Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-7 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-7 chiuⁿ: NN̄G ŪI Ê IÂN-SIA̍H[siu-kái]

Koh lo̍h-lâi tī Sèng-chheh-ni̍h ū kóng-khí nn̄g ūi ê iân-sia̍h ê kò͘-sū, iā Iâ-so͘ lóng ū hō͘ in chhiáⁿ khì chòe lâng-kheh.

Má-thài siū kéng-tiàu liáu-āu sòa ū chòe-chhut chi̍t hāng ióng-kám ê sū. Má-thài ū phèng-chhiáⁿ i ê sū-bū-ôan, í-ki̍p kūn-hū ê thiu-hiòng--ê, saⁿ-kap lâi hù i ê sòng-pia̍t ê iân-sia̍h, lâi kap i saⁿ-kap hoaⁿ-hí tī i ê jîn-seng tiong sī keng-giām ê chit chi̍t-ê choán-ki. I ài i ê tâng-phōaⁿ lóng chai-iáⁿ, chāi i sī khòaⁿ ê Iâ-so͘, í-ki̍p tī i ê sim-lāi sī ū teh o̍ah-tāng hit ê sin ê ǹg-bāng kap jia̍t-sêng sī siáⁿ khoán. I ê chong-kàu sìn-liām ū kàu-gia̍h chòng i ê táⁿ, lâi tí-tng i ê pêng-iú, sī tiāⁿ-tio̍h ōe kóng ê thí-chhiò ê ōe. I ê chong-kàu sìn-liām bô hō͘ i kè-thâu lâi boán-chiok ka-kī, lâi phah-sǹg pún-sin taⁿ sī í-keng chiâⁿ-chòe chi̍t ê khah hó ê tek-hēng, khah iu-téng ê lâng, iā bô hō͘ i sòa siūⁿ bô ài koh kap kó͘-chá pêng-iú saⁿ-kap óng-lâi. Hiah ê kó͘-chá pêng-iú sui-jiân ū (**jōa)-ni̍h chōe ê loat-tiám tī-teh, tī kè-khì mā-sī chòe i ê chhin-chhiat ê pêng-iú.

Chóng-sī chhì-siūⁿ i ê ióng-kám, káⁿ lâi chhiáⁿ Iâ-so͘ khì kap hiah ê thiu-hiòng ê saⁿ-kap chia̍h! Má-thài tek-khak sī put-chí chai-iáⁿ i ê Sian-siⁿ Iâ-so͘ ê sim sī ióng-kám, chiah káⁿ chòe chit hō ê tāi-chì. Iū-koh chhì-siūⁿ tī siā-hōe tiong hiah ê bô tē-ūi ê lâng, in siū chhiáⁿ lâi hù chit ê iân-sia̍h, in ê sim kiaⁿ-hiâⁿ kàu cháiⁿ-iūⁿ! Lán thang sióng-siōng, in tī hit ji̍t saⁿ-kap chē Tī hiòng-koan, ōe tâm-lūn kóng, “Lán sò͘-siông bô lūn sím-mi̍h khoán châi-tiāu ê sian-ti lâng to lóng hán-tit kap in kan-sia̍p, chóng-sī chit pang lán ōe thang chiap-kūn chit ê Ná-sat-le̍k lâng Iâ-so͘, tī siā-hōe lâi kap I chòe pêng-iú saⁿ-kap chia̍h. Che si̍t-chāi sī hui-siông ê sū! Siat-sú Hoat-lī-sài, í-ki̍p Keng-ha̍k-sū nā thiaⁿ-tio̍h chit ê tāi-chì m̄-chai siáⁿ khoán hò͘ⁿ! TĪ koe-lō͘-ni̍h, liân in ê saⁿ-á-ku to bô ài kha̍p-tio̍h lán lè! Si̍t-chāi sī bô thang kî-kòai lah, chèng-lâng hiah-ni̍h him-bō͘ chit ê hó kau-pôe ê Sian-ti lâng Iâ-so͘. Bô kî-kòai lah, chit ê LĪ-bī Má-thài chiah ōe hiah-ni̍h jia̍t-sim ài kun-tè I. Kiám-chhái chū chá nā-sī ū lâng chhin-chhiūⁿ Iâ-so͘ lâi chí-sī lán bat lán ê chong-kàu ê sū lè, lán kàu taⁿ mā ún-tàng sī chiâⁿ-chòe chám-jiân khah koh-iūⁿ ê lâng.”

