Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē IV Koàn/Tē-9 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-9 chiuⁿ: CHI̍T JI̍T TĪ KA-PEK-LÔNG[siu-kái]

Lán ài kán-tan lâi biô-siá lán ê Chú khiā-khí tī Ka-pek-lông ê tiong-kan, te̍k-pia̍t chi̍t ji̍t sī tú-tio̍h ê sū. Hok-im-su ê kò͘-sū, chōe-chōe lóng sī tùi hiah ê bô liân-lo̍k ê sū-kiāⁿ lâi chòe-chiâⁿ ê, in put-sî Sī bô chiàu chhù-sū tī-teh, chóng-sī tī Ka-pek-lông ê kò͘-sū tiong, chí-ū chi̍t pái ōe thang bêng-bêng lâi biô-siá liân-sòa Tī chi̍t-mî-ji̍t ê tiong-kan sī siⁿ-khí ê sū; Má-khó (tōa-bīn sī Pí-tek), ū kā lán kóng-khí tī ū chi̍t ji̍t ê jī-cha̍ip-sì tiám ê tiong-kan sī tú-tio̍h ê sū-chêng (Má-khó 4 chiuⁿ, 5 chiuⁿ).

Sî tāi-iok sī Chú-āu 28 nî 3 ge̍h. Chhun tiau hiok-ji̍t boán ô͘ pian, piàn chiò chheng-san siáu chhī-tiân, gîn-hái tiám-tiám thô͘-phâng sek, sûi pho kó͘-tōng hiáng saⁿ-liân.

Iâ-so͘ ū chē Tī i ê chûn, lâi pha tī ô͘ hōaⁿ ê gōa-bīn. I sī chē hit chiah chûn, sī I ū chhiáⁿ Pí-tek èng I lī-khui lâi chòe I ê lō͘-ēng, chiū-sī chòe I ê káng-tâi, í-ki̍p an-hioh ê só͘-chāi, iā hō͘ I lī-piān thang lâi lú-hêng tī Ka-lī-lī ô͘ ê sì-bīn. Siat-sú Tī Kin-á-ji̍t, lán ōe thang tit-tio̍h hit chiah chûn, kiám m̄-Sī beh khòaⁿ chòe chin pó-pòe ê ûi-bu̍t mah? Tī hit chá-khí, ji̍t-thâu iáu chá ê sî, ô͘-hōaⁿ lâng that-that-tīⁿ, khiā kàu óa-óa Tī chúi-kîⁿ, ū hián-chhut chhàn-lān ê chêng-kéng, tāi-ke lóng beh chiū-kūn I. In-ūi I ê miâ-siaⁿ ū khui-khoah piàn-thôan tī sì-hng. Ta̍k téng hō ê lâng to lóng ū chū-chi̍p tī-hia. Hit ji̍t ū siâⁿ-chhī ê lâng, iā ū tùi sì-ûi ê tōe-hng lâi ê lâng-kheh, chiū-sī tùi Iâ-lō͘-sat-léng lâi ê Hoat-lī-sài lâng, ū hū-jîn-lâng chhiú-ni̍h phō phòa-pīⁿ ê sòe-kiáⁿ, ū ê sī tùi āu-bīn hit tiâu tōa koh pe̍h-sek ê tō-lō͘ óa-lâi ê seng-lí lâng, í-ki̍p chhut-gōa lâng, in lóng chin hi-hán ê khoán, thêng-kha lâi teh khòaⁿ, ia̍h chù-ì teh thiaⁿ, chiông-tiong ū hit hō jia̍t-sim ê lâng, ū hit hō ài kám-un ê lâng, ū hit hō sim-lāi bô sím-mi̍h khòa-lū ê lâng, ū hit-hō khn̂g hi-hán ê sim ê lâng, iā ū hit hō sim-lāi teh jû-lōan ê lâng, ia̍h ū hit hō sim-lāi phoe-phêng kap giâu-gî ê lâng tī-teh. Chóng-sī chiông-tiong tē-it iàu-kín ê, chiū-sī hiah ê siàu-liân ê thó-hî ê thôan-thé, in-ūi hit ji̍t Iâ-so͘ ê kà-sī tōa-pō͘-hūn sī ūi-tio̍h in. In-ūi lán tio̍h siông-siông ōe kì-tit I ê it-seng ū chi̍t hāng tiōng-iàu ê bo̍k-tek, sī ài beh hùn-liān ài kà-sī hiah ê siàu-liân lâng, chiū-sī tī i lī-khui sè-kan liáu-āu thang lâi thôan I ê tō-lí ê.

Hit chi̍t chá-khí, I ū giâm-siok lâi lūn-khí Siōng-tè kok ê tō-lí, iā ài chèng-lâng tek-khak tio̍h ēng sì-chiàⁿ ê thài-tō͘ lâi sêng-siū i, sòa lâi tam-tng hit ê chek-jīm. I ài in chai-iáⁿ in pún-sin tùi Siōng-tè kok sī lóng ū tōa ê chek-jīm tī-teh.

