Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-14 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-14 chiuⁿ: NÁ-Iⁿ Ê SÀⁿG-CHÒⁿG[siu-kái]

Iâ-so͘ tī soaⁿ-téng soat-kàu liáu, ū lo̍h-soaⁿ, tńg khì in tau. Chiàu sī kì-chài kóng, “Iâ-so͘ kóng, hō͘ peh-sìⁿ thiaⁿ ê ōe, lóng bêng-pek, chiū ji̍p Ka-pek-lông.” Iā cha̍p-jī sù-tô͘ ū kap I saⁿ-kap tòa, in tùi siū Àn-chhiú-lé í-lâi, sim-sîn put-chí cheng-eng, iā put-chí giâm-siok, chhim-chhim lâi sàm-su, iā chù-ì teh thiaⁿ, teh koan-chhat sī tú-tio̍h ê sū, tùi án-ni, in tī bô ì-sek ê tiong-kan, ū pī-pān sim thang ha̍p tī chiong-lâi ê lō͘-ēng.

In beh tńg-khì ê sî, tī lō͘-ni̍h ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê khó-lîn ê thái-ko ê, lâi pài I kóng, “Chú ah, lí nā khéng, chiū ōe hō͘ góa chheng-khì.” Iâ-so͘ chiū chhun-chhiú lâi bong i kóng, “Góa khéng, lí thang chheng-khì.”

Kè chi̍t tiám cheng āu, in ū koh tú-tio̍h chi̍t hāng khah ū chhù-bī, khah ū thang chòe in ê kà-sī ê sū. In í-keng kiâⁿ-ji̍p Ka-pek-lông. Hit-sî tī hit-tiâu o̍eh-o̍eh oan-oan oat-oat ê koe-lō͘-ni̍h, ū kui tōa-tīn khim-gióng I ê lâng, put-chí jia̍t-sim teh kun-tè I. In ê Chú Iâ-so͘ beh tńg-khì Pí-tek in chhù, I hit keng sòe-sòe ê pâng-keng, hit-sî I tī lō͘-ni̍h, tú-tio̍h chó͘-tòng, bōe thang kiâⁿ chìn-chêng, in-ūi I ū tú-tio̍h Ka-pek-lông ê tiúⁿ-ló, chhe tāi-piáu lâi chiū-kūn I, pek-chhiat lâi khún-kiû I, ài I hoaⁿ-hí ūi-tio̍h chi̍t ê īⁿ-pang ê peng, lâi chòe chi̍t chân chhin-chhiat ê hó-sū. Tī hit ê soaⁿ-á-téng ê peng-iâⁿ, chi̍t ê Lô-má ê peng-thâu, ū ūi-tio̍h i ê chhù-lāi, hit ê siàu-liân lô͘-po̍k put-chí ai-siong, in-ūi i hit ê lô͘-po̍k, chit-tia̍p put-chí kan-khó͘ ai-siong, kàu teh-beh sí.

Lūn Ιû-thài lâng lâi thòe īⁿ-pang lâng tùi Iâ-so͘ kiû un-tián, che sǹg m̄-sī siông-sū. Chóng-sī chit ê īⁿ-pang lâng chám-jiân m̄-sī pêng-siông ê lâng. Chit ê īⁿ-pang lâng sī ū khui-khoah ê sim tī-teh, sī gâu thiàⁿ-thàng i ê siàu-liân ê lô͘-po̍k; iā chit ê lâng sī ū khui-khoah ê sim, chai-iáⁿ īⁿ-pang lâng sī sìn-gióng ê sī khang-khang. I khòaⁿ-kìⁿ Ιû-thài lâng teh ho̍k-sāi hit ê Î-it koh Sèng ê Siōng-tè, sim put-chí hoaⁿ-hí, chai-iáⁿ chit ê sìn-gióng sī ún-tàng ōe boán-chiok i ê sim-sîn sī chhim-chhim khiàm-kheh ê. Lán khak-sìn chhin-chhiūⁿ i chit téng-hō sêng-si̍t, koh hó-sim ê lâng, tek-khak put-sî ōe chhē-tio̍h Iâ-so͘; sui-jiân tī hiān-kim bô, tī lâi-sè tek-khak sī ōe chiah tio̍h; i chiū-sī “sì-sòaⁿ khiā-khí tī gōa-kok ê Siōng-tè ê kiáⁿ-jî” ê chi̍t-ê. Chit téng-hō lâng teh chhin-kūn Ki-tok, sī chhin-chhiūⁿ kn̂g-thih teh kūn-óa khip-chio̍h chi̍t-poaⁿ-iūⁿ.

