Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē VI Koàn/Tē-11 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-11 chiuⁿ: SÌ-CHA̍P JI̍T KAN Ê KÀU-HÙN[siu-kái]

Lán í-keng ū chhián-bêng Iâ-so͘ it-seng chòe tù-hiān ê bo̍k-tek, chiū-sī ài beh kàu hùn chèng ha̍k-seng, hō͘ in tī i lī-khui chit ê ū-hêng ê sin-khu liáu-āu, thang tit-tio̍h kau-tāi I Sèng-kok ê kang, lâi soan-thôan tī chit ê tōe-bīn-chiūⁿ. I koh-o̍ah liáu-āu, bē Seng-thian ê í-chêng, tī hit ê sîn-pì ê Sì-cha̍p ji̍t kú, I mā iáu sòa-chiap teh kàu-hùn in. Chiū tùi tī Seng-thian ê ji̍t kàu Tī Kin-á-ji̍t, tī chit tiong-kan sǹg sī keng-kè ū sò͘ sè-kí ê ji̍t-chí, I mā iáu-kú sī teh kàu-hùn lán. "Góa iáu ū chōe-chōe hāng beh kā lín kóng, to̍k-to̍k lín hiān-kim tng bōe khí, kàu chin-lí ê Sîn lâi, I beh chhōa lín ji̍p tī it-chhè ê chin-lí, sòa hō͘ lín ōe kì-tit it-chhè góa sī kā lín kóng ê sū."

Chit-tia̍p lán ài kán-lio̍k lâi khòaⁿ Tī hit Sì-cha̍p ji̍t kú, I ū cháiⁿ-iūⁿ hián-hiān lâi teh hùn-liān hiah ê ha̍k-seng.

Thâu-chi̍t hāng ài lán chù-ì ê, chiū-sī hit Sì-cha̍p ji̍t ê seng-oa̍h, m̄-Sī beh chòe chi̍t chéng ê sī-ui ūn-tōng, hō͘ sè-kan lâng khòaⁿ lâi chhiⁿ-kiaⁿ I. Iā m̄-sī ū beh hián-hiān hō͘ it-chhè ê kò-jîn lóng-chóng khòaⁿ-kìⁿ, chiū-sī lóng bô hián-chhut hō͘ I ê chèng tùi-te̍k, í-ki̍p tī iâ-lō͘-sat-léng hiah ê kheng-sut ê lâng khòaⁿ-kìⁿ. Chí-ū sī hián-chhut hō͘ I pún-sin ê ha̍k-seng khòaⁿ-kìⁿ nā-tiāⁿ. Pí-tek ū kóng, "Kàu tē saⁿ ji̍t Siōng-tè ū hō͘ I koh-o̍ah, sòa chhut-hiān m̄-sī hō͘ chèng peh-sìⁿ khòaⁿ, to̍k-to̍k sī hō͘ Siōng-tè sī kéng-soán ūi-tio̍h I chòe kan-chèng ê lâng khòaⁿ, liân goán chiah ê chiū-sī tī i tùi sí Koh-o̍ah āu ū kap I saⁿ-kap lim-chia̍h ê, iā ū khòaⁿ-kìⁿ." Lūn I ê hián-hiān lóng bô ū ì-sù, ài hō͘ hiah ê hoán-tùi-chiá, kàu-hōe gōa ê lâng lâi sìn-ho̍k, lâi chhiⁿ-kiaⁿ I, choan-choan sī ūi-tio̍h beh kian-kò͘, an-ùi, hùn-liān, kà-sī tī chiong-lâi I ê Kàu-hōe sī beh óa-khò ê lâng. Put-lūn siáⁿ-khoán, sui-jiân I tùi hiah ê kàu-hōe gōa ê lâng, í-ki̍p hiah ê kheng-sut ê kûn-chiòng lâi hián-hiān, in iā Sī bōe-ōe liáu-kái, mā bōe hiáu phêng-phòaⁿ hit ê hián-hiān ê ì-sù. Kî-si̍t ài beh liáu-kái hit ê hián-hiān sī ài ū siong-tong ê ū-pī, siong-tong ê phòe-ha̍p. siat-sú sī pêng-siông hit hō chho͘-sio̍k ê bu̍t-chit-kài ê sîn-jiah, chiū kûn-chiòng sī ōe lí-kái, chóng-sī lán ê Chú tit-tio̍h sin ê seng-oa̍h ê sîn-jiah, che in Sī bōe-ōe bêng-pe̍k. Siat-sú I ê Koh-o̍ah nā-sī chhin-chhiūⁿ Lia̍p-sat-lō͘ ê koh-o̍ah, chiū bô lūn chī-chūi, sī khòai-khòai liáu-kái sòa thang chhì-giām hit ê chin-ké. Iā hiah ê kheng-sut ê kûn-chiòng mā-sī ōe thang kan-chèng kóng, hit ê siū tèng ê Iâ-so͘ sī ū Koh-o̍ah, koh iā-sī tú-tú sio-siāng chêng hit ê lâng.

