Pêng-bîn ê Ki-tok-toān/Tē V Koàn/Tē-8 chiuⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Tē-8 chiuⁿ: TĒ-JĪ PÁI CHHÌ-GIĀM IÂ-LŌ͘-SAT-LÉNG[siu-kái]

Lūn TÔ͘-tiong ê kì-ek, hiah ê tiōng-iàu ê kà-sī, tāi-khài sī chhin-chhiūⁿ í-siōng só͘ kóng ê khoán-sit.

Chit-tia̍p sī Chú-āu 28 nî ê 12 ge̍h. I tī Tah-liâu-choeh ê sî, siū lâng kek-chhut Tiān-tn̂g liáu-āu, í-keng keng-kè ū nn̄g ge̍h-ji̍t ê kú. Tī chit nn̄g ge̍h-ji̍t kú, I ū sì-kòe phiau-liû, jiân-āu I ū koh chi̍t pái hián-chhut tī chit ê gûi-hiám ê soaⁿ-lō͘, koh tńg-lâi Lia̍p-sat-lō͘ kap Má-tāi í-ki̍p Má-lī-a ê chhù. Chit-tia̍p tī iâ-lō͘-sat-léng, iū-koh sī tú-tú teh siú Hiàn-tiān ê choeh, lâi teh siàu-liām tī nn̄g-pah nî-chêng in Ιû-thài ê úi-tāi, koh eng-hiông ê thâu-lâng Má-ka-pí tiâu ê Iû-tāi, ū chhiòng-siú to̍k-li̍p ê ūn-tōng, lâi chín-kiù in ê kok Í-sek-lia̍t. Chóng-sī chit-tia̍p in sī siū Lô-má ê sèng-lī-chiá sī koán-hat, sī ap-pek, iā sui-jiân ū chōe-chōe ài kok ê chì-sū, chi̍t-pái kè chi̍t-pái, ū kè-bô͘ beh hoán-pōan, iáu-kú lóng bōe sêng-kong. Iū-koh hit ê sîn-biāu ê Bí-sài-a ū sì-kòe kiâⁿ tī ta̍k só͘-chāi. Só͘-í Tī chit hō sî-chūn, chèng-lâng bōe bián-tit ài su-sióng Iâ-so͘ ê sū.

Iok-hān ū kóng, “TĪ Iâ-lō͘-sat-léng ū Hiàn-tiān-choeh, sī tang-thiⁿ sî; Iâ-so͘ tī tiān-ni̍h kiâⁿ tī SĪ-lô-bûn ê léng-lông.” Tōa-bīn tī hit chá-khí, sui-jiân Pek-tāi-nî hit ê ka-cho̍k teh thòe I khòa-lū kiaⁿ-hiâⁿ, kiám-chhái I ū ka-kī chi̍t lâng mō͘-hiám ji̍p khì Iâ-lō͘-sat-léng siâⁿ. I sī koat-ì ài chhì-giām Iâ-lō͘-sat-léng, in-ūi beh hù choeh-kî ê kui tōa-tīn ê chèng-lâng lóng chū-chi̍p tī-hia, ǹg-bāng tī bē lī-pia̍t sè-kan ê í-chêng, nā ōe-thang koh chi̍t pái tit-tio̍h chèng-lâng hoaⁿ-hí àⁿ hī-khang lâi thiaⁿ I sī kan-chèng ê ōe, sī chin bān-hēng.

I ū kiâⁿ tī SĪ-lô-bûn ê léng-lông, kiám-chhái sī teh bih hō͘, chiū-sī tang-thiⁿ sî ê hō͘, hit-sî hiah ê sim put-chí iô-choah ê ài-kok-chiá, ū khòaⁿ-tio̍h I. In chiū teh siūⁿ kóng, che kiám sī thiⁿ-ni̍h ū hián-chhut hó ê tiāu-thâu mah? Kiám-sī lán ê Kiù-chú ū hut-jiân-kan hián-chhut, tī chit ê teh kì-liām chín-kiù ê Choeh-kî mah?