Hit-ji̍t ū kui tōa tīn ê lâng chù-ì lâi thiaⁿ, óa chi̍t tiám cheng kú chiah sì-sòaⁿ. Hit-ji̍t ū ê thiaⁿ-liáu sī ū éng-oán tit-tio̍h lī-ek. Iā ū ê choân-jiân bô lī-ek tī-teh. Siáⁿ in-toaⁿ? Hit-ji̍t ê chèng-lâng, í-ki̍p hiah ê Tī chiong-lâi beh thôan tō-lí ê ha̍k-seng, lóng tio̍h chai hit ê in-toaⁿ; chhin-chhiūⁿ án-ni, hōan-nā tī ta̍k sî-tāi it-chhè chù-ì ài beh thiaⁿ-siū Siōng-tè ê Ōe ê lâng, mā sī iàu-kín tio̍h sòa chai-iáⁿ hit ê in-toaⁿ. Àn-chóaⁿ ū hit hō cheng-chha lè? Tio̍h thiaⁿ! Siōng-tè beh thòe lán ìn-tap chit ê būn-tôe. Iâ-so͘ ū kóng, tō-lí ê kong-hāu sī chāi tī thiaⁿ ê lâng ê sim-sîn. Só͘-í I ū kóng, “Tio̍h kín-sīn cháiⁿ-iūⁿ lâi thiaⁿ.” Hiān-kim ê sè-kài lóng sī iàu-kín. Chóng-sī lán ê Chú Tī chia hoán-tńg sī chú-chhiòng iàu-kín tio̍h ū “hó ê thèng-tō-chiá.” Soat-kàu-chiá chū-jiân tek-khak tio̍h ū liáu-kái in ê chek-jīm. Chóng-sī lán ê Chú ū kóng, thèng-tō-chiá mā sī iû-goân tio̍h liáu-kái in ê chek-jīm. In-ūi in ê sim-sîn sī teh koat-tēng hit ê tō-lí ê hāu-kó.

Chhiáⁿ lán chù-ì Iâ-so͘ teh kà-sī lâng ê khoán-sit; I ê hoat-tō͘ sī ēng té-té, kán-bêng ê ōe, iáu-kú gâu giú lâng ê sim. Hit ji̍t tú-tú tī soaⁿ-phiâⁿ, ū chi̍t ê choh-sit lâng teh lo̍h chhun-thiⁿ ê chéng-chí. Iâ-so͘ chiū chēng-chēng lâi chù-sîn khòaⁿ hiah ê choh-sit lâng. Chèng-lâng chū-jiân sòa tè Iâ-so͘ lâi khòaⁿ in. Āu-lâi I hut-jiân bīn o̍at kè-lâi n̂g chèng-lâng, chiū khui chhùi kà-sī in kóng:

“Tio̍h thiaⁿ ah: Lí khòaⁿ, ū iā-chéng ê chhut-khì iā-chéng; iā ê sî, ū ê ka-la̍uh tī lō͘-piⁿ, pe-chiáu kàu, it-chīn chia̍h i. Ū ê ka-la̍uh tī chio̍h-keh ê tōe, thô͘ chhián ê ūi; in-ūi thô͘ bô chhim, chiū hoat chin kín; nā-sī ji̍t chhut pha̍k i, in-ūi bô kun chiū ko͘-tâ. Ū ê ka-la̍uh tī chhì-á-lāi, chhì-á hoat-khí jia-pè i, chiū bô kiat-si̍t. Ū ê ka-la̍uh tī hó ê thó͘-tōe, chiū hoat khí ná tōa châng, kiat-si̍t, ū ê saⁿ-cha̍p Pē, ū ê la̍k-cha̍p Pē, ū ê chi̍t-pah Pē. Koh kóng, ū hī-khang thang thiaⁿ ê, tio̍h thiaⁿ.”

Hit ji̍t I só͘ kóng ê sī chhin-chhiūⁿ án-ni, sī chi̍t ê chin té, iáu-kú sī chin ū la̍t ōe kám-tōng lâng ê soat-kàu. Lán chai-iáⁿ hit ji̍t tōa-pō͘-hūn ê lâng ún-tàng thiaⁿ-liáu bô sím-mi̍h liáu-kái. Khí-chho͘ liân ha̍k-seng to mā bô liáu-kái. Iáu-kú bô lūn sī ū á-Sī bô, chit ê sòe-sòe ê chêng-kéng ún-tàng ū put-chí chhì-kek-tio̍h in ê sim-sîn. In ún-tàng ōe saⁿ-kap tâm-lūn, saⁿ-kap chhui-lí, saⁿ-kap chhéng-kàu sûi-lâng ê ì-kiàn, lâi su-siúⁿ hit ê chêng-kéng chiah tio̍h. Chóng-sī in nā it-tàn liáu-kái hit ê ì-gī, in koat-toàn bô bōe kì-tit. I siat phì-jū lâi kà-sī lâng hit ê kè-ta̍t sī chāi tī chia. I chai I ê tō-lí sī ài hō͘ lâng kú-kú khek-tiâu tī sim-lāi, só͘-í I ū ēng tē-it lī-piān ê hoat-tō͘ hō͘ in thang put-sî kì-tiâu tī sim-ni̍h.