Bián kóng i sī í-keng bat Iâ-so͘ chiah tio̍h. In-ūi i ê tông-liâu, chiū-sī hit ê “Jîn-sîn ū i ê kiáⁿ phòa-pīⁿ tī Ka-pek-lông ê.” TĪ kúi nā ge̍h-ji̍t chêng i ún-tàng bat tú-tio̍h tī koe-lō͘ lâng chin chōe, tì-kàu chin oh-tit thang kiâⁿ--kè-khì, ia̍h tī hit-sî, i ún-tàng Sī bōe thang lóng bô thiaⁿ-kìⁿ chit ê siàu-liân ê Sian-ti lâng sī thôan ê tō-lí. Chóng-sī hit-sî i sī kan-ta tùi hn̄g-hn̄g lâi teh chun-kèng I nā-tiāⁿ. I put-kò sī chi̍t ê “īⁿ-pang ê chōe-jîn”. Só͘-í i ê Ιû-thài ê pêng-iú chiah chiū-kūn Iâ-so͘ lâi khún-chhiat thòe i kiû kóng, “Chit lâng ōe kham-tit lí kā i kiâⁿ chit ê tāi-chì; in-ūi i ū thiàⁿ lán ê peh-sèⁿ, koh pún-sin thòe lán khí hōe-tn̂g”.

Iâ-so͘ chiū kap in khì, chóng-sī chit ê pé-chóng khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ teh kiâⁿ lâi, hit-sî ū kám-kak i ū siuⁿ kè-thâu tōa-táⁿ. Chhiáⁿ ōe kì-tit chit ê khoa-kháu ê Lô-má ê pé-chóng, tùi tī Ιû-thài lâng ū phāu chit hō ê kám-liām! Khak-si̍t Iâ-so͘ tek-khak sī ū hō͘ i khòaⁿ-liáu chin kî-kòai, sòa àm-sī hit hō sîn-sian hā-kàng ê thôan-soat. Chiàu khòaⁿ khak-si̍t i í-keng ū lí-kái chèng sù-tô͘ sī iáu-bē bat ê, chiū-sī ū sêng-jīn chit ê Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘, m̄-hān-tiāⁿ sī chi̍t ê ōe sí-bô--khì ê lâng nā-tiāⁿ. Iâ-so͘ iáu-kú lī-khui i ê chhù ū hiah-hn̄g-á ê sî, i ū chhe kúi-nā ê pêng-iú chiū-kūn I, kā I kóng, “Chú ah, m̄-thang lô-hôan lí kàu góa ê chhù, góa tng bōe khí. Góa ia̍h lia̍h chòe ka-kī bōe kham-tit chiū-kūn lí; lí nā kóng chi̍t kù ōe, góa ê lô͘-po̍k chiū ōe hó.”

Khak-si̍t chit ê lâng sī ū ê sìn-sim, kap khiam-pi ê sim, Iâ-so͘ ū pîⁿ-pîⁿ thiàⁿ i. Lâng nā-sī ū chin-si̍t ê sim, put-sî to ū kám-kak pún-sin sī chi̍t ê bô lō͘-ēng ê lâng. “Chú ah, góa sī bōe kham-tit, put-kò góa khiàm-kheh lí ê pang-chān, góa beh sìn-khò Lí.” Chit hō sim-chêng sī thò-tòng ê lí-hêng-kn̂g, ōe ín-chhōa lâng lâi tit-tio̍h Iâ-so͘ ê thiàⁿ-thàng.

