bêng I sī ū ê khah ko-siōng ê ì-sek? Kàu tī sî I chiah ū kám-kak--tio̍h tī i ê sim-lāi sī ū hit ê bē thang kóng-chhut ê chhim-chhim ê lêng-kài ê ì-sek? Siông-siông Tī i ê gín-ná sim ê kî-tó ê sî, ū tit-tio̍h chi̍t-sut-á ê àm-sī lâi bêng-pe̍k I sī hut-lio̍k--khì ê úi-tāi ê sū, í-ki̍p kng-bêng kap bí-lĒ ê sè-kài ê keng-giām, chiū-sī chhiau-o̍at tī tōe-bīn só͘ bat keng-giām ê. Hit-sî m̄-chai tī i ê sim-lāi ū siⁿ-chhut kiaⁿ-ùi ê liām-thâu á-bô? Iâ-so͘ iáu chòe gín-ná ê sî, m̄-chai bat teh siūⁿ I sī chī-chūi, bat teh chhì-khòaⁿ ài beh liáu-kái I ê thian-hūn kap I lîm-kàu sè-kan ê bo̍k-tek mah?

Lán chai I chiâⁿ-chòe lâng, chiū-sī ū chiap-la̍p jîn-lūi iú-hān ê khùi-la̍t, só͘-í I tī tiap-á-kú ū sit-lo̍h I ê chin-si̍t ê ui-giâm, bô cha̍p-hun ōe kì-tit hit ê Éng-oán ê sè-kài. Nā bô án-ni, I sī bōe thang chiâⁿ-chòe “Chin-si̍t” ê lâng. Tùi tī chit tiám, lán tōa-bīn iáu ōe thang soat-bêng khah siông-sòe chi̍t-sut-á. Tī Kin-á-ji̍t ê sim-lí-ha̍k, ū chi̍t-tiâu sim-sek ê ha̍k-soat, kiò-chòe chiâm-chāi ì-sek, tùi án-ni ū chí-sī lán chai, Iâ-so͘ ê Sîn-sèng ê pì-koat ū chiâm-chāi tī i ê pòaⁿ-chhéⁿ ê cheng-sîn chōng-thài. Put-kò I pêng-siông chhíⁿ-gō͘ ê ì-sek, sī chi̍t ê chū-jiân lâng ê gín-ná ê ì-sek. Tī chit kúi-nî lâi, ha̍k-chiá put-chí ū káng-kiù lán lâng ê pòaⁿ ì-sek ê cheng-sîn hiān-siōng, chai-iáⁿ Tī hit hō ê cheng-sîn hiān-siōng ê ē-bīn, ū chek-chū chōe-chōe sī bōe kì-tit--khì ê kì-ek tī-teh, iā hiah ê kì-ek khah-siông nā tú-tio̍h tu̍t-jiân ê chhì-kek ê sî, chiū sûi-hāng sûi-hāng koh phû khí-lâi tī lán ê ì-sek ê lāi-tiong, koh-chài chi̍t-hāng chi̍t-hāng lâi siūⁿ-tio̍h. Lán bat tha̍k-tio̍h ū sím-mi̍h gín-ná phah-k-kìⁿ, hō͘ chha̍t á-sī sòng-hiong lâng thau chhōa khì, saⁿ-kap tiàm it-jī-cha̍p nî kú, tī hit tiong-kan, ta̍k pái nā tú-tio̍h chin tōa ê chhì-kek ê sî, khah siông ōe siⁿ-khí bô lōa hun-bêng ê ì-sek, lâi sió-khóa ōe kì-tit chá-chêng i ê ko-siōng ê ka-têng, súi-súi ê khôan-kéng, í-ki̍p hit ê bô lōa hun-bêng ê lāu-bú ê bīn-māu. Kiám-chhái khiā-khí tī Ná-sat-le̍k chit ê Sîn-tông Iâ-so͘ ê ì-sek, si̍t-chāi ū tām-po̍k chhin-chhiūⁿ án-ni, iā kú káⁿ.

Lán iông-ún chit khoán ê siat-sióng, bo̍h-tit phah-sǹg Sī bô kèng-khiân ê sū. Put-kò lán tek-khak sī m̄-káⁿ koh siuⁿ chìn-chêng lâi kóng-khí sím-mi̍h.

