Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-6 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-6 chiuⁿ: LŌNG-TŌNG-CHÚ KAP THIU-HIÒNG Ê[siu-kái]

Lán ū chiong Iâ-so͘ tńg-khì Ná-sat-le̍k ê kò͘-sū, lâi pâi tī i thâu-chōa lī-khui Ka-pek-lông ê lú-hêng, in-ūi lán to m̄-chai iáⁿ, tio̍h pâi tī sím-mi̍h só͘-chāi. Lán si̍t-chāi chha-put-to lóng m̄-chai-iáⁿ hit chōa ê lú-hêng. Pí-tek í-ki̍p i ê tâng-phōaⁿ, bêng-bêng í-keng lóng chhut-hoat liáu. Chóng-sī lán bô kap in chòe-tīn khì. In-ūi Má-khó ū kā lán lâu tī Ka-pek-lông. I chí-ū pò lán chai, Iâ-so͘ ū tùi hit ê ô͘-ni̍h chhut-hoat kè-khì hit pêng ê khòng-iá ê só͘-chāi, iā chū án-ni kā lán lâu tī hit ê ô͘-piⁿ, hō͘ lán tiàm hia lâi thèng-hāu I koh tò-tńg-lâi. Āu-lâi i chiah chóng-kiat hit ê kò͘-sū kóng:

“Kè kúi-nā-ji̍t Iâ-so͘ koh ji̍p Ka-pek-lông; lâng thiaⁿ-kìⁿ I tī chhù-lāi.” Lán chai-iáⁿ chit-tia̍p Ka-pek-lông sī chòe I ê tē-jī ê kò͘-hiong. Má-khó koh chài lâi biô-siá I tńg-lâi ê chêng-kéng. Má-khó ū chiong Pí-tek sī khòaⁿ-kìⁿ ê lâi chí-sī lán chai, hit-ji̍t lâng put-chí chōe, chū-chi̍p tī chhù-lāi; sòa kóng, In-ūi sī “chōe-chōe lâng chū-chi̍p, tì-kàu bô khàng-tōe, liân mn̂g-kháu iā bô. I chiū kóng tō-lí hō͘ in thiaⁿ.” Chit ê kì-sū sī teh àm-sī Pí-tek ê chhù, chóng-sī ū kóng káng tōa-tīn lâng; só͘-í sī teh àm-sī tī chi̍t keng khah tōa keng ê chhù ê khoán. Hit ê chêng-kéng tāi-khài sī chhin-chhiūⁿ án-ni, chiū-sī ū chi̍t ê Ιû-thài lâng ê chhù-lāi ê chhim-chíⁿ-tiâⁿ, iā koh ji̍p khì ū chi̍t ê khah kôaiⁿ--khí-lâi ê cháu-bé-lông, tī hit ê téng-bīn ū khàm khin-khin ê chhù-kòa, thâu-chêng bīn sī khui-khui, āu-bīn sī thàng kàu tī in ê pâng-keng. Iâ-so͘ khiā tī hit ê cháu-bé-lông lâi kóng tōlí, ia̍h tōa-bīn tī i ê sin-piⁿ ū I ê pêng-iú ê ka-cho̍k, í-ki̍p khah ū tù-hiān ê lâng teh chē. Tī-chia lán ài lâi siūⁿ chit hāng; chiū-sī tī lŌ͘-ka ê chheh-ni̍h ū chi̍t chân sū sió-khóa liân-lo̍k teh kóng-khí chiah ê tù-hiān ê lâng; chiū-sī kóng, “Ū chi̍t-ji̍t Iâ-so͘ teh kà-sī lâng; ū Hoat-lī-sài lâng kap kà lu̍t-hoat ê sian-siⁿ tī-hia teh chē, in sī tùi Ka-lī-lī kap Ιû-thài kap Iâ-lō͘-sat-léng lâi ê.” Lán chai Iâ-lō͘-sat-léng ê koân-ui-chiá, tùi Iâ-so͘ sī put-chí bô hó kám-chêng tī-teh; in-ūi I khì hù Pôaⁿ-kè-choeh ê sî, ū chheng-khì Sèng-tiān, tì-kàu tùi in Sī bô sím-mi̍h hó ê ìn-siōng tī-teh. Só͘-í lán bōe bián-tit giâu-gî tùi Iâ-lō͘-sat-léng, í-ki̍p Ιû-thài sī lo̍h-lâi chiah ê lâng -kheh.

Taⁿ chhiáⁿ lâi sióng-siōng hit-ji̍t ê chêng-kéng. Hit-ji̍t chèng-lâng lóng chù-ì teh thiaⁿ; chhim-chíⁿ-tiâⁿ lâng that-that tīⁿ; tī mn̂g-kháu, lâng cha̍t thóng-thóng, tāi-ke ām-kún chhun tn̂g-tn̂g teh thiaⁿ, iā teh khòaⁿ; koh ū chhù-bī, hi-hán, him-bō͘ ê sim ài beh sìn I só͘ kóng ê ōe, iā kàu-hōe hiah ê koân-ui-chiá ū tit-tio̍h tōa-ūi lâi chē Tī iâ-so͘ ê sin-piⁿ. Chèng-lâng chū-jiân lóng teh chù-ba̍k khòaⁿ in ū beh chhut-thâu sím-mi̍h bô. Ū chi̍t ê chhut-miâ ê tù-chok-chiá, bat àm-só͘ kóng chit ê chêng-kéng sī ná chún chhin-chhiūⁿ Í-sek-lia̍t lâng tī Ka-bi̍t soaⁿ teh khòaⁿ Í-lī-a kap Pa-le̍k ê chè-si teh saⁿ-chiⁿ chi̍t-iūⁿ. Chóng-sī lán thang siūⁿ chit ê phêng-phòaⁿ sī ū khah kè-thâu. In-ūi chiah ê Iâ-lō͘-sat-léng ê kàu-chit-chiá, to bōe bat hián-bêng hoán-tùi ê ì-sù; put-kò in sī kan-ta ài chù-ì, ài phoe-phêng I, koh ū khn̂g gî-ngái ê sim tī-teh nā-tiāⁿ.