Āu-lâi I ū khí-khì Pí-tek ê chhù lâi chia̍h tiong-tàu pn̄g, hit-sî I chiah koh chiong hit ê phì-jū cha̍p-hun siông-sè lâi kà-sī I ê ha̍k-seng. Chiàu Má-thài sī àm-sī lán chai, tī hit Ē-po͘ koh ū kui tōa-tīn ê lâng chū-chi̍p lâi chiū-kūn I. Kiám-chhái tī hit-sî, Iâ-so͘ ū tùi in lâi kóng-khí kòa-chhài-chí í-ki̍p hit ê àm-àm teh tōa-châng ê chéng-chí ê phì-jū. Tōa-bīn I chìn-chêng óa khì tī chèng-lâng ê tiong-kan ê sî, ū-ê mn̄g, iā ū-ê ìn, koh tī in tiong-kan ū kiâⁿ chōe-chōe ê sîn-jiah, lâi i-hó ū pīⁿ ê lâng. Bêng-bêng hit ji̍t put-chí ū iô-choah lâng ê sim. Tī thèng-chiòng ê tiong-kan, ū lâng te̍k-pia̍t ū siⁿ-khí jia̍t-sêng, in-ūi lán ū khòaⁿ-kìⁿ kúi-nā lâng, hó-táⁿ chìn-chêng ài beh chòe I ê ha̍k-seng lâi pang-chān I. Chhin-chhiūⁿ ū chi̍t ê Keng-ha̍k-sū kóng, “Sian-siⁿ ah, lí bô lūn tá-lo̍h khì, góa beh tè Lí.” Iā koh chi̍t ê kā I kóng, “Chú ah, góa ê lāu-Pē nā kè-sin liáu, chiah beh lâi tè Lí.” I ū chhì-giām in ê koat-sim, sòa kū-cho̍at in. In Sī bô cha̍p-hūn(**hun) jia̍t-sêng. In ê jia̍t-sêng sī chhut-tùi it-sùn-kan ê kám-chêng. I chai hit hō jia̍t-sêng Sī bô sím-mi̍h lō͘-ēng.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, hit ê tn̂g-tn̂g iām-jia̍t ê chi̍t Ē-po͘, í-keng kè-khì liáu. Sî í-keng àm, ia̍h I í-keng kàu-gia̍h siān. In-ūi hit ji̍t I ê sim-sîn sī kàu-gia̍h kín-tiuⁿ. Só͘-í I ū kā ha̍k-seng kóng, “chûn sái khah óa-lâi, lán kè-lâi hit-pêng hōaⁿ.” Hit-pêng hōaⁿ sī chi̍t ê bû-liâu léng-chēng, hong-hòe ê só͘-chāi, ta̍k pái I ià-siān ê sî, chit ê só͘-chāi sī put-sî ōe giú I ê sim. Tī bô kúi-hun cheng kú ê tiong-kan, in chiū sái in ê chûn óa-lâi bé-thâu, chiū lūi phâng khí-khì, tùi án-ni “in chiū lī-khui chèng-lâng, chhōa Iâ-so͘ chiū án-ni lo̍h-chûn, kap in saⁿ-kap khì.” Tōa-bīn in tú beh chhut-hoat ê sî, in sī chin kiaⁿ-hiâⁿ hit sî ê thiⁿ-sek. Iáu-kú Iâ-so͘ ū him-bō͘ ài beh kè-khì; in-ūi I í-keng kàu-gia̍h siān. Tī-hit ji̍t chèng-lâng put-chí siū I ê kám-tōng, tì-kàu mā sòa ū pa̍t chiah chûn ài kap I saⁿ-kap kè-khì hit pêng.