Hit-sî chèng-lâng lóng sī khn̂g kok-bîn ê cheng-sîn, só͘-í in khòaⁿ chèng-tī-siōng ê sèng-lī ê būn-tôe í-gōa, bô chi̍t hāng sī iàu-kín. In chai-iáⁿ I ū kan-chèng chi̍t ê chám-jiân ko-siōng ê sù-bēng, chóng-sī tú-tú chit-tia̍p, in ê sim sī lóng bô tông-chêng, ì-hiòng tī sím-mi̍h ko-siōng ê sù-bēng.

“Lí lâi sī beh chòe tē-jī ê Má-ka-pí tiâu ê Iû-tāi mah?”

“Lí hō͘ goán ê sim tiû-tû, beh kàu sím-mi̍h sî ah?”

“Lí nā-sī Ki-tok, tio̍h bêng-bêng kā goán kóng.”

Ah! SĪ lah, I sī Ki-tok, Sī bí-sài-a, chóng-sī in put-kò sī teh chhē, teh thèng-hāu chi̍t ê kek-bēng ê thâu-lâng nā-tiāⁿ, m̄-kú I sī teh thèng-hāu ê kok, chiū-sī chi̍t ê ū GĪ kap Siōng-tè tī-teh ê ko-siōng ê ông-kok. só͘-í beh tùi in chí-sī I sī Ki-tok, Sī bô chhái-kang. Siōng-tè tùi Í-sek-lia̍t lâng sī phāu ê sim-chì, sī put-chāi tī hit hō sió-khóa ê kok-ka koan-liām, sī chám-jiân ū khah ko-siōng ê sù-bēng tī-teh. Chit ê bô sìn-gióng ê sòe-sòe ê tōe-hng Pa-le̍k-su-thèng, sui-jiân ū tit-tio̍h séng-lī lâi la̍k in ê chèng-tī siōng ê koân-pèng, chóng-sī in nā-sī beh iû-goân chhin-chhiūⁿ Lô-má lâng gō͘-iōng hit ê koân-pèng, án-ni sī ū sím-mi̍h lī-ek? Siat-sú Í-sek-lia̍t lâng kó-jiân ū tit-tio̍h koân-pèng lâi thóng-hat choân sè-kài, chóng-sī in nā-sī sòng-sit in pún-jiân ê cheng-sîn, sī ū sím-mi̍h lī-ek?

“Lí nā-sī Ki-tok, tio̍h bêng-bêng kā goán kóng.”

I chiū ēng thun-lún ê sim lâi ìn in kóng, “Góa bat kā lín kóng, chóng-sī lín m̄-sìn; siat-sú lín nā-sī góa ê iûⁿ, iā siat-sú lín ê sim nā-sī ū tiong-si̍t tī hit ê ko-siōng ê io̍k-bōng, lín chiū ōe jīn-tit góa. Góa tī góa ê PĒ ê miâ sī kiâⁿ ê sū, chiah ê sī chòe góa ê kan-chèng.” Hit-sî I ū tùi in koh kóng-khí lōa-chōe ōe, lán khiok sī lóng m̄-chai, mā-sī lóng bô thiaⁿ-kìⁿ, put-kò lán ū thiaⁿ-kìⁿ I tī chòe-āu ū hoat-piáu chi̍t kù chin hó-táⁿ ê ōe lâi kan-chèng I sī Sîn, sī Siōng-tè, lâi phah chhiⁿ-kiaⁿ in ê sim. “Góa kap PĒ sī chi̍t-ê!”

Tùi án-ni, chek-sî chèng-lâng thiaⁿ-liáu sòa tōa gông-ngia̍h. Liân hiah ê jia̍t-sêng ê ài-kok-chiá mā bô iông-ún I. Āu-lâi hut-jiân-kan ū chi̍t-tīn ê pō-tô͘ tōa siū-khì, tāi-ke tōa-siaⁿ âu-kiò, chiū chìn-chêng óa-lâi, beh ēng tōa tè ê chio̍h-thâu lâi tìm-sí I. Tiap-á-kú ê tiong-kan, Iâ-so͘ ū ka-kī chi̍t lâng, bô lâng thang pó-hō͘, lâi khiā tī sí-sit ê bīn-chêng. Lán lóng ōe kì-tit Sū-thê-hoán. Kî-si̍t ta̍k pái hit hō pō-tô͘ hoat siū-khì ê sî, sí-sit sī kūn tī ba̍k-chêng. Chiàu khòaⁿ in ū tāi-seng lâi chòe Kok-kok-thaⁿ ê chhám-sū. Chóng-sī I ê sî-kan sī iáu-bē kàu. Só͘-í I Ēng (**thiām)-chēng ê thài-tō͘ lâi tí-tng hiah ê chhiú the̍h chio̍h-thâu tī-teh hoat siū-khì ê chèng-lâng, kóng,

