Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-4 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-4 chiuⁿ: CHÒE-CHHO͘ Ê AN-HIOH-JI̍T[siu-kái]

Chiàu lán sī ōe thang phòaⁿ-toàn, Má-khó sī ū biô-siá ê tē-jī ê chêng-kéng, chiū-sī teh kóng-khí tī koh kè-lâi ê An-hioh-ji̍t, Iâ-so͘ ū ji̍p Ka-pek-lông, lâi thâu-chi̍t pái hián-chhut tī kàu-hōe, iā-sī thâu-chi̍t pái tī Ka-lī-lī lâi kong-jiân soan-thôan I ê sù-bēng. Tong-sî Ιû-thài lâng ê hōe-tn̂g, in téng-po͘ ê lé-pài khah siông sī chiàⁿ káu tiám khí. Hit sî ê hōe-iú put-chí gâu siú lé-pài ê sî-kan. In ê lia̍p-pí ū kóng, “Beh khì kàu-hōe tio̍h kín, beh tò-khì tio̍h bān, ǹg-bāng tī lō͘-ni̍h ū sî-kan thang chim-chiok siūⁿ.” Lán thang sióng-siōng ū chōe-chōe hiong-chhoan ê hōe-iú, tī hit chá-khí, tùi ta̍k tiâu-lō͘ chū-chi̍p tī soaⁿ-téng, lâi tī pé-chóng sī khí hit ê pe̍h-sek ê hōe-tn̂g. In tùi ta̍k ê chng thâu beh chiūⁿ khì hōe-tn̂g kèng-pài, hit ê chêng-kéng, tû-khí in ê chhēng-chhah í-gōa, sī kap lán kin-á-ji̍t ê chèng hōe-iú tùi chng-thâu beh khì hù lé-pài siāng chi̍t iūⁿ, chiū-sī ū choh-sit lâng í-ki̍p thó-hî lâng, chhōa in ê ke-koàn saⁿ-kap teh lâi. Hit ê lāu Se-pí-thài sī chhēng Sī bô (**jōa) hó khòaⁿ ê lé-pài-ji̍t saⁿ, iû-goân ū chhōa i ê hū-jîn-lâng í-ki̍p i ê tōa-hàn kiáⁿ, Ngá-kok, Iok-hān saⁿ-kap teh lâi. Ia̍h An-tek-lia̍t ū kap Pí-tek í-ki̍p i ê ke-koàn, saⁿ-kap tī lō͘-ni̍h teh kiâⁿ, tōa bīn in Sian-siⁿ iû-goân kap in saⁿ-kap teh-beh lâi hù lé-pài. Tùi téng-bīn koe koh ū koán hōe-tn̂g ê Gâi-lī, í-ki̍p “Jîn-sîn, i ê kiáⁿ phòa-pīⁿ tī Ka-pek-lông ê,” ia̍h khak-si̍t, hit ê gín-ná ê lāu-bú ún-tàng ū kap in chòe-tīn beh lâi khòaⁿ, sòa lâi thiaⁿ hit ê chín-kiù in ê sòe-kiáⁿ ê Sian-siⁿ ê kà-sī. Chōe-chōe tiâu koe, lâng lóng that-that tīⁿ, put-chí ū hián-chhut chhàn-lān ê kong-kéng tī-teh. Hit ji̍t hōe-tn̂g-ni̍h, lâng sī chū-chi̍p put-chí chōe, móa kàu mn̂g-kháu. In-ūi in chai-iáⁿ hit ê Siⁿ-hūn lâng ún-tàng ōe khì hù lé-pài; ia̍h chiàu in ê koàn-sio̍k, koán hōe-tn̂g ê ún-tàng ōe chhiáⁿ khah tù-miâ ê lâng-kheh, chhin-chhiūⁿ I hit hō ê lâng lâi soat-kàu chiah tio̍h.

Taⁿ hōe-iú sī lóng chiâu kàu lah. Lán tī-chia beh sī ū sî-kan chiū thang kóng-khí hit sî ê kàu-hōe ê lé-pài lóng-chóng ê sū-chêng. Hit-ji̍t koán hōe-tn̂g ê, ū seng khiā-khí lâi kî-tó khui-hōe. Chhiáⁿ lâi thiaⁿ hit chá-khí su-hōe-chiá khui-hōe ê kî-tó, iā tōa bīn Iâ-so͘ iā sī ū thiaⁿ-kìⁿ ê.

