Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-17 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-17 chiuⁿ: KÒ-PIA̍T KA-LĪ-LĪ[siu-kái]

Ēng chi̍t ê úi-tāi ê kò-pe̍k lâi khai-sí, iā Ēng Hek-bûn-soaⁿ téng ê piàn iông-māu ê sū lâi kiat-bé, hit ê sîn-biāu ê chi̍t chiu-kan, sī piáu-bêng lán ê Chú ê seng-gâi tiong ê chi̍t ê sin ê choán-ki. Chit-tia̍p I khòaⁿ-liáu sī ū khah koh-iūⁿ, khah ko-siōng, khah úi-tāi, iā it-hoat kap lâng saⁿ-lī ê khoán. Chit-tia̍p I ū teh be̍k-sióng I ê chiong-kio̍k. “In-ūi Iâ-so͘ siū chih-chiap chiūⁿ thiⁿ ê ji̍t-kî beh kàu, chiū koat-ì n̂g Iâ-lō͘-sat-léng lâi kiâⁿ.” Chóng-sī lán chhiáⁿ bān-chiah ū-sióng I ê lîm-chiong.

Piàn iông-māu liáu-āu, in sī lī-khui Thiⁿ-ni̍h ê ū tiau-hô ê seng-oa̍h, kàu tī tōe-bīn ê bô tiau-hô ê seng-oa̍h, che sī chi̍t ê bêng-liáu koh tu̍t-jiân ê piàn-chhian. Pí-tek teh siūⁿ in nā ōe thang tiàm tī thiⁿ-ni̍h ê khôan-kéng lâi hióng-siū hô-pêng ê seng-oa̍h sī chin chiàⁿ hó. Chóng-sī in sī tek-khak bōe-thang án-ni. In-ūi tōe-bīn-chiūⁿ ê seng-oa̍h, í-ki̍p i ê lô-khó͘ sī teh chhui-pek in ê sim.

In tú teh kiâⁿ lo̍h-lâi ê sî, lán ū khòaⁿ-kìⁿ in saⁿ-kap teh gī-lūn lâi mn̄g I kóng, keng-ha̍k-sū kóng, Í-lī-a tio̍h tāi-seng kàu, sī cháiⁿ-iūⁿ? I ìn kóng, “Í-lī-a kó-jiân tāi-seng lâi heng-khí bān hāng-sū. I í-keng kàu, lâng iā chhut-chāi ì-sù khoán-thāi i.” Lâng í-keng thâi-sí i tī Má-kài-ní-su ê ga̍k-lāi.

Āu-lâi in koh lo̍h-lâi kàu tī chi̍t ê tn̂g-tn̂g ê soaⁿ-io, pa̍t ê ha̍k-seng só͘ tiàm ê só͘-chāi, hit-sî in ūthiaⁿ-kìⁿ siaⁿ-im lōan chhèng-chhèng, í-ki̍p kui tōa-tīn lâng ê siaⁿ teh kóng pháiⁿ-thiaⁿ, bú-bān ê ōe. Chèng-lâng bêng-bêng sī ū hoat-kiàn-tio̍h in sī siám-pī khì ê só͘-chāi. Ia̍h iû-goân bêng-bêng sī ū tú-tio̍h tām-po̍h bô sim-sek ê sū, in-ūi káu ê ha̍k-seng lóng tiām-tiām, sim-sîn hūn-lōan, koh ū Keng-ha̍k-sū tī-hia teh bú-bān in, teh mĒ in. Chèng-lâng hut-jiân khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ teh kūn-óa in, iā “Hit-sî in khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ liâm-piⁿ tōa gông-ngia̍h.” Kiám-chhái sī in-ūi khòaⁿ-kìⁿ I ê iông-māu, tùi tī hit ê sîn-biāu ê àm-mî ê keng-giām liáu-āu, ū tām-po̍h piàn-ōaⁿ, ū tām-po̍h hián-chhut ui-giâm ê iáⁿ-jiah.

