Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-5 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-5 chiuⁿ: TÔ͘-TIONG Ê KÀ-SĪ(II LŪN LÂNG SĪ HIAⁿ-TĪ)[siu-kái]

Chāi tī iâ-so͘ tùi jîn-lūi siā-hōe ê kái-chō ê su-sióng siōng, lūn Siōng-tè sī PĒ, chit ê tō-lí sī tē-it tù-hiān ê. Tùi chit ê tō-lí, Sī bōe bián-tit siⁿ-chhut lūn lâng ê hiaⁿ-tī ài ê su-sióng. Siat-sú PĒ Siōng-tè ū hiah-ni̍h pek-chhiat teh koan-sim lán khó-lîn ê jîn-lūi, chiū-sī I ê kiáⁿ-jî, só͘-í lán jîn-lūi nā ōe-hiáu gâu sio koan-sim, chiū khak-si̍t I ōe put-chí hoaⁿ-hí, chóng-sī hoán chi̍t bīn tī lán ê tiong-kan, nā ū sím-mi̍h lâng hō͘ lâng tú-tio̍h chhiⁿ-chhám, hō͘ lâng hām-lo̍h tī chōe-ok, chiū khak-si̍t I ōe chin siū-khì i, chhin-chhiūⁿ án-ni, hiaⁿ-tī ài, sī Ki-tok ê tē-it iàu-kín ê lí-sióng. Iā bô hiaⁿ-tī ài, sǹg-sī chòe-tōa ê chōe-ok.

Lán ài koh-chài siūⁿ-tio̍h LŌ͘-ka tī-teh phian-chi̍p TÔ͘-tiong ê kì-ek, hit-sî i ê chhù-bī kàu cháiⁿ-iūⁿ! Ū chi̍t ji̍t, i ū tit-tio̍h chi̍t ê hoaⁿ-hí ê kò͘-sū, chiū-sī teh kóng-khí Sit-lo̍h iûⁿ kap Lōng-tōng-chú, lâi teh phì-jū Siōng-tè sī jîn-chû ê PĒ. Koh ū chi̍t-ji̍t, i ū tit-tio̍h chi̍t ê chin thang chhiⁿ-kiaⁿ ê tô͘, chiū-sī teh piáu-sī chi̍t ê pù-lâng kap Lia̍p-sat-lō͘ ê chêng-kéng, lâi hián-chhut Ki-tok ū giâm-giâm lâi chek-ho̍at hiah ê bô hiaⁿ-tī ài ê lâng. Chit hō hì-chhut khoán ê kò͘-sū, sī put-chí ū la̍t, sòa chiâⁿ-chòe sī ū koan-hē chit ê tôe-ba̍k, it-chhè ê kà-sī ê tiong-sim tiám.

Chit ê sī put-chí sim-sek ê kò͘-sū, teh kóng-khí nn̄g ê sè-kài ê sū-si̍t, iā-sī chi̍t ê hì-ke̍k, ū hun-chòe nn̄g chhut tī-teh. thâu chi̍t chhut, sī koan-hē Hiān-sè; iā tē-jī chhut, sī koan-hē Lâi-sè ê sū-si̍t.

Thâu chi̍t chhut. Hit ê chêng-kéng sī chhin-chhiūⁿ án-ni, chiū-sī ū chi̍t chō chòng-koan ê iûⁿ-lâu, iā hit lāi-bīn ū chhia-hôa, ū iàn-lo̍k, kheh-thiaⁿ put-chí chhàn-lān, ū chōe-chōe kùi-pin tāi-ke lâi kóng, lâi chhiò, koh thiaⁿ chêng ū chōe-chōe un-sûn ê lô͘-po̍k teh su(**sū)-hāu in. Hit keng chhù ê chú-lâng, ū chē Tī hit ê bú-tâi ê tiong-ng, i chiū-sī “chi̍t ê pù-lâng chhēng chí-sek kap iù-tōe pò͘ ê i-chiûⁿ, ta̍k ji̍t sī chhia-hôa iàn-lo̍k.” Iā tī hit ê piⁿ-á lī bô lōa-hn̄g, “ū chi̍t ê khit-chia̍h, miâ Lia̍p-sat-lō͘, piàn-sin siⁿ-thiàⁿ; lâng hē i tī pù-lâng ê tōa mn̂g-kháu, ài chiong pù-lâng toh-kha sī ka-la̍uh ê, lâi Tō͘-pá; káu iā lâi chīⁿ i siⁿ-thiàⁿ ê ūi.”