Iâ-so͘ ōe hiáu-tit tio̍h ēng sím-mi̍h khoán ê hoat-tō͘, lâi kap hiah ê thiu-hiòng ê, í-ki̍p ū chōe ê, saⁿ-kap chē toh; chiū-sī ōe hiáu-tit tio̍h ài chiâⁿ-chòe chi̍t ê hó kau-pôe ê lâng, lâi beh kap i ê hó pêng-iú saⁿ-kap chē-toh. Chèng-lâng ún-tàng ōe kám-kak, si̍t-chāi Iâ-so͘ sī chi̍t ê hó chhin-kūn ê lâng. Chū-jiân I sī ū ui-giâm tī-teh, in ún-tàng m̄-káⁿ Tī i ê bīn-chêng lâi kiâⁿ hit hō bô chiàu hoat-tō͘ ê kiâⁿ-ta̍h, á-sī lâi kóng-chhut hit-hō bô ha̍p-gî ê ōe. Che bô m̄-sī in-ūi I ê jîn-keh ū hián-chhut hit hō thian-jiân ê ui-giâm tī-teh. Lán bô giâu-gî I lóng bô chi̍t sut-á hián-chhut hit khoán ài kap lâng keh-lī ê thài-tō͘, á-sī kò͘-ì khiam-pi lâi siong-hāi-tio̍h lâng ê kám-chêng. Iâ-so͘ sī ū khn̂g kèng-tiōng lâng ê sim, lâi teh kap ta̍k téng hō ê lâng kau-pôe. Lán thang sióng-siōng, I ū chē Tī chú-lâng ê sin-piⁿ, kap hiah ê thiu-hiòng ê saⁿ-kap tī phiat-á, lâi ùn-mi̍h khí-lâi chia̍h. Lán ū thiaⁿ-kìⁿ I sī chin hoaⁿ-hí kap in saⁿ-kap chē toh, lâi saⁿ-kap tâm-lūn, iā ū sî lâng-kheh sòa tī pòaⁿ ì-sek ê tiong-kan, lóng chiàu hoat-tō͘ lâi ìn-tap I. I ōe bat lâng ê sim-chêng, sòa lâi giú lâng ê hó--chhù chhut-lâi. Só͘-í lán thang khak-sìn hit-ji̍t tī Má-thài ê iân-toh teh chē ê lâng, ún-tàng chin hoaⁿ-hí siūⁿ kóng, kai-chài lán ū chhut-se̍k chiah chai-iáⁿ lán pún-sin chám-jiân sī iáu ū thang ǹg-bāng ê só͘-chāi.

Chóng-sī chhì-siūⁿ, m̄-chai Keng-ha̍k-sū, Hoat-lī-sài í-ki̍p Ka-pek-lông hiah ê chong-kàu-ka, tùi chit ê sū-si̍t ū kám-sióng cháiⁿ-iūⁿ. In bōe bián-tit thiaⁿ-tio̍h chit ê sū-si̍t. Tī hit ê kūn-hū ê lâng lóng piàn-piàn teh hong-siaⁿ Iâ-so͘ ê sū. Ia̍h chit ê iân-sia̍h sī ke̍k lōan-lâi ê sū. Chhì-siūⁿ, siat-sú Tī Kin-á-ji̍t tī Ìn-Tō͘ ū chi̍t ūi Sèng-chiá, á-sī Pho-lô-bûn kàu-tô͘, kam-gōan lâi kap hiah ê bô tē-ūi, hā-téng ê lâng saⁿ-kap chia̍h, m̄-chāi ōe nāu-tōng kàu cháiⁿ-iūⁿ!