Chóng-sī che choân-jiân m̄-sī in sī keng-giām ê sū-si̍t. Nā-sī I ê Koh-o̍ah sī hit khoán chiū bōe thang hián-bêng Ki-tok sī Sîn, sī Siōng-tè, iā bōe thang piáu-bêng I ū cháiⁿ-iūⁿ tī ta̍k sî-tāi, tī bô-hêng ê tiong-kan kap choân sè-kài ê lâng saⁿ-kap khiā-khí. Iā Sī bōe thang tùi lán lâi pó-chèng beh ū chi̍t ê sin-sin éng-oán êng-kng ê sè-kài tī-teh. Iū-koh tī chit ê ū khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài kap hit ê bô khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài ê tiong-kan, sī iáu ū tōa ê chhim-ian keh-teh bô ū saⁿ liân-lo̍k ê só͘-chāi.

M̄-sī lah. I ê Koh-o̍ah sī khé-sī ê, m̄-sī koh sòa-chiap chá-chêng ê seng-oa̍h ê khoán, chiū-sī lán sī chhim-chai ê, to̍k-to̍k sī chiâⁿ-chòe chi̍t ê sin seng-oa̍h ê khoán-sit, chiū-sī tī chit ê í-chêng lán sī iáu-bē hoat-kiàn, chai-iáⁿ ê. Chèng-lâng ū chiām-chiām siⁿ-khí kám-thàn ê liām-thâu lâi bêng-pe̍k, I Koh-o̍ah ê seng-oa̍h, si̍t-chāi sī ū tōa-tōa koh-iūⁿ tī lán chit ê khó-lîn pêng-siông ê seng-oa̍h! Iâ-so͘ ê Koh-o̍ah hit ê kî-īⁿ ê sū-si̍t ū pang-chān in bêng-pe̍k, lán ê sìⁿ-miā si̍t-chāi sī ōe thoat-lī chit ê hiān-si̍t ê chêng-kéng, iā bêng-pe̍k lán sī iáu ōe-thang pó-chûn lán kū-té ê su-sióng kap liām-thâu, lóng bōe thang siū chit ê hiān-si̍t ê chêng-kéng sī pé-pa̍k.

Lūn I ê Koh-o̍ah, í-ki̍p Koh-o̍ah āu ê kò͘-sū, lán sī chai ê, choân-jiân bô ôan-choân, sī ū làng chōe-chōe hāng sū, lán m̄-chai. Hiah ê kò͘-sū si̍t-chāi ê chhù-sū, lán mā-sī lóng m̄-chai. Tōa-bīn siat-sú lán nā-sī ōe thang chai-iáⁿ hit ê lóng-chóng, lán chiū ōe it-hoat bêng-pe̍k, tī chit ê Koh-o̍ah ê Ki-tok ê hián-hiān sī ū pau-hâm ê Sîn-sèng ê bo̍k-tek, mā sòa ōe thang liáu-kái tī hiah ê hián-hiān sī ū pau-hâm ê Sîn-sèng ê sūn-sū. Iáu-kú sui-jiân sī án-ni, hit ê kè-e̍k sī bêng-liáu. (1) SĪ ài tùi ha̍k-seng kan-chèng I ê Koh-o̍ah sī si̍t-chāi, iā sòa ài hō͘ in bêng-pe̍k chit ê tùi sí Koh-o̍ah ê, sī sio-siāng chêng hit ê Iâ-so͘. (2) Ài hō͘ in chai, tī āu-lâi I ū-hêng ê sin-khu sī tio̍h lī-khui in, só͘-í ài pī-pān in ê sim; iā ài in ōe liáu-kái I ū-hêng ê sin-khu, nā-sī lī-khui in khì liáu-āu, hit-sî tī chiong-lâi sī beh chhiau-o̍at chū-jiân, tī ta̍k só͘-chāi piàn-piàn thang kap in saⁿ-kap khiā-khí.

