Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhòng-sè-kì

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

CHHÒNG-SÈ-KÌ

[1] Goân-khí-thâu Siōng-tè chhòng-chō thiⁿ kap tōe. Tōe sī khang-khang hūn-tūn; chhim-ian ê bīn-chiūⁿ o͘-àm; Siōng-tè ê Sîn ūn-tōng tī chúi-bīn. 3). Siōng-tè kóng, Tio̍h ū kng, chiū ū kng. 4). Siōng-tè khòaⁿ kng, sī hó; Siōng-tè chiong kng àm pun-khui. 5). Siōng-tè kiò hit ê kng chòe Ji̍t, kiò àm chòe Mî. Ū ê-hng ū chá-khí, sī thâu chi̍t-ji̍t. 6). Siōng-tè kóng, Chiah ê chúi ê tiong-kan tio̍h ū kiong-chhong, chiong chúi kap chúi pun-khui. 7). Siōng-tè chiū chō kiong-chhong, lâi hun-khui kiong-chhong-ē ê chúi kap kiong-chhong-téng ê chúi; chiū ū án-ni. 8). Siōng-tè kiò kiong-chhong chòe Thiⁿ. Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-jī ji̍t. 9). Siōng-tè kóng, Thiⁿ-ē chiah ê chúi tio̍h chū-chi̍p kàu chi̍t só͘-chāi, ta-tōe tio̍h chhut-hiān; chiū ū án-ni. 10). Siōng-tè kiò ta-tōe chòe Tōe; kiò chū-chi̍p ê chúi chòe Hái; Siōng-tè khòaⁿ--i sī hó. 11). Siōng-tè kóng, Tōe tio̍h hoat-chháu, í-ki̍p kiat-chí ê chhài-soe, kap chiàu-lūi siⁿ ké-chí ê chhiū, hit lāi-bīn ū i ê chí, tī tōe-chiūⁿ; chiū ū án-ni. 12). Tōe chiū hoat-chháu, kap chiàu-lūi kiat-chí ê chhài-soe, kap chiàu-lūi siⁿ ké-chí ê chhiū, lāi-bīn ū i ê chí; Siōng-tè khòaⁿ--i sī hó. 13). Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-saⁿ ji̍t. 14). Siōng-tè kóng, Thiⁿ--nih ê kiong-chhong tio̍h ū hoat-kng ê thé, lâi hun-piat ji̍t-mî; 15). iā thang chòe tiāu-thâu, sù-kùi, ji̍t, nî; ia̍h hō͘ in chòe kng-thé tī thiⁿ ê kiong-chhong, chiò-kng tī tōe-chiūⁿ; chiū ū án-ni. 16). Siōng-tè chiū chō tōa ê kng-thé nn̄g-ê; tōa ê kng-thé lâi koán ji̍t--sî, sòe ê kng-thé lâi koán mî--sî; iā chō chhiⁿ-sîn. 17). Siōng-tè hē in tī thiⁿ--nih ê kiong-chhong, hō͘ in chiò kng tī tōe--nih; 18). iā beh koán ū ji̍t mî, hun-piat kng àm. Siōng-tè khòaⁿ--i sī hó. 19). Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-sì ji̍t. 20). Siōng-tè kóng, Chúi tio̍h siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t; chiáu pe tī tōe ê téng-bīn, thiⁿ--nih ê kiong-chhong. 21). Siōng-tè chiū chhòng-chō hái--nih ê tōa-hî, í-ki̍p chúi só͘ siⁿ chōe-chōe ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t, kok chiàu i ê lūi, koh chhòng-chō ta̍k-iūⁿ ê pe-chiáu, chiàu i ê lūi; Siōng-tè khòaⁿ--i sī hó. 22). Siōng-tè sù-hok in, kóng, Tio̍h siⁿ-thòaⁿ ke-thiⁿ chin-chōe, chhiong-móa tī hái--nih ê chúi, iā hō͘ chiáu-chiah siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe tī tōe--nih. 23). Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-gō͘ ji̍t. 24). Siōng-tè kóng, Tōe tio̍h siⁿ ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t, chiàu i ê lūi, cheng-siⁿ thâng-thōa, tōe-chiūⁿ ê cháu-siù, chiàu i ê lūi; chiū ū án-ni. 25). Siōng-tè chiū chō tōe-chiūⁿ ê cháu-siù chiàu i ê lūi, cheng-siⁿ chiàu i ê lūi, tōe-chiūⁿ it-chhè ê thâng-thōa chiàu i ê lūi; Siōng-tè khòaⁿ--i sī hó. 26). Siōng-tè kóng, Lán tio̍h chō lâng chhin-chhiūⁿ lán ê siōng, chiàu lán ê khoán; hō͘ in koán-lí hái--nih ê hî, thiⁿ--nih ê chiáu, kap cheng-siⁿ, kap choân-tōe, í-ki̍p tōe-chiūⁿ teh sô ê thâng-thōa. 27). Siōng-tè chiū chhòng-chō lâng chhin-chhiūⁿ I ka-kī ê siōng, chiàu Siōng-tè ê siōng chhòng-chō i; chhòng-chō in lâm--ê lú--ê. Siōng-tè sù-hok in; 28). Siōng-tè koh tùi in kóng, Tio̍h siⁿ-thòaⁿ chin-chōe, chhiong-móa tī tōe-chiūⁿ, lâi khah-iâⁿ i; iā tio̍h tī-lí hái--nih ê hî, thiⁿ--nih ê chiáu, kap tōe-chiūⁿ it-chhè só͘ tín-tāng ê oa̍h-mi̍h. 29). Siōng-tè kóng, Góa ū hō͘ lín piàn tōe-chiūⁿ it-chhè kiat-chí ê chhài-soe, koh it-chhè ê chhiū, kî-tiong ū kiat-chí ê chhiū ê ké-chí; lóng hō͘ lín chòe chia̍h-mi̍h. 30). Lūn-kàu tōe-chiūⁿ it-chhè ê cháu-siù, thiⁿ-tiong it-chhè ê chiáu, kap tōe-chiūⁿ it-chhè ōe tín-tāng ū oa̍h-miā ê mi̍h, Góa chiong it-chhè chhiⁿ-chháu hō͘ in chòe chia̍h-mi̍h; chiū ū án-ni. 31). Siōng-tè khòaⁿ I it-chhè só͘ chō--ê, khòaⁿ ah, chin-hó. Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-la̍k ji̍t.

[2] Thiⁿ tōe kap i it-chhè só͘-ū--ê í-keng chòe-oân. Tī tē-chhit ji̍t, Siōng-tè oân I só͘ chō ê kang; chiū tī tē-chhit ji̍t hioh I it-chhè só͘ chō ê kang. 3). Siōng-tè sù-hok tī tē-chhit ji̍t, tēng chòe sèng-ji̍t; in-ūi tī chit-ji̍t Siōng-tè thêng I it-chhè chhòng-chō ê kang, chiū an-hioh. 4). Thiⁿ tōe chhòng-chō ê lâi-le̍k, tī Iâ-hô-hoa Siōng-tè chō tōe kap thiⁿ ê ji̍t, chhin-chhiūⁿ ē-tóe. 5). Soaⁿ-iá it-chhè ê chháu-ba̍k bē ū tī tōe--nih; soaⁿ-iá it-chhè ê chhài-soe bē ū hoat; in-ūi Iâ-hô-hoa Siōng-tè bô lo̍h-hō͘ tī tōe--nih, iā bô lâng thang chèng-choh hit ê thó͘-tōe. 6). Chóng-sī ū bū tùi tōe khí, lūn-te̍k piàn tōe-bīn. 7). Iâ-hô-hoa Siōng-tè ēng tōe-chiūⁿ ê thô͘-hún chhiau chòe lâng, pûn oa̍h ê khì ji̍p i ê phīⁿ-khang; lâng chiū chiâⁿ-chòe oa̍h ê lêng-hûn. 8). Iâ-hô-hoa Siōng-tè tī tang-hng, tī Ai-tiân, chèng chi̍t ê hn̂g; chiong só͘ chō ê lâng hē tī-hia. 9). Iâ-hô-hoa Siōng-tè hō͘ ta̍k-iūⁿ ê chhiū tùi tōe--nih hoat--khí-lâi, hó-khòaⁿ iā hó-chia̍h; tī hn̂g ê tiong-kan koh ū oa̍h-miā ê chhiū, kap hun-piat hó-pháiⁿ ê chhiū. 10). Ai-tiân ū hô lâu-chhut lâi koàn-ak hit ê hn̂g; tùi-hia hun-khui chòe sì-tiâu. 11). Thâu-chi̍t-tiâu miâ-kiò Pí-sùn; chiū-sī se̍h-lâu tī Hap-hui-la̍h choân-tōe--ê; 12). tī-hia ū chhut kim; hit-ūi ê kim sī chin-hó; ia̍h chhut chin-chu phek-ge̍k. 13). Tē-jī-tiâu miâ kiò Ki-hùn, chiū-sī se̍h-lâu tī Kó͘-si̍t choân-tōe--ê. 14). Tē-saⁿ-tiâu miâ-kiò Hi-tí-kiat, chiū-sī lâu tī A-su̍t ê tang--sì-ê. Tē-sì-tiâu chiū-sī Pek-lat. 15). Iâ-hô-hoa Siōng-tè chiong hit ê lâng hē tī Ai-tiân hn̂g, lâi chèng-choh kò͘-siú. 16). Iâ-hô-hoa Siōng-tè hoan-hù hit ê lâng kóng, Hn̂g-lāi ta̍k-hō chhiū ê ké-chí, thang sûi-ì lâi chia̍h. 17). Chóng-sī hun-piat hó-pháiⁿ ê chhiū, i ê ké-chí m̄-thang chia̍h; in-ūi chia̍h ê ji̍t lí tek-khak sí. 18). Iâ-hô-hoa Siōng-tè kóng, Lâng toaⁿ-sin ka-kī tòa m̄-hó; Góa beh kā i chō chi̍t ê pang-chān--ê, lâi phit-phòe i. 19). Iâ-hô-hoa Siōng-tè ēng thô͘ chòe soaⁿ-iá ta̍k-iūⁿ ê cháu-siù, í-ki̍p khong-tiong ta̍k-iūⁿ ê pe-chiáu; chhōa kàu hit-lâng ê bīn-chêng, khòaⁿ i beh chheng in sím-mi̍h miâ; kìⁿ-nā i só͘ chheng ta̍k-iūⁿ oa̍h-mi̍h--ê, chiū chòe hit ê mi̍h ê miâ. 20). Hit ê lâng chiū kā it-chhè ê cheng-siⁿ, kap khong-tiong ê pe-chiáu, kap soaⁿ-iá it-chhè ê cháu-siù lóng hō miâ; chóng-sī chhē bô chi̍t-ê thang chòe hit lâng ê pang-chān, lâi phit-phòe i. 21). Iâ-hô-hoa Siōng-tè hō͘ hit ê lâng khùn tāng-bîn, i chiū khùn; chiū the̍h i ê hia̍p-kut chi̍t-ki, pau-ba̍t i ê bah. 22). Iâ-hô-hoa Siōng-tè chiū chiong tùi hit-lâng só͘ the̍h-chhut ê hia̍p-kut, chō-chiâⁿ chi̍t ê cha-bó͘-lâng, chhōa lâi chiū-kūn hit-lâng. 23). Hit-lâng kóng, Taⁿ chit-ê sī góa kut-lāi ê kut, bah-lāi ê bah; beh chheng-chòe cha-bó͘-lâng; in-ūi i sī tùi ta-po͘-lâng the̍h-chhut. 24). Só͘-í lâng beh lī-khui i ê pē-bú, kiat-liân i ê bó͘, in chiū chiâⁿ-chòe chi̍t-thé. 25). Ang-bó͘ nn̄g-lâng pîⁿ-pîⁿ thǹg-pak-theh, iā bô kiàn-siàu.

[3] Iâ-hô-hoa Siōng-tè só͘ chō soaⁿ-iá it-chhè ê oa̍h-mi̍h, chôa sī pí in khah káu-khiat. Chôa tùi hū-jîn-lâng kóng, Siōng-tè kiám ū-iáⁿ kóng, Hn̂g-lāi it-chhè ê chhiū, lín lóng m̄-thang chia̍h mah? 2). Hū-jîn-lâng tùi chôa kóng, Hn̂g-lāi chhiū--nih ê ké-chí goán thang chia̍h; chí-ū hn̂g tiong-ng hit châng chhiū ê ké-chí Siōng-tè bat kóng, Lín m̄-thang chia̍h--i, ia̍h m̄-thang bong, kiaⁿ-liáu ōe sí. 4). Chôa tùi hū-jîn-lâng kóng, Lín bô tek-khak ōe sí. 5). In-ūi Siōng-tè chai lín chia̍h ê ji̍t, lín ê ba̍k-chiu chiū ōe khui, lín beh chhin-chhiūⁿ Siōng-tè, ōe hun-piat hó-pháiⁿ. 6). Hū-jîn-lâng khòaⁿ hit châng chhiū, hó-chia̍h ia̍h kah-ba̍k; koh hit châng chhiū sī thang him-bō͘, hō͘ lâng ū tì-hūi; chiū bán i ê ké-chí chia̍h i, sòa hō͘ i ê tiōng-hu, i ia̍h chia̍h i. 7). In nn̄g-lâng ê ba̍k-chiu chiū khui, chiah chai in sī thǹg-pak-theh; chiū pín bû-hoa-kó hio̍h, ūi ka-kī chòe kûn. 8). Ji̍t liâng-léng ê sî, Iâ-hô-hoa Siōng-tè kiâⁿ-iû tī hn̂g-lāi; thiaⁿ-kìⁿ I ê siaⁿ, hit-lâng kap i ê hū-jîn-lâng chiū bih tī hn̂g-lāi ê chhiū-tiong, lâi siám-pī Iâ-hô-hoa Siōng-tè ê bīn. 9). Iâ-hô-hoa Siōng-tè kiò hit-lâng, tùi i kóng, Lí tī tah-lo̍h? 10). I chiū kóng, Góa thiaⁿ-kìⁿ Lí ê siaⁿ tī hn̂g-lāi, góa chiū kiaⁿ, in-ūi góa thǹg-pak-theh; chiū ka-kī bih. 11). Kóng, Chī-chūi kā lí kóng, lí thǹg-pak-theh? Góa hoan-hù lí m̄-thang chia̍h hit châng chhiū, lí chia̍h i mah? 12). Hit-lâng kóng, Lí só͘ hō͘ góa chòe-phōaⁿ ê hū-jîn-lâng, i ēng hit châng chhiū ê ké-chí hō͘ góa, góa chiū chia̍h i. 13). Iâ-hô-hoa Siōng-tè tùi hū-jîn-lâng kóng, Lí só͘ chòe sī sím-mi̍h sū? Hū-jîn-lâng kóng, Chôa ín-iú góa, góa chiū chia̍h. 14). Iâ-hô-hoa Siōng-tè tùi chôa kóng, Lí í-keng chòe chit-ê, só͘-í lí siū chiù-chó͘, pí it-chhè ê cheng-siⁿ, kap soaⁿ-iá it-chhè ê cháu-siù, khah-tāng; lí beh ēng pak-tó͘ kiâⁿ, it-seng chia̍h thô͘-hún. 15). Góa beh hō͘ lí kap hū-jîn-lâng kiat oan-siû, lí ê hō͘-è kap i ê hō͘-è ia̍h kiat oan-siû; i beh siong lí ê thâu-khak, lí beh siong i ê kha-āu-tiⁿ. 16). Koh tùi hū-jîn-lâng kóng, Góa tek-khak tōa-tōa ke-thiⁿ lí hoâi-īn ê kan-khó͘; lí beh kan-khó͘ siⁿ-kiáⁿ; lí beh loân-bō͘ lí ê tiōng-hu, i beh koán-hat lí. 17). Iā tùi A-tong kóng, Lí í-keng thiaⁿ-thàn lí ê hū-jîn-lâng ê ōe, lâi chia̍h Góa só͘ hoan-hù lí kóng, Lí m̄-thang chia̍h--i ê; só͘-í thó͘-tōe in-ūi lí ê iân-kò͘, siū chiù-chó͘; lí chi̍t-sì-lâng lô-khó͘, chiah tùi i tit-tio̍h chia̍h. 18). Thó͘-tōe beh ūi-tio̍h lí hoat chhì-phè kap che̍k-lê; lí iā beh chia̍h hn̂g--nih ê chhài-soe. 19). Lí beh kōaⁿ-lâu móa-bīn chiah thang tit-tio̍h chia̍h, kàu lí kui thó͘; in-ūi lí sī tùi thô͘ the̍h--chhut-lâi; lí pún sī thô͘-hún, iā beh kui tī thô͘-hún. 20). Hit-lâng kā i ê bó͘ hō miâ, kiò Hā-oa; in-ūi i chòe chèng-lâng ê lāu-bú. 21). Iâ-hô-hoa Siōng-tè ūi-tio̍h hit-lâng kap i ê bó͘ ēng phê chòe i-ho̍k, hō͘ in chhēng. 22). Iâ-hô-hoa Siōng-tè kóng, Khòaⁿ ah, chit-lâng í-keng kap lán saⁿ chhin-chhiūⁿ, ōe hun-piat hó-pháiⁿ; taⁿ kiaⁿ-liáu i chhun-chhiú koh tùi oa̍h-miā chhiū bán, lâi chia̍h chiū oa̍h kàu éng-oán; 23). só͘-í Iâ-hô-hoa Siōng-tè kah i chhut Ai-tiân hn̂g, lâi chèng-choh hit ê thô͘, chiū-sī i só͘ tùi i chhut ê. 24). Só͘-í kóaⁿ hit ê lâng chhut; iā tī Ai-tiân hn̂g ê tang--sì an-tì Ki-lō͘-peng kap sì-bīn tńg-se̍h hoat hé-iām ê kiàm, lâi hông-siú oa̍h-miā chhiū ê lō͘.

[4] Hit-lâng kap i ê bó͘ Hā-oa tâng-pâng; Hā-oa chiū hoâi-īn siⁿ Kai-ún, kóng, Góa tùi Iâ-hô-hoa pì-iū tit-tio̍h kiáⁿ. 2). Koh siⁿ i ê sió-tī A-pek. A-pek sī kò͘-iûⁿ--ê, Kai-ún sī choh-chhân--ê. 3). Kàu ji̍t-āu, Kai-ún chiong thó͘-sán chòe lé-mi̍h hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa. 4). A-pek iā chiong iûⁿ-kûn-tiong thâu-chiūⁿ-siⁿ ê iûⁿ kap i ê iû the̍h--lâi hiàn. Iâ-hô-hoa koàn-kò͘ A-pek kap i ê lé-mi̍h; 5). chóng-sī bô koàn-kò͘ Kai-ún kap i ê lé-mi̍h. Kai-ún chiū tōa siū-khì, pìⁿ-bīn. 6). Iâ-hô-hoa tùi Kai-ún kóng, Lí siáⁿ-sū siū-khì? lí siáⁿ-sū pìⁿ-bīn? 7). Lí nā kiâⁿ-hó, kiám bô tit-tio̍h kàm-la̍p? nā bô kiâⁿ-hó, chōe-gia̍t bâi-ho̍k tī mn̂g-kháu; i beh loân-bō͘ lí, lí beh koán-hat i. 8). Kai-ún kā i ê sió-tī kóng. Í-āu in tī soaⁿ--nih ê sî, Kai-ún kong-kek i ê sió-tī A-pek, kā i thâi-sí. 9). Iâ-hô-hoa tùi Kai-ún kóng, Lí ê sió-tī A-pek tī tah-lo̍h? I kóng, M̄-chai; góa kiám-sī kò͘-siú góa ê sió-tī--ê mah? 10). I kóng, Lí ū chòe sím-mi̍h? Lín sió-tī ê huih ê siaⁿ tùi tōe--nih âu-kiò Góa. 11). Tōe ū khui-chhùi tùi lí ê chhiú lâi chiap-siū lín sió-tī ê huih, taⁿ lí tùi chit ê tōe siū chiù-chó͘. 12). Lí chèng-choh, tōe bô beh chhut thó͘-sán hō͘ lí; lí beh sì-kòe cháu, phiau-liû tōe-chiūⁿ. 13). Kai-ún tùi Iâ-hô-hoa kóng, Góa ê hêng-hoa̍t thài-tāng, kè-thâu tī góa só͘ ōe-tng--ê. 14). Lí kin-á-ji̍t kóaⁿ góa lī-khui chit ê tōe-bīn, bô thang tòa tī Lí ê bīn-chêng; góa sì-kòe cháu phiau-liû tōe-chiūⁿ; kìⁿ-nā tú-tio̍h góa ê beh thâi-sí góa. 15). Iâ-hô-hoa tùi i kóng, In-ūi án-ni, kìⁿ-nā thâi-sí Kai-ún ê, beh siū chhit-pē ê pò-èng. Iâ-hô-hoa chiū kā Kai-ún li̍p chi̍t ê kì-hō, bián-tit tú-tio̍h i ê thâi-sí i. 16). Kai-ún chiū lī-khui Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, khì tī Ai-tiân ê tang--sì, Lô-tek ê tōe, khiā-khí. 17). Kai-ún kap i ê bó͘ tâng-pâng; i ê bó͘ hoâi-īn siⁿ Í-lo̍k; Kai-ún khí siâⁿ, chiū chiàu i ê kiáⁿ ê miâ chheng hit ê siâⁿ ê miâ chòe Í-lo̍k. 18). Í-lo̍k siⁿ Í-ná; Í-ná siⁿ Bí-hō͘-ngá-lī; Bí-hō͘-ngá-lī siⁿ Má-thó͘-sat-lī; Má-thó͘-sat-lī siⁿ La̍h-be̍k. 19). La̍h-be̍k chhōa nn̄g ê bó͘; chi̍t-ê miâ A-tāi, chi̍t-ê miâ Sé-la̍h. 20). A-tāi siⁿ Ngá-pat; i chòe khiā-khí pò͘-pîⁿ chhī cheng-siⁿ ê lâng ê chó͘. 21). I ê sió-tī miâ Iû-pat; i sī chòe it-chhè tôaⁿ-khîm pûn-siau ê lâng ê chó͘. 22). Sé-la̍h iā siⁿ Thó͘-pat-kai-ún; i chiū-sī chè-chō ta̍k-iūⁿ tâng thih lāi-khì ê; Thó͘-pat-kai-ún ê chí-bē chiū-sī Ná-má. 23). La̍h-be̍k tùi i nn̄g ê bó͘ kóng, A-tāi kap Sé-la̍h ah, tio̍h thiaⁿ góa ê siaⁿ, La̍h-be̍k ê bó͘ ah, tio̍h tì-ì thiaⁿ góa ê ōe; Lâng siong góa, góa thâi i, Siàu-liân lâng hāi góa, góa thâi i. 24). Kai-ún ê sin-oan nā sī chhit-pē, Chiū La̍h-be̍k ê sin-oan tek-khak chhit-cha̍p-chhit pē. 25). A-tong koh kap i ê bó͘ tâng-pâng; i ê bó͘ siⁿ-kiáⁿ, piáu-miâ kiò Siat; sī kóng, Siōng-tè koh kā góa siat-li̍p chi̍t ê kiáⁿ lâi thòe A-pek, in-ūi Kai-ún kā i thâi--sí. 26). Siat iā siⁿ-kiáⁿ, piáu-miâ Í-lô-sū; hit-sî lâng chiah khí-thâu kiû-kiò Iâ-hô-hoa ê miâ.

[5] A-tong ê sè-hē kì tī ē-tóe. Tng Siōng-tè chhòng-chō lâng ê ji̍t, sī chiàu Siōng-tè ê khoán-sit lâi chō i; 2). chhòng-chō in ta-po͘ kap cha-bó͘; tī in siū chhòng-chō ê ji̍t, sù in hok-khì, chheng in ê miâ kiò Lâng. 3). A-tong chi̍t-pah saⁿ-cha̍p hè siⁿ-kiáⁿ chiàu i ê khoán, chhin-chhiūⁿ i ê siōng, piáu miâ kiò Siat. 4). A-tong siⁿ Siat liáu-āu koh le̍k-kè poeh-pah nî; kîⁿ-tiong iáu ū siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 5). A-tong kè-kiōng hióng-siū káu-pah saⁿ-cha̍p hè, chiah sí. 6). Siat chi̍t-pah liân gō͘ hè, siⁿ Í-lô-sū. 7). Siat siⁿ Í-lô-sū ê liáu-āu iáu oa̍h poeh-pah liân chhit nî; kî-tiong ū koh siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 8). Siat kè-kiōng hióng-siū káu-pah it-cha̍p-jī hè, chiah sí. 9). Í-lô-sū káu-cha̍p hè, siⁿ Kai-lâm. 10). Í-lô-sū siⁿ Kai-lâm ê liáu-āu iáu oa̍h poeh-pah it-cha̍p-gō͘ nî; kî-tiong ū koh siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 11). Í-lô-sū kè-kiōng hióng-siū káu-pah liân gō͘ hè, chiah sí. 12). Kai-lâm chhit-cha̍p hè, siⁿ Má-le̍k-lia̍t. 13). Kai-lâm siⁿ Má-le̍k-lia̍t ê liáu-āu iáu oa̍h poeh-pah sì-cha̍p nî; kî-tiong ū koh siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 14). Kai-lâm kè-kiōng hióng-siū káu-pah it-cha̍p hè, chiah sí. 15). Má-le̍k-lia̍t la̍k-cha̍p gō͘ hè, siⁿ Ngá-lia̍t. 16). Má-le̍k-lia̍t siⁿ Ngá-lia̍t ê liáu-āu iáu oa̍h poeh-pah saⁿ-cha̍p nî; kî-tiong ū koh siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 17). Má-le̍k-lia̍t kè-kiōng hióng-siū poeh-pah káu-cha̍p gō͘ hè, chiah sí. 18). Ngá-lia̍t chi̍t-pah la̍k-cha̍p jī hè, siⁿ Í-lo̍k. 19). Ngá-lia̍t siⁿ Í-lo̍k ê liáu-āu iáu oa̍h poeh-pah nî; kì-tiōng ū koh siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 20). Ngá-lia̍t kè-kiōng hióng-siū káu-pah la̍k-cha̍p jī hè, chiah sí. Í-lo̍k la̍k-cha̍p gō͘ hè, siⁿ Má-thó͘-sat-la̍h. 22). Í-lo̍k siⁿ Má-thó͘-sat-la̍h ê liáu-āu kap Siōng-tè saⁿ-kap kiâⁿ saⁿ-pah nî; kî-tiong ū koh siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 23). Í-lo̍k kè-kiōng hióng-siū saⁿ-pah la̍k-cha̍p gō͘ hè. 24). Í-lo̍k kap Siōng-tè saⁿ-kap kiâⁿ, Siōng-tè chiap i khì; i chiū bô tī-teh. 25). Má-thó͘-sat-la̍h chi̍t-pah poeh-cha̍p chhit hè, siⁿ La̍h-be̍k. 26). Má-thó͘-sat-la̍h siⁿ La̍h-be̍k ê liáu-āu iáu oa̍h chhit-pah poeh-cha̍p jī nî; kî-tiong ū koh siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 27). Má-thó͘-sat-la̍h kè-kiōng hióng-siū káu-pah la̍k-cha̍p káu hè, chiah sí. 28). La̍h-be̍k chi̍t-pah poeh-cha̍p jī hè, siⁿ chi̍t ê kiáⁿ, piáu-miâ kiò Ná-a, kóng, Iâ-hô-hoa bat chiù-chó͘ tōe, hō͘ lán chòe kang lô-khó͘; taⁿ chit ê kiáⁿ beh an-ùi lán. 30). La̍h-be̍k siⁿ Ná-a ê liáu-āu iáu oa̍h gō͘-pah káu-cha̍p gō͘ nî; kî-tiong ū koh siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 31). La̍h-be̍k kè-kiōng hióng-siū chhit-pah chhit-cha̍p-chhit hè, chiah-sí. 32). Ná-a gō͘-pah hè; siⁿ Siám, Hâm, Ngá-hut.

[6] Lâng tī tōe-chiūⁿ ná khah-chōe, iā siⁿ cha-bó͘-kiáⁿ ê sî, 2). Siōng-tè ê kiáⁿ khòaⁿ-kìⁿ lâng ê cha-bó͘-kiáⁿ súi, chiū chiàu in só͘ ài, chhōa in chòe bó͘. 3). Iâ-hô-hoa kóng, Lâng kì-jiân sio̍k tī jio̍k-thé, Góa ê Sîn bô beh éng-oán tiàm tī in; nā-sī in ê ji̍t-chí beh kàu chi̍t-pah jī-cha̍p nî. 4). Tī hit-sî ū tōa-hàn lâng tī tōe-bīn-chiūⁿ; āu-lâi Siōng-tè ê kiáⁿ kap lâng ê cha-bó͘-kiáⁿ tâng-pâng, in chiū siⁿ kiáⁿ, chiū-sī tùi kó͘-chá eng-hiông ū miâ-siaⁿ ê lâng. 5). Iâ-hô-hoa khòaⁿ-kìⁿ lâng tī tōe-chiūⁿ, chōe-ok chin tōa, sim-lāi só͘ siūⁿ ê liām-thâu ta̍k-ji̍t lóng sī pháiⁿ. 6). Iâ-hô-hoa thè-hóe I chō lâng tī sè-kan; sim-lāi iu-būn. 7). Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh tùi tōe-chiūⁿ châu-bia̍t Góa só͘ chhòng-chō ê lâng; chiong lâng kap cháu-siù, thâng-thōa, pe-chiáu, lóng châu-bia̍t; in-ūi Góa chō in liáu ū thè-hóe. 8). Chí-ū Ná-a tit-tio̍h un-tián tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng. 9). Ná-a ê sè-hē kì tī ē-tóe. Ná-a sī gī-lâng; tī hit sè-tāi ê tiong-kan sī oân-choân ê lâng; Ná-a kap Siōng-tè saⁿ-kap kiâⁿ. 10). Ná-a siⁿ saⁿ ê kiáⁿ, chiū-sī Siám, Hâm, Ngá-hut. 11). Sè-kài pāi-hoāi tī Siōng-tè ê bīn-chêng; sè-kài chhiong-móa kiông-pō. 12). Siōng-tè khòaⁿ sè-kài lóng pāi-hoāi; in-ūi kìⁿ ū jio̍k-thé--ê in tī sè-kài ê kiâⁿ-chòe lóng sī pāi-hoāi. 13). Siōng-tè tùi Ná-a kóng, Kìⁿ ū jio̍k-thé--ê góa khòaⁿ in ê boa̍t-kî í-keng kàu, in-ūi in ê kiông-pō chhiong-móa tī sè-kài; lí khòaⁿ, Góa beh chiong in kap tōe chòe chi̍t-ē húi-bia̍t. 14). Lí tio̍h ēng chhêng-peh-chhâ chòe tōa-chûn, chûn-lāi tio̍h keh pâng-keng, lāi-gōa ēng le̍k-chhiⁿ-iû kô͘ i. 15). Tōa-chûn ê chō-hoat sī án-ni; tn̂g saⁿ-pah tiú, khoah gō͘-cha̍p tiú, koâiⁿ saⁿ-cha̍p tiú. 16). Chûn tio̍h chòe thang-á, koâiⁿ chi̍t tiú; mn̂g tio̍h hē tī chûn-piⁿ; chûn tio̍h chòe saⁿ-chân, hun siōng, tiong, hā. 17). Lí khòaⁿ, Góa, Góa beh hō͘ tōa chúi hoàn-lām tī tōe-chiūⁿ, lâi húi-bia̍t thiⁿ-ē kìⁿ-nā ū oa̍h-khì ê jio̍k-thé; kìⁿ-nā tī tōe-chiūⁿ--ê lóng ōe sí. 18). Chóng-sī Góa beh kap lí li̍p Góa ê iok. Lí kap lí ê kiáⁿ, lí ê bó͘, lí ê sim-pū, lóng tio̍h ji̍p tōa-chûn. 19). Kìⁿ-nā ū oa̍h-khì ê jio̍k-thé, ta̍k-iūⁿ chi̍t-tùi, chi̍t-chiah kang--ê, chi̍t-chiah bú--ê, lí tio̍h tòa in ji̍p tōa-chûn, kap lí saⁿ-kap pó-choân oa̍h-miā. 20). Pe-chiáu kok chiàu i ê lūi, cheng-siⁿ kok chiàu i ê lūi, tōe-chiūⁿ ê thâng-thōa kok chiàu i ê lūi, ta̍k-iūⁿ chi̍t-tùi beh kàu lí hia lâi pó-choân in ê oa̍h-miā. 21). Lí tio̍h the̍h ta̍k-iūⁿ ê chia̍h-mi̍h chek-chū--teh, thang chòe lí kap in ê chia̍h-mi̍h. 22). Ná-a chiū án-ni kiâⁿ; chiàu Siōng-tè lóng-chóng só͘ bēng-lēng--ê khì kiâⁿ.

[7] Iâ-hô-hoa tùi Ná-a kóng, Lí kap lí choân-ke lóng tio̍h ji̍p tōa-chûn; in-ūi tī chit sè-tāi ê tiong-kan Góa khòaⁿ-kìⁿ lí tī Góa ê bīn-chêng sī gī-lâng. 2). Kìⁿ-nā chheng-khì ê cheng-siⁿ, lí tio̍h tòa chhit-chiah kang--ê, chhit-chiah bú--ê; bô chheng-khì ê cheng-siⁿ, lí tio̍h tòa chi̍t-chiah kang--ê, chi̍t-chiah bú--ê. 3). Thiⁿ--nih ê chiáu iā tio̍h tòa, chhit-chiah kang--ê, chhit-chia̍h bú--ê, thang lâu in ê chéng oa̍h tī choân-tōe. 4). In-ūi koh kè chhit-ji̍t, Góa beh lo̍h-hō͘ tī tōe-chiūⁿ, sì-cha̍p ji̍t sì-cha̍p mî; chiong Góa só͘ chō ta̍k-hō ê oa̍h-mi̍h lóng tùi tōe-chiūⁿ châu-bia̍t. 5). Ná-a chiū chiàu Iâ-hô-hoa só͘ bēng-lēng i ê, it-chīn khì kiâⁿ. 6). Tng tōa-chúi hoàn-lām tī tōe chiūⁿ ê sî, Ná-a la̍k-pah hè. 7). Ná-a chiū kap i ê kiáⁿ, i ê bó͘, i ê sim-pū, lóng ji̍p tōa-chûn, siám-pī tōa-chúi. 8). Chheng-khì ê cheng-siⁿ, kap bô chheng-khì ê cheng-siⁿ, pe-chiáu, kap tōe-chiūⁿ it-chhè ê thâng-thōa, lóng chi̍t-tùi chi̍t-tùi, ū kang--ê ū bú--ê, kàu Ná-a hia, chìn-ji̍p tōa-chûn, chiàu Siōng-tè bēng-lēng Ná-a ê. 10). Kè hiah ê chhit-ji̍t tōa-chúi hoàn-lām tī tōe-chiūⁿ. 11). Tng Ná-a la̍k-pah hè, jī-ge̍h cha̍p-chhit ji̍t, hit-ji̍t chhim-ian ê chúi-goân lóng li̍h-khui, thiⁿ iā phòa-khiah. 12). Sì-cha̍p ji̍t sì-cha̍p mî lo̍h-hō͘ tī tōe-bīn-chiūⁿ. 13). Tú-tú hit-ji̍t Ná-a kap i ê kiáⁿ, Siám, Hâm, Ngá-hut, kap Ná-a ê bó͘, kap i ê saⁿ ê sim-pū, lóng ji̍p tōa-chûn; 14). in kap pah-siù kok chiàu i ê lūi, it-chhè ê cheng-siⁿ kok chiàu i ê lūi, it-chhè sô tī tōe-chiūⁿ ê thâng-thōa kok chiàu i ê lūi, it-chhè ū-si̍t-ê kok chiàu i ê lūi, it-chhè ê pe-chiáu kok chiàu i ê lūi, lóng-chóng chìn-ji̍p tōa-chûn. 15). Kìⁿ-nā jio̍k-thé lāi-bīn ū oa̍h-khì--ê, lóng chi̍t-tùi chi̍t-tùi, kàu Ná-a hia, ji̍p tōa-chûn. 16). Kìⁿ-nā ji̍p tōa-chûn--ê, sī ū kang ū bú ê jio̍k-thé, chiàu Siōng-tè só͘ bēng-lēng i--ê; Iâ-hô-hoa chiū kā i koaiⁿ--teh. 17). Chúi hoàn-lām tī tōe-chiūⁿ sì-cha̍p-ji̍t; chúi tiòng ná koâiⁿ, hō͘ tōa-chûn chhèng-phû, chûn chiū lī tōe. 18). Chúi-sè chin-tōa, tī tōe-chiūⁿ ti̍t-ti̍t tiòng--khí-lâi; chûn phiau-liû tī chúi-bīn. 19). Chúi-sè tī tōe-chiūⁿ ke̍k-kî tōa; thiⁿ-ē ê koâiⁿ-soaⁿ lóng hō͘ i im-ba̍t. 20). Chúi-sè pí soaⁿ ke-tiòng koâiⁿ cha̍p-gō͘ tiú; soaⁿ lóng hō͘ i im-ba̍t. 21). Kìⁿ-nā tī tōe-chiūⁿ ū jio̍k-thé ê tōng-bu̍t, chiū-sī pe-chiáu, cheng-siⁿ, cháu-siù, kap it-chhè sô tī tōe-chiūⁿ ê thâng-thōa, í-ki̍p só͘ ū ê chèng-lâng, lóng sí. 22). Kìⁿ-nā tī ta-tōe ū phīⁿ-khang chhoán-khùi ê seng-lêng lóng sí. 23). Kìⁿ-nā tōe-chiūⁿ it-chhè ê oa̍h-mi̍h lóng châu-bia̍t; lâng kap cheng-siⁿ, thâng-thōa, í-ki̍p thiⁿ-tiong ê pe-chiáu, in lóng tùi tōe-chiūⁿ siū châu-bia̍t; chí-ū Ná-a chham hiah-ê kap i tī chûn-nih--ê lâu-teh. 24). Chúi-sè chin-tōa tī tōe-chiūⁿ, le̍k-kè chi̍t-pah gō͘-cha̍p-ji̍t.

[8] Siōng-tè kì-tit Ná-a, kap it-chhè ê oa̍h-mi̍h, í-ki̍p kap i tī tōa-chûn it-chhè ê cheng-siⁿ; Siōng-tè hō͘ hong chhe tōe, chúi chiū chiām-chiām siau-si̍h. 2). Chhim-ian ê chúi-goân, kap thiⁿ ê khang-khiah, lóng koaiⁿ-ba̍t; thiⁿ--nih ê hō͘ ia̍h soah. 3). Chúi tùi tōe-chiūⁿ ti̍t-ti̍t thè; chi̍t-pah gō͘-cha̍p ji̍t āu, chúi chiū chiām-chiām siau. 4). Chhit-ge̍h cha̍p chhit ji̍t, chûn khòa tī A-la̍h-lia̍p ê soaⁿ. 5). Chúi koh chiām-chiām siau, ti̍t-ti̍t kàu cha̍p-ge̍h. Cha̍p-ge̍h chhoe-it ji̍t, soaⁿ-thâu chiah chhut-hiān. 6). Kè sì-cha̍p ji̍t, Ná-a khui i só͘ chòe tōa-chûn ê thang-á; 7). pàng chi̍t chiah o͘-a chhut-khì; o͘-a pe-lâi pe-khì, ti̍t-ti̍t kàu tōe-chiūⁿ ê chúi ta. 8). I koh pàng chi̍t chiah chíⁿ-á chhut-khì, beh khòaⁿ chúi tùi tōe-chiūⁿ thè á-bē. 9). Chóng-sī chíⁿ-á chhē bô hioh-kha ê só͘-chāi, chiū tò-tńg lâi tōa-chûn Ná-a hia; in-ūi piàn-tōe-bīn iáu ū chúi; Ná-a chhun-chhiú chih i, lia̍h ji̍p tōa-chûn. 10). I koh thèng-hāu chhit-ji̍t, koh pàng chíⁿ-á chhut tōa-chûn. 11). Kàu ê-hng chíⁿ-á tò-lâi i hia, chhùi kā chi̍t-hio̍h sin ê kaⁿ-ná-hio̍h; Ná-a chiah chai chúi tùi tōe-chiūⁿ thè lah. 12). I koh thèng-hāu chhit-ji̍t, pàng chíⁿ-á chhut-khì; chíⁿ-á lóng bô koh tò--lâi. 13). Kàu Ná-a la̍k-pah liân chi̍t hè, chiaⁿ-ge̍h chhoe-it ji̍t, tōe-chiūⁿ ê chúi lóng ta; Ná-a chiū hian-khui tōa-chûn ê kòa, lâi khòaⁿ; chiū khòaⁿ-kìⁿ tōe-bīn í-keng ta. 14). Jī-ge̍h jī-chhit-ji̍t, thô͘-tōe lóng ta. 15). Siōng-tè tùi Ná-a kóng, 16). Lí kap lí ê bó͘, lí ê kiáⁿ, lí ê sim-pū, lóng tio̍h chhut tōa-chûn. 17). Tī lí hia kìⁿ-ū jio̍k-thé ê oa̍h-mi̍h, chiū-sī pe-chiáu, cheng-siⁿ, kap it-chhè sô tī tōe-chiūⁿ ê thâng-thōa, lóng tio̍h tòa in chhut; hō͘ in heng-ōng tī tōe--nih, siⁿ-thòaⁿ chin-chōe. 18). Tùi hit-tia̍p Ná-a kap i ê kiáⁿ, i ê bó͘, i ê sim-pū, lóng chhut-lâi. 19). It-chhè ê cháu-siù, it-chhè ê thâng-thōa, it-chhè ê pe-chiáu, kìⁿ-nā tōe-chiūⁿ só͘ ū ê tōng-bu̍t, kok chiàu i ê cho̍k-lūi, ia̍h lóng chhut tōa-chûn. 20). Ná-a ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa khí chi̍t chō tôaⁿ; tùi ta̍k-iūⁿ chheng-khì ê cheng-siⁿ, ta̍k-iūⁿ chheng-khì ê pe-chiáu, chhú lâi hiàn tī tôaⁿ-téng chòe sio-chè. 21). Iâ-hô-hoa phīⁿ i ê phang-bī; Iâ-hô-hoa sim-lāi chiū kóng, Góa bô koh in-ūi lâng ê iân-kò͘ chiù-chó͘ tōe, in-ūi lâng tùi sòe-hàn ê sî, sim só͘ siūⁿ chiū pháiⁿ, Góa bô beh chiàu Góa só͘ ū kiâⁿ--ê, koh bia̍t kok-chéng ê oa̍h-mi̍h. 22). Tōe iáu tī-teh ê sî, chai-chèng siu-sêng, kôaⁿ joa̍h, tang-thiⁿ, hē-thiⁿ, ji̍t mî, lóng bô hioh.