Lán phah-sǹg in put-chí chū-chun, ún-tàng Sī bô beh lâi chhut-se̍k hit hō hōe, mā bô beh lâi kiáu-jiáu hit hō thiu-hiòng ê iân-sia̍h. Tī Ιû-thài lâng ê siā-hōe seng-oa̍h. Khiok-sī chám-jiân chū-iû, put-kò m̄-sī chhin-chhiūⁿ Iâ-so͘ sī-chòe chit-khoán ê chū-iû. Só͘-í tōa-bīn tī keh-ji̍t, ū chi̍t pái tī hái-piⁿ chi̍p-hōe, hit-sî in ū kong-kek Chú ê ha̍k-seng kóng, “Lín Sian-siⁿ siáⁿ-sū ài kap thiu-hiòng ê, í-ki̍p pháiⁿ-lâng saⁿ-kap chia̍h?” chit ê chit-būn sī kàu-gia̍h ū lí-khì tī-teh. “Siáⁿ-sū I ài kap hit hō lâng saⁿ-kap chòe-hé lè?” Chiàu khòaⁿ in lóng bô siūⁿ beh mn̄g kóng: Siáⁿ-sū hit hō lâng ài beh kap Iâ-so͘ saⁿ-kap chòe-hé? Nā án-ni mn̄g, sī Hoat-lī-sài ê kiàn-siàu. In-ūi in hit kai-kip ê lâng khah-siông Sī bô ài kap hit hō ū chong-kàu ê lâng saⁿ-kap kau-pôe. Iáu-kú lán tha̍k-tio̍h Iâ-so͘ ê kò͘-sū chai-iáⁿ chèng thiu-hiòng ê kap ū chōe ê lâng í-ki̍p tī siā-hōe-siōng hiah ê bô tē-ūi ê, si̍t-chāi put-chí ài kap Iâ-so͘ saⁿ-kap kau-pôe. Che sī siáⁿ in-toaⁿ lè?

Khak-si̍t in-ūi in chai-iáⁿ Iâ-so͘ tùi in ū khn̂g chhin-chhiat, ǹg-bāng, í-ki̍p tông-chêng ê sim tī-teh. Chit hō ê sin sī in sī hán-tit tú-tio̍h ê, iā chit hō ê sim, liân in hit téng-hō ê lâng, to ū khùi-la̍t thang iâⁿ in, lâi giú in ê sim-koaⁿ. Iū-koh sī in-ūi in chai I sī chiâu-chn̂g sûn-kiat, kàu-gia̍h ōe hō͘ in ka-kī kiàn-siàu, khiam-pi; hoán-tńg I lóng sī teh siūⁿ in ê sim-lāi sī ū ê hó--chhù, chiū-sī hiám-hiám tio̍h hō͘ pháiⁿ khàm-ba̍t--khì ê, sòa lâi chō-chiū in ê hó--chhù, iū-koh kan-ta chù-ba̍k tī in ê hó--chhù nā-tiāⁿ. I ū chō͘-tióng in ê chì-khì, lâi siⁿ-khí ǹg-bāng. I ū hō͘ ka-kī kám-kak, sui-jiân pún-sin sī ū chōe, siâ-ok ê lâng, iáu-kú in iû-goân sī Siōng-tè ê kiáⁿ, tī Siōng-tè ê bīn-chêng iû-goân ū bô hān-liōng ê kè-ta̍t tī-teh.

Iâ-so͘ ê gâu khip-ín lâng, hit ê pì-koat sī chāi tī chit-tiám. Ūi-tio̍h chit ê in-toaⁿ, “chèng thiu-hiòng ê, í-ki̍p pháiⁿ-lâng ài kūn-óa I.” “It-poaⁿ ê chèng-lâng ài lâi thiaⁿ I ê kà-sī.” I lóng sī khòaⁿ in ê hó--chhù. I sī ū kap in chòe pêng-iú, ū sìn-iōng in, ū tông-chêng in. Tī sè-kan bô lūn sím-mi̍h kà-sī, tiong-kò, í-ki̍p bián-lĒ ê ōe, hit ê kong-hāu Sī bōe pí-tit Iâ-so͘ sī ū hián-chhut chit ê thài-tō͘. Hiah ê thiu-hiòng ê, lóng sī hō͘ sè-kan sī chiù-chó͘, iā in mā-sī ū chiù-chó͘ sè-kan tò-tńg. Chhin-chhiūⁿ án-ni, in ê sim-koaⁿ sī chám-jiân ngīⁿ, iáu-kú chai-iáⁿ chit ê bô hān-liōng ê sûn-kiat ê lâng, choân-jiân bô teh khòaⁿ-khin in. Hiah ê siū hó phín-hēng ê lâng sī pàng-sak, khòaⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ thái-ko ê hū-jîn-lâng, sim-lāi mā-sī put-chí chhiⁿ-kiaⁿ chai-iáⁿ Iâ-so͘ sī lóng bô pàng-sak in, hoán-tńg sī tùi in kóng-khí an-ùi, tông-chêng, í-ki̍p hi-bōng ê ōe.