Lūn thâu-chi̍t hāng sī kàu-gia̍h iông-īⁿ ê sū. Iā tē-jī hāng chiū m̄-sī án-ni. Koh-o̍ah hit-ji̍t, chèng ha̍k-seng ū hoaⁿ-hí kàu chhin-chhiūⁿ hoat-kông chi̍t poaⁿ, só͘-í chiàu khòaⁿ in Sī bô sim-sîn thang siūⁿ khah-hn̄g ê sū: Chú ū Koh-o̍ah. Lán sī kèng-ài ê Tâng-phōaⁿ, lán ê Chú ū koh tò-tńg-lâi kap lán saⁿ-kap khiā-khí. Lán sī khòaⁿ-kìⁿ Hit ê sí-khì ê, taⁿ ū Koh-o̍ah lah. Lán sī sìn-khò ê, tek-khak beh chín-kiù Í-sek-lia̍t, I ún-tàng bô hō͘ lán sit-bāng. Ah! Chá in ê sim ū choân-jiân sit-bāng, ū khòaⁿ-kìⁿ I ê tùi-te̍k tek-sèng, koh khòaⁿ-kìⁿ I sí, iā ū pī-pān hiuⁿ-liāu beh khì boah I ê sin-si, ǹg-bāng bián tú-tio̍h hiú-nōa, chóng-sī tī chit-hō ê sî-chūn, in ū keng-giām Chú ê Koh-o̍ah, hit ê hoaⁿ-hí si̍t-chāi sī tùi sim-tóe sī hoat-chhut ê khòai-lo̍k. In ū khòaⁿ-kìⁿ I Koh-o̍ah, khah-iâⁿ sí-sit, iā chiâⁿ-chòe chi̍t ê ê sèng-lī-chiá, koh tńg-lâi khiā-khí tī in ê tiong-kan, só͘-í in sī hoaⁿ-hí kàu chhin-chhiūⁿ beh hoat-kông chi̍t-iūⁿ.

TĪ khí-thâu tōa-bīn in sī lóng bô teh siūⁿ I ê Koh-o̍ah m̄-chai sī chhin-chhiūⁿ Lia̍p-sat-lō͘ put-kò koh ho̍k-tò kū-té ê khoán-sit á m̄-sī. Tōa-bīn in sī lóng m̄-chai siáⁿ-khoán, iā lán thang phah-sǹg in mā bô siūⁿ ài beh bêng-pe̍k chit ê sū-si̍t, chiū-sī Koh-o̍ah sī chhut-hoat tī chi̍t ê sin ê seng-oa̍h, iā Chú ê Koh-o̍ah sī ji̍p tī chi̍t ê sin-sin, ò-biāu, êng-kng ê oa̍h-miā.

Chóng-sī in sī iáu tio̍h khiàm-kheh chit chi̍t tiám ê kà-sī, nā bô, in chiū bōe thang bêng-pe̍k chit ê tōa ê su-sióng, chiū-sī I tī lō͘-bé ê ji̍t m̄-sī kan-ta beh kap in saⁿ-kap tī-teh nā-tiāⁿ, chiū tī chiong-lâi choân sè-kài ê Kàu-hōe I iā beh sòa-chiap lâi ín-chhōa in kap in saⁿ-kap khiā-khí.