[9] Siōng-tè sù-hok Ná-a, kap i ê kiáⁿ, ia̍h tùi in kóng, Lín tio̍h siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe, chhiong-móa tōe-chiūⁿ. 2). Kìⁿ-nā tōe-chiūⁿ ê cháu-siù, kap thiⁿ--nih ê chiáu, lóng beh kiaⁿ lín ùi lín; liân tōe-chiūⁿ it-chhè ê thâng-thōa, kap hái--nih it-chhè ê hî, lóng kau-hù lín ê chhiú. 3). Kìⁿ-nā oa̍h ê tōng-but lóng chòe lín ê chia̍h-mi̍h; chiah-ê it-chhè Góa lóng hō͘ lín, chhin-chhiūⁿ hō͘ lín chhài-soe chi̍t-iūⁿ. 4). To̍k-to̍k ū oa̍h-miā ê bah, chiū-sī ū kâⁿ-huih--ê, lín m̄-thang chia̍h. 5). Lâu lín ê huih, chiū-sī lâu lín oa̍h-miā ê huih ê chōe, Góa beh thó--i; Góa beh tùi kok-iūⁿ cháu-siù thó, ia̍h beh tùi lâng ê chhiú, í-ki̍p ta̍k-lâng hiaⁿ-tī ê chhiú, lâi thó lâng ê oa̍h-miā. 6). Kìⁿ-nā hō͘ lâng lâu huih--ê, lâng iā beh hō͘ i lâu-huih; in-ūi Siōng-tè chō lâng, sī chhin-chhiūⁿ I ka-kī ê siōng. 7). Lín tio̍h siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe, tī tōe-bīn-chiūⁿ tio̍h heng-ōng, ke-thiⁿ chin-chōe. 8). Siōng-tè kā Ná-a kap i ê kiáⁿ kóng, 9). Góa, Góa kap lín í-ki̍p lín ê hō͘-è li̍p Góa ê iok; 10). ia̍h kap hiah ê kap lín tī-teh it-chhè ê oa̍h-mi̍h, chiū-sī kap lín tī-teh ê pe-chiáu, cheng-siⁿ, it-chhè cháu-siù; kìⁿ-nā tùi tōa-chûn chhut-lâi tōe-chiūⁿ it-chhè ê cháu-siù li̍p-iok. 11). Góa kap lín li̍p Góa ê iok; kìⁿ ū jio̍k-thé ê, bô koh hō͘ tōa-chúi bia̍t-bô, ia̍h bô koh ū tōa-chúi húi-hoāi thó͘-tōe. 12). Siōng-tè kóng, Góa kap lín ia̍h kap hiah-ê kap lín tī-teh ta̍k-iūⁿ ê oa̍h-mi̍h só͘ li̍p éng sè-tāi ê iok, sī ū kì-hō. 13). Góa chiong Góa ê khēng hē tī hûn--nih, thang chòe Góa kap tōe li̍p iok ê kì-hō. 14). Í-āu Góa hō͘ hûn khí jia tōe ê sî, beh ū khēng chhut-hiān tī hûn--nih. 15). Góa chiū kì-liām Góa kap lín í-ki̍p ta̍k-iūⁿ ū jio̍k-thé ê oa̍h-mi̍h só͘ li̍p ê iok, chúi bô koh hoàn-lām sún-hoāi it-chhè ū jio̍k-thé ê mi̍h. 16). Khēng beh chhut-hiān tī hûn--nih, Góa beh khòaⁿ--i, hō͘ Góa kì-liām Siōng-tè kap tōe-chiūⁿ ta̍k-iūⁿ ū jio̍k-thé ê oa̍h-mi̍h só͘ li̍p éng-oán ê iok. 17). Siōng-tè tùi Ná-a kóng, Che chiū-sī Góa kap tōe-chiūⁿ it-chhè ū jio̍k-thé ê mi̍h só͘ li̍p ê iok ê kì-hō. 18). Ná-a ê kiáⁿ, chhut tōa-chûn--ê, chiū-sī Siám, Hâm, Ngá-hut; Hâm sī Ka-lâm ê iāu-pē. 19). Chí saⁿ-ê sī Ná-a ê kiáⁿ; tùi in piàn-móa choân-tōe. 20). Ná-a khí-chhiú chòe lông-hu, chai-chèng phû-tô-hn̂g; lim hit ê chiú lâi chùi, tī pò͘-pîⁿ-lāi thǹg-theh-theh. 22). Ka-lâm ê lāu-pē, Hâm, khòaⁿ in lāu-pē thǹg-theh, khì gōa-bīn kā in nn̄g ê hiaⁿ-tī kóng. 23). Siám kap Ngá-hut the̍h chi̍t niá saⁿ, khòa tī in ê keng-thâu; tò-thè kiâⁿ lâi jia lāu-pē ê thǹg-theh; in ê bīn ǹg-chhut, bô khòaⁿ-khì lāu-pē ê thǹg-theh. 24). Ná-a chiú-chùi chhíⁿ, chiah chai tē jī-kiáⁿ ê só͘-chòe. 25). Chiū kóng, Ka-lâm tio̍h siū chiù-chó͘; I beh chòe i ê hiaⁿ-tī lô͘-po̍k ê lô͘-po̍k. Koh kóng, 26). Tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa, Siám ê Siōng-tè; Ka-lâm chòe Siám ê lô͘-po̍k. 27). Goān Siōng-tè hō͘ Ngá-hut hoat-tián, Hō͘ i tòa tī Siám ê pò͘-pîⁿ; Ka-lâm ia̍h chòe i ê lô͘-po̍k. 28). Tōa-chúi liáu-āu Ná-a iáu oa̍h saⁿ-pah gō͘-cha̍p nî. 29). Ná-a kè-kiōng hióng-siū káu-pah gō͘-cha̍p hé, chiah sí.

[10] Ná-a ê kiáⁿ Siám, Hâm, Ngá-hut ê sè-hē kì tī ē-tóe. Tōa-chúi í-āu, in ū siⁿ kiáⁿ. 2). Ngá-hut ê kiáⁿ; Khó-bia̍t, Má-kok, Má-tāi, Ngá-oân, Thó͘-pat, Bí-siat, Thé-la̍h. 3). Khó-bia̍t ê kiáⁿ; A-si̍t-ki-ná, Lī-hoat, Tô-ka-má. 4). Ngá-oân ê kiáⁿ; Í-lī-sa, Tāi-sit, Ki-tí lâng, To-tan lâng. 5). Chiah ê lâng ê hō͘-è, chiong ta̍k-kok ê tōe-thó͘, hái-sū, pun-khui khiā-khí, kok chiàu i ê khiuⁿ-kháu, chiàu in ê chong-cho̍k, chiàu in ê pang-kok. 6). Hâm ê kiáⁿ; Kó͘-si̍t, Be̍k-se-im, Hut, Ka-lâm. 7). Kó͘-si̍t ê kiáⁿ; Se-pa, Hap-hui-la̍h, Sat-hut-tha, La̍h-má, Sat-hut-thê-ka. La̍h-má ê kiáⁿ; Sī-pa, Tí-tàn. 8). Kó͘-si̍t ia̍h siⁿ Lêng-lio̍k; i chòe sè-chiūⁿ eng-hiông ê khí-thâu. 9). I tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng sī chi̍t ê eng-hiông phah-la̍h--ê; só͘-í lâng kóng, Chhin-chhiūⁿ Lêng-lio̍k tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, sī chi̍t ê eng-hiông phah-la̍h--ê. 10). I ê kok ê khí-thâu, chiū-sī Pa-pia̍t, Í-le̍k, A-kah, Kah-nî, tī Sī-ná ê tōe. 11). I tùi-hia chhut-lâi, khì A-su̍t, khí-chō Nî-nî-bî, Lí-hô-pek-i-ní, Ka-la̍h, 12). í-ki̍p Nî-nî-bî Ka-la̍h tiong-kan ê Lī-sián; che chiū-sī hit ê tōa-siâⁿ. 13). Be̍k-se lâng siⁿ Lō͘-teng lâng, A-ná-bí lâng, Lī-hap lâng, Ná-hut-thó͘ lâng; 14). Phàⁿ-su-ló͘ lâng, Ka-su-ló͘ lâng, (tùi in chhut Hui-lī-sū lâng), Ka-hui-thok lâng. 15). Ka-lâm siⁿ tōa-kiáⁿ Se-tùn kap Hek; 16). í-ki̍p Iâ-pò͘-su lâng, A-mô͘-lī lâng, Kek-ka-sat lâng; 17). Hi-bí lâng, A-ki lâng, Se-nî lâng; 18). A-óa-tí lâng, Sé-má-lí lâng, Hap-boa̍t lâng; āu-lâi Ka-lâm chiah ê cho̍k hun-sòaⁿ. 19). Ka-lâm ê kéng-kài sī tùi Se-tùn ǹg Ki-la̍h-ní ê lō͘, kàu Ka-sat; koh ǹg Só͘-to-má, Gô-mô͘-la̍h, Ap-má, Sé-phian ê lō͘, kàu La̍h-sa. 20). Che chiū-sī Hâm ê hō͘-è, kok chiàu in ê chong-cho̍k, in ê khiuⁿ-kháu, tī in ê tōe-thó͘, in ê pang-kok. 21). Ngá-hut ê hiaⁿ Siám, chòe Hi-pek choân-cho̍k ê chó͘, ia̍h siⁿ-kiáⁿ. 22). Siám ê kiáⁿ; Í-lân, A-su̍t, A-hoat-sat, Lō͘-tek, A-lân. 23). A-lân ê kiáⁿ; O͘-su, Hō͘-le̍k, Ki-thiap, Má-si. 24). A-hoat-sat siⁿ Sa-la̍h; Sa-la̍h siⁿ Hi-pek. 25). Hi-pek siⁿ nn̄g ê kiáⁿ; chi̍t-ê miâ-kiò Hoat-le̍k, in-ūi tī i hit-sî tōe chiū hun-kài; Hoat-le̍k ê sió-tī miâ-kiò Iok-tan. 26). Iok-tan siⁿ A-mô͘-tap, Sa-lia̍t, Hap-sat-má-hui, Iâ-la̍h; 27). Hap-to-lân, O͘-sat, Tek-la̍h; 28). Gô-pa-lō͘, A-pí-má-lī, Sī-pa; 29). O-húi, Hap-hui-la̍h, Iok-pa; chiah-ê lóng sī Iok-tan ê kiáⁿ. 30). In só͘ khiā-khí ê tōe-hng sī tùi Bí-sa kàu Se-hoat tang--sì ê soaⁿ. 31). Che chiū-sī Siám ê kiáⁿ-sun, kok chiàu in ê chong-cho̍k, in ê khiuⁿ-kháu, tī in ê thó͘-tōe, chiàu in ê pang-kok. 32). Chiah-ê lóng sī Ná-a ê kiáⁿ ê chong-cho̍k, kok chiàu in ê sè-hē, in ê pang-kok; tōa-chúi í-āu, in tī tōe-chiūⁿ pun-chòe pang-kok.

[11] Hit-sî thiⁿ-ē ê kháu-im, giân-gú, lóng chi̍t-iūⁿ. In sóa--khì tang--sì ê sî-chūn, tī Sī-ná tōe tú-tio̍h chi̍t-phiàn ê pîⁿ-iûⁿ, chiū tòa tī-hia. 3). In tāi-ke chham-siông kóng, Lâi ah, lán tio̍h chòe chng, sio hō͘ i se̍k. 4). In ū chng thang thòe chio̍h, koh ū chio̍h-iû thang thòe he-thô͘. 5). Koh kóng, Lâi ah, lán tio̍h khí siâⁿ kap thah, thah-téng tú-thiⁿ, ūi lán li̍p chi̍t ê miâ, bián-tit lán sì-sòaⁿ tī choân-tōe. 5). Iâ-hô-hoa kàng-lîm, beh khòaⁿ sè-kan lâng só͘ khí ê siâⁿ kap thah. 6). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, chiah ê peh-sìⁿ lóng ha̍p-it, giân-gú ia̍h chi̍t-iūⁿ; hiān-kim í-keng khí-chhiú chòe chit ê sū; í-āu in só͘ beh chòe ê, bô chi̍t-hāng ōe kìm-chí. 7). Lâi ah, lán lo̍h--lâi-khì, tī-hia phah-loān in ê kháu-im, hō͘ in ê giân-gú tāi-ke bōe siong-thong. 8). Tùi án-ni, Iâ-hô-hoa hō͘ in tùi-hia sì-sòaⁿ tī choân-tōe; in chiū thêng-kang, bô khí hit ê siâⁿ. 9). Só͘-í hit ê siâⁿ miâ-kiò Pa-pia̍t, in-ūi Iâ-hô-hoa tī-hia phah-loān thiⁿ-ē ê giân-gú; Iâ-hô-hoa hō͘ lâng tùi-hia sì-sòaⁿ tī choân-tōe-chiūⁿ. 10). Siám ê sè-hē kì tī ē-tóe. Siám chi̍t-pah hè, tōa-chiú í-āu nn̄g-nî siⁿ A-hoat-sat. 11). Siám siⁿ A-hoat-sat liáu-āu, iáu oa̍h gō͘-pah nî, koh ū siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 12). A-hoat-sat saⁿ-cha̍p gō͘ hè siⁿ Sa-la̍h. 13). A-hoat-sat siⁿ Sa-la̍h liáu-āu, iáu oa̍h sì-pah liân saⁿ nî, koh ū siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 14). Sa-la̍h saⁿ-cha̍p hè siⁿ Hi-pek. 15). Sa-la̍h siⁿ Hi-pek liáu-āu, iáu oa̍h sì-pah liân saⁿ nî, koh ū siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 16). Hi-pek saⁿ-cha̍p-sì hè siⁿ Hoat-le̍k . 17). Hi-pek siⁿ Hoat-le̍k liáu-āu, iáu oa̍h sì-pah saⁿ-cha̍p nî, koh ū siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 18). Hoat-le̍k saⁿ-cha̍p hè siⁿ la̍h-ngô͘. Hoat-le̍k siⁿ La̍h-ngô͘ liáu-āu, iáu oa̍h nn̄g-pah liân káu nî, koh ū siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 20). La̍h-ngô͘ saⁿ-cha̍p jī hè siⁿ Se-lo̍k. La̍h-ngô͘ siⁿ Se-lo̍k liáu-āu, iáu oa̍h nn̄g-pah liân chhit nî, koh ū siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 22). Se-lo̍k saⁿ-cha̍p hè siⁿ Ná-ho̍k. 23). Se-lo̍k siⁿ Ná-ho̍k liáu-āu, iáu oa̍h nn̄g-pah nî, koh ū siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 24). Ná-ho̍k jī-cha̍p káu hè siⁿ Tha-la̍h. 25). Ná-ho̍k siⁿ Tha-la̍h liáu-āu, iáu oa̍h chi̍t-pah cha̍p-káu nî, koh ū siⁿ kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 26). Tha-la̍h chhit-cha̍p hè siⁿ A-pek-lân, Ná-ho̍k, Hap-lân. 27). Tha-la̍h ê sè-hē kì tī ē-tóe. Tha-la̍h siⁿ A-pek-lân, Ná-ho̍k, Hap-lân; Hap-lân siⁿ Lô-tek. 28). Hap-lân sí tī i ê lāu-pē Tha-la̍h ê bīn-chêng, tī i ê pún-tōe Ka-le̍k-tí ê Jíⁿ siâⁿ. 29). A-pek-lân, Ná-ho̍k, kok ū chhōa-bó͘. A-pek-lân ê bó͘ miâ kiò Sat-lāi; Ná-ho̍k ê bó͘ miâ-kiò Bi̍t-ka, sī Hap-lân ê cha-bó͘-kiáⁿ; Hap-lân sī Bi̍t-ka ê lāu-pē, ia̍h sī Í-sū-ka ê lāu-pē. 30). Sat-lāi bô hoâi-īn, bô kiáⁿ. 31). Tha-la̍h chhōa i ê kiáⁿ A-pek-lân, kap i ê sun Lô-tek, chiū-sī Hap-lân ê kiáⁿ, í-ki̍p i ê sim-pū Sat-lāi, chiū-sī i ê kiáⁿ A-pek-lân ê bó͘, in saⁿ-kap chhut Ka-le̍k-tí ê Jíⁿ siâⁿ; beh khì Ka-lâm tōe; in kàu Hap-lân chiū tòa tī-hia. 32). Tha-la̍h hióng-siū nn̄g-pah liân gō͘ hè; Tha-la̍h sí tī Hap-lân.

[12] Iâ-hô-hoa tùi A-pek-lân kóng, Lí tio̍h lī-khui pún-tōe, pún-cho̍k, lāu-pē ê ke, khì Góa só͘ beh chí-sī lí ê tōe. 2). Góa beh hō͘ lí chiâⁿ-chòe tōa-kok, Góa beh sù-hok lí, hō͘ lí ê miâ chòe tōa, lí ia̍h beh hō͘ lâng tit-tio̍h hok-khì; 3). chiok-hok lí--ê, Góa beh sù-hok hō͘ in; chiù-chó͘ lí--ê, Góa beh chek-hoa̍t i; tōe-chiūⁿ bān-cho̍k beh in-ūi lí tit-tio̍h hok-khì. 4). A-pek-lân chiàu Iâ-hô-hoa hoan-hù ê ōe, chiū khì; Lô-tek ia̍h kap i khì. A-pek-lân chhut Hap-lân ê sî chhit-cha̍p-gō͘ hè. 5). A-pek-lân tòa i ê bó͘ Sat-lāi, kap i ê ti̍t-á Lô-tek; í-ki̍p in tī Hap-lân só͘ chek-chū ê châi-bu̍t, só͘ tit-tio̍h ê lâng-gia̍h; in chiū chhut-khì beh khì Ka-lâm tōe; in chiū kàu Ka-lâm tōe. 6). A-pek-lân keng-kè hit ê tōe, kàu tī Sī-kiàm ê só͘-chāi, kàu Mô͘-lí ê siōng-chhiū; hit-sî Ka-lâm cho̍k iáu teh tòa. 7). Iâ-hô-hoa tùi A-pek-lân chhut-hiān kóng, góa beh chiong chit ê tōe-hng siúⁿ-sù lí ê hō͘-è; i chiū tī-hia ūi-tio̍h tùi i chhut-hiān ê Iâ-hô-hoa khí chi̍t chō tôaⁿ. 8). Tùi hia i sóa kàu Pek-te̍k-lī tang--sì ê soaⁿ, tah pò͘-pîⁿ; sai--sì sī Pek-te̍k-lī, tang--sì sī Ai; tī-hia ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa khí chi̍t chō tôaⁿ, kiû-kiò Iâ-hô-hoa ê miâ. 9). A-pek-lân chiām-chiām sóa--khì lâm--sì ê tōe. 10). Hit ê tōe tú-tio̍h ki-hng, A-pek-lân lo̍h--khì Ai-ki̍p, beh tī-hia chiām-sî khiā-khí; in-ūi hit ê tōe ki-hng chin tōa. 11). chiong-kūn ji̍p Ai-ki̍p, chiū tùi i ê bó͘ Sat-lāi kóng, Góa chai lí sī bīn-māu hó-khòaⁿ ê hū-jîn-lâng; 12). Ai-ki̍p lâng khòaⁿ-kìⁿ lí ê sî beh kóng, Chit-ê sī i ê bó͘, in beh thâi-sí góa, lâi lâu lí oa̍h--teh. 13). Kiû lí tio̍h kóng, lí sī góa ê sió-bē, hō͘ góa in-ūi lí tit-tio̍h pêng-an; góa ê sìⁿ-miā ia̍h tùi lí lâi tit-tio̍h oa̍h. 14). A-pek-lân kàu Ai-ki̍p ê sî, Ai-ki̍p lâng khòaⁿ-kìⁿ hit ê hū-jîn-lâng ke̍k-kî súi. 15). Hoat-ló ê jîn-sîn khòaⁿ-kìⁿ i, chiū tùi Hoat-ló o-ló i; hit ê hū-jîn-lâng chiū hō͘ lâng tòa i ji̍p Hoat-ló ê ông-kiong. 16). Hoat-ló in-ūi chit ê hū-jîn-lâng chiū hó khoán-thāi A-pek-lân; A-pek-lân chiū tit-tio̍h iûⁿ, gû, kang ê lû, lô͘-po̍k, lú-pī, bú ê lû, í-ki̍p lo̍k-tô. 17). Iâ-hô-hoa in-ūi A-pek-lân ê bó͘ Sat-lāi ê iân-kò͘, kàng tōa chai-ē tī Hoat-ló kap i ê choân-ke. 18). Hoat-ló chiū kiò A-pek-lân lâi kóng, Lí tùi góa só͘-chòe--ê sī sím-mi̍h sū? siáⁿ-sū bô kā góa kóng i sī lí ê bó͘? 19). Siáⁿ-sū chheng i chòe sió-bē? tì-kàu góa chiong i chhōa lâi chòe góa ê bó͘; taⁿ lí ê bó͘ tī-chia, thang chhōa i, chòe lí khí. 20). Tùi hit-tia̍p Hoat-ló ūi-tio̍h i lâi hoan-hù lâng; in chiū chiong i kap i ê bó͘ kap i só͘-ū--ê, lóng sàng i khì.

[13] A-pek-lân tùi Ai-ki̍p chiūⁿ--khì, i kap i ê bó͘ kap i só͘ ū--ê, liân Lô-tek, lóng khì Lâm-tōe. 2). A-pek-lân ê gû, gûn, kim chin-chōe. 3). I tùi Lâm-tōe chāim-chiām khì Pek-te̍k-lī, kàu Pek-te̍k-lī kap Ai ê tiong-kan, chá-chêng tah pò͘-pîⁿ ê só͘-chāi; kàu i khí-thâu khí tôaⁿ ê só͘-chāi; A-pek-lân tī-hia kiû-kiò Iâ-hô-hoa ê miâ. 5). Kap A-pek-lân tâng kiâⁿ ê Lô-tek ia̍h ū iûⁿ-kûn, gû-kûn, pò͘-pîⁿ. 6). Hit ê tōe chiū bōe iông-ún--tit in saⁿ-kap khiā; in-ūi in ê châi-bu̍t chōe, in chiah bōe-ōe saⁿ-kap khiā. 7). A-pek-lân ê bo̍k-chiá kap Lô-tek ê bo̍k-chiá saⁿ-chiⁿ; tng-sî Ka-lâm lâng kap Pí-lī-sé lâng tī hit ê tōe khiā-khí. 8). A-pek-lân kā Lô-tek kóng, Lí góa m̄-thang oan-ke, lí ê bo̍k-chiá kap góa ê bo̍k-chiá ia̍h m̄-thang oan-ke; in-ūi lán sī kut-jio̍k ê chhin. 9). Choân-tōe kiám bô tī lí ê ba̍k-chiu-chêng mah? chhiáⁿ lí lī-khui góa; lí tò-pêng, góa chiū chiàⁿ-pêng; lí chiàⁿ-pêng, góa chiū tò-pêng. 10). Lô-tek kia̍h-ba̍k khòaⁿ Iok-tàn hô it-phiàn ê Pîⁿ-iûⁿ, ti̍t-kàu Só-jíⁿ ê lō͘, lóng chin lūn-te̍k; hit ê tōe tī Iâ-hô-hoa bē bia̍t Só͘-to-má Gô-mô͘-la̍h í-chêng, chhin-chhiūⁿ Iâ-hô-hoa ê hn̂g, ia̍h chhin-chhiūⁿ Ai-ki̍p ê tōe. 11). Tùi án-ni Lô-tek kéng Iok-tàn hô it-phiàn ê Pîⁿ-iûⁿ, chhian-sóa khì tang--sì; in chiū tāi-ke pun-khui. 12). A-pek-lân khiā-khí Ka-lâm tōe, Lô-tek khiā-khí Pîⁿ-iûⁿ chiah ê siâⁿ; sóa i ê pò͘-pîⁿ kàu Só͘-to-má. 13). Só͘-to-má lâng ke̍k-pháiⁿ, tōa-tōa tek-chōe Iâ-hô-hoa. 14). Lô-tek lī-pia̍t liáu-āu, Iâ-hô-hoa tùi A-pek-lân kóng, Lí kia̍h-ba̍k, tùi lí só͘ tiàm ê só͘-chāi, ǹg tang sai lâm pak lâi khòaⁿ; 15). in-ūi lí só͘ khòaⁿ-kìⁿ it-chhè ê tōe, Góa lóng beh hō͘ lí, kap lí ê hō͘-è, ti̍t-kàu éng-oán. 16). Góa ia̍h beh hō͘ lí ê hō͘-è chhin-chhiūⁿ tōe-chiūⁿ ê thô͘-soa; lâng nā ōe sǹg tōe-chiūⁿ ê thô͘-soa, chiah ōe sǹg lí ê hō͘-è. 17). Lí khí-lâi piàn-kiâⁿ chit ê tōe ê hoâiⁿ-ti̍t, in-ūi Góa beh chiong chit ê tōe hō͘ lí. 18). A-pek-lân chiū poaⁿ-sóa pò͘-pîⁿ kàu Hi-pek-lûn, óa Bān-lī hiah ê siōng-chhiū khiā-khí; tī-hia ūi Iâ-hô-hoa khí chi̍t chō tôaⁿ.

[14] Tng Àm-la̍h-hui chòe Sī-ná ông, A-lio̍k chòe Í-la̍h-sat ông, Ki-tāi-ló-má chòe Í-lân ông, Thê-ta̍t chòe Ko-ìn ông ê sî, 2). in lâi kong-kek Só͘-to-má ông Pí-la̍h, Gô-mô͘-la̍h ông Pí-sa, Ap-má ông Sī-la̍p, Sé-phian ông Sī-bí-pia̍t, í-ki̍p Pí-la̍h ông (Pí-la̍h chiū-sī Só-jíⁿ). 3). In lóng chū-hōe tī Se-têng ê soaⁿ-kok; Se-têng soaⁿ-kok chiū-sī Iâm-hái. 4). In ho̍k-sāi Ki-tāi-ló-má cha̍p-jī nî kú; kàu cha̍p-saⁿ--nî pōe-poān. 5). Cha̍p-sì--nî Ki-tāi-ló-má, kap tâng hōe-bêng chiah ê ông, lóng lâi, tī A-te̍k-lu̍t-ka-lêng thâi-iâⁿ Lí-hoa̍t-im lâng, tī Hâm So͘-se lâng, tī Sa-bî-ki-lia̍t-têng Í-bí lâng, tī Hô-lī lâng ê Se-jíⁿ soaⁿ Hô-lī lâng, kàu kūn tī khòng-iá ê Í-le̍k-pa-lân. 7). In tò-tńg kàu An-bi̍t-pa, chiū-sī Ka-te-su, kong-kek A-má-le̍k choân-tōe, kap khiā-khí tī Hap-sé-sūn-tha-má ê A-mô͘-lī lâng. 8). Tùi hit-tia̍p Só͘-to-má ông, Gô-mô͘-la̍h ông, Ap-má ông, Sé-phian ông, Pí-la̍h ông, (Pí-la̍h chiū-sī Só-jíⁿ), lóng chhut-lâi tī Se-têng ê soaⁿ-kok pâi-tīn, kap in kàu-chiàn; 9). chiū-sī kap Í-lân ông Ki-tāi-ló-má, Ko-ìn ông Thê-ta̍t, Sī-ná ông Àm-la̍h-hui, Í-la̍h-sat ông A-lio̍k kau-chiàn; sì ê ông tùi-te̍k gō͘ ê ông. 10). Se-têng soaⁿ-kok lóng sī chio̍h-iû khiⁿ; Só͘-to-má Gô-mô͘-la̍h chiah ê ông tô-cháu, poa̍h tī-hia; kî-û--ê cháu chiūⁿ-soaⁿ. 11). In chiū chiong Só͘-to-má Gô-mô͘-la̍h ê châi-bu̍t, í-ki̍p in ê kan-niû lóng chhiúⁿ, chòe in khì. 12). Koh chiong A-pek-lân ê ti̍t Lô-tek, kap i ê châi-bu̍t chhiúⁿ-khì; hit-sî Lô-tek tòa tī Só͘-to-má. 13). Ū chi̍t ê tô-cháu ê lâng lâi kā Hi-pek-lâi lâng A-pek-lân kóng; hit-sî A-pek-lân khiā-khí tī A-mô͘-lī lâng Bān-lī ê siōng-chhiū hit só͘-chāi, Bān-lī kap Í-si̍t-kok kap A-nái lóng sī hiaⁿ-tī, ū kap A-pek-lân liân-bêng. 14). A-pek-lân thiaⁿ-kìⁿ i ê ti̍t hō͘ lâng lia̍h--khì, chiū chhōa seng-ióng tī i ê ke--nih cheng-liān ê chòng-teng, saⁿ-pah cha̍p-poeh lâng, tui-jip kàu Tàn. 15). I kap i ê lô͘-po̍k thàu-mî pun-tūi, kong-kek--in; tui kàu Tāi-má-sek tò-pêng ê Hô-pa. 16). Chiong it-chhè ê châi-bu̍t chhiúⁿ tò-tńg, liân i ê ti̍t-á Lô-tek kap i ê châi-bu̍t, í-ki̍p hū-lú peh-sìⁿ, ia̍h lóng chhiúⁿ tò-tńg. 17). A-pek-lân thâi-iâⁿ Ki-tāi-ló-má, í-ki̍p kap i chòe-tīn chiah ê ông, tò--lâi ê sî, Só͘-to-má ông chhut-lâi, kàu Sa-bí ê soaⁿ-kok, ngiâ-chih i; Sa-bí ê soaⁿ-kok chiū-sī Ông ê soaⁿ-kok. 18). Ia̍h ū Sat-léng ông Be̍k-ki-sé-tek tòa piáⁿ kap chiú chhut-lâi; i sī Chì-koâiⁿ Siōng-tè ê chè-si; 19). chiok-hok i kóng, Goān thiⁿ-tōe ê Chú, Chì-koâiⁿ ê Siōng-tè sù-hok A-pek-lân. 20). Chì-koâiⁿ ê Siōng-tè chiong tùi-te̍k kau tī lí ê chhiú, eng-kai o-ló I. A-pek-lân chiong lóng-chóng só͘ tit-tio̍h--ê, cha̍p-hūn the̍h chi̍t-hūn hō͘ i. 21). Só͘-to-má ông kā A-pek-lân kóng, Chiong lâng kui góa; mi̍h lóng hō͘ lí. 22). A-pek-lân kā Só͘-to-má ông kóng, Góa ū kí thiⁿ-tōe ê Chú Chì-koâiⁿ ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa lâi chiù-chōa, 23). hoān-nā lí ê mi̍h, chiū chi̍t tiâu sòaⁿ chi̍t tiâu ôe-tòa, góa lóng m̄-the̍h, bián-tit lí kóng, Góa hō͘ A-pek-lân hó-gia̍h; 24). chí-ū siàu-liân lâng só͘ chia̍h ê, í-ki̍p kap góa tâng-kiâⁿ ê lâng A-nái, Í-si̍t-kok, Bān-lī, só͘ èng-tit ê hūn-gia̍h, thang chhut-chāi in the̍h.

[15] Chiah ê tāi-chì liáu-āu, Iâ-hô-hoa ê ōe tī īⁿ-siōng-tiong lîm-kàu A-pek-lân, kóng, A-pek-lân ah, lí m̄-bián kiaⁿ, Góa sī lí ê tîn-pâi, sī lí ke̍k-tōa ê pò-siúⁿ. 2). A-pek-lân kóng, Chú Iâ-hô-hoa ah, Lí beh hō͘ góa sím-mi̍h, góa í-keng bô kiáⁿ; sêng-chiap góa ê ke-gia̍p--ê, chiū-sī Tāi-má-sek lâng Í-lī-í-siā? 3). A-pek-lân koh kóng, Lí bô hō͘ góa ū hō͘-è, hit ê siⁿ tī góa ke-lāi--ê sī góa ê hō͘-sû. 4). Iâ-hô-hoa koh lîm-kàu, kā i kóng, Chit-lâng m̄-sī beh chòe lí ê hō͘-sû; tùi lí pún-sin chhut--ê, chiah sī chòe lí ê hō͘-sû. 5). Chiū chhōa i chhut-khì gōa-bīn kóng, Lí khòaⁿ thiⁿ, sǹg hiah ê chhiⁿ, lí sǹg ōe liáu á-bōe; koh tùi i kóng, Lí ê hō͘-è ia̍h beh chhin-chhiūⁿ án-ni. 6). A-pek-lân sìn Iâ-hô-hoa; I chiū kā i sǹg chòe gī. 7). Koh tùi i kóng, Góa sī Iâ-hô-hoa, bat chhōa lí chhut Ka-le̍k-tí ê Jíⁿ siâⁿ, ūi-tio̍h beh chiong chit ê tōe hō͘ lí chòe-gia̍p. 8). A-pek-lân kóng, Chú Iâ-hô-hoa ah, góa cháiⁿ-iūⁿ ōe chai beh tit-tio̍h chit ê tōe chòe-gia̍p ah? 9). I kā i kóng, Lí kā Góa chhú chi̍t-chiah saⁿ-nî bú ê gû, chi̍t-chiah saⁿ-nî bú ê soaⁿ-iûⁿ, chi̍t-chiah saⁿ-nî kang ê mî-iûⁿ, chi̍t-chiah ka-chui, chi̍t-chiah chíⁿ-á. 10). I chiū chhú chiah ê mi̍h lâi, ta̍k-iūⁿ tùi-tiong phòa-khui chòe nn̄g-pêng, chit-pêng kap hit-pêng pâi saⁿ-tùi; chí-ū chiáu bô phòa-khui. 11). Ū eng-chiáu lo̍h--lâi tī sí ê cheng-siⁿ ê téng-bīn; A-pek-lân chiū kóaⁿ i khì. 12). Ji̍t beh lo̍h ê sî, A-pek-lân khùn tāng-bîn; hut-jiân ū chin o͘-àm ê tōa kiaⁿ-hiâⁿ kàu tī i. 13). Iâ-hô-hoa tùi A-pek-lân kóng, Lí tek-khak tio̍h chai, lí ê hō͘-è beh chhut-gōa tī pa̍t-lâng ê tōe, koh ho̍k-sāi hit-ūi ê lâng; hit-ūi ê lâng beh khó͘-chhó͘ in sì-pah nî. 14). In só͘ beh ho̍k-sāi ê kok, Góa beh pān in; āu-lâi in beh tòa chōe-chōe châi-bu̍t tùi-hia chhut-lâi. 15). Lí beh an-jiân tò-chó͘, chia̍h tn̂g-hè-siū, hō͘ lâng bâi-chòng. 16). Kàu tē-sì tāi, in beh tò--lâi chia; in-ūi A-mô͘-lī cho̍k ê chōe iáu-bē koàn-boán. 17). Ji̍t-lo̍h thiⁿ-àm, ū chhut ian ê lô͘, kap teh-to̍h ê hé-pé, tùi hiah ê phòa-pêng ê bah keng-kè. 18). Tng hit-ji̍t Iâ-hô-hoa kap A-pek-lân li̍p-iok, kóng Góa ū chiong chit ê tōe, tùi Ai-ki̍p hô kàu hit ê tōa-hô, chiū-sī Pek-lat hô, hō͘ lí ê hō͘-è; 19). chiū-sī Ki-nî, Ki-nî-sé, Kah-mô͘-nî, Hek, Pí-lī-sé, Lí-hoa̍t-im, A-mô͘-lī, Ka-lâm, Kek-ka-sat, Iâ-pò͘-su, chiah ê cho̍k ê tōe.

[16] A-pek-lân ê bó͘ Sat-lāi bô kā i siⁿ-kiáⁿ; i ū chi̍t ê lú-pī miâ Hā-kah; sī Ai-ki̍p lâng. 2). Sat-lāi kā A-pek-lân kóng, Iâ-hô-hoa kìm góa siⁿ-kiáⁿ; chhiáⁿ lí kap góa ê lú-pī tâng-pâng; kiám-chhái góa thang tùi i tit-tio̍h gín-á. A-pek-lân thiaⁿ-thàn Sat-lāi ê ōe. 3). Tùi hit-tia̍p A-pek-lân ê bó͘ Sat-lāi chiong i ê lú-pī Ai-ki̍p lâng Hā-kah hō͘ i tiōng-hu A-pek-lân chòe-bó͘; hit-sî A-pek-lân í-keng tòa Ka-lâm cha̍p nî. 4). I kap Hā-kah tâng-pâng, Hā-kah chiū hoâi-īn; i chai ka-kī ū-sin, chiū khòaⁿ-khin chú-bú. 5). Sat-lāi kā A-pek-lân kóng, Góa ê oan-óng kui tī lí; góa chiong góa ê lú-pī hē tī lí ê sim-hoâi-tiong; i khòaⁿ ka-kī ū-sin, chiū khòaⁿ-khin góa; goān Iâ-hô-hoa tī lí góa ê tiong-kan phòaⁿ-toàn. 6). A-pek-lân tùi Sat-lāi kóng, Lí ê lú-pī tī lí ê chhiú, lí thang sûi-ì khoán-thāi i. Sat-lāi khó͘-chhó͘ i, i chiū tùi Sat-lāi ê bīn-chêng tô-cháu. 7). Iâ-hô-hoa ê sù-chiá tú-tio̍h i tī khòng-iá ê chúi-chôaⁿ-piⁿ; hit ê chúi-chôaⁿ tī Su-jíⁿ ê lō͘-chiūⁿ. 8). Tùi i kóng, Sat-lāi ê lú-pī Hā-kah, lí tùi tah-lo̍h lâi? beh tah-lo̍h khì? I kóng, Góa tùi góa ê chú-bú Sat-lāi ê bīn-chêng cháu--chhut-lâi. 9). Iâ-hô-hoa ê sù-chiá tùi i kóng, Lí tò--khì lí ê chú-bú hia, hâng-ho̍k tī i ê chhiú-ē. 10). Iâ-hô-hoa ê sù-chiá koh tùi i kóng, Góa beh hō͘ lí ê hō͘-è ke̍k-kî chōe, sīm-chì bōe-sǹg--tit. 11). Iâ-hô-hoa ê sù-chiá koh tùi i kóng, Lí taⁿ hoâi-īn, beh siⁿ chi̍t ê kiáⁿ, tio̍h kā i hō miâ Í-si̍t-má-lī, in-ūi Iâ-hô-hoa thiaⁿ-kìⁿ lí ê khó͘-chêng. 12). I chòe lâng beh chhin-chhiūⁿ iá-lû, i ê chhiú beh kong-kek chèng-lâng, chèng-lâng ê chhiú beh kong-kek i; i beh khiā-khí tī chèng hiaⁿ-tī ê thâu-chêng. 18). Hā-kah chiū chheng hit ê tùi i kóng ōe ê Iâ-hô-hoa ê miâ kóng, Lí sī khòaⁿ-kìⁿ ta̍k-hāng ê Siōng-tè; in-ūi kóng, Liân tī-chia góa ia̍h khòaⁿ-kìⁿ hit ê khòaⁿ-kìⁿ góa ê mah? 14). Só͘-í chit ê chíⁿ miâ-kiò Pí-jíⁿ-la̍h-hái-lâi, chiū-sī Ka-te-su kap Pa-lia̍t ê tiong-kan. 15). Āu-lâi Hā-kah kā A-pek-lân siⁿ chi̍t ê kiáⁿ; A-pek-lân kā i ê kiáⁿ hō miâ kiò Í-si̍t-má-lī, chiū-sī Hā-kah só͘ siⁿ--ê. 16). Hā-kah kā A-pek-lân siⁿ Í-si̍t-má-lī ê sî, A-pek-lân poeh-cha̍p-la̍k hè.

[17] A-pek-lân káu-cha̍p-káu hè ê sî, Iâ-hô-hoa tùi A-pek-lân hián-hiān, kā i kóng, Góa sī choân-lêng ê Siōng-tè, lí tī Góa ê bīn-chêng kiâⁿ-chòe tio̍h oân-choân. 2). Góa beh kap lí li̍p Góa ê iok, hō͘ lí ê hō͘-è ke̍k-kî chōe. 3). A-pek-lân chiū phak-lo̍h tī tōe--nih; Siōng-tè koh kap i kóng-ōe, kóng, 4). Góa kap lí li̍p Góa ê iok, lí beh chòe chōe-chōe kok ê pē. 5). Tùi taⁿ í-āu, lí ê miâ bô koh kiò-chòe A-pek-lân, sī beh kiò-chòe A-pek-la̍h-hán, in-ūi Góa í-keng li̍p lí chòe chōe-chōe kok ê pē. 6). Góa beh hō͘ lí ê hō͘-è ke̍k-kî chōe, kok-tō͘ tùi lí lâi li̍p, kun-ông tùi lí lâi chhut. 7). Góa beh kap lí, í-ki̍p lí le̍k-tāi ê hō͘-è, siat-li̍p Góa ê iok chòe éng-oán ê iok; sī beh chòe lí kap lí ê hō͘-è ê Siōng-tè. 8). Góa beh chiong lí hiān-chāi chhut-gōa ê tōe, chiū-sī Ka-lâm choân-tōe, siúⁿ-sù lí kap lí ê hō͘-è, chòe éng-oán ê gia̍p; Góa ia̍h beh chòe in ê Siōng-tè. 9). Siōng-tè koh tùi A-pek-la̍h-hán kóng, Lí kap lí ê hō͘-è tio̍h le̍k-tāi chun-siú Góa ê iok. 10). Lín tiong-kan só͘ ū ê ta-po͘--ê, lóng tio̍h siū kat-lé; che chiū-sī Góa kap lí í-ki̍p lí ê hō͘-è só͘ li̍p ê iok, sī lín só͘ tio̍h chun-siú--ê. 11). Lín tio̍h koah lín iông-bu̍t ê phê; che sī beh chòe Góa kap lín só͘ li̍p ê iok ê kì-hō. 12). Lín le̍k-tāi ê ta-po͘--ê, bô-lūn ke-lāi siⁿ--ê, á-sī lí ê hō͘-è í-gōa, ēng gûn tùi gōa-bīn lâng bóe--ê, í-keng chhut-sì poeh-ji̍t, lóng tio̍h siū kat-lé. 13). Lí ke-lāi siⁿ--ê, kap lí ēng gûn bóe--ê, lóng tek-khak tio̍h siū kat-lé; án-ni Góa ê iok beh hē tī lín ê sin-chiūⁿ, chòe éng-oán ê iok. 14). Bô siū kat-lé ê ta-po͘--ê, i sin-khu kì-jiân bô siū kat-lé, sī pōe Góa ê iok; tek-khak tùi peh-sìⁿ ê tiong-kan tû--khì. 15). Siōng-tè koh tùi A-pek-la̍h-hán kóng, Lí ê bó͘ Sat-lāi, m̄-thang koh kiò i ê miâ Sat-lāi; i ê miâ beh kiò-chòe Sat-la̍h. 16). Góa beh sù-hok i, góa ia̍h beh hō͘ lí tùi i tit-tio̍h chi̍t ê kiáⁿ; Góa beh sù-hok i, i ia̍h beh chòe lia̍t-kok ê lāu-bú; beh ū pang-kok ê ông tùi i chhut. 17). A-pek-la̍h-hán chiū phak--teh chhiò, sim-lāi kóng, Chi̍t-pah hè ê lâng iáu ōe siⁿ-kiáⁿ mah? Sat-la̍h í-keng káu-cha̍p hè, iáu ōe seng-ióng mah? 18). A-pek-la̍h-hán tùi Siōng-tè kóng, Tān goān Í-si̍t-má-lī oa̍h tī Lí ê bīn-chêng. 19). Siōng-tè kóng, M̄-sī lah, lí ê bó͘ Sat-la̍h beh kā lí siⁿ chi̍t ê kiáⁿ, lí beh kā i hō-miâ kiò Í-sat; Góa beh kap i siat-li̍p Góa ê iok, chòe i ê hō͘-è éng-oán ê iok. 20). Lūn-kàu Í-si̍t-má-lī, Góa ia̍h thiaⁿ lí kiû; lí khòaⁿ, Góa í-keng sù-hok i, beh hō͘ i heng-ōng, ke-thiⁿ ke̍k-kî chōe. I beh siⁿ cha̍p-jī ê cho̍k-tiúⁿ, Góa ia̍h beh hō͘ i chiâⁿ-chòe tōa-kok. 21). Kàu mê-nî chit-sî, Sat-la̍h beh kā lí siⁿ Í-sat; Góa beh kap i siat-li̍p Góa ê iok. 22). Siōng-tè kap A-pek-la̍h-hán kóng soah, chiū lī-khui i chiūⁿ--khì. 23). Tú-tú hit-ji̍t, A-pek-la̍h-hán chiàu Siōng-tè só͘ kā i kóng--ê, kā i ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī, kap A-pek-la̍h-hán ke-lāi it-chhè ê ta-po͘-lâng, bô-lūn tī ke--nih siⁿ--ê, á-sī ēng i ê gûn bóe--ê lóng kiâⁿ kat-lé. 24). A-pek-la̍h-hán siū kat-lé ê sî káu-cha̍p-káu hè; 25). i ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī siū kat-lé ê sî cha̍p-saⁿ hè. 26). Tú-tú hit ji̍t A-pek-la̍h-hán kap i ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī tâng siū kat-lé. 27). Ke-lāi só͘-ū ê lâng, bô-lūn tī ke--nih siⁿ--ê, á-sī ēng gûn tùi gōa-bīn lâng bóe--ê, lóng kap i tâng siū kat-lé.