In ōe hiah-ni̍h him-bō͘ ài kap Iâ-so͘ chòe-hé, sī ūi-tio̍h án-ni. Chit ê chiū-sī Siōng-tè ê sim-pak, Siōng-tè ê hi-bōng. Só͘-í lâng nā mn̄g lán, Siōng-tè sī chhin-chhiūⁿ siáⁿ-khoán, lán chí-ū thang pò in bat Iâ-so͘ chiū kàu-gia̍h!

Koh bô kúi-ji̍t, Iâ-so͘ ū siū chhiáⁿ khì hù pa̍t ê iân-sia̍h.

LŌ͘-ka ū kóng-khí Iâ-so͘ bat saⁿ-pái kap Hoat-lī-sài lâng chē toh tī in ê chhù, che sī put-chí ha̍p gî, thang piáu-bêng Chú tùi hiah ê khah hó ê Hoat-lī-sài lâng sī phāu ê pêng-iú ê thài-tō͘ sī siáⁿ-khoán. Siāng thâu-chi̍t pái (LŌ͘-ka tē 7 chiuⁿ), só͘ sio̍k tī Ka-pek-lông ê kò͘-sū, koh sī tī i só͘ tiàm ê keh-piah ê sū, iā bêng-bêng sī tī khah chá, Hoat-lī-sài lâng iáu-bē siⁿ-khí ngī-sim lâi hoán-tùi I ê í-chêng ê sū-si̍t.

Chiū-sī ū chi̍t ji̍t, Iâ-so͘ put-chí bô êng lâi thôan tō-lí i-hó chèng-lâng liáu-āu, kàu hit-àm I ū hō͘ chi̍t ê Hoat-lī-sài lâng kiò-chòe Se-bûn, chhiáⁿ khì kap i chē toh tī i chhù. Iâ-so͘ ū tùi Pí-tek in tau chhut-khì, keng-kè hit ê o̍eh-o̍eh ê koe-á, hit ê sin ê hōe-tn̂g, āu-lâi chiūⁿ khì kàu tī chhiū-nâ kap hoe-hn̂g lāi hiah ê iú-sán kai-kip ê lâng sī teh tòa ê só͘-chāi. Chit ê iân-sia̍h ōe piàn-piàn pò-iông kàu tī thong sè-kan, m̄-sī ūi-tio̍h Se-bûn hit ê chòng-koan ê chhù, á-sī hit ê chiu-ûi ê súi-kéng, to̍k-to̍k sī ūi-tio̍h “ū chi̍t ê chin-chiàⁿ khó-lîn thòng-khó͘ ê pháiⁿ ê hū-jîn-lâng.” ū chhn̂g-ji̍p khì tī in ê iân-sia̍h. Chiàu hit ê kì-sū sī àm-sī, chit ê hū-jîn-lâng í-keng bat kìⁿ-tio̍h Iâ-so͘, koh ū khn̂g chhim-chhim ê ì-sù, lâi beh tùi I hián-chhut kám-siā ê sim. Lán thang sióng-siōng i sī chi̍t ê ut-būn ê chhiⁿ-chhám ê cha-bó͘ gín-ná, chit-tia̍p sī hō͘ hit ê ín-iú i ê lâng sī khì-sak, sim-lāi ū iu-būn kan-khó͘, iáu-kú teh siàu-liām tī soaⁿ-kan hit ê sûn-kiat ê ka-têng, mā ū teh siàu-liām i sī m̄-káⁿ koh kìⁿ-bīn ê Pē-bú, í-ki̍p hit ê i sī m̄-káⁿ koh tùi I kî-tó ê Siōng-tè.