Lán nā sè-jī káng-kiù, chiū ōe bêng-pe̍k tī chit-tia̍p I ū siông-siông chhut-hiān chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ lâi kà-sī in chai-bat hit ê sin ê seng-oa̍h, chiū-sī chiàu in sī ōe sêng-siū ê. I ū tī hit ê thâu-chi̍t pái chhut-hiān hō͘ Bo̍at-tāi-lia̍p ê Má-lī-a khòaⁿ-kìⁿ, lâi khai-sí I ê hùn-liān. Iā tī hit ê chòe-chho͘ sī hoat-chhut ê kám-thàn kap hoaⁿ-hí ê sim, Má-lī-a ū phak-pài tī i kha-Ē kóng, "Lia̍p-pho-nî, Chú ah!" Tùi án-ni Má-lī-a ū koh khòaⁿ-kìⁿ i sī sit-lo̍h ê Pêng-iú; i put-kò sī kan-ta liáu-kái án-ni nā-tiāⁿ. Má-lī-a ū chheng-ho͘ I kóng, "Góa ê Chú! Góa ê Sian-siⁿ ah." Chāi Má-lī-a tû-khì chit ê chheng-ho͘ í-gōa, bô koh ū sím-mi̍h khah ko-siōng ê bêng-chheng thang lâi chheng-ho͘ I. Chāi Má-lī-a teh khòaⁿ, I sī sio-siāng chá-chêng ê seng-oa̍h nā-tiāⁿ. Má-lī-a ài Ēng chhiú hián-chhut thiàⁿ-thàng kiong-kèng ê sim lâi phō I ê kha. Só͘-í I chiū chiong I sī ìn-tap ê ōe lâi kiáu-chèng, lâi thê-ko i ê su-sióng. "Bo̍h-tit bong góa, bo̍h-tit khan-góa, iā bo̍h-tit óa góa. It-chhè ê chêng-hêng lóng ū piàn-ōaⁿ lah. To̍k-to̍k cháu-khì kiò góa ê hiaⁿ-Tī lâi chih-chiap góa." Che sī thâu-chi̍t pái lâi àm-sī in chai tī chá-chêng sī ū hit khoán chhin-bi̍t ê kau-pôe, taⁿ sī tio̍h ài ōaⁿ-chòe khah ko-siōng ê kau-pôe.

TĪ Í-má-ngó͘ ê tô͘-tiong hit nn̄g ê ha̍k-seng, tī hit àm iā-sī ū chhin-chhiūⁿ án-ni lâi siū I ê kàu-hùn. In ū kám-kak tī i ê lāi-bīn ū chi̍t chéng sîn-pì ê iáⁿ-jiah tī-teh. I kap in teh kiâⁿ-lō͘, teh kóng-ōe ê sî, tī in ê sim-lāi ū ná jia̍t, chóng-sī iáu-bē kàu tī lō͘-bé, I sī bô tùi in khé-sī I pún-sin thang hō͘ in bêng-pe̍k. Āu-lâi in í-keng chai sī I, hit-sî I ū kàu-gia̍h sî-kan lâi tiàm tī in tiong-kan hō͘ in ū khòaⁿ-kìⁿ I, thang khak-si̍t bêng-pe̍k I sī sio-siāng hit ê Iâ-so͘. Chóng-sī in ū beh koh chi̍t pái hoan(**hoán)-hok chá-chêng hit khoán chhin-bi̍t ê kau-pôe, hit-sî I chiū lī-khui in bô hō͘ in khòaⁿ-kìⁿ , iā chhin-chhiūⁿ án-ni, in chiū ū tām-po̍h liáu-kái hit ê chin-lí ê iáⁿ-jiah, chiū-sī chai-iáⁿ chit-tia̍p I só͘ sio̍k tī sin ê sè-kài ê lâng, I sī ài sūn-thàn hit ê Bô khòaⁿ-kìⁿ ê sè-kài ê hoat-tō͘ lâi kiâⁿ, iā hit ê sè-kài in sī iáu-bē thang tè I lâi ji̍p--khì.