Só͘-í Au-gû-tīn ū kóng, lâng nā phah-sǹg pún-sin Sī bōe kham-tit hō͘ Iâ-so͘ lâi ji̍p tī i ê chhù, hit-sî Iâ-so͘ sī phah-sǹg hit ê lâng sī ōe kham-tit lâi hō͘ I lâi ji̍p tī i ê sim-lāi.

Chóng-sī lán koh-khah tio̍h chù-ì ê, chiū-sī i ê ko-siōng ê sìn-gióng. I chòe peng sī siū ê hùn-liān, ū chō-sêng i ê sìn-gióng ê khoán-sit. Chāi i teh khòaⁿ, hit ê bô khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài, sī chi̍t ê ū koân-pèng o̍ah-o̍ah, ū sè-le̍k ê kun-iâⁿ, iā tī-hia Iâ-so͘ sī chòe chòe-ko ê koân-ui-chiá. “Góa iā sī hō͘ lâng koán ê lâng, góa ōe thang bēng-lēng chit ê peng, khì, i chiū khì; kā hit ê kóng, lâi, i chiū lâi; kiâⁿ án-ni, i chiū kiâⁿ án-ni.”

Iâ-so͘ thiaⁿ-liáu sim put-chí hoaⁿ-hí. Chiông-lâi I iáu bē-bat khòaⁿ-tio̍h chhin-chhiūⁿ chit khoán sìn-gióng. Chit ê sī chi̍t ê īⁿ-pang lâng ê sìn-gióng. Tùi án-ni chiàu khòaⁿ ū àm-sī I lâi tit-tio̍h chi̍t ê īⁿ-siōng, lâi bêng-pe̍k I sī beh kiàn-siat chit ê Ông-kok, sī tio̍h phó͘-piàn kàu tī thong sè-kài, tio̍h khui-khoah kàu tī hn̄g-hn̄g, lâi pôaⁿ-kè Tī chèng siū kéng-soán ê peh-sìⁿ ê kài-hān-gōa, ia̍h ū thang kéng-kò hiah ê í-keng teh sit-bāng I ê peh-sìⁿ. “Iâ-so͘ thiaⁿ-kìⁿ chiū kî-kòai, kā tè I ê lâng kóng, Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chhin-chhiūⁿ chit hō ê chhim-sìn, liân Í-sek-lia̍t tiong, góa bē-bat tú-tio̍h. Góa koh kā lín kóng, Tùi tang, tùi sai, ū chōe-chōe lâng beh kàu, kap A-pek-lia̍p-hán, Í-sat, Ngá-kok, chē toh tī Thian-kok; nā-sī kok ê chú-bîn beh tú-tio̍h kóaⁿ-chhut tī gōa-bīn ê o͘-àm; tī-hia beh ū thî-khàu kā-gê chhiat-chhí.” Chit kù ōe Ιû-thài lâng thiaⁿ-liáu sī ke̍k-kî kan-khó͘. “Iâ-so͘ chiū kā pé-chóng kóng, khì ah, chiàu lí ê sìn kā lí chiâⁿ; tú-tú hit-sî, i ê lô͘-po̍k chiū hó.”

Chhin-chhiūⁿ án-ni, chit ê pé-chóng ū siū-tio̍h I ê pò-èng, iā Ιû-thài lâng ū siū-tio̍h I ê kéng-kò, iū-koh sù-tô͘ mā ū tit-tio̍h bêng-pe̍k pa̍t khoán ê jîn-seng kàu-hùn. Ia̍h in ê Chú Iâ-so͘ ū ke tit-tio̍h tùi te̍k ê chek-òan kap kong-kek.