Siā-hōe ê lâng chin-chiàⁿ gâu chhiⁿ-kiaⁿ chit ê hū-jîn-lâng ê chōe. Chóng-sī lóng bô teh hun-piat. Ū-iáⁿ chin-chōe “tūi-lo̍h ê hū-jîn-lâng” ōe tì-kàu án-ni, sī tùi i ka-kī ê pháiⁿ. Chóng-sī chōe-chōe cha-bó͘ gín-ná, mā iû-goân ū hit hō put-chí thang siong-sim ê kò͘-sū tī-teh; in ōe thang kóng-khí i ê tūi-lo̍h, sī tùi tī i sī sìn-iōng ê ài-jîn ê hiau-sim sī tì. Lâng khah-siông sī lóng bô sím-cha hit ê chin-siòng, kan-ta khiàn-chek i, kóaⁿ i chhut-khì tiàm tī gōa-bīn o͘-àm ê só͘-chāi lâi kan-khó͘. Iū-koh i ê hū-jîn-lâng phōaⁿ mā-sī koh-khah bô thé-liōng i! Chóng-sī Iâ-so͘ ún-tàng beh hoaⁿ-hí àⁿ hī-khang lâi thiaⁿ i ê khó͘-chêng. Lūn chit ê hū-jîn-lâng ê kò͘-sū lán khiok lóng m̄-chai-iáⁿ, put-kò lán chai chit-tia̍p chit ê hū-jîn-lâng sī lóng bô lâng beh khó-lîn i, iā bô lūn hiān-sè, á-sī lâi-sè, i mā lóng bô ū chi̍t-sut-á ê ǹg-bāng tī-teh. Ū chi̍t ji̍t, i ū lâi chhē Iâ-so͘. Kiám-chhái chit ê hū-jîn-lâng iā bat thiaⁿ-kìⁿ I teh chhián-bêng Siōng-tè ê un-tián ê sî, sī siat hit hō ōe kám-tōng lâng ê phì-jū, chhin-chhiūⁿ tī khah āu-lâi teh lūn bo̍k-chiá piàn kiâⁿ khòng-iá, pôaⁿ soaⁿ kè niá lâi chhē sit-lo̍h ê iûⁿ, á-sī lūn lōng-tōng-chú ê lāu-Pē teh thèng-hāu i ê kiáⁿ koh tò-tńg-lâi hit khoán ê phì-jū. Kiám-chhái chit ê hū-jîn-lâng bat tī chi̍t ji̍t ū lâi tùi I kóng-khí i sī tú-tio̍h ê chhám-kéng, sòa Tī i ê bīn-chêng lâi piáu-chhut chin-chiàⁿ hoán-hóe ê sim-koaⁿ, koh-chài chhin-chhiūⁿ tī iok-hān sī kì-chài hit ê kan-îm ê hū-jîn-lâng chi̍t-poaⁿ, ū thiaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ tùi i kóng hit hō un-tián ê ōe. “Góa ia̍h bô tēng lí ê chōe; khì ah, taⁿ í-āu bo̍h-tit koh hōan-chōe.” Put-lūn siáⁿ-khoán, chit ê hū-jîn-lâng iáu-bē ji̍p lâi Se-bûn ê iân-sia̍h lâi piáu-bêng kám-siā ê sim ê í-chêng, í-keng bat chiap-tio̍h Iâ-so͘, iā tit-tio̍h I ê bián-lĒ, tī sim-lāi ū siⁿ-khí chi̍t-chéng sin-sin ê ǹg-bāng, lâi piàn-ōaⁿ i ê choân seng-gâi.

Lâng teh tha̍k chit ê kò͘-sū, ū kám-kak chōe-chōe khùn-lân ê tiám tī-teh, iáu-kú lán thang siūⁿ, che khah-siông sī chhut tùi gō͘ tha̍k ê in-toaⁿ. Chit ê hū-jîn-lâng m̄-sī kan-ta ji̍p lâi beh piáu-bêng i ê hoán-hóe ê sim nā-tiāⁿ. Chit ê hū-jîn-lâng bêng-bêng sī ū khn̂g hit hō jia̍t-jia̍t ài kám-siā ê sim tī-teh. Khak-si̍t, Iâ-so͘ tī í-chêng bat chiap-tio̍h i, sòa bat chí-sī i chai-iáⁿ Siōng-tè sī chòe lâng ê PĒ, í-ki̍p Siōng-tè ài sià-bián lâng ê chōe, hit hō un-tián ê tō-lí. Kiám-chhái chit-tia̍p chit ê hū-jîn-lâng tú-tú Sī beh lī-khui Ka-pek-lông lâi chhut-hoat i ê sin ê seng-oa̍h; sī lah, kiám-chhái i sī beh tò-tńg khì chiū-kūn i ê lāu-bú; ia̍h bē lī-khui ê tāi-seng, teh siūⁿ tû-khí chit-tia̍p í-gōa, Sī bô tú-hó ê ki-hōe thang tùi I piáu-bêng i ū thiàⁿ-thàng I. Nā m̄-sī án-ni, chiū chiàu khòaⁿ bô sím-mi̍h tú-hó ê lí-iû, thang kóe-seh i àn-chóaⁿ chiah chhn̂g-ji̍p khì tī chi̍t ê iân-sia̍h.