“Chú ah, Lí sī sè-kan ê kun-ông, goán kám-siā Lí, in-ūi Lí ū chhòng-chō kng, koh ū chhòng-chō àm, Lí ū siúⁿ-sù pêng-an, koh ū chhòng-chō bān-mi̍h hō͘ goáni̍.. Goán ê Chú, goán ê Siōng-tè ah, goán kám-siā o-ló Lí, in-ūi Lí ê chhiú sī chhòng-chō ê, ū hián-chhut Lí ê êng-kng; koh Lí ū chhòng-chō oa̍h-miā ê kng lâi chiò sè-kan; si̍t-chāi Lí ê chun-miâ sī tio̍h o-ló bô chīni̍.. À-bēng.”

Āu-lâi ū koh sòa-chiap tē-jī pái kî-tó kóng:

“Goán ê Chú, goán ê Siōng-tè ah, Lí ū ēng tōa ê thiàⁿ-thàng teh thiàⁿ-thàng goán. goán ê PĒ, goán ê Kun-ông ah, Lí ū ēng móa-móa ê chû-pi teh lîn-bín goán. Goán tio̍h kám-siā goán ê chó͘, chiū-sī sìn-khò Lí ê,i̍ in ū thiàⁿ-sioh goán, koh ū kà-sī goán. In ū ēng Lí ê lu̍t-hoat lâi khui-khé goán ê ba̍k-chiui̍.. In ū liân-lo̍k goán ê sim lâi thiàⁿ-thàng, sòa kèng-ùi Lí ê chun-miâ. In-ūi Lí sī Siōng-tè, Lí ū thòe goán pī-pān chín-kiù ê o̍ah-lō͘; Tī chèng pang-kok ê tiong-kan, Lí ū kéng-soán goáni̍.. Chú ah, goán kám-siā Lí, in-ūi Lí ū ēng thiàⁿ-thàng lâi kéng-soán Lí ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t! À-bēng.”

Chhin-chhiūⁿ án-ni, su-hōe-chiá ū kî-tó, iā kî-tó soah, chiū koh lóng-tho̍k kó͘-chá Ιû-thài ê sìn-tiâu, kiò-chòe “Shema” kóng, “Í-sek-lia̍t cho̍k ah, lín tio̍h thiaⁿ! Lán ê Chú, lán ê Siōng-tè chí-ū sī chi̍t-ê,” ûn-ûn; iā sìn-tiâu tha̍k liáu ê sî, ū thiaⁿ-kìⁿ peh-sìⁿ ìn-tap ê siaⁿ-im put-chí hiáng-liāng. Tī hit sî Iâ-so͘ ū chham-ka Tī hit ê tiong-kan, ia̍h Pí-tek, Se-pí-thài í-ki̍p chèng chū-chi̍p ê hōe-chiòng, mā-ū saⁿ-kap lâi khui-siaⁿ ìn kóng:

“SĪ lah, chin-chiàⁿ Lí sī goán ê Siōng-tè, ia̍h sī goán ê chó͘ ê Siōng-tè, sī goán ê Ông, ia̍h sī goán ê chó͘ ê Ông, sī goán ê Kiù-chú, ia̍h sī goán ê chó͘ ê Kiù-chúi̍.. Iâ-hô-hoa koán-hat sè-kài bû-kiông, bû chīn! Goán tio̍h kám-siā o-ló goán ê Chú, chiū-sī chín-kiù goán Í-sek-lia̍t ê. À-bēng.”

Āu-lâi lán ōe thang khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ í-ki̍p hōe-chiòng it-tông àⁿ-thâu lâi liām la̍k chat ê si, lâi chheng-chàn Iâ-hô-hoa Siōng-tè kóng:

(**“)Tio̍h o-ló kám-siā lán ê Chú, lán ê Siōng-tè, chiū-sī lán ê chó͘ ê Siōng-tè, A-pek-lia̍p-hán, Í-sat, Ngá-kok ê Siōng-tè. Tio̍h o-ló kám-siā Iâ-hô-hoa, in-ūi Lí ū pó-hō͘ A-pek-lia̍p-hán. Tio̍h o-ló kám-siā Iâ-hô-hoa, in-ūi Lí ū hō͘ sí lâng koh-o̍ahi̍.. Gōan Lí í-ki̍p Lí ê chun-miâ sèng. A-bēng. Tio̍h o-ló kám-siā to̍k-it bû-jī ê Iâ-hô-hoa Siōng-tè! À-bēng.”