Chit ê sîn-jiah sī chin thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sū. Chóng-sī nā chiong chit ê lâi kap keh-ji̍t I sī kiâⁿ hit chân tōa ê sū saⁿ tùi-pí, sī lóng bô sím-mi̍h thang chhiⁿ-kiaⁿ. Tī hit kúi ji̍t kú, chèng-lâng ê sim put-chí siū kám-tōng lâi kun-tè Iâ-so͘. Ta̍k ji̍t ū hián-chhut thang chhiⁿ-kiaⁿ, sin ê hiān-siōng tī-teh. Chin thang kám-siā ê, chiū-sī LŌ͘-ka ū tùi tī lâng Sī bōe kì-tit ê sū ê tiong-kan, lâi kā lán kóng-khí Ná-in ê chiú-kóaⁿ hū-jîn-lâng ê kiáⁿ chhut-chòng ê kò͘-sū.

Keh-ji̍t, iā chiàu ū chhau-pún sī siá kóng, “koh bô (**jōa) kú,” I ū khì chi̍t ê hiuⁿ-siā, miâ-kiò Ná-in; I ê ha̍k-seng kap kui-tīn lâng ū kap I saⁿ-kap kiâⁿ-khì. Ná-in sī chi̍t ê sòe-sòe ê soaⁿ-lāi koe-á, sī tī Ka-lī-lī lâm-pêng, kūn tī Ún-to-ní (Undor) ê só͘-chāi, tāi-iok lī Ka-pek-lông ū jī-cha̍p eng-lí lō͘. Ná-in ê ì-sù sī khòai-lo̍k, sī súi! Sui-jiân kin-á-ji̍t í-keng sī hong-hòe--khì, tōa-bīn mā iáu-sī ha̍p-kai thang chheng-ho͘ chit ê miâ. Chá-sî chit ê hiong-chhoan ê kó͘-chek mā iáu ōe thang khòaⁿ-kìⁿ put-chí súi, ū hián-jiân tī sió Hi-pek-lûn ê soaⁿ-phiâⁿ, iā hit ê siâⁿ-mn̂g ê kó͘-chek, chiū-sī Iâ-so͘ sī tú-tio̍h chhut-chòng ê, í-ki̍p lī siâⁿ ū chi̍t eng-lí lō͘ hn̄g ê kó͘-chá hit ê thióng-bōng, kàu Tī Kin-á-ji̍t mā sī iáu-kú tī-teh. Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán khòai-khòai thang koh lâi siūⁿ Iâ-so͘ kap kun-tè I ê lâng, tōa-bīn tī chi̍t ê mńg-po͘ kiâⁿ óa siâⁿ hit-sî ê kéng-hóng, chiū-sī chi̍t ê tan-sûn, pêng-hô ê chháu-tōe ê chêng-kéng, ū chōe-chōe cheng-siⁿ tī soaⁿ-ni̍h teh chia̍h-chháu, ū choh-sit lâng tùi hn̂g-ni̍h teh tò-lâi, ū sòe-hàn gín-ná tī siâⁿ-mn̂g-piⁿ teh thit-thô, iā mńg-po͘ nńg-nńg ê ji̍t ū teh chiò tī hiah ê chhiⁿ-chhùi ê chhiū-châng, í-ki̍p tī hit ê chhàn-lān khòai-lo̍k, koh an-chēng ê sòe-sòe ê siâⁿ-lāi ê chhù. It-chhè ê chêng-kéng bô m̄ hián-chhut chhàn-lān, pêng-hô kap khòai-lo̍k. Āu-lâi hut-jiân-kan ū thiaⁿ-tio̍h chin chhiⁿ-chhám teh thî-khàu ê siaⁿ-im. In thiaⁿ-kìⁿ Tī hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi, ū khàng nâ-âu-tóe teh háu ê siaⁿ, iā liâm-piⁿ khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê lâng chòe thâu teh kiâⁿ chhōa chi̍t tīn chin tn̂g teh sàng chòng--ê, tùi hit ê siâⁿ-mn̂g chhut-lâi, chit ê sī ke̍k chhiⁿ-chhám ê chhut-chòng. In ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê sin-si tó Tī hit ê liú-ki sī chòe ê koaⁿ-chhâ ê téng-bīn, iā Ēng pe̍h-sek ê siū-i lâi pau-teh, put-kò thâu-khak kap keng-thâu sī lóng bô pau sím-mi̍h, koh tī koaⁿ-chhâ ê thâu-chêng, ū chi̍t ê hū-jîn-lâng teh kiâⁿ kàu tian-tian tó-tó. In-ūi “I ê lāu-bú sī ko͘-siⁿ chit ê kiáⁿ, koh sī chiú-kóaⁿ.” Chit ê chiū-sī jîn-seng ê tô͘, ū piáu-sī khòai-lo̍k kap thòng-khó͘ saⁿ tùi-chiò ê chêng-kéng, ū piáu-sī tī hit ê khòai-lo̍k, pêng-an ê seng-oa̍h ê tiong-kan, lâi hut-jiân siⁿ-chhut chi̍t ê chhim-khok ê pi-ke̍k ê chêng-kéng.