“Góa túi PĒ Ēng chōe-chōe hó-sū hō͘ lín khòaⁿ; kî-tiong ūi-tio̍h tá-lo̍h chi̍t hāng, ēng chio̍h-thâu tìm góa.”

“Goán Ēng chio̍h-thâu tìm lí, m̄-sī ūi-tio̍h hó-sū, chiū-sī ūi-tio̍h siat-to̍k; in-ūi lí sī lâng, ia̍h ka-kī lia̍h-chòe Siōng-tè.”

Lán kin-á-ji̍t ū lâng piáu-sī giâu-gî ê thài-tō͘, m̄-sìn Iâ-so͘ pún-sin bat bêng-bêng kan-chèng I sī Sîn, sī Siōng-tè. Chóng-sī hiah ê chhiú the̍h tōa tè chio̍h-thâu ê pō-tô͘, lóng bô chi̍t-sut-á giâu-gî I sī ū chú-tiuⁿ ê ōe. iā I sī kan-chèng ê ōe ū phah chhiⁿ-kiaⁿ in ê sim. Tī I ê lāi-bīn ū hoat-chhut chi̍t khoán ê khùi-la̍t, ōe chè-ap in ê bê-sìn ê liām-thâu. Tùi án-ni, in chiū pàng-hē in ê chio̍h-thâu, sòa kan-ta gōng-gōng lâi khòaⁿ I, iā Iâ-so͘ chiū tùi in tiong-kan kiâⁿ-khì, chiū-sī chòe lō͘-bé pái lâi lī-khui Iâ-lō͘-sat-léng siâⁿ. Āu-pái I koh ji̍p siâⁿ, I chiū hoaⁿ-hí hō͘ in, chiàu in ê ì-sù lâi khoán-thāi I.

Chóng-sī chit-tia̍p I teh-beh lī-khui ê sî, I ū put-chí ūi-tio̍h Iâ-lō͘-sat-léng lâi thòng-khó͘. I teh-beh pôaⁿ soaⁿ tńg-khì Pek-tāi-nî I ê pêng-iú ê tau ê tô͘-tiong, lán ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, I ū o̍at-lìn-tńg lâi khòaⁿ chit ê bí-lĒ ê Iâ-lō͘-sat-léng siâⁿ, chiū-sī koh chi̍t pái lâi kek-tio̍k I ê, chiū siong-sim thó͘-khùi kóng, “Iâ-lō͘-sat-léng ah! Iâ-lō͘-sat-léng ah! chiū-sī thâi-sí sian-ti lâng, ēng chio̍h-thâu tìm hōng-chhe kàu tī i ê; góa lōa-chōe pái ài chū-chi̍p lí ê kiáⁿ-jî, chhin-chhiūⁿ koe-bú chū-chi̍p i ê koe-á tī si̍t-Ē; chóng-sī lín m̄-ài. Lí khòaⁿ! Lín ê chhù beh pha-hng, lâu teh hō͘ lín. Taⁿ liáu-āu, lín bô khòaⁿ-kìⁿ góa; thèng-hāu lín kóng, “TĪ Chú ê miâ lâi ê tit-tio̍h hok-khì.” Tī hit ê thâu-chi̍t pái ê khái-sôan ê An-hioh-ji̍t, chit ê chhàm-gú ū èng-giām.