Hit sî hut-jiân-kan ū siⁿ-khí chi̍t chân chin thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sū lâi chó͘-tòng-tio̍h chèng tāi-ke. Chèng-lâng lóng gia̍h-ba̍k lâi khòaⁿ téng-bīn, teh kî-kòai tàu-tí sī sím-mi̍h tāi-chì. SĪ tú-tio̍h ê, chiū-sī án-ni.

Hit-sî tī ta̍k só͘-chāi piàn-piàn to lóng ū hong-siaⁿ kóng Iâ-so͘ Tī i ê chhù-ni̍h, iā chit ê siau-sit iû-goân ū thôan-kàu tī chi̍t só͘-chāi, hō͘ chi̍t ê tó tī pīⁿ-chhn̂g bô ǹg-bāng ê piàn-sūi ê thiaⁿ-kìⁿ. Lán nā chim-chiok siūⁿ Sèng-chheh gōa ê ì-sù, lán kàu-gia̍h thang liāu-sióng chit ê lâng ê lô-khó͘, sī i pún-sin chòe-tit-lâi ê, i ū húi-hōai i ê châi-sán, iā tùi tī hòng-tōng îm-lōan ê seng-oa̍h lâi phòa-hōai i ê sin-khu. Sio̍k-gú kóng, “In-ūi lâng sī iā ê sī sím-mi̍h, i iā beh siu hit hō.” Kiám-chhái i ū bat lī-khui i ê sûn-kiat ê hiuⁿ-siā, tùi hit ê tōa tiâu pe̍h-sek ê tō-lō͘ ti̍t-ti̍t kiâⁿ kàu tī hit ê “hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi,” chiū-sī hit ê îm-lōan ê Hui-nî-ki ê siâⁿ-chhī. Kiám-chhái lán ê Chú ū siūⁿ-tio̍h chit ê lâng, chiah lâi kóng-khí hit ê lōng-tōng-chú chhut-gōa khì “hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi” ê kò͘-sū iā kú káⁿ. Chit-tia̍p i sī chiâⁿ-chòe chi̍t ê bô ǹg-bāng siū sún-siong ê sin-khu lâi tó Tī i ê bīn-chêng. Lán lóng bat khòaⁿ-tio̍h chit khoán ê pīⁿ-lâng. Si̍t-chāi tē-it khó-lîn ê, chiū-sī i ka-kī chòe-tit-lâi ê. Chiàu chit ê kò͘-sū ū àm-sī lán chai, i chit-tia̍p chin-chiàⁿ sī ū hoán-hóe ê sim tī-teh. Chóng-sī sî to í-keng tî lah, taⁿ ū sím-mi̍h lō͘-ēng? Siōng-tè bōe thang sià-bián hit hō sún-hāi ka-kī ê sin-khu ê, iū-koh ēng siāng chi̍t-iūⁿ sī chòe lâi sún-hāi pa̍t lâng ê, i ê chōe iā Sī bōe thang tit-tio̍h sià-bián.

Khiok bô giâu-gî, chhin-chhiūⁿ chōe-chōe lōng-tōng-chú chi̍t-poaⁿ, chit ê lâng iû-goân ū hit hō hó ê só͘-chāi gâu khip-ín lâng. Hit hō gâu hòng-tōng ê lâng khah siông sī chin gâu khip-ín lâng. Put-lūn siáⁿ khoán, i iû-goân ū chōe-chōe hó ê pêng-iú ài bián-lĒ i, ǹg-bāng bô hō͘ i sit-chì khì. Ū chi̍t ji̍t, in ū lâi tùi i kóng, “Iâ-so͘ chit-tia̍p sī tńg-lâi tī chhù-ni̍h.” In mā ún-tàng ū tùi i kóng, Iâ-so͘ ū i-hó chōe-chōe hit hō bô ǹg-bāng ê pīⁿ-thiàⁿ, chiū-sī kap i siāng khoán ê, iā lâng tiàm tī chin chhiⁿ-chhám ê sî, Iâ-so͘ sī put-chí gâu tông-chêng, gâu thé-thiap. “Lâi-khì, goán kng lí lâi-khì chiū-kūn I. Bóng lâi khì khòaⁿ-māi.”

Chhin-chhiūⁿ án-ni, chit ê lâng tiàm tī sit-bāng kap thòng-hóe ê tiong-kan, hō͘ in kng lâi chiū-kūn Iâ-so͘. Chóng-sī in chi̍t-ē kàu ūi khòaⁿ-liáu, liân mn̂g-kháu to bōe thang kūn-óa. In khí-thâu teh siūⁿ ài bîn-á-chài chiah koh lâi khòaⁿ ū lō͘ thang ji̍p bô. Chóng-sī in ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, chit ê Sian-ti lâng kiám-chhái tī bîn-á-chài ōe chhut-hoat, iū-koh chiah ê hó ê tâng-phōaⁿ m̄ ài hō͘ in ê pêng-iú sit-bāng. In-ūi chit-tia̍p in í-keng ū hòan-khí tām-po̍h ǹg-bāng Tī i ê sim-lāi, só͘-í i iā chin him-bō͘ ài kūn-óa Iâ-so͘, kiaⁿ-liáu sit-lo̍h chit ê ki-hōe. Āu-lâi in ū siūⁿ-tio̍h chi̍t ê hó ê hoat-tō͘. Thó-hái lâng khah-siông sī gâu lîm-ki èng-piàn, lâi thoat-chhut chióng-chióng ê kan-lân. “Taⁿ tio̍h cháu lâi khì hōaⁿ-téng chûn-ni̍h the̍h kúi tiâu soh-á, iā thang ēng soh-á lâi lūi i khí-khì chhù-téng.”