Thâu-chi̍t pō͘ ê lé-pài-sek sī chhin-chhiūⁿ án-ni. Āu-lâi ji̍p tē-jī pō͘, chiū-sī “Soat-kàu ê pō͘-hūn.” In ê lé-pài-sek liáu, lán ū khòaⁿ-kìⁿ koán hōe-tn̂g ê, chìn-chêng óa khí Iok-kūi, ēng kèng-khiân ê thài-tō͘ lâi the̍h Lu̍t-hoat ê chheh kap Sian-ti ê chheh khí-lâi tha̍k. Koán hōe-tn̂g ê, tú-tú beh hian-khui Sian-ti ê chheh lâi tha̍k ê sî, nā-sī ū sím-mi̍h lia̍p-pí á-sī khah chhut-miâ ê lâng-kheh tī-teh, i chiū “chhiáⁿ i lâi kóng tō-lí.” Só͘-í hit-sî lán ū khòaⁿ-kìⁿ koán hōe-tn̂g ê, ū tùi hit ê chē tī Pí-tek ê ūi ê Lâng-kheh kóng, “Sian-siⁿ ah, lí nā ū khó͘-khn̂g peh-sìⁿ ê ōe, chhiáⁿ kóng.”

Hōe-chiòng ê cheng-sîn put-chí kín-tiuⁿ teh kî-thāi ê tiong-kan, I ū tùi hit ê chū-chi̍p chōe-chōe lâng ê kàu-hōe, chhut-lâi khiā tī chèng-lâng ê bīn-chêng. I chiū hian-khui Sian-ti ê chheh, tha̍k liáu-āu chiū khui chhùi lâi kà-sī in. Lán nā ōe thang chai-iáⁿ I tī hit-ji̍t só͘ kóng ê tō-lí, sī ún-tàng put-chí ū chhù-bī tī-teh. Lán nā-sī chí-ū ōe hiáu-tit tùi Sèng-chheh lâi chhē, tōa-bīn lán sī lóng ōe thang chhē-tio̍h hit ji̍t só͘ kóng ê ōe. In-ūi tī hok-im-su ê lāi-bīn ū kì-chài I ê kà-sī put-chí chōe, put-kò sī sòaⁿ-sòaⁿ bô liân-lo̍k tī-teh, iū-koh bô chù-bêng sî-kî kap tiûⁿ-sī nā-tiāⁿ. Phì-jū lâi kóng, Má-thài ê chú-iàu ê bo̍k-tek sī teh-beh phian-chi̍p “Iâ-so͘ ê kà-sī.” Só͘-í chiàu khòaⁿ i ū phian-chi̍p Iâ-so͘ tī soaⁿ-téng soat-kàu liáu-āu, tī Ka-pek-lông só͘ kóng ê chōe-chōe ê kà-sī. Tī Má-thài hit ê tn̂g-tn̂g ê sì chiuⁿ sī ū kì-chài ê kà-sī, kiù-kèng m̄ sī siāng chi̍t sî só͘ kóng ê tō-lí chiah tio̍h. I sī khah bô kòaiⁿ-sì kóng hit hō tn̂g-tn̂g ê soat-kàu. Tī Má-thài hit kúi chiuⁿ sī teh kóng ê, chiàu khòaⁿ sī I chho͘ hián-hiān tī Ka-pek-lông sī soan-giân ê ōe, in-ūi lán ū khòaⁿ-kìⁿ tī-hia ū chi̍t kù ōe sī kap hit kù Má-khó sī ēng lâi teh biô-siá Ka-pek-lông ê lé-pài ê kò͘-sū ê ōe sio-siāng, chiū-sī kóng, “Iâ-so͘ kóng soah, chèng-lâng kî-kòai I ê kà-sī. In-ūi I kà-sī lâng chhin-chhiūⁿ ū koân-lêng ê, bô chhin-chhiūⁿ in ê keng-ha̍k-sū.”