TĪ Pek-tāi-nî hit ê sim put-chí teh khòa-lū ê ka-cho̍k, Taⁿ ū koh tit-tio̍h pêng-an. In chha-put-to lóng bô teh liâu-bāng I ōe-thang koh o̍ah-o̍ah tò-tńg-lâi. Chóng-sī chit-tia̍p I sī bô kap in tòa kàu chin kú. I ū liâm-piⁿ lī-pia̍t in khì khòng-iá ê só͘-chāi, koh chi̍t-pái lâi pī-pān I ê lîm-chiong. Má-tāi í-ki̍p Má-lī-a kap I saⁿ-sî ê sî, in lóng bô teh phah-sǹg beh ū chi̍t ê tōa pi-ai ê sū lîm-kàu tī chit ê khòai-lo̍k ê ka-têng, iā lóng bô teh siūⁿ tī iáu-bē koh khòaⁿ-kìⁿ I ê í-chêng, ū lōa-ni̍h khiàm-ēng I.

Lán ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, I ū lī-khui khì kàu tī pa̍t-ê Pek-tāi-nî ê só͘-chāi, chiū-sī tī iok-tàn hô ê hit-pêng, chiū-sī Iok-hān chho͘-chho͘ teh kā lâng kiâⁿ sóe-lé ê só͘-chāi. Iā ū thiaⁿ-kìⁿ kóng, chit-tia̍p koh ū kui tōa-tīn ê chèng-lâng chū-chi̍p lâi chiū-kūn I, sòa ū kan-chèng kóng, “Iok-hān lóng bô kiâⁿ sîn-jiah, to̍k-to̍k Iok-hān só͘ kóng, chí chit lâng ê, lóng sī chin.” Tī chit-sî ū chōe-chōe lâng lâi sìn I. Āu-lâi I ū koh tò-tńg khì tī i chhut-hoat I ê kang ê só͘-chāi, koh sī Sèng Sîn chhin-chhiūⁿ chíⁿ-á ū lîm-kàu tī i ê thâu-khak-téng ê só͘-chāi. I ū koh tī-chia lâi kiâⁿ chōe-chōe hāng ê sū, kà-sī chōe-chōe hāng ê tō-lí, iáu-kú lán tī-chia chí-ū ài chiàu lán sī ōe-thang chhui-chhek ê, lâi pâi-lia̍t tām-po̍h.

Ū chi̍t-ji̍t, I ū tī chi̍t ê hiong-chhoan ê hōe-tn̂g, chhin-chhiūⁿ tiàm tī Ka-lī-lī ê sî-tāi ê khoán, koh tú-tio̍h jia̍t-kông ê An-hioh-ji̍t chú-Gī ê būn-tôe; iā chit ê chú-gī, si̍t-chāi sī ū hō͘ Siōng-tè sī chiok-hok ê Sèng-ji̍t, pìⁿ-chiâⁿ hā-chiān ê ì-sù tī-teh. Chiū-sī tú-tn̄g Tī hōe-tn̂g lāi ū chi̍t ê khó-lîn ê hū-jîn-lâng, i ê kut-thâu lóng ngī, ū tì pīⁿ cha̍p-poeh nî kú, sòa ún-ku lóng bōe thang chhun-ti̍t. Hit-sî I ū khòaⁿ-kìⁿ chit ê hū-jîn-lâng teh kiû I ê lîn-bín, só͘-í I chiū kiò i, iā Ēng siang-chhiú lâi hōaⁿ i, chiū chek-sî chhun-ti̍t, sòa kui êng-kng Siōng-tè. Chóng-sī hiah ê gû-chhún ê hiong-chhoan ê lāu lia̍p-pí, chi̍t-ē khòaⁿ liáu sòa siū-khì, lâi kong-kek, tùi án-ni I chiū siū-khì kóng, “Ké hó ê lâng ah, pâi-iu ah, lín kiám bōe-ōe chòe sêng-si̍t ê lâng mah? TĪ an-hioh-ji̍t, lín kiám bô ta̍k lâng tùi chô-ni̍h tháu i ê gû, á-sī lû, khan khì chia̍h chúi mah? Chit ê hū-jîn-lâng sī A-pek-lia̍p-hán ê hō͘-è, hō͘ Sat-tàn pa̍k i, í-keng cha̍p-poeh nî kú, kiám m̄ eng-kai tī an-hioh-ji̍t tháu i ê kat mah?” Hit ji̍t ê hōe-chiòng, pêng-sò͘ khiok-sī ū phian-kiàn ê liām-thâu tī-teh, iáu-kú in ê sim ū siū kám-tōng, sòa tông-chêng I; chèng-lâng sòa ūi-tio̍h I sī kiâⁿ ê êng-kng ê sū, sim-koaⁿ tōa-tōa hoaⁿ-hí.