Chit ê tan-sûn sòe-sòe ê siá-chin, sī put-chí ū o̍ah-khì tī-teh, tì-kàu ōe giú lán ê ba̍k-chiu lâi chù-ì i. Chit ê chiū-sī Ki-tok ê sî-tāi ê siā-hōe ê siá-chin. Ah, iû-goân mā sī lán kin-á-ji̍t ê siā-hōe ê siá-chin, chiū-sī teh hián-chhut ū chi̍t ê ki-bah chin siau-sán, iā ba̍k-chiu thap-thap ê sòng-hiong lâng, kap chi̍t ê chin kiau-ngō͘, chhia-hôa ê pù-lâng, tāi-ke khiā chòe-hóe, bīn-tùi-bīn teh sio-siòng ê chêng-kéng.

Chhiáⁿ lán put-sî chù-ì tī chit ê pù-lâng. In-ūi chit ê kò͘-sū lóng sī teh kóng-khí i ê tāi-chì. Iâ-so͘ sī teh biô-siá ê chiū-sī chit ê pù-lâng ê siōng. Kî-û ê jîn-bu̍t, put-kò sī hit ê (**pōe)-kéng nā-tiāⁿ. Iā tio̍h chai-iáⁿ chit ê kò͘-sū, put-kò sī teh kóng-khí pù-lâng ê si̍t-chêng, khah m̄-sī teh kóng-khí sím-mi̍h put-Gī ê pù-lâng, á-Sī bô sêng-si̍t ê pù-lâng, á-sī chân-jím ê pù-lâng, put-kò sī teh kóng-khí pêng-siông ê pù-lâng ê sū nā-tiāⁿ.

Lūn i ê chòe lâng, í-ki̍p i sī kau-pôe ê pêng-iú to bô ū khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h thang hiâm ê sū. I lóng bô hō͘ lâng kò i ū kiâⁿ sím-mi̍h pháiⁿ, á-sī ū ēng bô sêng-si̍t ê chhiú-tōaⁿ lâi thàn chîⁿ, thang lâi hō͘ lâng hiâm. Iā lán mā Sī bô thiaⁿ-kìⁿ kóng i ū khek-po̍k hiah ê sòng-hiong lâng. Nā m̄-sī Lia̍p-sat-lō͘ ū siông-siông tit-tio̍h i ê piáⁿ-sut, chiū tiāⁿ-tio̍h bô ta̍k-ji̍t beh lâi chē Tī i ê tōa mn̂g-kháu. Chit ê pù-lâng sī gâu kau-pôe chōe-chōe hó-gia̍h ê lâng-kheh. Iā tōa-bīn i mā ū teh chhut-se̍k khì hōe-tn̂g, ū la̍p cha̍p-hūn ê chi̍t-hūn, iā tī pêng-iú ê tiong-kan ún-tàng sī chám-jiân hō͘ lâng chun-kèng.

Nā-sī án-ni, i sī hōan ê chōe sī sím-mi̍h? I chiū-sī hōan-tio̍h hit-hō bô ū thiàⁿ-thàng ê sim ê chōe lah. I sī choân-jiân m̄-chai-iáⁿ tio̍h khoán-thāi lâng chhin-chhiūⁿ hiaⁿ-tī, chit ê Sîn-sèng ê lu̍t-hoat. I khiok sī hoaⁿ-hí chiong i sī chia̍h chhun ê piáⁿ-sut-á lâi the̍h khì hō͘ Lia̍p-sat-lō͘, chiū-sī tiàm tī tōa mn̂g-kháu ū káu kap i saⁿ-kap tī-teh ê. Chóng-sī i lóng m̄-bat siūⁿ-tio̍h in ū sím-mi̍h khah bi̍t-chiap ê koan-hē tī-teh. I lóng m̄-bat teh liâu-bāng kóng, Lia̍p-sat-lō͘ sī i ê hiaⁿ-tī ê chi̍t ê, ū chòe chi̍t ê hiaⁿ-Tī lâi teh kiû i ê tông-chêng kap hó khoán-thāi. Si̍t-chāi tī chit ê pù-lâng kap sòng-hiong lâng ê tiong-kan, sī ū chi̍t ê tōa ê chhim-ian keh-teh, iā hit ê chhim-ian sī ta̍k ji̍t ná ti̍t-ti̍t teh khah khoah khì, iā m̄-bat siūⁿ-tio̍h tio̍h lâi Ēng chhin-chhiat ê ōe, á-sī khn̂g hó kau-pôe ê liām-thâu lâi kap Lia̍p-sat-lō͘ saⁿ-kap óng-lâi. Che chiū-sī i sī hōan ê chōe. Iā hit ê chōe, chiū-sī bô thiàⁿ-sim ê chōe. I sī koat-toàn m̄-chai-iáⁿ ū chit ê hiaⁿ-tī ài ê sîn-sèng ê sū-si̍t.

