Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē VI Koàn/Tē-3 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-3 chiuⁿ: PŌE-GE̍K-CHIÁ[siu-kái]

Chhin-chhiūⁿ án-ni, I chòe-āu lī-khui Sèng Tiān, hit-sî I si̍t-chāi ū soan-kò I pún-sin ê sí. I tī chèng hōe-chiòng ê koán-lí-chiá, sī -í in nā-sī pàng kù-chāi I, in tiāⁿ-tio̍h Sī bô koh ū bīn thang kìⁿ Iâ-lō͘-sat-léng ê lâng. Chit-tia̍p khòaⁿ sī I tio̍h hâng-ho̍k, á-sī in tio̍h tú-tio̍h sit-pāi.

Hit àm, I ū kap I ê ha̍k-seng saⁿ-kap hioh-khùn, hit-sî ha̍k-seng tiong ū chi̍t ê bô khòaⁿ-kìⁿ. Kàu-hōe ê chí-tō-chiá ū tiàu-chi̍p kín-kip ê hōe-gī. In teh phah-sǹg, iàu-kín tio̍h siat hoat-tō͘ thang liâm-piⁿ tìn-chēng chit ê Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘. Chóng-sī taⁿ beh àn-chóaⁿ? Hit-sî chèng peh-sìⁿ ê sim ū chin kan-khó͘. In sī í-keng sit-bāng, khòaⁿ-kìⁿ hit ê An-hioh-ji̍t ê hêng-lia̍t lóng bô siⁿ-khí sím-mi̍h sū. Iā in ê jia̍t-sêng to í-keng teh léng--khì lah. Ū-ê lâng sòa chiām-chiām siⁿ-khí hoán-tùi ê sim. chóng-sī tī chèng peh-sìⁿ ê tiong-kan, Iâ-so͘ mā iáu-kú sī ū tōa ê kám-tōng la̍t tī-teh. Só͘-í siat-sú ài beh lia̍h I, sī tek-khak tio̍h "tng peh-sìⁿ bô tī-teh ê sî," Tī hit ê iô-choah ê chi̍t chiu-kan, mî kah ji̍t chèng peh-sìⁿ put-sî to Tī i ê sin-piⁿ. Só͘-í tek-khak tio̍h thèng-hāu kàu chèng peh-sìⁿ lóng tńg-khì liáu chiah thang lia̍h I. In tek-khak tio̍h thèng-hāu, tio̍h khòaⁿ ū sím-mi̍h hó ê ki-hōe chiah káⁿ lia̍h I.

Hit ê ki-hōe si̍t-chāi sī ū pôaⁿ-kè in sī teh siūⁿ ê, ū chám-jiân it-hoat pek-óa lah. Tī hit ê ge̍h-kng mî, ū chi̍t ê lâng bâi-ho̍k tī gōa-bīn chhiū-ńg ê só͘-chāi, iā kò͘-siú ê gê-ia̍h ū khòaⁿ-tio̍h, chiū kiò i lâi mn̄g i ê sū-chêng. I chiū tùi hit ê chhe-ia̍h kóng, "Chhiáⁿ chhōa góa ji̍p-lâi kìⁿ kong-hōe, chiū-sī ūi-tio̍h Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘ ê sū lah."

Chhin-chhiūⁿ án-ni, chit ê pōe-ge̍k-chiá ū ji̍p-khì khiā tī hiah ê kiōng-bô͘-chiá ê bīn-chêng. Che sī bô àn-sǹg ê hó-ūn. I sī Iâ-so͘ chhin-bi̍t ê pêng-iú ê chi̍t-ê, só͘-í i thang bô tiuⁿ-tî lâi lia̍h I. "In hoaⁿ-hí, iok beh gûn hō͘ I. I chiū ún i; chiū chhē ki-hōe, tng peh-sìⁿ bô tī-teh ê sî, chiong Iâ-so͘ kau in."