Koh ū chi̍t-ji̍t, in ū the̍h chhut chi̍t ê kiat-hun ê būn-tôe lâi thiau-chiàn I, tùi án-ni, I ū piáu-sī chi̍t ê tiāⁿ-tio̍h ê ì-kiàn, éng-oán chiâⁿ-chòe chi̍t tiâu ê kài-sòaⁿ, lâi chó͘-chí lâng hut-lio̍k ha̍p-hun ê ì-gī, á-sī lī-hun ê sū. Chiông-lâi bōe bat ū chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t koh-khah pit-iàu chit-kù ōe. “In-ūi án-ni, lâng beh lī-khui Pē-bú, kiat-liân i ê bó͘, nn̄g ê beh chiâⁿ-chòe chi̍t-thé. Só͘-í Siōng-tè sī phòe-ha̍p ê, lâng m̄-thang pun-khui i.”

Koh ū chi̍t ji̍t, ū chi̍t ê kà lu̍t-hoat ê sian-siⁿ khn̂g pháiⁿ ê ì-sù lâi chhì I, kóng, “Sian-siⁿ ah, góa tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe, chiah ōe tit-tio̍h éng-o̍ah?” Ūi-tio̍h i, Iâ-so͘ chiah ū ēng chi̍t-kù ōe lâi chhián-bêng chong-kàu ê choân cheng-sîn. Lí tio̍h chīn-sim, chīn-sèng, chīn-la̍t, chīn-ì thiàⁿ Chú lí ê Siōng-tè; iā tio̍h thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ ka-kī.” Chóng-sī chit ê Kàu-hoat-su ì-sù ài hián-bêng i sī Gī ê lâng, chiū mn̄g kóng, “Chī-chūi sī góa ê chhù-piⁿ?” Tùi án-ni, lán chiah ū thang tit-tio̍h hit ê Hó ê Sat-má-lī-a lâng ê phì-jū, koh chi̍t pái thiaⁿ-kìⁿ I lâi teh lūn-khí jîn-lūi ê hiaⁿ-tī ài ê tō-lí.

Koh ū chi̍t-ji̍t, I ū chē Tī hoat-lī-sài lâng ê chhù. Iā tâng siū chhiáⁿ ê lâng-kheh lóng sī jiám-tio̍h in hit chi̍t kai-kip ê cheng-sîn, tāi-ke lóng sī koan-sim tī chì sió-khóa ê sū, iā tī toh-téng ê tâm-ōa, chū-jiân só͘ kóng-khí cha̍p-hūn thiu chi̍t-hūn, í-ki̍p gî-sek kap bē chia̍h pn̄g ê tāi-seng sóe-chhiú ê lé-sò͘ ê būn-tôe, in sī khòaⁿ chiah ê chòe iàu-kín ê sū. I sī khòaⁿ kàu tī sū-bu̍t ê kun-tóe. I ū kóng, siat-sú Tī hiah ê lé-sò͘ ê (**pōe)-āu, nā-sī ū chong-kàu ê cheng-sîn tī-teh, hiah ê lé-sò͘ Sī bô chhò. Chóng-sī ū ê lâng sī kè-thâu koan-sim tī hiah ê, sòa hut-lio̍k lu̍t-hoat tiong chi̍t-ê koh-khah iàu-kín ê, chiū-sī gī kap thiàⁿ Siōng-tè ê sū. Lūn hiah ê kui-kú, lé-sò͘ sī eng-kai tio̍h siú, tio̍h kiâⁿ, iáu-kú chit ê koh-khah iàu-kín ê sū, sī iû-goân m̄-thang hut-lio̍k lâi pàng bô khì chòe.