Kàu ū chi̍t ji̍t i tio̍h ōe chai-iáⁿ chit ê sū-si̍t, í-ki̍p hit ê tōa ê chhim-ian. Iáu-kú hit-sî chiū í-keng siuⁿ bān lah.

TĒ jī chhut. PÒ͘-lî chi̍t-ē khui, chiū ū khòaⁿ-kìⁿ hit-ê pa̍t ê sè-kài ê chêng-kéng. “Sòng-hiong lâng sí, hō͘ thiⁿ-sài hû i kàu A-pek-lia̍p-hán ê heng-chêng; pù-lâng iā sí, sòa bâi-chòng.”

Iâ-so͘ ū chiong hit ê éng-oán ê sè-kài chòe (**pōe)-kéng lâi teh biô-siá chōe-chōe ê siá-chin. Chhin-chhiūⁿ hái ū pau-ûi chit ê lio̍k-tōe chi̍t-poaⁿ, hit ê éng-oán ê sè-kài ū pau-ûi tī lán chit ê sè-kài ê sì-bīn. Chhin-chhiūⁿ án-ni, I ū koh hian-khui hit ê pò͘-lî hō͘ lán khòaⁿ, iā chí-ū khòaⁿ-kìⁿ Tī hit ê chin chhiⁿ-chhìn, chong-giâm ê lâi-sè ê tiong-kan sī ū put-chí koh-iūⁿ ê chōng-hóng. Iâ-so͘ ū kà-sī lán chai, sí m̄-sī oa̍h-miā ê chiong kio̍k. Lâng ê oa̍h-miā sī iáu-teh chìn-chêng. Lâng ê phín-sèng, lâng ê chek-jīm mā iáu sī teh chìn-chêng. Lâng ê kì-ek í-ki̍p liông-sim sī tè lâng chìn-ji̍p khì tī hit-pêng, hit ê chong-giâm ê Sè-kài. Chit ê kò͘-sū sī iàu-kín teh kóng-khí i ê sū. PÒ͘-lî chi̍t-ē khui, lán chiū tām-po̍h thang khòaⁿ-kìⁿ i ê iáⁿ-jiah. Chiū-sī lī hn̄g-hn̄g Tī hit ê it-bōng bû-chè, khong-kan bông-bông biáu-biáu ê só͘-chāi, ū chi̍t ê sîn-lêng kiaⁿ kàu gī-gī-chhoah, tiàm tī ke̍k bû-liâu ko͘-to̍k ê seng-oa̍h. Koh iā só͘ tiàm tī ke̍k kan-khó͘ ê seng-oa̍h. In-ūi tī khah chá kú-kú ê tiong-kan, i ê liông-sim lóng sī teh khùn, ta̍k-ji̍t sī kan-ta chhia-hôa kap iàn-lo̍k; chóng-sī i ê liông-sim taⁿ ū chhíⁿ-gō͘ khí-lâi. I ê sí, ū tín-tāng-tio̍h i ê liông-sim, sòa kiò-chhíⁿ i. Chit-tia̍p i ū bêng lah. Chit-tia̍p i chai-iáⁿ lah. Iā chit ê khó-lîn ê sîn-lêng, chit-tia̍p sī thn̂g chhiah-thé, sim-lāi koh ū tōa kiaⁿ-hiâⁿ, bô thang tit-tio̍h an-ùi, iā bô lō͘ thang kiâⁿ. “Tī im-kan thòng-khó͘ ê tiong-kan, kia̍h-ba̍k hn̄g-hn̄g khòaⁿ-kìⁿ A-pek-lia̍p-hán, koh Lia̍p-sat-lō͘ tī i ê heng-chêng.” Chit ê chiū-sī Iâ-so͘ Sī biô-siá ê chit ê chin thang chhiⁿ-kiaⁿ ê siá-chin. Chit ê khah m̄-sī chhin-chhiūⁿ tiong sè-kí ê kàu-hōe hit khoán chho͘-lī ê khong-sióng, lâi teh biô-siá hit hō ū hé-iām ê bu̍t-chit-tek ê tē-ge̍k. Put-tān m̄-sī án-ni, hoán-tńg sī chi̍t ê chám-jiân ū chong-giâm, koh gâu kám-tōng lâng ê chêng-kéng. Chiū-sī tī hit ê it-bōng bû-chè ê khong-kan, bông-bông biáu-biáu ê só͘-chāi, ū chi̍t ê bû-liâu ko͘-to̍k ê sîn-lêng tiàm tī ke̍k chhiⁿ-chhám ê seng-oa̍h.