Put-lūn siáⁿ-khoán, Hok-im-su sī kì sui-sī chió, iáu-kú lán bián lún-neh lâi chhì-khòaⁿ biô-siá I iù-liân ê chêng-kéng, sòa lâi sióng-siōng hit ê khoán-sit. Lán thang tùi lán só͘ bat I ê khôan-kéng lâi káng-kiù, sòa Ēng kèng-khiân ê liām-thâu lâi sióng-siōng. Siat-sú lán nā ōe khah koan-sim I tī āu-lâi só͘ kóng ê ōe, chiū ōe chhē-tio̍h chōe-chōe sī I teh hôe-sióng I iù-liân ê sū-si̍t.

Chhiáⁿ seng lâi siūⁿ Ná-sat-le̍k. Chit ê Ná-sat-le̍k chiū-sī I ê kò͘-hiong, sī tī tōe-bīn-chiūⁿ tē-it sîn-sèng ê só͘-chāi, sī I ê iù-liân í-ki̍p siàu-liân sî-tāi it-chhè ê kì-ek ê pòe-kéng. Tùi chèng-lâng put-sî to hián-bêng I sī Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘. Tī Si̍p-jī-kè téng sī tèng ê chám-tiâu iā-sī chheng-ho͘ I sī Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘; I tùi thiⁿ-ni̍h chhut-hiān lâi hō͘ Tāi-sò͘ ê Só-lô khòaⁿ-kìⁿ, hit-sî iā-só͘ kóng, “Góa chiū-sī Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘, lí sī khún-tio̍k ê.”

Lán ài seng tām-po̍h lâi siūⁿ Ná-sat-le̍k ê chêng-kéng. Ū chi̍t pak Pa-le̍k-su-thèng ê tōe-tô͘ thián khui-khui tī góa ê bīn-chêng. Góa sī chē n̂g pak. Só͘-í tī góa ê tò-pêng ū lâm sek ê Tōe-tiong-hái, chiàⁿ-pêng ū Iok-tàn hô, pêng-hêng teh lâu. Chhiáⁿ ōe kì-tit, ū chi̍t-tiâu khoah-khoah ê soaⁿ-khiⁿ tùi Tōe-tiong hái chhut-hoat hôaiⁿ kè tiong-iong Pa-le̍k-su-thèng ê soaⁿ-kok, thàng kàu Iok-tàn hô. Chit tiâu soaⁿ-khIⁿ,m sī kiò-chòe Iâ-su-lia̍t (Jezreel) ê soaⁿ-khiⁿ. Chiong chit tiâu soaⁿ-khiⁿ chòe kài-sòaⁿ, pak-pêng ê thó͘-tōe sī kiò-chòe Ka-lī-lī. Taⁿ lán nā khiā tī chit tiâu soaⁿ-khiⁿ ê tiong-iong, bīn n̂g pak-pêng, hit sî lán thang khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-tiâu tō-lō͘, kiò-chòe “Ná-sat-le̍k ê tō-lō͘,” ū thàng chiūⁿ pak-pêng, ti̍t-ti̍t ji̍p soaⁿ-ni̍h, kàu tī hit ê îⁿ-îⁿ ê chū-jiân ê hì-hn̂g lāi.

TĪ-hia sī ū khòaⁿ-kìⁿ hit ê îⁿ-îⁿ ê chū-jiân ê hì-hn̂g, chiū-sī Iâ-so͘ chòe gín-ná ê sî, sī keng-kè ê bú-tâi.

Lán ài lâi sióng-siōng, tī hit ê sòe-sòe ê bú-tâi ê Iâ-so͘ ê khoán-sit. Lán nā hôe-sióng lán chòe gín-ná ê chêng-kéng, chiū ū thang chòe chham-khó lâi pang-chān lán khah bat I. Tī góa ê tha̍k-chheh keng, ū kòa chi̍t pak tōa ê tōe-tô͘, ū ōe hit ê îⁿ-îⁿ ê chū-jiân ê hì-hn̂g tī-teh. Só͘-í góa thang khòaⁿ-tio̍h chá-sî I sī khòaⁿ ê sio-siāng ê soaⁿ-niá, í-ki̍p soaⁿ-khiⁿ, kap hit ê sòe-sòe ê soaⁿ-lāi ê koe-á, sī chek-chū chōe-chōe pe̍h-sek ê khiā-koe chhù, koh tī hit ê koe-á ê āu-bīn, ū o͘-sek ê lī-kó͘-chio̍h. Lán thang sióng-siōng, Iâ-so͘ tī sòe-hàn ê sî, ū sì-kòe kiâⁿ-iû Tī hit ê tiong-kan.

