Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-11 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-11 chiuⁿ: SIŌNG-TÈ Ê KOK[siu-kái]

Kèng-jiân kàu ū chi̍t-ji̍t, Iâ-so͘ chiū chhut-thâu lâi kiàn-siat Siōng-tè kok éng-oán ê tōe-ki tī chit tē-bīn-chiūⁿ. Chit ji̍t m̄-sī kan-ta tī Ka-pek-lông ê kò͘-sū tiong, iā-sī tī sè-kài le̍k-sú tiong tē-it tù-hiān ê ji̍t. Tī kúi-nā ge̍h-ji̍t kú ê tiong-kan, I í-keng teh pī-pān. Iā ū chōe-chōe hó kau-pôe ê lâng teh tè I. Iū-koh I ê sù-tô͘ mā ū kun-tè I, su(**sū)-hāu I, tùi chit ê siâⁿ kè kàu hit ê siâⁿ. Chóng-sī chit ê lóng sī kan-ta chi̍t lâng ê ūn-tōng, kan-ta óa-khò to̍k-to̍k chi̍t lâng ê sìⁿ-miā nā-tiāⁿ, iā chit ê sìⁿ-miā chiām-chiām ū lâng put-chí teh te̍k-sī I, mā ū lâng í-keng teh kè-bô͘ beh bia̍t I. I chai-iáⁿ I ê lîm-chiong sī kūn tī ba̍k-chêng. Chit-tia̍p sī tio̍h ài hē I ê Sèng-kok ê éng-oán ê tōe-ki ê sî-chūn.

TĪ-chia lán tek-khak tio̍h chhah chit chiuⁿ saⁿ-kap lâi siūⁿ I ê Sèng-kok ê būn-tôe.

Lán nā chhéng-kàu gián-kiù le̍k-sú ê ha̍k-chiá, mn̄g khòaⁿ chī-chūi sī gâu kó͘-chhui hit hō úi-tāi ê sū, á-sī hit hō chheng-kiat, khó-kèng, thang thiàⁿ ê sū, í-ki̍p hit hō súi-súi tù-hiān tī le̍k-sú-siōng ê hó miâ-siaⁿ ê sū ê, in chiū beh it-tì lâi ìn kóng, sī hit hō jia̍t-sim ka, hit hō sim ū chûn úi-tāi ê lí-sióng ê lâng. In-ūi in ū khòaⁿ-kìⁿ īⁿ-siōng, ū khn̂g tōa ê ǹg-bāng, ū ló͘-le̍k, ū siū-khó͘, kiám-chhái iā khéng hi-seng kàu tī sí, lâi hō͘ i si̍t-hiān, thang hō͘ chit ê sè-kài chiâⁿ-chòe chi̍t ê khah ko-siōng, khah hó khiā-khí ê só͘-chāi.

Che sī sū-si̍t ê ōe. Le̍k-tāi hiah ê tōa īⁿ-siōng-ka, jia̍t-sim-ka, lóng sī sian-hong teh thê-ko jîn-lūi ê seng-oa̍h. chóng-sī Hok-im-su ê kò͘-sū ū kà-sī lán chai in it-chhè sī ū ê īⁿ-siōng, put-kò sī tī 2000 nî chêng, tùi Thiⁿ-ni̍h lo̍h-lâi hit chi̍t ê tōa ê Īⁿ-siōng ê toàn-phòan, iáⁿ-jiah jî-í; iā tī hiah ê jia̍t-sim-ka ê (**pōe-āu), ū chi̍t ê chèng jia̍t-sim-ka ê Thâu-lâng tī-teh; I ū tiàm tī ba̍k-chhiūⁿ ê kang-tiûⁿ lâi khòaⁿ-kìⁿ I ê īⁿ-siōng, lâi bōng-sióng I ê kè-e̍k, iā āu-lâi ū chhut-thâu lâi piáu-bêng Tī chèng-lâng ê bīn-chêng, sòa ló͘-le̍k, siū-khó͘, sīm-chì khéng sí lâi hō͘ I sī khòaⁿ ê īⁿ-siōng tit-tio̍h si̍t-hiān.