Chit pái khui chûn khì sī tú-tú ge̍k-hong, koh ū chhit eng-lí ê tn̂g-tn̂g ê chúi-lō͘. Iâ-so͘ the Tī chûn bé lâng-kheh ê ūi, sim-sîn chin siān, chiū sûi-sî khùn--khì. I tú khùn--khì ê sî, ū chúi-chhiu phùn-tâm I ê sin-khu, iā tōa hong chiū liâm-piⁿ lâi, chōe-chōe hûn-bū chū-chi̍p, put-chí o͘-áu piàn-móa tī tùi-bīn ê hōaⁿ-téng. In tú chìn-chêng kàu tī ô͘-tiong, chiū tú-tio̍h tōa ê hong-thai hō͘. Pí-tek í-ki̍p i ê tâng-phōaⁿ chai-iáⁿ chit pang Sī beh tú-tio̍h ê sū. Chóng-sī sî í-keng bān, bōe-thang tô-cháu khì kàu tī ū thang siám-pī ê só͘-chāi. In tek-khak tio̍h tí-tng i. Tī chit ê ô͘-ni̍h, hut-jiân-kan khí ê tōa-hong, lóng sī chin thang chhiⁿ-kiaⁿ. Chit ê ô͘ sī tī soaⁿ-kan chhim-chhim ê só͘-chāi, só͘-í hong teh chhe tùi hit ê soaⁿ-khiⁿ kè-khì, sī kah-ná chhin-chhiūⁿ hong chhe tùi pōng-khang kè-khì chi̍t-iūⁿ. Chit-tia̍p hit chiah kian-kò͘ ê thó-hî-chûn, sī chhin-chhiūⁿ chi̍t chiah chóa chûn chi̍t-poaⁿ, tī hái-tiong teh phû-lâi phû-khì, “ia̍h iáu ū pa̍t chiah saⁿ-kap khì” ê sòe-chiah chûn, chha-put-to Sī beh hō͘ hong pe bô khì. Pí-tek í-ki̍p i ê tâng-phōaⁿ khiok lóng kòaiⁿ-sì tú-tio̍h tōa ê hong-hō͘. Chóng-sī tōa-bīn in tī í-chêng bē-bat tú-tio̍h chhin-chhiūⁿ chit pái ê hong-hō͘. In ê chûn chha-put-to teh-beh tîm--lo̍h-khì, hit-sî in ū âu-kiò kóng, “Chú ah, kiù oh, beh bô miā lah!” Tōa-bīn in tī í-chêng bē-bat tú-tio̍h chiah chhiⁿ-kiaⁿ ê hong-hō͘, tio̍h lâi kiû-kiò tiàm tī lio̍k-tōe ê lâng lâi pang-chān. Lán thang sióng-siōng Pí-tek tī hit ê ke̍k gûi-hiám ê sî, chiū thò͘-chhut âu-kiò ê siaⁿ kóng, “Sian-siⁿ ah, goán beh bô miā, lí bô iàu-kín mah?” In í-keng siū kà-sī, chai-iáⁿ tī ta̍k-hāng khùn-lân ê sî, tio̍h ài khún-kiû I ê pang-chān. In í-keng tī-teh ha̍k-Si̍p jîn-seng pit-iàu ê kà-sī lah.

Tùi án-ni, I chiū (**thiām/tiām)-chēng, chū-chāi chū-chāi lâi khùn-chhíⁿ, chiū peh--khí-lâi, chek-pī hong, kā hái kóng, “Tio̍h chēng-chēng!” Hong chiū soah, iā tōa pîⁿ-tiāⁿ. Hiah ê lâng (kiám-chhái hiah ê tiàm tī pa̍t chiah chûn ê lâng) kî-kòai, saⁿ-kap kóng, chit ê sī sím-mi̍h hō lâng, hong kap hái ia̍h sūn I?”

Ài lán koh chi̍t pái ōe kì-tit I só͘ kóng ta̍k kù ê ōe, í-ki̍p sī kiâⁿ ta̍k-hāng ê sū, chòe iàu ê bo̍k-tek, bô m̄-sī ūi-tio̍h beh hùn-liān I ê ha̍k-seng, chòe chiong-lâi ê lō͘-ēng. Khak-si̍t I sī kiâⁿ, chit ê thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sîn-jiah, Sī beh chòe in ê hùn-liān ê chi̍t-pō͘-hūn. In chiong-lâi ōe tú-tio̍h sè-kài beh chòe in ê tùi-te̍k, ia̍h liân I bô kap in saⁿ-kap khiā-khí ê sî, tio̍h ōe hiáu thang ôan-choân lâi sìn-khò I. Liân chit-tia̍p I teh khùn, tī in ê sin-piⁿ ê sî, in to bêng-bêng iáu-bē ōe hiáu-tit thang sìn-khò I. Kiám m̄-sī in-ūi in hiah ni̍h chhiⁿ-kiaⁿ âu-kiò, sī -í I chiah lâi kóng chit-kù ōe mah? “Lín siáⁿ-sū hiah kiaⁿ? lín iáu-bē ū sìn mah?” Tùi án-ni, I ū ēng thun-lún ê sim, chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ lâi kà-sī in hit khoán cho̍at tùi bōe sit-pāi ê sìn-khò ê sim, chiū-sī tùi chit ê, tī āu-ji̍t in iû-goân thang lâi “piàn-ōaⁿ sè-kài.” Tī hit àm in sī keng-giām ê, sī ū tōa-tōa chìn-pō͘ tī-teh.