Hit ê “ko͘-to̍k ê sè-kài,” kiám sī tùi i teh piáu-bêng i ê bô hiaⁿ-tī ài, sī keng-giām hit ê kan-khó͘ ko͘-to̍k ê chêng-hêng mah? Tiàm tī hit ê thang kiaⁿ-hiâⁿ ko͘-to̍k ê tiong-kan, i chi̍t-ē kia̍h-ba̍k, chiū ū khòaⁿ-kìⁿ i ê pêng-iú ê bīn. Chiū-sī i khòaⁿ-kìⁿ Tī hn̄g-hn̄g ū Lia̍p-sat-lō͘ hō͘ A-pek-lia̍p-hán phō-teh. I chiū kiû A-pek-lia̍p-hán, chhiáⁿ chhe Lia̍p-sat-lō͘ lâi tông-chêng an-ùi i, kî-si̍t tī tōe-bīn-chiūⁿ, i lóng m̄-bat siūⁿ-tio̍h ài beh tông-chêng, á-sī an-ùi Lia̍p-sat-lō͘. I chiū âu-kiò kóng, “Chhiáⁿ chhe Lia̍p-sat-lō͘!” I tī tiap-á-kú ê tiong-kan ū bōe kì-tit i taⁿ m̄-sī chi̍t ê pù-lâng, ōe thang chiàu ka-kī ê ì-sù lâi bēng-lēng Lia̍p-sat-lō͘. Chóng-sī A-pek-lia̍p-hán ū hoan-hù i kóng, “Kiáⁿ ah, tio̍h kì-tit lí chāi-siⁿ hióng-siū lí ê hok-khì, Lia̍p-sat-lō͘ siū-tio̍h kan-khó͘.”

SĪ lah, chit ê pù-lâng chit-tia̍p sī ōe siūⁿ-tio̍h i pún-sin í-ki̍p Lia̍p-sat-lō͘ ê chêng-hêng, chiū-sī ōe siūⁿ-tio̍h i pún-sin ê bô hiaⁿ-tī ài ê sim, í-ki̍p hit ê phòa-pīⁿ ê khit-chia̍h ê ko͘-to̍k ê chêng-hêng lah. Chit-tia̍p i sī chin kiaⁿ, ū khòaⁿ-kìⁿ i í-ki̍p i ê tông-lūi-chiá sī ku̍t lâi keh tī in tiong-kan, hit ê “tōa ê chhim-ian.” Chit-tia̍p tiàm tī chit ê chheng-liāng ê īⁿ-siōng tiong, it-chhè ê chêng-kéng khòaⁿ-liáu chám-jiân khah bô hó. Iā chit-tia̍p i ū siū-tio̍h chit ê éng-oán sè-kài ê chhàn-lān ê kng chiò, só͘-í i chiah chai-iáⁿ hōan-nā lâng ka-kī ku̍t chi̍t ê chhim-ian lâi chó͘-keh tī i pún-sin í-ki̍p i ê hiaⁿ-tī ê tiong-kan ê, chiū-sī ku̍t chhim-ian lâi chó͘-keh i pún-sin kap Siōng-tè, lâi bōe-thang saⁿ óng-lâi. “TĪ goán kap lín ê tiong-kan ū tōa chhim-ian keh-teh.” I kiám ōe kì-tit tī khah-chá ū chi̍t-sî i ōe thang ēng kúi-kù chhin-chhiat ê ōe lâi chòe kiô-niû thang kiâⁿ-kè hit ê chhim-ian mah? Chóng-sī chit-tia̍p hit ê chhim-ian sī í-keng chiâⁿ-chòe put-chí chhim bōe thang chhek-to̍k-tit ê.