Āu-lâi "in ū tī só͘ tiàm ê só͘-chāi koaiⁿ mn̂g," hit-sî tī hut-jiân bô àn-sǹg ê tiong-kan, I ū chhut-hiān lâi khiā-khí Tī chèng chū-chi̍p ê ha̍k-seng ê tiong-kan. Chāi lán kin-á-ji̍t sī ū gû-gōng ê chai-bat, Sī bōe thang liáu-kái lán ê Chú Koh-o̍ah ê sin-khu sī ū piàn-ōaⁿ chòe siáⁿ khoán, put-kò ū hián-chhut ò-biāu ê só͘-chāi, hō͘ lán siūⁿ-liáu eng-kai tio̍h siⁿ-khí kiong-kèng koan-sim ê liām-thâu. Bô lūn sī mn̂g-hō͘, á-sī piah-lō͘ to bōe thang chó͘-chí I ê chhut, I ê ji̍p. In chiū kiaⁿ-hiâⁿ, phah-sǹg sī khòaⁿ-kìⁿ I ê sîn. Chóng-sī I ū an-ùi in, koh ū piáu-bêng hō͘ in chai-iáⁿ, che sī I pún-sin ū hián-chhut chhàn-lān ê thé, sī kàu-gia̍h ōe thang jīn-tit ê, put-kò Sī bōe thang chun-thàn chit tōe-bīn-chiūⁿ ê tiâu-kiāⁿ.

I it-chhè ê hián-hiān lóng sī chhin-chhiūⁿ án-ni. To̍k-to̍k chiàu I sī ài, sī hoaⁿ-hí ê sî, I ū chhut-hiān hō͘ in khòaⁿ-kìⁿ iā hō͘ in thang jīn-tit I. Tī bô phah-sǹg ê tiong-kan I ū chhut-hiān, iā hut-jiân-kan I chiū koh bô khòaⁿ-kìⁿ. I ū iok-sok beh tī Ka-lī-lī lâi chiap-tio̍h I ê ha̍k-seng, chóng-sī lóng bô kap in saⁿ-kap kiâⁿm̂khì. In í-keng kàu ūi, hit-sî I chiah hut-jiân hián-hiān hō͘ in khòaⁿ-kìⁿ. I tùi To-má só͘ kóng hiah ê ōe, sī piáu-bêng tng To-má teh giâu-gî I, hit-sî in sui-jiân m̄-chai-iáⁿ, iáu-kú I sī ū kap in saⁿ-kap tī-teh, ū sòe-jī teh thiaⁿ in só͘ kóng ê. Tùi án-ni, in ū chiām-chiām khak-sìn, sui-sī tī bô khòaⁿ-kìⁿ ê tiong-kan I ū put-sî kap in saⁿ-kap tī-teh.

Sì-cha̍p ji̍t í-keng kè-liáu, hit-sî in chiū it-hoat siⁿ-khí kiaⁿ-ùi kap kám-thàn ê sim. In chai-iáⁿ taⁿ I sī bô koh sūn-ho̍k tī lâng ê khiàm-kheh, mā bô siū chit tōe-bīn-chiūⁿ chū-jiân ê hoat-chek sī sok-pa̍k. Chá I sī ài ià-siān, ài pak-tó͘ iau, iā ài chhùi-ta, iā sī chin hoaⁿ-hí lâi hioh-khùn tī Pek-tāi-nî ê ka-têng. Chóng-sī taⁿ chiah ê chêng-hêng ū lóng piàn-ōaⁿ. Taⁿ chit ê Koh-o̍ah ê Ki-tok sī bô khiàm-kheh thang siám-pī, á-sī thang an-hioh ê só͘-chāi. Sì-cha̍p ji̍t kú I ū iân-chhiân iáu tiàm tī chit tōe-bīn-chiūⁿ; chóng-sī I bô khiā-khí tōe-bīn-chiūⁿ ê ka-têng! In ū chiām-chiām khak-sìn chit-tia̍p I sī seng-oa̍h tī chi̍t ê khah ko-siōng ê pia̍t sè-kài, taⁿ Sī bô koh tiàm tī tōe-bīn-chiūⁿ chá-chêng ê khoán-sit.