Ta̍k só͘-chāi ê lâng to lóng hoaⁿ-hí niū lō͘ hō͘ hiah ê chhut-chòng ê lâng kè. Iâ-so͘ í-ki̍p kun-tè ê lâng, ū ēng chun-kèng kap tông-chêng ê sim, lâi siám tī lō͘-piⁿ, hō͘ chit ê hū-jîn-lâng í-ki̍p hit ê sí--khì ê sòe-kiáⁿ kè--khì. Chit ê hū-jîn-lâng sī lóng bô khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ū ēng tông-chêng ê sim lâi khiā tī lō͘-piⁿ.

Lán chit-tia̍p ài lâi sióng-siōng hit-sî ê chêng-kéng.

Lán thang siūⁿ, chit ê hū-jîn-lâng, í-ki̍p tī ta̍k sî-tāi, chōe-chōe bōe sǹg-tit ê hū-jîn-lâng, lóng sī chhōa in ê sí--khì ê sòe-kiáⁿ, tiām-tiām tùi Iâ-so͘ ê bīn-chêng lâi kè--khì. Iā lán chhim-chhim thang kan-khó͘ ê, chiū-sī khòaⁿ-kìⁿ chōe-chōe sòe-kiáⁿ, tī in ê cheng-sîn-chiūⁿ í-keng sí--khì; iā sī pau tī in ê sin-si ê, khiok m̄-sī môa-pò͘ ê siū-i, put-kò sī kiau-ngō͘, koh pháiⁿ ê Si̍p-koàn; iā koh in ê thó͘-kong, chiū-sī hiah ê bô kín-sīn ê pêng-iú, ū ín-chhōa i kàu tī bia̍t-bô ê só͘-chāi; ia̍h chòe lāu-bú ê ê lâng, kan-ta siong-sim thó͘-khùi, chóng-sī lóng bô khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ sī khiā tī lō͘-piⁿ. Lán chai sui-jiân in bô khòaⁿ-tio̍h I, iáu-kú I sī put-sî ū hián-chhut tī hit hō chêng-kéng ê tiong-kan. “Chú ū khòaⁿ-kìⁿ, chiū lîn-bín i.” Lán m̄-bián kàu Ná-in, iā-sī kàu-gia̍h ū thang khòaⁿ-kìⁿ chit khoán ê chêng-kéng.

