Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-15 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-15 chiuⁿ: LŪⁿ HIOH-KHÙⁿ Ê JI̍T[siu-kái]

Cha̍p-jī sù-tô͘ siū Àn-chhiú-lé ê ji̍t, sǹg-sī tī in ê seng-gâi tiong ê chi̍t choán-ki. Tī í-chêng in lâi kap Iâ-so͘ tiàm, sī ū-sî ū-chūn, chiū-sī tī hit ê bô it-tēng ê thó-hái ê seng-oa̍h ê tiong-kan, ū làng-phāng ū êng chiah lâi chhē I. Chóng-sī chit-tia̍p in sī tio̍h pàng-sak sè-kan ê sū-bū, tio̍h “pàng-sak it-chhè lâi tè I” tio̍h óa-khò in sī lia̍p-chek khí--lâi ê tām-po̍h chîⁿ, í-ki̍p chèng-lâng ê hó-ì lâi î-chhî in ê seng-oa̍h. Chit-tia̍p I chí-ū té-té ê sî-kan thang kap in saⁿ-kap tiàm. Só͘-í chiàu khòaⁿ tùi chit-tia̍p khí, I ū ēng choân sim-sîn lâi kà-sī in, hùn-liān in, ǹg-bāng kàu sî I thang lī-pia̍t in khì. Iā chit-tia̍p khí, lán nā múi-pái teh siūⁿ I ê sîn-jiah, í-ki̍p I ê kà-sī hit-sî, lán tio̍h put-sî ōe kì-tit, che lóng sī tī ha̍k-seng ê bīn-chêng, koh sī ūi-tio̍h in lâi kiâⁿ ê. Chèng ha̍k-seng khiok-sī lóng m̄-chai chit ê chêng-hêng, iáu-kú I sī kiâⁿ it-chhè ê sū, choan-choan sī ūi-tio̍h beh hùn-liān in ê.

In siū-tio̍h hit ê giâm-siok ê kéng-tiàu liáu, keh bô (**jōa)-kú, tī ū chi̍t ji̍t Iâ-so͘ ū chhe-khián in, hō͘ in ka-kī chhut-khì thôan Siōng-tè kok ê Hok-im. Che bêng-bêng sī teh hùn-liān in, hō͘ in thang tam-tng chiong-lâi ê sū-gia̍p. In tek-khak tio̍h thòan-liān, sui-jiân Iâ-so͘ bô sî-siông kap in chòe-hé, iā hó-táⁿ lâi ka-kī chìn-chêng khì thôan Hok-im. In tek-khak tio̍h thòan-liān kàu ōe-hiáu tan-sûn sìn-khò I, bián tòa chîⁿ-tē, á-sī tòa sím-mi̍h bûn-pîn lâi chhut-gōa chòe kang. In tek-khak tio̍h chiâⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê khim-chhe, giâm-siok lâi chhut-mn̂g, ia̍h in-ūi án-ni, I ū kā in kóng, “Góa beh hō͘ lín ū koân thang kiâⁿ sîn-jiah, ia̍h lín kàu ta̍k só͘-chāi tio̍h thôan kóng, “Siōng-tè ê kok kūn lah.” Lán khòai-khòai thang siat-sióng in sī í-keng kòaiⁿ-sì chhut-gōa khì chòe seng-lí, só͘-í put-chí ū hùn-liān in ê sim, ū lī-ek chiong-lâi chòe thôan-kàu ê kang.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, tōa-bīn sī chiàu sù-tô͘ ê miâ-pió ê khoán, nn̄g ê nn̄g ê, chiū-sī Hui-le̍k kap Pa-to-lô-mái, Má-thài kap To-má, í-ki̍p kî-thaⁿ chi̍t-tùi chi̍t-tùi, lâi lī-khui I chhut-hoat khì chòe kang. Ha̍k-seng chhut-khì thôan-kàu ê sî, Iâ-so͘ ún-tàng ū chhiat-chhiat thòe in kî-tó, iā bián-lĒ in ê sim.

Lán tú-tú teh liāu-bāng in ê sî, lán ū khòaⁿ-kìⁿ in koh tńg-lâi Ka-pek-lông. Tōa-bīn in ū chin kóaⁿ-kín tńg-lâi, sòa pò-kò in sī thiaⁿ-kìⁿ chi̍t ê pháiⁿ ê siau-sit. In-ūi tī lâm-pêng ta̍k só͘-chāi, ū bô hó ê hong-siaⁿ, teh kóng-khí Hi-lu̍t ông ū thâi-sí Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān tī Má-kài-ní-su ê ga̍k-lāi. Chóng-sī I sī í-keng chai-iáⁿ chit ê siau-sit, in-ūi “i ê ha̍k-seng lâi siu i ê sin-si khì bâi-chòng; chiū khì kā Iâ-so͘ kóng.”

Cha̍p-jī ê ha̍k-seng tńg-lâi, sim-koaⁿ-thâu jia̍t-phok-phok, teh hoaⁿ-hí in ê sêng-kong. “Chú ah, ēng lí ê miâ kúi iā hâng-ho̍k goán.” Lán ê Chú Iâ-so͘ thiaⁿ-liáu, móa-sim hoaⁿ-hí kám-siā. In-ūi chiah ê tan-sûn ê lâng, tiàm Tī Ki-tok chiah ê eⁿ-á, í-keng ōe-hiáu thôan Siōng-tè kok ê Hok-im, hō͘ lâng tit-tio̍h I ê un-tián.