[18] Iâ-hô-hoa tī Bān-lī ê siōng-chhiū hia, tùi A-pek-la̍h-hán chhut-hiān; hit-sî ji̍t tng joa̍h; A-pek-la̍h-hán chē tī pò͘-pîⁿ mn̂g-kháu; 2). kia̍h-ba̍k khí-lâi khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ saⁿ lâng tī tùi-bīn teh khiā; i chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ, chiū tùi pò͘-pîⁿ mn̂g-kháu, cháu khì ngiâ-chih in, phak tī tōe--nih, kóng, góa ê chú, góa nā tī lí ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián, kiû lí m̄-thang lī-khui lô͘-po̍k chòe lí khì; 4). iông-ún the̍h tām-po̍h chúi, hō͘ lín sóe-kha; chhiáⁿ hioh-khùn tī chhiū-kha; 5). góa koh the̍h tām-po̍h piáⁿ, hō͘ lín tiám-sim; jiân-āu chìn-chêng khì; in-ūi lín sī ūi-tio̍h án-ni, chiah kàu lín ê lô͘-po̍k chia. In kóng, Thang chiàu lí ê ōe khì kiâⁿ. 6). A-pek-la̍h-hán kóaⁿ-kín ji̍p pò͘-pîⁿ, kìⁿ Sat-la̍h kóng, Lí kín-kín ēng saⁿ sè-a ê mī-hún, nóa chòe piáⁿ. 7). A-pek-la̍h-hán koh cháu kàu gû-kûn ê só͘-chāi, khan chi̍t chiah chíⁿ koh hó ê gû-á lâi; kau hō͘ lô͘-po̍k, i chiū kóaⁿ-kín khì pī-pān. 8). A-pek-la̍h-hán koh the̍h lin-iû kap lin, kap só͘ pī-pān ê gû-á lâi, pâi tī in ê bīn-chêng; ka-kī tī chhiū-kha khiā tī in ê sin-piⁿ; in chiū chia̍h. 9). In kā i kóng, Lí ê bó͘ Sat-la̍h tī tah-lo̍h? I kóng, Tī pò͘-pîⁿ-lāi. 10). In tiong-kan chi̍t-ê kóng, Kàu-kî Góa tek-khak beh koh lâi lí chia; lí ê bó͘ Sat-la̍h beh siⁿ chi̍t ê kiáⁿ. Sat-la̍h tī āu-bīn, pò͘-pîⁿ mn̂g-kháu, teh thiaⁿ. 11). A-pek-la̍h-hán kap Sat-la̍h nî-hè í-keng lāu; Sat-la̍h ê ge̍h-keng í-keng choa̍t. 12). Sat-la̍h sim-lāi chhiò kóng, Góa í-keng soe-lám, góa ê chú ia̍h lāu--lah; kiám iáu ū chit-hō ê hoaⁿ-hí? 13). Iâ-hô-hoa tùi A-pek-la̍h-hán kóng, Sat-la̍h ūi siáⁿ-sū chhiò, kóng, Góa í-keng lāu, kó-chin ōe siⁿ-kiáⁿ mah? 14). Kiám Iâ-hô-hoa ū chòe-bōe-lâi ê sū mah? Kàu-kî, mê-nî chit-sî, Góa beh koh lâi lí chia, Sat-la̍h beh siⁿ chi̍t ê kiáⁿ. 15). Sat-la̍h kiaⁿ, m̄-jīn, kóng, Góa bô chhiò. Hit-lâng kóng, Bô-iáⁿ; lí si̍t-chāi ū chhiò. 16). Hiah ê lâng chiū tùi hia khí--lâi, ǹg Só͘-to-má khì; A-pek-la̍h-hán iā kap in saⁿ-kap kiâⁿ, beh sàng in chi̍t-chām. 17). Iâ-hô-hoa kóng, Góa só͘ beh chòe ê sū, kiám thang tùi A-pek-la̍h-hán ún-khǹg mah? 18). In-ūi A-pek-la̍h-hán tek-khak beh chiâⁿ-chòe kiông-tōa ê kok, tōe-chiūⁿ bān-kok beh in-ūi i lâi tit-tio̍h hok-khì. 19). Góa bat i, sī beh hō͘ i bēng-lēng i ê kiáⁿ kap i ê ke-koàn; hō͘ in tn̂g-tn̂g siú Iâ-hô-hoa ê tō-lí, péng-kong kiâⁿ-gī; tì-kàu Iâ-hô-hoa chí A-pek-la̍h-hán só͘ kóng ê ōe, lóng kui hō͘ i. 20). Iâ-hô-hoa kóng, Só͘-to-má, Gô-mô͘-la̍h hoah-hiàm ê siaⁿ chin-tōa, in ê chōe-ok si̍t-chāi tāng. 21). Góa taⁿ beh lo̍h--khì, khòaⁿ in só͘ kiâⁿ--ê, kó-jiân it-chīn chiàu Góa só͘ thiaⁿ ê siaⁿ á bô; nā bô án-ni, Góa ia̍h ōe chai. 22). Hiah ê lâng tùi-hia oa̍t-tńg-sin, ǹg Só͘-to-má khì; A-pek-la̍h-hán iáu khiā tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng. 23). A-pek-la̍h-hán kūn-chêng lâi kóng, Hó-lâng kap pháiⁿ-lâng, Lí lóng beh châu-bia̍t mah? 24). Siat-sú siâⁿ-lāi ū gō͘-cha̍p ê hó-lâng, Lí iû-goân beh châu-bia̍t hit só͘-chāi mah? bô-beh ūi-tio̍h siâⁿ-lāi chí gō͘-cha̍p ê hó-lâng, lâi sià-bián in mah? 25). Goān Lí koat-toàn bô án-ni kiâⁿ, chiong hó-lâng kap pháiⁿ-lâng chòe-chi̍t-ē hāi-sí; tì-kàu hó-lâng kap pháiⁿ-lâng saⁿ-tâng; goān Lí koat-toàn bô án-ni kiâⁿ; sím-phòaⁿ choân-tōe ê Chú kiám bô kiâⁿ kong-gī mah? 26). Iâ-hô-hoa kóng, Góa nā tī Só͘-to-má siâⁿ-lāi tú-tio̍h ū gō͘-cha̍p ê hó-lâng, Góa chiū ūi-tio̍h in ê iân-kò͘ khoan-iông hit só͘-chāi. 27). A-pek-la̍h-hán ìn kóng, Góa sui-jiân sī hé-hu thô͘-hún, iáu-kú káⁿ tùi Chú kóng-ōe; siat-sú chiah ê gō͘-cha̍p ê hó-lâng khiàm gō͘-ê; Lí chiū in-ūi khiàm gō͘-ê, châu-bia̍t choân-siâⁿ mah? I kóng, Góa tī-hia nā tú-tio̍h ū sì-cha̍p-gō͘ ê, ia̍h bô beh châu-bia̍t. 29). A-pek-la̍h-hán koh tùi I kóng, Siat-sú tī-hia tú-tio̍h sì-cha̍p-ê--nih? I kóng, Ūi-tio̍h chiah ê sì-cha̍p-ê ê iân-kò͘, Góa ia̍h bô beh chòe chit ê sū. 30). I koh kóng, Kiû Chú bo̍h-tit siū-khì, góa beh koh kóng; siat-sú tī-hia nā tú-tio̍h saⁿ-cha̍p-ê--nih? I kóng, Góa tī-hia nā tú-tio̍h ū saⁿ-cha̍p-ê, Góa ia̍h bô beh chòe chit ê sū. 31). I kóng, Góa iáu-kú káⁿ tùi Chú kóng; siat-sú tī-hia tú-tio̍h ū jī-cha̍p-ê--nih? I kóng, Ūi-tio̍h chiah ê jī-cha̍p-ê ê iân-kò͘, Góa ia̍h bô beh châu-bia̍t. 32). I kóng, Kiû Chú bo̍h-tit siū-khì, góa koh kóng chí chi̍t-pái; siat-sú tī-hia tú-tio̍h ū cha̍p-ê--nih? I kóng, Ūi-tio̍h chiah ê cha̍p-ê ê iân-kò͘, Góa ia̍h bô beh châu-bia̍t. 33). Iâ-hô-hoa kap A-pek-la̍h-hán kóng bêng-pe̍k, chiū chiūⁿ--khì. A-pek-la̍h-hán ia̍h tò-khì i ê só͘-chāi.

[19] Ji̍t-àm, hit nn̄g ê sù-chiá kàu Só͘-to-má; Lô-tek chē tī Só͘-to-má siâⁿ-mn̂g--nih; Lô-tek khòaⁿ-kìⁿ in, chiū khí-lâi ngiâ-chih in; kiok-kiong bīn ǹg tōe, kóng, 2). Góa ê chú ah, chhiáⁿ oat lâi lô͘-po̍k ê chhù hioh-mî, sóe-kha; bîn-á-chá-khí khí-lâi, kiâⁿ lín ê lō͘. In kóng, M̄-bián; goán beh tī tōa koe-bīn kè-mî. 3). Lô-tek chhiat-chhiat chhiáⁿ in; in chiah oa̍t-tńg-kha, oat-ji̍p i ê chhù; Lô-tek ūi in pī-pān iân-sia̍h, pek bû-kàⁿ-piáⁿ; in chiū chia̍h. 4). In iáu-bē khì khùn, siâⁿ-lāi ê lâng, chiū-sī Só͘-to-má lâng, tùi siàu-liân kàu lāu, sì-bīn lâi ûi i ê chhù; 5). kiò Lô-tek kóng, Kin-àm kàu lí chia ê lâng tī tah-lo̍h? hō͘ in chhut-lâi, chiàu goán só͘ ài chòe. 6). Lô-tek chhut-khì kàu mn̂g-gōa, chèng-lâng hia, chiū chiong mn̂g koaiⁿ--teh; 7). kóng, Hiaⁿ-tī ah, chhiáⁿ lín bo̍h-tit chòe chit-hō pháiⁿ; lí khòaⁿ, góa ū nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ, iáu sī chāi-sek-lú; iông-ún góa chhōa--chhut-lâi, chhut-chāi lín só͘ ài lâi kiâⁿ; to̍k-to̍k chí nn̄g-lâng, í-keng kàu góa ê chhù, m̄-thang tùi in chòe sím-mi̍h. 9). Chèng-lâng kóng, Lí thè--khì. Koh kóng, Chit-lâng kià-ku tī-chia, sòa beh koán-hat goán mah? taⁿ goán beh hāi lí pí hāi in khah siong-tiōng. Chiū oe-khoeh Lô-tek, chìn-chêng beh kong-phòa i ê mn̂g. 10). Chóng-sī hit nn̄g-lâng chhun-chhiú khan Lô-tek ji̍p chhù, chiong mn̂g koaiⁿ--khì. 11). Koh hō͘ nn̄g-gōa ê lâng, tùi sòe kàu tōa, ba̍k-chiu ian-n̄g, lóng bōe khòaⁿ-kìⁿ; chhē kàu siān chhē bô mn̂g. 12). Hit nn̄g-lâng tùi Lô-tek kóng, Lí tī-chia iáu ū sím-mi̍h lâng? he̍k-sī kiáⁿ-sài, he̍k-sī kiáⁿ, he̍k-sī cha-bó͘-kiáⁿ, í-ki̍p siâⁿ-lāi it-chhè sio̍k lí ê lâng; lí tio̍h hō͘ in lóng chhut chit só͘-chāi. 13). In-ūi goán beh châu-bia̍t chit ê só͘-chāi, sī ūi-tio̍h in hoah-hiàm ê siaⁿ tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chin-tōa; Iâ-hô-hoa chhe goán lâi beh châu-bia̍t--i. 14). Lô-tek chhut-khì, tùi chhōa i ê cha-bó͘-kiáⁿ ê kiáⁿ-sài kóng, Lín khí-lâi, lī-khui chia; in-ūi Iâ-hô-hoa beh bia̍t-bô chit ê siâⁿ; i ê kiáⁿ-sài lia̍h-chòe i sī kóng-chhiò. 15). Thiⁿ-kng sù-chiá chhui-pek Lô-tek kóng, Khí--lâi, chhōa lí ê bó͘, í-ki̍p lí tī-chia nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ khì; kiaⁿ-liáu kap chit ê siâⁿ ê chōe-ok saⁿ-kap siū bia̍t-bô. 16). Lô-tek iân-chhiân; hit nn̄g-lâng, in-ūi Iâ-hô-hoa lîn-bín Lô-tek, chiū khan i ê chhiú, kap i ê bó͘ ê chhiú, kap i nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ ê chhiú, chiong i chhōa-chhut, an-tì tī siâⁿ-gōa. 17). Chhōa in chhut-khì liáu, kóng, Lí tio̍h tô-miā, m̄-thang oa̍t-thâu khòaⁿ, ia̍h m̄-thang tòa tī Pîⁿ-iûⁿ; tio̍h cháu--khì soaⁿ--nih, kiaⁿ-liáu siū bia̍t-bô. 18). Lô-tek tùi in kóng, Góa ê chú ah, m̄-thang án-ni. 19). Lí khòaⁿ, lí ê lô͘-po̍k í-keng tit-tio̍h un-tián tī lí ê bīn-chêng, lí ia̍h tùi góa hián-chhut ke̍k-tōa ê jîn-chû, kiù góa ê sìⁿ-miā; góa bōe-ōe cháu kàu soaⁿ--nih, kiaⁿ-liáu chit ê chai-ē kàu tī góa, góa chiū sí. 20). Lí khòaⁿ, chit ê siâⁿ kūn-kūn thang tô-cháu, ia̍h sī sòe; chhiáⁿ iông-ún góa tô-siám tī-hia, lâi pó-choân góa ê oa̍h-miā; chit ê siâⁿ kiám m̄-sī sòe--ê mah? 21). I tùi i kóng, Chit ê tāi-chì, góa ia̍h ún-chún lí; lí só͘ kóng ê siâⁿ, góa bô beh chhia-tó. 22). Lí tio̍h kín-kín cháu-khì hia; in-ūi lí iáu-bē kàu hia, góa bōe-ōe chòe sím-mi̍h. In-ūi án-ni hit ê siâⁿ miâ-kiò Só-jíⁿ. 23). Lô-tek kàu Só-jíⁿ, ji̍t í-keng chhut. 24). Hit sî Iâ-hô-hoa chiong jiû-n̂g kap hé, tùi thiⁿ-téng, tùi Iâ-hô-hoa hia, kàng-lo̍h tī Só͘-to-má kap Gô-mô͘-la̍h. 25). Chiong hiah ê siâⁿ, í-ki̍p choân Pî-iûⁿ, kap siâⁿ-lāi só͘-ū ê peh-sìⁿ, liân tōe-bīn-chiūⁿ seng-tióng--ê, lóng húi-hoāi. 26). Lô-tek ê bó͘ tī āu-bīn, chi̍t-ē oa̍t-thâu khòaⁿ, chiū pìⁿ-chòe chi̍t ki iâm-thiāu. 27). A-pek-la̍h-hán thàu-chá khí--lâi, kàu i chêng-ji̍t khiā tī Iâ-hô-hoa bīn-chêng hit-ūi; 28). ǹg Só͘-to-má Gô-mô͘-la̍h, kap Pîⁿ-iûⁿ ê choân-tōe lâi khòaⁿ; khòaⁿ-kìⁿ hit só͘-chāi hé-ian chhèng-koâiⁿ, chhin-chhiūⁿ hé-lô͘ ê ian. 29). Tng Siōng-tè châu-bia̍t Pîⁿ-iûⁿ chiah ê siâⁿ ê sî, Siōng-tè siàu-liām A-pek-la̍h-hán; tú-tú tī chhia-tó Lô-tek só͘ khiā-khí ê siâⁿ ê sî, chiū kah Lô-tek tùi chhia-tó ê tiong-kan chhut-khì. 30). Lô-tek tiàm tī Só-jíⁿ kiaⁿ-hiâⁿ; chiū kap i nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ tùi Só-jíⁿ chiūⁿ--khì tiàm tī soaⁿ--nih; i kap nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ tiàm tī chi̍t ê tōng-lāi. 31). Tōa cha-bó͘-kiáⁿ tùi sòe cha-bó͘-kiáⁿ kóng, Lán ê lāu-pē lāu--lah, tōe-chiūⁿ koh bô lâng kap lán chòe phit-phòe, lâi chiàu jîn-tō. 32). Lâi--lah, thang hō͘ lāu-pē lim chiú, kap i saⁿ-kap khùn; án-ni lán hó thang tùi i liû-chûn hō͘-è. 33). Hit-mî in hō͘ lāu-pē lim chiú; tōa cha-bó͘-kiáⁿ chiū ji̍p--khì kap lāu-pē saⁿ-kap khùn; i sím-mi̍h sî khì khùn, sím-mi̍h sî khí--lâi, lāu-pē lóng m̄-chai. 34). Kè-ji̍t tōa cha-bó͘-kiáⁿ kā sòe cha-bó͘-kiáⁿ kóng, Góa chā-mî kap lāu-pē saⁿ-kap khùn; kin-àm lán koh hō͘ i lim chiú, lí thang ji̍p--khì kap i saⁿ-kap khùn. Án-ni, lán hó thang tùi lāu-pē liû-chûn hō͘-è. 35). Hit-mî in koh hō͘ lāu-pē lim chiú, sòe cha-bó͘-kiáⁿ khí--lâi khì kap i khùn; i sím-mi̍h sî khì khùn, sím-mi̍h sî khí--lâi, lāu-pē ia̍h lóng m̄-chai. 36). Án-ni Lô-tek nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ lóng tùi in lāu-pē lâi hoâi-īn. 37). Tōa--ê siⁿ kiáⁿ, kiò i ê miâ Mô͘-ap, chiū-sī hiān-kim Mô͘-ap lâng ê chó͘. 38). Sòe--ê ia̍h siⁿ-kiáⁿ, kiò i ê miâ Piān-á-bí, chiū-sī hiān-kim A-bûn lâng ê chó͘.

[20] A-pek-la̍h-hán tùi-hia chām-chām ǹg lâm-hng sòa-khì; tòa tī Ka-te-su kap Su-jíⁿ ê tiong-kan, kià-ku tī Ki-la̍h-jíⁿ. 2). A-pek-la̍h-hán kóng kàu i ê bó͘ Sat-la̍h, chiū kóng, Sī góa ê sió-bē; Ki-la̍h-jíⁿ ông A-pí-bí-le̍k chhe lâng chiong Sat-la̍h chhōa--khì. 3). Mî-sî, bîn-bāng-tiong, Siōng-tè lâi kā A-pí-bí-le̍k kóng, Lí sī kai sí ê lâng, in-ūi lí só͘ chhōa hit ê hū-jîn-lâng sī lâng ê bó͘. 4). A-pí-bí-le̍k iáu-bē chhin-kūn i, chiū kóng, Chú ah, kiâⁿ-gī ê peh-sìⁿ, Lí ia̍h beh bia̍t i mah? 5). Hit-lâng kiám m̄-sī pún-sin tùi góa kóng, I sī góa ê sió-bē mah? Chiū hū-jîn-lâng ia̍h pún-sin kóng, I sī góa ê hiaⁿ; góa chòe chit ê sū, sī sim toan-chèng, chhiú chheng-khì. 6). Siōng-tè tī bāng-tiong tùi i kóng, Góa pún chai lí chòe chit ê sū, sī sim-tiong toan-chèng; Góa chiah chó͘-tòng lí, bián-tit lí tek-chōe Góa; só͘-í Góa bô iông-ún lí bong--tio̍h i. 7). Taⁿ lí tio̍h chiong chit lâng ê bó͘ hêng--i, in-ūi i sī sian-ti; i beh thòe lí kî-tó, lí chiah ōe oa̍h; lí nā m̄ hêng--i, lí tio̍h chai, lí kap lí só͘ ū ê lâng lóng tit-beh sí. 8). A-pí-bí-le̍k thàu-chá khí-lâi, kiò chèng lô͘-po̍k lâi, chiong chiah ê tāi-chì lóng kóng hō͘ in thiaⁿ; hiah ê lâng lóng chin kiaⁿ. 9). A-pí-bí-le̍k kiò A-pek-la̍h-hán lâi, tùi i kóng, Lí tùi goán só͘ kiâⁿ--ê sī sím-mi̍h sū? góa ū sím-mi̍h tek-chōe lí, lí kéng-jiân hō͘ góa kap góa kok-lāi ê lâng hām-lo̍h tāng-chōe? lí tùi góa kiâⁿ m̄ eng-kai kiâⁿ ê sū. 10). A-pí-bí-le̍k koh tùi A-pek-la̍h-hán kóng, Lí khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h, chiah chòe chit ê sū? 11). A-pek-la̍h-hán kóng, Góa phah-sǹg chit só͘-chāi ê lâng lóng bô kiaⁿ Siōng-tè; in beh ūi-tio̍h góa ê bó͘ ê iân-kò͘ thâi-sí góa. 12). Koh i ia̍h si̍t-chāi sī góa ê sió-bē, siâng-pē koh-bú, āu-lâi chòe góa ê bó͘. 13). Tng Siōng-tè kah góa lī-khui lāu-pē ê ke, sì-kòe kiâⁿ ê sî, góa kā i kóng, chiong-lâi lán só͘ kàu ê só͘-chāi, chhiáⁿ lí chheng góa kóng, I sī góa ê hiaⁿ; che chiū-sī lí khoán-thāi góa ê un. 14). A-pí-bí-le̍k chiong iûⁿ, gû, lô͘-po̍k, lú-pī, hō͘ A-pek-la̍h-hán; koh chiong i ê bó͘ Sat-la̍h hêng--i. 15). A-pí-bí-le̍k koh kóng, Lí khòaⁿ, góa ê tōe lóng tī lí ê bīn-chêng, lí thang sûi-ì khiā-khí. 16). Koh kā Sat-la̍h kóng, Góa hō͘ lí ê hiaⁿ chi̍t chheng gûn, kā lí tùi choân-ke chòe jia ba̍k-chiu--ê; taⁿ lí tī it-chhè lóng bô put-sī. 17). A-pek-la̍h-hán kî-tó Siōng-tè; Siōng-tè chiū i-hó A-pí-bí-le̍k kap i ê bó͘ kap lú-pī, in chiū ōe siⁿ kiáⁿ. 18). In-ūi Iâ-hô-hoa ūi-tio̍h A-pek-la̍h-hán ê bó͘ Sat-la̍h ê iân-kò͘, í-keng hō͘ A-pí-bí-le̍k ke-lāi ê hū-jîn-lâng bōe-ōe siⁿ-kiáⁿ.

[21] Iâ-hô-hoa chiàu I chêng ê ōe koàn-kò͘ Sat-la̍h; tùi án-ni Iâ-hô-hoa chiàu I só͘ kóng--ê kā Sat-la̍h chòe-chiâⁿ. 2). A-pek-la̍h-hán nî-lāu ê sî, Sat-la̍h hoâi-īn; kàu Siōng-tè tùi i kóng ê ji̍t-kî, chiū kā i siⁿ chi̍t ê kiáⁿ. 3). A-pek-la̍h-hán kā Sat-la̍h só͘ siⁿ ê kiáⁿ, hō miâ kiò Í-sat. 4). Í-sat chhut-sì poeh-ji̍t, A-pek-la̍h-hán chiàu Siōng-tè só͘ hoan-hù-ê, kā i ê kiáⁿ kiâⁿ kat-lé. 5). I ê kiáⁿ Í-sat chhut-sì ê sî, A-pek-la̍h-hán chi̍t-pah hè. 6). Sat-la̍h kóng, Siōng-tè hō͘ góa hoaⁿ-hí chhiò; kìⁿ-nā thiaⁿ-kìⁿ--ê, beh kap góa tâng hoaⁿ-hí chhiò. 7). Koh kóng, Chī-chūi ōe tāi-seng kā A-pek-la̍h-hán kóng, Sat-la̍h beh hō͘ eⁿ-á suh-leng? in-ūi tī i nî-lāu ê sî, góa kā i siⁿ chi̍t ê kiáⁿ. 8). Gín-á chiām-chiām tōa, chiū tn̄g-leng; Í-sat tn̄g-leng ê ji̍t, A-pek-la̍h-hán pâi-siat tōa iân-sia̍h. 9). Tng-sî Ai-ki̍p lâng Hā-kah kā A-pek-la̍h-hán só͘ siⁿ ê kiáⁿ teh léng-chhiò, hō͘ Sat-la̍h khòaⁿ-kìⁿ; 10). chiū tùi A-pek-la̍h-hán kóng, Tio̍h kóaⁿ-chhut chit ê lú-pī kap i ê kiáⁿ; in-ūi lú-pī ê kiáⁿ bōe-thang kap góa ê kiáⁿ Í-sat tâng chòe hō͘-sû. 11). A-pek-la̍h-hán in-ūi i ê kiáⁿ ê iân-kò͘ put-chí iu-būn. 12). Siōng-tè kā A-pek-la̍h-hán kóng, Lí m̄-thang ūi-tio̍h chit ê gín-á í-ki̍p lí ê lú-pī iu-būn; kìⁿ-nā Sat-la̍h tùi lí kóng ê, lí lóng tio̍h thiaⁿ; in-ūi tùi Í-sat siⁿ--ê, chiah beh chheng-chòe lí ê hō͘-è. 13). Lūn-kàu lú-pī ê kiáⁿ, Góa ia̍h beh hō͘ i chiâⁿ-chòe chi̍t-kok, in-ūi i ia̍h sī lí siⁿ--ê. 14). A-pek-la̍h-hán chá-chá khí-lâi, the̍h piáⁿ kap chi̍t phê-tē ê chúi hō͘ Hā-kah; hē tī i ê keng-thâu-téng; liân gín-á sòa kah i khì; i chiū khì, kàu Pia̍t-sī-pa ê khòng-iá chiū kiâⁿ bô lō͘. 15). Phê-tē lāi ê chúi ēng-liáu, Hā-kah chiū chiong gín-á pàng tī sòe châng chhiū kha. 16). Pún-sin kiâⁿ-khui, iok-lio̍k cho̍h chi̍t ki chìⁿ ê hn̄g, saⁿ-tùi-bīn teh chē; kóng, Góa put-jím khòaⁿ gín-á sí; chiū saⁿ-tùi-bīn chē, chhut-siaⁿ tōa thî-khàu. 17). Siōng-tè thiaⁿ-kìⁿ gín-á ê siaⁿ; Siōng-tè ê sù-chiá tùi thiⁿ--nih kiò Hā-kah kóng, Hā-kah, lí ū sím-mi̍h tāi-chì? m̄-bián kiaⁿ; Siōng-tè í-keng thiaⁿ-kìⁿ gín-á tī-hia ê siaⁿ. 18). Khí-lâi, ia̍h hō͘ gín-á khí--lâi, khan tī lí ê chhiú; Góa beh hō͘ i chiâⁿ-chòe tōa-kok. 19). Siōng-tè khui i ê ba̍k-chiu, i chiū khòaⁿ-kìⁿ chúi-chíⁿ; chiū chiong phê-tē khì ji̍p-chúi kàu móa-móa, sòa hō͘ gín-á lim. 20). Siōng-tè kap gín-á tī-teh, i chiū chiām-chiām tōa; tiàm tī khòng-iá, chiâⁿ-chòe siā-chìⁿ ê lâng. 21). I khiā-khí tī Pa-lân ê khòng-iá; i ê lāu-bú tùi Ai-ki̍p tōe kā i chhōa chi̍t ê bó͘. 22). Tng hit-sî A-pí-bí-le̍k, kap i ê kun-tiúⁿ Hui-kok, tùi A-pek-la̍h-hán kóng, Kìⁿ-nā lí só͘ kiâⁿ ê sū, Siōng-tè kap lí tī-teh. 23). Taⁿ lí tī-chia tio̍h kí Siōng-tè kap góa chiù-chōa, m̄-thang khi-hū góa, kap góa ê kiáⁿ, í-ki̍p góa ê sun; góa àn-cháiⁿ-iūⁿ hó khoán-thāi lí, lí ia̍h tio̍h chiàu án-ni khoán-thāi góa, í-ki̍p lí só͘ kià-ku ê tōe-hng. 24). A-pek-la̍h-hán kóng, Góa beh chiù-chōa. 25). Chêng A-pí-bí-le̍k ê lô͘-po̍k pà-chiàm chi̍t kháu chúi-chíⁿ, A-pek-la̍h-hán ūi chit ê sū hiâm A-pí-bí-le̍k. 26). A-pí-bí-le̍k kóng, Chī-chūi chòe chit ê tāi-chì, góa m̄-chai; lí ia̍h bē ū kā góa kóng, kàu kin-á-ji̍t góa chiah thiaⁿ-kìⁿ. 27). A-pek-la̍h-hán chiong iûⁿ kap gû hō͘ A-pí-bí-le̍k; nn̄g-lâng chiū saⁿ-kap li̍p-iok. 28). A-pek-la̍h-hán chiong chhit chiah bú ê iûⁿ-ko lēng-gōa pàng tī chi̍t só͘-chāi. 29). A-pí-bí-le̍k mn̄g A-pek-la̍h-hán kóng, Lí chiong chhit chiah bú ê iûⁿ-ko lēng-gōa pàng tī chi̍t só͘-chāi, sī sím-mi̍h ì-sù? 30). Ìn kóng, Lí tio̍h tùi góa ê chhiú siu chí chhit chiah bú ê iûⁿ-ko, chòe góa khui chit kháu chíⁿ ê chèng-kù. 31). Só͘-í miâ hit só͘-chāi kiò Pia̍t-sī-pa, in-ūi in nn̄g-lâng tī-hia ū chiù-chōa. 32). In tī Pia̍t-sī-pa li̍p-iok; A-pí-bí-le̍k chiū kap i ê kun-tiúⁿ Hui-kok khí-sin tò--khì Hui-lī-sū tōe. 33). A-pek-la̍h-hán tī Pia̍t-sī-pa chai chi̍t châng sûi-si-liú chhiū; koh tī-hia kiû-kiò Iâ-hô-hoa éng-éng tī-teh Siōng-tè ê miâ. 34). A-pek-la̍h-hán tī Hui-lī-sū lâng ê tōe kià-ku chōe-chōe ji̍t.

[22] Chiah ê tāi-chì í-āu, Siōng-tè chhì A-pek-la̍h-hán, kiò i kóng, A-pek-la̍h-hán; i ìn kóng, Góa tī-chia. 2). Siōng-tè kóng, Lí tòa lí ê kiáⁿ, chiū-sī lí to̍k-siⁿ ê kiáⁿ, lí só͘ thiàⁿ ê Í-sat, khì Mô͘-lī-a ê tōe, Góa só͘ beh chí-sī lí ê soaⁿ; tī-hia chiong i hiàn-chòe sio-chè. 3). A-pek-la̍h-hán thàu-chá khí--lâi, pī-pān lû, tòa i ê nn̄g ê siàu-liân lâng, kap i ê kiáⁿ Í-sat; ia̍h phòa sio-chè ê chhâ; chiū khí-sin khì Siōng-tè só͘ chí-sī i ê tōe. 4). Kàu tē-saⁿ ji̍t, A-pek-la̍h-hán kia̍h-ba̍k hn̄g-hn̄g khòaⁿ hit ê só͘-chāi. 5). A-pek-la̍h-hán tùi i ê siàu-liân lâng kóng, Lín kap lû tiàm chia thèng-hāu, góa kap gín-á khì hia kèng-pài, chiū tò--lâi lín chia. 6). A-pek-la̍h-hán chiong sio-chè ê chhâ hē tī i ê kiáⁿ Í-sat ê sin-chiūⁿ, ka-kī ê chhiú kia̍h hé kap to; tùi hit-tia̍p nn̄g-lâng saⁿ-kap kiâⁿ. 7). Í-sat kā i ê lāu-pē A-pek-la̍h-hán kóng, Pē ah; i kóng, Góa ê kiáⁿ, góa tī-chia. I kóng, Lí khòaⁿ, hé kap chhâ lóng ū; chóng-sī sio-chè ê iûⁿ-á tī tah-lo̍h? 8). A-pek-la̍h-hán kóng, Góa ê kiáⁿ, Siōng-tè beh ka-kī pī-pān sio-chè ê iûⁿ-á; tùi hit-tia̍p nn̄g-lâng saⁿ-kap kiâⁿ. 9). In kàu Siōng-tè chí-sī i ê só͘-chāi; A-pek-la̍h-hán tī-hia khí tôaⁿ, chiong chhâ pâi-hó, pa̍k i ê kiáⁿ Í-sat, hē tī tôaⁿ--nih ê chhâ-téng. 10). A-pek-la̍h-hán chiū chhun-chhiú kia̍h-to, beh thâi i ê kiáⁿ. 11). Iâ-hô-hoa ê sù-chiá tùi thiⁿ kiò i kóng, A-pek-la̍h-hán, A-pek-la̍h-hán; i ìn kóng, Góa tī-chia. 12). Sù-chiá kóng, Lí m̄-thang tī chit ê gín-á ê sin-chiūⁿ hē-chhiú, ia̍h m̄-thang tùi i cháiⁿ-iūⁿ chòe; in-ūi góa taⁿ chai lí sī kèng-ùi Siōng-tè, ia̍h bô chiong lí ê kiáⁿ, chiū-sī lí to̍k-siⁿ--ê, lâu--teh, m̄-hō͘ góa. 13). A-pek-la̍h-hán kia̍h-ba̍k khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ āu-bīn ū chi̍t chiah iûⁿ-káng, kak tîⁿ tī kui-phō ê chhiū-á; A-pek-la̍h-hán chiū khì lia̍h hit chiah iûⁿ-káng lâi, hiàn chòe sio-chè, lâi thòe i ê kiáⁿ. 14). A-pek-la̍h-hán miâ hit ê só͘-chāi kiò Iâ-hô-hoa-í-le̍k; kàu kin-á-ji̍t lâng iáu teh kóng, Tī Iâ-hô-hoa ê soaⁿ beh pī-pān. 15). Iâ-hô-hoa ê sù-chiá tē-jī pái tùi thiⁿ kiò A-pek-la̍h-hán kóng, 16). Iâ-hô-hoa kóng, Lí í-keng kiâⁿ chit ê sū, bô lâu lí ê kiáⁿ, chiū-sī lí to̍k-siⁿ ê kiáⁿ, Góa chiū kí ka-kī chiù-chōa kóng, Góa sù-hok beh sù-hok lí, ke-thiⁿ beh ke-thiⁿ lí ê hō͘-è, chhin-chhiūⁿ thiⁿ-téng ê chhiⁿ, hái-piⁿ ê soa; lí ê hō͘-è beh tit-tio̍h chiah ê tùi-te̍k ê koan-ài. 18). Koh tōe-chiūⁿ bān-pang beh in-ūi lí ê hō͘-è tit-tio̍h hok-khì; in-ūi lí thiaⁿ-thàn Góa ê ōe. 19). Tùi hit-tia̍p A-pek-la̍h-hán tò--lâi i hiah ê siàu-liân lâng hia; in chiū saⁿ-kap khí-sin khì Pia̍t-sī-pa. A-pek-la̍h-hán chiū tiàm tī Pia̍t-sī-pa. 20). Chiah ê tāi-chì liáu-āu, ū lâng kā A-pek-la̍h-hán kóng, Bi̍t-ka kā lí ê sió-tī Ná-ho̍k siⁿ-kiáⁿ; tōa-ê O͘-su, 21). sió-tī Pò͘-su, kap A-lân ê lāu-pē, Ki-bó͘-lī; 22). kap Ki-siat, Hap-só, Pit-ta̍t, Ek-la̍h, Pí-thó͘-lī, (Pí-thó͘-lī siⁿ Lī-pek-ka). 23). Chí poeh-lâng lóng sī Bi̍t-ka kā A-pek-la̍h-hán ê sió-tī Ná-ho̍k siⁿ--ê. 24). Ná-ho̍k ê sòe-î, miâ Liû-má, siⁿ Thê-pat, Ka-hâm, Tha-hat, kap Má-ka.

[23] Sat-la̍h hióng-siū chi̍t-pah jī-cha̍p-chhit hè; che sī Sat-la̍h it-seng ê nî-hè. 2). Sat-la̍h sí tī Ka-lâm tōe ê Ki-lia̍t-a-pa, chiū-sī Hi-pek-lûn; A-pek-la̍h-hán lâi, ūi-tio̍h Sat-la̍h ai-siong thî-khàu. 3). Āu-lâi A-pek-la̍h-hán tùi sí-lâng ê bīn-chêng khí--lâi, kā Hek-lâng kóng, 4). Góa tī lín tiong-kan sī kià-ku ê chhut-gōa lâng; kiû lín tī-chia hō͘ góa chi̍t ê só͘-chāi chòe thióng-tōe, thang bâi-chòng góa ê sí-lâng, hō͘ góa bô koh khòaⁿ-kìⁿ i. 5). Hek-lâng ìn A-pek-la̍h-hán, kā i kóng, 6). Góa ê chú, chhiáⁿ thiaⁿ; lí tī goán tiong-kan chòe Siōng-tè ê bo̍k-pek; chhut-chāi lí tī goán ê thióng-tōe-lāi kéng tē-it-hó--ê, lâi bâi-chòng lí ê sí-lâng; goán bô chi̍t-lâng m̄ iông-ún lí tī i ê thióng-tōe-lāi bâi-chòng lí ê sí-lâng. 7). A-pek-la̍h-hán khí--lâi, tùi hit só͘-chāi ê lâng, chiū-sī Hek-cho̍k, àⁿ-io. 8). Tùi in kóng, Lín nā ū ì-sù beh hō͘ góa bâi-chòng góa ê sí-lâng, hō͘ góa bô koh khòaⁿ-kìⁿ i, chiū chhiáⁿ thiaⁿ góa, thòe góa kiû Só-hat ê kiáⁿ Í-hut-lûn, chiong i ê chhân-thâu Be̍k-pí-la̍h ê hia̍t hō͘ góa; i thang chiàu chiok-gia̍h ê kè-sò͘ bōe hō͘ góa; hō͘ góa tī lín tiong-kan ū gia̍p thang chòe bōng-tōe. 10). Tng-sî Í-hut-lûn chē tī Hek-lâng ê tiong-kan; tùi hit-tia̍p Hek-lâng Í-hut-lûn tī it-chhè ji̍p i ê siâⁿ-mn̂g ê Hek-lâng ê bīn-chêng, ìn A-pek-la̍h-hán, kóng, 11). M̄-bián, góa ê chú thiaⁿ góa; góa beh sàng lí hit khu chhân, liân hit lāi-bīn ê hia̍t ia̍h hō͘ lí; tī góa tâng-cho̍k ê lâng ê bīn-chêng, góa hō͘ lí, thang bâi-chòng lí ê sí-lâng. 12). A-pek-la̍h-hán chiū tī hit só͘-chāi ê peh-sìⁿ ê bīn-chêng àⁿ-io; 13). tī hit só͘-chāi peh-sìⁿ ê bīn-chêng, tùi Í-hut-lûn kóng, Lí nā khéng, chhiáⁿ thiaⁿ góa; góa beh chiong chhân ê kè-chîⁿ hō͘ lí, lí tio̍h siu; hō͘ góa thang tī-hia bâi-chòng góa ê sí-lâng. 14). Í-hut-lûn ìn A-pek-la̍h-hán kóng, 15). Góa ê chú, chhiáⁿ thiaⁿ góa; chhân ta̍t-tit gûn sì-pah sià-khek-le̍k, tī lí góa ê tiong-kan, beh sǹg sím-mi̍h? chòe lí bâi-chòng lí ê sí-lâng. 16). A-pek-la̍h-hán thiaⁿ Í-hut-lûn ê ōe, chiàu i tī Hek-lâng ê bīn-chêng só͘ kóng--ê, chiong bóe-bōe thong-ēng ê gûn, phêng sì-pah sià-khek-le̍k hō͘ Í-hut-lûn. 17). Tùi hit-tia̍p Í-hut-lûn ê chhân, tī Be̍k-pí-la̍h, Bān-lī ê thâu-chêng; hit khu chhân kap hí lāi-bīn ê hia̍t, kap chhân-lāi í-ki̍p sì-ûi it-chhè ê chhiū-ba̍k, 18). tī Hek-cho̍k lâng kap it-chhè ji̍p i ê siâⁿ-mn̂g ê lâng ê bīn-chêng, lóng tiāⁿ-tio̍h kui hō͘ A-pek-la̍h-hán chòe gia̍p. 19). Āu-lāi A-pek-la̍h-hán chiong i ê bó͘ Sat-la̍h bâi-chòng tī Ka-lâm tōe Bān-lī thâu-chêng ê Be̍k-pí-la̍h chhân--nih ê hia̍t; Bān-lī chiū-sī Hi-pek-lûn. 20). Tùi án-ni hit khu chhân kap chhân--nih ê hia̍t, tùi Hek-lâng tiāⁿ-tio̍h kui hō͘ A-pek-la̍h-hán chòe gia̍p, lâi chòe bōng-tōe.

