Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-3 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-3 chiuⁿ: HOK-IM-SU SÒ͘ SIT-LO̍H Ê KÓ͘-SŪ[siu-kái]

TĪ Tah-liâu-choeh hit chi̍t lé-pài ê tiong-kan, ū siⁿ-khí nn̄g chân lán sī tio̍h chù-ì ê sū-kiāⁿ, chóng-sī lán sòa hut-lio̍k kè-khì.

Bat ū chi̍t ji̍t, Iâ-so͘ kap I ê ha̍k-seng kiâⁿ kè-khì ê sî, I ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê siàu-liân ê chhiⁿ-mî lâng, chē tī Tiān-ni̍h ê mn̂g-kháu teh kiû siá-sì, iā ū o̍at i ê chhiⁿ-mî ê ba̍k-chiu kè-lâi n̂g in, hit-sî ū lâng tùi in kóng, chit ê tùi chhut-sì chiū chhiⁿ-mî. Tùi án-ni, hiah ê ha̍k-seng chek-sî kî-kòai, lâi teh siūⁿ chit ê sū-si̍t. Chiàu in teh phah-sǹg, lâng tú-tio̍h lô-khó͘, tiāⁿ-tio̍h sī chhut tùi chōe-ok ê kiat-kó, só͘-í in ū thê-khí chi̍t ê chhù-bī ê būn-tôe lâi mn̄g Iâ-so͘ kóng, “Lia̍p-pí chit lâng chhut-sì chiū chhiⁿ-mî, tùi chī-chūi hōan-chōe, sī i pún-sin, á-sī i ê Pē-bú ah?”

Ū chin-chōe lâng put-chí chim-chiok teh be̍k-sióng chit khoán jîn-seng lô-khó͘ ê ò-biāu, chóng-sī lóng bô chhut-thâu lâi kiù-chō͘ in. Iâ-so͘ sī gâu lîn-bín lâng ê sim, bōe-thang iông-ún chit khoán ê su-sióng, chiū kóng, “Chit lâng bô hōan-chōe, i ê Pē-bú ia̍h bô; to̍k-to̍k beh ēng i lâi hián-bêng Siōng-tè ê sī-chòe.” chū-jiân I m̄-só͘ kóng, Chit ê lâng sī tio̍h chhut-sì chiū chhiⁿ-mî, thang hō͘ I lâi kiâⁿ chi̍t ê sîn-jiah, put-kò I só͘ kóng chit khoán ê khó͘-thàng ê sū-si̍t, sī Siōng-tè teh kéng-tiàu lán lâi chòe Siōng-tè ê kang, lâi chòe hit hō tông-chêng kap kiù-chō͘ ê kang. I só͘ kóng, Jîn-seng ê khó͘-thàng ê sū-si̍t, sī Siōng-tè teh kéng-tiàu lán, ài lán lâi siau-bia̍t i. Che chiū-sī Siōng-tè ê kang, iā lán nā ū chiông-sū chit khoán ê kang-chok, lán chiū-sī chòe Siōng-tè ê tâng-lô-chiá ê chi̍t-ê. Chit-tia̍p Iâ-so͘ ū chiàu PĒ Siōng-tè sī ài chòe ê khoán-sit, ū thiàⁿ-thàng, ū kiù-chō͘ hit ê chhiⁿ-mî lâng, tùi án-ni lâi piáu-sī Siōng-tè ê sim. Lán nā-sī ū hō͘ lâng chai-iáⁿ Siōng-tè ū teh siàu-liām in, iā lán ū hián-chhut lán ê hêng-ûi lâi pang-chān in, tùi án-ni, lán chiū-sī ū thang tāi-piáu PĒ Siōng-tè. Bat ū chōe-chōe lâng tú-tio̍h hōan-lān, ūi-tio̍h i sī ū khòaⁿ-kìⁿ ê hiaⁿ-tī ê gâu thiàⁿ-thàng, tùi án-ni, ōe-hiáu-tit sìn-gióng Sī bô khòaⁿ-kìⁿ ê Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng.