In-ūi án-ni, Iâ-so͘ ê soat-kàu ū tú-tio̍h chó͘-tòng. Tī chhù-téng ū thiaⁿ-kìⁿ khi-khi khia̍uh-khia̍uh ê siaⁿ, chhù-hiā chi̍t-ē thiah-khui, ji̍t-kng chek-sî siā ji̍p chhù-lāi, hit-sî Iâ-so͘ chi̍t-ē gia̍h-ba̍k ū khòaⁿ-kìⁿ sì ê bīn-sek o͘-âng ê chúi-siú, chhiú-ni̍h ū la̍k sì-tiâu soh-á, phah in sī kòaiⁿ-sì ê kat lâi pa̍k-tiâu tī pho͘-á ê kak-ni̍h, iā jia̍t-sim khòaⁿ tùi Ē-bīn lo̍h-lâi. In tùi chhù téng ū lūi chi̍t ê khó-lîn kiaⁿ-hiâⁿ ê piàn-sūi ê lo̍h-lâi, tú-tú kàu tī iâ-so͘ ê kha-chêng. Lán thang sióng-siōng I ū hián-chhut hó sèng-chêng, Chhiò-iông ê bīn-māu lâi hó-chhiò hit khoán chhin-chhiat ê kè-bô͘. Hok-im-su tù-chiá kóng, “Hit-sî Iâ-so͘ ū khòaⁿ-kìⁿ in sìn.” Iâ-so͘ sī put-chí ài khòaⁿ in ê gâu pàng-sak ka-kī, lâi thiàⁿ in ê pêng-iú, chóng-sī koh khah te̍k-pia̍t, sī ài khòaⁿ-kìⁿ in tāi-ke ū teh sìn-khò I, iā koat-ì bô beh sit-lo̍h hit ê ki-hōe.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, I ū chù-sîn lâi khòaⁿ Tī i ê kha-chêng, hit ê pe̍h-sí-sek ê bīn-māu, iū-koh ū khòaⁿ-kìⁿ tùi tī hit ê bô kóng-chhut chhiⁿ chhám ê gán-kong, ū hián-chhut jia̍t-jia̍t ài khún-kiû I lâi pang-chān ê sim tī-teh; tùi án-ni, I kàu-gia̍h chai-iáⁿ hit ê lâng tī sim-lāi si̍t-chāi ū put-chí teh ai-siong, teh thòng-hūn i ê chōe-ok. Ah! Iâ-so͘ chai-iáⁿ hit ê lâng sī tē-it lô-khó͘ ê sī sím-mi̍h. Iâ-so͘ ū tông-chêng i, chiū kā i kóng, “Sòe-kiáⁿ ah, chòe lí an-sim.” Chit kù chiū-sī I put-sî tùi hiah ê sit-chì ê lâng sī teh kóng ê, sī ū un-tián kap thiàⁿ-thàng ê ōe. “Sòe-kiáⁿ, chòe lí an-sim, lí ê chōe sià lah!”

Chit ê lâng sī ūi-tio̍h i ê chōe-ok lâi lô-khó͘, che sī bô chhò-gō͘ ê chhui-toàn; iā ū thang chòe chèng mah? Ū lah. In-ūi nā m̄-sī ūi-tio̍h án-ni, Iâ-so͘ chiū koat-toàn bô tùi i kóng-khí hit kù ōe. Lán iā ōe-thang khòaⁿ-chhut chit ê lâng tī sim-lāi ū teh chhiⁿ-kiaⁿ, ū teh kî-kòai, siūⁿ kóng, "“hit ê lâng tàu-tí sī chī-chūi, àn-chóaⁿ ōe chai-iáⁿ góa ê sim-su, koh ū chiong i ê chńg-thâu-á tú-tú lâi bong tī àm-àm góa sī teh thòng-khó͘ ê só͘-chāi.” Iā tùi tī iâ-so͘ ê iông-māu ū hō͘ i chek-sî tit-tio̍h khak-sìn; ia̍h choân kò͘-sū ū àm-sī lán chai, i pún-sin tī sim-lāi ū kám-kak-tio̍h i ê chōe ū tit-tio̍h sià-bián, Iâ-so͘ só͘ kóng hit ê chòng-táⁿ ê ōe tú-tú soah, hit-sî tī i ê sim-lāi ū móa-móa kám-kak-tio̍h Siōng-tè ê sià-chōe ê thiàⁿ-thàng tī-teh.

Ū-iáⁿ chit ê lâng ū put-chí chhiⁿ-kiaⁿ, chóng-sī khak-si̍t, khiok sī bô siāng lí-iû, i ê pêng-iú iû-goân put-chí chhiⁿ-kiaⁿ. Iā tī-hia teh khòaⁿ ê lâng mā-sī lóng chhiⁿ-kiaⁿ. Liân lán mā ún-tàng ōe chhiⁿ-kiaⁿ. In-ūi in to m̄-sī teh kî-thāi I lâi sià-bián i ê chōe. Chit ê lâng lâi chiū-kūn I, choan-choan sī ài i ê jio̍k-thé ê phòaⁿ-pīⁿ tit-tio̍h i-hó nā-tiāⁿ. Iâ-so͘ lâi i-hó i ê sim-sîn, chiàu in khòaⁿ che sī khah bô tiōng-iàu ê sū. Lâng teh-beh kî-kòai àn-chóaⁿ Iâ-so͘ kan-ta tùi-tiōng chong-kàu-siōng ê sū, lâi kā i kóng, i ê chōe tit-tio̍h sià, chiū pàng i khì mah?