Chèng ha̍k-seng ū kám-kak I sī ū koh-iūⁿ, iáu-kú iā sī ū sio-siāng tī-teh. I ê siaⁿ-im, khoán-sit, sī iáu ū tām-po̍h hián-chhut I ê te̍k-sek, iā tī bô ì-sek ê tiong-kan mā iáu ū hián-chhut I ê tōng-chok, chiū-sī kap pa̍t lâng sī ū hun-piat ê só͘-chāi tī-teh. Iā I ê sim-chêng sī iáu siāng chi̍t-iūⁿ. Iáu-kú sī chhin-chhiūⁿ chá-chêng. Chit-tia̍p I mā iáu bô piàn-ōaⁿ, iáu chin pek-chhiat gâu thiàⁿ lâng. I ê kì-ek sī bô tn̄g-cha̍m, iáu ōe kì-tit chá-chêng ê sū. I ū (**thiām)-chēng koh lâi tâm-lūn chá-chêng ê tôe-ba̍k, oán-jiân chhin-chhiūⁿ tī i ê sí kap tī saⁿ-ji̍t kú tiàm tī sí-lâng ê sè-kài, chit tiong-kan I ê kì-ek sī choân-jiân bô ū làng-khiah tī-teh. Tī bē sí ê í-chêng, I ū tùi in kóng, "Nā-sī góa Koh-o̍ah liáu-āu beh tāi-seng lín khì Ka-lī-lī." Iā tī chit-tia̍p I ū koh kā in kóng, "Khì pò góa ê hiaⁿ-tī, kah in khì Ka-lī-lī, tī-hia beh khòaⁿ-kìⁿ góa, chiàu góa sī kā lín kóng ê." TĪ bē sí ê í-chêng I ū kā in kóng, "Sèng Sîn beh lîm-kàu lín." Iā tī chit-tia̍p I ū hoan-hù in tio̍h tiàm tī iâ-lō͘-sat-léng lâi thèng-hāu chiâⁿ sī iok-sok ê, chiū-sī chiàu I só͘ kóng, "Lín ū tùi góa thiaⁿ-kìⁿ." Chhin-chhiūⁿ án-ni, tī hit ê sin-kū seng-oa̍h ê sèng-chit.

Iā I teh khoán-thāi lâng sī iáu-kú siāng chit-iūⁿ. Phì-lūn lâi kóng, Pí-tek ê sū. Chhì khòaⁿ Tī chit-tia̍p I koh-o̍ah liáu mā-sī koh it-hoat teh hùn-liān i. Thâu-chi̍t ê si̍t-lĒ, chiū-sī tùi bōng-lāi sī hoat-chhut hit kù gâu kám-tōng lâng ê ōe: Taⁿ tio̍h khì kā góa ê ha̍k-seng kóng, iā te̍k-pia̍t kā Pí-tek kóng, iā chit ê Pí-tek sī ūi-tio̍h i ê bô sìn-si̍t lâi m̄-jīn góa, taⁿ sī ū teh ai-siong, koh taⁿ sī m̄-káⁿ sǹg chòe sī góa ê ha̍k-seng. Tio̍h te̍k-pia̍t kā Pí-tek kóng. Āu-lâi I ū koh kap Pí-tek su-khia biān-hōe, chit ê biān-hōe sī i sī m̄-káⁿ lō͘-chhut ê; koh āu-lâi ū chiàu i saⁿ pái m̄-jīn I ê khoán lâi saⁿ pái mn̄g i kóng, "Lí thiàⁿ góa mah?" Chhin-chhiūⁿ án-ni, I ū koh chiap-sòa Ēng siāng chi̍t-iūⁿ ê hoat-tō͘, ēng siāng khoán ū un-jiû koh ū se̍k-chhiú lâi khan-kà i.

