Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-12 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-12 chiuⁿ: SOAⁿ-TÉNG Ê SOAT-KÀU[siu-kái]

Chhin-chhiūⁿ án-ni, hit ê tiōng-tāi ê ji̍t, sī í-keng kàu, hit-sî lán ê Chú chiū chhut-hoat, I ê ióng-kám ê mō͘-hiám, beh lâi si̍t-hiān I ê īⁿ-siōng, ēng kian-kò͘ ê ki-chhó͘ beh lâi kiàn-siat I ê Ông-kok tī chit tōe-bīn-chiūⁿ. I bô teh siūⁿ beh ka-kī chi̍t lâng lâi ôan-sêng chit ê sū-gia̍p. I ū ài chiong chit ê sū-gia̍p kau-tāi lâng khì chòe. Bat ū chi̍t pái tī kau-chiàn ê sî, ū chi̍t ê khóng-khài ê thâu-lâng, kiò chi̍t ê bô tám-liōng ê lâng lâi tī i ê bīn-chêng, iā chiong chi̍t ê gûi-hiám ê kang kau-tāi i, tùi án-ni hō͘ i pìⁿ-chiâⁿ chi̍t ê ū eng-hiông ê lâng; chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so͘ ū khn̂g hit hō khóng-khài gâu sìn-iōng lâng ê sim, ū chiong I úi-tāi ê sū-gia̍p lâi kau-tāi chit ê khó-lîn ê jîn-lūi. Khiok sī chin chân-liām, lán ū sî hō͘ I sit-bāng, iáu-kú I ū pek-chhiat teh him-bō͘ lán ōe-tit-thang chiâⁿ-chòe chi̍t ê ū lō͘-ēng ê lâng. I ū kóng, “Góa ài kau-tāi lín, lín nā hoaⁿ-hí hō͘ góa kau-tāi, góa chiū beh koan-sim khòaⁿ-kò͘ lín, kàu tī chit sè-kan ê lō͘-bé.”

Chhin-chhiūⁿ án-ni, I chiū kéng-soán cha̍p-jī ê, kap I saⁿ-kap chhut-hoat, “thang kap I siông-siông tī-teh,” iā tī hit ê chin chhin-bi̍t teh kau-pôe ê tiong-kan, I ū kà-sī in, hō͘ in chai-iáⁿ I ū cha̍p-hun sìn-iōng in, iā Ēng I ê jia̍t-sêng lâi kó͘-chhui in, lâi chō-chiū in chiâⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ I ê khoán-sit, tùi án-ni hō͘ in tī chiong-lâi thang chiâⁿ-chòe I ê Ông-kok ê chéng-chí. Siōng-tè ê khóng-khài, sìn-iōng lán jîn-lūi kàu án-ni, che si̍t-chāi sī chi̍t ê ū chhàn-lān ê mô͘-hiám.

I bô kéng-soán hiah ê ū tē-ūi, ū ha̍k-būn, á-sī ū tì-sek, ū châi-lêng ê lâng. Lán lóng kî-kòai hit ê in-toaⁿ. Lūn kàu chit ê úi-tāi ê sū-gia̍p, chiū-sī pâi tī in ê bīn-chêng ê, lán ún-tàng beh phah-sǹg, I khah-hó sī tio̍h ài kéng-soán hit hō khah-iâⁿ hiah ê bô ha̍k-būn, gû-gōng ê thó-hî lâng, lâi tam-tng I ê Sèng-kok ê kang. Lán to nā siūⁿ--tit cha̍p-sò͘ hun-cheng, chiū thang chí-bêng cha̍p-it, jī ê koh-khah tú-hó ê lâng lâi hō͘ I. Phì-jū lâi kóng, chhin-chhiūⁿ Ka-pek-lông ê Jîn-sîn, á-sī Nî-ko-tí-bú, á-sī A-lī-má-thài ê Iok-sek, á-sī Lia̍p-sat-lō͘, á-sī hit ê siàu-liân ê koaⁿ, á-sī Gâi-lī, á-sī Tāi-sò͘ ê Sò-lô, hit-sî i tú-tú só͘ tiàm tī iâ-lō͘-sat-léng teh chòe sîn-ha̍k seng; chhin-chhiūⁿ chiah ê lâng, chiàu-khòaⁿ sī chám-jiân khah ha̍p. In-ūi chiah ê lâng lóng sī ū kàu-ióng, ū châi-tiāu, mā bat sè-sū, koh sī ū tì-bô͘, mā ū châi-sán ê lâng. Iáu-kú Iâ-so͘ bô kéng-soán in.