Góa ū siông-siông teh siàu-liām góa só͘ bat, sī kèng-ài ê sò͘-miâ ê jia̍t-sim-ka, in-ūi in ū chin jia̍t-sim lâi tô͘-bô͘ jîn-lūi ê hēng-hok. In ū-ê sī jia̍t-sim tī īⁿ-pang ê soan-kàu, ū-ê kìm-chiú-hōe, ko͘-jî-īⁿ, jî-tông ê ūn-tōng-tiûⁿ, í-ki̍p ióng-ló-īⁿ téng ê sū-gia̍p. Chhin-chhiūⁿ ū chi̍t-ūi pêng-iú, chit-taip8 khiok-só͘ tiàm tī hit ê Tiùⁿ-lî-lāi, tī i ê só͘ tiàm hit ê siâⁿ-ni̍h hiah ê bô lâng thang pang-chān ê kai-kip ê lâng, iā te̍k-pia̍t hiah ê pîn-bîn-khut ê sòe-hàn gín-ná, sī put-chí tín-tāng i ê sim, tì-kàu ta̍k pái góa kap i saⁿ-kap tâm-lūn ê sî, i kàu-bé to lóng sī jia̍t-sim lâi kóng-khí hit hong-bīn ê ōe. I sī sêng-si̍t koh khiam-sùn ê lâng, iā put-chí ū koat-toàn lâi chhî-siú i ê lí-sióng, kàu lō͘-bé ū chhui-pek in tiong-kan chi̍t thôan lâi kiàn-siat chi̍t ê ū kè-ta̍t ê siā-hōe hōng-sū liân-bêng Tī hit ê siâⁿ-ni̍h. Siat-sú nā bô ū hit khoán ê jia̍t-sim-ka tī-teh, ū-iáⁿ chit ê sè-kài beh piàn-chiâⁿ chi̍t ê khó-lîn ê sè-kài!

Lán ài Ēng kèng-khiân lâi kóng, in hit khoán jia̍t-sim-ka, chit-tia̍p sī tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi lâi teh chí-sī lán bat lán Chú ê su-sióng. Lán bat siūⁿ-tio̍h tī iâ-so͘ ê sim-lāi, I sī put-chí jia̍t-sêng, te̍k-pia̍t chù-tiōng ê tôe-ba̍k mah? Lán thang kèng-khiân lâi kóng, I teh khòaⁿ hit ê būn-tôe chha-put-to sī chhin-chhiūⁿ bô kóng bōe Ēng-tit ê.

Taⁿ tàu-tí hit ê tôe-ba̍k sī sím-mi̍h? Chhiáⁿ lâi siūⁿ. Hit ê tôe-ba̍k chiū-sī I it-chhè ê kà-sī ê tiong-sim-tiám, sī I tùi tī sè-kài ê chiong-lâi sī khòaⁿ ê Īⁿ-siōng. Hit ê tôe-ba̍k, chiū-sī I chho͘-chho͘ chhut-thâu ê sî sī thôan ê tôe-ba̍k. Iā tī koh-o̍ah āu hit sì-cha̍p ji̍t, I ê chòe-āu ê kàu-hùn mā iû-goân sī koan-hē Tī hit tiám. Cha̍p-jī sù-tô͘ hōng-chhe mā-sī beh thôan hit tiám. Chhit-cha̍p ê ha̍k-seng iū-sī lia̍h hit tiám chòe in ê tôe-ba̍k. I it-chhè ê kà-sī, sī koan-hē Tī hit tiám. I it-chhè ê phì-jū chha-put-to lóng sī teh soat-bêng hit tiám. Siat-sú lán nā khì hian Keng-bûn lūi-phian, lán ōe khòaⁿ-tio̍h tī hok-im-su tiong iok ū chi̍t-pah pái, teh kóng-khí hit ê tôe-ba̍k.

Tú-tú chhin-chhiūⁿ góa sī í-keng kóng-khí ê, hōan-nā ū jia̍t-sêng, ū châi-tiāu ê úi-tāi ê kàu-su, in ta̍k lâng to lóng ū in ê tiong-sim lí-sióng, put-chí hián-hiān tī in ê su-sióng tiong, ia̍h put-sî to teh kóng-khí hit tiám, iā kóng-liáu sī koh kóng; chhin-chhiūⁿ án-ni, lán thang ēng kèng-khiân lâi kóng, chit ê Sîn-sèng ê kàu-su, iû-goân ū hit hō put-sî teh kóng-khí ê chi̍t ê tiong-sim su-sióng tī-teh.

I ū chheng-ho͘ hit ê tiong-sim su-sióng kiò-chòe “Siōng-tè ê kok.” Lán ōe kì-tit, I chho͘-chho͘ chhut-thâu ê sî, ū soan-thôan kóng, “Siōng-tè ê kok kūn lah.” TĪ seng-thian ê í-chêng, I chòe-āu ê kà-sī iû-goân sī koan-hē chit tiám, chhin-chhiūⁿ ū kì-chài kóng, “TĪ sì-cha̍p ji̍t ê tiong-kan, chhut-hiān hō͘ sù-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ, sòa káng-lūn Siōng-tè kok ê sū.” Lán lóng ōe kì-tit, I it-chhè ê phì-jū chha-put-to mā lóng sī teh soat-bêng chit tiâu ê tō-lí. Siōng-tè ê kok sī chhin-chhiūⁿ chi̍t lia̍p kòa-chhài-chí, sī chhin-chhiūⁿ kàⁿ, sī chhin-chhiūⁿ chi̍t ê khn̂g-ba̍t ê pó-pòe, sī chhin-chhiūⁿ bāng pha Tī hái-ni̍h, téng-téng. I lóng só͘ kóng-khí Siōng-tè ê kok!