TĪ Hok-im-su tiong, tû-khí hō͘ sí-lâng koh-o̍ah ê sîn-jia̍h í-gōa, thang kóng chit ê sī tē-it thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sîn-jiah, chāi hit hō bô sìn Ki-tok sī Sîn ê lâng teh khòaⁿ, chit ê Sī bōe sìn-tit ê sū. Koh-o̍ah āu, chèng sù-tô͘ ū kán-tan lâi kóng-khí chit ê sîn-jiah, in ū khòaⁿ-chòe sī in sī tú-tio̍h chōe-chōe kî-sū ê chi̍t-ê. Kàu Chú koh-o̍ah liáu ê tiong-kan, in to í-keng khòaⁿ-kìⁿ chin-chōe kî-sū, só͘-í in bô te̍k-pia̍t lia̍h chit ê chòe sī khah kî-kòai. Siat-sú lán ū sìn Siōng-tè sī teh chiáng-lí thiⁿ-tōe, koh sìn Ki-tok sī ū tùi sí-lâng tiong koh-o̍ah, koh sìn hit ê chiáng-lí hong-éng ê, ún-tàng bô beh pàng ka-kī chiâⁿ-chòe chi̍t ê bô khùi-la̍t ê lâng, lâi tiàm tī chū-jiân-kài ê khùi-la̍t ê tiong-kan, lán thang kóng chit ê sîn-jiah sī tī hit ê éng-oán ê tōa ê sîn-jiah tiong, chiū-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ lîm-kàu sè-kan, Chit ê sîn-jiah tiong ê chi̍t ê ngó͘-jiân ê sū nā-tiāⁿ.

Chit-tia̍p lán ài lī-khui chū-jiân kài ê hong-pho ê būn-tôe, ōaⁿ lâi saⁿ-kap siūⁿ, hit ê sîn-biāu ê cheng-sîn-kài ê hong-pho ê sū. Lūn hit ê cheng-sîn-chiūⁿ ê hong-pho, lán khiok bô sím-mi̍h chai-iáⁿ, chóng-sī chāi Iâ-so͘ Ki-tok teh khòaⁿ, sī chhin-chhiūⁿ Ka-lī-lī ô͘ ê hong-pho chi̍t-poaⁿ, sī kàu-gia̍h bêng-liâu ê sū-si̍t.

Hit àm ê hong-éng ū kóaⁿ-sàng in ê chûn kàu tī ô͘-ni̍h ê lâm-pêng, kàu tī hit ê pòaⁿ iá-bân ê Ka-tāi-lia̍p lâng ê hái-hōaⁿ. Thiⁿ phah-phú-kng, ha̍k-seng ū chiūⁿ-lio̍k kàu tī hit ê kū bōng-po͘ ê hū-kūn; in ū khn̂g sin-īⁿ, giâm-siok ê kiaⁿ-sim lâi tè in Sian-siⁿ chiūⁿ--khí-khì. In tú-tú beh lī-khui hái-kîⁿ ê sî, ū tú-tio̍h chi̍t ê sin-īⁿ, thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sū. Tī hiah ê chio̍h-thâu, hûn-bōng tiong ū thiaⁿ-kìⁿ chhiⁿ-chhìn âu-kiò ê siaⁿ-im, iā āu-lâi ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê tōa-hàn, piàn-sin lâu-huih chin hiông(**hiong)-ok ê siáu-lâng, thn̂g chhiah-thé, koh ū kòa i sī phah-phòa ê thih-liān chhia̍k-chhia̍k kiò, ti̍t-ti̍t chông óa-lâi, kūi-lo̍h tī in ê bīn-chêng. Lán thang sióng-siōng hit àm béng-lia̍t ê hong-éng, ū iô-choah i ê sim kàu hoat-kông. Thong-mî i tī hit ê hong-hō͘ tiong, chông-lâi chông-khì, tōa siaⁿ âu-kiò, iā hoaⁿ-hí chū-jiân kài iā teh hoat-kông. In chek-sî jīn-tit i sī “Ka-tāi-lia̍p ê siáu-lâng,” sī choân tōe-hng ê lâng sī kiaⁿ-hiâⁿ ê, in-ūi “i pêng-sò͘ khiā-khí tī hûn-bōng tiong, bô lâng ōe pa̍k i, sui-jiân Ēng thih-liān ia̍h bōe-ōe; in-ūi ta̍uh-ta̍uh ēng kha-khàu thih-liān pa̍k i, nā-sī thih-liān hō͘ i chhoah tn̄g, kha-khàu hō͘ i kòng-chhùi; bô lâng ū khùi-la̍t thang chè-ap i. Mî-ji̍t siông-siông Tī hûn-bōng tiong, tī soaⁿ-ni̍h, âu-kiò, chiong chio̍h-thâu ka-kī siong.”