Kiám-chhái chiàu lâng ê ì-sù lâi kóng, sī ūi-tio̍h I bōe-thang tit-tio̍h in. Put-koán siáⁿ khoán, hit ê siàu-liân ê koaⁿ chiàu khòaⁿ chòe sù-tô͘ sī chin ha̍p, iáu-kú i sī kiaⁿ-hiâⁿ m̄-káⁿ tam-tng hit ê khùn-lân ê sū, iu-būn chiū khì. Kî-si̍t chhin-chhiūⁿ chiah ê thó-hî lâng, ōe kam-gōan pàng-sak it-chhè lâi tè I, lâi èng I ê iau-kiû, Sī bô (**jōa)-chōe lâng.

Á-sī kiám-chhái sī ūi-tio̍h tī chit ê chhut-hoat ê thâu-chi̍t pō͘, I bô him-bō͘ hit hō ū sè-le̍k, ū tē-ūi ê lâng lâi chòe I ê sù-tô͘. Tú-tú chit tia̍p I sī khiàm-ēng ê, chiū-sī hit hō hō͘ lâng ōe kham-tit sìn-iōng-tit ê, thang lâi kan-chèng Siōng-tè kok ê kun-pún ê sū-si̍t, chiū-sī kóng, Siōng-tè ê Éng-oán ê Kiáⁿ ū lîm-kàu sè-kan kap lâng saⁿ-kap khiā-khí, sòa ūi-tio̍h sè-kan lâng siū sí, saⁿ-ji̍t ū koh-o̍ah, lâi soan-thôan Siōng-tè ê kok tī tōe-bīn-chiūⁿ. Tùi chit ê sū-si̍t, tē-it ōe thang chòe chèng ê lâng, chiū-sī hit hō phó͘-thong si̍t-chè-tek ê lâng, bô sióng-siōng ê châi, bô khòai-khòai hō͘ khong-sióng í-ki̍p ha̍k-soat lâi chhōa phian--khì ê, ia̍h tio̍h chin ū thiat-té, chiong chit ê sū-si̍t khek-tiâu tī sim-ni̍h lâi khak-sìn, sòa kam-gōan ūi-tio̍h hit ê chin-lí, liân in ê sìⁿ-miā iā káⁿ piàⁿ hiat-ka̍k ê lâng. Phì-jū lâi kóng, chiàu kim-ji̍t ê hôai-gî ha̍k-soat sī teh kóng, Koh-o̍ah ê sū sī in-ūi hiah ê chòe-chèng ê lâng sī chi̍t chéng ê īⁿ-siōng-ka, in siuⁿ kè-thâu kèng-khiân, tì-kàu sit-lo̍h sì-chiàⁿ ê sim-sîn, lâi bōng-sióng in ū kap hit ê koh-o̍ah ê Chú lâi khui chi̍t ê Kèng-sîn-hōe. Kî-si̍t ū sím-mi̍h lí-khì thang pó-chèng lán, hō͘ lán siūⁿ kóng chiah ê sêng-si̍t bô sióng-siōng châi, koh pêng-siông lóng sī teh sóe bāng, teh mō͘-hiám tōa hong, chng hî khì chhī-tiûⁿ bōe ê lâng, ōe lâi siūⁿ hit hō sū? Chhin-chhiūⁿ in tiàm tī hit hō khôan-kéng teh siⁿ-o̍ah ê lâng, lán ún-tàng m̄-sī khòai-khòai thang siat-sióng in sī chi̍t chéng ê īⁿ-siōng-ka. Koh in put-tān m̄-sī hit khoán lâng nā-tiāⁿ, in sī ū chhim-sìn Siōng-tè, saⁿ nî kú in kap I mî-ji̍t saⁿ-kap kau-pôe, iā in ū ôan-choân sìn-ho̍k I, sòa jia̍t-sim tī i ê kok ê sū-gia̍p; iū-koh kiám-chhái lán mā iáu ū chōe-chōe lí-iû thang siūⁿ kóng, in si̍t-chāi tú-tú sī I sī khiàm-ēng ê lâng. Put-lūn siáⁿ khoán, I ū kéng-soán in lâi chòe I ê sù-tô͘.