Hok-im-su tù-chiá, ū ēng chit kúi kú ōe lâi kóng-khí jîn-lūi sú tiong tē-it thang chhiⁿ-kiaⁿ ê pōe-ge̍k ê sū, iā tùi chit ê thang chhiⁿ-kiaⁿ ê sè-kan lâi chèng-bêng i sī ū pōe Ki-tok ê iok, sòa chiâⁿ-chòe pōe-ge̍k-chiá ké-chòe sī I ê pêng-iú, lâi bōe i ê Sian-siⁿ, chiū-sī thiàⁿ i ê, kàu tī sí.

Lán ōe thang siūⁿ hit ê in-toaⁿ mah? Lán bat thiaⁿ-kìⁿ kóng, tham-io̍k chiū-sī i ê chú-iàu ê io̍k-bōng, iā i bōe i ê Sian-siⁿ lâi hō͘ I tú-tio̍h hit ê thang kiaⁿ-hiâⁿ ê sí, sī ūi-tio̍h ài beh tit-tio̍h hit saⁿ-cha̍p ê gûn-á. Lán khah m̄-káⁿ liâm-piⁿ án-ni sìn. che thiaⁿ-liáu sī khah po̍k-jio̍k, bô tú-tú sì-chiàⁿ ê chhui-lí, Sī bōe thang hō͘ lâng chhim-sìn--tit ê. Ū-iáⁿ, i sī chin pháiⁿ, Sī bōe thang hêng-iông--tit ê, chóng-sī i m̄-sī ūi-tio̍h ài tit-tio̍h hit kúi cha̍p gûn ê siū-iū(**iú), chiah chòe hit khoán bōe hêng-iông --tit ê khó-ò͘ⁿ sū, iā si̍t-chāi tī āu-lâi, i ū chiong sī siū-iū(**iú) hit ê gûn-á, tng-bīn koh tìm-hêng hit ê hō͘ i ê. Só͘-í chiàu khòaⁿ chit hō chhui-lí, Sī bô sím-mi̍h hô-ha̍p tī i ê sū-si̍t kap i ê lâng-khoán.

Chit ê lâng m̄-sī kan-ta chu-chu teh siūⁿ beh chîⁿ ê lâng, i sī chám-jiân khah tōa ê jîn-bu̍t. Saⁿ nî chêng, i sī chi̍t ê chhang-miâ koh kèng-khiân ê siàu-liân ê Ιû-thài lâng, sim-lāi ū koan-sim tī in ê chong-kàu, í-ki̍p Bí-sài-a ê hi-bōng. Kàu ū chi̍t ji̍t, i ū lâi chhē Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘, iā nn̄g lâng tāi-ke ū chám-jiân saⁿ hèng-bī ê só͘-chāi tī-teh. Nā m̄-sī án-ni, chiū Iâ-so͘ ún-tàng bô beh kéng-tiàu i lâi ji̍p tī sù-tô͘ ê pan-lia̍t, iā Iû-tāi ún-tàng mā bô beh èng I ê kéng-tiàu. Tī hit kúi miâ sì-kòe kiâⁿ ê soat-kàu-chiá, ún-tàng Sī bô ū lōa chōe chîⁿ thang hō͘ i thau-the̍h, ōe thang giú i ê sim. Iû-tāi iû-goân sī chhin-chhiūⁿ kî-û ê sù-tô͘ chi̍t-poaⁿ, ū pàng-sak i ê it-chhè lâi tè I liân "I ê ha̍k-seng chōe-chōe thè-khì, bô koh kap I kiâⁿ," hit-sî i to iáu koh chiap-sòa teh kun-tè I. Chit ê Iû-tāi to m̄-sī sím-mi̍h te̍k-pia̍t kî-kòai ê jîn-bu̍t, I sī kap lán siāng khoán. I chám-jiân ū khó-lêng-sèng thang pìⁿ-chiâⁿ hó. Put-kò i iû-goân sī ū khó-lêng-sèng ōe pìⁿ-chiâⁿ pháiⁿ. Lán m̄-sī ài beh sóe-chheng i ê miâ-siaⁿ, put-kò sī ài sì-chiàⁿ lâi liáu-kái i nā-tiāⁿ.