Lán tī-chia beh lâi lūn-khí tī lán ê Chú ê toān-kì tiong chi̍t chân súi ê sū. Iâ-so͘ ū beh chhōa in khì soaⁿ-ni̍h hioh khùn. In tńg-lâi, ū khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ū ūi-tio̍h Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān hō͘ lâng hāi-sí lâi iu-būn, ia̍h tōa-bīn iû-goân ū ūi-tio̍h pa̍t mi̍h sū lâi iu-būn. In koh ū khòaⁿ-kìⁿ Ka-pek-lông ê lâng lóng chhiāng-chhiāng-kún, put-chí iô-choah. Tùi Ka-lī-lī ê choân-tōe, ū kui tōa tīn ê lâng chū-chi̍p lâi chiū-kūn Iâ-so͘. In iû-goân ūi-tio̍h Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān siū hāi-sí lâi put-chí chhau-sim, iā put-chí siū-khì lâi kong-kek Hi-lu̍t ông ê chân-jím. In him-bō͘ ài kìⁿ Iâ-so͘, sòa lâi thiaⁿ I ê kà-sī. Chóng-sī chiàu khòaⁿ keh-ji̍t sī tú-tio̍h ê sū, lán thang liāu-sióng in ū khn̂g khah chhim ê ì-sù tī-teh, chiū-sī tī àm-chīⁿ ê tiong-kan it-poaⁿ ê bîn-chiòng ū chi-bú chī-chū, ū ǹg-bāng ài beh khí kek-bēng, lâi hû Iâ-so͘ chòe in ê thâu-lâng, chòe Bí-sài-a. Kiám-chhái in tiong-kan ū chōe-chōe teh siūⁿ. Hi-lu̍t ông chòe-āu lâi chòe chit khoán ê hêng-ge̍k, ún-tàng ōe hòan-khí I ê koat-sim, chhut-thâu lâi chín-kiù Siōng-tè ê peh-sìⁿ thoat-lī in ê ap-pek-chiá ê gû-taⁿ. Hok-im-su tù-chiá ū biô-siá Ka-pek-lông ê chèng-lâng teh soan-jióng ê chêng-kéng, chiū-sī chèng-lâng sim-lāi lóng iô-choah, iā chōe-chōe lâng lâi-lâi khì-khì bô sî thêng, koh lóng chū-chi̍p tī chit ê sòe-sòe ê thôan-thé ê sin-piⁿ lâi tōa-siaⁿ soan-jióng, tì-kàu in lóng bô thang hioh-khùn, “in-ūi óng-lâi ê lâng chōe, liân chia̍h iā bōe kò͘-tit.”

Āu-lâi Iâ-so͘ ū kóng chit kù ōe, chiū-sī tú-tú in sī khiàm-ēng ê. “Lín ka-kī kap góa lâi khì khòng-iá ê só͘-chāi, hioh-khùn (**tia̍p-á)-kú.”

Iâ-so͘ chai-iáⁿ in sī ài hioh-khùn. Hit-chōa ê thôan-kàu sī chám-jiân kan-khó͘. In ê sim-sîn í-ki̍p jio̍k-thé, sī chám-jiân ià-siān, chèng-lâng lóng teh bián-kióng I chòe ông, che kiù-kèng Sī bô lī-ek in. Só͘-í in ū khiàm-kheh ôan-choân piàn-ōaⁿ ū hioh-khùn ê seng-oa̍h. Bián kóng, I sī pí in koh khah khiàm-ēng chit hō ê seng-oa̍h. Lán tio̍h chai-iáⁿ Iâ-so͘ sī chhin-chhiūⁿ lán chi̍t-poaⁿ, iû-goân ū khiàm-kheh ū piàn-ōaⁿ ê hioh-khùn ê seng-oa̍h. I ū siūⁿ-tio̍h ài chhōa in khì khòng-iá, chhiū-nâ lāi, í-ki̍p soaⁿ-kan ê chúi-chôaⁿ piⁿ lâi an-chēng in ê sim-sîn, sòa lâi kau-pôe Siōng-tè, che sī put-chí lī-ek in. “Lín ka-kī kap góa lâi khì khòng-iá ê só͘-chāi, hioh-khùn (**tia̍p-á)-kú.”

Chhin-chhiūⁿ chit khoán hó, koh chhin-chhiat ê chiau-thāi, hō͘ lán it-hoat ài kap I saⁿ chhin-kūn. si̍t-chāi Iâ-so͘ sī put-sî chhin-chhiūⁿ án-ni. I chai-iáⁿ lán ê sin-thé ê cho͘-chit, iā ōe kì-tit lán, put-kò sī chi̍t-lia̍p ê tîn-ai, só͘-í chāi hiah ê put-chí thoa-bôa kàu sim-sîn ià-siān ê lâng, bô m̄ tōa hoaⁿ-hí lâi bêng-pe̍k Iâ-so͘ ū tông-chêng lán, ài lán tio̍h ū hioh-khùn ê seng-oa̍h, iā chai-iáⁿ hioh-khùn ê sî-kan kap tio̍h-bôa ê sî-kan pîⁿ-pîⁿ sī chhut-tùi Siōng-tè ê chhin-chhiat ê ì-sù.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, in ū chhut-khì beh an-hioh in ê sim-sîn.