Chit tiám chiū-sī Iâ-so͘ kap in khah koh-iūⁿ ê só͘-chāi. SĪ lah, chit tiám iû-goân khah-siông sī I kap lán sī cheng-chha ê só͘-chāi. Lán ta̍k pái beh thòe pa̍t lâng tô͘-bô͘ sím-mi̍h khoán hó sū ê sî, lán khah-siông iā-sī ài lia̍h chong-kàu chòe tē-jī ê būn-tôe. Phí-jū lâi kóng, lí khòaⁿ, kin-á-ji̍t lâng lóng (**jōa)-ni̍h tùi-tiōng siā-hōe hōng-sū, iā khah bô iàu-kín tī soan-tō ê sū-gia̍p. Kin-á-ji̍t chèng-lâng chiām-chiām ū teh koan-sim tī hiah ê lô-tōng-chiá, pîn-bîn, lāu-lâng, í-ki̍p phòa-pīⁿ lâng. Che sī chin thang kám-siā ê sū. Lán ū kám-kak Ki-tok sī ài I ê kàu-hōe, tio̍h chiàu I ê khoán-sit lâi koan-sim tī in tāi-ke. Lán sī siūⁿ ê, khak-si̍t Sī bô chhò-gō͘. Chit tiám chiū-sī lán ê kàu-hōe sī tio̍h chīn ê chi̍t ê tiōng-tāi ê gī-bū. Chóng-sī lán iàu-kín sī tio̍h ài chiàu chhù-sū lâi khì chòe. Lán tio̍h ài tùi tē-it iàu-kín--ê, tāi-seng lâi khì chòe. Chiàu Iâ-so͘ ê ì-sù, tē-it iàu-kín ê kang, sī tio̍h kà-sī lâng chai-bat PĒ Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng kap I ê sià-bián chōe ê un-hūi. Lán sī tio̍h chīn ê tē-it iàu-kín ê kang, sī tio̍h i-tī sè-kan lâng ê cheng-sîn-chiūⁿ ê pīⁿ-thiàⁿ. Lán só͘ kóng, Tī Kin-á-ji̍t sī chin iàu-kín tio̍h khí hit hō súi-súi ê chhù, tī pîn-bîn khut ê só͘-chāi. Chóng-sī Iâ-so͘ só͘ kóng, ū-iáⁿ che sī iàu-kín, iáu-kú lán koh khah iàu-kín sī tio̍h khí-chō súi-súi ê sim-sîn tī in ê lāi-bīn seng-oa̍h. Lán só͘ kóng, nā-sī ōe-thang hō͘ hiah ê sòng-hiong teh thoa-bôa ê lâng, tit-tio̍h bu̍t-chit ê khòai-lo̍k kap ùi-an, sī chin thang hoaⁿ-hí ê sū. Chóng-sī Iâ-so͘ só͘ kóng, nā ōe-thang hō͘ in tī sim-lāi bat Siōng-tè sī koh-khah thang hoaⁿ-hí ê sū. Iâ-so͘ sī ū khó-lîn in, iā I ê khó-lîn lâng Sī bû-hān-liōng, sī iâⁿ-kè lán. Chóng-sī Iâ-so͘ chai-iáⁿ sím-mi̍h sī lâng sī tē-it khiàm-kheh ê. Chit tiám chiū-sī lán ê phêng-kè kap I sī khah koh-iūⁿ ê só͘-chāi. In tāi-ke Tī hit-sî lâi chhiⁿ-kiaⁿ I, sī ūi-tio̍h I ū lia̍h i-hó lâng ê lêng-hûn chòe sī tē-it iàu-kín ê sū.

Chóng-sī chāi hiah ê tùi Iâ-lō͘-sat-léng lâi ê lâng-kheh, khòaⁿ-liáu chiū m̄-sī kan-ta chhiⁿ-kiaⁿ nā-tiāⁿ. In sī put-chí siū-khì I, sòa khn̂g giâu-gî ê liām-thâu lâi khoán-thāi I. Hit-ji̍t Keng-ha̍k-sū kap Hoat-lī-sài lâng chiū gī-lūn kóng, "“hit ê lâng kóng chit hō chhiàm-koân lām-sám ê ōe, tàu-tí sī chī-chūi ah? Siōng-tè í-gōa, chī-chūi ōe sià-chōe ah?”

Au-gû-tīn kóng, “In-ūi I sī Siōng-tè, só͘-í in sim-lāi sī teh siūⁿ ê sū, I lóng ū thiaⁿ-kìⁿ.” In ū hián-chhut thiau-chiàn ê thài-tō͘ lâi teh piān-pok I, cháiⁿ-iūⁿ hó-táⁿ chú-tiuⁿ I sī Sîn. Chit ê thiau-chiàn, Iâ-so͘ ū hoaⁿ-hí chiap-la̍p, chiū tùi in kóng, “Lín sim-lāi teh gī-lūn sím-mi̍h ah? Kóng lí ê chōe sià, á-só͘ kóng lí khí-lâi kiâⁿ, tá-lo̍h chi̍t hāng khah khòai kóng ah? phah-sǹg hit hō ké-chòe ê lâng mā ōe thang kóng chit khoán ōe, in-ūi to bô hoat-tō͘ thang khì chhì-giām in ê sim. Chóng-sī lín tio̍h chai, Jîn-chú tī tōe-ni̍h ū koân thang sià-bián chōe, (chiū kā piàn-sūi ê kóng), Góa kā lí kóng, Khí-lâi giâ lí ê pho͘-á tò-khì lí ê chhù. Hit lâng Tī chèng-lâng ê bīn-chêng, chek-sî khí-lâi, giâ i sī khùn ê tò-khì i ê chhù.”