Bô giâu-gî, i sī chi̍t ê tham-io̍k ê lâng, chóng-sī m̄-sī kan-ta ūi-tio̍h án-ni, chiū thang soat-bêng i lâi chòe hit chân khó-ò͘ⁿ sū. Chit-tia̍p lán thang kóng, i ê iá-sim, chiū-sī i sim-lāi sī ū ê chú-iàu ê io̍k-bōng, iā chhiáⁿ saⁿ-kap lâi siūⁿ khòaⁿ án-ni kiám bô khah ha̍p tī chit ê kò͘-sū. Ká-tēng lâi kóng, ū ê lâng sim-lāi ū phāu iá-sim, iā hit ê iá-sim nā-sī tú-tio̍h sit-bāng, chiū ōe siⁿ-chhut kan-khó͘, iā sim ū kan-khó͘, tùi Iâ-so͘ chiū sit-lo̍h thiàⁿ-thàng, koh it-tàn sit-lo̍h thiàⁿ sim, chiū siⁿ-chhut òan-hūn, nā sī òan-hūn ê kiat-kio̍k, chiū-sī pōe-ge̍k. I khí-thâu teh siūⁿ, Iâ-so͘ Sī beh chhut-thâu kiàn-siat tōe-bīn-chiūⁿ ê ông-kok. Chèng ha̍k-seng mā-sī phah-sǹg án-ni. I iû-goân sī kap Ngá-kok, Iok-hān siāng chi̍t-iūⁿ, ū phāu iá-sim, ài tit-tio̍h koân ê tōe-ūi. Iā i ū sit-bāng. I sī tit-tio̍h khah kĒ ê tōe-ūi. I sī koat-toàn bô thang tit-tio̍h chòe "Iâ-so͘ sī thiàⁿ ê saⁿ lâng tiong ê chi̍t-ê." Lán thang lâi siūⁿ i ê chêng-hêng, i sī chi̍t ê ko͘-to̍k ê Ιû-thài lâng, kap hiah ê Ka-lī-lī ê thôan-thé kau-pôe liáu, Sī bô sím-mi̍h ōe lo̍h kûn, sīm-chì tī Gâi-lī ê chhù, í-ki̍p tī piàn iông-māu ê soaⁿ-téng, pa̍t ê ha̍k-seng ū siū kéng lâi kap I saⁿ-kap khì, só͘-í i ê sim it-hoat siⁿ-khí òan-tò͘, òan-hūn ê liām-thâu. Iā ji̍t-chí ti̍t-ti̍t kè-khì, hit-sî i sī teh him-bō͘ ê ông-kok, khòaⁿ liáu sī tām-po̍h thang giâu-gî. Iā chiàu khòaⁿ Iâ-so͘ sī chhin-chhiūⁿ bô teh him-bō͘; sīm-chì sòa bô hoaⁿ-hí I sī ū ê miâ-siaⁿ, khòaⁿ chòe bô sím-mi̍h lī-ek. Chèng-lâng to lóng beh hû I chòe ông, hit-sî I sòa kū-cho̍at i. Tùi án-ni, Iû-tāi ún-tàng ōe siⁿ-khí gî sim, chiū bô boán-chiok I, sòa sit-lo̍h thiàⁿ-sim. Lán thang liāu-sióng hit ê khái-sôan ê An-hioh-ji̍t ê hêng-lia̍t, sī ū koat-tēng i ê sim-su. Hit chá-khí chèng-lâng ū siⁿ-chhut put-chí jia̍t-chhiat ê hi-bōng, iā tāi-ke kong-jiân lâi hêng-lia̍t, piáu-bêng tek-sèng ê khì-khài, chê-siaⁿ hoah kóng, "TĪ Chú ê miâ lâi ê Í-sek-lia̍t ông tit-tio̍h o-ló!" Chiàu khòaⁿ hit ji̍t ê hêng-sè, Iâ-so͘ sī chí-ū tio̍h chhun I ê chhiú, lâi boán-chiok in ê iá-sim chiah tio̍h. chóng-sī I bô beh án-ni, I ū chiong hit ê ki-hōe lâi pàng hō͘ kè-khì. I ê sī chòe sī hō͘ in sī ū ê jia̍t-sêng sòa léng--khì. Iā āu-lâi I ū ēng giâm-hat ê ōe lâi khiàn-chek Í-sek-lia̍t ê kàu-chit-chiá, tùi án-ni, I ū hòe-bô I chòe-āu ê hó ki-hōe. Só͘-í chiàu Iû-tāi teh siūⁿ, i sǹg-sī hùi-liáu kúi-nā nî ê ji̍t-chí, iā khang-khang bô thang tit-tio̍h sím-mi̍h, chiū siⁿ-khí òan-hūn ê sim, sòa siū-khì chit ê Bōng-sióng-ka, chiū-sī hō͘ i sit-bāng ê.