Pí-tek ū cháu-khì sái i ê hit-chiah chho͘-lī ê sòe-chiah chûn-á óa lâi bé-thâu. Hit-sî in ê Chú Iâ-so͘ chiū lo̍h-khì chē Tī chûn-ni̍h, iā āu-lâi in iû-goân lóng ji̍p-khì chē. Jiân-āu chiū lūi hit ê tê-sek ê phâng khí-khì. In chiū n̂g tang-pak pêng lâi khui-chûn, ti̍t-ti̍t chìn-chêng kòe-kàu tī hit ê khòng-iá ê só͘-chāi, lâi siám-pī hit ê put-chí jia̍t-nāu, sim-sîn kín-tiuⁿ ê kūn(**kûn)-chiòng, koh chi̍t pái lâi hióng-siū chē chûn ê khòai-lo̍k, iā chi̍t lō͘ tāi-ke lóng jia̍t-jia̍t hôe-sióng in sûi-lâng ê thôan-kàu ê keng-giām, saⁿ-kap lâi kóng lâi chhiò, iā tāi-ke lóng saⁿ-chiⁿ chhah lâng ê ōe-phāng lâi kóng-ōe, ū sî-á iā sòa Ēng siū-khì kap ai-siong ê sim lâi tùi Iâ-so͘ kóng-khí in sī thiaⁿ-kìⁿ, lūn Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān sí tī Má-kài-ní-su ê ga̍k-tiong ê sū-chêng.

Chóng-sī chhin-chhiūⁿ chōe-chōe put-chí tio̍h hioh-khùn ê bô êng ê lâng sī keng-giām ê khoán-sit, in chai-iáⁿ in Sī bô hiah khòai thang tit-tio̍h an-hioh ê ki-hōe. In-ūi khiā tī hōaⁿ-téng hiah ê kui tōa tīn lâng, Sī bōe bián-tit ài tè I. Chit-tia̍p Iâ-so͘ só͘ tiàm tī chòe ū jîn-khì ê sî-chūn. chèng-lâng ū khòaⁿ-kìⁿ chûn sī khì ê hong-hiòng, ia̍h lán ū khòaⁿ-kìⁿ chōe-chōe lâng chòe-tīn, chin-kóaⁿ-kín iân hit tiâu Ka-lī-lī ô͘ ê pak-pêng bīn ê tō-lō͘ ti̍t-ti̍t khì, iā liân hū-jîn-lâng chhiú-ni̍h sī phō phòaⁿ-pīⁿ ê sòe-kiáⁿ, to iā siūⁿ ài kap chèng-lâng chòe-tīn saⁿ-kap cháu kàu hit pêng ê só͘-chāi.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so͘ in tāi-ke kàu hit-pêng hōaⁿ, hit-sî lâng to í-keng that-that tīⁿ Tī hōaⁿ-piⁿ, tì-kàu in chha-put-to oh-tit thang siōng-lio̍k. Iâ-so͘ kè-e̍k ài beh an-chēng, chóng-sī kiat-kio̍k hit ê kè-e̍k sī sit-pāi. Put-kò I put-chí hoaⁿ-hí lâi chiap-la̍p in. Ū káng kúi-nā chheng lâng tng I ko͘-to̍k bô-liâu êsî, ū àm-chīⁿ óa-lâi beh chiū-kūn I, sòa chó͘-chí I ê kè-e̍k. Chóng-sī in ū him-bō͘ I, iā-sī put-chí him-bō͘ I. Chāi Iâ-so͘ teh khòaⁿ, chit hō sim-chêng put-sî sī kàu-gia̍h boán-chiok I ê sim. Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ hiah ê hū-jîn-lâng phō phòa-pīⁿ ê sòe-kiáⁿ, sim put-chí tông-chêng in. Chhin-chhiūⁿ án-ni, I ū ēng lîn-bín ê sim, lâi chiap-la̍p in, sòa tùi in lâi thôan thang hoaⁿ-hí ê hó siau-sit, hō͘ in bêng-pe̍k Siōng-tè sī chòe lán lâng ê PĒ, iā sòa “i-hó hiah ê tio̍h khiàm-ēng i-tī ê.”

Chhin-chhiūⁿ án-ni, hit ê kín-tiuⁿ tio̍h-bôa ê tn̂g-tn̂g ê sî-kan, í-keng kè-khì. Ji̍t í-keng beh lo̍h, iā Iâ-so͘ ū siūⁿ-tio̍h chiah ê lâng, chai-iáⁿ in ún-tàng chin ià-siān, pak-tó͘ put-chí iau. Ia̍h I khak-si̍t iû-goân sī siūⁿ ài beh hùn-liān hit cha̍p-jī ê sù-tô͘. I ài chai-iáⁿ in kàu taⁿ sī í-keng ōe hiáu-tit sìn-khò I kàu sím-mi̍h thêng-Tō͘. Só͘-í I chiū o̍at-thâu lâi n̂g Hui-le̍k. I sī ài Hui-le̍k siūⁿ chit ê būn-tôe. “Lán beh tùi tá-lo̍h bóe piáⁿ lâi hō͘ chiah ê lâng chia̍h ah?” I kóng chit kù ōe, sī ài beh chhì i. Chóng-sī Hui-le̍k bōe hiáu-tit I sī chhì ê ì-sù, chiū ìn kóng, “Sian-siⁿ ah, che sī bōe-ōe ê sū, ēng nn̄g-pah ê gûn-á lâi bóe piáⁿ, ia̍h bô kàu-gia̍h hō͘ in ta̍k lâng tit-tio̍h tām-po̍h.”