TĪ LŌ͘-ka ê cha̍p-kì-phō͘ ê lāi-bīn, chhin-chhiūⁿ í-siōng só͘ kóng chit khoán ê sū, sī chin chiàⁿ chōe. Lán tī chia sī bô ūi thang lóng kì-chài sòa lâi kóng-khí. Put-kò chiông-tiong iáu ū chi̍t-hāng, lán tek-khak tio̍h tī-chia lâi lâu chi̍t-ūi saⁿ-kap siūⁿ hit ê sū-si̍t. Lán ū tùi bó͘ chi̍t só͘-chāi lâi tit-tio̍h chi̍t ê kò͘-sū; chit ê chiàu Tàn-tē (Dante) sī kiò-chòe “Tōa ê kū-cho̍at,” ê kò͘-sū, sī teh kóng-khí ū chi̍t ê hó-gia̍h ê siàu-liân lâng lâi thiaⁿ Iâ-so͘ ê ōe, āu-lâi iu-būn chiū khì.

Chit ê siàu-liân lâng, chiàu-khòaⁿ sī Iâ-so͘ sī teh chhē ê lâng, sī sêng-si̍t, koh ū hó ê chì-khì, ū him-bō͘ sì-chiàⁿ ê seng-oa̍h. I sī chi̍t ê ū chong-kàu sìn-liām ê siàu-liân ê Hoat-lī-sài lâng, iā chòe kàu-hōe ê tiōng-iàu ê jîn-bu̍t, koh pún-sin sī chòe koán Hōe-tn̂g ê; i sī chhin-chhiūⁿ Tāi-sò͘ ê Sò-lô, sim-lāi jia̍t-jia̍t him-bō͘ ài siú lu̍t-hoat, iáu-kú i ê lāi-bīn ê seng-oa̍h, put-sî to kám-kak-tio̍h ū khiàm-khoeh ê só͘-chāi, siông-siông ū khn̂g chi̍t-chéng ê īⁿ-siōng, teh ǹg-bāng thang tit-tio̍h chìn-pō͘ kàu chiâⁿ-chòe ôan-choân; iā i sī ū chit-khoán ê īⁿ-siōng, sī lâng Tī chheng-liân sî-tāi, khah siông sī ū ê, in-ūi i sī bē thang boán-chiok it-chhè sio̍k tī gōa-hêng sī chip-siú ê lé-sò͘. Ū chi̍t-ji̍t, i ū ēng put-chí kèng-ùi ê liām-thâu cháu chìn-chêng lâi kūi tī i ê bīn-chêng, mn̄g kóng, “Hó ê sian-siⁿ ah, góa tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe, chiah thang seng(**sêng)-chiap éng-o̍ah?”

Lán bē bián-tit thiàⁿ-sioh chit ê siàu-liân lâng. In-ūi chit-tia̍p i sī chit ê chheng-liân; iā chheng-liân sî-tāi sǹg-sī ū phāu chōe-chōe eng-hiông ê chì-khì tī-teh. I sī sêng-si̍t, sim-lāi ū chûn ko-siōng ê lí-sióng. Iâ-so͘ chi̍t-ē khòaⁿ i, chiū chek-sî tông-chêng i, iā to̍k-to̍k I chiah ōe thang khòaⁿ kàu tī i ê sim-tóe, lâi liáu-kái i ê hi-bōng, i ê sêng-si̍t, i ê khùi-la̍t, í-ki̍p i ê loán-jio̍k. Iā I ū chhin-chhiūⁿ chi̍t ê gâu ê i-seng, lâi i-Tī chit ê te̍k-pia̍t ê chèng-thâu. “Lí siáⁿ-sū chheng-ho͘ góa sī hó ah? Bô chi̍t ê hó, to̍k-to̍k Siōng-tè nā-tiāⁿ. Koh lí nā ài sêng-chiap éng-oán, tio̍h ài chun-siú chiah ê kài-bēng.”