Sî sī tú-tú in siū Àn-chhiú-lé ê hit chi̍t ji̍t ê chheng-chá. HĒ-thiⁿ ê àm-mî to iáu put-chí àm, tī Ka-lī-lī ô͘-hōaⁿ hit ê Hok-tàn (Hattin) ê soaⁿ-téng sī iáu put-chí chēng, hit-sî tī-hia ū chi̍t ê lâng ka-kī chi̍t ê tiàm tī hit ê (**thiām/tiām)-chēng ê chhiⁿ-sîn ê ē-bīn, thong-mî choan-sim lâi kap Thiⁿ-ni̍h ê PĒ saⁿ-kap bi̍t-chiap kau-pôe. Siāng hit sî tī soaⁿ-io, í-ki̍p soaⁿ-kha ê hiong-chhoan, hiah ê kui tōa-tīn teh kun-tè I ê chèng-lâng lóng teh hioh-khùn. “Tng hit-sî Iâ-so͘ chhut-khì soaⁿ-ni̍h kî-tó, thong-mî kî-tó Siōng-tè.” I sī chia̍p-chia̍p lâi chòe chit ê tāi-chì! I chòe án-ni, sī ài tōa-tōa ùi-an I ê sim-sîn, hō͘ I tī cheng-sîn kín-tiuⁿ ê sî, ū la̍t thang tam-tng jîn-lūi ê tāng-tàⁿ. I nā-sī bô kî-tó, chiū bōe thang chòe sím-mi̍h. I chai-iáⁿ chāi I ê seng-oa̍h, kî-tó sī chin pit-iàu, iā chai-iáⁿ chāi hiah ê khó-lîn tio̍h-bôa ê ha̍k-seng, kî-tó sī koh-khah pit-iàu ê sū. Só͘-í I ū siông-siông kà-sī in tio̍h ka-kī khì kî-tó. I ū kóng, Hōan-nā khó-lîn teh cheng-chiàn ê lâng, tio̍h chhin-chhiūⁿ sòe-hàn gín-ná, óa-lâi tùi PĒ Siōng-tè kóng-khí i sī khòa-sim, sī lô-hôan, sī teh ló͘-le̍k, í-ki̍p sī teh him-bō͘ ê sū, chiū PĒ Siōng-tè beh àⁿ hī-khang lâi thiaⁿ i, thiàⁿ i, sòa pang-chān i.