Iâ-so͘ lóng bô ài kap Hui-le̍k saⁿ-kap piān-lūn. I chai-iáⁿ chit sî sī tio̍h tiām-tiām chiah hó. I sī ài hō͘ in lâi chhim-siūⁿ chit ê būn-tôe. I teh thèng-hāu beh ū pa̍t-lâng thang liâm-piⁿ lâi ìn. Chóng-sī in lóng bô chi̍t ê ōe hiáu-tit. Kàu ji̍t beh àm ê sî, in lâi chiū-kūn Iâ-so͘ kóng, “Chia sī khòng-iá, ji̍t beh lo̍h lah; chhiáⁿ sì-sòaⁿ chèng-lâng, hō͘ in khì chiu-ûi ê hiuⁿ-siā, ka-kī bóe mi̍h thang chia̍h.” Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín hō͘ in chia̍h.” In ìn kóng, “Chú ah, Lán beh thài-ōe, chóng bô goán Ēng nn̄g pah ê gûn-á khì bóe piáⁿ lâi hō͘ in chia̍h mah?” Tùi chit kù ōe bêng-bêng hō͘ lán chai, Hui-le̍k sī í-keng ū kap in chham-siông liáu lah.

Āu-lâi Iâ-so͘ chiū chhut-thâu lâi chòe. Iâ-so͘ tùi hiah ê iau-gō ê kūn(**kûn)-chiòng sī hián-chhut chit hō chhin-chhiat ê hêng-ûi, si̍t-chāi sī kàu gia̍h úi-tāi. Chóng-sī tùi tī hiah ê cha̍p-jī sù-tô͘, chiū-sī bē-ū cha̍p-hun ê sìn-gióng ê, hit ê kàu-hùn ê éng-hióng sī chám-jiân koh khah úi-tāi. “Lín ū (**jōa) chōe piáⁿ, khì khòaⁿ-māi.” In chiū kā I kóng, lán chiah ū gō͘ ê piáⁿ kap nn̄g bé ê hî-á, chiū-sī chi̍t-sut-á ê tiám-sim nā-tiāⁿ. Tùi án-ni, I chiū hoan-hù in hō͘ chèng-lâng pâi kui-lia̍t lâi chē Tī chhiⁿ-chhùi ê chháu-po͘, iā in chiū hun pan lâi chē, ū-ê chi̍t-pah, koh ū-ê gō͘-cha̍p. “I the̍h hit gō͘ ê piáⁿ, nn̄g bé hî, n̂g thiⁿ lâi chiok-siā, peh hō͘ ha̍k-seng lâi pâi tī chèng-lâng ê bīn-chêng, iā Ēng nn̄g bé hî pun hō͘ chèng-lâng.” Chhiáⁿ lán chù-ì chit-kù giâm-siok ê ōe. “I n̂g thiⁿ chiok-siā; peh piáⁿ hō͘ ha̍k-seng.” Lán thang kóng, tī āu-lâi I teh siat-li̍p Sèng-chhan ê sî, sī ēng ê ōe chha-put-to tú-tú sī chiah ê. Tī (**tia̍p-á)-kú lán siūⁿ -liáu chiū chek-sî bêng-pe̍k, I ê Sèng-chhan ê su-siúⁿ sī í-keng ū khn̂g Tī i ê sim-lāi, iā bêng-pe̍k hit ê piáⁿ chiū-sī tùi thiⁿ-ni̍h lâi ê, beh lâi iúⁿ-chhī lán loán-jio̍k ê jîn-lūi ê lêng-hûn. I chit-tia̍p sī í-keng ū teh pī-pān hit cha̍p-jī sù-tô͘ ê sim, thang bêng-pe̍k Sèng-chhan ê ò-biāu ê tō-lí.

Sù Hok-im-su ê tù-chiá, lóng ū kóng-khí chit ê sîn-jiah. Cha̍p-jī sù-tô͘ lóng ū khòaⁿ-kìⁿ chit ê sîn-jiah, iā kui-tōa tīn ê lâng mā ū khòaⁿ-kìⁿ. Lán kan-ta ài chiàu sī kì-chài ê lâi sêng-siū chit ê sū-si̍t. Chiàu lán sī ū ê tan-sûn ê sìn-gióng, lán sìn chit ê sîn-jiah sī chhut-tùi I ê koân-lêng lâi kiâⁿ ê, in-ūi I chiū-sī Siu-koah ê Chú, tī ta̍k nî I ū ūi-tio̍h lán kiâⁿ chi̍t ê siāng chi̍t-iūⁿ, koh khah tōa ê sîn-jiah, chiū-sī ū hō͘ chi̍t-lia̍p sòe-sòe ê be̍h-á kiat-chiâⁿ koh khah chōe, chiū-sī ū-ê saⁿ-cha̍p Pē, ū-ê la̍k-cha̍p Pē, ū-ê chi̍t-pah Pē.