Bô lūn tī sím-mi̍h lâng ê kè-e̍k tiong, tē-it thang siong-sim ê chêng-kéng, chiū-sī ōe kì-tit ū khòaⁿ-kìⁿ hū-jîn-lâng teh khàu i ê sòe-kiáⁿ sí--khì, iā kiám-chhái koh-khah siong-tiōng ê, chiū-sī in teh thî-khàu in ê sòe-kiáⁿ, ti̍t-ti̍t teh tūi--lo̍h-khì. Kî-si̍t chit ê Ná-in ê kò͘-sū ê tiong-sim kàu-hùn, chiū-sī kóng, Lán tio̍h ōe kì-tit Iâ-so͘ put-sî ū hián-chhut tī hit hō ê chêng-kéng, lâi teh lîn-bín i. I sī lîn-bín ê, m̄-sī chi̍t ê loán-jio̍k ê lâng ê khang-khang ê lîn-bín. Chit ê chiū-sī chi̍t ê chì-kôaiⁿ, chiâu chn̂g thiàⁿ-thàng ê Siōng-tè ê lîn-bín. I beh ín-chhōachit-ê sí--khì ê gín-ná, ji̍p tī hit ê khah ko-siōng ê sè-kài, iā I sī pí chòe lāu-bú ê lâng koh-khah siong-sim teh khòaⁿ-kò͘ lán ū chōe ê lâng, bô lūn Tī Kim-sè, á-sī lâi-sè, I sī ǹg-bāng ōe-thang chhē tio̍h hiah ê sit-lo̍h--khì ê lâng, koh tò-tńg chiū-kūn I. Si̍t-chāi to̍k-to̍k chit hō Hok-im chiah ōe thang hō͘ lán khòai tam-tng chit khoán ê kéng-hóng.

Iâ-so͘ chù-sîn khòaⁿ hit ê khó͘-thàng ê hū-jîn-lâng. Iā hū-jîn-lâng chai-iáⁿ Iâ-so͘ ê sim ū teh tông-chêng i. Kè (**tia̍p-á)-kú Iâ-so͘ chiū chhun-chhiú lâi bong hit ê koaⁿ-chhâ, ia̍h hiah ê kng koaⁿ-chhâ ê lâng chiū thêng-kha tiām-tiām. Āu-lâi I sī chhut hit ê ū koân-lêng ê ōe, ū chhì-kek kàu tī hit ê sí-lâng ê sim-sîn, iā ū chhì-kek kàu tī i ê lêng-hûn sī khì ê sîn-lêng ê sè-kài. Tùi án-ni “sí ê lâng chiū khí-lâi chē, sòa kóng ōe, Iâ-so͘ chiū chiong i hō͘ i ê lāu-bú.” Tú-tú chiàu lán siông-siông sī teh kóng ê ōe, “I ê khoán kiám m̄-sī chhin-chhiūⁿ án-ni mah?” Lán iā thang ēng kèng-khiân ê liām-thâu lâi kóng, Che kiám m̄-sī “tú-tú chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê khoán mah?” In-ūi tī hit ê chiong-lâi ê sè-kài, I beh chiong sòe-kiáⁿ kau hō͘ in ê lāu-bú, che kiám m̄-sī hō͘ lán tùi tī hit ê Sī beh lâi ê hoaⁿ-hí ê ji̍t, ke-thiⁿ chhim ê ǹg-bāng mah?

In-ūi chit ê kò͘-sū, si̍t-chāi ū piáu-sī Siōng-tè ê sim-pak hō͘ lán khòaⁿ-kìⁿ. Chit ê kò͘-sū, m̄-sī sian-kó͘, chit ê sī si̍t-sū. In-ūi tī hit-sî ū kui tōa-tīn ê lâng teh tè Iâ-so͘, koh mā ū pa̍t-tīn ê hōe-chòng-chiá teh khòaⁿ. Ia̍h in lóng ū sì-kòe soan-thôan chit ê sū-si̍t. In chai in lóng sī teh kóng-khí hit-hō lâng Sī bōe-thang sìn-tit ê kò͘-sū. Chit ê sū tiāⁿ-tio̍h sī khòai-khòai siū lâng ê piān-pok. chit ê siau-sit ū piàn-thôan tī choân Ιû-thài í-ki̍p tī hū-kūn it-chhè ê po͘-thâu. In lóng ū hián-chhut kiaⁿ-hiâⁿ ê bīn-māu, koh lâi kui êng-kng Siōng-tè, kóng, “Tōa sian-ti ū heng-khí tī lán tiong-kan.” “Siōng-tè ū khòaⁿ-kò͘ I ê peh-sìⁿ.”