Lán chai chit pái sǹg sī hán-tit ū ê hó ki-hōe thang kiâⁿ chhin-chhiat ê kang, iā Iâ-so͘ chiū sûi-sî lâi kiâⁿ i. I lóng bô kóng taⁿ tio̍h kóaⁿ-kín lâi bō͘-chi̍p chōe-chōe ê ki-kim, thang lâi siat-li̍p chi̍t ê siā-hōe hōng-sū hōe-koán, chiah lâi chín-kiù chit ê chhiⁿ-mî lâng. Lūn chit-khoán ê kiù-chè ê sū-gia̍p, ū-iáⁿ sī súi. Chóng-sī chit ê kò͘-sū sī ài kà-sī lán ê, chiū-sī ài-lán tī ta̍k-ji̍t tio̍h kiâⁿ lán sī ū tú-tio̍h ê chì sió-khóa ê chhin-chhiat. Iâ-so͘ put-kò tú-tú beh “kiâⁿ kè khì,” iā khòaⁿ-kìⁿ chit ê chhiⁿ-mî lâng, chiū liâm-piⁿ chù-ì lâi tông-chêng i. Tī lán ê it-seng put-sî ū chit-khoán thang chòe sió-khóa ê hó-sū ê ki-hōe tī-teh. Lán teh kiâⁿ jîn-seng ê lō͘-chām ê sî, ta̍k ji̍t lán to ū khòaⁿ-kìⁿ chōe-chōe ê kan-khó͘ sū, kap khah bô hēng-hok ê tāi-chì, iā siat-sú tùi hiah ê chōe-chōe ê kan-khó͘ sū ê tiong-kan, liân chi̍t ê ke̍k sió-khóa ê kan-khó͘, lán nā-sī ōe-thang kā i tû-khì lè, Iâ-so͘ chiū kóng, lán sī teh kiâⁿ Siōng-tè ê kang.

Chit ê chhiⁿ-mî lâng ū thiaⁿ-kìⁿ I teh kóng-khí, lūn chòe Siōng-tè ê kang ê būn-tôe. Chóng-sī i khí-thâu lóng m̄-chai I só͘ kóng ê ì-sù, put-kò kàu tī i kám-kak tio̍h ū chhin-chhiat ê chhiú hōaⁿ Tī i ê keng-thâu, iā Iâ-so͘ ū ēng nōa kiáu-thô͘ lâi kô͘ i ê ba̍k-chiu, hit-sî i chiah chai hit ê ì-sù. Iâ-so͘ kā i kóng, “Khì sóe tī Se-lô-a ê tî.” Chit ê chhiⁿ-mî lâng kó-jiân khì sóe, chiū tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ. chī-chūi ōe thang sióng-siōng chit ê chhiⁿ-mî lâng sī keng-giām chit ê tōa ê sū-si̍t, ū hō͘ i siⁿ-khí kám-thàn kap hoaⁿ-hí kàu siáⁿ-khoán, in-ūi i chit-tia̍p chiah thâu chi̍t-pái kìⁿ-tio̍h ji̍t-kng, iā lâi ji̍p tī kng-bêng chhàn-lān kap bí-lĒ ê sin sè-kài, ōe thang khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê kóng-khoah ê khong-kan, chòng-koan ê kiàn-tiok-bu̍t, í-ki̍p chōe-chōe ta-po͘, hū-jîn-lâng ê bīn-māu, chiū-sī gâu piáu-hiān sim-su ê. chāi hiah ê chiông-lâi bē bat khòaⁿ-tio̍h chit ê sè-kài ê lâng teh khòaⁿ, chit ê chêng-kéng sī chhin-chhiūⁿ ji̍p-khì tī thian-tông chi̍t-poaⁿ. Iâ-so͘ teh kóng chòe Siōng-tè ê kang, tàu-tí sī chit ê ì-sù mah? I kiám ōe thang cha̍p-hun lâi tùi chit ê Lâng, chiū-sī ūi-tio̍h i lâi kiâⁿ chit ê tōa ê sū ê, lâi piáu-bêng kám-siā ê sim mah?