Hit ê Boán-chhan to iáu-bē soah, hit-sî chiū siⁿ-chhut chi̍t chân chin kan-khó͘ ê sū. Chèng-lâng khòaⁿ-kìⁿ I kiâⁿ chit ê sîn-jiah, hit-sî chèng-lâng ê sim chiū put-chí iô-choah. Iâ-so͘ chai-iáⁿ chèng-lâng ê ì-sù Sī beh lâi ngī-hû I chòe Ông. Chit hāng ê si̍t-chêng, sī teh chí-sī lán chai-iáⁿ it-poaⁿ ê lâng lóng sī àn-sǹg beh hû I lâi chòe thâu. Chit sî choân Ka-lī-lī sǹg-sī tú-tú put-chí iô-choah, iā te̍k-pia̍t ūi-tio̍h Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān siū-thâi, chèng-lâng sī koh khah iô-choah, só͘-í Tī chit hō sî-chūn, chit gō͘ chheng lâng sī kàu-gia̍h ū khùi-la̍t thang siⁿ-khí chi̍t ê kek-bēng ūn-tōng. chit sî koh tú-tú sī Pôaⁿ-kè-choeh, tùi choân sè-kài ê Ιû-thài lâng chōe-chōe chū-chi̍p tī iâ-lō͘-sat-léng. In teh ǹg-bāng thang pek-chhiáⁿ I, hō͘-sàng I chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, iā tī tô͘-tiong ná chū-chi̍p chōe-chōe hoán-pōan ê chèng-lâng, sòa lâi tùi tī thong sè-kài ta̍k kok chū-chi̍p hù Pôaⁿ-kè-choah ê chèng tāi-piáu ê bīn-chêng lâi soan-giân I chòe Ιû-thài lâng ê Ông!

Che sī hui-siông gûi-hiám ê sū. I sī tú-tio̍h ê, bô ū koh pí chit ê, koh khah pháiⁿ ê tùi-te̍k thang chó͘-gāi I ê kè-e̍k. Siat-sú Siōng-tè kok sī tio̍h hián-chhut chhin-chhiūⁿ chi̍t ê sè-kan-tek ê chèng-tī ūn-tōng, chiū kè-khì I sī chòe ê kang, sī kui tī khang-khang, ia̍h tio̍h koh heng-khí pa̍t-mi̍h ê hoat-tō͘, chiah thang ôan-sêng jîn-lūi chín-kiù ê sū-gia̍p.

Tùi án-ni, I tio̍h ài liâm-piⁿ ún-ba̍t I. Liân hit cha̍p-jī sù-tô͘ to iû-goân ū tông-chêng chèng-lâng ê ì-sù, só͘-í I tio̍h bián-kióng in, kiông-kiông pek in lâi ka-kī chiūⁿ chûn, tāi-seng chhut-hoat tńg-khì kàu Pek-sài-tāi, tī hia thèng-hāu I sì-sòaⁿ chèng-lâng.

Āu-lâi I chiū lī-pia̍t in ji̍p-khì soaⁿ-ni̍h kî-tó. Iâ-so͘ ta̍k pái tú-tio̍h gûi-ki ê sî, lóng chiàu án-ni lâi tô-siám i. In-ūi nā bô, Sī bōe-thang chòe sím-mi̍h. Chit-tia̍p hit ê gûi-ki, sī í-keng beh kàu. Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng-lâng, chiām-chiām piáu-sī hoán-khòng I. Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān ê sí, ū piáu-sī I sī tio̍h keng-giām ê sū. Ka-lī-lī it-poaⁿ ê chèng-lâng, ài hû I chiâⁿ-chòe chi̍t ê chhut-miâ ê kek-bēng ê êng(**eng)-hiông, che lóng sī chhui-pek I ê chiong-kio̍k kín-chiâⁿ. I ê kiat-kio̍k teh-beh kàu lah.