I tī Ka-lī-lī thâu-chi̍t pái beh lâi káng-lūn I ê Hok-im hit-sî, chū-jiân ún-tàng sī ōe tāi-seng kóng kúi kù chòe thâu-sū chiah ha̍p-sek. Iū-koh lán kàu-gia̍h thang sióng-siōng, I soan-thôan Siōng-tè kok ê Hok-im liáu, ún-tàng ū ūi-tio̍h pún-sin lâi piān-bêng; in-ūi lâng teh giâu-gî I sī beh lâi hòe-bô Kū-iok ê lu̍t-hoat. Só͘-í I ū kóng, “Bo̍h-tit phah-sǹg góa lâi sī beh hòe-bô lu̍t-hoat, á-sī sian-ti; góa lâi m̄-Sī beh hòe-bô i, Sī beh èng-giām.” Āu-lâi I ū ēng (**thiām/tiām)-chēng koh ū ui-giâm ê thài-tō͘, sòa-chiap lâi thê-ko Kū-iok ê lu̍t-hoat hō͘ in bêng-pe̍k hit ê khah ko-siōng ê ì-sù; khak-si̍t I ū put-chí hó-táⁿ lâi kan-chèng kóng, “Lín bat thiaⁿ-kìⁿ ū tùi kó͘-chá lâng kóng, M̄-thang hāi-sí lâng; hāi-sí lâng ê, tio̍h siū sím-phòaⁿ. Chóng-sī góa kā lín kóng, Kìⁿ-nā siū-khì i ê hiaⁿ-tī ê, tio̍h siū sím-phòaⁿ. Lín bat thiaⁿ-kìⁿ ū ōe kóng, M̄-thang kiâⁿ kan-îm, chóng-sī góa kā lín kóng, Kìⁿ-nā khòaⁿ-kìⁿ hū-lú lâi tōng-khí io̍k-liām ê, sim-lāi í-keng îm i. Koh lín bat thiaⁿ-kìⁿ ū tùi kó͘-chá lâng kóng, M̄-thang pōe chiù-chōa, lí sī chiù ê chōa tio̍h hêng hō͘ Chú. Tio̍h thiàⁿ lí ê chhù-piⁿ, òan-hūn lí ê tùi-te̍k. Chóng-sī góa kā lín kóng, It-khài bo̍h-tit chiù-chōa. Tùi-te̍k lín--ê, tio̍h thiàⁿ in, khún-tio̍k lín ê, tio̍h thòe in kî-tói̍.. Lūn kàu it-chhè chiah ê lu̍t-hoat, góa ài tùi lín lâi soan-thôan hit ê khah kôaiⁿ, khah chhim ê ì-gī.”

“Chóng-sī góa kā lín kóng,” chit kù sī piáu-bêng Iâ-so͘ tùi Sèng-chheh ū phāu chin thang chhiⁿ-kiaⁿ, hó-táⁿ koh sī ū kôaiⁿ-ui ê thài-tō͘ tī-teh. Lán tī-chia sī chhē-tio̍h chit chām ê kà-sī, siat-sú chin-chiàⁿ sī Iâ-so͘ tī Ka-pek-lông sī káng-lūn ê, lán chiū ōe thang kàu-gia̍h liáu-kái, lūn Ka-pek-lông ê hōe-chiòng ōe cháiⁿ-iūⁿ lâi kan-chèng chit kù ōe, chiū-sī chiàu Má-khó sī teh kóng-khí ê, “Lâng kî-kòai I ê kà-sī; in-ūi I ê kà-sī lâng chhin-chhiūⁿ ū koân ê, bô chhin-chhiūⁿ Keng-ha̍k-sū.”

Hit ji̍t Iâ-so͘ Sī bōe-thang kóng I sī ài kóng ê kàu chheng-chhó. In-ūi I tú khui-chhùi beh kà-sī ê sî, ū tú-tio̍h put-chí hūn-lōan ê sū. In-ūi tú-tú hit-sî tī hōe-tn̂g lāi ū chi̍t ê siáu--ê, hōan-tio̍h kúi ê lâng tī-teh. Chit ê lâng ū nn̄g têng ê jîn-keh; chiū-sī i pún-sin ê jîn-keh kap teh koán-hat i ê pháiⁿ-sîn êjîn-keh tī-teh. Chit ê lâng ê sim-sîn ū khah loán-jio̍k, ū khah hūn-lōan, hit-sî i thiaⁿ-liáu siuⁿ kè-thâu siū kám-tōng, chiū tòng-bōe-tiâu, chiah au-kiò kóng, “Hàiⁿ-à! Hàiⁿ-à! Ná-sat-le̍k lâng Iâ-so͘, goán kap lí sím-mi̍h kan-sia̍p? Goán chai lí sī chī-chūi; chiū-sī Siōng-tè ê Sèng ê!”

Lán thang sióng-siōng Tī hit-sî hōe-chiòng ū nāu-tōng kàu siáⁿ-khoán. Chiū-sī ū chōe-chōe hū-jîn-lâng put-chí chhiⁿ-kiaⁿ; iā chèng-lâng lóng peh--khí-lâi khiā-teh, ài khòaⁿ hit ê siáu lâng. Chóng-sī chèng-lâng chi̍t Ē khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê bīn, chiū chek-sî chiām-chiām siok-chēng khí-lâi. Iâ-so͘ ê (**thiām/tiām)-chēng, koh ū jîn-chû móa-móa ê ba̍k-chiu, chiū liâm-piⁿ chù-ba̍k tī hit ê khó-lîn ê siáu-lâng. Āu-lâi lán ū thiaⁿ-tio̍h I ū ēng giâm-siok ū kôaiⁿ-ui ê ōe, lâi beh bia̍t-bô hit ê pháiⁿ ê khùi-la̍t, kóng, “Lí tio̍h chēng-chēng! tùi chit lâng chhut-khì!”