Kè-khì sui-sī tú-tio̍h Thó-ní-kî lâng ê húi-hōai, iáu-kú kàu Tī Kin-á-ji̍t, hit ê kong-kéng, tōa-pō͘-hūn Sī bô sím-mi̍h piàn-ōaⁿ. Chhin-chhiūⁿ lán sī ū khòaⁿ-kìⁿ hit ê o̍eh-o̍eh, oan-oan, o̍at-oat ê koe-lō͘, khí tī siâⁿ-gōa ê khòng-iá, á-sī hoe-hn̂g lāi ê khiā-koe chhù, í-ki̍p hit ê chhiⁿ-chhùi ê soaⁿ-kok, chhun-thiⁿ chi̍t-ē kàu, sì-bīn móa-móa to sī pe̍k-ha̍p, kim-liân, mûi-kùi, pe̍h-sek ê bó͘-tan, kap kî-û ta̍k téng-hō ê iá-hoe, lóng saⁿ-chiⁿ khui, chhàn-lān kàu-ke̍k, chiâⁿ-chòe pak-pêng ê Pa-le̍k-su-thèng tiong tē-it súi-kéng ê chi̍t-ê, che lóng sī chá Iâ-so͘ sī ū khòaⁿ ê kong-kéng. Koh ū chi̍t-tiâu tn̂g-tn̂g ê soaⁿ-lō͘, chiū-sī I sī siông-siông teh kiâⁿ ê. Tī siâⁿ-ni̍h ê āu-bīn, ū chi̍t ê kôaiⁿ-kôaiⁿ ê soaⁿ-á, chá Tī hó thiⁿ ê sî, I ū khiā tī hit ê téng-bīn lâi teh khòaⁿ Tāi-pok soaⁿ, Hi-pek-lûn soaⁿ, í-ki̍p Só-lô kap Iok-ná-tan sí ê Ki-pí-a (Gilboa) soaⁿ, iā sòa tùi hia lâi khòaⁿ hit ê chhin-chhiūⁿ chi̍t-pak ê tô͘ thián khui-khui ê Ka-lī-lī hong-hòe ê soaⁿ-lûn-á, í-ki̍p saⁿ-lī hn̄g-hn̄g hit ê lâm-sek ê Tōe-tiong-hái. Tī chit ê bô piàn-ōaⁿ ê Tang-iûⁿ ê sè-kài, cha-bó͘ gín-ná iáu sī siāng-khoán chhin-chhiūⁿ chá-sî chi̍t poaⁿ, lóng-sī tī koe-lō͘-ni̍h teh soan-jióng, tī chhân-chng ê chíⁿ-piⁿ teh âu-kiò, tī lō͘-ni̍h ê hiong-chhoan lâng lóng kap chá-sî siāng-khoán, sī chhēng hit hō hoe-âng liú-le̍k ê i-chiûⁿ, tī lō͘-ni̍h tāi-ke se̍k-sāi saⁿ chhéng-an. SĪ lah! Koh ū thiⁿ-tiong ê pe-chiáu, chiū-sī I só͘ bat ín-khí ê, chiông-tiong ū chōe-chōe lán put-chí se̍k-sāi ê, chhin-chhiūⁿ ū pòaⁿ-thiⁿ-á, Tō͘-koan, koh ū teh pe-lâi pe-khì tī sòe-tiâu khoe-á ê chio̍h-thâu téng ê chek-lêng (gû-sái chiáu-á), í-ki̍p kui tōa-tīn teh pe ê chhek-chiáu-á, chiū-sī I sī teh kóng, sui-jiân tī chhī-tiûⁿ-ni̍h nn̄g chiah sī ta̍t ū chi̍t-hun gûn, iáu-kú Siōng-tè ū teh chiàu-kò͘ i.