Liâm-piⁿ ū tām-po̍h siū kám-tōng ê lâng, cháu óa lâi tī chit ê chhiⁿ-mî lâng ê sin-piⁿ, mn̄g kóng, “Chit lâng kiám m̄-sī chē tī Tiān-tn̂g ê mn̂g-kháu, hit ê chhiⁿ-mî ê khit-chia̍h mah?”

“Ū-iáⁿ, sī i lah!”

“M̄-sī, sī chhin-chhiūⁿ i nā-tiāⁿ.”

I ū tit-tio̍h siang-lúi ê ba̍k-chiu, tùi án-ni ū hián-chhut put-chí koh-iūⁿ ê iông-māu tī-teh.

Chit ê lâng chit-tia̍p só͘ tiàm tī kî-īⁿ, sin ê sè-kài, sim-koaⁿ sòa bâng-bâng, chiū âu-kiò kóng, “SĪ lah, góa chiū-sī!”

“Chóng-sī chhiáⁿ kā góa kóng, lí ê ba̍k-chiu sī cháiⁿ-iūⁿ tit-tio̍h khui.”

“HIt ê miâ kiò Iâ-so͘ ê, ū kā góa kiâⁿ chit ê sū.”

“Hit lâng tī tá-lo̍h?”

“Góa m̄-chai I tī tá-lo̍h.”

Chiông-tiong ū lâng bêng-bêng sī khn̂g òan-hūn ê sim. lâi thê-gī kóng,

“Lán tio̍h chhōa i lâi khì kong-hōe kìⁿ Hoat-lī-sài lâng.”

Chhin-chhiūⁿ án-ni, in chiū chhōa hit ê pêng-sò͘ chhiⁿ-mî ê khì kìⁿ Hoat-lī-sài lâng. Iok-hān ū kóng, “Hit ji̍t sī An-hioh-ji̍t.” Só͘-í lán sûi-sî chai-iáⁿ ún-tàng sī ū tāi-chì. Hiah ê kek-lia̍t ê An-hioh-ji̍t chú-gī-chiá, chiū-sī Ιû-thài-kàu ê hāi-thâng, khak-si̍t ū ín-chhōa Iâ-so͘ koh chi̍t-pái lâi ji̍p tī chin gûi-hiám ê tōe-pō͘.

Hit ê lâng ū hō͘ lâng chhōa khì khiā tī Kong-hōe ê bīn-chêng, hit sî koh ū chin tōa-tīn ê kûn-chiòng ûi tī i ê sin-piⁿ, mn̄g kóng.

“Hit ê Iâ-so͘ sī àn-chóaⁿ? Tio̍h kóng ū tú-tio̍h sím-mi̍h sū?”

“I chiong thô͘-bê hē tī góa ê ba̍k-chiu, góa khì sóe, chiū khòaⁿ-kìⁿ.”

Tùi án-ni, Kong-hōe ê lâng sòa ka-kī hun-pêng, lâi saⁿ cheng-piān kóng.

“Chit lâng bô siú An-hioh-ji̍t, m̄-sī tùi Siōng-tè.”

“Ū chōe ê lâng thái-ōe kiâⁿ chit hō sîn-jiah ah?” Tī hit ê gī-lūn hun-hun ê tiong-kan, in chiū koh kiò hit ê lâng lâi mn̄g i kóng.

“Lí pún-sin kóng, I sī sím-mi̍h hō lâng?”

chit ê lâng chai-iáⁿ i ū gûi-hiám tī-teh, chóng-sī i koat-toàn m̄-kiaⁿ in ê háng-hoah, chiū kóng.

“góa siūⁿ I sī Sian-ti lâng.”

“Lí siūⁿ I sī sian-ti lâng! Goán siūⁿ lí sī pe̍h-chha̍t! Lâi khì kiò lí ê Pē-bú lâi.”

Chhin-chhiūⁿ án-ni, in ū khì kiò i ê Pē-bú lâi. Chóng-sī i ê Pē-bú lóng m̄-káⁿ hián-jiân lâi kóng-khí sím-mi̍h. In chai-iáⁿ kàu-chit-chiá ê sè-le̍k sī chin thang hō͘ lâng chhiⁿ-kiaⁿ. In chai-iáⁿ chè-si ū chhut hēng-lēng kóng, Siat-sú lâng nā kò-pe̍h, jīn Iâ-so͘ Sī bí-sài-a, chiū tio̍h kek i chhut hōe-tn̂g.