Che chiū-sī lán tāi-seng ài bêng ê tiám. Tī Iâ-so͘ ê sim-su tiong, ū chi̍t hāng pí pa̍t mi̍h koh-khah tiōng-iàu ê tiong-sim ê jia̍t-bōng tī-teh, ia̍h I ū chheng-ho͘ hit ê tiong-sim ê jia̍t-bōng kiò-chòe sī “Siōng-tè ê kok.”

Taⁿ, I teh kóng chit ê “Siōng-tè ê kok” sī sím-mi̍h ì-sù? Che kiám sī kan-ta sí-āu Sī beh kiâⁿ-khì hit ê chiong-lâi ê Thian-tông mah? Koat-toàn m̄-sī. TĒ-it iàu-kín sī koan-hē Tī chit ê hiān-si̍t. Hit ê ông-kok tio̍h ài khai-sí Tī chit tōe-bīn-chiūⁿ sòa lâi tióng-tōa, āu-lâi khui-khoah kàu tī thong sè-kan, lâi chiok-hok choân jîn-lūi.

Chiàu I sī chhái-ōe, sī piáu-bêng ê chêng-kéng, thang kóng sī chhin-chhiūⁿ án-ni. Siōng-tè ê kok sī chhin-chhiūⁿ chi̍t-lia̍p sòe-sòe ê chéng-chí, iā āu-lâi ōe tōa-châng, kàu chiâⁿ-chòe chi̍t châng thián put-chí khui-khoah ê chhiū. SĪ chhin-chhiūⁿ kàⁿ khn̂g tī mī-hún lāi, kàu kui sn̂g lóng hoat-kàⁿ. SĪ chhin-chhiūⁿ chi̍t-lia̍p chéng-chí, tī àm-chiⁿ ê tiong-kan chiām-chiām teh tióng-tōa. SĪ chhin-chhiūⁿ be̍h teh chhut--khí-lâi, khí-thâu sī ng, āu-lâi ū sūi, koh āu-lâi sūi chiū kiat chiâⁿ gō͘-kak. Siōng-tè ê kok bêng-bêng sī chi̍t ê o̍ah-o̍ah ōe tióng-tōa ê sū-si̍t, sī ōe chiām-chiām khui-khoah kàu tī thong sè-kan, lâi chiok-hok thong sè-kan, hō͘ choân jîn-lūi tit-tio̍h hok-khì.

Siōng-tè ê kok sī chi̍t ê súi-súi ê kè-e̍k, ài beh khí chō chi̍t ê súi-súi ê sè-kài. Che só͘ sio̍k tī khah ko-siōng ê lâng sī khòaⁿ ê īⁿ-siōng, chiū-sī Ióng-kám kap Eng-hiông, sī GĪ kap Thiàⁿ-thàng, sī chin-si̍t ê ta-po͘, sûn-kiat ê cha-bó͘ ê īⁿ-siōng, che sī hiah ê Siōng-tè ê bú-sū, chiū-sī beh chhut-thâu tùi sè-kài lâi sàu-tû pō-gio̍k, ín-chhōa chit ê khó-lîn ê sè-kài, pìⁿ chòe sì-chiàⁿ ê, sī phāu ê chi̍t ê oán-tāi ê īⁿ-siōng. Iâ-so͘ sī khòaⁿ ê, chiū-sī tī tōe-bīn-chiūⁿ tio̍h si̍t-hiān ê N̂g-kim sî-tāi ê īⁿ-siōng, chiū-sī gī, thiàⁿ-thàng ê Siōng-tè Sī beh chi-phòe ê Ông-kok, iā tī-hia chèng-lâng beh ēng thiàⁿ saⁿ ho̍k-sāi.

TĪ kúi-nā nî ê tiong-kan, I ū tiàm tī Ná-sat-le̍k ê soaⁿ-téng, lâi be̍k-sióng I ê īⁿ-siōng. I ná teh chòe í-á, í-ki̍p gû-taⁿ, lâi kiong-kip chèng-lâng ê lō͘-ēng ê sî, I ê īⁿ-siōng ná hoat-ta̍t, ná chìn-pō͘. Chhiáⁿ lán Ēng tông-chêng ê sim, lâi siūⁿ I ê su-sióng. Siat-sú I ê īⁿ-siōng nā-sī í-keng si̍t-hiān, chiū tōe-ni̍h beh n̂g Chú lâi gîm sin ê si, iā hiān-sè ê seng-oa̍h nā-sī soah-liáu, hit-sî I ê Sèng-kok ê peh-sìⁿ, chiū beh chìn-ji̍p khì tī Tiùⁿ-lî-lāi, chiâⁿ-chòe Tī hit ê Bô khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài ê Siōng-tè kok ê chi̍t ôan. Che chiū-sī chit ê siàu-liân ê jia̍t-sim-ka tī Ná-sat-le̍k ê kang-tiûⁿ sī khòaⁿ ê īⁿ-siōng, che sī I sī teh kóng ê “Siōng-tè ê kok.”