Ah! Sit-bāng kàu-ke̍k! Che to sī i kú-kú ê tiong-kan sī ló͘-le̍k, sī teh chun-siú ê; iā tī kú-kú ê tiong-kan, i mā lóng ū teh chun-siú kàu-hōe sī tēng hiah ê bōe sǹg-tit ê chì-bî-sòe ê kui-kú; lóng ū teh kiâⁿ chōe-chōe gōa-hêng ê sū, tùi án-ni lâi teh chhì-khòaⁿ, ǹg-bāng ū lō͘ thang boán-chiok i ê sim-sîn. Só͘-í i teh siūⁿ kóng, chit ê Tōa Sian-ti tàu-tí sī ōe-thang tùi góa kóng ê, sī kan-ta chiah ê ōe nā-tiāⁿ mah?

“Sian-siⁿ ah, chiah ê góa tùi sòe-hàn lóng ū chhì-khòaⁿ liáu lah. Í-gōa góa iáu ū khiàm-kheh sím-mi̍h?”

Iâ-so͘ chai-iáⁿ chit ê siàu-liân lâng sò͘-siông sī teh ló͘-le̍k ê, iā chai-iáⁿ i siáⁿ-sū sim-lāi bô boán-chiok. I sī bē bat chhin-chhiūⁿ chit pái hiah-ni̍h tông-chêng tī sím-mi̍h kiû-tō-chiá. Iâ-so͘ khòaⁿ i, chiū thiàⁿ i, iā sòa chim i ê thâu-hia̍h. Āu-lâi Iâ-so͘ chiū chù-ba̍k khòaⁿ i, iā jiân-āu chiū piàⁿ chi̍t-thiap ke̍k-io̍h lâi chhui-pek i lim chit ê khó͘-poe, kóng, “Góa ê sòe-kiáⁿ ah, chí-ū chi̍t hāng thang boán-chiok lí ê io̍k-bōng. siat-sú lí ài tit-tio̍h boán-chiok, ài tit-tio̍h ôan-choân, lí tio̍h khì bōe lí hōan sī ū ê, lâi hō͘ sòng-hiong lâng, koh lâi tè góa.”

Chū-jiân chit kù ōe m̄-sī tùi chèng-lâng sī iau-kiû ê. Gâu ê cheng-sîn siōng ê i-seng, ū ēng te̍k-pia̍t ê bián-lĒ lâi ha̍p tī kok lâng ê khiàm-ēng. Iâ-so͘ chòe chi̍t ê cheng-sîn siōng ê phòa-pīⁿ ê I-seng, tī-chia sī teh chín-toàn chit ê te̍k-pia̍t ê chèng-thâu, chai-iáⁿ jia̍t-sêng ê sim-sîn ōe kham-tit siū-tio̍h tōa ê chhì. Chāi chit ê siàu-liân lâng, che sī chám-jiân tōa ê chhì lah. In-ūi i tio̍h pàng-sak chit sè-kan ê pù-ū, í-ki̍p chun-kùi ê tē-ūi, sòa lâi chiâⁿ-chòe chit ê bô chhù-khiā ê Jîn-chú ê chi̍t ê sòng-hiong chhēng phòa saⁿ ê ha̍k-seng. Che chám-jiân tio̍h piàⁿ sìⁿ-miā ê sū. Chóng-sī nā khéng piàⁿ-miā, chiū ū thang tit-tio̍h pò-sióng, lâi chiâⁿ-chòe Siōng-tè ê Kiáⁿ ê pêng-iú. Kiám-chhái Iâ-so͘ ū teh phah-sǹg him-bō͘ i ū hūn tī Sù-tô͘ ê thôan-thé. Siat-sú chit-tia̍p khiā tī i ê bīn-chêng, chit ê siàu-liân ê jia̍t-sim ka nā ōe sêng-siū chit ê ko-siōng ê chhì, tùi chit-tia̍p khí, i ún-tàng beh chiâⁿ-chòe chi̍t ê ū kong-chhái, ū miâ-siaⁿ ê jîn-keh-chiá. Tī chèng Sù-tô͘ ê tiong-kan, i ún-tàng beh chiâⁿ-chòe tē-it ko-siōng ê jîn-bu̍t.