Tùi To-má mā-sī án-ni. Tī ta̍k só͘-chāi to ū hō͘ in tit-tio̍h chhim-chhim ê ìn-siōng, lâi khak-si̍t chai-iáⁿ hit ê khah-iâⁿ sí-sit koh tńg-lâi ê Chú, sī éng-oán Ēng siāng chi̍t-iūⁿ ê thài-tō͘ lâi teh khoán-thāi I ê pêng-iú. I iû-goân kap chá-chêng siāng-khoán, ēng un-jiû ê thài-tō͘, khut ka-kī lâi bián-lĒ hiah ê sìn-gióng loán-jio̍k ê. Koh iā chiàu chá-chêng ê khoán, ēng un-jiû giâm-siok ê thài-tō͘ lâi chek-pī in. Tī ta̍k-khoán ê tōng-chok, in ū sêng-jīn tī tōe-bīn-chiūⁿ ê Iâ-so͘ ê sim-koaⁿ Sī bô tùi I ê sí lâi piàn-ōaⁿ siáⁿ-khoán.

Lán ū chek-sî khòaⁿ-kìⁿ chèng ha̍k-seng piàn-ōaⁿ in ê thài-tō͘, bô koh chiàu chá-chêng ê khoán lâi kiong-kèng, thiàⁿ-thàng I. Chit-tia̍p in ū lēng-gōa siⁿ-khí giâm-siok, kiong-kèng, chhiⁿ-kiaⁿ ê liām-thâu, ēng khiam-pi ê sim lâi chông-pài I. In khah-siông sī chhin-chhiūⁿ chi̍t-thôan ê hiaⁿ-Tī chin chhin-bi̍t lâi kau-pôe. In chin ài kap I saⁿ-kap chē-toh lâi saⁿ-kap chia̍h. Iā tī chòe-āu ê Boán-chhan ê sî, ha̍k-seng tiong ū chi̍t ê, ū hiàⁿ io lâi the Tī i ê heng-chêng. Taⁿ chhin-chhiūⁿ kū-té chit-khoán chū-iû ê kau-pôe, sī í-keng soah lah. Lán ū thiaⁿ-kìⁿ in teh kèng-pài I, iā sòa sêng-jīn I, kóng, "Góa ê Chú, góa ê Siōng-tè."

In ū chiām-chiām koh khak-chhiat lâi ha̍k-Si̍p hit Sì-cha̍p-ji̍t ê kàu-hùn, chiū-sī í-keng bêng-pe̍k I sī éng-oán ê Kiáⁿ, ū chhú lâng ê iūⁿ-siùⁿ lâi chiâⁿ-chòe in ê tâng-phōaⁿ, pêng-iú, iā bêng-pe̍k chit-tia̍p I ū chìn-ji̍p khì tī hit ê khah ko-siōng ê sè-kài, iā sui-jiân in bô khòaⁿ-kìⁿ I, I iā iáu-kú kap in saⁿ-kap tī-teh, iā chai chá-chêng in só͘ tiàm tī jio̍k-thé iú-hān ê sè-kài lâi kap I saⁿ-kap kau-pôe, taⁿ in sī ji̍p tī cheng-sîn-tek, éng-oán ê kau-pôe.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, in ū kó-jiân liáu-kái hit ê ì-sù, tùi án-ni in ōe thang ēng (**thiām)-chēng ê sim lâi thèng-hāu tī āu-lâi sī beh keng-giām hit ê tōa ê lī-pia̍t. TĒ-it ū thang chòe kan-chèng, hō͘ lán chhim-sìn in ū kó-jiân liáu-kái hit ê ì-Gī ê, chiū-sī chit ê Seng-thian ê kò͘-sū. I beh Seng-thian ê sî, si̍t-chāi in ê sim eng-kai sī ōe kan-khó͘, ōe kám-kak bô liâu; iā khòaⁿ chit tōe-bīn-chiūⁿ ê seng-oa̍h, sī khah bô sím-mi̍h kè-ta̍t chiah tio̍h, chóng-sī lán lóng bô khòaⁿ-kìⁿ in ū kan-khó͘, ū kám-kak bû-liâu ê sim-chêng. In Sī bô khòaⁿ chit ê sè-kan chòe bô kè-ta̍t, hoán-tńg sī khòaⁿ-chòe chám-jiân sī khah hong-hù, khah ko-siōng ê só͘-chāi. "I chiū lī-pia̍t in". "Iⁿ chiū tò-tńg-khì Iâ-lō͘-sat-léng tōa-tōa hoaⁿ-hí!" In-ūi tī hit Sì-cha̍p-ji̍t kú, in í-keng siū-tio̍h I ê hùnliān, I beh "ji̍t-ji̍t kap i tī-teh, kàu sè-kan ê lō͘-bé."