“I ū-iáⁿ sī goán ê kiaⁿ. Ū-iá, goán chai i chhut-sì chiū chhiⁿ-mî; chit ê í-gōa goán m̄-chai,

Chhin-chhiūⁿ án-ni, i ê Pē-bú sim-lāi ū kiaⁿ-hiâⁿ lâi án-ni kóng.

In ū koh chi̍t pái kiò hit ê siàu-liân ê khit-chia̍h ji̍p lâi, kā i kóng, “Tio̍h kui êng-kngt Siōng-tè; goán chai chit lâng sī ū chōe ê lâng.” Chóng-sī chit-tia̍p i ū keng-giām-tio̍h bî-biāu kap khòai-lo̍k ê sin sè-kài, i chiū lóng bô kiaⁿ in. I sī ū piáu-bêng chīn-tiong ê sim, lâi ūi-tio̍h in sī òan-hūn hit ê m̄ sio-bat ê hó pêng-iú, chiū-sī ū piàn-ōaⁿ i ê seng-oa̍h ê, lâi piàⁿ-miā, lâi ūi I, kóng.

“I sī ū chōe ê lâng á m̄-sī, góa m̄-chai; Chí-ū chai chi̍t hāng, chiū-sī góa chêng chhi̍-mî, hiān-kim ōe khòaⁿ-kìⁿ. lán chai Siōng-tè bô thiaⁿ ū chōe ê lâng. Tùi kó͘-chá í-lâi, bē bat thiaⁿ-kìⁿ chhut-sì chhiⁿ-mî ê, ū lâng khui i ê ba̍k-chiu. Chit lâng nā m̄-sī tùi Siōng-tè lâi, chiū bô sī ōe chòe.”

In chiū ìn i kóng, “Lí choân-jiân chhut-sì tī chōe-ok tiong, hoán-tńg kà-sī goán mah?” Ia̍h tùi án-ni, in chiū kek i chhut. Kàu-hōe ū soan-pò i ê chōe-ok. Tùi hit-tia̍p í-āu, i chiū bô koh ū thang chē tī Sèng-tiān ê mn̂g-kháu. Iā bô thang ji̍p tī Siōng-tè ê chhù lâi ho̍k-sāi I. Hiah ê kèng-ùi Siōng-tè ê lâng mā lóng bô beh kang hō͘ i. I sī hō͘ lâng m̄-ài óa i, khòaⁿ-chòe sī chhin-chhiūⁿ thái-ko ê, chòe chi̍t miâ siū kàu-hōe kek-chhut ê Ιû-thài lâng lâi chhut-khì. Chóng-sī i ū ūi-tio̍h i sī m̄-bat ê Iâ-so͘ lâi tam-tng it-chhè ê sū.