[24] A-pek-la̍h-hán hè-siū tn̂g, nî-lāu; Iâ-hô-hoa tī it-chhè ê sū lóng sù-hok hō͘ A-pek-la̍h-hán. 2). A-peh-la̍h-hán tùi i ke-lāi koán-lí choân-gia̍p ê lāu lô͘-po̍k kóng, Chhiáⁿ chiong lí ê chhiú hē tī góa ê tōa-thúi-ē, góa beh kah lí kí Iâ-hô-hoa, chiū-sī thiⁿ ê Siōng-tè, tōe ê Siōng-tè, lâi chiù-chōa, góa khiā-khí Ka-lâm lâng ê tiong-kan, lí m̄-thang kā góa ê kiáⁿ chhōa in ê cha-bó͘-kiáⁿ chòe bó͘. 4). Lí tio̍h khì góa ê pún-tōe pún-cho̍k, kā góa ê kiáⁿ Í-sat chhōa chi̍t ê bó͘. 5). Lô͘-po̍k ìn i kóng, Siat-sú cha-bó͘-gín-á m̄-khéng tè góa lâi chit só͘-chāi, góa chiū tio̍h chiong lí ê kiáⁿ tòa tò--khì lí só͘ tùi hia chhut-lâi ê tōe mah? 6). A-pek-la̍h-hán kā i kóng, Lí tio̍h kín-sīn, m̄-thang chhōa góa ê kiáⁿ tò--khì hia; 7). thiⁿ ê Siōng-tè, Iâ-hô-hoa, bat chhōa góa lī-khui lāu-pē ê ke, kap pún-cho̍k ê tōe, tùi góa kóng-ōe, ia̍h tùi góa chiù-chōa kóng, Góa beh chiong chit ê tōe siúⁿ-sù lí ê hō͘-è; I beh chhe I ê sù-chiá tī lí ê bīn-chêng; lí chiū thang tùi hia kā góa ê kiáⁿ chhōa chi̍t ê bó͘. 8). Siat-sú cha-bó͘-gín-á m̄-khéng tè lí lâi, góa kah lí chiù ê chōa chiū kap lí bô kan-sia̍p; to̍k-to̍k m̄-thang tòa góa ê kiáⁿ tò--khì hia. 9). Lô͘-po̍k chiū chiong i ê chhiú hē tī chú-lâng A-pek-la̍h-hán ê tōa-thúi-ē; ūi-tio̍h chit ê sū tùi i chiù-chōa. 10). Hit ê lô͘-po̍k tùi i chú-lâng ê lo̍k-tô-tiong, chhú cha̍p-chiah lo̍k-tô, sòa tòa i chú-lâng ta̍k-iūⁿ ê châi-pó; khí-sin khì Bí-só͘-pho-tāi-bí, kàu Ná-ho̍k ê siâⁿ. 11). Ji̍t beh àm, chèng cha-bó͘-gín-á chhut-lâi chhiūⁿ chúi; i chiū hō͘ lo̍k-tô kūi tī siâⁿ-gōa ê chíⁿ-piⁿ. 12). I kóng, Góa ê chú-lâng A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí si-un hō͘ góa ê chú-lâng A-pek-la̍h-hán, hō͘ góa kin-á-ji̍t ū hó cho-gū. 13). Góa taⁿ khiā tī chíⁿ-piⁿ, siâⁿ-lāi lâng ê cha-bó͘-gín-á teh chhut-lâi chhiūⁿ chúi; 14). góa beh tùi chi̍t ê cha-bó͘-gín-á kóng, Chhiáⁿ pàng-lo̍h lí ê chúi-pân, hō͘ góa lim chúi, i nā kóng, Chhiáⁿ lim, góa ia̍h beh hō͘ lí ê lo̍k-tô lim; goān hit ê cha-bó͘-gín-á sī Lí só͘ tiāⁿ-tio̍h hō͘ lí ê lô͘-po̍k Í-sat chòe-bó͘; án-ni góa chiū chai Lí si-un hō͘ góa ê chú-lâng. 15). Ōe iáu kóng bē soah, Lī-pek-ka keng-thâu pē chúi-pân chhut-lâi, i sī Pí-thó͘-lī siⁿ--ê; Pí-thó͘-lī sī A-pek-la̍h-hán ê sio-tī Ná-ho̍k ê bó͘ Bi̍t-ka ê kiáⁿ. 16). Hit ê cha-bó͘-gín-á bīn-māu ke̍k-kî súi, iáu sī chāi-sek-lú, ia̍h bē-bat ū lâng chhin-kūn i; i lo̍h-khì chíⁿ-piⁿ, chhiūⁿ-móa i ê pân chiū khí-lâi. 17). Lô͘-po̍k cháu chìn-chêng ngiâ-chih i kóng, Kiû lí chiong pân-lāi ê chúi tām-po̍h-á góa lim. 18). Cha-bó͘-gín-á kóng, Góa ê chú, chhiáⁿ lim; chiū kóaⁿ-kín pàng chúi-pân lo̍h-lâi, khòa tī chhiú--nih, hō͘ i lim. 19). Hō͘ i lim bêng-pe̍k, koh kóng, Góa ia̍h beh kā lí ê lo̍k-tô chhiūⁿ chúi, hō͘ in lim kàu-gia̍h. 20). I chiū kóaⁿ-kín chiong pân-lāi ê chúi piàⁿ tī chô--nih; koh cháu kàu chíⁿ--nih chhiūⁿ chúi chiū kā i só͘ ū ê lo̍k-tô chhiūⁿ. 21). Hit ê lâng chù-ba̍k khòaⁿ--i, tiām-tiām bô kóng-ōe, ài chai Iâ-hô-hoa siúⁿ-sù i sūn-sū ê lō͘ á-bô. 22). Lo̍k-tô lim bêng-pe̍k, hit-lâng chiū the̍h chi̍t ê kim-khoân, tāng pòaⁿ sià-khek-le̍k, nn̄g ê kim chhiú-khoân, tāng cha̍p sià-khek-le̍k hō͘ hit ê cha-bó͘-gín-á; 23). kóng, Lí sī chī-chūi ê cha-bó͘-kiáⁿ? chhiáⁿ kā góa kóng; lín lāu-pē ê ke, ū só͘-chāi thang hō͘ goán hioh á-bô? 24). I chiū kā i kóng, Góa sī Bi̍t-ka tùi Ná-ho̍k só͘ siⁿ ê kiáⁿ, Pí-thó͘-lī ê cha-bó͘-kiáⁿ. 25). I koh tùi i kóng, Goán ū chháu-liāu bí-niû chhiong-chiok; ia̍h ū só͘-chāi thang hioh. 26). Hit-lâng chiū àⁿ-thâu kèng-pài Iâ-hô-hoa, kóng, 27). Tio̍h o-ló góa ê chú A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa; I ēng chû-ài sêng-si̍t khoán-thāi góa ê chú-lâng, lóng bô thêng-chí; lūn-kàu góa, Iâ-hô-hoa tī lō͘-chiūⁿ ín-chhōa góa kàu góa ê chú-lâng hiaⁿ-tī ê ke. 28). Cha-bó͘-gín-á cháu tò--khì, chiàu chiah ê ōe kā in lāu-bú thong-ke ê lâng kóng. 29). Lī-pek-ka ū chi̍t ê hiaⁿ, miâ kiò La̍h-pan, i chhut-khì khì chíⁿ-pīⁿ, chiū-kūn hit-lâng. 30). I khòaⁿ-kìⁿ hit ê khoân, koh khòaⁿ-kìⁿ chhiú-khoân tī in sió-bē ê chhiú; ia̍h thiaⁿ-kìⁿ in sió-bē Lī-pek-ka ê ōe, kóng, Hit-lâng tùi góa kóng án-ni, án-ni; i chiū khì hit-lâng hia, khòaⁿ-kìⁿ hit-lâng iáu khiā tī lo̍k-tô piⁿ, óa-kūn chúi-chíⁿ. 31). Chiū kā i kóng, Lí chit ê tit-tio̍h Iâ-hô-hoa sù-hok--ê, chhiáⁿ ji̍p--lâi, siáⁿ-sū khiā tī gōa-bīn? Góa í-keng pī-pān chhù, kap lo̍k-tô ê só͘-chāi. 32). Hit-lâng chiū ji̍p i ê chhù, i chiū tháu lo̍k-tô só͘ chài-ê, koh ēng chháu-liāu bí-niû chhī lo̍k-tô; phâng chúi hō͘ hit-lâng í-ki̍p kun-tè ê lâng sóe kha. 33). Chiong chia̍h-mi̍h pâi tī i ê bīn-chêng, hō͘ i chia̍h; chóng-sī i kóng, Góa bô beh chia̍h, thèng-hāu góa kóng-bêng góa ê sù-bēng. La̍h-pan kóng, Chhiáⁿ lí kóng. 34). I chiū kóng, Góa sī A-pek-la̍h-hán ê lô͘-po̍k. 35). Iâ-hô-hoa tōa-tōa sù-hok tī góa ê chú-lâng, hō͘ i heng-ōng, koh hō͘ i iûⁿ, gû, gûn, kim, lô͘-po̍k, lú-pī, lo̍k-tô kap lû. 36). Góa ê chú-lâng ê bó͘ Sat-la̍h, nî-lāu ê sî, kā góa ê chú-lâng siⁿ chi̍t ê kiáⁿ; góa ê chú-lâng ia̍h chiong it-chhè só͘-ū--ê hō͘ chit ê kiáⁿ. 37). Góa ê chú-lâng kah góa chiù-chōa kóng, Góa khiā-khí Ka-lâm lâng ê tōe, lí m̄-thang kā góa ê kiáⁿ chhōa in ê cha-bó͘-kiáⁿ chòe bó͘. 38). Lí tio̍h khì góa ê lāu-pē ê ke, góa pún-cho̍k hia, kā góa ê kiáⁿ chhōa chi̍t ê bó͘. 39). Góa tùi góa ê chú-lâng kóng, Kiaⁿ-liáu cha-bó͘-gín-á m̄-khéng tè góa lâi. 40). I chiū kā góa kóng, Góa só͘ ho̍k-sāi ê Iâ-hô-hoa beh chhe I ê sù-chiá kap lí saⁿ-kap khì, hō͘ lí sūn-sū ê lō͘, lí chiū thang tùi góa ê chong-cho̍k, góa ê pē ê ke, kā góa ê kiáⁿ chhōa chi̍t ê bó͘; 41). to̍k-to̍k ài lí kàu góa pún-cho̍k hia, góa kah lí só͘ chiù ê chōa, chiū kap lí bô kan-gia̍p; in nā m̄ hō͘ lí, góa kah lí chiù ê chōa, ia̍h kap lí bô kan-sia̍p. 42). Kin-á-ji̍t góa kàu chíⁿ-piⁿ, kóng, Góa ê chú-lâng A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ah, Lí nā hō͘ góa só͘ kiâⁿ ê lō͘ sūn-sū; 43). góa taⁿ khiā tī chúi-chíⁿ-piⁿ, tùi chi̍t ê chhut-lâi chhiūⁿ chúi ê cha-bó͘-gín-á kóng, Chhiáⁿ lí chiong lí pân--nih ê chúi tām-po̍h hō͘ góa lim; 44). i nā kóng, Chòe lí lim, góa ia̍h beh kā lí ê lo̍k-tô chhiūⁿ chúi; goān hit ê cha-bó͘-gín-á chòe Iâ-hô-hoa só͘ tiāⁿ-tio̍h hō͘ góa ê chú-lâng ê kiáⁿ chòe bó͘--ê. 45). Góa sim-lāi ê ōe iáu kóng bē liáu, Lī-pek-ka chiū chhut-lâi, keng-thâu-téng pē chúi-pân; lo̍h-khì chíⁿ-piⁿ chhiūⁿ chúi; góa chiū kā i kóng, Chhiáⁿ lí hō͘ góa lim. 46). I chiū kóaⁿ-kín tùi keng-thâu-téng pàng-lo̍h chúi-pân, kóng, Chhiáⁿ lim, góa ia̍h hō͘ lí ê lo̍k-tô lim; góa chiū lim, i ia̍h hō͘ góa ê lo̍k-tô lim. 47). Góa koh mn̄g i kóng, Lí sī chī-chūi ê cha-bó͘-kiáⁿ? I ìn kóng, Góa sī Bi̍t-ka tùi Ná-ho̍k só͘ siⁿ ê kiáⁿ, Pí-thó͘-lī, ê cha-bó͘-kiáⁿ; góa chiū chiong khoân kòa tī i ê phīⁿ, chhiú-khoân kòa tī i ê chhiú. 48). Góa chiū àⁿ-thâu pài Iâ-hô-hoa, o-ló góa ê chú A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa; in-ūi I chhōa góa kiâⁿ tú-hó ê lō͘, hō͘ góa tit-tio̍h góa ê chú ê sió-tī ê cha-bó͘-sun lâi hō͘ i ê kiáⁿ. 49). Taⁿ lín nā beh ēng chû-ài sêng-si̍t khoán-thāi góa ê chú-lâng, chiū kā góa kóng; nā m̄, ia̍h kā góa kóng; hō͘ góa hó thang ǹg-chó á-sī ǹg-iū. 50). La̍h-pan kap Pí-thó͘-lī ìn kóng, Tāi-chì chhut tī Iâ-hô-hoa, goán bōe-ōe tùi lí kóng hó á pháiⁿ. 51). Lí khòaⁿ, Lī-pek-ka tī lí ê bīn-chêng, thang chiong i chhōa--khì, hō͘ lí ê chú-lâng ê kiáⁿ chòe bó͘, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ kóng. 52). A-pek-la̍h-hán ê lô͘-po̍k thiaⁿ-kìⁿ in chiah ê ōe, chiū ǹg Iâ-hô-hoa phak tī tōe--nih. 53). Hit-tia̍p lô͘-po̍k the̍h-chhut gûn-khì kim-khì kap i-ho̍k sàng Lī-pek-ka; koh chiong pó-mi̍h sàng i ê hiaⁿ kap i ê lāu-bú. 54). Lô͘-po̍k kap tè i ê lâng lim-chia̍h hioh-mî; thàu-chá khí-lâi, chiū kóng, Chhiáⁿ chhe góa tò-khì góa ê chú-lâng hia. 55). Lī-pek-ka ê hiaⁿ kap i ê lāu-bú kóng, Iông-ún cha-bó͘-gín-á kap goán tiàm kúi-ji̍t, siāng-chió cha̍p-ji̍t, jiân-āu i thang khì. 56). I tùi in kóng, M̄-thang chó͘-tòng góa, Iâ-hô-hoa í-keng hō͘ góa sūn-sū ê lō͘; chhiáⁿ chhe góa khì, hō͘ góa tò-khì góa ê chú-lâng hia. 57). In kóng, Goán kiò cha-bó͘-gín-á lâi, thàm i ê ōe-ì. 58). Chiū kiò Lī-pek-ka lâi, mn̄g i kóng, Lí beh kap chit-lâng khì mah? i kóng, Góa beh khì. 59). In chiū chhe sió-bē Lī-pek-ka, kap i ê leng-bú, kap A-pek-la̍h-hán ê lô͘-po̍k, í-ki̍p tè i ê lâng khì. 60). In chiū kā Lī-pek-ka chiok-hok, tùi i kóng, Goán sió-bē ah, goān lí chòe chheng-bān lâng ê lāu-bú, goān lí ê hō͘-è tit-tio̍h tùi-te̍k ê koan-ài. 61). Lī-pek-ka kap i ê lú-pī khí-lâi khiâ lo̍k-tô, tè hit ê lâng; lô͘-po̍k chiū chhōa Lī-pek-ka khì. 62). Í-sat khiā-khí tī Lâm-tōe, hit-sî tùi Pí-jíⁿ-la̍h-hái-lâi ê lō͘ lâi. 63). Ji̍t beh àm, Í-sat chhut-lâi tī chhân--nih, chēng-chēng teh siūⁿ, kia̍h-ba̍k chi̍t-ē khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ lo̍k-tô lâi. 64). Lī-pek-ka khòaⁿ-kìⁿ Í-sat, chiū tùi lo̍k-tô lo̍h-lâi. 65). Mn̄g hit ê lô͘-po̍k kóng, Tī chhân--nih kiâⁿ-lâi ngiâ-chih lán--ê sī chī-chūi? Lô͘-po̍k kóng, Sī góa ê chú-lâng. Lī-pek-ka chiū the̍h phè ka-kī tà. 66). Lô͘-po̍k chiong só͘ chòe it-chhè ê sū, kā Í-sat kóng. 67). Í-sat chiū khan Lī-pek-ka ji̍p i ê lāu-bú Sat-la̍h ê pò͘-pîⁿ, chhōa i chòe bó͘; koh chin thiàⁿ i. Í-sat tùi lāu-bú sí-āu, kàu chit-tia̍p chiah tit-tio̍h an-ùi.

[25] A-pek-la̍h-hán koh chhōa chi̍t ê bó͘, miâ kiò Ki-thó͘-la̍h. 2). Ki-thó͘-la̍h kā i siⁿ Sim-lân, Iok-san, Bí-tàn, Bí-tiân, I-si-pa, Su-a. 3). Iok-san siⁿ Sī-pa kap Tí-tàn. Tí-tàn ê kiáⁿ-sun sī A-su-lī cho̍k, Lī-to͘-sī cho̍k, kap Lī-o͘-bí cho̍k. 4). Bí-tiân ê kiáⁿ sī Í-hoat, Í-hut, Hap-lo̍k, A-pí-tāi, Í-le̍k-tāi; chiah-ê lóng sī Ki-thó͘-la̍h ê kiáⁿ. 5). A-pek-la̍h-hán chiong it-chhè só͘-ū--ê hō͘ Í-sat. 6). A-pek-la̍h-hán chiong châi-but pun hō͘ i chiah ê sóe-î ê kiáⁿ; thàn i pún-sin iáu oa̍h ê sî, chhe in lī-khui i ê kiáⁿ Í-sat khì tang--sì, kàu tang-pêng ê tōe. 7). A-pek-la̍h-hán it-seng ê nî-ji̍t sī chi̍t-pah chhit-cha̍p gō͘ hè. 8). A-pek-la̍h-hán chia̍h tn̂g hè-siū, chiâⁿ-chòe lāu-lâng, nî-hè móa-chiok, tn̄g-khùi sí, tò-chó͘. 9). I ê kiáⁿ Í-sat, Í-si̍t-má-lī, chiong i bâi-chòng tī Be̍k-pí-la̍h ê hia̍t; chit ê hia̍t tī Bān-lī ê thâu-chêng, Hek-lâng Só-hat ê kiáⁿ Í-hut-lûn ê chhân-tiong, 10). chiū-sī A-pek-la̍h-hán tùi Hek-lâng só͘ bóe hit khu chhân. A-pek-la̍h-hán kap i ê bó͘ Sat-la̍h lóng bâi-chòng tī-hia. 11). A-pek-la̍h-hán sí liáu-āu, Siōng-tè sù-hok hō͘ i ê kiáⁿ Í-sat; Í-sat óa-kūn Pí-jíⁿ-la̍h-hái-lâi khiā-khí. 12). A-pek-la̍h-hán ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī ê sè-hē, kì tī ē-tóe: Í-si̍t-má-lī chiū-sī Sat-la̍h ê lú-pī Ai-ki̍p lâng Hā-kah tùi A-pek-la̍h-hán só͘ siⁿ--ê. 13). Í-si̍t-má-lī chiah ê kiáⁿ ê miâ, chiàu i ê miâ-jī sè-hē, chhin-chhiūⁿ ē-tóe: Í-si̍t-má-lī ê tōa-kiáⁿ Nî-pâi-iok; koh ū Ki-ta̍t, A-tek-pia̍t, Bí-pí-sam; 14). Bí-si-má, Tō͘-má, Má-sat; 15). Hap-tāi, Thê-má, I-tu̍t, Ná-hui-si, Ki-tí-má; 16). chiah-ê chiū-sī Í-si̍t-má-lī ê kiáⁿ ê miâ; chiàu in ê hiuⁿ-chhng iâⁿ-chē, chòe cha̍p-jī cho̍k ê cho̍k-tiúⁿ. 17). Í-si̍t-má-lī it-seng hè-siū, chi̍t-pah saⁿ-cha̍p chhit; khùi-tn̄g sí chiū tò-chó͘. 18). I ê kiáⁿ-sun tòa tī Hap-hui-la̍h kàu Ai-ki̍p thâu-chêng ê Su-jíⁿ, beh khì A-su̍t ê lō͘; khiā-khí tī i chèng hiaⁿ-tī ê thâu-chêng. 19). A-pek-la̍h-hán ê kiáⁿ Í-sat ê sè-hē, kì tī ē-tóe: A-pek-la̍h-hán siⁿ Í-sat; Í-sat chhōa Lī-pek-ka chòe bó͘ ê sî, tú-á sì-cha̍p hè. I sī Pa-tàn-a-lân tōe ê A-lân lâng Pí-thó͘-lī ê cha-bó͘-kiáⁿ, A-lân lâng La̍h-pan ê sió-bē. 21). Í-sat in-ūi i ê bó͘ bô siⁿ-kiáⁿ, thòe i kî-kiû Iâ-hô-hoa; Iâ-hô-hoa ún-chún i só͘ kiû; i ê bó͘ Lī-pek-ka chiū hoâi-īn. 22). gín-á tī i ê pak-lāi saⁿ-khoeh; i chiū kóng, Nā sī chit-khoán, góa mi̍h-sái án-ni? Chiū khì mn̄g Iâ-hô-hoa. 23). Iâ-hô-hoa kā i kóng, Nn̄g-kok tī lí pak-lāi, nn̄g-cho̍k beh tùi lí ê sin-khu chhut; chit-cho̍k beh khah-kiông hit-cho̍k; sī-tōa-ê beh ho̍k-sāi sī-sòe-ê. 24). Seng-sán ê ji̍t-kî kàu, kó-jiân pak-lāi sī siang-siⁿ--ê. 25). Thâu-chi̍t-ê chhut-lâi--ê, sin-thé âng-âng, thong sin-khu chhin-chhiūⁿ phê-á-saⁿ; chiū kā i hō-miâ chòe Í-sò. 26). Tè-āu i ê sió-tī koh chhut-lâi, i ê chhiú khîⁿ Í-sò ê kha-āu-tiⁿ; chiū kā i hō-miâ kiò Ngá-kok. Nn̄g ê kiáⁿ chhut-sì ê sî, Í-sat tú-á la̍k-cha̍p hè. 27). Nn̄g ê gín-á chiām-chiām tōa; Í-sò gâu phah-la̍h, siông-siông tī soaⁿ-iá; Ngá-kok chòe-lâng thiâm-chēng, siông-siông tòa pò͘-pîⁿ-lāi. 28). Í-sat thiàⁿ Í-sò, in-ūi siông-siông chia̍h i ê iá-bī. Lī-pek-ka thiàⁿ Ngá-kok. 29). Ū chi̍t ji̍t Ngá-kok chú-thng, Í-sò tùi soaⁿ-iá tò-lâi, ià-siān kàu-ke̍k. 30). Í-sò tùi Ngá-kok kóng, Góa chin ià-siān, kiû lí ēng chit ê âng ê thng hō͘ góa chia̍h; in-ūi án-ni Í-sò ia̍h miâ kiò Í-tong. 31). Ngá-kok kóng, Lí kin-á-ji̍t ēng tōa-kiáⁿ ê bêng-hūn bōe hō͘ góa. 32). Í-sò kóng, Góa to beh sí lah; chit ê tōa-kiáⁿ ê bêng-hūn, tùi tī góa ū siáⁿ lī-ek? 33). Ngá-kok kóng, Kin-á-ji̍t lí tio̍h tùi góa chiù-chōa. I chiū tùi i chiù-chōa, chiong tōa-kiáⁿ ê bêng-hūn bōe hō͘ Ngá-kok. 34). Ngá-kok chiū chiong piáⁿ kap âng-tāu-thng hō͘ Í-sò; i chiū lim-chia̍h, khí-lâi chòe i khì; che chiū-sī Í-sò khòaⁿ-khin tōa-kiáⁿ ê bêng-hūn.

[26] A-pek-la̍h-hán ê sî, thâu-chi̍t-pái ki-hng í-āu, hit só͘-chāi koh ū ki-hng. Í-sat chiū khì Ki-la̍h-jíⁿ, kàu Hui-lī-sū ê ông A-pí-bí-le̍k hia. 2). Iâ-hô-hoa tùi i chhut-hiān kóng, Lí m̄-thang lo̍h-khì Ai-ki̍p, tio̍h tòa tī Góa só͘ chí-sī lí ê tōe. 3). Lí kià-ku tī chit ê tōe, Góa beh kap lí tī-teh, sù-hok lí; in-ūi Góa beh chiong chiah ê tōe lóng hō͘ lí, kap lí ê hō͘-è; Góa beh kian-kò͘ Góa tùi lí ê pē A-pek-la̍h-hán só͘ chiù ê chōa. 4). Góa beh ke-thiⁿ lí ê hō͘-è, chhin-chhiūⁿ thiⁿ--nih ê chhiⁿ hiah-chōe; koh beh chiong chiah ê tōe lóng hō͘ lí ê hō͘-è; koh tōe-chiūⁿ bān-kok beh in-ūi lí ê hō͘-è tit-tio̍h hok-khì. 5). Sī in-ūi A-pek-la̍h-hán thiaⁿ Góa ê ōe, siú Góa ê hoan-hù, Góa ê bēng-lēng, Góa ê lu̍t-lē, góa ê hoat-tō͘. 6). Í-sat khiā-khí Ki-la̍h-jíⁿ . 7). Hit só͘-chāi ê lâng mn̄g kàu i ê bó͘; i chiū kóng, I sī góa ê sió-bē; m̄-káⁿ kóng, Sī góa ê bó͘; sim-lāi siūⁿ, Kiaⁿ-liáu hit só͘-chāi ê lâng ūi-tio̍h Lī-pek-ka ê iân-kò͘ thâi góa; in-ūi i bīn-māu chin súi. 8). I tī-hia í-keng kú, Hui-lī-sū ông, A-pí-bí-le̍k, tùi thang-á khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ Í-sat kap i ê bó͘ Lī-pek-ka teh kún-chhiò. 9). A-pí-bí-le̍k kiò Í-sat lâi, kā i kóng, I si̍t-chāi sī lí ê bó͘; lí siáⁿ-sū kóng, i sī góa ê sió-bē? Í-sat kóng, Góa sim-lāi siūⁿ, kiaⁿ-liáu góa ūi-tio̍h i lâi sí. 10). A-pí-bí-le̍k kóng, Lí tùi goán só͘-chòe--ê sī sím-mi̍h sū? peh-sìⁿ ê tiong-kan, hiám-hiám ū lâng kap lí ê bó͘ saⁿ-kap khùn; lí chiū hō͘ goán hām-lo̍h chōe. 11). Tùi hit-tia̍p A-pí-bí-le̍k chiū hoan-hù chèng peh-sìⁿ kóng, Hoān-nā kha̍p-tio̍h chit-lâng kap i ê bó͘--ê, tiāⁿ-tio̍h beh hō͘ i sí. 12). Í-sat tī hit só͘-chāi chèng-choh, hit-nî tit-tio̍h pah-pē; Iâ-hô-hoa sù i hok-khì. 13). I chiū chiâⁿ-chòe tōa, ná-kú ná-tōa, kàu chiâⁿ-chòe tōa hù-hō͘. 14). I ū iûⁿ-kûn gû-kûn, ia̍h ū chōe-chōe lô͘-po̍k; Hui-lī-sū lâng chiū oàn-tò͘ i. 15). Tng i ê lāu-pē A-pek-la̍h-hán tī-teh ê ji̍t, i ê lāu-pē ê lô͘-po̍k só͘ khui ê chíⁿ, Hui-lī-sū lâng lóng kā i that--khì, ēng thô͘ thūn-móa. 16). A-pí-bí-le̍k kā Í-sat kóng, Lí tio̍h lī-khui goán khì, in-ūi lí pí goán chám-jiân khah kiông-sēng. 17). Í-sat chiū lī-khui hia, tī Ki-la̍h-jíⁿ ê soaⁿ-kok tah pò͘-pîⁿ, tiàm hia khiā-khí. 18). Tng i ê lāu-pē A-pek-la̍h-hán tī-teh ê ji̍t, só͘ khui hiah ê chúi-chíⁿ, kàu A-pek-la̍h-hán sí-āu, hō͘ Hui-lī-sū lâng thūn--khì; Í-sat têng-chài kā i khui; iû-goân chiàu in lāu-pē só͘ hō ê miâ lâi miâ hiah ê chíⁿ. 19). Í-sat ê lô͘-po̍k tī soaⁿ-kok teh ku̍t, tú-tio̍h chi̍t ê oa̍h-chúi ê chíⁿ. 20). Ki-la̍h-jíⁿ ê bo̍k-chiá kap Í-sat ê bo̍k-chiá saⁿ-chiⁿ, kóng Chit ê chúi sī goán-ê. Í-sat chiū hō hit ê chíⁿ ê miâ kiò Ai-sek; in-ūi in kap i saⁿ-chiⁿ. 21). In koh khui chi̍t ê chíⁿ, ūi chit ê chíⁿ koh saⁿ-chiⁿ; chiū kiò i ê miâ Se-thê-ná. 22). Lī-khui hia koh khui chi̍t ê chíⁿ; in bô ūi chit ê chíⁿ koh saⁿ-chiⁿ; chiū kā i hō miâ Lī-hô-pok; sī kóng, Iâ-hô-hoa taⁿ hō͘ goán khui-khoah ê tōe; goán beh tī chit ê tōe heng-ōng. 23). Í-sat tùi hia chiūⁿ-khì Pia̍t-sī-pa. 24). Hit-mî Iâ-hô-hoa tùi i chhut-hiān kóng, Góa sī lí ê lāu-pē A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè, m̄-bián kiaⁿ; in-ūi Góa kap lí tī-teh, beh sù-hok lí, hō͘ lí ê hō͘-è heng-ōng, lóng sī ūi-tio̍h Góa ê lô͘-po̍k A-pek-la̍h-hán ê iân-kò͘. 25). I chiū tī-hia khí chi̍t chō tôaⁿ, kiû-kiò Iâ-hô-hoa ê miâ, tī-hia tah i ê pò͘-pîⁿ. Í-sat ê lô͘-po̍k chiū tī-hia khui chi̍t ê chíⁿ. 26). A-pí-bí-le̍k kap i ê pêng-iú A-hō͘-sat í-ki̍p i ê kun-tiúⁿ Hui-kok, tùi Ki-la̍h-jíⁿ lâi kìⁿ--i. 27). Í-sat tùi in kóng, Lín kì-jiân oàn-hūn góa, kah góa lī-khui lín; taⁿ siáⁿ-sū lâi góa chia? 28). In kóng, Goán bêng-bêng khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa kap lí tī-teh, m̄-ta̍t--tio̍h lán tiong-kan lí goán chiù-chōa, hō͘ goán kap lí li̍p-iok; 29). lí bô hāi goán, chhin-chhiūⁿ goán bē-bat kha̍p-tio̍h lí, to̍k-to̍k hó khoán-thāi lí, sàng lí an-jiân tò-khì; taⁿ lí sī Iâ-hô-hoa sù-hok--ê. 30). Í-sat chiū ūi in siat iân-sia̍h, in chiū chia̍h chiū lim. 31). Thàu-chá khí-lâi, tāi-ke chiù-chōa; Í-sat sàng in khí-sin, in chiū an-jiân lī-khui i khì. 32). Siâng hit-ji̍t, Í-sat ê lô͘-po̍k lâi, chiong in khui-chíⁿ ê sū thong-ti i; kóng, Goán tit-tio̍h chúi lah. 33). I chiū kiò hit ê chíⁿ ê miâ kiò Sī-pa; só͘-í kàu kin-á-ji̍t hit ê siâⁿ ê miâ kiò-chòe Pia̍t-sī-pa. 34). Í-sò sì-cha̍p hè ê sî, chhōa Hek-lâng Pí-lī ê cha-bó͘-kiáⁿ Iû-tek, kap Hek-lâng Í-lûn ê cha-bó͘-kiáⁿ Pa-si̍t-boat chòe bó͘. Chí nn̄g ê hū-jîn-lâng siông-siông hō͘ Í-sat kap Lī-pek-ka sim-lāi tōa iu-hūn.

[27] Í-sat nî-lāu, ba̍k-chiu hoe bōe khòaⁿ-kìⁿ, chiū kiò i ê tōa-kiáⁿ Í-sò lâi, kā i kóng, Góa ê kiáⁿ ah; i ìn kóng, Góa tī-chia. 2). Kóng, Góa taⁿ lāu lah, m̄-chai tah-lo̍h chi̍t-ji̍t beh sí. 3). Taⁿ kia̍h lí ê ke-si, chiū-sī chìⁿ-tē kap keng, khì soaⁿ--nih, kā góa phah-la̍h, 4). chiàu góa só͘ kah-ì ê, chú hō͘ i hó chu-bī, phâng-lâi hō͘ góa, góa thang chia̍h; hō͘ góa tī bē sí ê tāi-seng kā lí chiok-hok. 5). Í-sat kā i ê kiáⁿ Í-sò kóng-ōe ê sî, Lī-pek-ka thiaⁿ-kìⁿ. Í-sò khì soaⁿ--nih beh phah-la̍h, thang tòa tò--lâi. 6). Lī-pek-ka chiū tùi i ê kiáⁿ Ngá-kok kóng, Lí khòaⁿ, góa thiaⁿ-kìⁿ lín lāu-pē kā lí ê hiaⁿ Í-sò kóng, Lí chiong iá-siù kā góa tòa--lâi, kā góa chú hō͘ i hó chu-bī, hō͘ góa chia̍h; góa beh tī bē sí ê tāi-seng, tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng kā lí chiok-hok. 8). Taⁿ góa ê kiáⁿ, lí tio̍h thiaⁿ góa ê ōe, chiàu góa só͘ hoan-hù lí--ê. 9). Lí khì iûⁿ-kûn hia, kā góa lia̍h nn̄g chiah pûi ê soaⁿ-iûⁿ-á lâi; góa beh kā lí ê lāu-pē chú hó ê bī-sò͘, chiàu i só͘ kah-ì--ê. 10). Lí phang--khì lín lāu-pē hia, hō͘ i chia̍h; hō͘ i tī bē sí ê tāi-seng kā lí chiok-hok. 11). Ngá-kok tùi i ê lāu-bú Lī-pek-ka kóng, M̄-kú góa ê hiaⁿ Í-sò sin-khu ū mn̂g, góa sī kng-ku̍t. 12). Siat-sú góa ê lāu-pē bong-tio̍h góa, beh khòaⁿ góa chòe khi-phiàn lâng--ê, góa chiū chio chiù-chó͘; bô tit-tio̍h chiok-hok. 13). I ê lāu-bú kóng, Góa ê kiáⁿ ah, lí chio ê chiù-chó͘ kui tī góa; chòe lí thiaⁿ góa ê ōe, khì lia̍h lâi hō͘ góa. 14). I chiū khì lia̍h lâi hō͘ i ê lāu-bú; lāu-bú chiū chú hó ê chu-bī, chiàu lāu-pē só͘ kah-ì--ê. 15). Lī-pek-ka koh hiahⁿ tōa-kiáⁿ Í-sò siu tī i ke-lāi ê súi-saⁿ, kā i ê sóe-kiáⁿ Ngá-kok chhēng. 16). Koh ēng soaⁿ-iûⁿ-á phê pau Ngá-kok ê chhiú, kap i ām-kún kng-ku̍t ê ūi. 17). Chiū chiong só͘ chú ê hó chu-bī kap piáⁿ, hē tī i ê kiáⁿ Ngá-kok ê chhiú. 18). Ngá-kok kàu in lāu-pē hia, kóng, Góa ê pē ah; i kóng, Góa tī-chia; góa ê kiáⁿ; lí sī chī-chūi? 19). Ngá-kok tùi i ê lāu-pē kóng, Góa sī lí ê tōa-kiáⁿ Í-sò; góa í-keng chiàu lí só͘ hoan-hù góa--ê khì kiâⁿ; chhiáⁿ lí khí-lâi chē, chia̍h góa só͘ phah-tio̍h--ê, hó thang kā góa chiok-hok. 20). Í-sat tùi i ê kiáⁿ kóng, Góa ê kiáⁿ, lí cháiⁿ-iūⁿ chiah khoài tit-tio̍h? I kóng, In-ūi lí ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa hō͘ góa hó cho-gū lâi tit-tio̍h. 21). Í-sat kā Ngá-kok kóng, Góa ê kiáⁿ ah, lí kūn-óa--lâi, góa beh bong lí, khòaⁿ lí chin-chiàⁿ sī góa ê kiáⁿ Í-sò, á m̄-sī. 22). Ngá-kok chiū óa-kūn i ê lāu-pē Í-sat; i chiū bong i kóng, Siaⁿ, sī Ngá-kok ê siaⁿ; chhiú, sī Í-sò ê chhiú. 23). Í-sat hun-piat bōe bêng, in-ūi i ê chhiú ū mn̂g, chhin-chhiūⁿ i ê hiaⁿ Í-sò ê chhiú; chiū kā i chiok-hok. 24). Koh kóng, Lí chin-chiàⁿ sī góa ê kiáⁿ Í-sò mah? I kóng, Góa sī. 25). Í-sat kóng, Phâng-lâi hō͘ góa, góa beh chia̍h góa ê kiáⁿ só͘ tit-tio̍h ê iá-bī, hó thang kā lí chiok-hok. Chiū phâng hō͘ i, i chiū chia̍h; ia̍h phâng chiú hō͘ i, i chiū lim. 26). I ê lāu-pē Í-sat tùi i kóng, Góa ê kiáⁿ chìn-chêng lâi chim góa. 27). I chiū chìn-chêng, chim i ê lāu-pē; i ê lāu-pē phīⁿ-tio̍h i ê saⁿ ê phang-bī, chiū kā i chiok-hok kóng: Góa ê kiáⁿ ê phang-bī, Chhin-chhiūⁿ Iâ-hô-hoa sù-hok ê chhân ê phang-bī; 28). Goān Siōng-tè siúⁿ-sù lí thiⁿ-téng ê kam-lō͘; Sè-chiūⁿ ê pûi-tōe, Gō͘-kak kap sin ê chiú chin-chōe; 29). Chèng peh-sìⁿ ho̍k-sāi lí, Lia̍t-kok kūi-pài lí, Lí chòe lí hiaⁿ-tī ê chú, Lí ê lāu-bú ê kiáⁿ kūi-pài lí; Chiù-chó͘ lí--ê siū chiù-chó͘, Chiok-hok lí--ê tit-tio̍h hok-khì. 30). Í-sat kā Ngá-kok chiok-hok bêng-pe̍k, Ngá-kok tú-tú tùi i ê lāu-pē Í-sat hia chhut-lâi, i ê hiaⁿ Í-sò phah-la̍h tò--lâi. 31). I ia̍h chú hó ê bī-sò͘, phâng-lâi hō͘ i ê lāu-pē, kóng, góa ê pē ah, chhiáⁿ khí-lâi chia̍h kiáⁿ só͘ phah--tio̍h-ê, hó thang kā góa chiok-hok. 32). I ê lāu-pē Í-sat kā i kóng, Lí sī chī-chūi? I kóng, Góa sī lí ê kiáⁿ, chiū-sī lí ê tōa-kiáⁿ, Í-sò. 33). Í-sat tōa-kiaⁿ, ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, kóng, He sī chī-chūi, lí bē lâi ê tāi-seng, phâng i só͘ phah--tio̍h-ê lâi hō͘ góa; góa chia̍h i, kā i chiok-hok? i tek-khak beh tit-tio̍h hok-khì. 34). Í-sò thiaⁿ-kìⁿ lāu-pē ê ōe, khui-siaⁿ kiò-khó͘ tōa-khàu; tùi i ê lāu-pē kóng, Góa ê pē ah, góa, lí ia̍h tio̍h kā góa chiok-hok. 35). Í-sat kóng, Lí ê sió-tī ēng khúi-kè lâi, chhiúⁿ lí ê hok-hūn. 36). Í-sò kóng, I miâ-chòe Ngá-kok, kiám bô chin ha̍p mah? i khi-phiàn góa nn̄g-pái; chêng chhiúⁿ góa tōa-kiáⁿ ê bêng-hūn; lí khòaⁿ, taⁿ i koh chhiúⁿ góa ê hok-hūn. Koh kóng, Kiám bô lâu chi̍t-ê thang kā góa chiok-hok mah? 37). Í-sat ìn Í-sò kóng, Góa í-keng li̍p i chòe lí ê chú, ia̍h chiong i ê chèng hiaⁿ-tī hō͘ i chòe lô͘-po̍k; ia̍h ēng gō͘-kak sin-chiú iúⁿ-chhī i; góa ê kiáⁿ ah, taⁿ góa iáu ōe kā lí chòe sím-mi̍h? 38). Í-sò kā i ê lāu-pē kóng, Pē ah, lí ê chiok-hok kiám chí-ū chi̍t-pái mah? Góa ê pē ah, góa, lí ia̍h tio̍h kā góa chiok-hok. 39). Í-sò khui-siaⁿ thî-khàu. I ê lāu-pē Í-sat ìn i, kóng: Lí só͘ khiā-khí--ê, beh ū sè-chiūⁿ ê pûi-tōe, Ia̍h ū thiⁿ-téng ê kam-lō͘; 40). Lí beh óa-khò to-kiàm tō͘-oa̍h, koh beh ho̍k-sāi lí ê sió-tī; Kàu lí hùn-heng ê sî, Beh tùi lí ê ām-kún kùn-khui i ê gû-taⁿ. 41). Í-sò in-ūi i ê lāu-pē kā Ngá-kok chiok hok-khì, chiū oàn-hūn Ngá-kok; sim-lāi kóng, Ūi lāu-pē teng-iu ê sî kūn--lah; kàu hit-sî, góa beh thâi-sí góa ê sió-tī Ngá-kok. 42). Ū lâng chiong i ê tōa-kiáⁿ Í-sò ê ōe kā Lī-pek-ka kóng; i chiū chhe lâng khì kiò i ê sòe-kiáⁿ Ngá-kok lâi, kā i kóng, Lí ê hiaⁿ Í-sò beh thâi lí, lâi siau i ê hūn-khì. 43). Taⁿ góa ê kiáⁿ, lí tio̍h thiaⁿ góa ê ōe; khí-lâi, cháu khì Hap-lân, góa ê hiaⁿ La̍h-pan hia; 44). kap i tiàm kúi-ji̍t, thèng-hāu lí ê hiaⁿ siū-khì siau. 45). Kàu lí ê hiaⁿ siū-khì soah, bōe kì-tit lí tùi i só͘ chòe ê sū, hit-sî góa chiū chhe lâng chhōa lí tùi hia tò--lâi. Góa siáⁿ-sù chi̍t-ji̍t sit-lo̍h lín nn̄g-lâng? 46). Lí-pek-ka kā Í-sat kóng, Góa in-ūi chiah ê Hek-lâng ê cha-bó͘-kiáⁿ, liân sìⁿ-miā to m̄-ài. Siat-sú Ngá-kok iā chhōa chit só͘-chāi ê cha-bó͘-kiáⁿ chòe bó͘, chhin-chhiūⁿ Hek-lâng ê cha-bó͘-kiáⁿ hit-khoán, góa oa̍h ū siáⁿ lō͘-ēng?