Mńg-po͘ ê ji̍t, chiām-chiām ná àm, iā chiām-chiām chhim kàu tī o͘-àm ê pòaⁿ-mî, iā ū thiaⁿ-kìⁿ tōa-hong ê siaⁿ-im, hiù-hiù háu tī soaⁿ-kan, hit-sî hit ê ko͘-to̍k ê Ki-tok, iáu ka-kī chi̍t ê tiàm tī soaⁿ-téng, chiap-sòa thong-mî lâi kî-tó Siōng-tè. Lán thang ēng kèng-khiân ê liām-thâu lâi chhui-sióng, tī hit-sî I ū teh su-sióng I it-seng ê sū-gia̍p, iā ū chu-chu lâi siàu-liām tio̍h chit ê khó-lîn, chōe-ok ê sè-kài; í-ki̍p chá-ji̍t I sī iúⁿ-chhī hiah ê kui tōa tīn ê choh-sit lâng, kap tī chiong-lâi beh thòe I lâi kiàn-siat I ê Sèng-kok, hiah ê siū kéng-soán ê cha̍p-jī ê sù-tô͘ ê sū. In lóng m̄-chai-iáⁿ, I ū put-sî chu-chu teh siàu-liām in, teh thòe in kî-tó. Chit ê sè-kài, chiū-sī chiong chit khoán tāng-tàⁿ, hē Tī i ê sim-koaⁿ-thâu ê, lóng m̄ chai-iáⁿ, iā lóng m̄-bat teh siūⁿ-tio̍h hit ê ko͘-to̍k, bû-liâu ê Iâ-so͘, ū siông-siông teh koan-sim in. Hit gō͘ chheng lâng lóng tī soaⁿ-Ē ê hiuⁿ-siā teh hó khùn. Iā hit cha̍p-jī sù-tô͘ ū put-chí chhiⁿ-kiaⁿ, Iâ-so͘ bô kap in saⁿ-kap tiàm tī chit ê hong-hō͘ ê tiong-kan. In lóng sī chhin-chhiūⁿ lán chi̍t-poaⁿ, chi̍t-ē tú-tio̍h tōa-hong, ge̍k-kéng, chiū put-chí chhiⁿ-kiaⁿ, bīn-sek lóng tài iu-iông, sòa sit-chì khì. Ia̍h lán éng-éng ài bōe kì-tit, m̄-sī án-ni nā-tiāⁿ, lán khah-siông mā sòa ài siⁿ-khí giâu-gî ê sim, iā bô siūⁿ-tio̍h I ū put-sî teh khòaⁿ-kò͘ lán, teh koan-sim lán lóng-chóng ê sū, sòa ūi-tio̍h lán lâi kî-tó Siōng-tè!

Tang-pêng ê thiⁿ-sek ū tām-po̍h âng, hián-chhut beh chòe hong ê khì-siōng. I ū chù-sîn teh khòaⁿ ha̍k-seng tiàm tī kông-hong ê tiong-kan teh “kò-chiúⁿ chin kan-khó͘, in-ūi sī tùi-thâu hong.” In hō͘ hong chhe Tī hái-tiong. In só͘ tiàm tī put-chí gûi-hiám ê tiong-kan, iā chi̍t-sî kè chi̍t-sî, hit ê sè-bīn sī ná gûi-hiám. Khak-si̍t I sī ēng kî-kòai ê hoat-tō͘, lâi chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ teh hùn-liān in ê sìn-sim. In thâu-chi̍t pái sī tī ji̍t-sî lâi tú-tio̍h hong-hō͘, ia̍h hit-sî I ū kap in saⁿ-kap tiàm tī chûn-ni̍h, ia̍h in ū siū-tio̍h kà-sī, chai-iáⁿ tiàm tī i ê sin-piⁿ chiū bô ū gûi-hiám tī-teh. chóng-sī Iâ-so͘ bô tī jio̍k-thé kap in saⁿ-kap tiàm ê sî, in tio̍h ōe hiáu-tit sìn-khò Iâ-so͘, ōe hiáu-tit tùi sìn lâi kiâⁿ, m̄-sī tùi sī khòaⁿ-kìⁿ. I tńg-khì PĒ ê tau hit-sî, chit ê iù-tī ê Kàu-hōe tek-khak sī tio̍h chìn-ji̍p tī hong-hō͘ ê sè-kài. Hong-hō͘ kàu ê sî, in bô thang tiàm I ê sin-piⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ chòe? Eng-chiáu ài kóaⁿ i ê sòe-chiah chiáu-á-kiáⁿ lâi pe kè soaⁿ-khiⁿ, chóng-sī khòaⁿ-kìⁿ chiáu-á-kiáⁿ put-chí chhiⁿ-kiaⁿ, beh po̍ah--lo̍h-khì ê sî, chiáu-bú chiū pe lo̍h-khì kiù in, chhin-chhiūⁿ án-ni, chit-tia̍p Iâ-so͘ ū pàng hō͘ in ka-kī chìn-chêng khì ji̍p tī gûi-hiám ê tiong-kan, in-ūi tī chiong-lâi I bô thang tī jio̍k-thé siông-siông kap in saⁿ-kap tī-teh. I ū ài in tio̍h ōe hó-táⁿ lâi ka-kī chhut-hoat khì, iā ǹg-bāng in ōe bêng-pe̍k, sui-jiân tī bô khòaⁿ-kìⁿ ê tiong-kan, I iû-goân put-sî kap in saⁿ-kap tī-teh. Lán ài kî-kòai in chiah ê lâng tī khah āu-lâi ê kò͘-sū tiong, àn-chóaⁿ ōe hián-chhut hiah-ni̍h ū ióng-kám ê sìn-gióng, hit-sî lán tio̍h siông-siông ōe kì-tit, in sī í-keng ū siū-tio̍h chit khoán kîⁿ(**kî)-īⁿ ê hùn-liān.