Hit ê lâng ū kám-sióng siáⁿ-khoán, lán sī khòai-khòai thang sióng-siōng. Chóng-sī Keng-ha̍k-sū ū kám-sióng siáⁿ khoán, lán khiok lóng bô thiaⁿ-kìⁿ, put-kò chai-iáⁿ in ún-tàng bô sím-mi̍h hó ê kám-sióng chiah tio̍h. Chóng-sī hiah ê tan-sûn ê, sim-lāi bô khn̂g sím-mi̍h phian-kiàn, lâi chiâⁿ-chòe ngī-sim ê chèng-lâng sī khah khòai chiap-la̍p I, lâi jīn I sī Siōng-tè, tùi án-ni “in lóng gông-ngia̍h, iā kui êng-kng Siōng-tè; koh móa-sim kiaⁿ-hiâⁿ kóng, Lán kin-á-ji̍t ū khòaⁿ-kìⁿ ì-gōa ê sū.”

Ah! Cháiⁿ-iūⁿ hiah ê goân-bê ê lâng, ōe bô lâi kiáu-jiáu in chèng-lâng ê sim lè? Iâ-so͘ si̍t-chāi put-sî to ōe thang tit-tio̍h chèng-lâng lâi hoaⁿ-hí thiaⁿ I. Tī ta̍k sî-tāi bô lūn sī Ki-tok-tô͘, á-sī Ιû-thài-kàu tô͘, sī Sin-kàu tô͘, á-sī Kū-kàu tô͘, sio̍k tī hit hō bô ū Tō͘-liōng, bô ū thiàⁿ-sim ê goân-bê-chiá, sī chòe chong-kàu ê hāi-thâng. Hit-ji̍t siat-sú in ū thiàⁿ-sim, chiū ún-tàng beh ūi-tio̍h hit ê piàn-sūi ū tit-tio̍h Iâ-so͘ ê i-hó lâi hoaⁿ-hí, ia̍h put-tān sī án-ni, chiū ún-tàng ài sòa Ēng tông-chêng ê sim lâi kiù-khàm chit ê chhin-chhiat ê koân-lêng chiū-sī i-hó hit ê piàn-sūi ê, tàu-tí sī sím-mi̍h khoán. Chit ê bô thiàⁿ-thàng ê sim ū chó͘-keh in lâi lī-khui Siōng-tè, chhin-chhiūⁿ ū kì-chài kóng, “Bô thiàⁿ ê, m̄-bat Siōng-tè; in-ūi Siōng-tè sī thiàⁿ.” Hit hō goân-bê ê lâng to m̄-só͘ kóng, in lóng sī ūi-tio̍h sím-mi̍h khoán ê sìn-gióng lâi teh cheng-chiàn. In sui-jiân sī gâu, ōe kóng hit hō kèng-khiân ê ōe, kî-si̍t in ê chòe lâng lóng sī ēng kiaⁿ-hiâⁿ ê sim, bô thiàⁿ-thàng ê sim lâi teh cheng-chiàn. Hit khoán lâng chòe-āu sī chiong Iâ-so͘ tèng tī Si̍p-jī-kè; koàn-chhòan tī i it-chhè ê kà-sī, I ū lâu chi̍t ê ìn-siōng hō͘ lán chai-iáⁿ, tī sè-kài tē-it pháiⁿ ê chōe, chiū-sī hit hō bô thiàⁿ-sim ê chōe.

It-poaⁿ ê lâng bōe bián-tit siū-tio̍h in ê chí-tō-chiá ê kám-hòa. Chhin-chhiūⁿ án-ni, chôa ū sô ji̍p-khì Ka-lī-lī chit ê sòe-sòe ê Ai-tiân ê lo̍k-hn̂g. Tùi hit ji̍t khí, in ū kóng chhut hit hō sòe-sòe siaⁿ ê ōe, chhū-lâi chhū-khì tī-teh gî-ngái Iâ-so͘, iā kàu bé Ka-pek-lông ê lâng sòa gê I, m̄-ài koh khòaⁿ I. Nā-sī hiah ê tiàm tī Thiⁿ-ni̍h ê thian-kun, put-sî to ū teh chù-ì lâi khòaⁿ chit sè-kan ê lâng ū cháiⁿ-iūⁿ tī-teh khoán-thāi in ê Chú.

Kiōng-koan Hok-im-su tù-chiá, koh lo̍h-khì ū kì-chài chit ê chêng-kéng, sī hō͘ hiah ê tùi Iâ-lō͘-sat-léng lâi ê lâng khòaⁿ-liáu koh-khah chhiⁿ-kiaⁿ.

Chiū-sī ū kì-chài tī chit-tia̍p Iâ-so͘ ū tùi choân Pa-le̍k-su-thèng tiong lâng sī tē-it biáu-sī, iàm-chiān ê kai-kip lâi kéng-soán chi̍t miâ ha̍k-seng, hō͘ i lâi pâi tī hiah ê lâng í-keng jīn chòe sī I ê chhin-bi̍t ê tâng-phōaⁿ, chiū-sī Pí-tek, An-tek-lia̍t, Ngá-kok kap Iok-hān ê sin-piⁿ. Kiaⁿ-liáu tī khí-thâu liân kî-û hiah ê ha̍k-seng, mā bô sím-mi̍h hoaⁿ-hí iā kú káⁿ.