Iâ-so͘ thiaⁿ-kìⁿ chit ê siau-sit, chiū khì chhē chit ê khó-lîn siū kek-chhut ê lâng. Hit ê lâng ū tùi I hián-chhut kám-siā ê sim, hit-sî I ún-tàng sī ū kà-sī i bat hit ê Éng-oán ê PĒ ê thiàⁿ-thàng, ū chhe-khián I lâi lîm-kàu sè-kan lâi kiâⁿ Siōng-tè ê kang, tùi án-ni, hō͘ hit ê lâng ê sim-sîn ōe piān-piān thang ìn-tap chit ê chòe-āu ê būn-tôe, kóng, “Lí sìn Siōng-tè ê Kiáⁿ mah?” I kóng, “Chú ah, góa sìn.” Iā i chiū pài I. Chhin-chhiūⁿ án-ni, tī hit ji̍t, tōe-bīn-chiūⁿ ê kàu-hōe ū koaiⁿ-mn̂g m̄-chún i ji̍p, chóng-sī Thiⁿ-ni̍h ê mn̂g ū khui thâu-lī, chit ê khó-lîn ê chhiⁿ-mî khit-chia̍h, chiū chiap-tio̍h Siōng-tè ê chin-kng, chóng-sī Í-sek-lia̍t hiah ê chū-ko ê sian-siⁿ bô thang tit-tio̍h.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, chit ê chhiⁿ-mî ê khit-chia̍h ū lī-khui chit ê bú-tâi. Chóng-sī tōa-bīn tùi sè-kài chit ê lâng sī chīn ê sù-bēng, sī pí lán só͘ bat ê it-hoat tiōng-tāi. siat-sú nā ōe-thang lâi chhui-chhek kóng Iâ-so͘ ū kong-jiân lâi kóng-khí i ê sū-chêng, sòa kóng-khí hiah ê chân-jím ê bo̍k-chiá, ū chaiⁿ-2iūⁿ lâi kóaⁿ-chhut chit ê khó-lîn ê iûⁿ-á, lī-khui iûⁿ-kûn, lán thang kóng, lán ū siū-tio̍h chit ê chhiⁿ-mî ê khit-chia̍h ê un, chiah ū thang lâi tit-tio̍h hit ê súi-súi ê phì-jū, chiū-sī I chek-sî sòa-chiap só͘ kóng hit ê chin ê Bo̍k-chiá kap chòe chhiàⁿ-kang--ê ê phì-jū.

Hiah ê ké-chòe ê bo̍k-chiá, sui-jiân pháiⁿ khoán-thāi choân iûⁿ-kûn, lâi kóaⁿ in chhut, iáu-kú bô ūi-tio̍h án-ni, lâng chiū bô thang ji̍p tī Siōng-tè ê iûⁿ-tiâu. “Góa chiū sī chin-si̍t ê iûⁿ-mn̂g, chòe chhiàⁿ kang ê Sī bô koan-sim tī iûⁿ. Góa chiū-sī hó ê bo̍k-chiá. Hó ê bo̍k-chiá ūi-tio̍h iûⁿ pàng-sak sìⁿ-miā, só͘-í PĒ thiàⁿ góa, in-ūi góa ū pàng-sak góa ê sìⁿ-miā. Bô lâng tùi góa chhú i. SĪ góa ka-kī pàng-sak i. Chhin-chhiūⁿ PĒ bat góa, góa bat PĒ chi̍t-iūⁿ, koh góa ūi-tio̍h iûⁿ pàng-sak sìⁿ-miā.”

Chhin-chhiūⁿ án-ni, tùi tī chit ê chhiⁿ-mî ê khit-chia̍h ê tì-ìm, lán chiah ū thang tit-tio̍h chit ê súi-súi ê phì-jū.

Koh iáu chi̍t chân, chiū-sī sio̍k tī hok-im-su tiong sī “Sit-lo̍h ê KÒ͘-sū” ê chi̍t-ê. Iâ-so͘ ê seng-gâi tiong, ū chin-chōe kò͘-sū khì hō͘ sit-lo̍h--khì. Chit ê chiū-sī lán sī hoat-kiàn-tio̍h ê chió-chió ê kò͘-sū tiong ê chi̍t-ê. Chit ê ū kì-chài tī iok-hān Hok-im-su ê tiong-chām, chit ê sū kî-si̍t sī m̄ eng-kai khn̂g tī-chia, sī khah bô tú-tú ha̍p. Iok-hān pún-sin mā bô siá chit ê sū-si̍t. Kî-thaⁿ ê Hok-im-su tù-chiá lóng bô kóng-khí. LŌ͘-ka tī teh phian-chi̍p chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng tô͘-tiong ê kì-ek ê sî, iû-goân bô khòaⁿ-tio̍h chit chân sū. Kiat-kio̍k hiah ê goân-pún ê Hok-im-su, sī lóng bô ū hián-chhut chit ê kò͘-sū tī-teh. Chóng-sī chho͘-tāi ê ha̍k-seng ōe kì-tit chit ê kò͘-sū iā ū liû-thôan lo̍h-lâi, iā kàu tī hok-im-su lóng chhut-pán liáu ê ū chi̍t ji̍t, ū lâng ū chiong chit ê kò͘-sū lâi siá Tī chi̍t pún Hok-im-su ê chhau-pún ê chóa-kîⁿ. Iā jî-hō͘ ū lâng sòa siá pôaⁿ--lo̍h-khì tī pún-bûn ê lāi-bīn, iā chit ê kò͘-sū ê kám-tōng-la̍t sī chin tōa, só͘-í si̍t-chāi iā sī ōe kham-tit thang khn̂g Tī hit ê lāi-bīn. Chhin-chhiūⁿ án-ni, tùi lâng Sī bē kì-tit ê tiong-kan, lán ū thang tit-tio̍h chit ê ōe kám-tōng lâng ê chi̍t ê sòe-sòe ê kò͘-sū, chiū-sī teh kóng-khí ū chi̍t ê hū-jîn-lâng tú-tú teh kiâⁿ-îm ê sî, ū hō͘ lâng lia̍h-tio̍h ê sū.