Chóng-sī I ê ba̍k-chiu ū chù-ì khòaⁿ hiah ê sim-lāi ok-to̍k ê Keng-ha̍k-sū. I chiū chek-sî khan I ê lún-neh ê ha̍k-seng lâi tiàm tī i ê sin-piⁿ, pó-hō͘ in. “Lín kap in piān-lūn sím-mi̍h.” Keng-ha̍k-sū chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ, chiū tò-thè khì, ia̍h chèng ha̍k-seng mā sòa tiām-tiām. Chóng-sī tī in tiong-kan, ū chi̍t ê lâng sim-sîn put-chí kín-tiuⁿ, sûi-sî cháu-óa lâi I ê bīn-chêng, kūi-lo̍h pài I kóng, “Sian-siⁿ, góa khún-kiû Lí lâi khòaⁿ-kò͘ góa chit ê kiáⁿ, in-ūi sī góa ko͘-toaⁿ siⁿ ê kiáⁿ.” Hit ê lâng chiū tùi Iâ-so͘ lâi tîn-chêng i ê kiáⁿ chhiⁿ-chhám ê kò͘-sū, kóng-khí i ê kiáⁿ ū hōan-tio̍h é-káu kúi, iā bô lūn tī sím-mi̍h só͘-chāi, kúi ū lia̍h i, sòa kā i hiat-lo̍h hé, hiat-lo̍h chúi, iā “góa bat chhiáⁿ Lí ê ha̍k-seng kóaⁿ i, iā in bōe-ōe.” Che sī thang soat-bêng Keng-ha̍k-sū bú-bān, léng-chhiò ha̍k-seng, iā bô giâu-gî, mā sòa léng-chhiò in ê Sian-siⁿ ê só͘-í-jiân. Chiong chit ê chêng-kéng lâi kap cha-àm hit ê súi-súi ê Thiⁿ-ni̍h ê īⁿ-siōng saⁿ tùi-pí, chit khoán chin chiàⁿ sī chin khó-lîn, thang iàm-hūn ê sū.

“Hàiⁿ ah! m̄-sìn ê sè-tāi ah, góa beh kap lín tòa (**jōa)-kú ah? góa beh thun-lún jōa-kú ah? Tòa i lâi chiū-kūn Góa. Taⁿ kā góa kóng, i hōan-tio̍h chit ê, jōa-kú lah?”

“Tùi sòe-hàn ê sî. Sian-siⁿ ah, Lí nā ōe chòe sím-mi̍h, tio̍h lîn-bín lâi pang-chān goán!”

“Cháiⁿ-iūⁿ kóng, Lí nā ōe ah? Ū sìn ê lâng, ta̍k-hāng lóng ōe. Lí bōe-thang sìn-khò góa mah?”

Gín-ná ê lāu-Pē liâm-piⁿ lâu ba̍k-sái, koh khui-siaⁿ âu-kiò kóng, “Chú ah, góa sìn lah, góa sī sìn bô kàu ê, Lí tio̍h pang-chān góa!” Khak-si̍t ū sìn-sim ê âu-kiò, ún-tàng ōe tín-tāng I ê sim, chiông-lâi ū jōa-ni̍h chōe ê khó-lîn, sêng-si̍t ê hôai-gî-chiá, í-keng ū tùi I lâi chhut-siaⁿ âu-kiò. Hit ê pháiⁿ-sîn chek-sî tùi i chhut-khì. Iâ-so͘ chiū ēng I ê jîn-chû ê chhiú lâi khan hit ê khó-lîn, tiàm tī thô͘-kha teh nòa ê gín-ná khí-lâi, iā chiong i kau hō͘ i ê lāu-Pē.