Lán thang sióng-siōng chit ê chú-lâng Se-bûn ū put-chí hó khoán-thāi Iâ-so͘, chóng-sī i bêng-bêng ū hián-chhut i sī chi̍t ê siōng-téng lâng lâi khiam-pi ka-kī teh khoán-thāi hā-téng lâng. Chhin-chhiūⁿ i hit hō tē-ūi ê Hoat-lī-sài lâng, kap hō͘ lâng jīn chòe sī Ná-sat-le̍k ê ba̍k-chhiūⁿ chit ê siàu-liân ê soat-kàu-chiá, tī hit tiong-kan in ê sin-kè sī put-chí ū cheng-chha tī-teh. Lán chai lô͘-po̍k sī chin khòai o̍h i ê thâu-ke, á-sī thâu-ke-niû ê siaⁿ-seh. In phah-sǹg tùi hiah ê khah hó-gia̍h ê lâng-kheh sī tio̍h chīn ê lé-sò͘, Sī bô khiàm-ēng tio̍h kiâⁿ kàu tī iâ-so͘. Iâ-so͘ lâi chòe lâng-kheh tī chit ê sin-sū ê tau, to í-keng kàu-gia̍h kong-êng lah. In phah-sǹg Iâ-so͘ bô chù-ì--tio̍h chit hō ê thài-tō͘, chóng-sī I m̄-Sī bô chù-ì-tio̍h.

Lâng teh kóng, Eng-kok lâng ê chhù sī chhin-chhiūⁿ iàu-sài. Chóng-sī Tang-iûⁿ lâng ê chhù chiū m̄-sī án-ni. Chhù-piⁿ thâu-bé ê lâng, sī khòai-khòai thang ji̍p-lâi khòaⁿ lâng-kheh. Chóng-sī i chit khoán hū-jîn-lâng Sī bē Ēng-tit. Chiàu Ιû-thài lâng ê hong-sio̍k, lâng-kheh lóng sī the tī toh-piⁿ ê tn̂g the-í-ni̍h, ia̍h kha-kut chhun tùi āu-bīn lâi khòa tī í-tiām. Hut-jiân-kan ū thiaⁿ-kìⁿ chin pek-chhiat nâ-âu-kńg tīⁿ teh háu ê siaⁿ-seh. Ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê hū-jîn-lâng, bīn bô tà phè, thâu-mn̂g sàm-sàm, ū hián-chhut chi̍t ê tūi-lo̍h ê hū-jîn-lâng ê kì-hō lâi kūi tī iâ-so͘ ê āu-bīn, iā chhiú-ni̍h ū the̍h chi̍t kan tóe hiuⁿ-iû ê ge̍k-pân. I ê ba̍k-sái sī chhin-chhiūⁿ hō͘-chúi tih-tâm Iâ-so͘ ê kha, “chiū ēng i ê thâu-mn̂g chhit i; koh chia̍p-chia̍p chim I ê kha, ēng hiuⁿ-iû boah I.” Chit-tia̍p chit ê hū-jîn-lâng ê sim-sîn sī put-chí kan-khó͘.

Hoat-lī-sài lâng Se-bûn khòaⁿ-kìⁿ chit ê hū-jîn-lâng sim-lāi chám-jiân bô chhèngc-ì. Chit ê hū-jîn-lâng ji̍p-lâi sī sún-hāi-tio̍h i ê chun-giâm. Chit ê îm-hū tàu-tí ji̍p-lâi beh siáⁿ-tāi? Si̍t-chāi sī choân-jiân kiàn-siàu ê sū. Liân hō͘ chit hō hū-jîn-lâng bong-tio̍h, to khòaⁿ-chòe sī ù-òe ê sū. Chiàu khòaⁿ Iâ-so͘ to bô piáu-sī ài beh chó͘-tòng i ji̍p-lâi, só͘-í i mā-sī kàu-gia̍h sòe-jī, m̄-káⁿ piáu-sī i ê kám-chêng. Put-kò i ū chū-iû thang siūⁿ-tang siūⁿ-sai. I chin oh-tit lí-kái, àn-chóaⁿ chit ê lâng nā beh sī sian-ti, tek-khak ōe chai bong I ê lâng sī chī-chūi, koh sī sím-mi̍h hō ê hū-jîn-lâng, chiū-sī pháiⁿ-lâng.” I ê bīn-māu ū piáu-hiān i ê sim-su.