Iáu ū chi̍t ê khiā tī hiah ê chio̍h-thâu téng chù-ba̍k teh khòaⁿ in ê siáu-lâng kap i tī-teh. Iâ-so͘ ū ēng (**thiām/tiām)-chēng ê thài-tō͘ lâi chìn-chêng khì chih-chiap in. Hit ê hoat-kông ê lâng khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ê sî, chiū ēng khún-kiû ê thài-tō͘ lâi phak-pài tī i ê kha-chêng. Kiám-chhái i it-sî-tek ê chū-chāi ê sim ū chhui-pek i cháu óa-lâi, ài khún-kiû lâng ê pó-hō͘. Chóng-sī in ê cheng-sîn liâm-piⁿ koh sit-lo̍h i pún-jiân ê cheng-sîn. Lūn sîn-lêng-kài ê sū lán sī khah m̄-chai-iáⁿ, só͘-í bōe thang kóng hit ê chêng-hêng siáⁿ khoán. Chiàu khòaⁿ chit ê khó-lîn ê tian-kông ê, ū nn̄g-têng ê jîn-keh tī-teh. Ū pháiⁿ sîn ê khùi-la̍t, teh khah-iâⁿ Tī i ê sim-lāi. “Chì kôaiⁿ Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘, góa kap lí sím-mi̍h kan-sia̍p? Góa kí Siōng-tè lâi khún-kiû lí bo̍h-tit khó͘-chhó͘ góa.”

Kiám-chhái Iâ-so͘ sī ài beh kiò-chhíⁿ i ho̍k-tò pún-jiân, só͘-í chiah mn̄g i ê miâ. Chóng-sī kiat-kio̍k sī bô chhái-kang. Hit ê siâ-sîn sī ná chhin-chhiūⁿ béng-lâng, ū chéng-chôe i ê chiàn-kah, iā gâu pó-siú i ê iâⁿ-chē. “Góa miâ chòe Iâⁿ, in-ūi goán chiah ê chin-chōe.” Chóng-sī ū chi̍t ê pí i khah béng ê, lîm-kàu lâi khah-iâⁿ i. “Siâ-sîn ah, tio̍h tùi hit ê lâng chhut-khì!” TĪ (**tia̍p-á)-kú ê tiong-kan, hit ê khó-lîn tian-kông ê lâng ū chhíⁿ-gō͘, koh ho̍k-tò pún-jiân, i chiū khiā-teh, sim-sîn sóng-khòai, koh ū chi̍t ê hiaⁿ-tī ê chhiú lâi hōaⁿ Tī i ê keng-thâu-téng. Chèng-lâng khah-siông sī ēng lâng ê hoat-tō͘ beh lâi an-chēng i ê sim. Chóng-sī Iâ-so͘ sī ēng Siōng-tè ê hoat-tō͘.

Kî-thaⁿ lūn chit ê kò͘-sū, lán bô thang kóng àn-chóaⁿ. Lán chí-ū ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, tī hit ê chêng-hêng put-chí iô-choah ê tiong-kan, ū kui tōa tīn ti chhiⁿ-kiaⁿ, put-chí chhut-la̍t cháu-lo̍h-khì hit ê hiám-iàu ê soaⁿ-phiâⁿ chông-lo̍h hái, tī hái-ni̍h kek-sí, ia̍h pông-koan-chiá lia̍h-chòe sī ūi-tio̍h hiah ê pháiⁿ-sîn ū ji̍p tī hiah ê ti. Lūn kàu kî-û ê sū, lán ài tiām-tiām m̄ ài kóng sím-mi̍h. Lán nā lâi siūⁿ chit ê kò͘-sū ê kiat-kio̍k, ū tit-tio̍h sím-mi̍h hāu-kó ê būn-tôe, sī chám-jiân khah ū lī-ek. KÒ͘ ti ê lâng cháu-khì pò siâⁿ-ni̍h ê lâng chai-iáⁿ sī tú-tio̍h ê sū. Chèng-lâng chiū chhut--lâi khòaⁿ-kìⁿ hit ê Ka-tāi-lia̍p ê siáu-lâng “chē-teh, chhēng-saⁿ hāi-chāi.”

Ka-tāi-lia̍p ê lâng chin chhiⁿ-kiaⁿ, kiû Iâ-so͘ lī-khui in ê kéng-kài; in-ūi in phah-sǹg in ê ti sī pí lâng ê lêng-hûn chám-jiân khah tiōng-iàu. Só͘-í Iâ-so͘ chē-chûn koh tò-khì kàu Ka-pek-lông. “Ka-tāi-lia̍p ê siáu-lâng” chiū khì Te-ka-pho-lī, lâi pò-iông Iâ-so͘ ūi-tio̍h i sī kiâⁿ ê tōa sū; chèng-lâng thiaⁿ-liáu lóng kî-kòai.