“Siâ-sîn thiu-chhoah hit lâng, tōa-siaⁿ kiò, chiū tùi i chhut-khì. Chèng-lâng lóng gông-ngia̍h, tì-kàu saⁿ-kap piān-lūn, kóng, Chit ê sī cháiⁿ-iūⁿ? Che sī sím-mi̍h sū. I Ēng koân bēng-lēng siâ-sîn, siâ-sîn iā sūn-thàn I!”

Hit ê An-hioh-ji̍t sī iáu-bē kè-khì. Hit ji̍t chèng-lâng tùi kàu-hōe chhut-lâi beh tńg-khì in tau ê sî, sim-lāi lóng siū tōa kám-tōng, iā chi̍t lō͘ lóng-sī teh kóng-khí tī kàu-hōe lāi sī khòaⁿ-kìⁿ, sī thiaⁿ-kìⁿ ê sū. Ngá-kok kap Iok-hān chit-tia̍p sī kap in ê Chú Iâ-so͘ í-ki̍p Pí-tek saⁿ-kap teh kiâⁿ Tī lō͘-ni̍h. Ιû-thài lâng ê tù-chok ka ū chí-sī lán chai-iáⁿ, sui-jiân Ιû-thài lâng ū khn̂g put-chí goân-bê ê liām-thâu lâi teh siú An-hioh-ji̍t; iáu-kú in tī An-hioh-ji̍t ū hit hō Si̍p-koàn gâu hó khoán-thāi lâng-kheh; chiū-sī chhin-chhiūⁿ lán sī teh kóng ê hit-khoán “Sèng-ji̍t-chhan” (Sunday dinner). Ngá-kok Iok-hān bêng-bêng sī ū hō͘ Pí-tek chhiáⁿ khì saⁿ-kap chē toh lâi chih-chiap Iâ-so͘. Só͘-í in ū lī-khui hōe-tn̂g, tùi hit tiâu káng-kháu ê tō-lō͘ ti̍t-ti̍t lo̍h-khì, “sûi-sî kap Ngá-kok, Iok-hān ji̍p Se-bûn kap An-tek-lia̍t ê ke.”

Chóng-sī hit ê Sèng-ji̍t-chhan to pī-pān iáu-bē piān lè, hit-sî chhù-lāi chiū lōan chhèng-chhèng. In-ūi hit keng chhù ê chú-hū, chiū-sī Pí-tek ê tiūⁿ-ḿ, ū hut-jiân-kan jiám-tio̍h “tāng ê jia̍t-pīⁿ,” chit ê pīⁿ chiū-sī tī hit ê iām-jia̍t kĒ-kĒ ê ô͘-piⁿ sī siông hoat ê phó͘-thong pīⁿ. Tùi án-ni, I chiū ji̍p khì hōaⁿ-chhiú Tī i ê téng-bīn, “jia̍t chek-sî thòe; hū-jîn-lâng chiū sūsu**sū)-hāu in.”

Tī hit ji̍t, chèng-lâng tōa-tōa siū kám-tōng, in ê cheng-sîn sī put-chí kín-tiuⁿ; só͘-í hit-àm chèng tāi-ke ún-tàng chin siān ài hioh-khùn chiah tio̍h. In Ιû-thài lâng ê kui-kú sī chám-jiân giâm. Tī An-hioh-ji̍t nā-sī ji̍t-thâu í-keng lo̍h-soaⁿ liáu, ta̍k-só͘-chāi lóng tio̍h siok-chēng chiah ōe chòe-tit. Chóng-sī hit-ji̍t “kàu hông-hun àm, ji̍t lo̍h liáu, “ hiah ê tiàmtī Pí-tek ê chhù-lāi ê lâng lóng ū thiaⁿ-kìⁿ tī gōa-kháu ū tōa-pō͘ kiâⁿ ê kha-pō͘ siaⁿ, í-ki̍p ū kui tōa tīn lâng saⁿ-kap jia̍t-sim tī-teh tâm-lūn ê siaⁿ-seh. Hit-sî in chi̍t Ē khòaⁿ tùi gōa-bīn chhut-khì chiū ū khòaⁿ-tio̍h “thong-siâⁿ ê lâng lóng chū-chi̍p tī mn̂g-kháu.” Tī hōaⁿ-téng, hōaⁿ-Ē, chúi-piⁿ, chûn-ni̍h, í-ki̍p tī hōaⁿ-ni̍h sī teh pha̍k ê tê-sek ê bāng-ni̍h, it-khài lóng sī hōan-tio̍h jia̍t-pīⁿ ê, ū tó Tī chháu-chhio̍h-ni̍h, koh ū hū-jîn-lâng chhiú phō i ê thòng-khó͘ ê eⁿ-á, mā-sī ū chháu-tōe lâng chhōa i ê chhiⁿ-mî ê sòe-kiáⁿ; iū-koh tī-chia tī-hia, choan-choan to lóng sī ū hit hō chhiú Ēng kông kông-teh ê, hōan-tio̍h kúi ê lâng. Iâ-so͘ ū khiā tī mn̂g-kháu, lâi chù-ba̍k khòaⁿ hit ê choân chêng-kéng.