Put-lūn siáⁿ-khoán, Iâ-so͘ ū cha̍p-hūn(**hun) lí-kái i ê sim-su. Chhin-chhiūⁿ Au-gû-tīn ū kóng, “Tio̍h sòe-jī lán ê sim-su, in-ūi ū hián-bêng tī thiⁿ-ni̍h.” Iâ-so͘ chiū chek-sî lâi tùi i kóng, “Se-bûn, góa ū ōe beh kā lí kóng,” I chiū chhut tùi bián-kióng lâi piáu-sī chun-kèng ê thài-tō͘, ìn I kóng:

“Sian-siⁿ, chhiáⁿ lí kóng.”

“BÓ͘ ê chè-chú ū nn̄g lâng khiàm i ê chè, chi̍t ê khiàm i gō͘-pah ê gûn-á, chi̍t ê khiàm i gō͘-cha̍p. In kì-jiân bô thang hêng, chè-chú chiū sià-bián in nn̄g-lâng. Án-ni, chiū tá-lo̍h chi̍t ê khah thiàⁿ chè-chú ah?”

Chit ê sim put-chí bô sóng-khòai ê Hoat-lī-sài lâng Se-bûn chiū tìⁿ chhiò-chhiò ê bīn-māu lâi ìn kóng:

“Góa phah-sǹg sī hit ê hō͘ i sià-bián khah chōe ê.”

“Lí sī toàn--ê sī tio̍h. Taⁿ, Se-bûn lí khòaⁿ chit ê hū-jîn-lâng bô? Góa ji̍p lí ê chhù, lí bô Ēng chúi hō͘ góa sóe kha; nā-sī i Ēng ba̍k-sái tih-tâm góa ê kha, ēng thâu-mn̂g chhit i. Lí bô kā góa chim, to̍k-to̍k i tùi góa ji̍p-lâi ê sî, chim góa ê kha bô soah. Lí bô Ēng iû boah góa ê thâu-khak; nā-sī i Ēng hiuⁿ-iû boah góa ê kha. Só͘-í góa kā lí kóng, i chōe-chōe ê chōe-kòa í-keng sià-bián, in-ūi i ê thiàⁿ sī chōe; nā-sī tit-tio̍h sià-bián chió ê, i ê thiàⁿ iā-sī chió.”

Chū-jiân Iâ-so͘ m̄-só͘ kóng, lâng tio̍h koh it-hoat hōan-chōe, chiah ū thang it-hoat tit-tio̍h Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng. I sī chiong Se-bûn sī toàn ê lâi kà-sī i kóng, “Lí m̄-thang phah-sǹg Siōng-tè iā beh sià-bián lí chōe-chōe. Chit ê hū-jîn-lâng put-chí ū kám-kak-tio̍h ka-kī ê chōe-ok, ū hián-chhut kiong-kèng ê thài-tō͘ lâi piáu-bêng kám-un ê sim.”

Tùi án-ni, I chiū chhun-chhiú lâi hōaⁿ Tī hit ê nâ-âu-kńg tīⁿ, lâi pài tī i ê bīn-chêng ê hū-jîn-lâng ê thâu-khak téng, chiū kā i kóng, “Sòe-kiáⁿ ah, lí ê sìn, ū kiù lí; iā lí ê chōe sià lah, chòe lí an-sim tò-khì.”