[28] Í-sat kiò Ngá-kok lâi, kā i chiok-hok, ia̍h hoan-hù i kóng, Lí m̄-thang chhōa Ka-lâm ê cha-bó͘-gín-á chòe bó͘. 2). Lí khí-lâi, khì Pa-tàn-a-lân, kàu lí ê gōa-kong Pí-thó͘-lī ê ke; tī lí ê bú-kū La̍h-pan cha-bó͘-kiáⁿ ê tiong-kan, chhōa chi̍t-ê chòe bó͘. 3). Goān choân-lêng ê Siōng-tè sù-hok lí, hō͘ lí siⁿ-thòaⁿ chin-chōe, chiâⁿ-chòe chōe-chōe cho̍k. 4). Koh chiong só͘ èng-ún A-pek-la̍h-hán ê hok-khì hō͘ lí, kap lí ê hō͘-è; hō͘ lí sêng-chiap lí só͘-kià-ku ê tōe, chiū-sī Siōng-tè só͘ hō͘ A-pek-la̍h-hán--ê. 5). Í-sat chhe Ngá-kok khì; i chiū khì Pa-tàn-a-lân; kàu A-lân lâng Pí-thó͘-lī ê kiáⁿ La̍h-pan hia; i sī Ngá-kok Í-sò͘ ê bú-kū. 6). Í-sò khòaⁿ-kìⁿ Í-sat kā Ngá-kok chiok-hok, koh chhe i khì Pa-tàn-a-lân, beh tùi hia chhōa-bó͘; ia̍h khòaⁿ-kìⁿ chiok-hok i ê sî, hoan-hù i kóng, M̄-thang chhōa Ka-lâm ê cha-bó͘-gín-á chòe bó͘; 7). koh khòaⁿ-kìⁿ Ngá-kok thiaⁿ pē-bú ê ōe, khì Pa-tàn-a-lân; 8). Í-sò chiū chai Ka-lâm ê cha-bó͘-gín-á, i ê lāu-pē Í-sat m̄-tèng-ì; 9). Í-sò chiū khì Í-si̍t-má-lī hia, tī i hiah ê bó͘ í-gōa, koh chhōa Má-hap-la̍h chòe-bó͘; i sī A-pek-la̍h-hán ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī ê cha-bó͘-kiáⁿ, Nî-pâi-iok ê sió-bē. 10). Ngá-kok lī-khui Pia̍t-sī-pa, ǹg Hap-lân khì. 11). Kàu chi̍t só͘-chāi, in-ūi ji̍t lo̍h, chiū tī-hia hioh-mî; tùi hiah ê chio̍h-thâu ê tiong-kan, the̍h chi̍t-tè chòe chím-thâu, tī-hia khùn. 12). Bāng-kìⁿ ū thui khiā tī tōe--nih, thui-téng tú-thiⁿ; ū Siōng-tè ê sù-chiá tī thui--nih teh chiūⁿ-lo̍h. 13). Iâ-hô-hoa khiā tī thui-téng, kóng, góa sī Iâ-hô-hoa lí ê chó͘ A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè, ia̍h sī Í-sat ê Siōng-tè. Góa beh chiong lí hiān-chāi só͘ khùn ê tōe siúⁿ-sù lí, kap lí ê hō͘-è. 14). Lí ê hō͘-è beh chhin-chhiūⁿ tōe-chiūⁿ ê thô͘-soa; lí beh tùi tang, sai, lâm, pak lâi hoat-tián; tōe-chiūⁿ bān-cho̍k beh in-ūi lí kap lí ê hō͘-è tit-tio̍h hok-khì. 15). Góa ia̍h kap lí tī-teh, lí bô-lūn khì tah-lo̍h, Góa beh pó-hō͘ lí; ia̍h beh chhōa lí tò-lâi chit só͘-chāi, lóng bô pàng-sak lí, kàu Góa chiâⁿ tùi lí só͘ kóng--ê. 16). Ngá-kok khùn-chhíⁿ kóng, Iâ-hô-hoa chin-chiàⁿ tī-chia, góa kéng-jiân m̄-chai. 17). Chiū kiaⁿ kóng, Chit só͘-chāi kàu chiah thang kiaⁿ! m̄-sī pa̍t-hāng, che sī Siōng-tè ê chhù, che sī thiⁿ ê mn̂g. 18). Ngá-kok chá-chá khí--lâi, chiong i chòe chím-thâu ê chio̍h khiā chòe thiāu; tò iû tī téng-bīn. 19). Chiū miâ hit só͘-chāi kiò Pek-te̍k-lī, chit ê siâⁿ pún miâ Lō͘-su. 20). Ngá-kok hē-goān kóng, Siōng-tè nā kap góa tī-teh, tī góa só͘ kiâⁿ ê lō͘ pó-hō͘ góa, koh hō͘ góa ū mi̍h thang chia̍h, ū saⁿ thang chhēng, 21). hō͘ góa an-jiân tò-lâi góa ê pē ê chhù, chiū Iâ-hô-hoa tek-khak chòe góa ê Siōng-tè. 22). Góa só͘ khiā chòe thiāu ê chio̍h beh chòe Siōng-tè ê chhù; kìⁿ-nā Lí só͘ siúⁿ-sù góa ê, góa beh chiong cha̍p-hūn ê chi̍t-hūn hiàn hō͘ Lí.

[29] Ngá-kok khí-sin, kàu tang-hng ê lâng ê tōe; khòaⁿ-kìⁿ chhân--nih ū chi̍t kháu chíⁿ, ū saⁿ tīn iûⁿ tó tī chíⁿ-piⁿ, in-ūi lâng hō͘ iûⁿ-kûn lim, lóng sī ēng hit ê chíⁿ ê chúi; chíⁿ-chhùi ēng tōa chio̍h khàm. 3). Pêng-sî iûⁿ-kûn chū-chi̍p tī-hia, lâng chiū chiong chio̍h-thâu sóa lī chíⁿ-chhùi, hō͘ iûⁿ lim chúi; chiah koh chiong chio̍h-thâu sóa kàu goân-ūi. 4). Ngá-kok tùi in kóng, Hiaⁿ-tī ah, tùi tah-lo̍h lâi? in kóng, Goán tùi Hap-lân lâi. 5). Mn̄g in kóng, Ná-ho̍k ê sun Lah-pan, lín bat i mah? 6). kóng, Pat--i. Koh tùi in kóng, I pêng-an mah? kóng, Pêng-an. Lí khòaⁿ, i ê cha-bó͘-kiáⁿ La̍h-kiat chhōa i ê iûⁿ-kûn teh lâi. 7). Kóng, Ji̍t iáu koâiⁿ, cheng-siⁿ chū-chi̍p ê sî bē kàu, m̄-ta̍t--tio̍h hō͘ iûⁿ lim chúi, koh khì chhī. 8). In kóng, Goán bōe-ōe, tio̍h thèng-hāu chōe-chōe tīn lóng chū-chi̍p, lâng sóa chio̍h lī-khui chíⁿ-chhùi, chiah thang hō͘ iûⁿ lim. 9). Ngá-kok teh kap in kóng-ōe ê sî, La̍h-kiat chhōa in lāu-pē ê iûⁿ lâi; in-ūi sī i teh kò͘. 10). Ngá-kok khòaⁿ-kìⁿ bú-kū La̍h-pan ê cha-bó͘-kiáⁿ La̍h-kiat, kap bú-kū La̍h-pan ê iûⁿ-kûn, chiū chìn-chêng chiong chio̍h sóa lī chíⁿ-chhùi, hō͘ in bú-kū La̍h-pan ê iûⁿ-kûn lim. 11). Ngá-kok kā La̍h-kiat chim-chhùi, khui-siaⁿ khàu. 12). Ngá-kok koh kā La̍h-kiat kóng i sī in lāu-pē ê gōe-seng, sī Lī-pek-ka ê kiáⁿ; La̍h-kiat chiū cháu-khì kā in lāu-pē kóng. 13). La̍h-pan thiaⁿ-kìⁿ gōe-seng Ngá-kok ê siau-sit, chiū cháu-khì ngiâ-chih--i, phō--i, kap i chim-chhùi; chhōa i kàu in tau; Ngá-kok chiong it-chhè ê sū-chêng kā La̍h-pan kóng. 14). La̍h-pan kā Ngá-kok kóng, Lí si̍t-chāi sī góa ê kut-jio̍k. I chiū kap i tòa chi̍t-ge̍h-ji̍t. 15). La̍h-pan kā Ngá-kok kóng, Lí sui-jiân sī góa ê chhin-chhek, kiám thang pe̍h-pe̍h chòe góa ê kang; chhiáⁿ kā góa kóng, lí beh sím-mi̍h kang-chîⁿ. 16). La̍h-pan ū nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ, tōa-ê miâ-kiò Lī-a, sòe--ê miâ-kiò La̍h-kiat. 17). Lī-a ba̍k-chiu khah-su, La̍h-kiat siⁿ-chòe hó-khòaⁿ. 18). Ngá-kok thiàⁿ La̍h-kiat, chiū kóng, Góa goān ūi-tio̍h lí sòe ê cha-bó͘-kiáⁿ La̍h-kiat, kā lí chòe-kang chhit-nî. 19). La̍h-pan kóng, Chiong i kè hō͘ lí, khah-hó hō͘ pa̍t-lâng; lí kap góa tòa. 20). Ngá-kok chiū ūi-tio̍h La̍h-kiat kā i chòe kang chhit-nî; in-ūi chhim-thiàⁿ i, khòaⁿ-chòe kúi-nā ji̍t. 21). Ngá-kok tùi La̍h-pan kóng, Ji̍t-kî í-keng móa, kiû lí chiong góa ê bó͘ hō͘ góa, góa thang kap i tâng-pâng. 22). La̍h-pan chū-chi̍p hit só͘-chāi ê chèng-lâng, pān iân-sia̍h chhiáⁿ in. 23). Kàu ji̍t àm, La̍h-pan chiong i ê cha-bó͘-kiáⁿ Lī-a, sàng lâi hō͘ i; Ngá-kok chiū kap i tâng-pâng. 24). La̍h-pan chiong i ê lú-pī Sek-phàⁿ hō͘ i ê cha-bó͘-kiáⁿ Lī-a chòe lú-pī. 25). Kàu thiⁿ-kng, chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ sī Lī-a, chiū tùi La̍h-pan kóng, Lí kā góa chòe--ê, sī sím-mi̍h? Góa kā lí chòe-kang, kiám-m̄-sī ūi-tio̍h La̍h-kiat mah? lí siáⁿ-sū phiàn góa? 26). La̍h-pan kóng, Bē kè tōa--ê tāi-seng kè sòe--ê, tī goán chia bô lâng án-ni chòe. 27). Lí kap chit-ê tio̍h móa chhit-ji̍t; goán chiū chiong hit-ê ia̍h kè hō͘ lí; lí ūi-tio̍h i koh kā góa chòe kang chhit-nî. 28). Ngá-kok chiū chiàu án-ni kiâⁿ; kap chit-ê móa chhit-ji̍t; i chiū chiong i ê cha-bó͘-kiáⁿ, La̍h-kiat, hō͘ i chòe-bó͘. 29). La̍h-pan chiong i ê lú-pī Phek-la̍h, hō͘ i ê cha-bó͘-kiáⁿ La̍h-kiat chòe lú-pī. 30). Ngá-kok ia̍h kap La̍h-kiat tâng-pâng, koh thiàⁿ La̍h-kiat iâⁿ-kè Lī-a; chiū koh kā La̍h-pan chòe-kang chhit-nî. 31). Iâ-hô-hoa khòaⁿ Lī-a bô tek-thióng, chiū hō͘ i hoâi-īn; to̍k-to̍k La̍h-kiat bô. 32). Lī-a hoâi-īn siⁿ-kiáⁿ, chiū kā i hō-miâ Liû-piān; in-ūi kóng, Iâ-hô-hoa khòaⁿ-kìⁿ góa ê khó͘-chêng; taⁿ góa ê tiōng-hu beh thiàⁿ góa. 33). I koh hoâi-īn siⁿ kiáⁿ, kóng, Iâ-hô-hoa thiaⁿ-kìⁿ góa bô tek-thióng, só͘-í koh hō͘ góa chit ê kiáⁿ; chiū kā i hō-miâ Se-biān. 34). Koh hoâi-īn siⁿ kiáⁿ, kóng, Góa kā tiōng-hu siⁿ saⁿ ê kiáⁿ, i beh kap góa kiat-liân; miâ kiò Lī-bī. 35). Koh hoâi-īn siⁿ kiáⁿ; kóng Chit-ē góa beh o-ló Iâ-hô-hoa; só͘-í kiò i ê miâ Iû-tāi; chiū thêng bô koh siⁿ.

[30] La̍h-kiat khòaⁿ pún-sin bô kā Ngá-kok siⁿ kiáⁿ, chiū oàn-tò͘ i ê tōa-chí; tùi Ngá-kok kóng, Lí tio̍h kiáⁿ hō͘ góa; nā bô, góa beh sí. 2). Ngá-kok siū-khì La̍h-kiat; kóng, Hō͘ lí bô siⁿ--ê, sī Siōng-tè; góa kiám sī thòe I mah? 3). La̍h-kiat kóng, Lí khòaⁿ góa ê lú-pī Phek-la̍h tī-chia; lí khì kap i tâng-pâng, hō͘ i siⁿ kiáⁿ phō tī góa ê kha-thâu-u; góa iā chiū thang tùi i tit-tio̍h kiáⁿ. 4). La̍h-kiat chiū chiong i ê lú-pī Phek-la̍h hō͘ i chòe-bó͘; Ngá-kok chiū kap i tâng-pâng. 5). Phek-la̍h hoâi-īn, kā Ngá-kok siⁿ chi̍t ê kiáⁿ. 6). La̍h-kiat kóng, Siōng-tè kā góa phòaⁿ-toàn, ia̍h thiaⁿ góa ê siaⁿ, hō͘ góa ū kiáⁿ; só͘-í kiò i ê miâ chòe Tàn. 7). La̍h-kiat ê lú-pī Phek-la̍h koh hoâi-īn, kā Ngá-kok siⁿ tē-jī ê kiáⁿ; 8). La̍h-kiat kóng, Góa kap góa ê tōa-chí hui-siông ê saⁿ-chiⁿ, ia̍h tit-tio̍h khah-iâⁿ; chiū kiò i ê miâ chòe Ná-hut-tha-lī. 9). Lī-a khòaⁿ pún-sin thêng-hioh bô siⁿ, chiū chiong i ê lú-pī, Sek-phàⁿ, hō͘ Ngá-kok chòe bó͘. 10). Lī-a ê lú-pī Sek-phàⁿ kā Ngá-kok siⁿ kiáⁿ. 11). Lī-a kóng, Kai-chài! chiū kiò i ê miâ chòe Ka-tek. 12). Lī-a ê lú-pī, Sek-phàⁿ, koh kā Ngá-kok siⁿ tē-jī ê kiáⁿ. 13). Lī-a kóng, Góa ū hok-khì! chiah ê cha-bó͘-gín-á lóng beh chheng góa ū hok-khì; chiū kiò i ê miâ chòe A-siat. 14). Koah-be̍h ê sî, Liû-piān khì chhân--nih, tit-tio̍h hong-ka, the̍h-lâi hō͘ i ê lāu-bú Lī-a. La̍h-kiat tùi Lī-a kóng, Chhiáⁿ chiong lí ê kiáⁿ ê hong-ka hō͘ góa. 15). Lī-a tùi i kóng, Lí chhiúⁿ-toa̍t góa ê tiōng-hu, kiám-sī sió-khóa sū; lí koh chhiúⁿ-toa̍t góa ê kiáⁿ ê hong-ka mah? La̍h-kiat kóng, Ūi-tio̍h lí ê kiáⁿ ê hong-ka, só͘-í kin-mî i thang kap lí saⁿ-kap khùn. 16). Kàu àm, Ngá-kok tùi chhân--nih tò-lâi; Lī-a chhut-khì ngiâ-chih i, kóng, Lí tio̍h kap góa saⁿ-kap khùn; in-ūi góa si̍t-chāi ēng góa ê kiáⁿ ê hong-ka chhiàⁿ lí. Hit-mî i chiū kap i saⁿ-kap khùn. Siōng-tè ún-chún Lī-a, i chiū hoâi-īn, kā Ngá-kok siⁿ tē-gō͘ ê kiáⁿ. 18). Lī-a kóng, Siōng-tè hō͘ góa kang-chîⁿ, in-ūi góa chiong lú-pī hō͘ góa ê tiōng-hu; tùi án-ni kā i hō-miâ Í-sat-ka. 19). Lí-a koh hoâi-īn, kā Ngá-kok siⁿ tē-la̍k ê kiáⁿ. 20). Lī-a kóng, Siōng-tè siúⁿ-sù góa hó ê siúⁿ-sù; góa ê tiōng-hu beh kap góa tòa, in-ūi góa kā i siⁿ la̍k ê kiáⁿ; tùi án-ni kā i hō-miâ Se-pò͘-lûn. 21). Āu-lâi siⁿ chi̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ, kā i hō-miâ kiò Tí-ná. 22). Siōng-tè siàu-liām La̍h-kiat, Siōng-tè ún-chún i, hō͘ i ōe siⁿ kiáⁿ. 23). I chiū hoâi-īn siⁿ kiáⁿ; kóng, Siōng-tè tû--khì góa ê kiàn-siàu; 24). chiū kā i hō-miâ Iok-sek, kóng, Goān Iâ-hô-hoa koh ke-thiⁿ góa chi̍t ê kiáⁿ. 25). La̍h-kiat siⁿ Iok-sek liáu-āu, Ngá-kok tùi La̍h-pan kóng, Chhiáⁿ chhe góa khì, hō͘ góa tò-khì góa ê pún só͘-chāi, pún-tōe; 26). chhiáⁿ lí chiong góa ho̍k-sāi lí só͘ tit-tio̍h ê bó͘-kiáⁿ hō͘ góa, iông-ún góa khì; góa cháiⁿ-iūⁿ ho̍k-sāi lí, lí lóng chai. 27). La̍h-pan kā i kóng, Góa nā tī lí ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián, chhiáⁿ lí kap góa tòa; in-ūi góa chhim-chai Iâ-hô-hoa sù góa hok-khì, sī ūi-tio̍h lí ê iân-kò͘. 28). Koh kā i kóng, Chhiáⁿ lí tiāⁿ-tio̍h lí ê kang-chîⁿ, góa chiū hō͘ lí. 29). Ngá-kok kā i kóng, Góa ho̍k-sāi lí cháiⁿ-iūⁿ, lí ê cheng-siⁿ tī góa ê chhiú-thâu cháiⁿ-iūⁿ, sī lí só͘ chai. 30). Góa bē lâi ê tāi-seng, lí só͘-ū--ê chin-chió, taⁿ chiū tōa hoat-ta̍t; Iâ-hô-hoa ēng hok-khì tè góa ê kha lâi hō͘ lí; taⁿ góa beh sím-mi̍h sî ūi góa ê ke kiàn-tì sán-gia̍p? La̍h-pan kóng, Góa tio̍h hō͘ lí sím-mi̍h? Ngá-kok kóng, Lí ia̍h m̄-bián hō͘ góa sím-mi̍h; ū chi̍t-hāng sū, lí nā èng-sêng, chiū góa iû-goân chhī lí ê iûⁿ-kûn lâi kò͘-siú. 32). Kin-á-ji̍t góa beh piàn-sûn lí ê iûⁿ-kûn, chiong mî-iûⁿ-tiong kìⁿ-ū tiám--ê, ū pan--ê, kap o͘-sek--ê, í-ki̍p soaⁿ-iûⁿ-tiong kìⁿ-ū pan--ê, ū tiám--ê, lóng poah-chhut; chiong-lâi chit-khoán--ê chòe góa ê kang-chîⁿ. 33). Í-āu lí lâi khòaⁿ góa ê kang-chîⁿ, hit tiong-kan nā soaⁿ-iûⁿ bô tiám bô pan--ê, mî-iûⁿ bô o͘-sek--ê, chiū sǹg sī góa thau--ê; ēng án-ni lâi chèng-bêng góa ê kong-tō. 34). La̍h-pan kóng, Hó, góa goān chiàu lí ê ōe kiâⁿ. 35). Tng hit-ji̍t, chiū chiong ū hûn ū pan ê soaⁿ-iûⁿ-káng, ū tiám ū pan, kàiⁿ pe̍h ê soaⁿ-iûⁿ-bú, í-ki̍p o͘-sek ê mî-iûⁿ, lóng poah-chhut lâi kau hō͘ i hiah ê kiáⁿ. 36). I hō͘ ka-kī kap Ngá-kok saⁿ-lī ū saⁿ-ji̍t ê lō͘-chām; Ngá-kok chiū kò͘ La̍h-pan kî-û ê iûⁿ. 37). Ngá-kok the̍h chhiⁿ ê iông-chhiū, hēng-chhiū, png-chhiū, nńg ê ki, chiong phê pak chiâⁿ pe̍h-hûn, hō͘ ki-lāi pe̍h--ê lō͘-chhut. 38). Chiong pah-phê ê ki, chhah tī iûⁿ lim-chúi ê chúi-kau kap chúi-chô, hō͘ i kap iûⁿ saⁿ-tùi; iûⁿ lâi lim ê sî, kang-bú kau-ha̍p; 39). iûⁿ tī ki ê tùi-bīn kau-ha̍p, chiūⁿ siⁿ ū-hûn--ê, ū-tiám--ê, ū-pan--ê. 40). Ngá-kok chiong iûⁿ-á poah-chhut, hō͘ La̍h-pan ê iûⁿ kap chiah ê ū-hûn kap o͘-sek ê iûⁿ saⁿ-tùi; chiong ka-kī ê iûⁿ lēng-gōa pàng tī chi̍t só͘-chāi, bô hō͘ i kap La̍h-pan ê iûⁿ chham-chhap. 41). Tú-tio̍h iûⁿ-kûn-tiong ióng-chòng-ê kau-ha̍p ê sî, Ngá-kok chiū ēng chhiū-ki chhah tī chúi-kau-lāi; hō͘ iûⁿ tī chhiū-ki ê tùi-bīn kau-ha̍p. 42). Tú-tio̍h iûⁿ-kun ê sán--ê, chiū bô chhah chhiū-ki; tùi án-ni sán--ê kui La̍h-pan, ióng-chòng--ê kui Ngá-kok. 43). Tùi án-ni i tōa hoat-ta̍t, tit-tio̍h chōe-chōe iûⁿ-kûn, lú-pī, lô͘-po̍k, lo̍k-tô, kap lû.

[31] Ngá-kok thiaⁿ-kìⁿ La̍h-pan chèng-kiáⁿ ū ōe kóng, Lán lāu-pē só͘-ū--ê, Ngá-kok lóng chhiúⁿ-khì, koh tùi lán ê lāu-pē tit-tio̍h chit-ê it-chhè ê êng-kng. 2). Ngá-kok khòaⁿ-kìⁿ La̍h-pan kìⁿ-tio̍h i, bô chhin-chhiūⁿ chiông-chêng ê bīn-sek. 3). Iâ-hô-hoa tùi Ngá-kok kóng, Lí tio̍h tò--khì lí ê pē-kong ê tōe, kàu lí ê chhin-cho̍k hia; Góa beh kap lí tī-teh. 4). Ngá-kok chhe lâng kiò La̍h-kiat kap Lī-a kàu soaⁿ-iá, kàu iûⁿ-kûn hia; 5). tùi in kóng, Góa khòaⁿ-kìⁿ lín lāu-pē kìⁿ-tio̍h góa, bô chhin-chhiūⁿ chiông-chêng ê bīn-sek; chóng-sī góa ê pē ê Siōng-tè sî-siông kap góa tī-teh. 6). Lín ia̍h chai góa chīn góa ê la̍t chòe lín lāu-pē ê kang. 7). Lín lāu-pē phiàn góa, cha̍p-pái kóe-ōaⁿ góa ê kang-chîⁿ; chóng-sī Siōng-tè bô ióng-ún i hāi góa. 8). I nā kóng, Ū-tiám--ê kui lí chòe kang-chîⁿ, chiū iûⁿ-kûn só͘ siⁿ--ê lóng ū-tiám; i nā kóng, Ū-hûn--ê kui lí chòe kang-chîⁿ, chiū iûⁿ-kûn só͘ siⁿ--ê lóng ū-hûn. 9). Án-ni Siōng-tè chiong lín lāu-pē ê cheng-siⁿ chhiúⁿ-lâi hō͘ góa. 10). Iûⁿ kau-ha̍p ê sî, góa bāng-tiong kia̍h-ba̍k chi̍t-ē khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ phah iûⁿ-bú ê iûⁿ-káng, lóng sī ū-hûn--ê, ū-tiám--ê, ū hoe-pan--ê; 11). Siōng-tè ê sù-chiá tī hit bāng-tiong kiò góa kóng, Ngá-kok; góa kóng, Góa tī chia. 12). I kóng, Lí kia̍h-ba̍k khòaⁿ, phah iûⁿ-bú ê iûⁿ-káng, lóng sī ū-hûn--ê, ū-tiám--ê, ū hoe-pan--ê; hoān-nā La̍h-pan tùi lí só͘ chòe--ê, Góa lóng khòaⁿ-kìⁿ. 13). Góa sī Pek-te̍k-lī ê Siōng-tè, lí tī-hia bat ēng iû boah thiāu, tùi Góa hē-goān. Taⁿ lí tio̍h khí-lâi, lí-khui chit só͘-chāi, tò-khì pún-tōe. 14). La̍h-kiat kap Lī-a ìn i kóng, Tī goán lāu-pē ê ke, kiám iáu ū goán thang tit ê ke-hé kap sán-gia̍p mah? 15). Goán kiám-m̄-sī hō͘ i khòaⁿ-chòe gōa-lâng mah? in-ūi i bōe goán, thun-chia̍h goán ê kè-chîⁿ; 16). Siōng-tè tùi goán lāu-pē chhiúⁿ-chhut it-chhè ê châi-bu̍t, hiah-ê chiū-sī goán kap goán kiáⁿ ê. Taⁿ kìⁿ-nā Siōng-tè só͘ tùi lí kóng--ê, chòe lí khì kiâⁿ. 17). Ngá-kok chiū khí-lâi, hō͘ i ê kiáⁿ kap bó͘ lóng khiâ lo̍k-tô. 18). Koh tòa it-chhè ê cheng-siⁿ, kap só͘ chek-chū ê châi-bu̍t, só͘ tit-tio̍h ê cheng-siⁿ, sī tī Pa-tàn-a-lân só͘ tit-tio̍h-ê; beh khì Ka-lâm tōe, khì i ê lāu-pē Í-sat hia. 19). Hit-sî La̍h-pan khì chián iûⁿ-mn̂g; La̍h-kiat thau-the̍h in lāu-pē ke-lāi ê ngó͘-siōng. 20). Ngá-kok pōe A-lân lâng La̍h-pan, thau-cháu khì, bô kā i kóng. 21). Chiū tòa it-chhè só͘-ū--ê tô-cháu; i khí-sin kè hit ê Hô, ǹg Ki-lia̍t soaⁿ khì. 22). Kàu tē-saⁿ ji̍t, ū lâng kā La̍h-pan kóng, Ngá-kok cháu-khì lah. 23). I chiū chhōa i ê hiaⁿ-tī saⁿ-kap khì tui-jip; le̍k-kè chhit-ji̍t ê lō͘-chām, kàu Ki-lia̍t soaⁿ chiah jip-tio̍h. 24). Mî--sî bîn-bāng-tiong, Siōng-tè kàu A-lân lâng, La̍h-pan hia; kā i kóng, Lí tio̍h sió-sim, m̄-thang kap Ngá-kok kóng-hó kóng-pháiⁿ. 25). La̍h-pan tui-tio̍h Ngá-kok, Ngá-kok tī hit ê soaⁿ í-keng tah pò͘-pîⁿ; La̍h-pan kap i ê chèng hiaⁿ-tī, ia̍h tī Ki-lia̍t soaⁿ tah pò͘-pîⁿ. 26). La̍h-pan kā Ngá-kok kóng, Lí só͘ chòe sī sím-mi̍h sū, lí siáⁿ-sū pōe góa, chiong góa chiah ê cha-bó͘-kiáⁿ chhōa--khì, chhin-chhiūⁿ ēng to-kiàm chhiúⁿ-lia̍h chi̍t-iūⁿ? 27). Lí siáⁿ-sū àm-chīⁿ cháu, thau-cháu ia̍h bô kā góa kóng; hō͘ góa thang ēng hoaⁿ-hí, chhiùⁿ-koa, phah-kó͘, tôaⁿ-khîm, sàng lí tò-khì? 28). Koh bô iông-ún góa kap gōa-sun, cha-bó͘-kiáⁿ chim-chhùi? lí taⁿ só͘ kiâⁿ sī chin gōng. 29). Góa ê chhiú pún ū la̍t thang hāi lín; to̍k-to̍k lín lāu-pē ê Siōng-tè chā-mî kā góa kóng, Lí tio̍h sió-sim, m̄-thang kap Ngá-kok kóng-hó kóng-pháiⁿ. 30). Taⁿ lí sui-jiân loân-bō͘ lí ê lāu-pē ê ke, put-tek-put tio̍h khì, siáⁿ-sū thau-the̍h góa ê sîn-bêng? 31). Ngá-kok ìn La̍h-pan kóng, In-ūi góa kiaⁿ, sim-lāi siūⁿ, kóng, Kiaⁿ-liáu lí chiong lí ê cha-bó͘-kiáⁿ tùi góa chhiúⁿ--khì. 32). Lūn-kàu lí ê sîn-bêng, lí tùi sím-mi̍h lâng chhiau-tio̍h, i chiū tio̍h sí; tng lán chèng hiaⁿ-tī ê bīn-chêng, lí jīn-khòaⁿ, tī góa chia ū sím-mi̍h mi̍h sī lí-ê, thang the̍h--khì. In-ūi Ngá-kok m̄-chai La̍h-kiat ū thau-the̍h--in. 33). La̍h-pan chiū ji̍p Ngá-kok ê pò͘-pîⁿ, Lí-a ê pò͘-pîⁿ, kap nn̄g ê lú-pī ê pò͘-pîⁿ, lóng chhiau-bô; chiū tùi Lī-a ê pò͘-pîⁿ chhut-lâi, ji̍p La̍h-kiat ê pò͘-pîⁿ. 34). La̍h-kiat í-keng chiong ngó͘-siōng khǹg tī lo̍k-tô ê oaⁿ-ē, lâi chē tī hit téng-bīn. La̍h-pan tī i ê pò͘-pîⁿ-lāi sì-kòe bong, lóng chhiau-bô. 35). La̍h-kiat tùi i ê lāu-pē kóng, Keng-kî tú-á kàu, bōe-ōe khí-lâi tī lí ê bīn-chêng; kiû góa ê chú bo̍h-tit siū-khì. La̍h-pan sì-kòe chhē ngó͘-siōng, chhiau lóng bô. 36). Ngá-kok chiū siū-khì, kap La̍h-pan kè-kàu; tùi La̍h-pan kóng, Góa ū hoān-tio̍h sím-mi̍h kè-sit, ū sím-mi̍h chōe-ok, lí kéng-jiân jip góa chiah-kín? 37). Lí piàn-bong góa it-chhè ê ke-si, ū chhiau-tio̍h lín tau sím-mi̍h ke-si chhut lâi? thang hē tī góa ê hiaⁿ-tī ê bīn-chêng; hō in tī lán nn̄g-lâng ê tiong-kan phòaⁿ-toàn. 38). Góa kap lí tòa chí jī-cha̍p nî, lí ê mî-iûⁿ-bú, m̄-bat ū làu-the; lí iûⁿ-kûn-tiong ê iûⁿ-káng, góa bē-bat chia̍h--i. 39). Hō͘ iá-siù siong-hāi--ê, góa bô tòa-lâi hō͘ lí; góa pún-sin chē-gia̍h; bô lūn ji̍t--sî siū-thau, mî-sî siū-thau, lí lóng tùi góa thó-pê. 40). Góa ji̍t--sî hō͘ ji̍t pha̍k, mî--sî hō͘ sng tàng, lóng bōe-kò͘-tit khùn, góa siông-siông sī án-ni. 41). Góa chí jī-cha̍p-nî tī lí ê ke, ūi-tio̍h lí nn̄g ê cha-bó͘-kiáⁿ, kā lí chòe-kang cha̍p-sì nî; ūi-tio̍h lí ê iûⁿ-kûn la̍k nî; lí cha̍p-pái kóe-ōaⁿ góa ê kang-chîⁿ. 42). Nā m̄-sī ū góa ê pē ê Siōng-tè, chiū-sī A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè, koh sī Í-sat só͘ kiaⁿ-ùi--ê, kap góa tī-teh; lí taⁿ ún-tàng hō͘ góa khang-chhiú khì. Siōng-tè khòaⁿ-kìⁿ góa ê khó͘-chêng, kap góa ê lô-lo̍k, chiah tī chā-mî chek-pī lí. 43). La̍h-pan ìn Ngá-kok kóng, Chiah ê cha-bó͘-kiáⁿ sī góa ê cha-bó͘-kiáⁿ; chiah ê gín-á sī góa ê gín-á; chiah ê iûⁿ-kûn ia̍h sī góa ê iûⁿ-kûn; hoān-nā lí só͘ khòaⁿ-kìⁿ--ê, lóng sī góa ê; góa ê cha-bó͘-kiáⁿ, kap in só͘ siⁿ ê gín-á; kin-á-ji̍t góa ōe kā in chòe sím-mi̍h? 44). Taⁿ lâi, lán nn̄g-lâng thang lâi li̍p-iok, tī lí góa ê tiong-kan chòe chèng-kù. 45). Ngá-kok chhú chio̍h, khiā chòe thiāu. 46). Ngá-kok tùi chiah ê hiaⁿ-tī kóng, Lín tio̍h khioh chio̍h-thâu; in chiū chiong chio̍h-thâu khioh lâi thia̍p kui-tui; tāi-ke chiū tī hit tui ê piⁿ-á chia̍h. 47). La̍h-pan miâ i kiò I-ka-ní-sat-khap-tō͘-tha; Ngá-kok miâ i kiò Ka-lūi-tek. 48). La̍h-pan kóng, Kin-á-ji̍t chit ê chio̍h-tui chòe lí góa tiong-kan ê chèng-kù. In-ūi án-ni, miâ i kiò Ka-lūi-tek; 49). iā kiò-chòe Bí-su-pa; chiū-sī kóng, Lán tāi-ke lī-pia̍t í-āu, goān Iâ-hô-hoa tī lí góa ê tiong-kan kàm-chhat. 50). Lí nā khó͘-chhó͘ góa ê cha-bó͘-kiáⁿ, koh tī góa ê cha-bó͘-kiáⁿ í-gōa lēng-gōa chhōa-bó͘, sui-jiân bô lâng kap lán tī-teh, ū Siōng-tè tī lí góa ê tiong-kan chòe kan-chèng. 51). La̍h-pan koh tùi Ngá-kok kóng, Lí khòaⁿ chit tui chio̍h, lí khòaⁿ chit ki thiāu; chiū-sī góa só͘ hē tī lí góa ê tiong-kan--ê. 52). Chit tui chio̍h chòe kan-chèng, chit ki thiāu chòe kan-chèng; góa bô beh kè chit tui chio̍h khì hāi lí, lí iā m̄-thang kè chit tui chio̍h kap thiāu, lâi hāi góa. 53). Goān A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè, Ná-ho̍k ê Siōng-tè, in lāu-pē ê Siōng-tè, tī lí góa ê tiong-kan phòaⁿ-toàn. Ngá-kok chiū kí in lāu-pē Í-sat só͘ kiaⁿ-ùi ê Siōng-tè lâi chiù-chōa. 54). Ngá-kok tī soaⁿ--nih hiàn-chè, chhiáⁿ i hiah ê hiaⁿ-tī lâi chia̍h; in chia̍h-liáu, chiū tī soaⁿ--nih hioh-mî. 55). La̍h-pan thàu-chá khí-lâi, kap i ê gōa-sun, kap i ê cha-bó͘-kiáⁿ chim-chhùi, kā in chiok-hok; chiū khí-sin tò--khì ka-kī ê só͘-chāi.

[32] Ngá-kok koh kiâⁿ i ê lō͘, Siōng-tè ê sù-chiá tú-tio̍h i. 2). Ngá-kok khòaⁿ-kìⁿ in, chiū kóng, Che sī Siōng-tè ê kun-tūi; só͘-í miâ hit só͘-chāi kiò Má-khap-liām. 3). Ngá-kok chhe lâng tāi-seng khì Se-jíⁿ ê tōe, Í-tong ê chhân kìⁿ i ê hiaⁿ Í-sò. 4). Hoan-hù in kóng, Lín kā góa ê chú Í-sò kóng, Lí ê lô͘-po̍k Ngá-kok án-ni kóng, Góa tī La̍h-pan hia kià-ku, tòa kàu kin-á-ji̍t. 5). góa ū gû, lû, iûⁿ-kûn, lô͘-po̍k, lú-pī; taⁿ chhe lâng lâi pò góa ê chú, ài tit tī lí ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián. 6). Só͘ chhe ê lâng tò--lâi Ngá-kok hia kóng, Goán kàu lí ê hiaⁿ Í-sò hia, i tú-tú teh lâi beh ngiâ-chih lí; koh ū sì-pah lâng kap i lâi. 7). Ngá-kok tōa kiaⁿ koh peh-pak; chiong hiah-ê kap i saⁿ-kap tī-teh ê lâng, kap iûⁿ-kûn, gû-kûn, lo̍k-tô, pun chòe nn̄g tūi; 8). kóng, Í-sò nā lâi kong-kek chit-tūi, chhun-ê hit-tūi iáu thang tô-cháu. 9). Ngá-kok koh kóng, Góa ê chó͘, A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè, góa ê pē Í-sat ê Siōng-tè, Iâ-hô-hoa ah, Lí bat tùi góa kóng, Tò-khì lí ê pún-tōe pún-cho̍k, Góa beh hó khoán-thāi lí. 10). Lí tùi lí ê lô͘-po̍k só͘ si it-chhè ê chû-ài kap it-chhè ê sêng-si̍t, chiū chì-bî-sòe ê, góa iā bōe kham-tit tit-tio̍h; góa chêng kia̍h góa ê koáiⁿ-á, kè chit ê Iok-tàn hô; taⁿ góa í-keng chiâⁿ-chòe nn̄g-tūi. 11). Kiû Lí kiù góa thoat-lī góa ê hiaⁿ Í-sò ê chhiú; in-ūi góa kiaⁿ i, kiaⁿ-liáu i lâi thâi-sí góa kap in bú-kiáⁿ. 12). Lí iā bat kóng, Góa tek-khak beh hó khoán-thāi lí; hō͘ lí ê hō͘-è chhin-chhiūⁿ hái-piⁿ ê soa, chōe kàu bōe-sǹg-tit. 13). Hit-mî Ngá-kok hioh tī-hia; chiū tī i só͘ ū ê mi̍h ê lāi-bīn, kéng-chhut lé-mi̍h, beh sàng i ê hiaⁿ Í-sò; 14). soaⁿ-iûⁿ-bú nn̄g-pah chiah, soaⁿ-iûⁿ-kang jī-cha̍p chiah, mî-iûⁿ-bú nn̄g-pah chiah, mî-iûⁿ-kang jī-cha̍p chiah; 15). lo̍k-tô-bú kap chia̍h-ni ê kiáⁿ saⁿ-cha̍p chiah, gû-bú sì-cha̍p chiah, gû-káng cha̍p chiah, lû-bú jī-cha̍p chiah, lû-kiáⁿ cha̍p-chiah. 16). Kok-iūⁿ lēng-gōa chi̍t-kûn, kau-tài lô͘-po̍k; kā lô͘-po̍k kóng, Lín tāi-seng góa khì, hō͘ ta̍k-kûn ū saⁿ-lī. 17). Koh hoan-hù chòe-thâu--ê, kóng, Góa ê hiaⁿ Í-sò tú-tio̍h lí ê sî, nā mn̄g lí kóng, Lí sī sím-mi̍h lâng ê? beh khì tah-lo̍h? lí thâu-chêng hiah-ê chī-chūi ê? 18). lí tio̍h kóng, Sī lí ê lô͘-po̍k Ngá-kok ê; sī beh sàng góa ê chú Í-sò ê lé-mi̍h; hiān-chāi i pún-sin ia̍h tī goán ê āu-bīn. 19). Koh hoan-hù tē-jī tē-saⁿ, kap it-chhè kóaⁿ kui-kûn cheng-siⁿ ê lâng, kóng, Lín tú-tio̍h Í-sò ê sî, ia̍h tio̍h chiàu án-ni kā i kóng. 20). Koh lín ia̍h tio̍h kóng, Lí ê lô͘-po̍k Ngá-kok tī goán ê āu-bīn. In-ūi Ngá-kok ka-kī phah-sǹg kóng, Góa ēng tī góa thâu-chêng khì ê lé-mi̍h lâi kóe i ê hūn; jiân-āu góa kìⁿ-tio̍h i ê bīn, kiám-chhái i chiap-la̍p góa. 21). Tùi án-ni, lé-mi̍h seng kiâⁿ; hit-mî Ngá-kok hioh tī tūi-tiong. 22). I mî--sî khí-lâi, chhōa i nn̄g ê bó͘, nn̄g ê lú-pī, kap cha̍p-it ê kiáⁿ, lóng kè Ngá-po̍k ê tō͘-thâu. 23). Tāi-seng hō͘ in kè-khoe; hoān só͘-ū--ê ia̍h hō͘ in kè. 24). Chí-ū chhun Ngá-kok ka-kī tī-teh; ū chi̍t-lâng lâi kap i saⁿ-ián, kàu tī thiⁿ-phú-kng. 25). Hit-lâng khòaⁿ bōe iâⁿ--i; chiū siàn Ngá-kok ê tōa-thúi-khū; saⁿ-ián ê sî, Ngá-kok ê tōa-thúi-khū choa̍h-tio̍h. 26). Hit-lâng kóng, Thiⁿ beh kng lah, tio̍h pàng góa khì. Ngá-kok kóng, Lí nā bô kā góa chiok-hok, m̄ pàng lí khì. 27). Hit-lâng kóng, Lí miâ chòe sím-mi̍h? i kóng, Góa miâ chòe Ngá-kok. 28). Hit-lâng kóng, Lí ê miâ bô beh koh kiò Ngá-kok, beh kiò-chòe Í-sek-lia̍t; in-ūi lí kap Siōng-tè kap lâng tàu su-iâⁿ, lóng tit-tio̍h khah-iâⁿ. 29). Ngá-kok mn̄g i kóng, Chhiáⁿ chiong lí ê miâ kā góa kóng. hit lâng ìn kóng, Mih-sái mn̄g góa ê miâ? chiū tī-hia kā i chiok-hok. 30). Ngá-kok miâ Hit só͘-chāi kiò Piān-í-lī, in-ūi kóng, Góa tng-thâu tùi-bīn kìⁿ-tio̍h Siōng-tè, góa ê sìⁿ-miā iáu tit-tio̍h pó-choân. 31). Ji̍t tú-á chhut, Ngá-kok keng-kè Piān-í-lī; i ê tōa-thúi í-keng pái. 32). Só͘-í chiah ê Í-sek-lia̍t lâng bô chia̍h tōa-thúi-thâu ê kun, kàu tī kin-á-ji̍t; in-ūi hit-lâng siàn Ngá-kok thúi-khū ê tōa-kun.