Lán kūn-tāi ê siáu-soat, ū piáu-sī chin-chōe bô hó thiaⁿ ê lâm-lú ê būn-tôe, chhin-chhiūⁿ án-ni, Tī Ki-tok ê sī-tāi, hiah ê Hoat-lī-sài lâng iû-goân sī ū chit hō ê būn-tôe. Ū chi̍t ji̍t, tú-tú kèng-pài soah, Iâ-sī ū khiā-tī Tiān-tn̂g ê tiâⁿ-ni̍h, hit-sî Keng-ha̍k-sū kap Hoat-lī-sài lâng ū tòa chi̍t ê chho͘-iá bô ngá-khì ê hū-jîn-lâng lâi tī i ê bīn-chêng, in-ūi i sī tú-tú teh kiâⁿ-îm ê tiong-kan hō͘ lâng lia̍h-tio̍h ê. Lán ōe-thang sióng-siōng, chit ê hū-jîn-lâng lóng sī ēng i ê ba̍k-bé teh khòaⁿ lâng, iā i ê bīn ū ēng chhiú jia-teh, koh nâ-âu-kńg tīⁿ, ti̍t-ti̍t teh háu. Hit ê chêng-kéng sī ū hián-chhut kiàn-siàu thang iàm-hūn ê sū. Chóng-sī it-tàn Iâ-so͘ to ū kéng-goán I ê lō͘-chām, ài tâu-sin tī ū chōe ê jîn-lūi ê tiong-kan, só͘-í I bē bián-tit ōe chiap-chhiok-tio̍h hit hō kiàn-siàu kap iàm-hūn ê sū. Chhin-chhiūⁿ chit khoán hū-jîn-lâng lâi khiā tī i ê bīn-chêng, che to m̄-sī thâu chi̍t-nn̄g pái ê sū. Lán ōe kì-tit ū chi̍t ê tūi-lo̍h ê hū-jîn-lâng, ū ji̍p-lâi tī Se-bûn ê iân-sia̍h, koh ū chhiong-ki kap kui tōa-tīn ê thiu-hiòng ê, saⁿ-kap chak óa lâi thiaⁿ I ê kà-sī.