Taⁿ beh lâi siūⁿ Ná-sat-le̍k, I ê kò͘-hiong. I ū khiā-khí tī Ná-sat-le̍k ê chi̍t tiâu ê koe-ni̍h, tiàm tī ba̍k-chhiūⁿ ê sòe-keng chhù-á-lāi, sī chiâⁿ-chòe chi̍t ê chū-jiân lâng ê gín-ná, lâi tiàm tī chū-jiân lâng ê ka-têng. Tī hit ê ka-têng tû-khí Iâ-so͘ í-gōa, iáu ū pa̍t ê gín-ná tī-teh. Lán ōe kì-tit, Ná-sat-le̍k ê chhù-piⁿ bat húi-pòng I, m̄-jīn I sī sian-ti lâng, in-ūi lóng bat I ê ka-têng sī teh chòe-ba̍k, sī khiā-khí tī in ê keh-piah tiâu ê koe-á nā-tiāⁿ. In ū thí-chhiò I kóng, “Chit ê kiám m̄-Sī ba̍k-chhiūⁿ ê Kiáⁿ mah? I ê lāu-bú kiám m̄-sī kiò-chòe Má-lī-a, I ê hiaⁿ-tī Ngá-kok, Iok-se, Se-bûn, Iû-tāi mah? I ê chí-bē kiám bô lóng kap lán tī-chia mah.”

Lán tī-chia m̄-bián gī-lūn lâng siông-siông sī teh thó-lūn ê bûn-tôe, kóng, hiah ê gín-ná sī Má-lī-a sī siⁿ-ê, á-sī Iok-sek chêng ū chhōa chi̍t ê lâi siⁿ ê kiáⁿ mah? Lióng-pêng khiok lóng ū chōe-chōe ê gī-lūn, put-kò lóng bô ū phó͘-piàn-tek thang hō͘ chèng-lâng chiap-la̍p ê kiat-lūn. Put-lūn siáⁿ-khoán, chāi lán chí-ū thang kàu-gia̍h chai, ū kúi-nā ê hiaⁿ-Tī chí-bē kap Iâ-so͘ saⁿ-kap tióng-sêng Tī hit ê ka-têng.

Lán tio̍h bián-kióng lán ê sim-su, lâi lī-khui hit ê tùi kó͘-chá í-lâi pún-ū, iā chia̍p-chia̍p tù-hiān ê Éng-oán ê Kiáⁿ ê su-siúⁿ, saⁿ-kap lâi siūⁿ, sòa lâi hián-bêng chòe chi̍t ê sòe-hàn gín-ná ê Iâ-so͘, ū cháiⁿ-iūⁿ khiā-khí tī Ná-sat-le̍k lâi su-hāu I ê lāu-bú, ū khì kang-tiûⁿ khioh khau-to hoe, sòa lâi khòaⁿ I ū cháiⁿ-iūⁿ tiàm tī chōe-chōe gín-ná ê tiong-kan, tī koe-chhī-ni̍h lâi thit-thô, hit hō gín-ná sè-kài ê bô piàn-khoán ê iû-hì.

TĪ gín-ná ê sè-kài sī teh thit-thô ê hoat-tō͘, Sī bô sím-mi̍h piàn-khoán, che m̄-chai lán bat siūⁿ-tio̍h bô? Sui-sī keng-kè kúi-nā sè-kí, iáu-kú tī gín-ná ê sè-kài sī teh thit-thô ê, sī teh gîm ê, sī lóng bô hun-piat kó͘-kim, tùi Pa-piat ê thah hit-sî, kàu tī hiān-kim lóng sī chi̍t-iūⁿ. Só͘-í lán tōa-bīn thang thiaⁿ-tio̍h nn̄g chheng nî chêng Ná-sat-le̍k ê gín-ná sī teh gîm ê si, kóng:

“Goán tùi lín pûn ta̍t-á, lín bô thiàu-bú;

Goán bat pi-ai, lín bô tûi-heng.”

Ū chi̍t-ji̍t Iâ-so͘ kap ha̍k-seng giâm-siok teh tâm-lūn ê sî, I ū siūⁿ-tio̍h chi̍t kù si, kóng, “Goán tùi lín pûn ta̍t-á, lín bô thiàu-bú; goán bat pi-ai, lín bô tûi-heng.” Put-kò I sī ín-khí sòe-hàn ê sî sī koàn-sì teh gîm ê si ê chi̍t chat nā-tiāⁿ. Khó-sioh lán bô thang thiaⁿ-kìⁿ I Ēng sím-mi̍h tiāu teh gîm, lán chí-ū thiaⁿ-kìⁿ Ná-sat-le̍k gín-ná sī teh gîm ê sī ê ōe nā-tiāⁿ. Góa ta̍k-pái khòaⁿ-tio̍h gín-ná tī koe-lō͘-ni̍h teh gîm-si, thit-thô ê sî, bô chi̍t pái bô siūⁿ-tio̍h chit kù, í-ki̍p Iâ-so͘ teh thit-thô ê chêng-kéng.