Lán ōe kì-tit, ū chi̍t tiâu chin tōa koh pe̍h-sek ê Lô-má lâng ê tō-lō͘, sī kiò-chòe “Iân hái-kîⁿ ê lō͘,” chit-tiâu sī tùi Tāi-má-sek chhut-hoat ti̍t-ti̍t thàng lo̍h lâm-pêng, iā tô͘-tiong ū se̍h tùi Ka-lī-lī ô͘ ê tang pak-pêng ê ô͘-hōaⁿ keng-kè; mā-sī iáu ōe kì-tit tī hit ê tōa lō͘-piⁿ, tú-tú beh ji̍p Ka-pek-lôngê só͘-chāi, ū chi̍t keng pe̍h-sek ê chhù, tī hit ê chhù-téng ū chhāi chi̍t-chiah eng-chiáu, lâi piáu-bêng sī Lô-má lâng ê sòe-koan; iā tī hit lāi-bīn ū chi̍t ê lâng kiò-chòe Má-thài, ia̍h kiò-chòe LĪ-bī; chiū-sī A-le̍k-hui ê kiáⁿ, ū “chē Tī hiòng-koan.” Ka-pek-lông ê peh-sìⁿ sī iàm-hūn i, mā sòa iàm-hūn i sī chòe ê thâu-lō͘. Lô-má ê ap-pek-chiá, lóng ū tùi in ê si̍t-bîn lâi thiu-hiòng, iā tī si̍t-bîn ê tiong-kan, ū chi̍t-téng hō lâng, sī tùi i ê tông-pau, lâi chū-chi̍p sòe-hāng chòe thàn chîⁿ ê thâu-lō͘. Koh-khah m̄-hó ê, chiū-sī khah siông hit-hō thiu-hiòng ê lâng, ū tùi chèng-hú lâi pa̍k bó͘ chi̍t ê tōe-hng, chiong sī eng-kai la̍p ê hiòng, la̍p hō͘ chèng-hú, āu-lâi chiah kè-thâu lâi tùi peh-sìⁿ thiu-hiòng, tùi án-ni lâi tōa thàn-chîⁿ. Kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān ū chai-iáⁿ chit ê si̍t-chêng. Chhin-chhiūⁿ bat ū thiu-hiòng ê, chiū-kūn Iok-hān, beh tùi i siū sóe-lé, lâi mn̄g i kóng, “Sian-siⁿ ah, goán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe?” Hit-sî Iok-hān chiū tùi in kóng, “Tiāⁿ-tio̍h ê hiòng í-gōa bo̍h-tit ke the̍h.” Lán kàu-gia̍h thang sìn, Má-thài sī kòaiⁿ-sì Ēng chit hoat lâi thàn chîⁿ, iā ū chhin-chhiūⁿ iáu hit ê thiu-hiòng ê, chiū-sī bat siū-tio̍h Iâ-so͘ ê kám-hòa ê, lâi koat-sim piáu hoán-hóe ê kì-hō chiah tio̍h. Chiū-sī chhin-chhiūⁿ Sat-kai ū kóng, “Chú ah, góa chiong sī ū ê chi̍t pòaⁿ hō͘ sòng-hiong lâng; nā-só͘ bat oaiⁿ sím-mi̍h lâng, chiū chiong sì-Pē pê--i.”

Lán ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, Ū chi̍t-ji̍t “Iâ-so͘ koh chhut-khì kàu hái-kîⁿ, chèng-lâng lóng chiū-kūn I, chiū kà-sī in.” Hit-ji̍t ū siâⁿ-ni̍h lâng, ū kui-tīn ê chhut-gōa lâng, í-ki̍p tī chûn-ni̍h ê thó-hî lâng, mā ū tùi bé-thâu chiūⁿ-lio̍k lâi ê lâng-kheh, kap hiah ê lāu-jia̍t ê tūi-siong, chiū-sī thêng-kha Tī hit ê tōa tiâu pe̍h-sek ê tō-lō͘ hiòng-koan ê sin-piⁿ ê, in ū lóng óa lâi thiaⁿ Iâ-so͘ ê kà-sī. Hit-sî Iâ-so͘ kóng tō-lí soah, chiū tùi hái-kîⁿ tò-tńg lâi, “ū khòaⁿ-kìⁿ A-le̍k-hui ê kiáⁿ LĪ-bī, chē Tī hiòng-koan, chiū kā i kóng, Tègóa. I chiū khí-lâi tè I.”

Chāi hit hō chhián-po̍h ê tha̍k-chiá, tha̍k-tio̍h chit ê kò͘-sū, bô m̄ put-chí bê-lōan in ê sim. In-ūi éng ài siūⁿ kóng, Iâ-so͘ thài beh hut-jiân lâi kéng-tiàu chit téng-hō ê lâng, ia̍h chit téng-hō lâng thài beh chek-sî khí-lâi pàng-sak i ê sū-gia̍p lâi tè chit ê siⁿ-hūn lâng, che in siūⁿ-liáu chhin-chhiūⁿ bōe-ōe ê sū. Chá-chêng bat chōe-chōe sian-siⁿ teh thôan-soat, ū chōe-chōe hôai-gî-chiá teh léng-chhiò chit ê kò͘-sū, kóng, “Nā m̄-sī Hok-im-su tù-chiá teh chòe siáu-soat; chiū-sī thang kóng chit ê Má-thài sī gōng ê lâng.” Chóng-sī chū-jiân lán sī hó-táⁿ chú-tiuⁿ, Má-thài bē sêng-siū--tio̍h chit pái ê kéng-tiàu ê í-chêng, i ún-tàng ū chōe-chōe pái keng-giām-tio̍h Iâ-so͘ ê kám-hòa. Siat-sú nā m̄-sī Iok-hān ū kā lán chí-bêng, lūn kî-thaⁿ ê sù-tô͘ siū kéng-tiàu ê chêng-hêng, lán mā iû-goân ōe tú-tio̍h siāng chit khoán ê bê-lōan. In-ūi lán chiah ū kan-ta thiaⁿ-kìⁿ kóng, Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ nn̄g ê thó-hî lâng Tī chûn-ni̍h, iā chi̍t-ē kiò in, in chiū chek-sî khí-lâi tè I. Siat-sú tī sò͘-nî āu, Iok-hān nā bô gia̍h pit lâi siá hiah ê siàu-liân ê thó-hî lâng, iáu-bē siū chit ê kong-jiân ê kéng-tiàu ê í-chêng, tī khí-thâu í-keng ū bat kìⁿ-tio̍h in ê Chú, sòa ū put-chí thiàⁿ-thàng in ê Chú, chiū lán tek-khak bōe thang liáu-kái hit-sî in sī keng-giām-tio̍h hit ê gâu kám-tōng lâng ê chêng-kéng. Só͘-í lán nā-sī ōe kì-tit tī Sèng-chheh lāi, lóng-sī chhin-chhiūⁿ chit khoán, chū-jiân kî-thaⁿ chōe-chōe siāng-khoán khùn-lân ê būn-tôe, lán ún-tàng ōe pîⁿ-pîⁿ khòai-khòai lâi kái-koat.