In lī-pia̍t liáu-āu, chū-jiân chiah ê sit-pāi ê ha̍k-seng chiū mn̄g I kóng, “Chú ah, goán bōe-ōe kóaⁿ i, sī cháiⁿ-iūⁿ?” Hit-sî Iâ-so͘ chiū kā in kóng, choan-choan sī ūi-tio̍h lín ê bô sìn-gióng, sī ūi-tio̍h lín ê sìn-gióng ê thêng-Tō͘ iáu-kú chhián-po̍h, iū-koh chit ê sîn-jiah khiok sī ū te̍k-pia̍t khah khùn-lân tī-teh. Tī-chia ū chi̍t hāng ê kà-sī thang chòe lán ê lō͘-ēng. Ū-sî lán ê sìn-gióng seng-oa̍h ū pàng-sang, tì-kàu thòe-pō͘, tùi án-ni lán bat keng-giām-tio̍h khah bô khùi-la̍t thang kóaⁿ chhut lán ê sim-lāi ê pháiⁿ-tāi. In-ūi tī lán ta̍k-lâng ê tiong-kan, sûi-lâng lóng ū sûi-lâng ê pháiⁿ, hō͘ lán put-chí oh-tit kóaⁿ--chhut-khì. Lán tú-tio̍h hit hō pháiⁿ-ê kàu tī lán ê sî, lán chí-ū tio̍h kūi-lo̍h tùi Siōng-tè kî-tó, í-gōa sī bô hoat-tō͘. “Nā m̄-sī ēng kî-tó kap kìm-chia̍h, chit lūi chiū bōe tit i chhut.”

Chit-tia̍p Iâ-so͘ siūⁿ beh chiām-sî ún-thè lâi an-chēng, kiù-kèng Sī bô thang ǹg-bāng, in-ūi chèng-lâng í-keng chhē tio̍h in. Só͘-í in chiū chhut-hoat koh tńg-khì in tau Ka-pek-lông. Sî-kan sī té-té, bô thang koh tòa Ka-pek-lông kàu (**jōa)-kú, só͘-í I tio̍h pí í-chêng ke chi̍t hoan ê chù-ì lâi hùn-liān cha̍p-jī sù-tô͘. I ài chīn sī ōe ê lâi siám-pī chèng-lâng, iā khah bô ài kong-jiân lâi kiâⁿ kah (**jōa)-chōe ê sîn-jiah, ǹg-bāng I sī kéng-soán chit ê thôan-thé khah ōe chiap-kūn tī i ê sin-piⁿ. Má-khó ū kóng Iâ-so͘ beh tńg-khì Ka-pek-lông ê sî, I sī bô ài hō͘ lâng khòaⁿ-kìⁿ, chiū siám tùi lâng Sī bô teh kiâⁿ ê soaⁿ-lō͘ tńg-khì. Ia̍h tī lō͘-ni̍h I ū koh tùi ha̍k-seng lâi kóng-khí I sī beh tú-tio̍h ê lîm-chiong ê sū.