TĪ nn̄g tiám cheng kú ê tiong-kan, in ū koh tńg-lâi kàu Ka-pek-lông ê bé-thâu. Má-khó ū kóng-khí hit-sî ū kui tōa tīn ê chèng-lâng chū-chi̍p tī hái-kîⁿ, teh thèng-hāu beh gêng-chiap I. Lán thang sióng-siōng kui tīn lâng tī bé-thâu, chū-chi̍p tī hái-piⁿ, jia̍t-sim chù-ba̍k teh khòaⁿ hit chiah chhut-miâ ê chûn. In-ūim bián giâu-gî, ún-tàng í-keng ū teh hong-siaⁿ kóng-khí Tī cha-àm tī in sī tú-tio̍h ê sū. Hiah ê hōan hong ê chûn ū-ê í-keng tī kúi tiám cheng chêng tāi-seng kàu ūi, sòa kóng-khí cha-àm in sī tú-tio̍h ê hong-hō͘ ū cháiⁿ-iūⁿ tit-tio̍h pêng-chēng ê chêng-hêng, ia̍h hit chá-khí tùi Ka-tāi-lia̍p chhut-hoat kè-lâi ê chûn, ún-tàng ū sòa tòa hit ê hōan-tio̍h kúi ê, í-ki̍p hiah ê ti ê siau-sit tò-tńg-lâi thôan hō͘ chèng-lâng. Tùi án-ni, hit ê siau-sit ū put-chí iô-choah chèng-lâng ê sim, tì-kàu tāi-ke ài kūn-óa lâi hái-piⁿ thèng-hāu beh thang khòaⁿ Iâ-so͘. I tú-tú ho̍ah chiūⁿ chûn ê sî, in chiū kiong-kèng lâi gêng-chiap I, chóng-sī in tāi-ke put-chí chōe, cha̍t-kún-kún, tì-kàu I beh kiâⁿ--kè-khì ê sî, tāi-ke saⁿ-chiⁿ oe-khoeh beh khòaⁿ I.

Ū chi̍t ê lâng tùi chèng-lâng ê tiong-kan ti̍t-ti̍t khoeh óa-lâi beh kìⁿ Iâ-so͘, in-ūi i tī cha-àm thàu hō͘ ū tùi tī i ê sòe-kiáⁿ sī khùn ê pīⁿ-sek kap hái-hōaⁿ ê tiong-kan, thong-mî kiâⁿ-lâi kiâⁿ -khì, teh thèng-hāu Iâ-so͘ ōe kóaⁿ-kín tò-tńg-lâi.

“Góa sòe-hàn ê cha-bó͘-kiáⁿ chha-put-to beh sí; chhiáⁿ lí ēng chhiú hōaⁿ i, hō͘ i tit-tio̍h kiù, lâi o̍ah.”

Tōa-bīn Iâ-so͘ bat hit ê gín-ná. I teh-beh bat gín-ná Sī bián (**jōa) hùi-khì. Chit ê gín-ná ê lāu-Pē sī kiò-chòe Gâi-lī, sī Iâ-so͘ só͘ bat chia̍p-chia̍p tī An-hioh-ji̍t lâi kóng tō-lí hit keng hōe-tn̂g ê koán-lí-chiá. Hit-sî Má-khó ū kóng, “Iâ-so͘ kap i khì,” koh ū kui tōa tīn lâng that-that-tīⁿ, tī hit ê o̍eh-sòe ê koe-á teh tè I, chin oe-khoeh I. Hit tiong-kan “ū chi̍t ê hū-jîn-lâng hiat-lāu cha̍p-jī nî, bat tùi chōe-chōe ê i-seng siū-tio̍h chōe-chōe kan-khó͘, nā-sī bô chi̍t-si-á lī-ek, hoán-tńg ná siong-tiōng, chiū lâi tī chèng-lâng tiong, tùi I ê āu-bīn lâi bong I ê saⁿ.”

Che kiám m̄-sī chin chū-jiân! Chit ê khó-lîn ê hū-jîn-lâng, bīn-māu kiàn-siàu koh khiam-pi, bē thang tùi I lâi kóng-khí i ê hū-jîn-lâng pīⁿ, i phah-sǹg chí-ū ài àm-chīⁿ lâi bong I! Chóng-sī tāi-chì sī bōe thang àm-chīⁿ--tit. In-ūi I chek-sî chai ū khùi-la̍t tùi I chhut. Lán tī í-chêng í-keng ū kóng-khí chit tiám. Iâ-so͘ m̄-bat bô sit-lo̍h khùi-la̍t, bô sòng-sit pún-sin ê sim-sîn lâi i-hó lâng ê pīⁿ-chèng. I ài lâi bong I ê saⁿ-á-ku, che lán kiám-chhái beh kóng Sī bê-sìn. Chóng-Sī bē bat ū hit hō khó-lîn ê sim-sîn, he̍k-sī gû-gōng ê, á-Sī bê-sìn ê, kiû-kiò I iā bô tit-tio̍h ìn-tap. Iâ-so͘ chí-ū him-bō͘ i ê bê-sìn, tio̍h chìn-pō͘ kàu chiâⁿ-chòe si̍t-chāi ê sìn-gióng. I ū ēng hit hō chhin-chhiat koh ōe tín-tāng lâng ê sim ê thài-tō͘ lâi khòaⁿ i, iā kàu bé i ū chhut-lâi kūi-lo̍h tī i ê bīn-chêng, lóng chiàu si̍t kā I kóng-khí. I chiū kā i kóng, “Hū-jîn-lâng ah, lí ê sìn í-keng kiù lí; thang an-sim tò-khì, lí ê pīⁿ choân-jiân hó.”