Koh ū chi̍t-ji̍t I mā ū koh ēng chi̍t ê hó ê Sat-má-lī-a lâng ê kò͘-sū lâi soat-bêng chit ê būn-tôe. I ū ín-khí chi̍t ê siū Ιû-thài lâng Sī bú-jio̍k ê Sat-má-lī-a ê lâng, chiū-sī hō͘ in khòaⁿ-chòe sī hōe-gōa ê tùi-te̍k ê, lâi kà-sī lán bat sím-mi̍h lâng sī lán ê chhù-piⁿ. I ū chia̍p-chia̍p kóng-khí siāng chit khoán ê su-sióng. Chhin-chhiūⁿ lán ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, Lín tio̍h sià-bián tek-chōe lín ê hiaⁿ-tī, kàu chhit-cha̍p pái ê chhit-pái. Sui-jiân in bōe-hiáu thang kám-siā lín ê un, lín mā-sī tio̍h chhin-chhiat lâi pang-chān in. “In-ūi I ū hō͘ ji̍t khí-lâi chiò pháiⁿ lâng kap hó lâng, ia̍h ēng hō͘ ak gī kap put-Gī ê lâng.” Iā ū kóng, “Lín tio̍h saⁿ-thiàⁿ, che sī góa ê bēng-lēng.” “Lín ê sian-siⁿ sī chi̍t ê, chiū-sī Ki-tok, lín lóng sī hiaⁿ-tī.” Lán bô pit-iàu, tio̍h koh ke ín-khí kàu lōa-chōe. In-ūi tī ta̍k só͘-chāi lóng ū hián-chhut chit ê hiaⁿ-tī-ài ê lu̍t-hoat tī-teh.

Chóng-sī chit ê pù-lâng ê hong-chhì ê ōa-tô͘ sī tōa-tōa thang soat-bêng sím-phòaⁿ ê tōa ê chêng-kéng, lâi teh chí-sī lán chai, chiàu khòaⁿ chha-put-to thang kóng ū hiaⁿ-tī ài á-Sī bô, che chiū-sī teh koat-tēng lán ê ūn-miā ê iàu-sò͘. Hit ê sím-phòaⁿ-si chiū-sī Jîn-chú, chiū-sī lán jîn-lūi ê Tōa-hiaⁿ Iâ-so͘. Lán tùi lán ê hiaⁿ-tī tiong chì-bî-sòe ê chi̍t-ê, ū kiâⁿ chhin-chhiat á-Sī bô, chiū-sī kiâⁿ i tī i pún-sin. Lán lóng m̄-chai-iáⁿ I ū piàn-piàn teh kiâⁿ Tī lán jîn-seng ê tiong-kan, ū chioh hiah ê ko͘-to̍k kan-khó͘ ê lâng ê ba̍k-chiu, chiū-sī teh him-bō͘ lán lâi khoán-thāi i chòe chi̍t ê hiaⁿ-tī ê, lâi teh khòaⁿ lán tāi-ke ê sī chòe. Lán lóng m̄-chai-iáⁿ I ū teh khòaⁿ lán tāi-ke ê sī-chòe. Hiah ê chhin-chhiat ê lâng, si̍t-chāi lóng bô chù-ì-tio̍h in sī chòe hiah ê ke̍k sió-khóa ê chhin-chhiat. Iā hiah ê bô hiaⁿ-tī ài ê lâng, sī kiaⁿ-liáu lâng ōe chù-ì-tio̍h in ê bô hiaⁿ-tī ài. Chóng-sī I lóng chai-iáⁿ. I ū kóng, “Góa iau, lín bat hō͘ góa chia̍h; góa chhùi-ta, lín bat hō͘ góa lim; góa chhut-gōa, lín hō͘ góa tòa; góa thn̂g-pak-theh, lín hō͘ góa chhēng; góa phòa-pīⁿ, lín khòaⁿ-kò͘ góa; góa tī kaⁿ-ni̍h, lín lâi chhē góa. Lín tùi góa ê PĒ tit-tio̍h un-tián ê, tio̍h chìn-chêng lâi. In-ūi lín kì-jiân kiâⁿ i tī góa ê hiaⁿ-Tī chì-bî-sòe ê ê chi̍t-ê, chiū-sī kiâⁿ i tī góa.”