Bô lah, Iâ-so͘ ún-tàng bô khòai-khòai lâi kéng-tiàu lâng chòe I ê sù-tô͘. I ū iân-chhiân chōe-chōe sî-kan lâi chhì-giām lâng ê koat-sim, iā keng-kè cha̍p-hun ê khó-lū liáu-āu, khòaⁿ thang chiap-la̍p-ê, chiūchiap-la̍p; iā thang kū-cho̍at ê, chiū kā i kū-cho̍at. Chhin-chhiūⁿ bat ū chi̍t ê Keng-ha̍k-sū ài beh lâi tè I, kóng, “Sian-siⁿ ah, lí bô lūn tá-lo̍h khì, góa beh tè lí.” Lán tāi-ke ún-tàng beh phah-sǹg, chit ê Keng-ha̍k-sū hoán-hóe siūⁿ beh lâi tè I, lâi chòe I ê ha̍k-seng, ún-tàng put-chí ū lō͘-ēng. Chóng-sī Iâ-so͘ ū chhì-giām i ê sim-chì, kóng, “Hô͘-lî ū khang, thiⁿ-tiong ê pe-chiáu ū siū; to̍k-to̍k Jîn-chú bô khòa thâu-khak ê só͘-chāi.” Hit ê Keng-ha̍k-sū thiaⁿ-liáu chiū khì-sak bô beh tè I. Koh ū chi̍t ê hó-gia̍h ê siàu-liân lâng, iā thiaⁿ Iâ-so͘ ê ōe liáu, iu-būn chiū khì ê. Iâ-so͘ ū him-bō͘ i. “Iâ-so͘ khòaⁿ i, thiàⁿ i.” Chit ê siàu-liân lâng eng-kai sī tio̍h chòe Iâ-so͘ ê sù-tô͘, á-sī siāng chió mā tio̍h ài chòe chi̍t ê ha̍k-seng. Chóng-sī Iâ-so͘ ū hó-táⁿ Ēng chi̍t ê tōa būn-tôe lâi chhì i, tì-kàu sòa sit-lo̍h i. “Tio̍h khì bōe lí hōan sī ū ê, lâi hō͘ sòng-hiong lâng.” Hit ê siàu-liân lâng thiaⁿ-liáu bīn chiū sit-sek, iu-būn chiū khì, in-ūi i sán-gia̍p chin chōe. Chhin-chhiūⁿ án-ni, hō͘ lán thang chai, lán ê Chú tiāⁿ-tio̍h Sī bô khin-khòai lâi kéng-soán lâng chòe I ê sù-tô͘. Má-thài nā-sī iáu-bē piān thang chiap-la̍p I ê kéng-tiàu, Iâ-so͘ tiāⁿ-tio̍h Sī bô kéng-tiàu i. Iâ-so͘ kap Má-thài tek-khak tī í-chêng í-keng ū saⁿ-kap kau-pôe.

Lán teh kî-kòai, m̄-chai Má-thài tī khí-thâu àn-chóaⁿ chiah lâi kap Iâ-so͘ sio-bat. Lán chai i sī A-le̍k-hui ê kiáⁿ, kiò-chòe “LĪ-bī.” Iā koh iáu ū saⁿ ê sù-tô͘, iû-goân sī A-le̍k-hui ê kiáⁿ; tōa-bīn sī sio-siāng hit ê A-le̍k-hui. Nā-sī án-ni, Má-thài sī in ê hiaⁿ-tī, sui-jiân sī in bô ài beh jīn i, ia̍h tōa-bīn sī kap Iâ-so͘ ū chhin-chiâⁿ koan-hē tī-teh. Só͘-í chiàu khòaⁿ Má-thài tī sòe-hàn ê sî chiū í-keng bat Iâ-so͘, iā āu-lâi ūi-tio̍h i ū chòe hit hō thiu-hiòng ê thâu-lō͘, tì-kàu hō͘ i ê chhin-cho̍k khì-sak, hit-sî chiah bô koh kìⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê bīn. Kàu tī iâ-so͘ lâi Ka-pek-lông ê sî chiah koh khòaⁿ-kìⁿ i chē Tī hiòng-koan, chiū koh-chài kap i siong-hōe. Má-thài bē bián-tit chun-kèng Iâ-so͘, in-ūi tī i ê chhin-cho̍k lāi, kiat-kio̍k sī to̍k-to̍k Iâ-so͘ ài kap i kóng-ōe nā-tiāⁿ. Lán thang phah-sǹg Iâ-so͘ ji̍p-khì hiòng-koan lâi kap i biān-hōe, hit-sî i ū put-sî teh kiàn-siàu i lâi chòe hit hō ê thâu-lō͘. Lán thang sióng-siōng, bat ū chi̍t ji̍t Iâ-so͘ tú-á ji̍p-lâi chē Tī i ê sū-bū-sī ê sî; ū sòng-hiong ê thó-hî lâng ji̍p--lâi, sī ūi-tio̍h sòe-hāng bē chheng-chhó, lâi teh ko͘-chiâⁿ Má-thài tio̍h koh liōng-chêng khah bān chiah la̍p, iā kiû Má-thài bo̍h-tit kā i kĒng-bōe i ê chûn, bāng, á-sī i hit keng teh jia-cha̍h bó͘-kiáⁿ ê sòe-sòe keng ê chháu-liâu-á. Lán thang phah-sǹg hit ji̍t Má-thài sī put-chí bô hoaⁿ-hí Iâ-so͘ lâi chē Tī i ê sū-bū-sī. Chóng-sī i tek-khak sī bô beh ún-chún i sī kiû ê ōe. Má-thài tek-khak beh siūⁿ kóng, sū-gia̍p sī hōan sū-gia̍p. Siat-sú nā-sī tùi lâng siuⁿ nńg-lō͘, tiāⁿ-tio̍h Sī bōe thang hoat-châi. Lán thang sióng-siōng Iâ-so͘ beh chhut-khì ê sî, chí-ū ēng ba̍k-bé lâi khòaⁿ i, sī chhin-chhiūⁿ I teh khòaⁿ Pí-tek teh kū-cho̍at I hit àm ê khoán-sit, iā chí-ū án-ni I chiū chhut-khì.