Chóng-sī in iáu-bē liáu-kái chit ê tāi-chì ê í-chêng, iáu ū chin-chōe ê kà-sī in tio̍h ài chai. Ū-sî lán kiám-chhái beh phah-sǹg kóng, lán nā tī-hia ún-tàng sī ōe pí in khah kín bêng-pe̍k hit ê tāi-chì. Chit-tia̍p chhiáⁿ chù-ba̍k lâi khòaⁿ in. In sī tú teh kiâⁿ soaⁿ-lō͘ beh tńg-khì in tau. In ê Chú ū chòe chêng teh kiâⁿ, iā I ná kiâⁿ, ná teh sàm-su I ê ko-siōng ê su-sióng, chóng-sī ha̍k-seng sam-sam ngó͘-ngó͘, tiàm tī āu-bīn bān-bān teh kiâⁿ, iā ná kiâⁿ ná teh chi-bú chī-chū. In lóng m̄-ài hō͘ I ū thiaⁿ-tio̍h. “In-ūi tī lō͘-ni̍h bat cheng-lūn chī-chūi chòe tōa,” Tī i ê sin ê ông-kok. Bêng-bêng in ū teh àn-sǹg chit-tia̍p sī tī hit ê ông-kok ê hoat-tián siōng ê chi̍t choán-ki. Tōa-bīn in iû-goân ū tām-po̍h khn̂g òan-tò͘ ê sim, kiaⁿ-liáu tī hit-sî Pí-tek, Ngá-kok, í-ki̍p Iok-hān ōe koh siū kéng-soán lâi te̍k-pia̍t kap I bi̍t-chiap kau-pôe. Chhiáⁿ lán bo̍h-tit siuⁿ kè-thâu lâi phoe-phêng in. In ê Chú Iâ-so͘ chiū bô án-ni. In chit-tia̍p put-kò sī tan-sûn ê siàu-liân ê hiong-chhoan lâng, iáu-bē chiâⁿ-chòe sèng-tô͘ kam-gōan hi-seng. Tī in ê sim-lāi, tùi chiong-lâi lóng ū khn̂g chin tōa ê īⁿ-siōng tī-teh, ia̍h tāi-ke lóng teh liâu-bāng, tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chiah ōe-thang chhut-chiòng Tī hit ê ông-kok.

Iâ-so͘ lóng bô chhap-chhùi pòaⁿ-hāng. I pêng-sò͘ sī chin m̄-ài chhap-chhùi tī lâng ê su-khia ê tâm-lūn, ia̍h ta̍k pái I ū kéng-soán tú-hó ê sî chiah lâi kóng-ōe. In phah-sǹg I lóng bô chù-ì teh thiaⁿ in teh kóng sím-mi̍h. Chóng-sī tī keh-àm, in tāi-ke chē tī Pí-tek ê chhù-lāi, hit-sî I chiū ēng un-jiû ê bīn-māu, chhiò-chhiò lâi mn̄g in kóng, “Chhiáⁿ kā góa kóng, khòaⁿ lín tī lō͘-ni̍h teh cheng-lūn sím-mi̍h?” Lán thang sióng-siōng in ta̍k lâng lóng ū hián-chhut kiàn-siàu ê bīn, iā ba̍k-chiu kim lut-lut saⁿ-kap teh khòaⁿ-lâi khòaⁿ-khì. In lóng o̍at piⁿ-á khòaⁿ-tang khòaⁿ-sai, chí-ū Iâ-so͘ m̄-káⁿ khòaⁿ. In í-keng chai-iáⁿ Iâ-so͘ ū bêng-pe̍k in sī teh gī-lūn ê sū, iā tāi-ke sim-lāi put-chí jû-lōan, tì-kàu sòa kiaⁿ kàu tiām-chiuh-chiuh. Lán thang sióng-siōng, hit-sî Pí-tek ê sòe-hàn gín-ná ū cháu-óa Tī i ê kha-thâu-u chêng. chit ê gín-ná sī chin ài kap Iâ-so͘ chòe hó ê pêng-iú. chit ê sòe-hàn gín-ná phōaⁿ, sī hoan-gêng I tò-tńg lâi in tau. Só͘-í I ū phō i khí-lâi chē Tī i ê kha-thâu-u téng, sòa chiong chit ê gín-ná phō Tī chhiú-ni̍h chòe phì-jū lâi kà-sī in kóng, “Lí khòaⁿ, kìⁿ-nā ka-kī khiam-pi chhin-chhiūⁿ chit ê sòe-hàn gín-ná ê, i tī thian-kok chiū-sī chòe tōa.”