Lán kiám m̄-sī tio̍h tùi hit Sì-cha̍p-ji̍t ê kàu-hùn lâi tām-po̍h ha̍k-Si̍p, lūn chiong-lâi sī beh keng-giām hit ê oa̍h-miā ê àm-sī mah? Tùi lán ê Koh-o̍ah ê Chú ê hián-hiān lán thang chai-iáⁿ lán í-ki̍p lán ê pêng-iú nā-sī kè-óng khì, hit-sî lán lóng sī iáu siāng chi̍t khoán, put-kò ū pìⁿ-chiâⁿ chám-jiân koh-iūⁿ ê jîn-keh. Lán ê oa̍h-miā m̄-sī piàn-chòe nn̄g ê, put-kò sī ū piàn-ōaⁿ hêng-chōng nā-tiāⁿ. Lán Sī bô sit-lo̍h lán siāng chit-iūⁿ ê jîn-keh, lán ê kì-ek, lán ê thiàⁿ lâng ê sim. Kàu hit-sî chiū chai, chhin-chhiūⁿ góa hō͘ Chú chai chi̍t-iūⁿ. Lán iā beh pó-chûn lán hiān-si̍t ka-kī sī ū ê phín-sèng tiong sió-khóa ê te̍k-iú sèng, chóng-sī lán ê tōng-ki, bo̍k-tek beh piàn-chòe ko-siōng, tùi án-ni lâi lêng-hòa lán ê jîn-keh.

Tī hit ê lâi-sè o͘-àm ê sè-kài sī ū it-chhè ê chêng-hêng, bô iáⁿ lán tī chit ê sè-kài sī éng-oán bōe thang chai-iáⁿ ê. Lán khiok-Sī bōe thang chai kàu lōa-ni̍h siông-sè. In-ūi "chiong-lâi cháiⁿ-iūⁿ, iáu-bē hián-bêng." Chóng-sī lán tī-chia to m̄-sī choân-jiân lóng bōe thang chai-iáⁿ hit ê bô thang chai-iáⁿ ê sè-kài! Tī hit ê siū-lān ê chiu-kan, I ū tùi hit ê khó-lîn ê chha̍t lâi an-ùi kóng, kin-á-ji̍t lí beh kap góa tī-teh, iā chhin-chhiūⁿ lán kin-á-ji̍t siū tèng tī Si̍p-jī-kè lâi teh saⁿ-bat chi̍t-poaⁿ, hit-sî lán tī hit pêng ê sè-kài iā beh chiàu án-ni lâi saⁿ-bat; iā I ê Koh-o̍ah ê hián-hiān ū chí-sī lán chai I ū sí, chiū-sī chhin-chhiūⁿ lán ê sí chi̍t-poaⁿ, iā ū chhin-chhiūⁿ lán só͘ bat keng-giām ê, I iā ū keng-kè hit ê o͘-àm ê sí-hô, lâi chìn-chêng khì kàu tī hit pêng ê hōaⁿ-téng, iáu-kú I ū chhin-chhiūⁿ it-kò ê lâng, sòa chòe in éng-oán ê pêng-iú lâi koh tńg-lâi chit tōe-bīn-chiūⁿ chih-chiap I ê pêng-iú. Sí ê hô Sī bōe thang sóe bô kū-tóe ê kì-ek, mā-sī bōe thang hòe-bô kó͘-chá ê iú-ài ê chêng. Chit ê sū-si̍t bô m̄ ín-chhōa lán siⁿ-khí ǹg-bāng kap sìn-gióng lâi siūⁿ lán chhin-ài ê lâng, chiū-sī lán Ēng kiong-kèng ê thài-tō͘ lâi hē tī koaⁿ-chhâ-lāi ê, iā sī chhin-chhiūⁿ chá-chêng ê khoán, ū chìn-ji̍p tī hit pêng ê sè-kài, sòa "Ēng chiah ê ōe lâi saⁿ-kap an-ùi."