Hit ê hē-thiⁿ ê àm-mî, to iā í-keng chiām-chiām beh phah-phú-kng. Ji̍t beh chhut, thiⁿ-sek to teh âng, iā ô͘-ni̍h ê liâng-hong ū ûn-ûn-á lâi, chōe-chōe chhek-chiáu-á ū khui siaⁿ chi-chi chiu̍h-chiu̍h, khùn-chhíⁿ lâi hoan-gêng ji̍t-thâu ê hoat-hiān. Iū-koh soaⁿ-io chiām-chiām ū khòaⁿ-kìⁿ lâng hoe-hoe-á teh chū-chi̍p, chèng ha̍k-seng, í-ki̍p kui tōa tīn ê lâng, lóng sì-kè teh chhē I. In óa-khì I ê sin-piⁿ, hit-sî ū khòaⁿ-kìⁿ I ê bīn-māu tām-po̍h hián-chhut chong-giâm, koh m̄-sī pêng-siông ê khoán-sit. Tī soaⁿ-téng ha̍k-seng chū-chi̍p khah óa--khì I ê sin-piⁿ ê sî, in bêng-bêng ū tām-po̍h chai-iáⁿ, chit-tia̍p I sī beh chòe ê sū.

“Hit-sî I í-keng chē, I ê ha̍k-seng chiū-kūn I.”

Āu-lâi tùi tī hit ê giâm-siok, kám-thàn ê (**thiām/tiām)-chēng ê tiong-kan, I chiū kiò in cha̍p-jī ê lâng-miâ, kóng, “Se-bûn!” Ia̍h Se-bûn chiū chhut-lâi. “An-tek-lia̍t!” Ia̍h An-tek-lia̍t chiū chhut lâi. Āu-lâi koh kiò Ngá-kok, Iok-hān, iā lóng chiàu in ê sūn-sū lâi kiò kî-û ê miâ, soah-bé kiò Ka-lio̍k lâng Iû-tāi, chiū-sī jiân-āu bōe I ê. I ū kéng-tiàu chiàu I sī ài ê; ia̍h in chiū lâi chiū-kūn I.

Tī hit chá-khí, tī soaⁿ--téng sī kiâⁿ chit ê kán-tan ê lé-sek, sī tī jîn-lūi le̍k-sú-tiong chi̍t ê tiōng-tāi ê sū-kiāⁿ, sī chi̍t ê sòe-sòe ê thôan-thé, iā-sī Ki-tok Kàu-hōe ê khí-goân. Chit ê thôan-thé Sī beh sòa-chiap éng-oán lâi soan-thôan I ê Sèng-kok. Chit ê sī chi̍t châng ê chhiū-chai, iā Iâ-so͘ ū khòaⁿ kàu hn̄g-hn̄g ê chiong-lâi, chai-iáⁿ chit châng chhiū-chai, ōe tióng-tōa kàu chiâⁿ-chòe chi̍t châng tōa koh khui-khoah ê chhiū, thiⁿ-tiong ê pe-chiáu iā thang pe lâi hioh tī i ê chhiū-ki.

Āu-lâi I ū tùi hiah ê chù-sîn teh thèng-hāu ê chèng ha̍k-seng, lâi khui-siaⁿ kà-sī in, iā hit ê kà-sī thang kóng sī in ê Àn-chhiú-lé ê soat-kàu. “I chiū khui-chhùi kà-sī in, “ lūn Siōng-tè ê kok ê lí-sióng. Lūn Siōng-tè ê kok, chāi Ιû-thài lâng to m̄-sī sin ê koan-liām. Tī kó͘-chá sî-tāi, in put-chí khoa-kháu kóng, Siōng-tè sī chòe Í-sek-lia̍t ê Ông. Ia̍h tī hit ê tē-it khùn-khó͘ ê sî-tāi, in ê sian-ti lâng mā ū chia̍p-chia̍p chí-sī in bêng-pe̍k, tī chiong-lâi beh ū si̍t-hiān chi̍t ê N̂g-kim sî-tāi, iā hit sî Siōng-tè ê kok chiū beh koh ho̍k-tò tī Í-sek-lia̍t. Chóng-sī hit ji̍t chèng-lâng chū-jiân sī chiàu in sī ū hit hō hā-téng ê su-siúⁿ lâi liáu-kái I ê Ông-kok ê ì-sù, iā kú-káⁿ. Hit ê teh-beh lâi ê ji̍t, ū-iáⁿ sī Sèng ê ji̍t, chóng-sī chiàu in ê tiong-sim su-sióng só͘ kóng, hit ji̍t Sī bí-sài-a beh chhōa Í-sek-lia̍t lâi tek-sèng ê ji̍t, hōan-nā ap-pek in ê chèng kok, chiū lóng beh phak-pài tī in ê kha-Ē, ia̍h Í-sek-lia̍t beh êng-kng chhàn-lān, lâi thóng-tī thiⁿ-ē. In í-keng sìn Iâ-so͘ sī hit ê Sī beh lâi ê Bí-sài-a, ia̍h chit-tia̍p in sī chin hoaⁿ-hí, I beh lâi tùi in kóng-khí in sī teh thèng-hāu hit ê Siōng-tè kok ê sū.