Chhin-chhiūⁿ án-ni, I ū chioh sòe-hàn gín-ná ê sim lâi kà-sī in tio̍h m̄-thang ū òan-hūn lâng, tio̍h m̄-thang kan-ta ài kiû ka-kī ê lī-ek. Chit hō sòe-hàn gín-ná ê sim sī I sī put-chí ài-sioh ê, iā tī i ê ông-kok sī tāi-piáu tē-it súi ê un-sù. Chit ê hó kàu-hùn ê gín-ná sī lóng bô teh siūⁿ kóng, chòe hit hō chin hā-chiān ê kang, sī ū sit-lo̍h i ê chu-keh. Gín-ná lóng bô him-bō͘ sím-mi̍h tōa ê sū, mā-sī bô ū sím-mi̍h te̍k-pia̍t ê iau-kiû. gín-ná sī chiàu tōa-lâng só͘ kóng--ê, lâi khì chòe, ia̍h sêng-siū tōa-lâng Sī beh hō͘ i ê mi̍h. I sī chin khòai-lo̍k gâu sūn-èng jîn-seng ê iau-kiû. Gín-ná sī choân-jiân bô ū kò͘-kí ê sim tī-teh. Gín-ná lóng bô pòaⁿ hāng pún-sin ê mi̍h, iā ta̍k ji̍t ê seng-oa̍h sī hoaⁿ-hí khòai-lo̍k lâi sìn-nāi i ê Pē-bú. Ia̍h Iâ-so͘ ū kóng, lâng nā beh chiâⁿ-chòe ū chong-kàu sìn-liām ê lâng, sī tio̍h chhin-chhiūⁿ gín-ná ê khoán, lâi tiàm tī PĒ ê chhù, iā kóng tī Siōng-tè ê bīn-chêng beh hō͘ I khòaⁿ chòe sī tē-it úi-tāi ê lâng, hit ê chú-iàu ê tiâu-kiāⁿ, chiū-sī tio̍h ài ū sòe-hàn gín-ná ê sim.

Chóng-sī Pí-tek chit ê sòe-hàn gín-ná ê kò͘-sū, iáu ū pa̍t-hāng ê kà-sī tī-teh. Iâ-so͘ phō sòe-hàn gín-ná Tī chhiú-ni̍h ê sî, I ū siūⁿ kàu gín-ná ê chiong-lâi, chai-iáⁿ ū chin-chōe bô bak-tio̍h lâ-sâm ê gín-ná, kàu tōa-hàn ê sî, ū ê sòa siū-tio̍h pa̍t-lâng ê iú-he̍k, mā ū ê o̍h pháiⁿ ê bô͘-iūⁿ, tì-kàu sòa chiâⁿ-chòe put-liông ê chheng-liân siàu-lú. Liân lán mā iû-goân siông-siông siong-sim, khòaⁿ-kìⁿ chōe-chōe bô bak-tio̍h lâ-sâm, súi-súi ê gín-ná, ū khiā-khí tī bô sìn Siōng-tè ê Pē-bú ê ka-têng. Lán ū-sî teh kî-kòai, àn-chóaⁿ Siōng-tè thài beh chiong gín-ná ê lêng-hûn lâi kau-tāi hit-khoán sī-tōa-lâng. Lán thang sió-khóa lâi siūⁿ kóng, Siōng-tè iû-goân sī kap lán tông-kám. In-ūi Ki-tok ū siū-khì kóng, “Kìⁿ-nā hō͘ chiah ê sìn góa ê bî-sòe ê chi̍t ê siū that-gāi, hit lâng lêng-khó ū tōa chio̍h-bō tiàu i ê ām-kún, thiām tī chhim-hái. Lín tio̍h kín-sīn bo̍h-tit khòaⁿ-khin in, in-ūi in ê thiⁿ-sài tī thiⁿ-ni̍h, siông-siông kìⁿ góa tī thiⁿ-ni̍h ê PĒ ê bīn.”