Hit ê chêng-kéng si̍t-chāi sī put-chí khó-lîn! Ū iáⁿ! Chóng-sī chāi I teh khòaⁿ, che khak-si̍t sī kàu-gia̍h ōe kám-tōng lâng ê chi̍t ê súi-súi ê chêng-kéng. In-ūi jîn-ài, tông-chêng, í-ki̍p chiu-chō͘ ê sim, chiū-sī ōe ín-chhōa lán loán-jio̍k ê jîn-lūi lâi kap Siōng-tè saⁿ kiat-liân ê, si̍t-chāi sī ū kàu-gia̍h hián-bêng Tī hiah ê teh thèng-hāu I ê i-tī ê chèng-lâng ê bīn-māu, sī ū kap in ê pīⁿ-thiàⁿ, pîⁿ-pîⁿ saⁿ-kap chū-chi̍p hián-chhut tī mn̂g-kháu. Tī hiah ê pīⁿ-thiàⁿ chhiⁿ-chhám ê ò-biāu ê tiong-kan, chì-chió ū hián-bêng chi̍t hāng sū-si̍t tī-teh, chiū-sī ū hián-bêng tī lâng ê lāi-bīn ū hit ê Sîn-sèng ê iàu-sò͘ tī-teh. Lán lâng ōe hiáu-tit ūi-tio̍h i sī thiàⁿ ê lâng sī tú-tio̍h ê kan-khó͘, lâi hián-chhut ai-siong ê sim, jia̍t-sim ài beh lâi pang-chān i, iā hiah ê hū-jîn-lâng ōe hiáu ūi-tio̍h i ê sòe-kiáⁿ kam-gōan choân-jiân lâi pàng-sak ka-kī, che chiū-sī piáu-bêng lán ê PĒ ê sim-pak, che chiū-sī chhim-chhim sī ún-ba̍t tī lán ê sim-lāi ê pún-lêng, in-ūi Siōng-tè ū chhòng-chō lâng khoán-sit chhin-chhiūⁿ I.