Chóng-sī che m̄-sī kan-ta chi̍t chéng ê lí-sióng-hiong, ia̍h m̄-sī chi̍t ê bōng-sióng-ka sī khòaⁿ ê īⁿ-siōng nā-tiāⁿ. I ū soan-thôan kóng, Che sī chi̍t ê si̍t-chè-tek ê kè-e̍k, tio̍h si̍t-hiān tī chit sè-kan.

TĒ-it, I ū kà-sī lán chai, Siōng-tè ê kok sī í-keng tī-teh. Chhiáⁿ lán ōe kì-tit, I ū ēng pa̍t ê bêng-chheng kiò i Thian-kok. Chhiáⁿ lán ōe kì-tit, I sī hoan-hù lán tio̍h kî-tó ê ōe.

Lí ê Kok lîm-kàu, Lí ê chì-ì tit-chiâⁿ tī tōe-ni̍h, chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ-ni̍h.

Ì-sù sī tio̍h kiû kóng, Gōan Lí ê Kok lîm-kàu, Lí ê chí-ì tit-chiâⁿ, chhin-chhiūⁿ í-keng ū tī thiⁿ-ni̍h chi̍t-iūⁿ.

Chit hō su-sióng, lán thiaⁿ-liáu sī ōe chek-sî chhiⁿ-kiaⁿ, in-ūi lán tī chit ê bu̍t-chit chú-Gī ê sè-kài, sī chin khòai hut-lio̍k chit ê su-sióng, chiū-sī kóng, Chit ê Ông-kok chiàu i lóng-chóng ê koân-pèng, kap lóng-chóng ê lu̍t-hoat, sī í-keng chûn-chāi tī i sī lo̍h-lâi hit ê Sîn-lêng ê sè-kài. I lîm-kàu sè-kan, chí-ū sī ài tùi hit ê í-keng chûn-chāi tī thiⁿ-ni̍h ê Ông-kok lâi hun-siat chi̍t ê sin ê Ông-kok tī chit tōe-bīn-chiūⁿ nā-tiāⁿ. Hit ê Ông-kok ū khai-thok chi̍t ê tōa ê sū-gia̍p, chiū-sī ài î-chhut I ê peh-sìⁿ Tī chi̍t ê sin ê tōe-hng, chhin-chhiūⁿ Lô-má tè-kok sī kòaiⁿ-sì teh chòe ê. Che chiū-sī Pó-lô tùi Hui-li̍p-pí ê sìn-tô͘ só͘ kóng ê su-sióng. “Lán sī thiⁿ-téng ê kok-bîn.” Hui-li̍p-pí lâng sī khoa-kháu in sī Lô-má tè-kok ê kok-bîn. In-ūi ū Lô-má chòe in ê āu-piah-soaⁿ. In sī Lô-má ê kok-bîn. Lô-má ê koân-pèng, te̍k-koân, i ê khoa-kháu, i ê tōe-ūi, lóng só͘ sio̍k tī in. In sī Lô-má ê kok-bîn. Chóng-sī Hui-li̍p-pí ê Ki-tok-tô͘ iû-goân iáu sī chi̍t ê koh-khah tōa ê Ông-kok ê kok-bîn, chiū-sī Thian-kok ê kok-bîn, hit ê Kun-ông ū kiàn-siat I ê sin ê tōe-hng tī tōe-bīn-chiūⁿ. “Lán sī thiⁿ-ni̍h ê kok-bîn.” Hit ê Choân Sîn-lêng ê sè-kài, iā tiàm tī hit ê sè-kài ê Siōng-tè, chèng thiⁿ-sài, thiⁿ-sài-tiúⁿ, í-ki̍p chèng thian-kun, lóng ū sêng-jīn lán.

Chit ê su-sióng sī ōe kó͘-chhui lán ê sim, hō͘ lán tī sit-bāng ê ji̍t thang tit-tio̍h ǹg-bāng kap ióng-kám. Chá-tāi ê Ki-tok-tô͘, tī lô-hôan kap hām-hāi ê sî, sī ū khiàm-ēng chit hō su-sióng. Kim-ji̍t ê Ki-tok-tô͘ tng tī khó͘-lān, lâng lóng teh kóng, Ki-tok í-keng sit-pāi, I ê Sèng-kok teh-beh tó--khì ê sî, iā-sī khiàm-ēng i. M̄-sī án-ni nā-tiāⁿ. Lán ê sim-ba̍k tio̍h put-sî gia̍h-kôaiⁿ n̂g Chú! Choân sîn-lêng ê sè-kài sī khiā-khí Tī chit ê sòe-sòe ê Ông-kok ê (**pōe-āu). Só͘-í Tōe-ge̍k ê koân-pèng bōe-thang iâⁿ I. Sui-jiân ū chióng-chióng ê sit-pāi, Ki-tok chòe-āu tek-khak ōe tek-sèng.