Liân cha̍p-jī sù-tô͘ to iû-goân sī khiàm-ēng chit-khoán ê kéng-kài. Iâ-so͘ bē kàng-seng ê í-chêng, hū-jîn-lâng kap gín-ná sī hō͘ ta-po͘ lâng khòaⁿ bô tāng. Lán tī chia ài lâi kóng iáu chi̍t ê hó-thiaⁿ ê kò͘-sū, chiū-sī tī i beh kò-pia̍t Ka-pek-lông ê kúi-nā ji̍t chêng ê chi̍t ji̍t, I iáu-bē chhut-hoat ê í-chêng sī tú-tióh ê, chiū-sī kóng ū hū-jîn-lâng, chhōa in ê gín-ná chiū-kūn Iâ-so͘, ài kiû I kā in chiok-hok. Lūn chit ê kò͘-sū, nā m̄-sī pâi tī chit chām, chiū-sī tú-tú sī I ài beh chhut-hoat khì pa̍t só͘-chāi, chiū í-gōa lán lóng m̄-chai iáu ū sím-mi̍h koh-khah tú-hó ê ūi, in-ūi tī hok-im-su tiong lóng bô piáu-sī chit ê kò͘-sū ê sî-kî kap tiûⁿ-sī. Lán thang siūⁿ tī Ka-pek-lông ū chōe-chōe hū-jîn-lâng si̍t-chāi chin m̄-kam-sim Iâ-so͘ beh chhut-hoat khì pa̍t-ūi lâi kap in saⁿ lī-pia̍t, in-ūi I sī in ê sòe-kiáⁿ sī thiàⁿ ê hó pêng-iú, tùi án-ni ài Iâ-so͘ Tī i beh lī-pia̍t ê sî, lâi kā in hiah ê sòe-kiáⁿ chiok-hok. I tú-tú giâm-siok teh kà-sī ha̍k-seng ê tiong-kan, in ū chhōa kui tōa-tīn gín-ná, óa lâi tī mn̂g-kháu, tī-hia teh lún-neh, m̄-káⁿ ji̍p lâi. Ia̍h I ê ha̍k-seng sī lia̍h ka-kī chòe tē-it iàu-kín, tùi án-ni chiū siū-khì, chin m̄-ài tī hit-hō giâm-siok ê sî-kan, lâi hō͘ hiah ê chì-bî-sòe ê hū-jîn-lâng kap gín-ná kiáu-jiáu I ê sim. Iâ-so͘ khiok sī hán-tit siū-khì ha̍k-seng, chóng-sī chit pái I ū siū-khì in. “Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ án-ni, tōa bô hoaⁿ-hí, kā ha̍k-seng kóng, Iông-ún sòe-kiáⁿ chiū-kūn góa, bo̍h-tit kìm in; in-ūi Siōng-tè ê kok sī chit-hō lâng ê. Chiū phō in, kā in hōaⁿ-chhiú, chiok-hok in.”

TĪ I bē lī-pia̍t ê í-chêng, í-gōa sī ū thôan ê kà-sī, lán khiok sī iû-goân ōe thang thiaⁿ-tio̍h. Chhin-chhiūⁿ ū chi̍t ji̍t Iok-hān mn̄g I kóng, “Goán bat khòaⁿ-kìⁿ chi̍t lâng ēng lí ê miâ kóaⁿ-kúi; goán thang kìm-chí i mah? in-ūi i bô kap goán tè lí.” Iâ-so͘ tùi I kóng, “Bo̍h-tit kìm-chí i, in-ūi kìⁿ-nā bô kong-kek lín ê, chiū-sī ūi lín.”

Koh ū chi̍t-ji̍t, Pí-tek ài chai-iáⁿ lūn sià-bián lâng ê sū, chiū mn̄g kóng, goán sià-bián lâng tio̍h kúi-pái? Tio̍h chhit pái mah? Chóng-sī Iâ-so͘ ìn i kóng, Hé, m̄-sī, tio̍h kàu chhit-cha̍p pái ê chhit pái. sià-bián lâng sī tio̍h bô tàng sǹg pái. In-ūi lán sī tit-tio̍h Siōng-tè ê un-tián, siū sià-bián kàu hiah-ni̍h chōe pái, lán sī tit-tio̍h sià-bián chi̍t chheng bān gûn ê, cháiⁿ-iūⁿ lán ōe-thang lia̍h hit ê khiàm lán chi̍t pah gûn ê hiaⁿ-tī, lâi chhe i ê ām-kún ah?

Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so͘ ū koan-sim lâi kà-sī in, iā chhin-bi̍t lâi kap in kau-pôe, tī chit ê tiong-kan, chi̍t-ji̍t kè chi̍t-ji̍t, jiân-āu I sī ōe-thang tiàm Ka-pek-lông ê chòe-āu ê ji̍t-chí, sòa chiām-chiām kè-khì. Tī chit tiong-kan, lán khah hán-tit khòaⁿ-tio̍h I kiâⁿ sím-mi̍h sîn-jiah, á-sī I ū tùi it-poaⁿ ê bîn-chiòng lâi thôan sím-mi̍h kà-sī. Lán lóng sī khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ kap I ê ha̍k-seng saⁿ-kap tiàm nā-tiāⁿ.

Chhiáⁿ lâi khòaⁿ Iâ-so͘ iáu-bē kò-pia̍t Ka-pek-lông ê tāi-seng só͘ tiàm hia ê chêng-hêng. Sui-jiân lán ún-tàng Sī bô bōe kì-tit I ū tī Ka-lī-lī lâi kéng-tiàu cha̍p-it ê sù-tô͘. Iáu-kú lūn I tī Ka-lī-lī ê thôan-kàu, nā lâi tùi tī i ê úi-tāi ê kè-e̍k lâi khòaⁿ, thang kóng, chha-put-to sī sit-pāi. Khí-chho͘ chèng-lâng lóng hoaⁿ-hí chiap-la̍p I. I sī chám-jiân khah koh-iūⁿ tī hiah ê kiau-ngō͘ ê kàu-e̍k-chiá. I sī phó͘-thong lâng ê hó pêng-iú. Ia̍h in jīn I chòe chi̍t ê eng-hiông, chi̍t ê kok-sùi chú-Gī ê ài-kok-chiá, ài ho̍k-tò “Tōa ê Í-sek-lia̍t.” In teh ǹg-bāng I sī tē-jī ê Iû-tāi Má-ka-pí, beh lâi chòe thâu hō͘ in thang tit-tio̍h chū-iû. Chóng-sī in ê sim ū chiām-chiām bê-lōan, sòa bōe-thang boán-chiok I ê su-sióng. Chin-chōe hit hō sim-lāi chûn khah kóng-khoah ê īⁿ-siōng ê kái-kek-ka, lóng ū put-sî tú-tio̍h chit khoán ê kan-khó͘. Kìⁿ-nā lâng sim-lāi ū khn̂g tē-hng-tek ê iá-sim ê, tiāⁿ-tio̍h Sī bōe-thang bêng-pe̍k I sī thôan ê Siōng-tè kok hit ê khah ko-siōng ê ì-gī. I sī beh chòe ê, choân-jiân m̄-Sī beh chhia-tó in ê tùi-te̍k ê koân-sè, á-Sī beh lâi ho̍k-tò Í-sek-lia̍t ê kok. Só͘-í chit-tia̍p in sī chun-kèng ê lia̍p-pí, Iâ-lō͘-sat-léng ê Keng-ha̍k-sū, í-ki̍p Hoat-lī-sài lâng sī àm-sī ê ōe, í-ki̍p sī giâu-gî ê thài-tō͘, ū hián-chhut hāu-kó lah. In-ūi in khòaⁿ I sī beh lâi hòe-bô Mô͘-se ê lu̍t-hoat, iā hōan-tio̍h An-hioh-ji̍t, koh sī khò kúi-ông Pia̍t-se-pok lâi kóaⁿ-kúi. tùi án-ni, chèng-lâng ū chiām-chiām lī-khui I. I piàn-piáⁿ iúⁿ-chhī gō͘ chheng lâng liáu-āu, I ū chhia-tó in ê chòe-āu ê kè-e̍k, chiū-sī ài beh hû I chòe ông, iā sòa Ēng sîn-pì ê ōe lâi káng-lūn tùi thiⁿ-ni̍h lo̍h-lâi ê Piáⁿ ê tō-lí, tùi án-ni chèng-lâng chiū pàng-sak I iā liân I chì-chhin ê ha̍k-seng tiong to iû-goân ū chōe-chōe “bô koh kap I kiâⁿ,” hit ji̍t si̍t-chāi sī put-chí ū hián-chhut tōa pōe-ge̍k ê chêng-kéng. Chiàu-khòaⁿ liân cha̍p-jī sù-tô͘ to iû-goân ū siū iô-tāng. Iâ-so͘ ū chhim-chhim kám-kak chit ê chêng-kéng, sòa put-chí iu-chhiû, chiū tùi in kóng, “Lín ia̍h beh khì mah?”