Tōa-bīn I sī ín-khí ê lĒ, sī tī bô ì-sek ê tiong-kan, tùi I chòe Gín-ná ê kì-ek lâi tit-tio̍h ê, che lán ū sî kiaⁿ-liáu khah bô chù-ì--tio̍h. Phì-jū lâi kóng, lán ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê Gín-ná bat sòe-jī chiong ka-la̍uh ê chhek-chiáu-á hû chiūⁿ siū-ni̍h, iā sim-lāi ū kám-chhiok--tio̍h Siōng-tè ê chiàu-kò͘, sòa siūⁿ kóng, “Nā m̄-sī Siōng-tè ê ì-sù, liân chi̍t chiah sòe-sòe ê chhek-chiáu-á iā bōe ka-la̍uh tōe.” Lán ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê ê chòe-kang lâng ê hū-jîn-lâng, khiā-khí tī Ná-sat-le̍k sòe-keng ê kang-tiûⁿ lāi, ū sit-lo̍h chi̍t ê gûn-á, chiū-sī i khòaⁿ-chòe chin ta̍t-chîⁿ ê, chiū “tiám-teng, sàu-chhù, khûn-khûn chhē kàu-tio̍h.” Lán ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê hū-jîn-lâng, teh niû saⁿ-táu ê mī-hún, lâi pī-pān chi̍t lé-pài kú sī tio̍h khiàm-ēng ê mī-pau. Hit ê hū-jîn-lâng ê ka-têng sī sòe-sòe, só͘-í saⁿ-táu sī kàu-gia̍h thang chòe chi̍t lé-pài ê lō͘-ēng. Hit ê hū-jîn-lâng ū lām tām-po̍h kàⁿ Tī hit ê tiong-kan. Koh ū chi̍t ê sòe-hàn gín-ná bē pí chàu-thâu khah kôaiⁿ, ū chhun i ê chhiú, chiān-tang chiān-sai, sòa chia̍p-chia̍p mn̄g kóng, che sī sím-mi̍h, sī àn-chóaⁿ chòe, sī ūi-tio̍h siáⁿ in-toaⁿ chiah chòe. Tng Iâ-so͘ teh kóng, “Thian-kok chhin-chhiūⁿ kàⁿ, hū-jîn-lâng the̍h-khì khn̂g tī saⁿ táu ê mī-hún ê lāi-bīn, kàu lóng hoat-kàⁿ,” hit-sî lán thang phah-sǹg, Iâ-so͘ ū siūⁿ-tio̍h chòe gín-ná ê keng-giām chiah tio̍h. Lán khah siông ū hut-lio̍k chōe-chōe gín-ná sî-tāi hiah ê khah tōa chân ê sū, iáu-kú chhin-chhiūⁿ chit khoán sòe-sòe hāng ê sū, tian-tò sī put-sî khek tī sim-lāi!

Chit ê Gín-ná Iâ-so͘ lîm-kàu sè-kan, m̄-sī ū chiâu-pī ê tì-sek tī-teh. Liân koan-hē I ê chong-kàu ê būn-tôe iā tio̍h ài ha̍k-Si̍p. chóng-Sī beh ha̍k-Si̍p chit khoán būn-tôe, i ê kong-hāu, tōa-pō͘-hūn sī chāi beh ha̍k-Si̍p ê gín-ná ê thâu-náu, nā-sī án-ni, chhì-siūⁿ, chit ê Gín-ná Iâ-so͘ sī ha̍k-Si̍p ê siáⁿ-khoán.

Lūn chong-kàu I chòe-chho͘ ê tì-sek, bián kóng, sī tùi I ê lāu-bú lâi tit-tio̍h ê. Sui-jiân lán chai, Ιû-thài lâng sī lāu-Pē teh tam-tng gín-ná it-chhè ê chek-jīm, iáu-kú lūn chong-kàu ê sū, tùi Siōng-tè ê un-sù, beh hō͘ thong sè-kài chòe lāu-bú ê lâng lâi tam-tng chit ê sú-bēng. Ta̍k-ám Má-lī-a beh hē eⁿ-á Iâ-so͘ khì khùn ê sî, ū kà-sī I kî-tó, ū tùi I kóng-khí PĒ Siōng-tè ê sū, koh tī i ê sim-lāi ū ēng choân cheng-sîn, lâi su-siúⁿ Tī iâ-so͘ ê thâu-chêng sī an-pâi ê thian-hūn, chhì-siūⁿ hit hō sî-kan, sī sîn-sèng kàu siáⁿ khoán! Má-lī-a ah! Chèng hū-jîn-lâng bô thang tam-tng lí sī tam-tng--ê. Tī chèng hū-jîn-lâng ê tiong-kan, lí ū tit-tio̍h un-tián! Chin khó-sioh, chōe-chōe hū-jîn-lâng kap gín-ná bô ū chit hō ê keng-giām!