Hit ji̍t Iâ-so͘ ún-tàng ū kám-kak-tio̍h ka-kī sī put-chí chiap-kūn in. In-ūi in sī ū hit hō tông-chêng sim, put-kò sī I ê sim-pak ê chi̍t ê bô (**jōa) hun-bêng ê iáⁿ-jiah nā-tiāⁿ. Koàn-chhòan tī chèng Hok-im-su ê lāi-tiong, lán ū tha̍k tio̍h tī-hia ū teh ko-tiāu chi̍t hāng ê kà-sī, chiū-sī kóng, Ki-tok tùi ta̍k lâng sī tú-tio̍h ê khó͘-thàng, ū hián-chhut put-chí jia̍t-chhiat ê lîn-bín kap tông-chêng ê sim tī-teh. Put-tān án-ni, lán mā sī ū siū kà-sī, chai-iáⁿ I ū hùi liáu I ê chōe-chōe ê sim-sîn, sīm-chì sòa pàng-sak pún-sin lâi i-Tī chèng-lâng ê pīⁿ-thiàⁿ. Chhin-chhiūⁿ bat ū chi̍t ê hū-jîn-lâng àm-chīⁿ óa-lâi bong I, sòa tit-tio̍h i-hó, hit-sî Iâ-so͘ ū kóng, “Ū lâng bong góa, in-ūi góa chai ū koân-lêng tùi góa chhut.” Chhin-chhiūⁿ án-ni, I liân teh kiâⁿ Tī chèng kan-khó͘ ê lâng ê tiong-kan, sim-koaⁿ to bô pàng-sak in, mā-sī iû-goân ū teh thé-thiap in ê kan-khó͘. Lán thang sióng-siōng, hit ê nâ-âu-kńg tīⁿ ê lāu-bú lâi kūi tī i ê bīn-chêng ê sî, I ū thêng-teh, tāi-seng lâi phō i ê phòa-pīⁿ ê eⁿ-á Tī chhiú-ni̍h; koh ū pái-kha ê gín-ná chhiú kia̍h kóaiⁿ-á ti̍t-ti̍t thiàu óa-lâi beh chiū-kūn I. Iā ū chhiⁿ-mî ê, ū pái-kha ê, lóng chhun in ê chhiú lâi teh kiû I ê lîn-bín. Koh mā ū hōan-tio̍h jia̍t-pīⁿ ê lâng jia̍t-sim teh thèng-hāu in ê ûn. Kî-si̍t ta̍k pái I bong in, lâi i-hó in ta̍k iūⁿ ê pīⁿ-thiàⁿ, lâi hō͘ in tit-tio̍h ho̍k-tò ióng-kiāⁿ, hit-sî I chai-iáⁿ put-sî ū koân-lêng teh tùi I chhut. Só͘-í Má-thài tī-teh kóng-khí chit ê kò͘-sū ê sî, i ū ēng súi koh sin ê ì-sù lâi kái-sek Í-sài-a sī chhàm-gú ê ōe. Chiàu Í-sài-a chiū-sī kóng, “I tam-tng lán ê kan-khó͘, taⁿ lán ê pīⁿ.” Chóng-sī Má-thài ū kái-sek chhin-chhiūⁿ án-ni kóng, “I pún-sin thòe-siū lán ê loán-jio̍k, tam-tng lán ê pīⁿ-thiàⁿ.” Iâ-so͘ ū tam-tng lâng ê pīⁿ-thiàⁿ, mā sòa hùi-liáu I chōe-chōe sim-sîn lâi i-hó in.

Khak-si̍t hit àm, I sī put-chí ià-siān. Siat-sú ū bó͘ sím-mi̍h i-seng, á-Sī bo̍k-su, si̍t-chāi bat hián-chhut chit hō tông-chêng ê sim, in tek-khak ōe liáu-kái lâng tī-teh tông-chêng pêng-iú tiàm tī chin chhiⁿ-chhám ê khó͘-kéng, hit-sî hit ê lâng ê cheng-sîn ê ià-siān kín-tiuⁿ kàu cháiⁿ-iūⁿ. Lán ê Chú m̄-sī kan-ta tông-chêng nā-tiāⁿ, koh chi̍t hāng I ū hoat-chhut I ê koân-lêng lâi i-Tī in ê pīⁿ-thiàⁿ. Lán kàu-gia̍h thang chhim-sìn, I tī hit àm hioh-khùn tī Pí-tek ê chhù ê bîn-chhn̂g, hit-sî I ê seng-khu ún-tàng sī put-chí ià-siān, iā I ê sim ún-tàng mā-sī ū put-chí sóng-khòai chiah tio̍h, in-ūi tī hit ji̍t I ū hō͘ chōe-chōe lâng tit-tio̍h khah hoaⁿ-hí khòai-lo̍k. Chóng-sī chāi Iâ-so͘ Tī hit-sî I ū pí I ê jio̍k-thé-siōng ê an-hioh koh-khah iàu-kín ê sū tī-teh. Só͘-í “Keh chá-khí thiⁿ iáu put-chí àm,” Pí-tek chiū ū thiaⁿ-kìⁿ I teh liâu-liâu-á liam ê kha-pō͘ siaⁿ, àm-chīⁿ beh thau ka-kī chi̍t lâng chhut-khì khòng-iá, che chiū-sī tī Má-khó ê Hok-im-su tiong tī-teh àm-sī tī hit ê (**pōe-āu) ū Pí-tek tī-teh ê kò͘-sū ê chi̍t-ê. Hit chá-khí tī hit ê khòng-iá ê soaⁿ-bé-liu, ū hián-chhut chhàn-lān ê lê-bêng, iā tī hit ê soaⁿ-Ē ê ô͘-ni̍h ū hoán-chiò chi̍t ê chū-jiân ê chheng-chēng ê súi kéng; hit-sî Pí-tek khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ū kūi-lo̍h tī hit ê tê-sek ê soaⁿ-kha lâi tit-tio̍h sim-sîn ê an-hioh, sim-sîn choan-it lâi kap PĒ Siōng-tè saⁿ-kap kau-pôe. Che chiū-sī Iâ-so͘ tiàm tī chit tōe-bīn-chiūⁿ ê seng-oa̍h, I sî-siông sī khiàm Ēng ê sū. Liân Iâ-so͘ to nā-sī bô chit khoán ê seng-oa̍h sī lóng bōe thang chòe sím-mi̍h. Lán nā-sī ài beh chiâⁿ-chòe chi̍t ê ióng-kiāⁿ koh khòai-lo̍k ê lâng, lán nā-sī bô án-ni, sī choân-jiân koh-khah bōe Ēng-tit. Só͘-í Iâ-so͘ chiah ū hoan-hù lán tio̍h sî-siông kūn-óa tī PĒ ê bīn-chêng.