Āu-lâi I chiū khui-chhùi lâi kà-sī in; chóng-sī lóng bô kóng-khí khái-sôan, pò-oan, pù-ū, í-ki̍p chū-chun ê tō-lí. In-ūi che lóng m̄-sī I sī beh kiàn-siat hit ê hēng-hok ê sè-kài ê lí-sióng. I sī kà-só͘ kóng:

Sim-lāi sòng-hiong, bô lôan-bō͘ chîⁿ-châi, bô siū chîⁿ-châi sī tîⁿ-pòaⁿ ê lâng ū hok-khì.

Un-jiû bô chū-chun ê lâng ū hok-khì.

Lîn-bín lâng ê lâng ū hok-khì, in-ūi in beh tit-tio̍h lîn-bín.

Chheng-khì sim-koaⁿ ê lâng ū-hok-khì, in-ūi in beh khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè.

HŌ͘ lâng hô-pêng ê lâng ū hok-khì, in-ūi in beh chheng-chòe Siōng-tè ê Kiáⁿ.

Iau chhùi-ta him-bō͘ Gī ê lâng ū hok-khì, in-ūi in beh tit-tio̍h pá.

Ūi-tio̍h gī bat siū khún-tio̍k ê lâng ū hok-khì, in-ūi Thian-kok sī in ê.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, I ū kóng-khí hit cha̍p-jī sù-tô͘ ê Àn-chhiú-lé ê soat-kàu, ū piáu-sī in Sī beh soan-thôan tī tōe-ni̍h hit ê pôaⁿ-kè chhiⁿ-sîn ê sè-kài ê Ông-kok ê lí-sióng. Lán ū tha̍k-tio̍h tī jī-cha̍p nî āu, Pó-lô ū chiong chit ê lí-sióng lâi hoan-e̍k, piáu-bêng kóng hōan-nā lâng beh chòe chit ê kok-bîn ê chi̍t ôan tio̍h chiâⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ chit hō ê lâng, chiū-sī ū kóng:

I sī gâu khoan-iông chû-pi, i sī bô òan-tò͘, i bô khoa-kháu, bô phín-phóng, bô kiû ka-kī ê lī-ek, bô khòai siū-khì, hōan-sū giâm-kín, hōan-sū jím-siū, hōan-sū siong-sìn, hōan-sū ǹg-bāng.

Che chiū-sī Ki-tok sī khòaⁿ hit ê hēng-hok ê sè-kài ê īⁿ-siōng, sī tī tōe-bīn-chiūⁿ I sī beh kiàn-siat ê Ông-kok, sī I hoan-hù lán sī tio̍h kî-kiû ê; “Lí ê kok lîm-kàu, tī tōe-ni̍h chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ-ni̍h.” Siat-sú I ê kok nā lîm-kàu, khak-si̍t chit ê tōe-ni̍h sī chha-put-to ōe kàu-gia̍h thang chiâⁿ-chòe Thian-tông.