Ιû-thài lâng tùi tī gín-ná ê chong-kàu hùn-liān, sī te̍k-pia̍t put-chí ū koan-sim tī-teh. Liân tī hit ê īⁿ-kàu ê só͘-chāi, lāu-Pē sī īⁿ-kàu, lāu-bú sī Ιû-thài ê ka-têng, lán ōe kì-tit hit ê siàu-liân ê Thê-mô͘-thài ê hó siau-sit, kóng, “i tùi sòe-hàn í-keng bat hiah ê Sèng-chheh.” gín-ná tú-tú teh o̍h kóng ōe ê sî, chiū sòa kà-sī in chong-kàu ê sū. Iâ-so͘ ū ha̍k-Si̍p “Shema,” che tú-tú sī chhin-chhiūⁿ lán ê Sìn-keng. Lūn si, Iâ-so͘ ū ha̍k-Si̍p Siōng-tè khah kán-tan ê Si-phian. Lūn le̍k-sú, I ū ha̍k-Si̍p Siōng-tè ū cháiⁿ-iūⁿ ín-chhōa Í-sek-lia̍t lâng ê kò͘-sū, Liân tī i tú-chiah sòe-sòe-hàn, bē ha̍k-Si̍p sím-mi̍h ê í-chêng, ta̍k pái beh ho̍ah-ji̍p mn̂g-lāi ê sî, put-sî to ū khòaⁿ-kìⁿ hit ê ū siá Sèng-chheh ê ōe, ut-teh ê chóa, tèng tī mn̂g-khiā, sī teh piáu-bêng Siōng-tè ū chiàu-kò͘ Í-sek-lia̍t ke ê kì-hō.

Chiu-ûi it-chhè ê sū-bu̍t, lóng sī kà-sī Iâ-so͘ chai-bat I ê chong-kàu ê sū-si̍t. Bô lūn sī an-hioh-ji̍t ê saⁿ-tn̂g, an-hioh-ji̍t ê teng-hé, múi lé-pài-ji̍t sī chhut-se̍k ê hōe-tn̂g, múi nî ê chiok-tián, siu-koah ê choeh-kî, chi̍t chiu-kan ê chè-ji̍t, sio̍k-chōe ê ji̍t, í-ki̍p Pôaⁿ-kè-choeh, chiū-sī chèng-lâng tī ta̍k nî tio̍h lī-khui kò͘-hiong, chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng sī teh hù ê choeh, chhì-siūⁿ che chāi Má-lī-a ê kiáⁿ Iâ-so͘ khòaⁿ-liáu siáⁿ khoán! Bô m̄-sī ōe hō͘ I siūⁿ-tio̍h Siōng-tè ê ì-sù ū hiah-ni̍h ún-ba̍t tī pêng-siông ê seng-oa̍h. Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so͘ ū chiàu lâng ê khoán-sit chiām-chiām tōa, ji̍t-ji̍t ióng-chòng, tì-hūi chhiong-móa, Siōng-tè ê un-tián kap I saⁿ-kap tī-teh. “I ê tì-hūi kap nî-hè ná ke-thiⁿ, Siōng-tè kap lâng ná thiàⁿ I.”