Lán nā khiā tī hái-hōaⁿ, chiū ōe khòaⁿ-kìⁿ tiâu-liû chi̍t-khek kè chi̍t-khek, sī it-chìn it-thòe. Chóng-sī hit ê tiâu-liû put-sî to teh lâu óa-lâi! Chi̍t sè-kí kè chi̍t sè-kí, chèng-lâng lóng chù-ì teh khòaⁿ cheng-sîn-kài ê tiâu-liû, chit ê iû-goân sī it-chìn it-thòe. Chóng-sī Siōng-tè sī khiā-khí tī hit ê (**pōe-āu). Hit ê tiâu-liû put-sî teh óa-lâi. Sui-sī ū chióng-chióng ê sit-pāi, iáu-kú ū chi̍t ji̍t, “Sè-kan ê ông-kok beh chiâⁿ-chòe lán ê Chú kap I ê Ki-tok ê Ông-kok; I beh chòe ông kàu tāi-tāi bô chīn.”

Chit ê sū-si̍t sī teh soat-bêng, cháiⁿ-iūⁿ I tī hit ê sit-ì ê saⁿ nî teh kiàn-siat I ê Sèng-kok ê tiong-kan, sī ū phāu hit ê (**thiām/tiām)-chēng ê khak-sìn kap hoaⁿ-hí ê lo̍k-koan. Chū-jiân Siōng-tè kok ê si̍t-hiān, sī ū put-chí khùn-lân ê só͘-chāi tī-teh. In-ūi chit ê khó-lîn hā-chiān ê bîn-cho̍k, tek-khak tio̍h chhíⁿ-gō͘ lâi sìn-gióng chit ê Thiⁿ-ni̍h ê īⁿ-siōng, sòa chiap-la̍p i, him-bō͘ i, hâng-ho̍k i. SĪ lah. Chóng-sī I ê sim lóng bô kín-kip. I ū khòaⁿ kàu éng-oán. I ê Sèng-kok ún-tàng Sī bōe-ōe sit-pāi. Ū kúi-nā pah-bān lâng beh m̄-chai-iáⁿ chit ê īⁿ-siōng lâi sí--khì, sòa kiâⁿ kè kàu tī hit ê pa̍t sè-kài. Chóng-sī Siōng-tè kok ê īⁿ-siōng, iû-goân sī tī hit ê pa̍t sè-kài teh thèng-hāu in. Iâ-so͘ ê sim kàu-gia̍h ōe jím-tit lâi thèng-hāu in.

I ê sim lóng bô chi̍t-sut-á kín-kip. I put-kò ū chiong Thian-kok ê chéng-chí the̍h-lâi iā tī Pa-le̍k-su-thèng hit ê sòe-sòe ê ng-chioh-tōe nā-tiāⁿ. I put-kò sī ài chū-chi̍p chi̍t-thôan chīn-tiong ê lâng lâi chòe khí-tiám, thang lâi kau-tāi I ê sū-gia̍p; iū-koh I beh ji̍t-ji̍t kap in tī-teh, kàu sè-kan ê lō͘-bé. I si̍t-chāi sī ōe kham-tit thun-lún lâi thèng-hāu.