Taⁿ I ū chìn-chêng lâi kà-sī in, hō͘ in bêng-pe̍k tùi tī Siōng-tè ê kok, in sī ū chek-jīm tī-teh, koh I ū chhim-chhim sìn-iōng in, ài kau-tāi in lâi chhiok-chìn I ê Sèng-kok. Chhiáⁿ lâi thiaⁿ I teh tùi hiah ê tan-sûn, gû-gōng ê lâng, chiū-sī I sī beh kau-tāi I ê sū-gia̍p ê, só͘ kóng ê ōe: “Lín sī tōe-chiūⁿ ê iâm, tio̍h m̄-thang sit-lo̍h i ê bī. Lín sī sè-kan ê kng, án-ni, lín ê kng tio̍h chiò tī lâng ê bīn-chêng.” Si̍t-chāi to̍k-to̍k sī hit hō ū khóng-khài ê lâng chiah ōe-thang sìn-iōng chhin-chhiūⁿ in hit téng hō ê lâng. To̍k-to̍k Siōng-tè chiah ū chit hō khóng-khài, ōe-thang sìn-iōng lán lâng, chhin-chhiūⁿ Iâ-so͘ ê sìn-iōng lán lâng ê khoán-sit. Ia̍h kî-si̍t I ū tit-tio̍h tōa ê kiat-kó tī-teh.

Má-thài tē gō͘ chiuⁿ ê thâu cha̍p-la̍k chat, chiàu khòaⁿ sī I ūi-tio̍h cha̍p-jī sù-tô͘ só͘ kóng Àn-chhiú-lé ê soat-kàu. Āu-lâi in-ūi ū chèng-lâng teh thiaⁿ, sī í I chiah sòa-chiap lâi tùi in soat-bêng Siōng-tè ê kok ê tō-lí. I ū piáu-bêng Í-sek-lia̍t lâng ê Kū-iok chong-kàu kap Sin-iok chong-kàu ū sím-mi̍h khoán ê koan-hē tī-teh. Chiū-sī kóng, Kū-iok sī teh pī-pān Sin-iok. Lu̍t-hoat kap Sian-ti sī chhián-bêng Siān kap Ok ê éng-oán ê hun-piat. Só͘-í che sī koat-toàn bōe thang bô--tit. “Bo̍h-tit phah-sǹg góa lâi sī beh hòe-bô lu̍t-hoat, á-sī sian-ti; góa lâi m̄-Sī beh hòe-bô, Sī beh èng-giām.” Sian-ti kap lu̍t-hoat ê ki-chhó͘, chiū-sī Siōng-tè, Chèng-gī, GĪ-bū, Thiàⁿ-thàng, chiah ê sī tiāⁿ-tio̍h éng-oán tī-teh. Chiah ê só͘ sio̍k tī hit ê sîn-lêng-kài téng-bīn ê Ông-kok ê, koh iā sī Siōng-tè Sī beh khui-khoah kàu tī chit tōe-bīn-chiūⁿ ê sū-si̍t.