Chū-jiân kî-û ê ha̍k-seng mā-sī chiū sit-bāng nò͘! Chóng-sī in bô lóng chū án-ni chiū m̄ hoaⁿ-hí I. In ū sìn-iōng Iâ-so͘. In sī kò-jîn-tek, iáu-ū thiàⁿ I, iā nā-sái Iâ-so͘ ōe-thang kap in saⁿ-kap tiàm, chiū í-gōa ê sū Sī bô sím-mi̍h iàu-kín. Iû-tāi sī khah koh-iūⁿ ê lâng. Tī kè-khì kú-kú kap i ê Sian-siⁿ ê tiong-kan, í-keng ū siⁿ-khí tām-po̍h ê sū lâi teh chó͘-tòng in ê kau-pôe. Kiám-chhái i ê iá-sim kap tham-io̍k í-gōa, tī i ê sim-lāi iáu ū àm-chīⁿ ê chōe tī-teh, kiám-chhái sī í-keng ū siⁿ-khí sím-mi̍h, lâi tì-kàu hō͘ i ê sim-sîn hú-pāi, sòa hō͘ i chhiⁿ-kiaⁿ, bô siūⁿ ài kūn-óa Iâ-so͘, chiū-sī ōe khòaⁿ kàu tī i ê sim-tóe ê. Ia̍h it-tàn i ê sim ū lī-khui Iâ-so͘, chiū bô ū sím-mi̍h khùi-la̍t thang chó͘-chí i ê sim-sîn bián tì-kàu pāi-hōai. I ê sim-sîn ū cháiⁿ-iūⁿ chi̍t-pō͘ chi̍t-pō͘ teh pìⁿ pháiⁿ, sòa hâng-ho̍k pháiⁿ ê khùi-la̍t, tī chit tiong-kan ê sim-lítek ê chōng-thài, lán Sī bōe thang chhiau-chhē hit ê keng-kè ê khoán-sit, iā hit ê kiat-kio̍k sī chhin-chhiūⁿ Hok-im-su tù-chiá só͘ kóng hit ê thang chhiⁿ-kiaⁿ ê ōe. "Sat-tàn ū ji̍p i ê sim."

Hiah ê chhiⁿ-kiaⁿ ê ha̍k-seng Sī bô sím-mi̍h pa̍t mi̍h hoat-tō͘ thang soat-bêng i sī chòe ê kiàn-siàu sū. In khòaⁿ i sī hō͘ Sat-tàn ji̍p tī i ê sim, iā ū òan-hūn Iâ-so͘, só͘-í koat-ì ài hāi-sí I. I hō͘ Sat-tàn bê--khì, tōa-tōa hâng-ho̍k hit ê thang chhiⁿ-chhìn ê khùi-la̍t, sòa m̄-chai i sī ì-hiòng--ê, Sī bōe thang hêng-iông-tit ê khó-ò͘ⁿ sū.

Kàu tī i ê sim-ba̍k khui, hoán-hóe, hit-sî lán chiah koh lâi siūⁿ i ê sū.