Chóng-sī I sī chòe ê, m̄-sī kan-ta án-ni nā-tiāⁿ, sī ài beh hō͘ hit ê īⁿ-siōng tit-tio̍h si̍t-hiān. Kàu Iâ-so͘ tiàm sè-kan saⁿ nî liáu, iū-koh I koh-o̍ah, chiūⁿ-thiⁿ liáu-āu, lūn-khí Siōng-tè ê kok, chèng-lâng sī ha̍k-Si̍p ê sī án-ni. In chai hit ê tùi in lâi soan-thôan Siōng-tè kok ê sī Siōng-tè, iā Siōng-tè ū chhú lâng ê hêng-chōng; iā lâi kap lâng saⁿ-kap khiā-khí, iā chèng-lâng thang khak-si̍t bêng-pe̍k tiàm tī hit ê Sèng kok ê (**pōe-āu) ê Siōng-tè, m̄-sī chi̍t ê bōe thang kóng-chhut ê Sèng Sîn nā-tiāⁿ, hoán-tńg sī chi̍t ê ū Tō͘-liōng, gâu tông-chêng, chhin-chhiat ê PĒ, koh sī lâng ê Pêng-iú. Chit ê khó-lîn ê sè-kài, tī kè-khì ū bông-bo̍k lâi teh chhúi-mô͘ hit ê úi-tāi thang kiaⁿ-hiâⁿ ê Chûn-chāi-chiá, chiū-sī ēng I ê chhiú lâi teh hû-chhî in ê. In khòaⁿ-kìⁿ Tī chiu-ûi ū kiaⁿ-hiâⁿ ê chū-jiân-kài; béng-lia̍t ê tōa-hong, tī chhiū-nâ tiong ū teh hiù-hiù-háu ê siaⁿ-im, tùi thiⁿ-ni̍h ū sî ū lûi tân, sih-nà sih; ū lo̍h pha̍uh, lo̍h hé; tùi án-ni sim-lāi kî-kòai, m̄-chai tàu-tí hit ê chhiau-o̍at it-chhè ê oa̍h-miā ê Chûn-chāi-chiá sī siáⁿ khoán. Taⁿ in í-keng chai-iáⁿ. In chai Iâ-so͘ sī Siōng-tè, hit-sî in chiū chai Siōng-tè sī siáⁿ khoán. In ū khòaⁿ-kìⁿ Tī i ê sin-piⁿ siông-siông ū sòe-hàn gín-ná óa-lâi lám I ê ām-kún. In ū khòaⁿ-kìⁿ I teh bián-lĒ hiah ê bô ǹg-bāng, khó-lîn ê hā-téng ê lâng. In ū khòaⁿ-kìⁿ I ê thiàⁿ-thàng, I ê hi-seng, I ê gâu thòe sit-pāi ê lâng siong-sim, í-ki̍p I ê jîn-chû gâu thòe lâng khòa-lū. In tī khí-thâu lóng m̄-chai I sī Siōng-tè, liân hiah ê tē-it chai-bat I ê lâng, iû-goân to sī án-ni. In chí-ū chai-iáⁿ tī jîn-lūi tiong I sī tē-it ū ióng-kám, tē-it ū jîn-chû, tē-it khó-ài ê Tâng-phōaⁿ. Chóng-sī hit ê bōe thang kóng-chhut ê ò-biāu, ū chiām-chiām hián-chhut kng lâi chiò tī in ê bīn-chêng. I í-keng tùi sí-lâng tiong koh-o̍ah, iā Sèng Sîn lîm-kàu liáu-āu, hit-sî in Ēng kám-thàn kap kiaⁿ-ùi ê liām-thâu lâi bêng-pe̍k hit ê chòe in ê Tâng-phōaⁿ, Pêng-iú kap in saⁿ-kap kiâⁿ ê, chiū-sī éng-o̍ah ê Siōng-tè. Chhiáⁿ siūⁿ in í-keng bêng-pe̍k án-ni, hit-sî in ū kám-sióng siáⁿ-khoán!

Chóng-sī in m̄-sī kan-ta bêng-pe̍k án-ni nā-tiāⁿ, in chai I ū chiâⁿ-chòe jio̍k-thé hòa-sin tiàm tī lâng ê tiong-kan, iā chai Siōng-tè ê sèng-chit, Siōng-tè ê Sîn, Siōng-tè ê koân-lêng kap khùi-la̍t, beh chhiong-móa Tī lán khó-lîn ū chōe ê lâng ê tiong-kan. Lán bat khòaⁿ-tio̍h hit hō pîn-hiat ê cha-bó͘ gín-ná, tó tī pīⁿ-īⁿ teh beh sí ê mah? Góa bat khòaⁿ-kìⁿ hit hō cha-bó͘ gín-ná tó tī pīⁿ-īⁿ, iā tī i ê sin-piⁿ ū chi̍t ê ióng-chòng ê ta-po͘ lâng khiā-teh, āu-lâi i-seng ū lâi chhiat-tn̄g hit ê ta-po͘ lâng ê huih-kńg, iā sòa chhiat-tn̄g cha-bó͘ gín-ná ê, chiū chiong ta--po͘ ê huih-kńg the̍h lâi chiap tī cha-bó͘ ê, tùi án-ni ū ióng-chòng ê oa̍h-miā ê tiau-liû tùi ta-po͘ lâng thàu kàu hit ê cha-bó͘ gín-ná, hō͘ i lâi tit-tio̍h sin ê khùi-la̍t. Lūn Hòa-sin ê ì-sù, thang kóng sī ū tām-po̍h chhin-chhiūⁿ án-ni. Lūn Sèng-lé-tián ê ì-sù, iā-sī iû-goân tām-po̍h chhin-chhiūⁿ án-ni, “Sī beh hō͘ lán ê sim-sîn tit-tio̍h sin-sian ê khùi-la̍t.” Che chiū-sī I tùi hiah ê khó-lîn ê chōe-jîn, chiū-sī hō͘ chōe-ok sī khó͘-chhó͘ ê, sī ìn-tap ê ōe. I ū kóng, “Góa lâi sī beh hō͘ in ū o̍ah, koh ū hong-sĒng.” Hit ê ì-sù só͘ kóng, hiah ê tē-it khó-lîn hō͘ chōe sī khó͘-chhó͘ ê lâng, nā tit-tio̍h Siōng-tè kok ê sin ê khùi-la̍t, sī ōe chìn-pō͘ kàu khah ko-siōng tī khah chá ê sè-kài hiah ê úi-tāi ê sèng-jîn. Put-tàn án-ni, I lîm-kàu sè-kan sī ūi-tio̍h lán ê chōe lâi sí, “hiàn I ê sìⁿ-miā lâi sio̍k-hôe chōe-chōe lâng.” Āu-lâi I ū tùi sí-lâng tiong koh-o̍ah. Sòa Ēng hit hō ōe chhì-kek lâng ê sim ê chiong-lâi ê hi-bōng, lâi hō͘ in put-chí chhiⁿ-kiaⁿ. I ū kā in kóng, bô ū sí tī-teh, lâng ê oa̍h-miā sī éng-oán teh chìn-chêng; I ê Ông-kok sī éng-oán beh chìn-ji̍p tī hit ê kî-īⁿ ê sè-kài, chiū-sī Siōng-tè ê thiàⁿ sī pau-ûi ê.