I tio̍h ài tiāⁿ-tio̍h i ê sim-chì. I lóng bô teh phah-sǹg Tī chiong-lâi ê sè-kài lóng beh chù-ba̍k lâi khòaⁿ i ê koat-sim, iā chit-tia̍p Iâ-so͘ chù-sîn teh khòaⁿ i. Che sī i it-seng ê chòe-ko ê choán-ki. I ū kàu-gia̍h úi-tāi thang sêng-siū chit khoán ê chhì mah? Tiap-á-kú ê tiong-kan, chiàu khòaⁿ i sī ū ê khoán. I ê ba̍k-chiu ū hián-chhut eng-hiông ê iáⁿ-jiah ōe thang sêng-siū ê khoán. Chóng-sī jiân-āu i chiū thêng-teh, lâi chim-chiok siūⁿ, iā siūⁿ-liáu sim-koaⁿ sòa tiû-tû put-koat, chòe-āu sòa sit-pāi. I ū siūⁿ i ê sán-gia̍p sī pí i ê sim-lāi sī ū ê lí-sióng khah ū kè-ta̍t. Tùi án-ni, i ê ba̍k-chiu chiū liâm-piⁿ sit-lo̍h kong-chhái, iā “bīn chiū sit-sek, iu-būn chiū khì, in-ūi i ê sán-gia̍p chin-chōe.”

I ū iu-būn lâi lī-khui I khì. Tùi án-ni, chhin-chhiūⁿ tī ta̍k sî-tāi ū chōe-chōe lâng sī chòe ê khoán-sit, i ū hō͘ Iâ-so͘ ê sim kan-khó͘. Iā kàu ū chi̍t ji̍t lán chiū chai, chhin-chhiūⁿ lán hō͘ I chai chi̍t-iūⁿ, hit-sî góa phah-sǹg lán tē-it chhim-chhim sī thòng-hūn ê, chiū-sī lán ū siông-siông hō͘ I tì-kàu sit-bāng. Lūn chit ê siàu-liân ê koaⁿ, í-gōa iáu ū sím-mi̍h khoán ê siau-sit, lán khiok sī lóng m̄-chai. Kiám-chhái tùi tī chit pái Tōa ê kū-cho̍at, ū khì siong-tio̍h i ê sim-sîn , tùi án-ni, i ū thiàu-ji̍p tī hit hō pù-ū ê chheng-liân lâng sī kòaiⁿ-sì teh chòe ê chōe-ok, îm-lōan ê seng-oa̍h. Iā kiám-chhái i bē lī-khui sè-kan ê tāi-seng, ū koh tò-tńg-lâi chiū-kūn Iâ-so͘. Ū ê lâng bat teh thê-sī, kóng chit ê kò͘-sū só͘ sio̍k tī chit ê le̍k-sú tiong khah chá ê sî-tāi ê kò͘-sū, iā sòa kóng chit ê siàu-liân ê koaⁿ sī Pek-tāi-nî ê Lia̍p-sat-lō͘. Lán khiok lóng m̄-chai. Lán bô ū hoat-kiàn-tio̍h sím-mi̍h thò-tòng ê lí-iû thang án-ni siūⁿ. Chóng-sī ū chi̍t hāng lán chai-iáⁿ ê, chiū-sī i koat-toàn bô bōe kì-tit tī i ê seng-gâi tiong chit ê chòe-ko ê sùn-kan. Koh chi̍t hāng lán iā sī chai-iáⁿ, chiū-sī Iâ-so͘ éng-oán bô bōe kì-tit I sī thiàⁿ, sī chim chit ê siàu-liân lâng.

Chhin-chhiūⁿ án-ni, LŌ͘-ka ê kì-lio̍k ū sòa-chiap lâi kun-tè Iâ-so͘, lâi kì-chài tī hit ê thè-ún ê nn̄g ge̍h-ji̍t kan, Iâ-so͘ kóng ê kà-sī kap sī kiâⁿ ê sū; iā kàu ū chi̍t-ji̍t, Iâ-so͘ ū hut-jiân-kan tú-tio̍h chó͘-tòng, chiū-sī ū chiap-tio̍h tiàm tī Pek-tāi-nî ê chí-bē sī chhe--lâi ê sù-chiá; in ū kóaⁿ-kín cháu kàu tōa-sim-khùi ê khoán, lâi tùi I kóng, “Chú ah, lí sī thiàⁿ ê lâng phòa-pīⁿ lah!”