Iâ-so͘ chiū tī-hia lâi kap Pí-tek saⁿ-kap kè-bô͘, thang kè-khì hit pêng soaⁿ, piàn-kiâⁿ tī Ka-lī-lī chōe-chōe ê hiong-chhoan, “hō͘ góa thang tī-hia thôan-tō; in-ūi góa ūi-tio̍h chit ê sū chiah chhut-lâi.” Chhin-chhiūⁿ án-ni, Iâ-so͘ ū chhut-hoat, iáu chi̍t ê thôan-tō lú-hêng, chiū-sī bô kì-chài tī Sèng-chheh ê lāi-bīn ê. Khak-si̍t tī i ê seng-gâi tiong, iáu ū chōe-chōe bô kì-tio̍h ê sū-chek tī-teh, iā bián giâu-gî, ún-tàng sī iáu ū chōe-chōe hit hō lán Sī bē-thang chai-iáⁿ ê pó-pòe ê kà-sī, í-ki̍p hit hō lán Sī bē-thang thiaⁿ-tio̍h ê koân-lêng kap thiàⁿ-thàng ê hêng-ûi. Pí-phēng lâi kóng, chit ê Ka-pek-lông ê kò͘-sū sī ū piáu-sī lán chai, I sī chin bô êng, tī ta̍k ji̍t saⁿ-sòa kiâⁿ chin chōe hāng ê sū. Iáu-kú I tī bē ji̍p Ka-pek-lông ê í-chêng, ka-kī chi̍t lâng teh chhut-gōa ê tiong-kan, lán chiah chí-ū thiaⁿ-kìⁿ I kiâⁿ chi̍t ê sîn-jiah nā-tiāⁿ, chiū-sī i-hó “Jîn-sîn ê kiáⁿ” ê sū, ia̍h tī-chia sī teh kóng-khí I chit chōa lī-khui Ka-pek-lông, chhut-khì hū-kūn ê po͘-thâu thôan-tō tōa-bīn sī óa ū chi̍t nn̄g ge̍h-ji̍t kú, chóng-sī tī hit tiong-kan, lán chiah ū thang khioh-tio̍h chi̍t ê kò͘-sū, tī-teh kóng-khí I ū i-hó chit ê thái-ko ê nā-tiāⁿ.

Kî-si̍t chi̍t-pái kè chi̍t-pái, sī ū tú-tio̍h chit ê khoán-sit. Lán thang kóng, tī i ê kong-seng-gâi, ū kui chām ê sū chha-put-to lóng àm--kè-khì. Lán ū sî chin kî-kòai, àn-chóaⁿ Hok-im-su bô ta̍k hāng kóng-khí. Lán to̍k-to̍k thang khòaⁿ-tio̍h hit ê sió-khóa ê iáⁿ-jiah lâi bat lán ê Chú ê seng-oa̍h. Hok-im-su sī siá ê, si̍t-chāi sī chí-ū tām-po̍h, bô kúi hāng ê sū nā-tiāⁿ. Lán khiok mā-sī bián giâu-gî, kî-si̍t kan-ta án-ni chiū í-keng kàu-gia̍h thang sìn-gióng Iâ-so͘. Chhin-chhiūⁿ Iok-hān ū kóng, “To̍k-to̍k kì chiah ê, hō͘ lín sìn I sī Siōng-tè ê Kiáⁿ.” Koh tī i ê Hok-im-su ê bé-bīn, i ū kì-chài chi̍t kù ōe, khiok sī ū teh piáu-bêng Tang-iûⁿ lâng ê gâu khoa-tāi ê kì-hō tī-teh, iáu-kú tùi chit kù ōe hō͘ lán kàu-gia̍h thang ōe kì-tit, lūn lán ê Chú ê seng-gâi, sī iáu ū chōe-chōe sū-si̍t bô kì-chài tī Sèng-chheh ê lāi-bīn. “Iâ-so͘ sī kiâⁿ iáu ū chōe-chōe hāng, nā sûi chi̍t hāng lâi siá, góa phah-sǹg sī kì ê chheh, sè-kan tóe bōe liáu.”