Iâ-so͘ sī thôan ê Siōng-tè Kok ê Hok-im, sī tām-po̍h chhin-chhiūⁿ chit khoán ê ì-sù.

I ū sìn-iōng lâng, sòa kau-thok lâng lâi soan-thôan I chit ê kè-e̍k.

TĪ Khah chá, lán tiong-kan ū ê teh kî-kòai, cháiⁿ-iūⁿ I ōe jím-tit bô siàu-liām-tio̍h tī i ê pún-siâⁿ, choân Pa-le̍k-su-thèng, choân sè-kài, hiah ê bô hoán-hóe ê chèng-lâng, cháiⁿ-iūⁿ I ōe jím-tit bô siūⁿ ài beh chhut khì thôan kàu hō͘ ta̍k só͘-chāi ê lâng hoán-hóe, á-sī siōng-chió mā tio̍h tùi in lâi soan-thôan I ê Hok-im. Lán phah-sǹg lâng bô thiaⁿ-tio̍h tō-lí lâi sí, ún-tàng sī sit-lo̍h thiaⁿ tō-lí ê ki-hōe. Chóng-sī Iâ-so͘ bêng-bêng bô án-ni siūⁿ. Siōng-tè ê su-sióng, kap lán ê Sī bô saⁿ-tâng. I ê Hok-im ū kà-só͘ kóng, lán tio̍h chiong bān lâng lâi kau-thok tī i ê éng-oán ê thiàⁿ-thàng, iā chiàu I hit ê thiàⁿ, sī khah bô ài sím-mi̍h lâng tú-tio̍h bia̍t-bô. Bô chi̍t lâng ōe sit-lo̍h kūn-óa Siōng-tè kok ê ki-hōe, bô lūn sī tī hiān-sè, á-sī tī lâi-sè. Lâng nā-sī chhut tùi m̄-chai-iáⁿ, chiū bô chi̍t ê ōe tú-tio̍h sit-lo̍h. Nā-sī PĒ kèng-jiân chhun I ê chhiú ài beh phō i, ēng I ê éng-oán ê thiàⁿ lâi beh koan-sim i, iáu-kú kò͘-ì lâi kū-cho̍at, che chiū bô kóng, chóng-sī mā bô, chiū ún-tàng bô chi̍t lâng ōe tú-tio̍h sit-lo̍h.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so͘ sī chòe tē-it tiōng-iàu ê sū-gia̍p, chiū m̄-Sī beh thôan Hok-im kàu hō͘ kò-kò ê lâng lóng thiaⁿ-tio̍h, sòa kàu hō͘ ta̍k ê kò-kò ê lâng lóng hoán-hóe, put-kò sī ài beh cho͘-chit chit ê thôan-thé (Society), thang hō͘ i chhut-khì tī ta̍k sî-tāi lâi soan-thôan Hok-im kóng, “Siōng-tè ê kok kūn lah.”