Tong-sî ê lâng éng-éng ài giâu-gî, àn-chóaⁿ Iâ-so͘ thài ōe Ēng hiah-ni̍h khoan-iông ê sim lâi khoán-thāi chit khoán tī siā-hōe siōng bô tē-ūi ê lâng lè? Kî-si̍t I lóng sī chûn ǹg-bāng ê sim lâi kap in tâm-lūn. I sī ēng un-jiû lâi khoán-thāi in. I sī siông-siông ín-chhōa in lâi hoán-hóe chōe, lâi chhē Siōng-tè. I chai-iáⁿ chōe-chōe hū-jîn-lâng lóng sī siū-tio̍h ta-po͘ lâng ín-iú ê, khah tōa-bīn sī chhut tùi pa̍t-lâng ê ì-sù, khah m̄-sī ka-kī ài hōan-chōe. Bô giâu-gî, I sī òan-hūn tong-sî ê chhò-gō͘ ê tō-tek-koan, kan-ta khiàn-chek hiah ê tūi-lo̍h ê hū-jîn-lâng ê chōe-ok, iā ta-po͘ lâng tūi-lo̍h chiū pàng hō͘ i tô-siám--khì. I khak-si̍t ū chú-tiuⁿ kóng, hiah ê ū thé-biān ê lâng sī hōan ê chōe, chiū-sī tham-châi, siat-to̍k, bô thiàⁿ-sim, chiah ê chōe-ok tī Siōng-tè ê bīn-chêng sī pí jio̍k-thé chiūⁿ sī hōan ê kè-sit koh-khah o͘-àm. Hiah ê kiau-ngō͘, chū-chheng kèng-khiân ê Hoat-lī-sài lâng, in sī ké-hó, gâu khòaⁿ-khin it-poaⁿ ê lâng, só͘-í tī Siōng-tè ê bīn-chêng, in sī pí hiah ê kiâⁿ kiàn-siàu sū ê hū-jîn-lâng koh-khah thang òan-hūn ê. Ū chi̍t ji̍t, I ū bêng-bêng tùi hiah ê ké-sèng ê kàu-chit-chiá kóng, “Liân chiah ê thiu-hiòng ê, kap chhiong-ki to tāi-seng lín ji̍p Siōng-tè ê kok.”

Chāi hit hō bîn-chiòng ê kái-kek-chiá, beh lâi kóng chit hō su-sióng, sī ū gûi-hiám tī-teh. In-ūi chit ê su-sióng, sī put-chí khòai hō͘ lâng gō͘-kái. Lán khah chōe lâng lóng m̄-káⁿ kóng-bêng chit hō ê ì-kiàn, in-ūi kiaⁿ-liáu ōe hō͘ lâng kong-kek, kóng lán sī khòaⁿ-khin lâng sī hōan hit hō bô sûn-kiat ê chōe-ok. Chóng-sī Iâ-so͘ chiū lóng bô lún-neh, kong-jiân lâi kóng-bêng chit ê su-sióng, in-ūi I khòaⁿ chit ê su-sióng sī tio̍h ài kóng-khí. I m̄-sī ài khòaⁿ-khin jio̍k-thé ê chōe-ok, chiah lâi kóng-khí iáu ū koh-khah pháiⁿ, khah gûi-hiám, oh-tit i-tī ê cheng-sîn-chiūⁿ ê chōe tī-teh, hoán-tńg choan-choan sī ūi-tio̍h lâng khah khòaⁿ-khin chiah ê chōe chiah lâi kóng án-ni. Ū chin-chōe gâu ê seng-lí lâng, chin bô chiàu hoat-tō͘ lâi sún-hāi-tio̍h in ê kĒng-cheng-chiá, koh iā ū chōe-chōe ok-to̍k ê hū-jîn-lâng, gâu Ēng chhiò-iông ê bīn-māu lâi kóng ka-chiah-āu ōe, lâi húi-pòng in ê chhù-piⁿ, iā chit khoán lâng lóng sī chin ū khak-sìn ê khoán lâi teh chhut-se̍k tī kàu-hōe, iā ka-kī put-chí gông-ngia̍h, m̄-ài lâi chē Tī hiah ê tūi-lo̍h ê hū-jîn-lâng ê āu-bīn. Chóng-sī Iâ-so͘ ài in lâi chē tī-hia. Iā in sī ún-tàng m̄-ài hit khoán hū-jîn-lâng. Hoat-lī-sài lâng mā-sī bô ài.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán chai-iáⁿ in ū pâi chi̍t ê o̍ah-tauh tī i ê bīn-chêng, lâi mn̄g kóng, “Sian-siⁿ, Mô͘-se Tī lu̍t-hoat bēng-lēng goán Ēng chio̍h-thâu tìm-sí chit hō ê hū-jîn-lâng, taⁿ lí kóng cháiⁿ-iūⁿ?” Chóng-sī I ū bêng-pe̍k in ê ì-sù. Chiah ê lâng to m̄-sī ū hó ê sim-koaⁿ tī-teh, si̍t-chāi to m̄-sī ūi-tio̍h chit ê chin thang kiàn-siàu ê chōe lâi teh siong-sim, kan-khó͘. Siat-sú in sī hit khoán lâng, tiāⁿ-tio̍h Sī bô beh kong-jiân chhōa chit ê hōan-chōe ê hū-jîn-lâng lâi chhē I. Kî-si̍t che sī chhut tùi pháiⁿ-sim ê kè-bô͘, ài tī it-poaⁿ ê lâng ê bīn-chêng lâi liân-lūi Iâ-so͘ ê miâ-siaⁿ.

I chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ chit ê hū-jîn-lâng ū hián-chhut kiàn-siàu ê bīn-māu, chiū bô koh khòaⁿ-khin i. Iâ-so͘ chiū o̍at bīn tùi piⁿ-á khì, chhin-chhiūⁿ bô khòaⁿ-tio̍h i ê khoán-sit, chiū àⁿ-io, ēng chńg-thâu-á siá jī tī thô͘-ni̍h. I chiū tiām-tiām sòa hián-chhut kan-khó͘ ê bīn-māu, lán thang liāu-sióng I sī teh su-sióng chit ê hū-jîn-lâng, í-ki̍p hiah ê lâng ê sū. Chit ê hū-jîn-lâng sī chòe ê kiàn-siàu ê sū, kap hiah ê ké-sèng beh lâi khiàn-chek i ê sī ū ê ok-to̍k ê thài-tō͘, tàu-tí tá-lo̍h chi̍t ê sī khah pháiⁿ. Sui-jiân I sī tiām-tiām, chóng-sī I khòaⁿ-kìⁿ in iáu-kú chhut-la̍t teh kò i, hit-sî I chiū thêng-sin khí-lâi, chù-ba̍k khòaⁿ in. I ū giâm-giâm lâi chhui-pek in ê liông-sim, kóng, “Lín tiong-kan bô chōe ê lâng thang tāi-seng ēng chio̍h-thâu tìm i. ” In thiaⁿ-liáu tùi lāu kàu siàu-liân, chi̍t-ê chi̍t-ê lóng chhut-khì; chí-ū Iâ-so͘ ka-kī tī-teh, hū-jîn-lâng iû-goân khiā tī tiong-ng. Chóng-sī chit ê hū-jîn-lâng bô chhut-khì. Chit ê hū-jîn-lâng Sī bōe thang lī-khui I khì, in-ūi chit ê pó-hō͘ i ê, chit-tia̍p mā iáu-kú àⁿ tī thô͘-kha, oán-jiân chhin-chhiūⁿ tōa-hiaⁿ ūi-tio̍h i ê sió-bē sī chòe hit ê chhiⁿ-kiaⁿ ê chōe, lâi teh kiàn-siàu. Chit ê kò͘-sū ū àm-sī lán chai, I iû-goân ū chhì-chha̍k-tio̍h chit ê hū-jîn-lâng ê liông-sim, iā lán chai i ū chhám-chhoeh, kiàn-siàu lâi khiā tī i ê bīn-chêng, hián-chhut ai-siong, kap hoán-hóe ê sim. Hit-sî I chiū thêng-sin khí-lâi chù-ba̍k khòaⁿ i, kóng, “Hū-jîn-lâng ah, in tī tá-lo̍h? Bô lâng tēng lí ê chōe mah? “Chú ah, Bô.” “Góa ia̍h bô tēng lí ê chōe; khì ah; taⁿ í-āu bo̍h-tit koh hōan-chōe.”

Lán tī-chia sī teh khòaⁿ Siōng-tè ê sim-pak. Che chiū-sī Ki-tok teh táⁿ-tia̍p lâng ê chōe-ok ê hoat-tō͘. Lán m̄-sī ēng chio̍h-thâu lâi tìm i chiū ōe-thang kóe-tû i ê kan-îm ê sī-chòe. Chóng-sī Ki-tok ū ēng jîn-chû, sià-bián ê sim lâi kám-tōng i, iā i chiū chiâⁿ-chòe chi̍t ê sin ê hū-jîn-lâng, lâi khí-lâi kiâⁿ, iā í-āu chiū lóng bô koh hōan-chōe.