Tùi án-ni, lán Sin-iok sî-tāi ê lâng, sī tio̍h chiàu Kū-iok sî-tāi ê khoán lâi thiàⁿ-lâng, put-kò sī tio̍h ēng Siōng-tè ê hoat-tō͘ lâi thiàⁿ-lâng. Liân lín ê tùi-te̍k iā tio̍h thiàⁿ i. Òan-hūn lín ê, tio̍h hó khoán-thāi in. Tio̍h chiàu Kū-iok ê khoán, lâi kî-tó, put-kò tio̍h ēng chhim-chhim si̍t-chāi ê sìn-liām lâi kî-tó. Tio̍h ji̍p lí ê ba̍t-pâng, koaiⁿ-mn̂g, tio̍h chhin-chhiūⁿ sòe-hàn gín-ná lâi kūn-óa PĒ Siōng-tè. Tio̍h kiû, chiū beh hō͘ lín; tio̍h chhē, chiū beh tú-tio̍h; tio̍h phah-mn̂g, chiū beh kā lín khui. Tio̍h chiàu Kū-iok ê khoán, lâi chín-chè, put-kò tio̍h ūi-tio̍h Siōng-tè, tiàm tī Siōng-tè ê bīn-chêng àm-chiⁿ lâi chòe. Bo̍h-tit Ēng bô jîn-ài ê sim, lâi phoe-phêng pa̍t-lâng ê sī-hui, tio̍h chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê khoán, ēng khóng-khài tông-chêng ê sim, lâi phoe-phêng. tio̍h cho̍at-tùi sìn-khò I. Lín khó-lîn, gâu chhau-hôan ê sòe-kiáⁿ ah, PĒ Siōng-tè ài lín tio̍h tiàm tī i lâi hióng-siū khòai-lo̍k, bô khòa-lū ê seng-oa̍h. Tī hit ê téng-bīn ê Ông-kok hōan-sū lóng sī chiàu án-ni. Chhì-khòaⁿ thiⁿ-tiong ê pe-chiáu, bô chèng-choh, bô siu-sêng, bô chek-chū tī chhek-chhng, chóng-sī lín ê PĒ, iā teh chhī i. Chhì-siūⁿ soaⁿ-ni̍h ê pek-ha̍p-hoe, cháiⁿ-iūⁿ tōa-châng; in bô tio̍h-bôa, bô pháng-cheh(**chit); iáu-kú tng SĪ-lô-bûn ke̍k hâng-ngó͘ ê sî, i sī chhēng ê, m̄-ta̍t-tio̍h chit hō hoe ê chi̍t lúi. Lín kiám bô pí hiah ê khah kùi-khì mah? Só͘-í bo̍h-tit khòa-lū. Lín sī khiā-khí tī PĒ ê chhù-lāi. Lín ê Thiⁿ PĒ chai, lín sī khiàm-ēng lóng-chóng ê sū.

Só͘-í bo̍h-tit ūi-tio̍h bîn-á-ji̍t ê sū khòa-lū. In-ūi Siōng-tè tī bîn-á-ji̍t iā sī tī-teh; bîn-á-ji̍t lín o̍ah, iā teh chiàu-kò͘ lín; bîn-á-ji̍t lín sí, iā teh thèng-hāu beh hû lín. Tī chit ê kóng-khoah ê sè-kài, tû-khí chōe-ok í-gōa, lóng bô ū sím-mi̍h tio̍h khòa-lū. In-ūi chhin-chhiūⁿ Si-jîn ū kóng, “Siōng-tè sī tī thiⁿ-ni̍h, hiān-sî tī tōe-ni̍h it-chhè ê sū, lóng sī hó.” Só͘-í to̍k-to̍k tāi-seng kiû I ê kok kap I ê gī, chiū bô-lūn Tī Kim-sè á-sī lâi-sè, it-chhè lóng sī hó.

Khak-si̍t, chit hō su-sióng sī tī tōe-bīn-chiūⁿ chiông-lâi sī bē-bat thiaⁿ-kìⁿ ê chòe ko-siōng ê kà-sī. Hiah ê chòe tē-it bô sìn-gióng ê lâng, koh sī kan-ta khòaⁿ Iâ-so͘ sī chi̍t ê chèng-Gī ê úi-tāi ê soat-kàu-chiá ê, to iû-goân sêng-jīn chit tiám. SO͘-2í Tī chit hō o-ló ê ha̍p-chhiòng ê siaⁿ-im ê tiong-kan, lán iáu sī tio̍h koh chù-ì chi̍t hāng. Tio̍h kín-sīn tī hit hō hôai-gî-chiá ê thài-tō͘, in Tī Kin-á-ji̍t piàn-piàn lóng teh chheng-chàn Iâ-so͘ sī jîn-lūi ê kàu-su tiong, chi̍t ê chòe ko-siōng ê lâng, iā kan-ta khòaⁿ Soaⁿ-téng ê soat-kàu sī “Hok-im-su tiong, tē-it hó ê siau-sit.”