Lán nā lâi khòaⁿ, I ū cháiⁿ-iūⁿ sìn-iōng lâng, ū chiong chit ê kè-e̍k lâi kau-tāi lâng, che sū-si̍t bô m̄ kám-khài bû-liōng. Khak-si̍t lán to lóng bōe kham-tit siū kau-tāi, koh iā lâi kau-tāi lán, lán nā siūⁿ-tio̍h án-ni, chiū bô ū sím-mi̍h sū-si̍t ōe pí chit ê koh-khah ōe kám-tōng lán. Tī I thôan-kàu saⁿ nî ê tiong-kan, chèng-lâng lóng bô hián-chhut ū siong-tong ê lí-iû, hō͘ I khòaⁿ sī ōe kham-tit sìn-iōng, lâi kau-tāi chit ê iàu-kín ê kang. Chóng-sī I ōe khòaⁿ kàu lâng ê sim-tóe. Si̍t-chāi chiông-lâi bōe bat ū lâng chhin-chhiūⁿ Iâ-so͘ ê gâu sìn-iōng lâng, sòa hó-táⁿ lâi kau-tāi lâng, lâi chòe I ê kang.

Góa bat sim-sek ê thôan-soat teh kóng, Lán ê Chú koh tńg-khì thiⁿ-ni̍h, hit-sî thiⁿ-sài Ka-pek-lia̍t ū mn̄g I kóng,

“Chú ah, Lí ū ôan-sêng lí ê kè-e̍k bô? Lí ū thôan-kàu hō͘ lóng-chóng ê lâng hoán-hóe, lâi chòe Siōng-tè kok ê kok-bîn mah?”

I ìn kóng, “Bô, góa sī chí-ū khì kiàn-siat góa ê Ông-kok, kan-ta tùi lâng lâi kóng-khí hit ê siau-sit, sòa n̂g bāng tī āu-lâi i ōe ná chìn-pō͘.”

“Chóng-sī, Chú ah, sè-kài beh cháiⁿ-iūⁿ thang bat i.”

“Ōe nò͘! Ū Pí-tek, Ngá-kok, í-ki̍p Iok-hān, kap kî-thaⁿ ê ha̍k-seng thang thôan.”

“Chóng-sī in kiám-chhái nā bōe kì-tit--khì, á-sī hut-lio̍k--khì, á-sī pàng-sak--khì lè.”

“In ún-tàng bô pàng-sak. Góa ū sìn-iōng in, sòa lâi kau-tāi in.”

Bô lah, in tiāⁿ-tio̍h Sī bô pàng-sak--khì. Ia̍h kàu hōe tiāⁿ-tio̍h Sī bô pàng-sak--khì. Chóng-sī, ah! Khó-sioh khah chá hit ê ū kong-chhái ê īⁿ-siōng, ū chiām-chiām khah bô bêng! Tī le̍k-sú tiong, tē-it thang ai-siong ê kò͘-sū, chiū-sī chōe-chōe kái-kek-chiá ê ko-siōng ê lí-sióng, ū cháiⁿ-iūⁿ hō͘ i ê ha̍k-seng liân-lūi, tì-kàu kàng--kĒ-khì! Lūn lán sī ū ê Siōng-tè kok ê lí-sióng, sī chám-jiân khah hā-téng, lī-kí ê ì-sù, put-kò khòaⁿ-chòe sī hō͘ lán pún-sin thang tit-tio̍h ji̍p Thian-tông ê chi̍t ê chhiú-tōaⁿ nā-tiāⁿ. Lán lóng sī hun-phài, hun-tóng, bô ū saⁿ kiat-liân ê kàu-hōe, thang chìn-chêng lâi tek-sèng, kiàn-siat Siōng-tè ê Ông-kok. Lán sī m̄-chiâⁿ-mi̍h ê lâng, bōe kham-tit siū kau-tāi Siōng-tè kok ê kang-tiâⁿ. Chóng-sī lán ōe-thang koh-khah chìn-pō͘ lah. Lán bô lóng-chóng sit-pāi lah.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán teh káng-kiù chit ê kò͘-sū ê sî, tio̍h ōe kì-tit I chhut-thâu lâi thôan-kàu ê chi̍t ê tù-hiān ê bo̍k-tek, sī ài beh heng-khí chi̍t ê sòe-sòe ê thôan-thé, chiū-sī beh sòa-chiap tī ta̍k sî-tāi ê. Ji̍t kè ji̍t tī saⁿ-nî ê tiong-kan, I ū chū-chi̍p chi̍t ê sòe-sòe ê thôan-thé lâi tiàm tī i ê sin-piⁿ, lâi kéng-soán in chiâⁿ-chòe I chiong-lâi ê kàu-hōe ê chéng-chí, lâi tùi in piáu-bêng I ê lí-sióng, ēng I ê su-sióng lâi kó͘-chhui in ê sim, ēng I ê seng-oa̍h lâi kám-kek in, só͘-í kàu tī i chiūⁿ thiⁿ khì ê sî, thang hō͘ in chiâⁿ-chòe ū hùn-liān, kàu chiâⁿ-sèng ê chi̍t thôan, chiū-sī Sèng-sîn sī chhiong-móa ê, piān-piān thang lâi sòa-chiap I ê kè-e̍k.