[33] Ngá-kok kia̍h-ba̍k khòaⁿ; khòaⁿ-kìⁿ Í-sò lâi; koh ū sì-pah lâng kap i lâi. I chiū chiong hiah ê gín-á pun-khui, kau hō͘ Lī-a, kau hō͘ La̍h-kiat, kau hō͘ nn̄g ê lú-pī. 2). Chiong lú-pī kap in ê kiáⁿ pâi tī thâu-chêng, Lí-a kap i ê kiáⁿ pâi tī āu-bīn, La̍h-kiat kap Iok-sek pâi tī lō͘-bé. 3). I pún-sin tī in ê thâu-chêng kè--khì, liân-liân chhit-pái phak tī tōe--nih, chiah óa-kūn i ê hiaⁿ. 4). Í-sò cháu-lâi ngiâ-chih i, chiong i phō--teh, koh lám i ê ām-kún, chim i; nn̄g-lâng chiū thî-khàu. 5). Í-sò kia̍h-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ hū-jîn-lâng kap gín-á, chiū kóng, Chiah-ê kap lí tâng-kiâⁿ--ê sī chī-chūi? Ngá-kok kóng, Chiah ê gín-á sī Siōng-tè si-un hō͘ lí ê lô͘-po̍k--ê. 6). Tùi hit-tia̍p nn̄g ê lú-pī, kap in ê gín-á, chìn-chêng lâi pài. 7). Lī-a kap i ê gín-á ia̍h chìn-chêng lâi pài; lō͘-bé Iok-sek kap La̍h-kiat ia̍h chìn-chêng lâi pài. 8). Í-sò kóng, Góa só͘ tú-tio̍h kui-kûn ê cheng-siⁿ, lí sī sím-mi̍h ì-sù? Ngá-kok kóng, Sī beh tī góa ê chú ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián. 9). Í-sò kóng, Sió-tī ah, góa-ê í-keng kàu-gia̍h, lí-ê iû-goân kui lí. 10). Ngá-kok kóng, Bo̍h án-ni, góa nā tī lí ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián, kiû lí tùi góa ê chhiú siu góa ê lé-mi̍h; in-ūi góa kìⁿ-tio̍h lí ê bīn, chhin-chhiūⁿ kìⁿ-tio̍h Siōng-tè ê bīn, lí ia̍h chiap-la̍p góa; 11). kiû lí siu góa tòa--lâi hō͘ lí ê lé-mi̍h; in-ūi Siōng-tè un-tián góa, hō͘ góa chhiong-chiok; pek--i, jiân-āu siu. 12). Í-sò kóng, Lán khí-sin lâi khì, góa chòe-thâu kiâⁿ. 13). Ngá-kok tùi i kóng, góa ê chú chai chiah ê gín-á nńg-chiáⁿ, gû-iûⁿ ia̍h tú-á siⁿ; nā chòe chi̍t-ji̍t kóaⁿ, kui-kûn lóng beh sí. 14). Kiû góa ê chú tī lô͘-po̍k ê thâu-chêng kiâⁿ, góa beh chiàu tī góa bīn-chêng kui-kûn cheng-siⁿ ê le̍k-liōng, ia̍h chiàu gín-á ê le̍k-liōng, bān-bān chìn-chêng, kiâⁿ kàu Se-jíⁿ, kàu góa ê chú hia. 15). Í-sò kóng, Iông-ún góa chiong tè góa ê lâng lâu kúi-ê kap lí chòe-tīn. Ngá-kok kóng, Mih-sái án-ni? tī góa ê chú ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián chiū hó. 16). Hit-ji̍t Í-sò khí-sin, chiàu goân-lō͘ tò--khì Se-jíⁿ. 17). Ngá-kok kiâⁿ kàu Sò͘-kat, tī-hia ūi pún-sin khí-chhù, ūi cheng-siⁿ tah chháu-liâu; só͘-í miâ hit só͘-chāi chòe Sò͘-kat. 18). Ngá-kok tùi Pa-tàn-a-lân tò--lâi ê sî, pêng-an kàu Ka-lâm tōe ê Sī-kiàm siâⁿ; tī siâⁿ ê bīn-chêng tah pò͘-pîⁿ. 19). Ēng chi̍t-pah tè gûn, tùi Sī-kiàm ê lāu-pē Hap-boat ê kiáⁿ-sun, bóe i tah pò͘-pîⁿ hit tè tōe; 20). tī-hia khí chi̍t chō tôaⁿ, kā i hō miâ kiò I-lī I-lô-i Í-sek-lia̍t.

[34] Lī-a kā Ngá-kok só͘ siⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ, Tí-ná, chhut-khì beh kìⁿ hit só͘-chāi ê cha-bó͘-gín-á. 2). Hit só͘-chāi ê bo̍k-pek Hi-bī lâng Hap-boat ê kiáⁿ Sī-kiàm khòaⁿ-kìⁿ i; chiū khiú--i, kap i saⁿ-kap khùn, lêng-jio̍k i. 3). I ê sim loân-bō͘ Ngá-kok ê cha-bó͘-kiáⁿ Tí-ná; thiàⁿ chit ê cha-bó͘-kiáⁿ, ēng hó-ōe an-ùi i. 4). Sī-kiàm kā i ê lāu-pē Hap-boat, kóng, Kiû lí kā góa phèng chit ê cha-bó͘-gín-á chòe-bó͘. 5). Ngá-kok thiaⁿ-kìⁿ i phah lâ-sâm i ê cha-bó͘-kiáⁿ Tí-ná; hit-sî i hiah ê kiáⁿ kap i ê cheng-siⁿ tī soaⁿ--nih; Ngá-kok chēng-chēng bô chòe siaⁿ, thèng-hāu in tò-lâi. 6). Sī-kiàm ê lāu-pē, Hap-boat, chhut-lâi kìⁿ Ngá-kok, beh kap i kóng-ōe. 7). Ngá-kok hiah ê kiáⁿ thiaⁿ-kìⁿ chit ê tāi-chì, chiū tùi soaⁿ-nih tò--lâi, ta̍k-ê m̄ kam-goān, cha̍p-hun siū-khì; in-ūi Sī-kiàm tī Í-sek-lia̍t chòe chhut kiàn-siàu ê tāi-chì, kap Ngá-kok ê cha-bó͘-kiáⁿ saⁿ-kap khùn; che pún sī m̄ eng-kai chòe ê sū. 8). Hap-boat kap in chham-siông kóng, Góa ê kiáⁿ Sī-kiàm ê sim him-bō͘ lín ê cha-bó͘-gín-á; kiû lín chiong i hō͘ góa ê kiáⁿ chòe-bó͘. 9). Lín kap goán tāi-ke kiat-chhin; lín thang chiong lín ê cha-bó͘-kiáⁿ hō͘ goán, lín ia̍h thang chhōa goán ê cha-bó͘-kiáⁿ. 10). Lín kap goán saⁿ-kap khiā-khì; tōe tī lín ê bīn-chêng, lín tòa chia khiā, chòe seng-lí, kiàn-tì sán-gia̍p. 11). Sī-kiàm tùi cha-bó͘-gín-á ê lāu-pē kap i ê hiaⁿ-tī kóng, Goān tī lí ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián; lín só͘ tùi góa kóng--ê góa beh hō͘ lín. 12). Chhut-chāi lín beh tùi góa thó jōa-chōe phèng-kim, kap lé-mi̍h, góa tek-khak chiàu lín só͘ kóng--ê hō͘ lín; chí-ū ài lín ēng cha-bó͘-gín-á hō͘ góa chòe-bó͘. 13). Ngá-kok hiah ê kiáⁿ, in-ūi Sī-kiàm phah lâ-sâm in ê sió-bē Tí-ná, chiū ēng kan-chà ê ōe lâi ìn Sī-kiàm, kap i ê lāu-pē, Hap-boat, tùi in kóng, 14). Chiong goán ê sió-bē hō͘ bô siū kat-lé ê lâng chòe-bó͘, che ê tāi-chì goán bōe-chòe-tit; in-ūi he sī goán ê kiàn-siàu. 15). Lín só͘ ū ê ta-po͘-lâng, nā lóng siū kat-lé chhin-chhiūⁿ goán chi̍t-iūⁿ, ū chí chi̍t-hāng chiah thang èng-ún lín; 16). goán chiū chiong goán ê cha-bó͘-kiáⁿ hō͘ lín, goán ia̍h chhōa lín ê cha-bó͘-kiáⁿ; goán chiū kap lín saⁿ-kap tòa, chiâⁿ-chòe chi̍t ê peh-sìⁿ. 17). Siat-sú lín m̄-thiaⁿ goán ê ōe lâi siū kat-lé, goán chiū tòa goán ê sió-bē lâi khì. 18). Hap-boat kap i ê kiáⁿ Sī-kiàm, hoaⁿ-hí in ê ōe. 19). Hit ê siàu-liân lâng chòe chit ê tāi-chì, lóng bô iân-chhiân; in-ūi i thiàⁿ Ngá-kok ê cha-bó͘-kiáⁿ; koh i tī in lāu-pē ê ke tē-it chun-kùi. 20). Hap-boat, kap i ê kiáⁿ Sī-kiàm, lâi kàu pún-siâⁿ ê mn̂g-kháu, kā pún-siâⁿ ê lâng kóng, Chiah ê lâng kap lán hô-hó; m̄-ta̍t--tio̍h chún in tī chit ê tōe khiā-khí, chòe seng-lí; koh chit ê tōe ia̍h khui-khoah, ōe iông-ún--tit in; lán thang chhōa in ê cha-bó͘-kiáⁿ chòe-bó͘, ia̍h thang chiong lán ê cha-bó͘-kiáⁿ kè hō͘ in. 22). To̍k-to̍k tio̍h ū chi̍t-hāng, hiah-ê chiah beh ún lán, kap lán khiā-khí, chiâⁿ-chòe chi̍t ê peh-sìⁿ; chiū-sī lán tiong-kan só͘ ū ê ta-po͘-lâng lóng tio̍h siū kat-lé, chhin-chhiūⁿ in siū kat-lé chi̍t-iūⁿ. 23). I ê gû, châi-sán, kap it-chhè ê cheng-siⁿ, kiám bô lóng kui tī lán mah? chí-ū tio̍h ún--in, in chiū beh kap lán tòa. 24). Kìⁿ-nā tùi siâⁿ-mn̂g chhut-lâi ê lâng lóng thiaⁿ-thàn Hap-boat kap i ê kiáⁿ Sī-kiàm ê ōe; tùi án-ni kìⁿ-nā tùi siâⁿ-mn̂g chhut-lâi ê ta-po͘-lâng lóng siū kat-lé. 25). Kàu tē-saⁿ ji̍t, chèng-lâng tng teh thàng-thiàⁿ ê sî, Ngá-kok nn̄g ê kiáⁿ, chiū-sī Tí-ná ê hiaⁿ Se-biān kap Lī-bī, lóng kia̍h-to, thàn lâng bô tiuⁿ-tî, lâi kàu siâⁿ-lāi, thâi-sí lóng-chóng ê ta-po͘-lâng. 26). Iā ēng to thâi-sí Hap-boat kap i ê kiáⁿ Sī-kiàm; chhōa Tí-ná tùi Sī-kiàm ê chhù chhut-lâi, chiū khì. 27). Ngá-kok hiah ê kiáⁿ, ūi-tio̍h in sió-bē siū phah lâ-sâm, chiū lâi kàu siū-thâi ê lâng hia, chhiúⁿ-kiap in ê siâⁿ. 28). Chhiúⁿ in ê iûⁿ-kûn, gû-kûn, kap lû; í-ki̍p siâⁿ-lāi kap chhân--nih só͘ ū ê. 29). Koh chiong in it-chhè ê hè-mi̍h chîⁿ-châi, it-chhè ê gín-á kap hū-jîn-lâng, í-ki̍p ta̍k tè chhù só͘-ū--ê, lóng chhiúⁿ, lia̍h chiū khì. 30). Ngá-kok kā Se-biān kap Lī-bī kóng, Lín liân-lūi góa, hō͘ góa tī chit só͘-chāi khiā-khí ê peh-sìⁿ ê tiong-kan, chiū-sī tī Ka-lâm lâng kap Pí-lī-sé lâng ê tiong-kan ū chhàu-miâ. Koh góa ê lâng-gia̍h chió; in tek-khak chū-chi̍p lâi kong-kek góa, phah góa; góa kap choân-ke ê lâng lóng ōe bia̍t-bô. 31). In kóng, I kiám thang khoán-thāi goán sió-bē chhin-chhiūⁿ chhiong-ki mah?

[35] Siōng-tè kā Ngá-kok kóng, Khí--ah, chiūⁿ-khì Pek-te̍k-lī, tòa tī-hia. Koh tio̍h tī-hia kā Siōng-tè khí chi̍t chō tôaⁿ, chiū-sī lí siám-pī lí ê hiaⁿ Í-sò ê bīn ê sî, tùi lí chhut-hiān--ê, hit-ê. 2). Ngá-kok chiū kā choân-ke í-ki̍p it-chhè kap i tī-teh ê lâng kóng, Lín tio̍h tû-khì lín tiong-kan gōa-pang ê siōng-tè; ia̍h tio̍h ka-kī chheng-khì, ōaⁿ lín ê i-chiûⁿ. 3). Lán tio̍h khí-lâi, chiūⁿ-khì Pek-te̍k-lī; tī-hia góa beh kā Siōng-tè khí chi̍t chō tôaⁿ; chiū-sī tī góa tú-tio̍h hoān-lān ê ji̍t, ún-chún góa ê kî-tó, tī góa só͘ kiâⁿ ê lō͘ kap góa tī-teh, hit-ê. 4). In chiū chiong in chhiú-lāi só͘ ū īⁿ-pang ê sîn-bêng, kap in ê hī-kau, lóng hō͘ Ngá-kok; Ngá-kok chiong hiah-ê tâi tī Sī-kiàm hit-ūi ê siōng-chhiū-kha. 5). In chiū khí-sin, Siōng-tè hō͘ sì-chiu-ûi ê siâⁿ ê lâng lóng chin kiaⁿ; in chiū bô tui-jip Ngá-kok ê chèng-kiáⁿ. 6). Ngá-kok, í-ki̍p it-chhè kap i chòe-tīn ê lâng, kàu Ka-lâm tōe ê Lō͘-su, chiū-sī Pek-te̍k-lī. 7). I tī-hia khí chi̍t chō tôaⁿ, chiū kā hit só͘-chāi hō-miâ, kiò I-le̍k-pek-te̍k-lī; in-ūi i siám-pī i ê hiaⁿ ê sî, Siōng-tè tī-hia tùi i chhut-hiān. 8). Lī-pek-ka ê ni-bú Tí-phò-lat sí; chiū bâi-chòng tī Pek-te̍k-lī ê ē-bīn, siōng-chhiū-kha; só͘-í kiò i ê miâ A-lûn-pa-kó͘. 9). Ngá-kok tùi Pa-tàn-a-lân tò--lâi, Siōng-tè koh tùi i chhut-hiān, sù-hok hō͘ i. 10). Siōng-tè koh kā i kóng, Lí miâ sī Ngá-kok; taⁿ í-āu lí ê miâ bô koh kiò Ngá-kok, beh miâ kiò Í-sek-lia̍t; chiū kiò i ê miâ Í-sek-lia̍t. 11). Siōng-tè koh kā i kóng, Góa sī choân-lêng ê Siōng-tè; lí tio̍h siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe; chiong-lâi ū chi̍t-kok, koh ū chōe-chōe kok, tùi lí lâi siⁿ, koh ū kun-ông tùi lí siⁿ-chhut. 12). góa só͘ hō͘ A-pek-la̍h-hán kap Í-sat ê tōe, Góa beh hō͘ lí, ia̍h beh chiong chit ê tōe hō͘ lí ê hō͘-è. 13). Siōng-tè chiū tùi kap i kóng-ōe ê só͘-chāi chiūⁿ-khì. 14). Ngá-kok chiū tī Siōng-tè kap i kóng-ōe ê só͘-chāi, khiā chi̍t ki thiāu, chiū-sī chio̍h-thiāu; tī hit téng-bīn koàn-tiàn tò-iû. 15). Ngá-kok chiū chheng Siōng-tè kap i kóng-ōe ê só͘-chāi, miâ chòe Pek-te̍k-lī. 16). In tùi Pek-te̍k-lī khí-sin; lī-khui Í-hoat-tha iáu ū chi̍t chām ê lō͘; La̍h-kiat tit-beh siⁿ lîm-sán kan-lân. 17). Tng i kan-khó͘ siⁿ ê sî, khioh-chiá tùi i kóng, M̄-bián kiaⁿ, lí taⁿ beh koh tit-tio̍h chi̍t ê kiáⁿ. 18). I khùi beh tn̄g, lîm-chiong ê sî, chiū kiò i ê kiáⁿ ê miâ Piān-gô-nî; i ê lāu-pē kā i hō-miâ Piān-ngá-bín. 19). La̍h-kiat sí, bâi-chòng tī khì Í-hoat-tha ê lō͘; Í-hoat-tha chiū-sī Pek-lī-hêng. 20). Ngá-kok khiā thiāu tī i ê bōng-téng; chit ê thiāu chiū-sī La̍h-kiat ê bōng-pâi; kàu kin-á-ji̍t iáu tī-teh. 21). Í-sek-lia̍t koh khí-sin khì, tī Í-tek-tâi tah pò͘-pîⁿ. 22). Í-sek-lia̍t tòa tī hit só͘-chāi ê sî, Liû-piān khì kap i ê lāu-pē ê sòe-î, Phek-la̍h, saⁿ-kap khùn; Í-sek-lia̍t ia̍h thiaⁿ. 23). Ngá-kok kiōng ū cha̍p-jī ê kiáⁿ, Lī-a ê kiáⁿ, chiū-sī Ngá-kok ê tōa-kiáⁿ Liû-piān, í-ki̍p Se-biān, Lī-bī, Iû-tāi, Í-sat-ka, Se-pò͘-lûn; 24). La̍h-kiat ê kiáⁿ, chiū-sī Iok-sek, Piān-ngá-bín; 25). La̍h-kiat ê lú-pī Phek-la̍h só͘ siⁿ ê kiáⁿ, chiū-sī Tàn kap Ná-hut-tha-lī; 26). Lī-a ê lú-pī Sek-phàⁿ só͘ siⁿ ê kiáⁿ Ka-tek, A-siat; che sī Ngá-kok tī Pa-tàn-a-lân só͘ siⁿ ê kiáⁿ. 27). Ngá-kok lâi kìⁿ i ê lāu-pē Í-sat tī Bān-lī, kàu Ki-lia̍t-a-pa, chiū-sī Hi-pek-lûn, A-pek-la̍h-hán kap Í-sat bat kià-ku ê só͘-chāi. 28). Í-sat hióng-siū chi̍t-pah poeh-cha̍p hè; 29). Í-sat nî-hè lāu, ji̍t-chí móa-chiok, khùi tn̄g lâi sí, tò--khì i ê lia̍t-chó͘ hia; i nn̄g ê kiáⁿ Í-sò, Ngá-kok, kā i bâi-chòng.

[36] Í-sò chiū-sī Í-tong, i ê sè-hē kì tī ē-tóe. Í-sò chhōa Ka-lâm tōe ê cha-bó͘-gín-á chòe-bó͘; chiū-sī Hek-lâng Í-lûn ê cha-bó͘-kiáⁿ A-tāi, kap Hi-bī lâng chè-piān ê cha-bó͘-sun, A-ná ê cha-bó͘-kiáⁿ, A-hô-lī-pa-má. 3). Koh chhōa Í-si̍t-má-lī ê cha-bó͘-kiáⁿ, Nî-pâi-iok ê chí-bē, Pa-si̍t-boat. 4). A-tāi kā Í-sò siⁿ Í-lī-hoat; Pa-si̍t-boat siⁿ Liû-jíⁿ; 5). A-hô-lī-pa-má siⁿ Iâ-o͘-si, Ngá-lân, Khó-la̍h; che lóng sī Í-sò ê kiáⁿ, tī Ka-lâm tōe siⁿ--ê. 6). Í-sò tòa i ê bó͘, kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ, kap ke-lāi lóng-chóng ê lâng, í-ki̍p gû, iûⁿ, kap it-chhè ê cheng-siⁿ, it-chhè ê châi-bu̍t, chiū-sī i tī Ka-lâm tōe só͘ tit-tio̍h--ê, khì pa̍t só͘-chāi, lī-khui i ê sió-tī Ngá-kok. 7). In-ūi nn̄g-lâng só͘-ū--ê chin-chōe, bōe thang saⁿ-kap khiā; koh in-ūi in ê gû, iûⁿ chōe, só͘ kià-kha ê só͘-chāi bōe iông-ún--tit. 8). Tùi án-ni Í-sò tòa tī Se-jíⁿ soaⁿ. Í-sò chiū-sī Í-tong. 9). Í-sò ê sè-hē kì tī ē-tóe: Í-sò chiū-sī Se-jíⁿ soaⁿ Í-tong lâng ê chó͘; 10). Í-sò chiah ê kiáⁿ ê miâ kì tī ē-tóe, Í-sò ê bó͘ A-tāi ê kiáⁿ Í-lī-hoat, Í-sò ê bó͘ Pa-si̍t-boat ê kiáⁿ Liû-jíⁿ. 11). Í-lī-hoat ê kiáⁿ; Thê-bān, O-boat, Sé-pho, Ka-thán, Ki-la̍p-su; 12). Têng-la̍p sī Í-sò ê kiáⁿ Í-lī-hoat ê sóe-î, i kā Í-lī-hoat siⁿ A-má-le̍k; che sī Í-sò ê bó͘ A-tāi ê kiáⁿ-sun. 13). Liû-jíⁿ ê kiáⁿ Ná-hap, Siā-la̍h, Sa-má, Bí-sat; chiah-ê sī Í-sò ê bó͘ Pa-si̍t-boat ê kiáⁿ-sun. 14). Í-sò ê bó͘ A-hô-lī-pa-má sī Chè-piān ê cha-bó͘-sun, A-ná ê cha-bó͘-kiáⁿ; i kā Í-sò siⁿ Iâ-o͘-si, Ngá-lân, Khó-la̍h. 15). Í-sò ê kiáⁿ só͘ siⁿ chòe cho̍k-tiúⁿ--ê, kì tī ē-tóe; Í-sò ê tōa-kiáⁿ Í-lī-hoat ê kiáⁿ, ū Thê-bān cho̍k-tiúⁿ, O-boat cho̍k-tiúⁿ, Sé-pho cho̍k-tiúⁿ, Ki-la̍p-su cho̍k-tiúⁿ, 16). Khó-la̍h cho̍k-tiúⁿ, Ka-thán cho̍k-tiúⁿ, A-má-le̍k cho̍k-tiúⁿ; chiah-ê sī tī Í-tong tōe, Í-lī-hoat só͘ siⁿ ê cho̍k-tiúⁿ, sī A-tāi ê kiáⁿ-sun. 17). Í-sò ê kiáⁿ-sun Liû-jíⁿ ê kiáⁿ, ū Ná-hap cho̍k-tiúⁿ, Siā-la̍h cho̍k-tiúⁿ, Sa-má cho̍k-tiúⁿ, Bí-sat cho̍k-tiúⁿ; che sī tī Í-tong tōe, tùi Liû-jíⁿ só͘ chhut ê cho̍k-tiúⁿ, lóng sī Í-sò ê bó͘ Pa-si̍t-boat ê kiáⁿ-sun. 18). Í-sò ê bó͘ A-hô-lī-pa-má ê kiáⁿ, ū Iâ-o͘-si cho̍k-tiúⁿ, Ngá-lân cho̍k-tiúⁿ, Khó-la̍h cho̍k-tiúⁿ; che sī tùi Í-sò ê bó͘, A-ná ê cha-bó͘-kiáⁿ A-hô-lī-pa-má, só͘ chhut ê cho̍k-tiúⁿ. 19). Chiah-ê sī Í-sò ê kiáⁿ-sun, koh chiah-ê sī in ê cho̍k-tiúⁿ; Í-sò chiū-sī Í-tong. 20). Hit só͘-chāi ê pún-tōe lâng, chiū-sī Hô-lī lâng Se-jíⁿ ê kiáⁿ-sun, kì ē-tóe; chiū-sī Lô-tan, Sok-pa, Chè-piān, A-ná, Tí-sūn, Í-chhat, Tí-san; 21). chiah-ê sī tùi Í-tong tōe ê Hô-lī lâng, Se-jíⁿ kiáⁿ-sun-tiong só͘ chhut ê cho̍k-tiúⁿ. 22). Lô-tan ê kiáⁿ sī Hô-lī, Hi-bān; Lô-tan ê chí-bē sī Têng-la̍p. 23). Sok-pa ê kiáⁿ sī A-le̍k-bûn, Má-ná-hat, Í-pa-lio̍k, Sī-pho, O-lâm. 24). Chè-piān ê kiáⁿ; A-ngá, A-ná; tng-sî teh chhī in lāu-pē Chè-piān ê lû, tī khòng-iá chhē-tio̍h un-chôaⁿ--ê, chiū-sī chit ê A-ná. 25). A-ná ê kiáⁿ sī Tí-sūn; A-ná ê cha-bó͘-kiáⁿ sī A-hô-lī-pa-má. 26). Tí-sūn ê kiáⁿ sī Him-tàn, I-sī-pan, Ek-lân, Ki-lân. 27). Í-chhat ê kiáⁿ sī Phek-hán, Sat-hoan, A-kan. 28). Tí-san ê kiáⁿ sī O͘-su, A-lân. 29). Tùi Hô-lī lâng só͘ chhut ê cho̍k-tiúⁿ, kì tī ē-tóe; chiū-sī Lô-tan cho̍k-tiúⁿ, Sok-pa cho̍k-tiúⁿ, Chè-piān cho̍k-tiúⁿ, A-ná cho̍k-tiúⁿ, 30). Tí-sūn cho̍k-tiúⁿ, Í-chhat cho̍k-tiúⁿ, Tí-san cho̍k-tiúⁿ. Chiah-ê sī tùi Hô-lī lâng só͘ chhut ê cho̍k-tiúⁿ, lóng tī Se-jíⁿ tōe chòe cho̍k-tiúⁿ. 31). Tng Í-sek-lia̍t lâng bē ū kun-ông tī-lí ê tāi-seng, tī Í-tong tōe chòe ông lâi tī-lí--ê kì tī ē-tóe. 32). Pí-jíⁿ ê kiáⁿ, Pí-la̍h, tī Í-tong chòe ông; i ê kiaⁿ-siâⁿ miâ kiò Têng-hap-pa. 33). Pí-la̍h sí-liáu, Pho-su-la̍h lâng Siā-la̍h ê kiáⁿ, Iok-pa, sòa-chiap i chòe ông. 34). Iok-pa sí, Thê-bān tōe ê lâng Hō͘-san sòa-chiap i chòe ông. 35). Hō͘-san sí, Pí-ta̍t ê kiáⁿ Hap-ta̍t, sòa-chiap i chòe ông; i chiū-sī tī Mô͘-ap tōe thâi-iâⁿ Bí-tiân lâng--ê. I ê kiaⁿ-siâⁿ miâ kiò A-bī-tek. 36). Hap-ta̍t sí, Má-sū-lī-ka lâng Song-la̍h sòa-chiap i chòe ông. 37). Song-la̍h sí-liáu, Hô-piⁿ ê Lī-hô-pek lâng Sò-lô sòa-chiap i chòe ông. 38). Sò-lô sí, A-kek-pho ê kiáⁿ, Pa-le̍k-hap-lâm, sòa-chiap i chòe ông. 39). A-kek-pho ê kiáⁿ Pa-le̍k-hap-lâm sí, Hap-ta̍t sòa-chiap i chòe ông; i ê kiaⁿ-siâⁿ miâ-kiò Pa-o͘; i ê bó͘ miâ-kiò Bí-hi-tha-piat, sī Bí-sat-ha̍p ê cha-bó͘-sun, Má-tek-lia̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ. 40). Tùi Í-sò só͘ chhut ê cho̍k-tiúⁿ, chiàu in ê chong-cho̍k, só͘-chāi, miâ-jī, kì tī ē-tóe; chiū-sī Têng-la̍p cho̍k-tiúⁿ, A-le̍k-óa cho̍k-tiúⁿ, Iâ-thiap cho̍k-tiúⁿ; 41). A-hô-lī-pa-má cho̍k-tiúⁿ, Í-la̍h cho̍k-tiúⁿ, Pí-lùn cho̍k-tiúⁿ; 42). Ki-la̍p-su cho̍k-tiúⁿ, Thê-bān cho̍k-tiúⁿ, Bí-pí-sat cho̍k-tiúⁿ; 43). Má-ki-tia̍p cho̍k-tiúⁿ, Í-lân cho̍k-tiúⁿ; chiah-ê sī Í-tong ê cho̍k-tiúⁿ, chiàu in khiā-khí ê só͘-chāi, tī só͘ tit-tio̍h chòe-gia̍p ê tōe. Chit-ê sī Í-tong lâng ê chó͘, chiū-sī Í-sò.

[37] Ngá-kok khiā-khí Ka-lâm tōe, chiū-sī i ê lāu-pē kià-kha ê só͘-chāi. 2). Ngá-kok ê sè-hē kì tī ē-tóe. Iok-sek cha̍p-chhit hè kap i hiah ê hiaⁿ saⁿ-kap kò͘ iûⁿ; i sī chi̍t ê gín-á kap i ê lāu-pē ê sòe-î Phek-la̍h ê kiáⁿ, Sek-phàⁿ ê kiáⁿ, siông-siông chòe-tīn; Iok-sek chiong i hiah ê hiaⁿ ê pháiⁿ phín-hēng kā in lāu-pē kóng. 3). Taⁿ Í-sek-lia̍t thiàⁿ Iok-sek khah iâⁿ-kè tī thiàⁿ i ê chèng-kiáⁿ, in-ūi Iok-sek sī i nî-lāu siⁿ--ê; i kā i chòe chi̍t niá chhái-sek ê saⁿ. 4). Iok-sek hiah ê hiaⁿ khòaⁿ-kìⁿ lāu-pē thiàⁿ Iok-sek, kè-thâu tī thiàⁿ in; chiū oàn-hūn Iok-sek, bōe-ōe kap i kóng hô-bo̍k ê ōe. 5). Iok-sek bāng-kìⁿ chi̍t ê bāng, kā i hiah ê hiaⁿ kóng; in chiū koh-khah oàn-hūn i. 6). Iok-sek tùi in kóng, Chhiáⁿ lín thiaⁿ góa só͘ bāng-kìⁿ ê bāng. 7). Lán tī hn̂g--nih hâ gō͘-kak; góa só͘-hâ--ê khí-lâi khiā, lín só͘-hâ--ê ûi-lûi lâi pài góa só͘ hâ--ê. 8). I ê hiaⁿ ìn kóng, Chóng-bô lí chin-chiàⁿ beh chòe goán ê ông mah? chin-chiàⁿ beh koán-hat goán mah? In chiū ūi-tio̍h i ê bāng, kap i ê ōe, koh-khah oàn-hūn i. 9). Āu-lâi i koh bāng-kìⁿ chi̍t ê bāng, ia̍h kā i ê hiaⁿ kóng, Lí khòaⁿ, góa iū-koh bāng-kìⁿ chi̍t ê bāng; ū ji̍t, ge̍h, kap cha̍p-it lia̍p chhiⁿ teh pài góa. 10). Iok-sek kā i ê lāu-pē kap i ê hiaⁿ kóng; in lāu-pē chiū chek-pī i, kóng, Lí só͘ bāng-kìⁿ chit ê bāng sī cháiⁿ-iūⁿ? chóng-bô góa kap lín lāu-bú lín hiaⁿ-tī, lóng beh phak-teh pài lí mah? 11). I ê hiaⁿ lóng oàn-tò͘ i; i ê lāu-pē ēng chiah ê ōe kì tī sim-lāi. 12). Iok-sek ê hiaⁿ khì Sī-kiàm, chhī lāu-pē ê iûⁿ. 13). Í-sek-lia̍t tùi Iok-sek kóng, Lín hiaⁿ kiám m̄-sī tī Sī-kiàm chhī iûⁿ mah? Lí lâi, góa beh chhe lí khì in hia. 14). I ìn kóng, Góa tī-chia. I kā i kóng, Lí khì khòaⁿ lín hiaⁿ ū pêng-an á-bô, iûⁿ-kûn ū pêng-an á-bô; tò--lâi kā góa kóng. Chiū chhe i chhut Hi-pek-lûn ê soaⁿ-kok; i chiū khì kàu Sī-kiàm. 15). Ū lâng tn̄g--tio̍h i tī soaⁿ--nih bê-lō͘; chiū mn̄g i kóng, Lí teh chhē sím-mi̍h? 16). I kóng, Góa teh chhē góa ê hiaⁿ; chhiáⁿ kā góa kóng, in tī tah-lo̍h teh chhī iûⁿ. 17). Hit-lâng kóng, In í-keng lī-khui chia; in-ūi góa thiaⁿ-kìⁿ in teh kóng, Lán lâi-khì To-tan. Iok-sek chiū khì jip i ê hiaⁿ, tú-tio̍h in tī To-tan. 18). In hn̄g-hn̄g khòaⁿ-kìⁿ i, i iáu-bē kiâⁿ kàu in hia, in chiū saⁿ-kap kè-bô͘ beh hāi-sí i. 19). Tāi-ke saⁿ-kap kóng, Lí khòaⁿ, chòe-bāng--ê lâi--lah. 20). Hò͘--lâi, taⁿ lán kā i thâi-sí, hiat tī chi̍t ê ta-chíⁿ; chiah lâi kóng ū pháiⁿ-siù chia̍h--i; lán chiah khòaⁿ i ê bāng chiong-lâi cháiⁿ-iūⁿ. 21). Liû-piān thiaⁿ-kìⁿ, chiū kiù i thoat-lī in ê chhiú; kóng, Lán m̄-thang hāi i ê sìⁿ-miā. 22). Liû-piān koh tùi in kóng, M̄-thang hō͘ i lâu-huih; thang kā i hiat tī chit ê khòng-iá ê ta-chíⁿ, m̄-thang hē chhiú hāi i; ì-sù sī beh kiù i thoat-lī in ê chhiú, hō͘ i tò--khì i ê lāu-pē hia. 23). Iok-sek kàu i ê hiaⁿ hia, hit-tia̍p in chiū thǹg Iok-sek ê gōa-saⁿ, chiū-sī i seng-khu hit-niá chhái-sek ê saⁿ; chiū lia̍h i, hiat-lo̍h chíⁿ, hit ê chíⁿ sī ta--ê, lāi-bīn bô chúi. 25). In chē-teh chia̍h-piáⁿ; kia̍h-ba̍k khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-tīn Í-si̍t-má-lī lâng tùi Ki-lia̍t lâi; ēng lo̍k-tô pē hiuⁿ-liāu, jú-hiuⁿ, bu̍t-io̍h, beh tòa lo̍h--khì Ai-ki̍p. 26). Iû-tāi tùi chiah ê hiaⁿ-tī kóng, Lán thâi-sí lán ê sió-tī, khǹg-ba̍t i ê huih, ū sím-mi̍h lī-ek? 27). Lán lâi kā i bōe hō͘ Í-si̍t-má-lī lâng; m̄-thang hē-chhiú hāi i; in-ūi i sī lán ê sió-tī, lán ê kut-jio̍k. Hiaⁿ-tī thiaⁿ--i. 28). Ū hiah ê Bí-tiân ê seng-lí lâng tùi hia kè, i ê hiaⁿ chiū kā Iok-sek tùi chíⁿ-lāi pu̍ih--khí-lâi, chiong i bōe hō͘ Í-si̍t-má-lī lâng, tit-tio̍h jī-cha̍p ê gûn. Hiah ê lâng chiū tòa Iok-sek khì Ai-ki̍p. 29). Liû-piān tò-tńg--lâi chíⁿ-piⁿ, khòaⁿ-kìⁿ Iok-sek bô tī chíⁿ-lāi, chiū thiah-li̍h ka-kī ê saⁿ. 30). Tò--khì sió-tī hia, kóng, Gín-á bô--khì lah; iā góa nih, góa beh tah-lo̍h khì? 31). In chiū thâi chi̍t chiah soaⁿ-iûⁿ-káng, chiong Iok-sek hit niá saⁿ ùn-huih; chiū chhe lâng the̍h hit niá chhái-sek ê saⁿ khì in lāu-pē hia, kóng, Goán chhē-tio̍h chit-niá, chhiáⁿ lí jīn-khòaⁿ sī lí ê kiáⁿ ê gōa-saⁿ á m̄-sī. 33). I jīn-tit, chiū kóng, Che sī góa ê kiáⁿ ê gōa-saⁿ, ū pháiⁿ-siù kā-chia̍h--i; Iok-sek tek-khak hō͘ i thiah-chhùi. 34). Ngá-kok chiū thiah-li̍h saⁿ, io hâ môa-pò͘, ūi i ê kiáⁿ ai-siong chōe-chōe ji̍t. 35). I ê kiáⁿ kap i ê cha-bó͘-kiáⁿ lóng khí-lâi an-ùi i; i m̄-khéng siū an-ùi; kóng, Góa tek-khak ai-siong lo̍h im-hú, kàu góa ê kiáⁿ hia. I ê lāu-pē ūi-tio̍h i thî-khàu. 36). Bí-tiân lâng tòa Iok-sek kàu Ai-ki̍p, chiong i bōe hō͘ Hoat-ló ê jîn-sîn, sī-ōe-tiúⁿ, Pho-thê-hoat.

[38] Hit-sî Iû-tāi lī-khui i ê hiaⁿ-tī, lo̍h--khì kàu chi̍t ê A-tō͘-lân lâng, miâ chòe Hi-la̍h ê ke; 2). Iû-tāi tī-hia khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê Ka-lâm lâng, miâ-kiò Su-a ê cha-bó͘-kiáⁿ; chiū chhōa i, kap i tâng-pâng. 3). I chiū hoâi-īn siⁿ-kiáⁿ; Iû-tāi chiū kā i hō miâ chòe Jíⁿ. 4). I koh hoâi-īn siⁿ-kiáⁿ; lāu-bú kā i hō miâ Gô-lâm. 5). I iū-koh siⁿ-kiáⁿ, kā i hō-miâ Sī-la̍h; i siⁿ Sī-la̍h ê sî, Iû-tāi tú-á tī Ki-sek. 6). Iû-tāi kā i ê tōa-kiáⁿ Jíⁿ chhōa-bó͘, miâ-kiò Tha-má. 7). Iû-tāi ê tōa-kiáⁿ Jíⁿ kiâⁿ-pháiⁿ tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng; Iâ-hô-hoa chiū hō͘ i sí. 8). Iû-tāi kā Gô-lâm kóng, Lí tio̍h kap lí ê hiaⁿ-só tâng-pâng, tùi i lâi chīn lí chòe sió-tī ê pún-hūn, kā lí ê hiaⁿ li̍p hō͘-sû. 9). Gô-lâm chai só͘ siⁿ ê kiáⁿ bô kui tī i ka-kī; só͘-í tâng-pâng ê sî, ûi-siat tī tōe--nih, bián-tit hō͘ i ê hiaⁿ ū hō͘-sû. 10). I ê só͘-chòe, Iâ-hô-hoa khòaⁿ chòe pháiⁿ; hō͘ i iā sí. 11). Iû-tāi sim-lāi kóng, Kiaⁿ-liáu Sī-la̍h ia̍h sí, chhin-chhiūⁿ i nn̄g ê hiaⁿ chi̍t-iūⁿ; chiū tùi i ê sim-pū Tha-má kóng, Lí khì tòa lín lāu-pē ê ke chiú-kóaⁿ, thèng-hāu góa ê kiáⁿ Sī-la̍h tióng-sêng. Tha-má chiū tò--khì, tòa tī in lāu-pē ê ke. 12). Kè kú-kú, Iû-tāi ê bó͘ Su-a ê cha-bó͘-kiáⁿ sí; Iû-tāi siū an-ùi; chiū kap i ê pêng-iú A-tō͘-lân lâng Hi-la̍h chiūⁿ-khì Têng-ná, kàu i chián iûⁿ-mn̂g ê lâng hia. 13). Ū lâng kā Tha-má kóng, Lín ta-koaⁿ chiūⁿ-khì Têng-ná, chián i ê iûⁿ ê mn̂g. 14). Tha-má khòaⁿ-kìⁿ Sī-la̍h í-keng tióng-sêng, iáu bô chhōa i chòe-bó͘; chiū thǹg i chiú-kóaⁿ ê saⁿ, ēng phè tà-bīn, koh moa sin-thé; chē tī Têng-ná ê lō͘, I-ná-ìn mn̂g-kháu. 15). Iû-tāi khòaⁿ-kìⁿ i, lia̍h-chòe sī chhiong-ki, in-ūi i ū tà-bīn. 16). Chiū oat-khì lō͘-piⁿ chiū-kūn i; kóng, Lâi, hō͘ góa kap lí saⁿ-kap khùn; in-ūi m̄-chai sī i ê sim-pū; ìn kóng, Lí beh kap góa khùn, beh ēng sím-mi̍h hō͘ góa? 17). Iû-tāi kóng, Góa tùi iûⁿ-kûn-lāi lia̍h chi̍t chiah soaⁿ-iûⁿ-á, kià--lâi hō͘ lí. Kóng, Lí beh ēng mi̍h hō͘ góa chòe chún-tǹg, thèng-hāu lí kià-lâi mah? 18). Iû-tāi kóng, Góa tio̍h sím-mi̍h hō͘ lí chòe chún-tǹg? I chiū kóng, Lí ê ìn, lí ê tòa, kap lí chhiú--nih ê koáiⁿ-á; chiū hō͘ i, kap i khùn; i chiū tùi Iû-tāi hoâi-īn. 19). Tha-má khí-lâi khì; thǹg i ê phè, iû-goân chhēng i chiú-kóaⁿ ê saⁿ. 20). Iû-tāi thok i ê pêng-iú A-tō͘-lân lâng sàng chi̍t chiah soaⁿ-iûⁿ-á, beh tùi hit ê hū-jîn-lâng ê chhiú the̍h chún-tǹg; chhē i bōe tio̍h. 21). Chiū mn̄g hit só͘-chāi ê lâng kóng, I-ná-ìn lō͘-piⁿ ê chhiong-ki tī tah-lo̍h? in kóng, chit-ūi bô chhiong-ki. 22). I tò--khì kìⁿ Iû-tāi kóng, Góa chhē i bô; hit-ūi ê lâng ia̍h kóng, Chit-ūi bô chhiong-ki. 23). Iû-tāi kóng, Kù-chāi i the̍h-khì, bián-tit lán kiàn-siàu; lí khòaⁿ, góa í-keng chiong chit chiah soaⁿ-iûⁿ-á sàng i, lí kéng-jiân chhē i bô. 24). Iok-lio̍k kè saⁿ-ge̍h-ji̍t, ū lâng kā Iû-tāi kóng, Lí ê sim-pū Tha-má chòe chhiong-ki; koh in-ūi kiâⁿ-îm, sòa ū sin-īn. Iû-tāi kóng, Kā i thoa--chhut-lâi sio. 25). Tha-má hō͘ lâng thoa--chhut-lâi ê sî, chiū chhe lâng khì kìⁿ i ê ta-koaⁿ kóng, Chiah ê mi̍h sī chī-chūi ê, góa chiū-sī tùi i lâi hoâi-īn. 26). Koh kóng, Chhiáⁿ lí jīn, khòaⁿ chit ê ìn kap tòa kap koáiⁿ-á sī chī-chūi ê. Iû-tāi jīn-tit, chiū kóng, I pí góa khah ū-gī; in-ūi góa bô chiong i kè hō͘ góa ê kiáⁿ Sī-la̍h; tùi hit-tia̍p Iû-tāi bô koh chhin-kūn i. 27). Tha-má tit-beh siⁿ ê sî, chai i pak-tó͘-lāi sī siang-ê. 28). Teh siⁿ ê sî, chi̍t ê gín-á chhun chi̍t ki chhiú chhut-lâi; khioh-chiá the̍h âng-sòaⁿ pa̍k tī i ê chhiú kóng, Chit-ê sī tāi-seng chhut-ê. 29). Āu-lâi i ê chhiú kiu--ji̍p-khì; tē-jī--ê chhut-sì; khioh-chiá kóng, Lí siáⁿ-sū chông--chhut-lâi? chit ê piak-phòa sī ūi-tio̍h lí; só͘-í kā i hō-miâ chòe Hoat-le̍k-su. 30). Āu-lâi hit-ê, chhiú pa̍k âng-sòaⁿ--ê, ia̍h siⁿ--chhut-lâi; chiū hō i ê miâ chòe Siā-la̍h.