Kin-á-ji̍t kiám m̄-sī ū chōe-chōe bô thun-lún ê hū-jîn-lâng, gâu Ēng kan-khó͘ ê liām-thâu, lâi kiû-kiò kóng, Siáⁿ-sū chit ê gâu lîn-bín lâng ê Chú bô iû-goân hō͘ lán ê sòe-kiáⁿ, tùi sí koh-chài o̍ah-khí-lâi mah? Ah, lán chai lán ê ì-sù, m̄-sī ài án-ni! Sui-jiân ōe-thang hō͘ i koh-o̍ah, lán ia̍h m̄-káⁿ. Tī Iâ-so͘ ê sî-tāi iáu ū chōe-chōe chiú-kóaⁿ hū-jîn-lâng, chhin-chhiūⁿ Ná-in chit ê chiú-kóaⁿ hū-jîn-lâng ê khoán, put-chí ūi-tio̍h in sī sit-lo̍h ê sòe-kiáⁿ teh siong-sim. Ia̍h Iâ-so͘ iû-goân ū lîn-bín in. Chóng-sī I bô ín-chhōa in ê sòe-kiáⁿ koh tò-tńg-lâi. Siáⁿ-sū, tī-chia I chiū ū, lán khiok m̄-chai. Lán thang khiam-pi lâi siūⁿ, I sī bô sím-mi̍h ài chòe chit ê tāi-chì, iā put-kò sī ūi-tio̍h khn̂g tōa ê bo̍k-tek, chiah lâi chòe. Khak-si̍t nā-sī bô tōa ê bo̍k-tek tī-teh, Iâ-so͘ ún-tàng bô kiâⁿ. In-ūi siat-sú lán nā ū khak-si̍t sìn kóng, Lâng ê sí, chiū-sī chhut-sì tī chi̍t ê koh-khah khoah-tōa ê sè-kài, chiū-sī lán ê lêng-hûn ū chìn-ji̍p, chiâⁿ-chòe chi̍t ê khah chū-iû, khah ko-siōng ê chûn-chāi, lán chiū thang kóng, Iâ-so͘ sī kiâⁿ chit ê tāi-chì sī chhin-chhiūⁿ chiong koe-á-kiáⁿ hō͘ i koh nn̂g ji̍p-khì tī koe-nn̄g-khak-lāi, chiong gín-ná hō͘ i koh ji̍p-khì tī lāu-bú ê pak-tó͘ lāi, iā chiong bé-ia̍h hō͘ i koh khì chiâⁿ-chòe chhâm-á chi̍t-poaⁿ-iūⁿ. Iâ-so͘ it-seng ū saⁿ-pái hō͘ lâng tùi sí koh-o̍ah. To̍k-to̍k I chiah ōe thang kóng-khí hit ê in-toaⁿ. Chóng-sī lán iā thang kèng-khiân lâi chhui-sióng, I bô koh kiâⁿ khah chōe pái ê sîn-jiah, lâi hō͘ sí-lâng koh-o̍ah ê in-toaⁿ.

Lán tī sim-lāi tio̍h ōe kì-tit lán ê sòe-kiáⁿ. Iā lán tī kî-tó ê tiong-kan, iû-goân tio̍h ōe kì-tit in. Koh tio̍h kám-siā Siōng-tè, ū pī-pān hit ê khah khoah-tōa ê sè-kài, thang hō͘ in khì. In tiàm tī hit ê chū-iû, teh chìn-pō͘ tiong ê seng-oa̍h, sī kàu-gia̍h ōe kham-tit thang thèng-hāu kàu Siōng-tè ê hó ì-sù chiâⁿ ê ji̍t, thang koh chiong in kau hō͘ in ê lāu-bú.