Thiⁿ phah-phú kng ê sî, chiū-sī “mî-sî sì-kiⁿ,” hut-jiân-kan in ū khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ tùi hái-bīn kiâⁿ óa-lâi chiū-kūn in. Khí-thâu in chi̍t-ē khòaⁿ-liáu, chin chhiⁿ-kiaⁿ, chiū chhut tōa siaⁿ lâi âu-kiò, tú-tú sī chhin-chhiūⁿ lán ê khoán-sit, ū-sî tī sím-mi̍h ge̍k-kéng, á-sī sí-sit ê sî, I ū kiâⁿ óa-lâi chiū-kūn lán, kiám-chhái sī beh chhōa lán sī thiàⁿ ê lâng chìn-ji̍p khì tī hit ê khah khoah tōa ê sè-kài, hit-sî lán iû-goân chin chhiⁿ-kiaⁿ, chiū chhut tōa siaⁿ lâi âu-kiò. Chóng-sī tī hit ê kông-hong ê liáu-āu, in ū thiaⁿ-tio̍h I ê siaⁿ-im; chhin-chhiūⁿ án-ni, chin thang kám-siā Siōng-tè, lán ū ê lâng keng-giām-tio̍h jîn-seng ê hong-hō͘ liáu, hit-sî iû-goân ū thiaⁿ-tio̍h I ê siaⁿ-im kóng, “An lín ê sim, sī góa, m̄-bián kiaⁿ!”

Chóng-sī in tùi chit ê keng-giām sī tit-tio̍h ê kà-sī, m̄-sī kan-ta án-ni nā-tiāⁿ. tiàm tī i ê bīn-chêng in hut-jiân hoán-tńg chiâⁿ-chòe ū khak-sìn ê lâng, chiông-tiong ū chi̍t ê ha̍k-seng chiū chhut-siaⁿ lâi âu-kiò. Chū-jiân hit ê ha̍k-seng chiū-sī Pí-tek, chiū-sī hit ê sèng kek-lia̍t, jia̍t-chêng ê Pí-tek; i ta̍k pái kóng-ōe to lóng sī hán-tit siūⁿ, chiū kóng-chhut, iā i kó-jiân ū thiàu--lo̍h-khì hái-ni̍h, iā tī hái-tiong khòaⁿ-tio̍h hái-éng chiah lâi chhiⁿ-kiaⁿ, “Chú ah, kó-jiân sī lí, chiū bēng-lēng góa chiū-kūn lí.” Pí-tek ū kiàn-siàu tú-á-chiah hiah-ni̍h chhiⁿ-kiaⁿ, só͘-í chit-tia̍p i hut-jiân ū siⁿ-khí khak-sìn, siūⁿ kóng i sī beh chòe ê, sī ōe pôaⁿ-kè tī ta̍k lâng sī ōe chòe ê. Án-ni kiám m̄-sī tú-tú chhin-chhiūⁿ Pí-tek ê sèng-chit mah? Iâ-so͘ siū tèng ê chìn-chêng mî, Pí-tek iû-goân tú-tú kóng siāng-khoán ê ōe. “Chèng-lâng sui-jiân siū that-gāi, nā-sī góa bô án-ni.”

Iâ-so͘ kā i kóng, “Lâi”. Iâ-so͘ si̍t-chāi ū thiàⁿ-thàng chit ê sèng-chêng kek-lia̍t ê Pí-tek. I iû-goân mā-sī ū thiàⁿ-thàng hiah ê siông-siông chhò-gō͘ ê ki̍p-sèng ê lâng. “Pí-tek chiū tùi chûn-ni̍h lo̍h-khì kiâⁿ chúi-bīn, beh chiū-kūn Iâ-so͘.” SĪ lah, i gia̍h-ba̍k lâi khòaⁿ I ê sî, i chiū ōe. Chóng-sī i chi̍t-ē khòaⁿ pa̍t-ūi, sòa khòaⁿ-tio̍h hong-éng teh chhiāng-chhiāng-kún, hit-sî i chiū chhiⁿ-kiaⁿ kóng, “Chú ah, kiù góa, beh tîm--lo̍h-khì lah.” Chóng-sī Pí-tek tek-khak tio̍h kiat-liân tī i, chiū-sī tiāⁿ-tio̍h bô beh hō͘ i tú-tio̍h tōa ê sit-pāi ê. Iâ-so͘ sûi-sî chhun-chhiú lâi khan i kàu tī an-choân ê tē-pō͘, hit-sî I chiah ēng un-jiû ê ōe lâi chek-pī i kóng, “Sió-sìn ê lâng, siáⁿ-sū giâu-gî?” Siat-sú lán ê sim nā bô siⁿ-khí giâu-gî, chiū lán Sī beh chòe ê sū it-chhè bô m̄ lóng ōe hó sè. Che kiám m̄-sī ōe kham-tit tio̍h ha̍k-Si̍p ê kà-sī mah?

Ah, chiah ê sù-tô͘ ū tit-tio̍h chin kî-īⁿ ê hùn-liān lah!

Hit-ji̍t in sī keng-giām-tio̍h ê kà-sī, mā iáu m̄-sī kan-ta án-ni nā-tiāⁿ. Iâ-so͘ ū piàn-piáⁿ iúⁿ-chhī chèng-lâng, che sū-si̍t sī ài ín-chhōa in tio̍h it-hoat bêng-pe̍k, lūn Sèng-chhan ê khah chhim ê ì-gī. Iok-hān iáu ōe kì-tit kî-thaⁿ Hok-im-su tù-chiá sī hut-lio̍k--khì ê tiám. In lóng tńg-khì Ka-pek-lông lâi hioh-khùn, iā chia̍h pá liáu, Iâ-so͘ ū koh-chài tī hit Ē-po͘ chhut-khì hái-piⁿ. Ia̍h koh ū chōe-chōe sim-sîn iô-choah ê lâng lâi chiū-kūn I. Hiah ê lâng to lóng bô kóng-khí, á-sī gī-lūn sím-mi̍h būn-tôe, to̍k-to̍k lūn khí piáⁿ ê sîn-jiah nā-tiāⁿ. Iâ-so͘ ū thàn in ê sim-chêng. Chóng-sī I ū phah chheⁿ-kiaⁿ in ê sim, chiàu in Sī bē-bat keng-giām-tio̍h ê.