M̄-sī! Hok-im-su tiong tē-it hó ê siau-sit, sī I sī thôan ê Hok-im, chiū-sī teh kan-chèng lán chai, Siōng-tè ê Kiáⁿ ū lîm-kàu sè-kan, Siōng-tè ê gī, thiàⁿ-thàng í-ki̍p hi-seng, ū hián-bêng tī éng-oán ê Sèng-kiáⁿ ê jîn-keh, seng-oa̍h í-ki̍p I ê sí, tùi án-ni I ū kám-tōng lán ê sim, hō͘ lán thiàⁿ-thàng I, ài chun-thàn I ê lí-sióng, lâi lia̍h-chòe lán pún-sin ê lí-sióng. Siōng-tè ê Ki-tok put-tān sī kan-ta chi̍t ê Gī ê soat-kàu-chiá nā-tiāⁿ. Siat-sú lán nā-sī khòaⁿ Iâ-so͘ chí-ū sī lâi thôan “Soaⁿ-téng ê soat-kàu,” si̍t-chāi sī thang ūi-tio̍h chit ê khó-lîn ê sè-kài lâi thó͘-khùi!

I sī Siōng-tè ê Éng-oán ê Sèng Kiáⁿ, I ū chhòng-chō sè-kan, ū ēng koân-pèng lâi soan-thôan I sī chhut-lâi hit ê Siōng-tè ê kok tī chit ê sè-kài, sòa chiàu hit ê bô͘-iūⁿ lâi kiàn-siat I ê Ông-kok tī chit tōe-bīn-chiūⁿ. Hôai-gî chú-gī-chiá ū tùi lán teh kóng, Siōng-tè si̍t-chāi sī bōe-thang bat--tit, lán sī teh kóng ê Siōng-tè, kiù-kèng chí-ū sī lâng sī chòe ê Siōng-tè, sī lán ê chòe-ko ê su-siúⁿ ê chi̍t ê hoán-iáⁿ nā-tiāⁿ. Chhin-chhiūⁿ ū chi̍t ê chhut-miâ ê hôai-gî-chiá teh sióng-siōng kóng, bat ū chi̍t ê lâng Tī chi̍t chá-khí, thiⁿ phah-phú-kng, khiā tī sng-seh móa-móa ê soaⁿ-io-ni̍h. Āu-lâi ji̍t-thâu ū tùi āu-bīn chhut-lâi, hit-sî ū hoán-siā chi̍t ê tōa-hàn lâng ê iáⁿ tī seh-soaⁿ-ni̍h. Hit ê lâng khòaⁿ-tio̍h i ê ka-kī ê iáⁿ, sòa kóng sī Siōng-tè. Só͘-í kóng, “Lán khó-lîn ê jîn-lūi lóng sī chhin-chhiūⁿ án-ni lâi chhòng-chō Sîn-bêng. Siōng-tè put-kò sī lâng sī chòe ê Sîn, chiàu lâng sī chhùi-mô͘, sī sióng-siōng, sī ǹg-bāng ê nā-tiāⁿ.”

M̄-sī, Iâ-so͘ sī khé-sī chit ê Siōng-tè, m̄-sī lâng sī chòe ê Siōng-tè, chit ê sī Siōng-tè ê Siōng-tè. Ki-tok lóng bô teh chhúi-mô͘, á-sī sióng-siōng, á-sī ǹg-bāng sím-mi̍h. I pún bat I. I lîm-kàu sè-kan lâi sí, sī ūi-tio̍h ài lán lâi bat I. I ài lán tio̍h tùi Siōng-tè ê li̍p-tiûⁿ lâi bat Siōng-tè, lâi liáu-kái Siōng-tè, lâi su-sióng Siōng-tè, lâi ha̍k-Si̍p Siōng-tè kok ê lu̍t-hoat, chiū-sī hit ji̍t I tī soaⁿ-téng ê soat-kàu sī kà-sī lán ê.