Iâ-so͘ kàu tī la̍k hè ê sî, chiàu Ιû-thài lâng ê hong-sio̍k, tio̍h ài hù sûi-lâng ê siâⁿ-chhī ê hōe-tn̂g ê sió-o̍h, lâi siū hiong-chhoan ê lia̍p-pí ê kà-sī. Tong-sî Ιû-thài lâng sī put-chí khòaⁿ-tāng chit hō ê o̍h-tn̂g. Chiàu kui-kú, ta̍k só͘-chāi lóng tio̍h ài ū o̍h-tn̂g thang hō͘ gín-ná siū kàu-io̍k. Kàu cha̍p-hè ûi-chí, lóng sī ēng Sèng-chheh chòe kàu-kho-su lâi hō͘ in tha̍k.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán thang sióng-siōng, Iâ-so͘ chòe sòe-hàn gín-ná ê sî, ū kap I ê hiaⁿ-Tī chí-bē saⁿ chhōa chiūⁿ o̍h. Ia̍h thang sióng-siōng, I ū chòe gín-ná lâi kap I ê tâng-phōaⁿ saⁿ-kap chōe tī pho͘-chng ê tōe ê téng-bīn, tāi-ke ûi pòaⁿ îⁿ-hêng tī sian-siⁿ ê bīn-chêng, lâi teh ha̍k-Si̍p Siōng-tè ê Ōe. Ah! Lán khah siông sī chin lī-tūn bōe-hiáu kà-sī gín-ná bat Sèng-chheh! Góa teh kî-kòai hiah ê teh kà-sī Iâ-so͘ ê lāu lia̍p-pí, m̄-chai sī sím-mi̍h khoán-sit ê lâng?

Kàu Iâ-so͘ khah ōe hiáu tha̍k ê sî, I sī chhin-kūn, lia̍h-chòe sī tē-it iàu-kín ê chheh, chiū-sī Kū-iok Sèng-chheh. Ιû-thài lâng ê sian-siⁿ ū tùi Sèng-chheh ê tiong-kan, lâi phian-chhip sio̍k tī gín-ná sī tio̍h tha̍k, lâi chòe in ê lō͘-ēng, chhin-chhiūⁿ Chhòng-sè-kì ê kò͘-sū hit hō. Lán ài khah āu-lâi chiah lâi siūⁿ chit pún Sèng-chheh tùi tī chit ê tī-teh tōa-hàn ê Gín-ná Iâ-so͘ ê ì-gī kàu siáⁿ khoán. Tī-chia, lán put-kò sī ài tōa-tōa lâi chú-tiuⁿ, I tī sòe-hàn sī siū ê kàu-io̍k ê tiong-sim ki-chhó͘, chiū-sī sêng-siū Sèng-chheh ê kám-hòa. Tōa ǹg-bāng lán ta̍k ê ka-têng iû-goân ōe chhin-chhiūⁿ án-ni!

Chóng-sī chāi I teh khòaⁿ, tī Siōng-tè ê sè-kài it-chhè ê hiān-siōng, bô m̄-sī sèng, koh thang chòe kà-sī ê lō͘-ēng. Lâng ê chhiú sī siá ê Ōe (Sèng-chheh) í-gōa Tī iâ-so͘ ê sin-piⁿ ū chiâu-chn̂g súi ê, m̄-sī lâng ê chhiú sī siá ê Ōe tī-teh. Hit ê Ōe chiū-sī PĒ Siōng-tè ê tōa chū-jiân, bô kóng-ōe ê si-koa. Tùi chit ê tōa chū-jiân, PĒ Siōng-tè ū sî-siông teh tùi Iâ-so͘ kóng-ōe. Lán chai, Iâ-so͘ ū te̍k-pia̍t ê ì-sek, chai-iáⁿ Siōng-tè put-sî kap I saⁿ-kap tī-teh. Chīn-chāi ò-biāu, súi koh kî-kòai ê sū-si̍t, chiū-sī liân Iâ-so͘ iáu-bē ū khùi-la̍t thang siūⁿ ê í-chêng, Siōng-tè chiū í-keng ū kap chit ê eⁿ-á ê sim-sîn teh óng-lâi.