Iâ-so͘ ū kóng, “Lín lóng sī hiaⁿ-tī.” Chit ê hiaⁿ-tī ài ê lu̍t-hoat lán tek-khak m̄-thang chè-hān tī chit hō pù-lâng kap sòng-hiong lâng ê koan-hē nā-tiāⁿ. Chit ê hiaⁿ-tī ài ê lu̍t-hoat, iû-goân sī ài lán tio̍h tùi lán chiu-ûi it-chhè ê lâng lâi hián-chhut tông-chêng, hó kau-pôe kap chhin-chhiat ê sim. Siōng-tè sī him-bō͘ hit hō khòai-lo̍k ê sè-kài. I sī ài bēng-lēng lán chèng-lâng tio̍h chīn ê chi̍t ê tōa ê sîn-sèng ê gī-bū, chiū-sī ài lán hōan-sū tio̍h ōe-thang hō͘ pa̍t-lâng tit-tio̍h hoaⁿ-hí khòai-lo̍k.

Chóng lâi kóng, kin-á-ji̍t lán nā ài beh kái-liông siā-hōe, lán tio̍h lia̍h Iâ-so͘ Ki-tok chòe tē-it iàu-kín ê goân-tōng-la̍t. Kim-ji̍t ū chōe-chōe ha̍k-chiá ū tù-su li̍p-soat, lâi kà-sī lâng chai-bat keng-chè ê hoat-chek, kong-lī chú-Gī ê goân-lí, iā tùi lûn-lí-ha̍k ê li̍p-tiûⁿ lâi khòan-iú lâng tio̍h chīn chòe hó ê gī-bū. Chóng-sī in lóng hut-lio̍k Ki-tok. Kiat-kio̍k in chòe liáu sī lóng bô sêng-kong. In chai-iáⁿ in bô sêng-kong. Kin-á-ji̍t ê chèng-tī-ka, keng-chè-ka, í-ki̍p siā-hōe ê chí-tō-chiá, lóng ū kám-kak in Sī bô kàu-gia̍h khùi-la̍t, sī khiàm-kheh cheng-sîn siōng-tōa ê goân-tōng-la̍t, thang ôan-sêng in sī kè-e̍k ê sū-gia̍p. In sī khiàm-kheh ê, chiū-sī chong-kàu. Lán nā kan-ta khó͘-khn̂g lâng tio̍h kiâⁿ sì-chiàⁿ ê lō͘ Sī bô kàu-gia̍h. Lán sī iáu khiàm-kheh goân-tōng-la̍t thang lâi chhui-pek lán. Iâ-so͘ ū kà-sī lán chai-bat Siōng-tè sī lán ê PĒ, iā I ū ēng jîn-chû teh koan-sim lán, ū ūi-tio̍h lán ê hiaⁿ-tī kam-gōan chiong I ê Éng-oán ê Sèng Kiáⁿ lâi kau-hù tī Kok-kok-thaⁿ, Iâ-so͘ ū chiong chit ê Hok-im lâi kiong-kip lán ê goân-tōng-la̍t. Lán thang tùi I ê Sèng Sîn ê khùi-la̍t, tùi Kî-tó, tùi Sèng-tián lâi hō͘ lán ê jîn-keh pìⁿ-chiâⁿ ko-siōng, sòa ài ūi-tio̍h pa̍t lâng lâi kiâⁿ hit hō lô-hôan ê kang. “Ki-tok ê thiàⁿ-thàng ū chhui-pek goán.” Só͘-í “HŌ͘ kìⁿ-nā thiàⁿ Siōng-tè ê lâng ōe iû-goân thiàⁿ-thàng i ê hiaⁿ-tī.” Chit ê chiū-sī lán tùi I sī tit-tio̍h ê siau-sit.