“Bo̍h-tit ūi-tio̍h ōe pāi-hōai ê bí-niû lâi tio̍h-bôa, tio̍h ūi-tio̍h tn̂g-tn̂g tī-teh, éng-oán ê bí-niû lâi tio̍h-bôa, chiū-sī Jîn-Chú só͘ beh hō͘ lín ê. Góa chiū-sī oa̍h-miā ê piáⁿ. Góa sī chin ê piáⁿ, tùi thiⁿ kàng-lo̍h ê. Lín nā bô chia̍h JÎn-chú ê bah, bô lim I ê huih, chiū lín lāi-bīn bô o̍ah.”

Bô kî-kòai I ū phah chhiⁿ-kiaⁿ in ê sim. Chi̍t-ē thiaⁿ-liáu, in ta̍k-lâng ê bīn-sek lóng hián-chhut jû-lōan ê khì-siōng. Tùi án-ni, in ū kap I gī-lūn, sòa piān-pok chōe-chōe ōe. Liân cha̍p-jī sù-tô͘ to iû-goân bōe-ōe liáu-kái. Lán sī ū thiaⁿ-kìⁿ ê siau-sit, tōa-bīn put-kò sī chi̍t ê kán-lio̍k ê pò-kò nā-tiāⁿ. Lán kiám thang hó-táⁿ lâi chhui-chhek tī hit-sî I sī thôan-siū ê su-siúⁿ mah?

Lán ê jio̍k-thé tio̍h khiàm-ēng bí-niû, chhin-chhiūⁿ án-ni, lán ê lêng-hûn iā-sī tio̍h khiàm-ēng bí-niû. Cha-hng lín ê jio̍k-thé ū loán-jio̍k, ū ià-siān. Hit-sî góa ū ēng piáⁿ lâi iúⁿ-chhī lín, lín chiū tit-tio̍h sin ê khùi-la̍t kap goân-khì. Chhin-chhiūⁿ án-ni, tī lín ê sim-sîn ê seng-oa̍h, chit-tia̍p góa beh ēng lín Sī bōe-thang liáu-kái ê hoat-tō͘, chiong góa pún-sin ê oa̍h-miā, kap khùi-la̍t lâi thôan hō͘ lín, lâi ín-chhōa lín. In-ūi góa lâi, Sī beh hō͘ lín ū o̍ah, koh ū hong-sĒng. Hōan-nā chia̍h góa ê bah, siū góa iúⁿ-chhī ê lâng, beh tùi góa lâi tit-tio̍h o̍ah.

Lán lóng bô kî-kòai, in thiaⁿ-liáu tiām-tiām, sim-lāi jû-lōan teh chhiⁿ-kiaⁿ. Kiám-chhái chāi hiah ê chèng-lâng, chiū-sī kòaiⁿ-sì thiaⁿ Tang-iûⁿ ê kàu-su sī kà-sī ê, teh khòaⁿ, chit ê ōe choân-jiân m̄-sī kah hiah-ni̍h tio̍h jû-lōan ê būn-tôe. Iā chāi lán tùi Sèng-chhan ū keng-giām-tio̍h Iâ-so͘ ê oa̍h-miā, í-ki̍p khùi-la̍t ê, teh khòaⁿ, chit-tia̍p lâi siūⁿ I só͘ kóng hiah ê ōe sī khòai-khòai liáu-kái. Chóng-Sī bô kî-kòai, in thiaⁿ-liáu khòaⁿ-chòe sī chin oh-tit ê ōe, só͘-í tùi chit-tia̍p liáu-āu, ū ê lâng chiū bô koh kap I saⁿ-kap kiâⁿ, liân I ê sù-tô͘ I to iû-goân hut-jiân iu-būn lâi tùi in kóng, “Lín ia̍h beh khì mah?” Hiah ê khó-lîn sim-koaⁿ jû-lōan ê sù-tô͘, ū ìn I kóng, “Bô, Chú ah, lí ū éng-o̍ah ê ōe, goán beh khì chhē chī-chūi ah?”

TĪ khah āu-lâi, kàu ū thêng-Tō͘, in ū liáu-kái hit ê ì-gī. Chit-tia̍p lán iā kàu ū thêng-Tō͘, iû-goân ū bêng-pe̍k. “Chit ê sī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê seng-khu, ūi-tio̍h lán phah-phòa ê, Sī beh pó-siú lán ê seng-khu, í-ki̍p lán ê lêng-hûn lâi hióng-siū éng-oán ê oa̍h-miā. Lín the̍h khì chia̍h, ēng án-ni lâi siàu-liām Ki-tok, ū ūi-tio̍h lán phah-phòa I ê sin-khu, lán Ēng sìn kap kám-siā, lâi chia̍h I ê bah, lim I ê huih, chiū thang tit-tio̍h I sī siúⁿ-sù ê oa̍h-miā.”