[39] Iok-sek hō͘ lâng tòa lo̍h-khì Ai-ki̍p; ū chi̍t ê Ai-ki̍p lâng, sī Hoat-ló ê jîn-sîn sī-ōe-tiúⁿ Pho-thê-hoat, tùi hiah-ê tòa i lâi ê Í-si̍t-má-lī lâng ê chhiú bóe--khì. 2). Iâ-hô-hoa kap i saⁿ-kap tī-teh, hō͘ i ta̍k-hāng heng-thong; tòa tī i ê chú-lâng Ai-ki̍p lâng ê ke. 3). I ê chú-lâng khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa kap i saⁿ-kap tī-teh; koh Iâ-hô-hoa hō͘ i ê chhiú só͘ chòe--ê lóng heng-thong. 4). Iok-sek chiū tī chú-lâng ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián, lâi ho̍k-sāi i; chú-lâng siat-li̍p i koán-lí i ê ke, chiong it-chhè só͘-ū--ê kau i ê chhiú. 5). Tùi chú-lâng siat-li̍p i koán-lí ke-sū, kap i it-chhè só͘-ū--ê, Iâ-hô-hoa ūi-tio̍h Iok-sek ê iân-kò͘, sù-hok tī hit ê Ai-ki̍p lâng ê ke; kìⁿ-nā ke-lāi kap chhân--nih it-chhè só͘-ū--ê, lóng tit-tio̍h Iâ-hô-hoa sù-hok. 6). I chiong it-chhè só͘-ū--ê, lóng kau Iok-sek ê chhiú; tû-khì i só͘ chia̍h ê mi̍h í-gōa, pa̍t-hāng só͘-ū--ê, lóng m̄-chai. Iok-sek súi koh hó-siⁿ-chòe. 7). Chiah ê tāi-chì í-āu, Iok-sek ê chú-bú chù-sîn khòaⁿ--i, kóng, Lâi kap góa khùn. 8). Iok-sek m̄-thàn, tùi i ê chú-bú kóng, Lí khòaⁿ, ke-lāi ū sím-mi̍h tī góa ê chhiú, góa ê chú-lâng lóng m̄-chai; i í-keng chiong só͘-ū--ê kau tī góa ê chhiú; tī chí ke-lāi bô chi̍t-ê pí góa khah-tōa; 9). lí í-gōa, i bô chi̍t-hāng bô kau góa, in-ūi lí sī i ê bó͘; góa cháiⁿ-iūⁿ thang kiâⁿ chit ê tōa-pháiⁿ, lâi tek-chōe Siōng-tè? 10). Āu-lâi i ta̍k-ji̍t kap Iok-sek kóng-ōe; Iok-sek bô thiaⁿ i ê ōe; bô kap i khùn, ia̍h bô kap i chòe-tui. 11). Ū chi̍t-ji̍t, Iok-sek ji̍p chhù pān i ê tāi-chì; ke-lāi ê lâng bô chi̍t-ê tī chhù-lāi. 12). Hū-jîn-lâng chiū khiú i ê saⁿ kóng, Lí lâi kap góa khùn; Iok-sek chiong saⁿ pàng tī i ê chhiú, cháu chhut-khì gōa-bīn. 13). Hū-jîn-lâng khòaⁿ-kìⁿ Iok-sek chiong saⁿ pàng tī i chhiú--nih, koh cháu-chhut gōa-bīn; 14). chiū kiò ke-lāi ê lâng lâi, tùi in kóng, Lín khòaⁿ--teh, i tòa chi̍t ê Hi-pek-lâi lâng ji̍p-lâi lán ê ke beh hì-lāng lán; i lâi góa chia, beh kap góa khùn, góa chiū tōa-siaⁿ hoah; 15). i thiaⁿ-kìⁿ góa chhut-siaⁿ hoah, chiū chiong i ê saⁿ pàng tī góa chia, cháu-chhut gōa-bīn. 16). Hū-jîn-lâng chiong Iok-sek ê saⁿ siu tī i hia, thèng-hāu i ê chú-lâng tò--lâi. 17). Chiū tùi i kóng-khí chiah ê sū; kóng, Lí só͘ tòa-lâi lán chia, hit ê Hi-pek-lâi ê lô͘-po̍k, kàu góa chia, beh hì-lāng góa; góa chhut-siaⁿ hoah, i chiong i ê saⁿ pàng tī góa chia, cháu-chhut gōa-bīn. 19). Chú-lâng thiaⁿ-kìⁿ i ê bó͘ tùi i só͘ kóng ê ōe, kóng, Lí ê lô͘-po̍k chhin-chhiūⁿ án-ni khoán-thāi góa, i chiū siū-khì. 20). Iok-sek ê chú-lâng chiong i koaiⁿ-lo̍h kaⁿ, chiū-sī ông ê chōe-hoān siū koaiⁿ ê só͘-chāi; tùi án-ni Iok-sek tī hit ê kaⁿ-lāi. 21). Chóng-sī Iâ-hô-hoa kap Iok-sek tī-teh, si-un hō͘ i; hō͘ i tī koán-kaⁿ ê lâng ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián. 22). Koán-kaⁿ--ê chiū chiong kaⁿ-lāi só͘ ū ê hoān-lâng lóng kau Iok-sek ê chhiú; in tī-hia só͘ chòe ê tāi-chì, lóng sī i teh chòe. 23). Kìⁿ-nā Iok-sek chhiú-ē ê tāi-chì, koán-kaⁿ--ê it-khài bô chhap; in-ūi Iâ-hô-hoa kap Iok-sek tī-teh, koh i só͘ chòe--ê, Iâ-hô-hoa lóng hō͘ i heng-thong.

[40] Chiah ê tāi-chì í-āu Ai-ki̍p ông ê chiú-chèng kap tû-pâng tek-chōe in ê chú Ai-ki̍p ông. 2). Hoat-ló siū-khì i nn̄g ê jîn-sîn, chiū-sī chiú-chèng-tiúⁿ kap tû-pâng-tiúⁿ, 3). chiong in koaiⁿ tī sī-ōe-tiúⁿ hú-lāi ê kaⁿ, chiū-sī Iok-sek siū koaiⁿ ê só͘-chāi. 4). Sī -ōe-tiúⁿ chiong in kau-tài Iok-sek, i chiū su-hāu in; in chiū tī kaⁿ-lāi ū hiah-kú. 5). Siū-koaiⁿ tī kaⁿ--ê, Ai-ki̍p ông ê chiú-chèng kap tû-pâng, nn̄g-lâng tâng chi̍t-mî kok bāng-kìⁿ chi̍t ê bāng, lóng chiàu ta̍k ê bāng ê ì-gī lâi bāng. 6). Kàu thiⁿ-kng, Iok-sek ji̍p--khì in hia, khòaⁿ-kìⁿ in ū iu-būn ê khoán-sit. 7). I chiū mn̄g Hoat-ló nn̄g ê jîn-sîn, chiū-sī kap i pîⁿ-pîⁿ koaiⁿ tī chú-lâng hú-lāi--ê, kóng, Kin-á-ji̍t lín siáⁿ-sū bīn tài-iu-iông? 8). In kā i kóng, Goán ta̍k-lâng bāng-kìⁿ chi̍t ê bāng, bô lâng thang oân. Iok-sek kā in kóng, Oân-bāng kiám-m̄-sī chāi tī Siōng-tè mah? chhiáⁿ lín kā góa kóng. 9). Chiú-chèng chiū tùi Iok-sek pâi-lia̍t i ê bāng, kóng, Góa bāng-tiong khòaⁿ-kìⁿ ū chi̍t châng phû-tô-chhiū tī góa ê bīn-chêng; 10). chhiū-téng ū saⁿ-ki, chhin-chhiūⁿ ū hoat-gê khui-hoe; i ê pha kiat-chiâⁿ se̍k ê phû-tô. 11). Hoat-ló ê poe tī góa ê chhiú-lāi, góa chiū the̍h phû-tô, ni̍h i tī Hoat-ló ê poe-lāi, chiong poe phâng kau Hoat-ló ê chhiú. 12). Iok-sek kā i kóng, Lí ê bāng sī án-ni oân; saⁿ-ki chiū-sī saⁿ-ji̍t; 13). koh saⁿ-ji̍t, Hoat-ló beh kú-khí lí ê thâu, ho̍k-tò lí ê koaⁿ-chit; Hoat-ló ê chiú-poe beh iû-goân hē tī lí ê chhiú, chhin-chhiūⁿ chêng chòe i ê chiú-chèng chi̍t-iūⁿ. 14). Lí nā tek-chì ê sî, tio̍h kì-liām góa, si-un hō͘ góa; tī Hoat-ló ê bīn-chêng thòe góa kóng chi̍t siaⁿ; kiù góa chhut chit ê kaⁿ. 15). Góa si̍t-chāi sī tùi Hi-pek-lâi lâng ê tōe siū-bōe--lâi-ê; góa tī-chia ia̍h bô chòe-chhut sím-mi̍h, hō͘ in kā góa koaiⁿ-lo̍h kaⁿ. 16). Tû-pâng khòaⁿ-kìⁿ bāng oân-liáu hó, chiū kā Iok-sek kóng, Góa ia̍h tī góa ê bāng-tiong khòaⁿ, tī góa ê thâu-khak-téng ū saⁿ-kheng pek ê piáⁿ; 17). téng-bīn hit-kheng ū tóe Hoat-ló só͘ chia̍h ta̍k-hō pek ê mi̍h; ū chiáu lâi teh góa thâu-khak-téng kheng-lāi ê mi̍h. 18). Iok-sek ìn i kóng, Lí ê bāng sī án-ni oân; saⁿ khia kheng sī saⁿ-ji̍t; 19). koh saⁿ-ji̍t, Hoat-ló beh kú-khí lí ê thâu-khak lī-khui lí, tiàu lí tī chhâ--nih; beh ū pe-chiáu lâi teh lí sin-khu ê bah. 20). Kàu tē-saⁿ ji̍t, sī Hoat-ló ê siⁿ-ji̍t, i ūi chèng jîn-sîn pâi-siat iân-sia̍h; tī chiah ê jîn-sîn ê tiong-kan, thai-kú chiú-chèng, kap tû-pâng; 21). hō͘ chiú-chèng-tiúⁿ ho̍k-tò koaⁿ-chit; i iû-goân phâng-poe tī Hoat-ló ê chhiú; 22). chóng-sī chiong tû-pâng-thâu tiàu--khí-lâi; tú-tú chiàu Iok-sek só͘ kā in oân--ê. 23). Nā-sī chiú-chèng-tiúⁿ bô liām-tio̍h Iok-sek, kéng-jiân bōe-kì-tit i.

[41] Kè nn̄g-nî ka-nn̂g, Hoat-ló bîn-bāng; bāng-kìⁿ i khiā tī hô-piⁿ, 2). khòaⁿ-kìⁿ chhit chiah gû-bú tùi hô--nih khí-lâi, súi koh pûi; tī lô͘-tek-á-lāi teh chia̍h. 3). Tè-āu koh ū chhit chiah gû-bú tùi hô--nih khí--lâi, khiap-sì koh sán; kap chêng hiah ê gû tâng-khiā tī hô-piⁿ. 4). Chiah ê khiap-sì koh sán ê gû-bú it-chīn chia̍h hí chhit-chiah súi koh pûi ê gû. Hoat-ló chiū chhíⁿ. 5). I koh khùn, tē-jī pái bîn-bāng; bāng-kìⁿ chi̍t châng be̍h chhut chhit-sūi, phauh koh hó. 6). Āu-lāi khòaⁿ-kìⁿ koh chhut chhit-sūi, phàⁿ-phàⁿ, koh hō͘ tang-hong sàu-pháiⁿ. 7). Chiah ê phàⁿ ê sūi thun hí chhit-sūi phauh koh pá-móa--ê. Hoat-ló chhíⁿ, chiah chai sī bāng--kìⁿ. 8). Kàu thiⁿ-kng, Hoat-ló sim bô pêng-an; chiū chhe lâng tiàu Ai-ki̍p só͘ ū ê su̍t-sū, phok-sū lâi; Hoat-ló chiū chiong i só͘ bāng-kìⁿ--ê kā in kóng; in bô lâng ōe kā Hoat-ló oân. 9). Hit-sî chiú-chèng-tiúⁿ kā Hoat-ló kóng, Góa kin-á-ji̍t kì-tit góa ê chōe. 10). Chêng Hoat-ló siū-khì jîn-sîn, chiong góa kap tû-pâng-thâu koaiⁿ tī sī-ōe-tiúⁿ hú-lāi ê kaⁿ. 11). Góa kap i, nn̄g-lâng siâng hit-mî ū bāng-kìⁿ, kok chiàu i ê bāng ê ì-gī lâi bāng. 12). Tī-hia, kap goán tī-teh, ū chit ê Hi-pek-lâi ê siàu-liân lâng, sī sī-ōe-tiúⁿ ê lô͘-po̍k, goán kā i kóng, i chiū kā goán oân goán ê bāng; sī chiàu goán ta̍k-lâng ê bāng lâi oân. 13). Āu-lāi tú-tú chiàu i só͘ kā goán oân--ê lâi chiâⁿ; i hō͘ góa ho̍k-chit, hit-lâng siū tiàu lâi sí. 14). Hoat-ló chiū chhe lâng khì tiàu Iok-sek, in chiū kín-kín chhōa i chhut-kaⁿ; i chiū chián-hoat, ōaⁿ i ê saⁿ, lâi kìⁿ Hoat-ló. 15). Hoat-ló kā Iok-sek kóng, Góa bāng-kìⁿ chi̍t ê bāng, bô lâng ōe oân--i; góa thiaⁿ-kìⁿ lâng kóng kàu lí thiaⁿ-kìⁿ bāng chiū ōe oân. 16). Iok-sek ìn Hoat-ló kóng, Che m̄-sī chāi-tī góa; Siōng-tè beh chiong pêng-an chí-sī Hoat-ló. 17). Hoat-ló kā Iok-sek kóng, 18). Góa bāng-kìⁿ góa khiā tī hô-piⁿ, ū chhit chiah gû-bú tùi hô--nih khí--lâi, pûi koh súi; tī lô͘-tek-á-lāi teh chia̍h; 19). tè-āu koh ū chhit chiah gû-bú khí--lâi, nn̄g-chiáⁿ, chin khiap-sì, koh chin sán; piàn Ai-ki̍p tōe, góa m̄-bat khòaⁿ-kìⁿ kàu chiah pháiⁿ. 20). Chiah ê sán koh khiap-sì ê gû-bú it-chīn chia̍h tāi-seng hí chhit chiah pûi ê gû-bú; 21). thun lo̍h pak, iáu-bōe khòaⁿ-chhut ū thun--lo̍h khì; hit ê khiap-sì ê khoán iû-goân kap tāi-seng bô koh-iūⁿ; góa chiū chhíⁿ. 22). Góa tī bāng-tiong koh khòaⁿ-kìⁿ chi̍t châng be̍h, chhut chhit-sūi, pá-móa koh hó; 23). āu-lāi koh chhut chhit-sūi, ko͘-tâ, phàⁿ-phàⁿ, koh hō͘ tang-hong sàu-pháiⁿ; 24). chiah ê phàⁿ-phàⁿ ê sūi thun hí chhit sūi hó--ê. Góa kóng hō͘ su̍t-sū thiaⁿ, iā bô lâng ōe kā góa kóe-bêng. 25). Iok-sek kā Hoat-ló kóng, Hoat-ló ê bāng chiū-sī chi̍t-ê; Siōng-tè só͘ beh kiâⁿ ê sū, ū chí-sī Hoat-ló. 26). chhit-chiah hó ê gû-bú sī chhit-nî; chhit-sūi hó--ê, ia̍h sī chhit-nî; bāng sī chi̍t-ê. 27). Hiah ê tè-āu khí--lâi ê chhit chiah sán koh khiap-sì ê gû-bú, sī chhit-nî; hiah ê chhit sūi khang-phàⁿ, koh hō͘ tang-hong sàu-pháiⁿ--ê, ia̍h sī chhit nî; beh chòe chhit nî ê ki-hng. 28). Siōng-tè só͘ beh chòe ê sū, ū hián-bêng tī Hoat-ló; che sī góa tùi Hoat-ló só͘ kóng--ê. 29). Lí khòaⁿ Ai-ki̍p piàn-tōe beh tú-tio̍h tōa hó-nî-tang chhit-nî; 30). tè-āu, koh beh tú-tio̍h ki-hng chhit-nî; sīm-chì tī Ai-ki̍p tōe lóng bōe kì-tit í-chêng ê hó-siu; choân-tōe beh hō͘ ki-hng só͘ bia̍t; 31). in-ūi í-āu ê ki-hng thài siong-tiōng, chiū m̄-chai í-chêng tōe-hng ê hó-siu. 32). Lūn-kàu Hoat-ló nn̄g pái ê bîn-bāng, sī in-ūi Siōng-tè chù-tiāⁿ chit ê tāi-chì, koh Siōng-tè beh kín-kín chiâⁿ-i. 33). Só͘-í Hoat-ló tio̍h kéng chi̍t ê ū chhang-miâ, ū tì-hūi ê lâng, phài i tī-lí Ai-ki̍p tōe. 34). Hoat-ló tio̍h án-ni kiâⁿ, koh li̍p koaⁿ-oân koán-lí chit ê tōe; tng chhit-nî hó-nî-tang ê sî, Ai-ki̍p tōe só͘-siu--ê, gō͘-hūn thiu chi̍t-hūn; 35). hō͘ in tī chiong-lâi ê hó-nî-tang, chek-chū it-chhè ê bí-niû; chū-chi̍p ngó͘-kok, siu-khǹg chiàu-kò͘; tī ta̍k ê siâⁿ chòe chia̍h-mi̍h, kui tī Hoat-ló ê chhiú-thâu. 36). Só͘ chek-chū ê bí-niû, thang chòe Ai-ki̍p tōe chiong-lâi chhit-nî ki-hng ê lō͘-ēng; bián-tit chit ê tōe hō͘ ki-hng só͘ bia̍t. 37). Hoat-ló kap i it-chhè ê jîn-sîn lóng lia̍h chit ê tāi-chì chòe-hó. 38). Hoat-ló tùi i ê jîn-sîn kóng, Lán kiám ōe chhē-tio̍h chi̍t-ê chhin-chhiūⁿ i chit ê lâng, ū Siōng-tè ê sîn tī i ê lāi-bīn mah? 39). Hoat-ló tùi Iok-sek kóng, Siōng-tè í-keng chiong chit ê tāi-chì lóng chí-sī lí, khó-kiàn bô lâng chhin-chhiūⁿ lí ū chit-hō ê chhang-miâ tì-hūi. 40). Lí thang koán-lí góa ê ke; góa ê peh-sìⁿ lóng tio̍h thiaⁿ lí ê ōe, hō͘ lí koán-lí; to̍k-to̍k tī pó-chō, góa pí lí khah tōa. 41). Hoat-ló kā Iok-sek kóng, Góa kú-khí lí koán-hat Ai-ki̍p choân-tōe. 42). Hoat-ló chiū pak i chhiú--nih chòe ìn ê chhiú-chí, kòa tī Iok-sek ê chńg-thâu-á, kā i chhēng iù-tōe-saⁿ; chiong kim-liān kòa tī i ê ām-kún. 43). Koh hō͘ Iok-sek chē i ê tē-jī pān chhia; khui-tō--ê kiò kóng, Kūi; án-ni Hoat-ló siat-li̍p i tī-lí Ai-ki̍p choân-tōe. 44). Hoat-ló tùi Iok-sek kóng, Góa sī Hoat-ló, nā bô lí ū siaⁿ, tī Ai-ki̍p choân-tōe, m̄-chún lâng tāng kha-chhiú. 45). Hoat-ló khim-sù Iok-sek ê miâ kiò Sat-hoat-ná-thek Pa-lōe-a; koh chiong An-siâⁿ ê chè-si Pho-thê-hui-la̍h ê cha-bó͘-kiáⁿ A-se-la̍p hō͘ i chòe-bó͘. Iok-sek chiū chhut-sûn Ai-ki̍p tōe. 46). Iok-sek kìⁿ Ai-ki̍p ông Hoat-ló ê sî, hit-nî saⁿ-cha̍p hè. Iok-sek tùi Hoat-ló ê bīn-chêng chhut-khì, piàn kiâⁿ Ai-ki̍p choân-tōe. 47). Chhit-ê hó nî-tang ê lāi-bīn, tōe ê chhut-sán ke̍k-kî hong-sēng. 48). Iok-sek chū-chi̍p Ai-ki̍p tōe chhit ê hó nî-tang it-chhè ê bí-niû; chiong bí-niû chek-chū tī ta̍k ê siâⁿ; chiu-ûi chhân-tōe ê bí-niû, lóng chek-chū tī i ê pún-siâⁿ. 49). Iok-sek chek-chū gō͘-kak ke̍k-chōe, chhin-chhiūⁿ hái-piⁿ ê soa, kàu i thêng-chí bô sǹg; in-ūi sǹg-bōe-liáu. 50). Ki-hng ê nî bē-kàu í-chêng, An-siâⁿ ê chè-si Pho-thê-hui-la̍h ê cha-bó͘-kiáⁿ A-se-la̍p kā Iok-sek siⁿ nn̄g ê kiáⁿ. 51). Iok-sek kā tōa kiáⁿ hō miâ kiò Má-ná-se; in-ūi i kóng, Siōng-tè hō͘ góa bōe-kì-tit góa it-chhè ê khùn-khó͘, kap góa ê lāu-pē ê choân-ke. 52). I kā tē-jī kiáⁿ hō miâ Í-hoat-liân; in-ūi i kóng, Siōng-tè hō͘ góa tī góa siū-khó͘ ê tōe-hng heng-ōng. 53). Ai-ki̍p tōe chhit-nî hó nî-tang í-keng oân, 54). chhit-nî ki-hng chiū lâi, tú-tú chiàu Iok-sek só͘ kóng--ê; ta̍k-kok lóng ū ki-hng; to̍k-to̍k Ai-ki̍p choân-tōe ū bí-niû. 55). Kàu Ai-ki̍p choân-tōe ū ki-hng, chèng peh-sìⁿ tùi Hoat-ló ai-kiû bí-niû; Hoat-ló tùi Ai-ki̍p ê chèng-lâng kóng, Lín khì chhē Iok-sek, hoān-nā i só͘ kóng--ê, lín lóng tio̍h chòe. 56). Tng-sî ki-hng piàn-móa thiⁿ-ē; Iok-sek khui ta̍k só͘-chāi ê chhek-chhng, thiò bí-niû hō͘ Ai-ki̍p lâng; tī Ai-ki̍p tōe ki-hng chin siong-tiōng. 57). Ta̍k-kok ê lâng lóng khì Ai-ki̍p, kàu Iok-sek hia tia̍h ní-niû; in-ūi thiⁿ-ē ki-hng chin siong-tiōng.

[42] Ngá-kok khòaⁿ-kìⁿ Ai-ki̍p ū gō͘-kak, Ngá-kok chiū kā i hiah ê kiáⁿ kóng, Lín siáⁿ-sū teh saⁿ-khòaⁿ. 2). Koh kóng, Góa thiaⁿ-kìⁿ Ai-ki̍p ū gō͘-kak, lín thang lo̍h-khì hia, ūi lán tia̍h tām-po̍h, hō͘ lán thang tō͘-oa̍h, bián sí. 3). Tùi án-ni Iok-sek cha̍p ê hiaⁿ lóng lo̍h Ai-ki̍p, khì tia̍h bí-niû. 4). Chóng-sī Iok-sek ê sió-tī Piān-ngá-bín, Ngá-kok bô chhe i kap in hiaⁿ saⁿ-kap khì; in-ūi i kóng, Kiaⁿ-liáu i tú-tio̍h hāi. 5). Lâi tia̍h bí-niû ê lâng ê tiong-kan, Í-sek-lia̍t hiah ê kiáⁿ ia̍h ū lâi, in-ūi Ka-lâm tōe ia̍h ū ki-hng. 6). Tng-sî tī-lí Ai-ki̍p tōe ê sī Iok-sek; thiò bí-niû hō͘ hit só͘-chāi ê chèng peh-sìⁿ--ê, ia̍h sī i; Iok-sek hiah ê hiaⁿ lâi, phak-lo̍h tōe pài i. 7). Iok-sek khòaⁿ-kìⁿ i hiah ê hiaⁿ, ōe jīn--tit, ké-chòe siⁿ-hūn-lâng, tùi in kóng khah-giâm ê ōe, mn̄g in kóng, Lín tùi tah-lo̍h lâi? in kóng, Tùi Ka-lâm tōe lâi tia̍h bí-niû. 8). Iok-sek ōe jīn-tit in hiaⁿ, in bōe jīn--tit i. 9). Iok-sek kì-tit chêng só͘ bāng lūn-kàu in-ê hiah ê bāng, chiū tùi in kóng, Lín sī cheng-thàm, lâi thàm-thiaⁿ chit só͘-chāi ê hu-si̍t. 10). In tùi i kóng, goán ê chú ah, m̄-sī, lí ê lô͘-po̍k lâi beh tia̍h bí-niû. 11). Goán lóng sī chi̍t-lâng ê kiáⁿ, goán sī láu-si̍t lâng, lí ê lô͘-po̍k m̄-sī cheng-thàm. 12). Iok-sek kā in kóng, M̄-sī án-ni, lín lâi sī beh thàm-thiaⁿ chit só͘-chāi ê hu-si̍t. 13). In kóng, Lí ê lô͘-po̍k cha̍p-jī ê hiaⁿ-tī, sī Ka-lâm tōe chi̍t ê lâng ê kiáⁿ; tē-it-sòe--ê, hiān-kim tī goán lāu-pē hia; ū chi̍t-ê bô--khì lah. 14). Iok-sek kā in kóng, Góa tú-á kóng lín sī cheng-thàm, chit ê ōe si̍t-chāi bô chhò. 15). Góa kí Hoat-ló ê sìⁿ-miā lâi chiù-chōa, nā lín soah-bé ê sió-tī bô kàu chia, lín bōe-tit-thang chhut chit só͘-chāi; ēng án-ni lâi chhì-giām lín ê hu-si̍t. 16). Tio̍h chhe lín tiong-kan chi̍t-lâng khì chhōa lín ê sió-tī lâi, lín chiah-ê lóng tio̍h koaiⁿ tī-chia, chèng-bêng lín ê ōe, chai lín sêng-si̍t á-bô; nā bô, góa kí Hoat-ló ê sìⁿ-miā lâi chiù-chōa, lín it-tēng sī cheng-thàm. 17). Tùi án-ni Iok-sek chiong in lóng koaiⁿ tī Kaⁿ--nih saⁿ-ji̍t. 18). Kàu tē-saⁿ ji̍t Iok-sek tùi in kóng, Góa kèng-ùi Siōng-tè; lín chiàu góa ê ōe kiâⁿ, chiū ōe oa̍h. 19). Lín nā kó-jiân sī láu-si̍t lâng, lín hiaⁿ-tī-tiong thang lâu chi̍t-ê pa̍k tī lín hí kaⁿ-lāi; chóng-sī lín thang tòa bí-niû tò--khì, kiù lín ke-lāi ê ki-hng, 20). chiong lín soah-bé sió-tī chhōa lâi góa chia; án-ni lín ê ōe chiū ū pîn-kù, lín iā m̄-bián sí. In chiū chiàu án-ni kiâⁿ. 21). In saⁿ-kap kóng, Lán tùi tī lán ê sió-tī si̍t-chāi ū chōe, i ai-kiû lán ê sî, lán khòaⁿ-kìⁿ i sim-lāi ê kan-khó͘, iā m̄-khéng thiaⁿ i; só͘-í chit-tiûⁿ ê khó͘-lān kàu tī lán. 22). Liû-piān ìn in kóng, Góa kiám m̄-sī tùi lín kóng, m̄-thang hāi hit ê gín-á lâi chhú-chōe, to̍k-to̍k lín m̄-thiaⁿ? só͘-í lâu i ê huih ê chōe, tùi lán chiah-ê thó. 23). In m̄-chai Iok-sek thiaⁿ ōe hiáu--tit; in-ūi tī in tiong-kan ū ēng hoan-e̍k-koaⁿ. 24). Iok-sek oa̍t-tńg-sin lâu ba̍k-sái; koh oa̍t-lâi kap in kóng-ōe; chiū tī in tiong-kan chhú Se-biān chhut--lâi, tī in ê bīn-chêng kā i pa̍k--teh. 25). Iok-sek hoan-hù lâng chiong gō͘-kak ji̍p tī in ê khì-kū kàu móa-móa, iā chiong in ta̍k-lâng ê gûn hē tī in ê pò͘-tē-lāi, lâi hêng in, koh ēng lō͘--nih ê chia̍h-mi̍h hō͘ in; lâng chiū chiàu án-ni lâi kā in chòe. 26). In chiū chiong gō͘-kak hō͘ in ê lû chài, chiū lī-khui hia khì. 27). Kàu hioh-mî ê só͘-chāi, in tiong-kan ū chi̍t-lâng tháu-khui i ê pò͘-tē, beh the̍h hō͘ lû chia̍h, chiah khòaⁿ-kìⁿ i ê gûn iû-goân tī--teh, hē tī pò͘-tē-kháu. 28). Chiū kā i ê hiaⁿ-tī kóng, Góa ê gûn hêng tò-tńg, lí khòaⁿ, iû-goân tī góa ê pò͘-tē-lāi; in chiū kiaⁿ kàu bô sim-koaⁿ, ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, saⁿ-kap kóng, Siōng-tè án-ni khoán-thāi lán sī sím-mi̍h? 29). In kàu Ka-lâm tōe, kàu in lāu-pē Ngá-kok hia, chiong só͘ tú-tio̍h ê sū lóng kā i kóng, kóng, Hit-lâng, chiū-sī hit só͘-chāi ê chú, tùi goán kóng chin giâm ê ōe, lia̍h goán chòe hit só͘-chāi ê cheng-thàm. 31). Goán kā i kóng, Goán sī láu-si̍t lâng, goán m̄-sī cheng-thàm, 32). goán sī cha̍p-jī ê hiaⁿ-tī, sī goán lāu-pē ê kiáⁿ; ū chi̍t-ê bô--khì, tē-it-sóe-ê hiān-kim kap goán lāu-pē tī Ka-lâm tōe. 33). Hit-lâng chiū-sī hit só͘-chāi ê chú, kā goán kóng, Nā ài hō góa chai lín sī láu-si̍t lâng, lín hiaⁿ-tī-tiong thang lâu chi̍t-ê tī góa chia, lín chiah-ê thang tòa gō͘-kak tò--khì, kiù lín ke-lāi ê ki-hng; 34). chhōa lín soah-bé ê sió-tī lâi góa chia, góa chiū chai lín m̄-sī cheng-thàm, sī láu-si̍t lâng; án-ni góa chiū chiong lín ê hiaⁿ-tī kau hō͘ lín, lín iā thang tī chit só͘-chāi bóe-bōe. 35). Āu-lâi in piàⁿ in ê pò͘-tē, bô phah-sǹg, in ta̍k-lâng ê gûn-pau lóng tī in ê pò͘-tē-lāi; in kap in lāu-pē khòaⁿ-kìⁿ gûn-pau chiū lóng kiaⁿ-hiâⁿ. 36). In ê lāu-pē Ngá-kok kā in kóng, Lín hō͘ góa sit-lo̍h góa ê kiáⁿ; Iok-sek bô--khì, Se-biān iā bô--khì, lín koh beh chhōa Piān-ngá-bín khì; chiah ê tāi-chì lóng sī hāi-tio̍h góa. 37). Liû-piān kā i ê lāu-pē kóng, Góa nā bô chhōa i tò-lâi kau lí, lí thang thâi góa nn̄g ê kiáⁿ; chòe lí thang chiong i kau-tài góa, góa tek-khak chhōa i tò--lâi kau lí. 38). Ngá-kok kóng, góa ê kiáⁿ góa bô beh hō͘ i kap lín khì; i ê hiaⁿ í-keng sí, chí-ū chhun i; i nā tī lín só͘ kiâⁿ ê lō͘ tú-tio̍h hām-hāi, he! chiū-sī lín hō͘ góa pe̍h-thâu-mn̂g chhiⁿ-chhám lo̍h im-hú.

[43] Hit só͘-chāi ki-hng chin-tōa. In tùi Ai-ki̍p tòa-lâi ê gō͘-kak í-keng chia̍h-liáu, in lāu-pē kā in kóng, Lín tio̍h khì kā lán tia̍h tām-po̍h bí-niû lâi. 3). Iû-tāi ìn i kóng, Hit-lâng chhiat-chhiat hoan-hù goán kóng, Lín sió-tī nā bô kap lín saⁿ-kap lâi, lín chiū bōe tit-tio̍h kìⁿ góa ê bīn. 4). Lín nā chhe goán sió-tī kap goán saⁿ-kap khì, goán chiū lo̍h--khì, kā lí tia̍h bí-niû. 5). Lí nā m̄ chhe i khì, goán chiū m̄ lo̍h--khì; in-ūi hit-lâng kā goán kóng, Lín sió-tī nā bô kap lín saⁿ-kap lâi, lín chiū bōe tit-tio̍h kìⁿ góa ê bīn. 6). Í-sek-lia̍t kóng, Lín siáⁿ-sū án-ni hāi góa, kā hit-lâng kóng lín iáu ū sió-tī ah? 7). In ìn kóng, Hit-lâng tì-ì mn̄g goán kap goán chhin-cho̍k ê tāi-chì kóng, Lín lāu-pē iáu tī-teh bô? lín iáu ū hiaⁿ-tī bô? goán chiàu i só͘ mn̄g--ê kā i kóng; goán thái-thó ōe chai i beh kóng, Tio̍h tòa lín sió-tī lo̍h--lâi? 8). Iû-tāi koh kā i ê lāu-pē Í-sek-lia̍t kóng, Lí chhe gín-á kap góa khì, goán chiū khí-sin khì, thang hō͘ goán kap lí, í-ki̍p goán ê gín-á, tit-tio̍h oa̍h, bián sí. 9). Góa kā i pó, lí thang tùi góa thó; góa nā bô chhōa i tò-lâi, khiā tī lí ê bīn-chêng, góa goān it-seng tam-tng chōe. 10). Lán nā m̄-sī ū iân-chhiân, í-keng tē-jī-pái tò--lâi lah. 11). In lāu-pē Í-sek-lia̍t tùi in kóng, Nā sī án-ni, lín chiū tio̍h án-ni chòe; thang chhú chit só͘-chāi tē-it hó ê thó͘-sán, jú-hiuⁿ tām-po̍h, phang-bi̍t tām-po̍h, í-ki̍p hiuⁿ-liāu, bu̍t-io̍h, húi-chí, hēng-jîn , lóng siu tī khí-kū lāi; tòa--khì sàng hit-lâng. 12). Koh tio̍h tòa gûn têng-pē, ia̍h tio̍h chiong lín pò͘-tē-kháu, i hêng lín ê gûn, tòa tò-tńg khì hō͘--i; hit-ê kiám-chhái sī sit-chhò; 13). ia̍h chhōa lín sió-tī khí-sin, khì koh kìⁿ hit-lâng. 14). To̍k-to̍k goān choân-lêng ê Siōng-tè hō͘ lín tī hit-lâng ê bīn-chêng tit-tio̍h lîn-bín; chiong lín hit ê hiaⁿ-tī kap Piān-ngá-bín kau lín; góa nā sit-lo̍h góa ê kiáⁿ, ia̍h tio̍h hō͘ i sit-lo̍h chiū-sī. 15). Tùi hit-tia̍p in tòa hiah ê lé-mi̍h, ia̍h tòa gûn têng-pē, koh chhōa Piān-ngá-bín, khí-sin lo̍h--khì Ai-ki̍p; khiā tī Iok-sek ê bīn-chêng. 16). Iok-sek khòaⁿ-kìⁿ Piān-ngá-bín kap in saⁿ-kap lâi, chiū tùi koán-ke--ê kóng, Chhōa chiah ê lâng khì chhù-lāi, thâi cheng-siⁿ, pī-pān iân-sia̍h; in-ūi ji̍t-tàu, chiah ê lâng beh kap góa saⁿ-kap chia̍h. 17). Hit-lâng chiū chiàu Iok-sek ê ōe khì kiâⁿ; chhōa in hiah ê lâng ji̍p Iok-sek ê chhù. 18). Hiah ê lâng, in-ūi hō͘ i chhōa kàu Iok-sek ê chhù, chiū kiaⁿ-hiâⁿ; kóng, Chhōa lán kàu chia, tek-khak sī in-ūi thâu-chi̍t-pái hêng lán tī pò͘-tē-lāi ê gûn, beh chhē lán ê khang-phāng, hē chhiú hāi lán, kiông-kiông lia̍h lán chòe lô͘-po̍k, chhiúⁿ lán ê lû. 19). In chiū óa-kūn Iok-sek ê koán-ke--ê, tī chhù-mn̂g-kháu kap i kóng-ōe, 20). kóng, Góa ê chú ah, goán thâu-pái lo̍h-lâi, si̍t-chāi sī beh tia̍h bí-niû; 21). āu-lâi kàu hioh-mî ê só͘-chāi, khui goán ê pò͘-tē, bô phah-sǹg, goán ta̍k-lâng ê gûn chiok-sò͘ iû-goân tī ta̍k-lâng ê pò͘-tē-kháu; taⁿ goán ū koh tòa--lâi; goán lēng-gōa ū koh tòa gûn beh lâi tia̍h bí-niû; 22). goán m̄-chai chī-chūi chiong goán ê gûn hē tī goán ê pò͘-tē-lāi. 23). Koán-ke--ê kóng, Chòe lín an-sim, bián kiaⁿ; sī lín ê Siōng-tè, kap lín lāu-pē ê Siōng-tè, siúⁿ-sù lín châi-pó tī lín ê pò͘-tē-lāi; lín ê gûn góa í-keng siu-liáu. Chiū chhōa Se-biān chhut-lâi hō͘ in. 24). Hit-lâng chiū chhōa hiah ê lâng ji̍p Iok-sek ê chhù, phâng chúi hō͘ in, in chiū sóe kha; koh the̍h chháu-liāu chhī in ê lû. 25). In chiū pī-pān hiah ê lé-mi̍h, thèng-hāu Iok-sek ji̍t-tàu tò--lâi; in-ūi in thiaⁿ-kìⁿ beh tī-hia chia̍h. 26). Iok-sek tò--lâi kàu chhù, in chiū chiong só͘ tòa--lâi ê lé-mi̍h the̍h ji̍p chhù sàng--i; koh phak tī tōe--nih pài i. 27). Iok-sek mn̄g in pêng-an; koh kóng, Lín ê lāu-pē, chiū-sī lín só͘ kóng hit ê lāu-lâng, pêng-an mah? i iáu tī--teh mah? 28). In ìn kóng, Lí ê lô͘-po̍k, goán ê lāu-pē pêng-an, i iáu tī-teh; in chiū àⁿ-thâu pài i. 29). Iok-sek kia̍h-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ i tâng-bú ê sió-tī, Piān-ngá-bín; chiū kóng, Lí só͘ kā góa kóng soah-bé sió-tī, sī chit-ê mah? Koh kóng, Sòe-kiáⁿ, goān Siōng-tè si-un hō͘ lí. 30). Iok-sek thiàⁿ sió-tī ê chêng tōa siū kek-tōng; chiū kóaⁿ-kín chhē chi̍t-ūi thang thî-khàu; ji̍p i ê pâng-keng thî-khàu; 31). āu-lâi sóe-bīn chhut-lâi, bián-kióng lún--teh; hoan-hù khui-toh. 32). In chiū ūi Iok-sek lēng-gōa pâi chi̍t tè toh, ūi hiah ê lâng koh pâi chi̍t tè, ia̍h ūi kap Iok-sek saⁿ-kap chia̍h ê Ai-ki̍p lâng lēng-gōa pâi chi̍t-tè; in-ūi Ai-ki̍p lâng bōe thang kap Hi-pek-lâi lâng saⁿ-kap chia̍h, che sī Ai-ki̍p lâng só͘ iàm-ò͘ⁿ. 33). Hiah ê lâng chē tī i ê bīn-chêng, tōa-sòe chiàu in nî-hè ê chhù-sū; hiah ê lâng tāi-ke gông-ngia̍h. 34). Iok-sek chiong i bīn-chêng ê chia̍h-mi̍h, pun hō͘ in; to̍k-to̍k Piān-ngá-bín só͘ tit-tio̍h--ê, pí pa̍t-lâng gō͘-pē chōe; in chiū lim chiú, kap Iok-sek saⁿ-kap iàn-lo̍k.