Lán ài beh chhì-giām lâng ê úi-tāi ê sim-sîn, sī ài khòaⁿ hit ê lâng ū cháiⁿ-iūⁿ lâi tí-tng i sī tú-tio̍h ê sit-pāi ê sū.

Iâ-so͘ ū ēng tōa ê khak-sìn, chū-chū chāi-chāi lâi tí-tng chit hō ê chêng-kéng. M̄-sī kan-ta ūi-tio̍h I sī Sîn, chiah ōe án-ni, hoán-tńg sī ūi-tio̍h I sī Lâng, ū chīn gī-bū ê lō͘-chām, iā hōan-sū gâu kau-thok PĒ Siōng-tè. To̍k-to̍k sī úi-tāi ê sim-sîn chiah ōe chū-chū-chāi-chāi lâi tam-tng hit hō hōe-thang tô-siám-tit ê sit-pāi ê sū, iā sím-chì hó-táⁿ chìn-chêng kàu tī sí, lâi chiong bān-sū ê kiat-kio̍k kau-thok Siōng-tè.

Chit-tia̍p I teh beh chìn-chêng lâi tí-tng Tī chiong-lâi ūi-tio̍h I sī an-pâi ê ūn-miā. “Iâ-so͘ siū chih-chiap ê ji̍t-kî beh kàu, chiū koat-ì n̂g Iâ-lō͘-sat-léng lâi kiâⁿ.” I ū iu-chhiû lâi kò-pia̍t I ê pún-séng, in-ūi in ū khì-sak I. Khah āu-lâi I ū ūi-tio̍h Iâ-lō͘-sat-léng lâi kan-khó͘ iu-chhiû, chhin-chhiūⁿ án-ni, chit-tia̍p I ū ūi-tio̍h khiā-khí tī Ka-lī-lī ô͘-piⁿ hiah ê khòai-lo̍k ê só͘-chāi, chi̍t nî khah ke, I sī chia̍p-chia̍p teh chhut-ji̍p ê kò͘-hiong, lâi kan-khó͘ ai-siong. Lán ōe-thang sióng-siōng, I tī hit-sî kiâⁿ lō͘ beh chiūⁿ khì Iâ-lō͘-sat-léng ê tô͘-tiong, ū o̍at-thâu lâi chòe-āu khòaⁿ I ê pún-séng.

“Ko-lia̍p-sìn ah, lí ū chai-Ē! Pek-sài-tāi ah, lí ū chai-Ē! Ka-pek-lông ah, lí kiám ōe tit-tio̍h kú-khí kàu thiⁿ mah? lí beh tūi-lo̍h im-hú; in-ūi tī lín tiong-kan sī kiâⁿ chiah ê koân-lêng, nā ū kiâⁿ tī SĪ-to-má, chiū kàu kin-á-ji̍t i iáu tī-teh.”