Chóng-sī lán phah-sǹg hit ê thó-hî lâng chhut-khì liáu-āu, Má-thài ê sim Sī bô kàu (**jōa)-ni̍h sóng-khòai. Hit àm hit ê thó-hî lâng ê bó͘-kiáⁿ sī tiāⁿ-tiāⁿ hián-chhut tī i ê bîn-bāng tiong. Lán thang phah-sǹg, keh-ji̍t Má-thài tiāⁿ-tio̍h Sī bô khì chhe-ap hit ê lâng ê chûn, í-ki̍p bāng. Lán thang phah-sǹg, Má-thài ū chiām-chiām ka-kī kiàn-siàu, sòa bô sím-mi̍h káⁿ kìⁿ-tio̍h Iâ-so͘ ê bīn, mā sòa chiām-chiām òan-hūn i sī chòe hit ê kan-chà ê thâu-lō͘, iā koh tī sim-lāi put-chí teh ǹg-bāng chit ê Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘ beh hoaⁿ-hí lâi chiap-la̍p i.

Lán thang sióng-siōng chit ê Má-thài ê sim-sîn ū siū-tio̍h Iâ-so͘ ê (**thiām/tiām)-chēng ê kám-hòa, ū chiām-chiām teh siⁿ-khí hiòng-siōng ê sim. Lán thang sióng-siōng i ū kap hiah ê ji̍t-siông ê chèng-lâng saⁿ-kap khiā tī hit ūi kūn tī sòe-koan ê hái-piⁿ, lâi thiaⁿ I ê ōe. Lán thang sióng-siōng i ū chiām-chiām teh him-bō͘ khah hó, khah ko-siōng ê sū, ia̍h siông-siông bat tùi Iâ-so͘ lâi kóng-khí tī i ê sim-lāi sī teh óng-lâi ê su-siúⁿ chiah tio̍h.

Che put-kò sī góa ê chhui-chhek nā-tiāⁿ. Chóng-sī che ún-tàng m̄-Sī bô kun-kù ê chhui-chhek. Put-lūn siáⁿ-khoán, lán chai-iáⁿ, tī chit ê thiu-hiòng ê sim-lāi í-keng ū tām-po̍h siⁿ-khí hit khoán ū ha̍p-gî thang chòe sù-tô͘ ê liām-thâu. Tī lán ū sím-mi̍h kiàn-siàu, hoán-hóe, á-sī hó ê io̍k-bōng, Iâ-so͘ lóng chai-iáⁿ, chhin-chhiūⁿ án-ni, I iā chai-iáⁿ Má-thài ê sim-su. Só͘-í ū chi̍t ji̍t Iâ-so͘ chiah ū lâi chit ê thiu-hiòng ê sū-bū-sī kā i kóng, “Tè Góa,” iā Má-thài chi̍t Ē thiaⁿ-kìⁿ I ê siaⁿ, sim-lāi iā kiaⁿ iā hoaⁿ-hí. “I chiū khí-lâi tè I.” Chóng-sī i ê kū ê seng-oa̍h ê hûn-jiah, chū-jiân sī iáu lâu--teh. Só͘-í Má-thài put-sî teh kiàn-siàu hit ê tāi-chì. Tōa-bīn sī ūi-tio̍h i ê sū, Iâ-so͘ chiah ū siū lâng léng-chhiò, iā hō͘ lâng khòaⁿ-chòe sī “thiu-hiòng ê pêng-iú.” Ia̍h chit ê khó-lîn ê Má-thài, tī i ê Hok-im-su tiong ū ēng khiam-sùn ê liām-thâu, lâi pâi i pún-sin tī hit ê sù-tô͘ ê miâ-pió kóng, sī “thiu-hiòng ê Má-thài.”

Lán ún-tàng thang hó-táⁿ chú-tiuⁿ, iáu hit la̍k ê sù-tô͘ iû-goân ōe thang kā lán kóng-khí, in iáu-bē siū Iâ-so͘ kéng-tiàu ê tāi-seng, ū bat kap in ê Sian-siⁿ saⁿ-kap kau-pôe. Lán ǹg-bāng in ū kóng-khí. Lán ún-tàng te̍k-pia̍t ài thiaⁿ hit ê Ka-lio̍k lâng Iû-tāi ê kò͘-sū; Tī chèng sù-tô͘ tiong, to̍k-to̍k i chi̍t lâng sī tùi Ka-lī-lī í-gōa ê só͘-chāi lâi kéng-soán ê. Lán lóng ài chai-iáⁿ àn-chóaⁿ-iūⁿ Iâ-so͘ chiah ōe kéng-soán i? Lūn chit ê Iû-tāi, lán thang sìn i ún-tàng sī ū sím-mi̍h hó ê só͘-chāi, ōe thang hō͘ Iâ-so͘ chiok-bōng. Tī í-chêng Iû-tāi ún-tàng sī ū sím-mi̍h tù-hiān, ōe kám-tōng lâng ê keng-giām chiah tio̍h, nā-bô, lán chiū bōe-thang lí-kái àn-chóaⁿ Iâ-so͘ ōe lâi kéng-tiàu chit ê Ka-lio̍k lâng Iû-tāi lâi chiâⁿ-chòe cha̍p-jī sù-tô͘ ê chi̍t-ê.