Si̍t-chāi ūi-tio̍h chit ê hū-jîn-lâng ê sū, chiah ū iân-chhiân (**tia̍p-á)-kú nā-tiāⁿ; iáu-kú chāi chit ê bōe-thang thèng-hāu-tit ê lāu-Pē teh khòaⁿ, chhin-chhiūⁿ chi̍t-tiám cheng kú, in-ūi i ê kiáⁿ chit-tia̍p teh-beh sí. Ah, ū-iáⁿ, choân-jiân siuⁿ-bān--khì lah! Hit-sî ū chi̍t ê lô͘-po̍k tùi koán hōe-tn̂g ê chhù chhe lâi ê, ū àⁿ tī Gâi-lī ê hī-khang piⁿ sòe-siaⁿ kóng, “Lí ê cha-bó͘-kiáⁿ sí lah; mi̍h-sái iáu teh lô-hôan Sian-siⁿ?”

Chhì-siūⁿ lán ê Chú, tī hit-sî ū cháiⁿ-iūⁿ hián-chhut (**thiām/tiām)-chēng ê thài-tō͘, lâi tông-chêng hit ê khó-lîn ê lāu-Pē. I ū hián-chhut ài tam-tng choân sè-kan lâng ê ūn-miā ê thài-tō͘, lâi kap Gâi-lī saⁿ-kap kan-khó͘. “Bo̍h-tit kiaⁿ, chí-ū tio̍h sìn.” Só͘-í Iâ-so͘ bô thêng-kha, koh chìn-chêng kiâⁿ kàu in tau. Kàu ūi ê sî, Iâ-so͘ ū kóaⁿ hiah ê chhiàⁿ lâi teh mà-mà-háu, thî-khàu ê lâng, lī-khui sí-lâng ê pâng-keng, tû-khí Pí-tek, Ngá-kok, Iok-hān, í-ki̍p gín-ná ê Pē-bú í-gōa, hoan-hù m̄-chún pòaⁿ lâng ji̍p khì. Chhì-siūⁿ hit ê chêng-kéng, kiám m̄-sī chin ōe kám-tōng lâng koh chin súi mah? Chhì-siūⁿ I ê gâu lîn-bín gín-ná ê sim kàu cháiⁿ-iūⁿ! I ū ài-sioh i, sòa bong hit ê sí-sí ê siàu-liân gín-ná ê bīn kóng, “Tāi-lī-tāi-kó͘-bí” (Cha-bó͘ gín-ná, góa bēng-lēng lí khí-lâi). Chhiáⁿ lán chù-ì tī i sī hián-chhut ê (**thiām/tiām)-chēng koh chiàu siông-sek lâi teh chí-sī i ê ōe, chiū-sī chhin-chhiūⁿ i-seng tī pīⁿ-chhn̂g piⁿ sī teh chí-sī pīⁿ-lâng ê khoán-sit, kóng, “taⁿ tio̍h hō͘ cha-bó͘ gín-ná chia̍h.”

Hit-àm Iâ-so͘ ê sin-khu sī put-chí ià-siān, chóng-sī i ê sim-lāi sī put-chí khòai-lo̍k, lâi tńg-khì hioh-khùn tī Pí-tek in tau, hit keng sòe-sòe keng ê pâng-keng; khak-si̍t I tó-teh ê sî sim-lāi chin sóng-khòai, lâi su-siúⁿ hit ê khó-lîn ê tian-kông ê, hit ê sòe-hàn gín-ná ê lāu-bú, í-ki̍p tī hit ji̍t siū I chiok-hok lâi tit-tio̍h khòai-lo̍k ê it-chhè kan-khó͘ ê lâng, hit sî bô m̄ kám-khài bû-liōng. Che chiū sī Siōng-tè sī hoaⁿ-hí khòai-lo̍k ê. Tī lán jîn-seng ê kĒng-cheng ê sî, khó͘-thàng hôan-ló ê sî, sí-sit ê sî, siū sím-phòaⁿ ê sî, lán sī koan-liân ê Siōng-tè, chiū-sī chit khoán ê Siōng-tè lah. Tio̍h kám-siā Siōng-tè!

Chit ji̍t tī Ka-pek-lông sī tú-tio̍h ê kò͘-sū sī chhin-chhiūⁿ án-ni.