Chit-tia̍p liáu-āu, chit ê hū-jîn-lâng sī àn-chóaⁿ, lán khiok m̄-chai, put-kò lán khak-si̍t chai i ū pêng-an tńg-khì in-tau. Chin-chōe lâng lóng teh siūⁿ, chit ê hū-jîn-lâng tùi chia khí, Sī bô koh hián-chhut tī lán ê le̍k-sú, chóng-sī tùi kó͘-chá, tī Sai-pêng ê kàu-hōe, chiū piàn-piàn put-sî teh liû-thôan kóng khí chit ê hoán-hóe ê hū-jîn-lâng, chiū-sī hit ê Bo̍at-tāi-lia̍p ê Má-lī-a. Chit ê ì-kiàn chin á-sī kóe, put-koán siáⁿ-khoán, chit ê ì-kiàn, lán chit-tia̍p sī oh-tit kā i boah-siau--khì. Tī kúi-nā sè-kí ê tiong-kan, Ki-tok-kàu ê gē-su̍t í-ki̍p bûn-ha̍k, lóng ū khn̂g chit ê ì-sù tī-teh. Hit ê Bo̍at-tāi-lia̍p ê miâ sī chiâⁿ-chòe teh piáu-sī hit hō ū hoán-hóe ê tūi-lo̍h ê hū-jîn-lâng, ia̍h tī it-chhè ê Ki-tok-kàu kok, sī ū ê Kiáu-hong-hōe, lóng ū ēng Bo̍at-tāi-lia̍p ê Má-lī-a ê miâ lâi teh chheng-ho͘ i.

Che kiám-chhái sī sū-si̍t ê ōe. Lán mā iáu ū thang it-hoat soat-bêng chit ê sū-si̍t. Tī Ιû-thài lâng ê keng-chheh (Talmud) ū kóng, Bo̍at-tāi-lia̍p sī chi̍t-chéng pháiⁿ ê chheng-ho͘, in-ūi sī liân-lo̍k tī chit ê bô chèng-keng ê hū-jîn-lâng. Iā Ιû-thài lâng khòaⁿ hit hō bōe-îm ê sū, sī chhut tùi hōan-tio̍h kúi ê sī chòe, só͘-í kóng, i sī hit ê “bat hō͘ Iâ-so͘ kā i kóaⁿ chhit ê kúi chhut-khì,” ê hū-jîn-lâng. Sai-pêng kàu-hōe, iû-goân sī ū pó-siú chit ê sìn-gióng. Chit ê hū-jîn-lâng ún-tàng ū kàu-gia̍h kî-īⁿ lâi keng-giām-tio̍h Iâ-so͘ ê un-tián; nā bô lán chiū bōe bêng, àn-chóaⁿ i beh lâi tùi Iâ-so͘ piáu-bêng chit ê chin hui-siông jia̍t-sêng ê sū.

Lán khah m̄-káⁿ phah-sǹg hit ê Chú ê pêng-iú, Bo̍at-tāi-lia̍p ê Má-lī-a, chiū-sī tī Se-bûn ê chhù, chit ê ù-òe ê hū-jîn-lâng. Iáu-kú siat-sú nā chin-chiàⁿ sī lâi kóng, hit ê bat tūi-lo̍h ê hū-jîn-lâng ōe piàⁿ i choân khiân-sêng lâi kám-siā hit ê chín-kiù i ê Iâ-so͘ ê thiàⁿ-thàng, tī hok-im-su tiong, kiám iáu ū pí chit ê koh-khah ōe kám-tōng lâng ê kò͘-sū mah? Chit ê hū-jîn-lâng ū khiam-pi, lâi ji̍p tī hit ê teh su(**sū)-hāu Iâ-so͘ ê sòe-sòe ê hū-jîn-lâng ê thôan-thé. I ū thòng-sim lâi tiàm tī Kok-kok-thaⁿ, khòaⁿ Iâ-so͘ siū-tèng. I sī lóng bô kiaⁿ lâng ê bú-bān, lêng-jio̍k, ū tè Iâ-so͘ ê sin-si, kiâⁿ kàu tī bōng-ni̍h ê só͘-chāi, iā tī iâ-so͘ koh-o̍ah ê hit chá-khí, iáu put-chí chheng-chá, i chiū kàu bōng-ni̍h lâi tāi-seng khòaⁿ-kìⁿ koh-o̍ah ê Chú. I khí-thâu phah-sǹg Iâ-so͘ sī kò͘-hn̂g ê, chiū kā Iâ-so͘ kóng, “Thâu-ke ah, lí nā ū kng I khì, chhiáⁿ kā góa kóng hē I tī sím-mi̍h só͘-chāi, góa chiū khì siu I.” Iâ-so͘ chiū kā i kóng, “Má-lī-a ah!” I chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ê siaⁿ, chiū o̍at-tńg-sin, kūi--lo̍h-khì kóng, “Góa ê Sian-siⁿ! Góa ê Sian-siⁿ!”