Góa gia̍h ba̍k lâi khòaⁿ tiàu tī góa ê tha̍k-chheh keng, hit ê Ná-sat-le̍k ê tē-tô͘ ê sî, góa sim-lāi teh siūⁿ, chòe Gín-ná ê Iâ-so͘ ū piàn kiâⁿ Tī hit ê chheng-chhái ê soaⁿ-io, Siōng-tè sī hián-hiān ê súi-súi ê chū-jiân ê tiong-kan, lâi koan-sióng Siōng-tè sī chhòng-chō ê chhiⁿ-chhùi ê soaⁿ-niá, chhiò-iông ê khoe-chúi, í-ki̍p Siōng-tè sī chhòng-chō ê ji̍t-thâu, ū cháiⁿ-iūⁿ teh khí-lâi phó͘-chiò sè-kan, koh iā tī âng-âng chhàn-lān lâi chhiâ-lo̍h tōa-hái ê chúi-tiong; sòa lâi khòaⁿ Siōng-tè sī chhòng-chō ê hoe-ba̍k, chiáu-chiah, cháu-siù, sòa khòai-lo̍k lâi thiàⁿ-sioh in, ia̍h kám-kak PĒ ū iû-goân khòai-lo̍k lâi thiàⁿ-sioh in. Lán nā khòaⁿ tī khah āu-lâi, Iâ-so͘ teh ín-khí chū-jiân-kài ê mi̍h, it-chhè bô m̄ hō͘ lán kám-kak Siōng-tè só͘ tiàm tī bān-mi̍h ê āu-bīn, teh khòaⁿ-kò͘ bān-mi̍h. Siōng-tè ū thiàⁿ-thàng hiah ê teh tiô-thiàu tī khòng-iá ê sòe-sòe chiah ê iûⁿ-á. Siōng-tè ū khòaⁿ-kò͘ hiah ê sit-bê khó-lîn ê iûⁿ. Siōng-tè ū teh iúⁿ-chhī thiⁿ-tiong ê pe-chiáu, in bô tio̍h-bôe, bô pháng-cheh. Siōng-tè ū teh chiàu-kò͘ hit chiah ka-la̍uh tōe ê chhek-chiáu-á. Soaⁿ-ni̍h ê chháu-ba̍k, Siōng-tè ū hō͘ i chhēng kàu-gia̍h. Siōng-tè ū chiàu I ê sim sī hoaⁿ-hí, lâi chng-thāⁿ soaⁿ-ni̍h ê iá-hoe, só͘-í “tng Só-lô-bûn ke̍k hâng-ngó͘ ê sî, i sī chhēng ê, m̄-ta̍t-tio̍h chit hō hoe ê chi̍t lúi.” Ná-sat-le̍k ê choh-sit lâng, iā be̍h-á-chí tī hn̂g-ni̍h ê sî, chòe Gín-ná ê Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ, sûi-sî bêng-pe̍k bān-mi̍h ê oa̍h-miā sī chāi tī Siōng-tè, ia̍h hit ê chéng-chí ê hoat-seng sī chhin-chhiūⁿ sîn-jiah ê khoán-sit, “khí-thâu sī ng, āu-lâi ū sūi, koh āu-lâi, sūi chiū kiat-chiâⁿ gó͘-kak.”

TĪ sè-kài tû-khí Iâ-so͘ í-gōa, kiám iáu ū pa̍t-ê gín-ná bat hióng-lo̍k chū-jiân, thiàⁿ-sioh chū-jiân, ia̍h tī chū-jiân ê tiong-kan, hiah bêng lâi khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè, kàu chhin-chhiūⁿ chit ê Ná-sat-le̍k ê Gín-ná mah? Chhì-siūⁿ, lán nā ōe thang chhin-chhiūⁿ án-ni lâi pôe-iúⁿ lán ê sòe-kiáⁿ, kiám m̄-sī chin hó! Nā ōe-tit-thang khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ū teh ūn-hêng Tī chū-jiân, ēng kiaⁿ-ùi ê liām-thâu lâi koan-khòaⁿ chhiū-ba̍k teh puh-íⁿ, sòa ōe chai, lán nā siong-hāi chi̍t-chiah sòe-sòe chiah ê chiáu-á, á-sī ēng kha lâi thún-ta̍h soaⁿ-ni̍h ê hoe-ba̍k, sī siat-to̍k lán ê Chú Siōng-tè ê miâ, lán siūⁿ siáⁿ khoán! Chhì-siūⁿ, tī gín-ná ê chong-kàu seng-oa̍h, nā ōe thang hō͘ in ōe-hiáu siūⁿ-tio̍h chit ê chhin-chhiat ê Siōng-tè, ū chhin-chhiūⁿ án-ni hiah-ni̍h sî-siông teh chhin-kūn tī in, che kiám m̄-sī chū-jiân chin thang hoaⁿ-hí ê sū! Iáu-bē ū sè-kan ê kan-khó͘ kap chōe-ok ê ì-sek, lâi teh chhui-pek Iâ-so͘ ê sim ê í-chêng, khak-si̍t I sī chi̍t ê hēng-hok-jî, khiā-khí tī Ná-sat-le̍k lâi hióng-siū hit ê chū-iû, tan-sûn ê iù-liân ê seng-oa̍h.