Pit-sòan ê chho͘-ha̍k Tē-it-pún

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

PIT-SOÀN Ê CHHO͘-HA̍K Thâu chit pún

http://iug.csie.dahan.edu.tw/TGB/Memory/data/PSCH1/PSCH1.asp

Ē-MN̄G: KÓ͘-LÔNG-SŪ, CHUI-KENG-TÔNG ÌN. 1897.

Pit-soàn ê chho͘-ha̍k[siu-kái]

Sǹg-siàu ê hoat-tō͘ m̄-nā chi̍t-ê. Kiám-chhái beh o̍h sǹg-siàu ê chō͘-ha̍k tiāⁿ-tiāⁿ chīu ēng sǹg-pôaⁿ khiok ōe-tsòe-tit, nā-sī beh káng-kiû sò͘-ha̍k khah-chhim ê lí, tio̍h kia̍h-pit lâi-siá chiah ōe.

Chian-tsoân chèng-lâng só͘-sǹg-ê, kan-ta sī chîⁿ-gûn hit-hō siàu, chīu só͘-bat ê, kan-ta sī sǹg-pôaⁿ ê hoat-tō͘ tiaⁿ-tiaⁿ, só͘-í pêng-î kiò chit-ê hoat-tō͘ tsòe soàn-hoat. Kia̍h-pit lâi-siá iā chin-chiàⁿ sī soàn-hoat, chóng-sī, ài hun-piat-i, thang kiò-chòe Pit-soàn.

SÒ͘- BO̍K[siu-kái]

= KÌ-SIÀU Ê HOAT-TŌ͘ =[siu-kái]