[44] Iok-sek hoan-hù koán-ke--ê kóng, chiong bí-niû ji̍p móa chiah ê lâng ê pò͘-tē, chīn in só͘ ōe tòa--ê; koh chiong ta̍k-lâng ê gûn lok tī i ê pò͘-tē-kháu. 2). Ia̍h chiong góa ê poe, chiū-sī hit tè gûn-poe, hē tī siàu-liân--ê ê pò͘-tē-kháu; i tia̍h gō͘-kak ê gûn ia̍h sòa hē--teh. Koán-ke--ê chiū chiàu Iok-sek só͘ kóng ê ōe khì kiâⁿ. 3). Thiⁿ chi̍t-ē kng, chiū chhe hiah ê lâng kap in ê lû khì. 4). In chhut siâⁿ kiâⁿ bô jōa-hn̄g, Iok-sek kā koán-ke--ê kóng, Khí--lâi, khì tui-jip hiah ê lâng, tui-tio̍h, chiū kā in kóng, Lín siáⁿ-sū ēng pháiⁿ pò hó ah? 5). Che kiám m̄-sī góa ê chú-lâng lim-chiú ê poe mah? Kiám m̄-sī i chiam-pok teh ēng--ê mah? lín án-ni chòe sī pháiⁿ. 6). Koán-ke--ê tui-tio̍h in, chiong chiah ê ōe kā in kóng. 7). In ìn kóng, góa ê chú siáⁿ-sū kóng chit hō ōe? lí ê lô͘-po̍k toàn-toàn bô chòe chit-hō sū. 8). Lí khòaⁿ, goán chêng tī pò͘-tē-kháu só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê gûn, siōng-chhiáⁿ tùi Ka-lâm tōe tòa--lâi hêng lí; goán thái-thó ōe tùi lí chú-lâng ê ke thau-the̍h kim-gûn ah? 9). Lí ê lô͘-po̍k ê tiong-kan, bô-lūn tī sím-mi̍h lâng hia chhiau--tio̍h, chiū hō͘ i sí, goán ia̍h beh chòe góa ê chú-lâng ê lô͘-po̍k. 10). Koán-ke--ê kóng, Taⁿ chiū chiàu lín ê ōe kiâⁿ; tī sím-mi̍h lâng hia chhiau--tio̍h, hit-lâng chiū chòe góa ê lô͘-po̍k; kî-û--ê lóng bô chōe. 11). Tùi hit-tia̍p in ta̍k-lâng kóaⁿ-kín chiong pò͘-tē sià tī thô͘-kha, ta̍k-lâng tháu-khui in ê pò͘-tē. 12). Koán-ke--ê chiū chhiau, tùi tōa--ê khí, kàu sòe--ê chí; hit ê poe kéng-jiân tī Piān-ngá-bín ê pò͘-tē-lāi chhiau--tioh. 13). In chiū thiah-li̍h in ê saⁿ, ta̍k-lâng chiong in ê mi̍h hō͘ lû chài, tò--khì siâⁿ-lāi. 14). Iû-tāi kap i ê hiaⁿ-tī kàu Iok-sek ê chhù, Iok-sek iáu tī-hia, in chiū tī i ê bīn-chêng phak-lo̍h tōe. 15). Iok-sek kā in kóng, Lín só͘-chòe--ê sī sím-mi̍h sū? lín kiám m̄-chai, chhin-chhiūⁿ góa chit-hō ê lâng ōe chiam-pok mah? 16). Iû-tāi kóng, Goán tùi góa ê chú beh kóng sím-mi̍h? iáu ū siáⁿ ōe thang kóng? goán thái ōe ka-kī sò͘-bêng ah? Siōng-tè í-keng cha-chhut lí ê lô͘-po̍k ê chōe-kòa, goán kap hit-ê tī i ê chhiú chhiau tio̍h poe--ê, lóng sī góa ê chú ê lô͘-po̍k. 17). Iok-sek kóng, Góa toàn-toàn bô beh án-ni chòe; Tī sím-mi̍h lâng ê chhiú chhiau tio̍h poe, hit-lâng chiū tio̍h chòe góa ê lô͘-po̍k; lín chiah-ê thang pêng-an chiūⁿ khì lín lāu-pē hia. 18). Iû-tāi óa-kūn i kóng, Góa ê chú ah, kiû lí iông-ún lí ê lô͘-po̍k kóng chi̍t-kù-ōe hō͘ góa ê chú thiaⁿ, bo̍h-tit siū-khì lí ê lô͘-po̍k; in-ūi lí kap Hoat-ló chi̍t-iūⁿ. 19). Góa ê chú bat mn̄g lí chiah ê lô͘-po̍k kóng, Lín ū lāu-pē, ū hiaⁿ-tī bô? 20). Goán kā góa ê chú kóng, Goán ū lāu-pē, í-keng nî-lāu; iáu ū i nî-lāu só͘ siⁿ chi̍t ê soah-bé kiáⁿ; i ê hiaⁿ í-keng sí, i ê lāu-bú kan-ta pàng i chi̍t-ê, koh i ê lāu-pē chin thiàⁿ--i. 21). Lí kā lí ê lô͘-po̍k kóng, Chhōa i lo̍h--lâi góa chia, hō͘ góa chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ i. 22). Goán kā góa ê chú kóng, Gín-á bōe-ōe lī-khui i ê lāu-pē; nā lī-khui i ê lāu-pē, lāu-pē tek-khak sí. 23). Lí kā lí ê lô͘-po̍k kóng, Lín ê soah-bé sió-tī nā bô kap lín saⁿ-kap lo̍h--lâi, lín chiū bōe-tit koh kìⁿ góa ê bīn. 24). Goán chiūⁿ kàu lí ê lô͘-po̍k, goán lāu-pē hia, chiū chiong góa ê chú ê ōe kā i kóng. 25). Goán ê lāu-pē kóng, Lín koh khì kā lán tia̍h tām-po̍h bí-niû lâi. 26). Goán chiū kóng, Goán bōe-ōe lo̍h-khì; goán ê soah-bé sió-tī nā kap goán saⁿ-kap khì, goán chiū beh lo̍h--khì; in-ūi soah-bé sió-tī nā bô kap goán saⁿ-kap khì, goán tek-khak bōe-tit kìⁿ hit-lâng ê bīn. 27). Lí ê lô͘-po̍k, góa ê lāu-pē, kā goán kóng, Lín chai góa ê bó͘ kā góa siⁿ nn̄g ê kiáⁿ; 28). chi̍t-ê lī-khui góa chhut-khì, góa kóng i tek-khak sī hō͘ iá-siù thiah-chhùi; kàu-taⁿ góa iáu m̄-bat khòaⁿ-kìⁿ; 29). taⁿ lín koh chiong chit-ê chhōa-khì, lī-khui góa; nā i tú-tio̍h hām-hāi, chiū-sī lín hō͘ góa pe̍h-thâu-mn̂g chhiⁿ-chhám lo̍h im-hú. 30). Goán lāu-pē ê sìⁿ-miā kap chit ê gín-á ê sìⁿ-miā siⁿ saⁿ-liân; taⁿ góa tò--khì lí ê lô͘-po̍k góa ê lāu-pē hia; nā gín-á bô kap goán saⁿ-kap tī-teh, goán ê lāu-pē khòaⁿ bô gín-á, i chiū tek-khak sí. 31). che chiū-sī goán hō͘ lí ê lô͘-po̍k, goán ê lāu-pē, pe̍h-thâu-mn̂g chhiⁿ-chhám lo̍h im-hú. 32). In-ūi lí ê lô͘-po̍k bat tùi góa ê lāu-pē pó chit ê gín-á, kóng, Góa nā bô chhōa i tò--lâi kau lí, góa goān tī lāu-pē ê bīn-chêng it-seng tam-tng chōe. 33). Taⁿ kiû lí iông-ún lí ê lô͘-po̍k tiàm--teh, thòe chit ê gín-á chòe góa ê chú ê lô͘-po̍k; hō͘ gín-á kap i hiah ê hiaⁿ saⁿ-kap chiūⁿ--khì. 34). Nā gín-á bô kap góa saⁿ-kap khì, góa thái-thó ōe chiūⁿ-khì kìⁿ góa ê lāu-pē ah? kiaⁿ-liáu góa khòaⁿ-kìⁿ goán lāu-pē só͘ tú-tio̍h ê chai-ē.

[45] Iok-sek tī hiah-ê khiā i sin-piⁿ ê lâng ê bīn-chêng lún-bōe-tiâu; chiū hoah kóng, Chèng-lâng tio̍h lī-khui góa chhut-khì. Iok-sek chiong i pún-sin hō͘ hiaⁿ-tī jīn-tit ê sî, bô chi̍t-lâng khiā tī i ê bīn-chêng. 2). I chiū chhut-siaⁿ tōa-khàu; Ai-ki̍p lâng thiaⁿ-kìⁿ, Hoat-ló ê ke ia̍h thiaⁿ-kìⁿ. 3). Iok-sek kā i ê hiaⁿ-tī kóng, Góa sī Iok-sek, góa ê lāu-pē iáu tī-teh mah? I ê hiaⁿ-tī bōe-ōe ìn, in-ūi tī i ê bīn-chêng lóng kiaⁿ-hiâⁿ. 4). Iok-sek koh kā i ê hiaⁿ-tī kóng, Chhiáⁿ kiâⁿ-óa--lâi. In chiū óa--lâi. I kóng, Góa sī lín ê sió-tī Iok-sek, chiū-sī lín só͘ bōe kàu Ai-ki̍p--ê. 5). Taⁿ m̄-bián in-ūi bōe góa kàu chia lâi iu-būn, lâi ka-kī oàn-hūn; che sī Siōng-tè chhe góa tāi-seng lín lâi, in-ūi beh pó-choân sìⁿ-miā. 6). Taⁿ tī chit só͘-chāi ê ki-hng í-keng nn̄g-nî, iáu ū gō͘-nî, bô thang chèng-choh, bô thang siu-sêng. 7). Siōng-tè chhe góa tāi-seng lín lâi, ūi-tio̍h beh kā lín lâu chhun ê chéng-cho̍k tī sè-chiūⁿ; koh beh kiâⁿ I tōa ê chín-kiù, pó-choân lín ê oa̍h-miā. 8). Án-ni khòaⁿ--khí-lâi, chhe góa kàu chia ê, m̄-sī lín, chiū-sī Siōng-tè; I koh hō͘ góa chhin-chhiūⁿ Hoat-ló ê pē, chòe i choân-ke ê chú, kap koán-lí Ai-ki̍p choân-tōe. 9). Lín tio̍h kóaⁿ-kín chiūⁿ-khì góa ê lāu-pē hia, kā i kóng, Lí ê kiáⁿ Iok-sek án-ni kóng, Siōng-tè hō͘ góa chòe choân Ai-ki̍p ê chú, chhiáⁿ lo̍h--lâi góa chia, m̄-thang iân-chhiân. 10). Lí kap lí ê kiáⁿ lí ê sun, kap gû-kûn iûⁿ-kûn, í-ki̍p it-chhè só͘-ū--ê, lóng thang lâi tiàm tī Ko-san ê tōe, kap góa saⁿ-kūn. 11). Góa beh tī-hia hōng-sêng lí; in-ūi iáu ū gō͘ nî ê ki-hng, bián-tit lí, kap lí ê ke-koàn, kap it-chhè só͘-ū--ê lo̍h-po̍h. 12). Hô-hòng lín ê ba̍k-chiu kap góa ê sió-tī Piān-ngá-bín ê ba̍k-chiu lóng khòaⁿ-kìⁿ góa kap lín chhin-chhùi tùi lín kóng-ōe. 13). Lín iā tio̍h chiong góa tī Ai-ki̍p it-chhè ê êng-kng kap lín só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê sū, lóng kā góa ê lāu-pē kóng; koh tio̍h kóaⁿ-kín chiong góa ê lāu-pē poaⁿ--lâi góa chia. 14). Tùi án-ni Iok-sek phak tī i ê sió-tī Piān-ngá-bín ê ām-kún thî-khâu; Piān-ngá-bín iā tī i ê ām-kún thî-khàu. 15). I koh kap chèng hiaⁿ-tī chim-chhùi, phō--in thî-khàu; āu-lâi i ê hiaⁿ-tī chiū kap i kóng-ōe. 16). Chit ê hong-siaⁿ thoân kàu Hoat-ló ê keng-lāi, kóng, Iok-sek ê hiaⁿ-tī lâi lah. Hoat-ló kap i ê jîn-sîn lóng hoaⁿ-hí. 17). Hoat-ló kā Iok-sek kóng, Lí tio̍h kā lí ê hiaⁿ-tī kóng, Lín tio̍h án-ni kiâⁿ; chiong mi̍h hō͘ cheng-siⁿ chài; khí-sin khì Ka-lâm tōe; 18). chiong lín ê lāu-pē, kap lín ê ke-koàn, lóng poaⁿ--lâi góa chia; góa beh chiong Ai-ki̍p tōe ê hó-mi̍h hō͘ lín, lín ia̍h thang chia̍h chit só͘-chāi ê san-tin hái-bī. 19). Taⁿ góa bēng-lēng lí, lín tio̍h án-ni chòe; tùi Ai-ki̍p tōe tòa chhia khì, chiong lín ê gín-á, kap bó͘, kap lín ê lāu-pē, lóng poaⁿ--lâi. 20). M̄-thang khòaⁿ-tāng lín ke-lāi ê mi̍h, in-ūi Ai-ki̍p choân-tōe ê hó-mi̍h, lóng sī lín ê. 21). Í-sek-lia̍t ê chèng-kiáⁿ chiū án-ni kiâⁿ. Iok-sek chiàu Hoat-ló ê bēng-lēng hō͘ in chhia, kap lō͘-tiong tio̍h ēng ê chia̍h-mi̍h; 22). koh hō͘ in chi̍t-lâng chi̍t-thò i-ho̍k; to̍k-to̍k hō͘ Piān-ngá-bín gûn saⁿ-pah, i-ho̍k gō͘-thò. 23). Sàng in lāu-pē ê mi̍h, kì tī ē-tóe; lû-káng cha̍p-chiah, chài Ai-ki̍p ê hó-mi̍h; lû-bú cha̍p-chiah, chài gō͘-kak kap piáⁿ kap chhài, hō͘ in lāu-pē lō͘--nih thang ēng. 24). Iok-sek chiū chhe i ê hiaⁿ-tī tò--khì, in chiū khí-sin; koh kā in kóng, Lín m̄-thang tī lō͘--nih oan-ke. 25). In tùi Ai-ki̍p chiūⁿ--khì, lâi kàu Ka-lâm tōe, in lāu-pē Ngá-kok hia. 26). Kā i kóng, Iok-sek iáu tī-teh, koh koán-lí Ai-ki̍p choân-tōe. Ngá-kok sim hūn--khì, in-ūi m̄ sìn in ê ōe. 27). In chiū chiong Iok-sek tùi in só͘ kóng ê ōe, lóng kā i kóng; i koh khòaⁿ-kìⁿ Iok-sek só͘ chhe--lâi beh chài i ê chhia, in lāu-pē Ngá-kok ê sim oa̍h--khí-lâi. 28). Í-sek-lia̍t kóng, Hó lah; góa ê kiáⁿ Iok-sek iáu tī-teh, thàn góa iáu-bē sí, góa beh khì khòaⁿ--i.

[46] Í-sek-lia̍t tòa it-chhè só͘-ū--ê, khí-sin lâi kàu Pia̍t-sī-pa; chiū hiàn-chè hō͘ i ê lāu-pē Í-sat ê Siōng-tè. 2). Mî-sî Siōng-tè tī īⁿ-siōng ê tiong-kan kā Í-sek-lia̍t kóng, Ngá-kok ah, Ngá-kok ah. I kóng, Góa tī-chia. 3). Siōng-tè kóng, Góa sī Siōng-tè, chiū-sī lí ê lāu-pē ê Siōng-tè; lí lo̍h--khì Ai-ki̍p m̄-sái kiaⁿ; in-ūi Góa beh hō͘ lí tī-hia chiâⁿ-chòe tōa-kok. 4). Góa beh kap lí saⁿ-kap lo̍h--khì Ai-ki̍p, Góa ia̍h tek-khak chhōa lí khí-lâi; Iok-sek beh chhiú hōaⁿ lí ê ba̍k-chiu, hō͘ lí khoeh. 5). Ngá-kok chiū tùi Pia̍t-sī-pa khí-sin; Í-sek-lia̍t hiah ê kiáⁿ, hō͘ in ê lāu-pē Ngá-kok, kap in ê kiáⁿ-jî, in ê bó͘, lóng chē tī Hoat-ló só͘ chhe--lâi beh chài i ê chhia. 6). Ngá-kok kap i it-chhè ê kiáⁿ-sun, tòa in ê cheng-siⁿ, í-ki̍p tī Ka-lâm tōe só͘ tit-tio̍h ê hè-châi, lóng kàu Ai-ki̍p. 7). Ngá-kok tòa i ê kiáⁿ, sun, cha-bó͘-kiáⁿ, cha-bó͘-sun, kap i it-chhè ê hō͘-è, lóng kàu Ai-ki̍p. 8). Í-sek-lia̍t lâng kàu Ai-ki̍p--ê, Ngá-kok kap i ê kiáⁿ, in ê miâ kì tī ē-tóe. 9). Ngá-kok ê tōa-kiáⁿ Liû-piān. 9). Liû-piān ê kiáⁿ; Hap-lo̍k, Hoat-lō͘, Hi-su-lûn, Ka-bí. 10). Se-biān ê kiáⁿ; Iâ-bó͘-lí, Ngá-bín, O-hat, Ngá-kun, Só-hat; iáu ū Ka-lâm tōe ê hū-jîn-lâng ê kiáⁿ Sò-lô. 11). Lī-bī ê kiáⁿ; Kek-sūn, Kho-hat, Bí-la̍h-lī. 12). Iû-tāi ê kiáⁿ; Jíⁿ, Gô-lâm, Sī-la̍h, Hoat-le̍k-su, Siā-la̍h; to̍k-to̍k Jíⁿ kap Gô-lâm sí tī Ka-lâm tōe. Hoat-le̍k-su ê kiáⁿ; Hi-su-lûn, Hap-bó͘-le̍k. 13). Í-sat-ka ê kiáⁿ; Tô-la̍h, Phó͘-óa, Iok-pek, Sin-lûn. 14). Se-pò͘-lûn ê kiáⁿ; Se-lia̍t, Í-lûn, Ngá-lī. 15). Chiah-ê sī Lī-a tī Pa-tàn-a-lân kā Ngá-kok só͘ siⁿ ê kiáⁿ; koh ū i ê cha-bó͘-kiáⁿ Tí-ná; kiáⁿ-sun lâm-lú kiōng saⁿ-cha̍p-saⁿ lâng. 16). Ka-tek ê kiáⁿ; Sé-hui-ûn, Hap-ki, Su-nî, Í-su-pún, Í-lī, A-lô-tí, A-lia̍t-lī. 17). A-siat ê kiáⁿ; Im-ná, Ek-si-óa, Ek-si-úi, Pí-lī-a; koh in ê sió-bē Se-la̍h. Pí-lī-a ê kiáⁿ; Hi-piat, Má-kiat. 18). Che sī La̍h-pan hō͘ i ê cha-bó͘-kiáⁿ Lī-a ê lú-pī Sek-phàⁿ só͘ siⁿ ê kiáⁿ-sun; chiū-sī i kā Ngá-kok siⁿ--ê; kiōng cha̍p-la̍k lâng. 19). Ngá-kok ê bó͘ La̍h-kiat ê kiáⁿ; Iok-sek kap Piān-ngá-bín. 20). Iok-sek tī Ai-ki̍p tōe siⁿ Má-ná-se kap Í-hoat-liân; chiū-sī An-siâⁿ ê chè-si, Pho-thê-hui-la̍h ê cha-bó͘-kiáⁿ, A-se-la̍p, kā Iok-sek siⁿ--ê. 21). Piān-ngá-bín ê kiáⁿ; Pí-la̍h, Pí-kiat, A-si̍t-pia̍t, Ki-la̍h, Nái-bān, Í-hi, Lô-si̍t, Bó͘-pêng, Hō͘-pêng, A-le̍k; 22). che sī La̍h-kiat kā Ngá-kok só͘ siⁿ ê kiáⁿ-sun, kiōng cha̍p-sì lâng. 23). Tàn ê kiáⁿ, Hō͘-sin. 24). Ná-hut-tha-lī ê kiáⁿ; Ngá-siat, Ko͘-nî, Iâ-sek, Sī-léng; 25). che sī La̍h-pan hō͘ i ê cha-bó͘-kiáⁿ La̍h-kiat ê lú-pī Phek-la̍h só͘ siⁿ ê kiáⁿ-sun, chiū-sī i kā Ngá-kok só͘ siⁿ--ê; kiōng chhit-lâng. 26). Hiah-ê kap Ngá-kok saⁿ-kap kàu Ai-ki̍p--ê, tû i ê sim-pū í-gōa, kìⁿ-nā tùi i sin-khu só͘ chhut--ê, kiōng la̍k-cha̍p-la̍k lâng. 27). Koh ū Iok-sek tī Ai-ki̍p só͘ siⁿ ê kiáⁿ, nn̄g-ê; Ngá-kok ê ke lâi kàu Ai-ki̍p--ê kiōng chhit-cha̍p lâng. 28). Ngá-kok chhe Iû-tāi chòe-thâu khì kìⁿ Iok-sek, thang chhōa in khì Ko-san; in chiū kàu Ko-san ê tōe. 29). Iok-sek pī-pān i ê chhia; khì Ko-san, ngiâ-chih i ê lāu-pē Í-sek-lia̍t; kàu kìⁿ--tio̍h bīn, chiū phak tī lāu-pē ê ām-kún, tī ām-kún--nih khàu kú-kú. 30). Í-sek-lia̍t kā Iok-sek kóng, Góa kìⁿ--tio̍h lí ê bīn, chai lí iáu oa̍h--teh, góa taⁿ sí ia̍h kam-sim. 31). Iok-sek kā i ê hiaⁿ-tī kap lāu-pē ê ke kóng, Góa beh chiūⁿ-khì thong-ti Hoat-ló, kā i kóng, Góa ê hiaⁿ-tī kap góa ê lāu-pē ê ke, chêng tī Ka-lâm tōe--ê, taⁿ lóng lâi kàu góa chia. 32). In sī bo̍k-chiá, in-ūi in sī chhī cheng-siⁿ ê lâng; in chiong iûⁿ-kûn, gû-kûn, kap it-chhè só͘-ū--ê lóng tòa--lâi. 33). Hoat-ló tiàu lín ê sî, nā mn̄g lín kóng, Lín chòe sím-mi̍h thâu-lō͘? 34). lín tio̍h kóng, Lí ê lô͘-po̍k, tùi siàu-liân kàu-taⁿ, goán liân goán ê chó͘-kong lóng sī teh chhī cheng-siⁿ; án-ni lín thang lâi khiā tī Ko-san ê tōe; in-ūi kìⁿ-nā chhī cheng-siⁿ--ê, lóng sī Ai-ki̍p lâng só͘ iàm-chiān.

[47] Iok-sek ji̍p--khì kā Hoat-ló kóng, Góa ê lāu-pē kap góa ê hiaⁿ-tī tòa in ê iûⁿ-kûn, gû-kûn, kap it-chhè só͘-ū--ê, tùi Ka-lâm tōe lâi; taⁿ tī Ko-san ê tōe. 2). Iok-sek tùi i ê hiaⁿ-tī ê tiong-kan kéng gō͘ lâng, chhōa in khì kìⁿ Hoat-ló. 3). Hoat-ló mn̄g Iok-sek ê hiaⁿ-tī kóng, Lín chòe sím-mi̍h thâu-lō͘? In kā Hoat-ló kóng, Lí ê lô͘-po̍k pún-sin, kap goán ê chó͘-kong, lóng sī kò͘-iûⁿ ê lâng. 4). In koh kā Hoat-ló kóng, Ka-lâm tōe ki-hng chin siong-tiōng, lô͘-po̍k ê iûⁿ-kûn bô chháu thang chia̍h; só͘-í goán lâi, sī beh kià-kha tī-chia; taⁿ kiû lí iông-ún lí ê lô͘-po̍k tiàm tī Ko-san tōe. 5). Hoat-ló kā Iok-sek kóng, Lí ê lāu-pē kap lí ê hiaⁿ-tī lâi kàu lí chia; 6). Ai-ki̍p tōe lóng tī lí ê bīn-chêng; hō͘ lí ê lāu-pē kap lí ê hiaⁿ-tī tòa tī kok-lāi tē it hó ê tōe; in thang tòa tī Ko-san ê tōe; lí nā chai in tiong-kan khah ū pún-sū ê lâng, chiū phài in koán-kò͘ góa ê cheng-siⁿ. 7). Iok-sek chhōa i ê lāu-pē Ngá-kok ji̍p--khì khiā tī Hoat-ló ê bīn-chêng; Ngá-kok chiū kā Hoat-ló chiok-hok. 8). Hoat-ló mn̄g Ngá-kok kóng, Lí it-seng ê nî-ji̍t sī jōa-chōe ah? 9). Ngá-kok kā Hoat-ló kóng, góa kià-kha tī sè-kan ê nî-ji̍t sī chi̍t-pah saⁿ-cha̍p hè. Góa it-seng ê nî-ji̍t ia̍h chió, ia̍h kan-khó͘, m̄-ta̍t-tio̍h góa ê lia̍t-chó͘ kià-kha tī sè-kan ê nî-ji̍t. 10). Ngá-kok koh kā Hoat-ló chiok-hok; chiū tùi Hoat-ló ê bīn-chêng chhut-khì. 11). Iok-sek chiàu Hoat-ló ê bēng-lēng, chiong Ai-ki̍p kok tē-it hó ê tōe, chiū-sī Lân-sek ê tōe, hō͘ i ê lāu-pē kap i hiaⁿ-tī khiā-khí, chòe sán-gia̍p. 12). Iok-sek ēng bí-niû hōng-sêng i ê lāu-pē, kap i ê hiaⁿ-tī, kap i ê lāu-pē choân-ke; lóng chiàu in ê lâng-gia̍h lâi kiong-kip in. 13). Ki-hng chin siong-tiōng, choân-tōe lóng bô bí-niû; sīm-chì Ai-ki̍p tōe kap Ka-lâm tōe ê lâng, in-ūi ki-hng ê iân-kò͘, gō kàu hūn--khì. 14). Iok-sek chū-chi̍p Ai-ki̍p tōe kap Ka-lâm tōe só͘ ū ê gûn, chiū-sī in tia̍h bí-niû ê gûn; Iok-sek chiū chiong hiah ê gûn tòa kàu Hoat-ló ê keng. 15). Ai-ki̍p tōe kap Ka-lâm tōe ê gûn lóng ēng-liáu; Ai-ki̍p chèng-lâng lóng lâi kìⁿ Iok-sek kóng, Goán ê gûn lóng ēng-liáu lah, kiû lí hō͘ goán bí-niû; goán siáⁿ-sū tio̍h sí tī lí ê bīn-chêng? 16). Iok-sek kóng, Nā sī gûn ēng-liáu, lín ê cheng-siⁿ thang khan--lâi; góa ūi-tio̍h lín ê cheng-siⁿ beh hō͘ lín bí-niû. 17). In chiū chiong cheng-siⁿ kóaⁿ kàu Iok-sek hia; Iok-sek chiū ēng bí-niû ōaⁿ in ê bé, iûⁿ-kûn, gû-kûn, kap lû; hit-nî ūi-tio̍h ōaⁿ in it-chhè ê cheng-siⁿ, chiū ēng bí-niû iúⁿ-chhī in. 18). Hit-nî í-keng kè; tē-jī nî, in koh lâi kìⁿ Iok-sek, kā i kóng, Goán bōe môa--tit góa ê chú, goán ê gûn lóng ēng-liáu, cheng-siⁿ ia̍h lóng kui tī góa ê chú, goán tī góa ê chú ê bīn-chêng, tû goán ê sin-thé kap goán ê chhân-tōe í-gōa, bô chhun chi̍t-hāng. 19). goán siáⁿ-sū lâng sí, tōe pha-hng, tī lí ê ba̍k-chiu-chêng ah? kiû lí ēng bí-niû bóe goán kap goán ê tōe; goán kap goán ê tōe chòe Hoat-ló ê lō͘-ēng; koh ēng chéng-chí hō͘ goán, hō͘ goán tit-tio̍h oa̍h, bián sí, thó͘-tōe ia̍h bián pha-hng. 20). Tùi án-ni Iok-sek ūi Hoat-ló bóe Ai-ki̍p só͘ ū ê tōe; Ai-ki̍p lâng in-ūi hō͘ ki-hng só͘ pek, ta̍k-lâng lóng bōe i ê chhân-tōe; hiah ê tōe chiū lóng kui tī Hoat-ló. 21). Iok-sek chiàu chiah ê siâⁿ-ip chhian-sóa Ai-ki̍p ê peh-sìⁿ tùi Ai-ki̍p chit-pêng kàu tī hit-pêng. 22). To̍k-to̍k chè-si ê tōe Hoat-ló bô bóe--i; in-ūi chè-si ū tùi Hoat-ló tit-tio̍h tiāⁿ-tio̍h ê niû; in chia̍h Hoat-ló só͘ hō͘ in ê niû; só͘-í in bô bōe in ê tōe. 23). Iok-sek kā peh-sìⁿ kóng, Góa kin-á-ji̍t ūi Hoat-ló bóe lín kap lín ê tōe; khòaⁿ ah, tī-chia ū chéng-chí hō͘ lín, lín thang khì choh-chhân; 24). kàu siu-sêng ê sî, lín tio̍h chiong gō͘-hūn-chi̍t la̍p hō͘ Hoat-ló; sì-hūn kui lín, chòe chhân--nih ê chéng-chí, ia̍h chòe lín kap lín ke-lāi lâng ê chia̍h-mi̍h, í-ki̍p lín ê gín-á ê chia̍h-mi̍h. 25). In kóng, Lí ū kiù goán ê sìⁿ-miā; goān goán tī góa ê chú ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián, goán beh chòe Hoat-ló ê lô͘-po̍k. 26). Án-ni Iok-sek ūi Ai-ki̍p ê tōe, siat-li̍p tiāⁿ-tio̍h ê lē, kàu tī kin-á-ji̍t; Hoat-ló tit-tio̍h gō͘-hūn ê chi̍t-hūn; to̍k-to̍k chè-si ê tōe bô kui Hoat-ló. 27). Í-sek-lia̍t lâng khiā-khí Ai-ki̍p kok, Ko-san ê tōe, in tī-hia kiàn-tì sán-gia̍p, koh siⁿ-thòaⁿ ke̍k-kî chōe. 28). Ngá-kok tiàm tī Ai-ki̍p tōe cha̍p-chhit nî. Ngá-kok it-seng ê nî-ji̍t sī chi̍t-pah sì-cha̍p-chhit hè. 29). Í-sek-lia̍t sí ê ji̍t kūn lah; i chiū kiò i ê kiáⁿ Iok-sek lâi, kā i kóng, Góa nā tī lí ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián, chhiáⁿ lí hē chhiú tī góa ê tōa-thúi-ē, ēng chû-ài kap sêng-si̍t khoán-thāi góa; m̄-thang bâi-chòng góa tī Ai-ki̍p. Góa kap góa ê pē-kong tâng-khùn ê sî, lí tio̍h chiong góa tòa chhut Ai-ki̍p, bâi-chòng tī in bâi-chòng ê tōe. Iok-sek kóng, Góa beh chiàu lí ê ōe lâi kiâⁿ. 31). Ngá-kok kóng, Lí tio̍h tùi góa chiù-chōa; i chiū tùi i chiù-chōa. Tùi án-ni Í-sek-lia̍t òa chhng-thâu kèng-pài Siōng-tè.

[48] Chiah ê tāi-chì liáu-āu, ū lâng kā Iok-sek kóng, Lín lāu-pē phòa-pīⁿ lah; i chiū chhōa i nn̄g ê kiáⁿ Má-ná-se, Í-hoat-liân, saⁿ-kap khì. 2). Ū lâng thong-ti Ngá-kok kóng, Lí khòaⁿ, lí ê kiáⁿ Iok-sek lâi beh chhē lí; Í-sek-lia̍t chiū bián-kióng khí-lâi, chē tī bîn-chhn̂g. 3). Ngá-kok kā Iok-sek kóng, Choân-lêng ê Siōng-tè bat tī Ka-lâm tōe ê Lō͘-su tùi góa chhut-hiān, sù-hok góa; 4). kā góa kóng, Góa beh hō͘ lí siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe, chiâⁿ-chòe chōe-chōe peh-sìⁿ; ia̍h beh chiong chit ê tōe siúⁿ-sù lí ê hō͘-è, chòe éng-oán ê gia̍p. 5). Góa bē kàu Ai-ki̍p lí chia ê tāi-seng, lí tī Ai-ki̍p tōe só͘ siⁿ nn̄g ê kiáⁿ, Í-hoat-liân Má-ná-se, sī góa-ê, chhin-chhiūⁿ Liû-piān Se-biān sī góa-ê chi̍t-iūⁿ. 6). Tī in í-āu, lí só͘ siⁿ ê kiáⁿ, chiū-sī lí ê; in thang kui tī in nn̄g ê hiaⁿ ê miâ-ē, tit-tio̍h gia̍p. 7). Lūn-kàu góa, góa tùi Pa-tàn lâi ê sî, La̍h-kiat sí tī góa ê ba̍k-chiu-chêng, tī Ka-lâm tōe, tī lō͘--nih ê tiong-kan, lī-khui Í-hoat-tha iáu ū chi̍t-chām; góa chiū kā i bâi-chòng tī Í-hoat-tha ê lō͘. (Í-hoat-tha chiū-sī Pek-lī-hêng). 8). Í-sek-lia̍t khòaⁿ-kìⁿ Iok-sek nn̄g ê kiáⁿ, chiū kóng, Che sī chī-chūi? 9). Iok-sek kā in lāu-pē kóng, Che sī góa ê kiáⁿ, Siōng-tè tī-chia siúⁿ-sù góa--ê. Kóng, Chhiáⁿ lí chhōa in óa-kūn góa; góa beh kā in chiok-hok. 10). Í-sek-lia̍t nî-lāu, ba̍k-chiu hoe bōe khòaⁿ-kìⁿ; Iok-sek chhōa in kūn-óa i ê bīn-chêng, i chiū kā in chim-chhùi phō in. 11). Í-sek-lia̍t kā Iok-sek kóng, Góa bô phah-sǹg ōe kìⁿ-tio̍h lí ê bīn; taⁿ Siōng-tè koh hō͘ góa khòaⁿ-tio̍h lí ê kiáⁿ. 12). Iok-sek chiong nn̄g ê kiáⁿ tùi i nn̄g ê kha-thâu-u-tiong chhōa--chhut-lâi; pún-sin chiū phak-lo̍h tōe pài. 13). Āu-lâi Iok-sek koh khan in nn̄g-ê, chiàⁿ-chhiú khan Í-hoat-liân ǹg Í-sek-lia̍t ê tò-chhiú, tò-chhiú khan Má-ná-se ǹg Í-sek-lia̍t ê chiàⁿ-chhiú, chhōa in kūn-óa i. 14). Í-sek-lia̍t chhun chiàⁿ-chhiú hōaⁿ Í-hoat-liân ê thâu-khak, i sī tē-jī--ê, koh phah-chhe ēng tò-chhiú hōaⁿ Má-ná-se ê thâu-khak, Má-ná-se pún sī tōa-kiáⁿ. 15). I chiū kā Iok-sek chiok-hok kóng, Goān góa ê chó͘ A-pek-la̍h-hán, kap góa ê pē Í-sat só͘ kiâⁿ tī I bīn-chêng ê Siōng-tè, chiū-sī it-seng pó-iúⁿ góa kàu tī kin-á-ji̍t ê Siōng-tè, kiù-sio̍k góa thoat-lī it-chhè ê hoān-lān, hit ê Sù-chiá, sù-hok hō͘ chí nn̄g ê gín-á; goān in kui tī góa ê miâ-ē, kap góa chó͘ A-pek-la̍h-hán, góa ê pē Í-sat, ê miâ-ē; koh goān in tī sè-kài-tiong siⁿ-thòaⁿ chin-chōe. 17). Iok-sek khòaⁿ i ê lāu-pē ēng chiàⁿ-chhiú hōaⁿ tī Í-hoat-liân ê thâu-khak, bô hoaⁿ-hí; chiū tháⁿ i ê lāu-pē ê chhiú, beh tùi Í-hoat-liân ê thâu-khak sóa kàu Má-ná-se ê thâu-khak. 18). Iok-sek kā i ê lāu-pē kóng, Góa ê pē ah, m̄-sī án-ni; chit-ê sī tōa-kiáⁿ, kiû lí ēng chiàⁿ-chhiú hōaⁿ i ê thâu-khak. 19). I ê lāu-pē m̄-thàn kóng, Góa chai, góa ê kiáⁿ, góa chai; i ia̍h beh chiâⁿ-chòe chi̍t-cho̍k, ia̍h beh khoah-tōa; chóng-sī i ê sió-tī chiong-lâi pí i khah-tōa; i ê sió-tī ê hō͘-è beh chiâⁿ-chòe chōe-chōe cho̍k. 20). Tng hit-ji̍t chiū kā in chiok-hok kóng, Í-sek-lia̍t lâng beh kí lí lâi chiok-hok lâng kóng, Goān Siōng-tè hō͘ lí chhin-chhiūⁿ Í-hoat-liân, chhin-chhiūⁿ Má-ná-se chi̍t-iūⁿ; tùi án-ni li̍p Í-hoat-liân tī Má-ná-se ê tāi-seng. 21). Í-sek-lia̍t koh kā Iok-sek kóng, Góa beh sí lah; chóng-sī Siōng-tè beh kap lí tī-teh, beh chhōa lín tò--khì lín lia̍t-chó͘ ê tōe. 22). Góa chêng ēng góa ê keng, góa ê to, tùi A-mô͘-lī lâng ê chhiú chhiúⁿ-lâi hit tè-tōe, góa taⁿ hō͘ lí, pí lí ê hiaⁿ-tī tit-tio̍h khah-ke.

[49] Ngá-kok kiò i hiah ê kiáⁿ lâi kóng, Lín lóng chū-chi̍p, góa beh chiong lín ji̍t-āu só͘ ōe tú-tio̍h ê sū kā lín kóng. 2). Ngá-kok chiah ê kiáⁿ, lín tio̍h chū-chi̍p lâi thiaⁿ, Tio̍h thiaⁿ lín lāu-pē ê ōe. 3). Liû-piān ah, lí sī góa ê tōa-kiáⁿ, góa ê koân-sè, góa ê khùi-la̍t ê khí-thâu, Ui-giâm ê te̍k-sek--ê, koân-lêng ê te̍k-sek--ê. 4). Chóng-sī lí chhin-chhiūⁿ chúi teh-kún, tek-khak bōe tit-tio̍h ku thâu-ūi; In-ūi lí peh-chiūⁿ lín lāu-pē ê bîn-chhn̂g; Hit-sî lí phah lâ-sâm i; i peh-chiūⁿ góa ê pho͘. 5). Se-biān Lī-bī sī hiaⁿ-tī; In ê to-kiàm sī hiong-ok ê khì-kū. 6). Góa ê sim-sîn ah, lí m̄-thang kap in tâng kè-bô͘; Góa ê sîn-hûn ah, lí m̄-thang kap in ê hōe-chiòng liân-lo̍k. In-ūi in thèng-khí siū-khì, thâi-sí lâng, In chhut-chāi í-sù koah-tn̄g gû-thúi ê tōa-kun. 7). In ê siū-khì sò-pō, thang chiù-chó͘; In ê hūn-khì chân-jím, ia̍h sī thang chiù-chó͘; Góa beh pun-khui in tī Ngá-kok ke, Sì-sòaⁿ in tī Í-sek-lia̍t cho̍k. 8). Iû-tāi ah, lí ê hiaⁿ-tī beh o-ló lí; Lí ê chhiú beh chhi̍h tùi-te̍k ê ām-kún; Lí ê lāu-pē ê kiáⁿ beh phak-pài tī lí ê bīn-chêng. 9). Iû-tāi sī sòe-chiah sai; Góa ê kiáⁿ ah, lí tùi só͘ jiàu--tio̍h ê mi̍h, chiū chiūⁿ-khì; I khut-lo̍h, i thìⁿ-kha, chhin-chhiūⁿ sai; Ia̍h chhin-chhiūⁿ bú ê sai, chī-chūi káⁿ jiá i? 10). Koân-pèng bô lī-khui Iû-tāi, Tī-lí--ê bô lī-khui i nn̄g ki kha ê tiong-kan, Kàu Sī-lô lâi; Lia̍t-pang lóng beh kui i. 11). Pa̍k i ê lû-á tī phû-tô-chhiū, Pa̍k i ê lû-á-kiáⁿ tī hó ê phû-tô-chhiū; Ēng phû-tô-chiú sóe i ê i-ho̍k, Ēng phû-tô-chiap sóe i ê i-chiûⁿ. 12). I ê ba̍k-chiu in-ūi chiú lâi âng, I ê chhùi-khí in-ūi leng lâi pe̍h. 13). Se-pò͘-lûn beh khiā-khí hái-kháu, Beh chòe pha-chûn ê hái-kháu; I ê kài beh kàu Se-tùn. 14). Í-sat-ka sī ióng ê lû, Tó tī iûⁿ-tiâu ê tiong-kan; 15). I khòaⁿ an-chēng chòe hó, khòaⁿ thó͘-tōe chòe súi; Àⁿ keng-thâu taⁿ-teh, chiâⁿ-chòe lô-khó͘ ê lô͘-po̍k. 16). Tàn beh phòaⁿ-toàn i ê peh-sìⁿ, Chhin-chhiūⁿ Í-sek-lia̍t chi-phài ê chi̍t-ê. 17). Tàn beh chòe lō͘--nih ê chôa, Lō͘-tiong ê to̍k-chôa; Kā siong bé-tôe, khiā ê lâng hiàⁿ tùi āu-bīn lo̍h--khì. 18). Iâ-hô-hoa ah, góa ū thèng-hāu Lí ê chín-kiù. 19). Ka-tek beh hō͘ kun-tūi tui-pek, Chóng-sī i beh tui-pek in ê kha-āu-tiⁿ. 20). A-siat beh chhut hó ê bí-niû, Koh chhut ông só͘ chia̍h ê hó-mi̍h. 21). Ná-hut-tha-lī sī tháu-pàng ê lo̍k-bú, Chhut hó-thiaⁿ ê ōe. 22). Iok-sek sī gâu kiat ké-chí ê chhiū-ki; I ê chhiū-ki chhun-chhut chhiûⁿ-gōa. 23). Siā-chìⁿ ê lâng tōa siong-hāi i, Ēng chìⁿ siā i, khún-pek i; 24). Chóng-sī i ê keng iû-goân ân, I ê chhiú iā tit-tio̍h ū la̍t; Che sī tùi Ngá-kok ê Choân-lêng--ê ê chhiú, (Tùi che chiū ū chhut bo̍k-chiá, Í-sek-lia̍t ê chio̍h-pôaⁿ), 25). Iah tùi lí ê pē ê Siōng-tè, I beh pang-chān lí; Koh tùi hit ê Choân-lêng--ê, I beh sù-hok lí; Beh ēng thiⁿ-téng kàng-lo̍h ê hok-khì, Chhim-ian só͘ khǹg ê hok-khì, Í-ki̍p chia̍h-leng seng-sán ê hok-khì, lóng beh hō͘ lí. 26). Lí ê lāu-pē só͘ chiok ê hok-khì, Iâⁿ-kè góa ê pē-kong só͘ chiok ê hok-khì, Ti̍t-kàu éng sè-tāi ê soaⁿ-niá ke̍k-thâu ê piⁿ-kài; Chiah ê hok-khì beh kàng-lo̍h tī Iok-sek ê thâu-khak, Lîm-kàu hit ê kap hiaⁿ-tī te̍k-pia̍t-ê ê thâu-khak-téng. 27). Piān-ngá-bín sī gâu peh-thiah ê chhâi-lông; Chá-khí-sî chia̍h i só͘ jiàu--tio̍h-ê, Ê-hng-sî pun i só͘ chhiúⁿ--tio̍h ê. 28). Che it-chhè sī Í-sek-lia̍t ê cha̍p-jī chi-phài; che ia̍h sī in ê lāu-pē tùi in só͘ kóng ê ōe, kā in só͘ chiok-hok--ê; lóng sī chiàu ta̍k-lâng ê hok-hūn, kā in chiok-hok. 29). I koh hoan-hù in kóng, Góa beh tò-khì góa ê lia̍t-chó͘ hia, lín tio̍h chiong góa bâi-chòng tī Hek-lâng Í-hut-lûn chhân--nih ê hia̍t, kap góa ê pē-kong siâng só͘-chāi; 30). chiū-sī tī Ka-lâm tōe Bān-lī ê bīn-chêng, Be̍k-pí-la̍h chhân--nih ê hia̍t; hit ê hia̍t kap chhân sī A-pek-la̍h-hán tùi Hek-lâng Í-hut-lûn bóe chòe gia̍p, lâi chòe bōng-tōe ê. 31). Tī-hia bâi-chòng A-pek-la̍h-hán kap i ê bó͘ Sat-la̍h; koh tī-hia bâi-chòng Í-sat kap i ê bó͘ Lī-pek-ka; góa ia̍h tī-hia bâi-chòng Lī-a. 32). Hit khu chhân kap hit lāi-bīn ê hia̍t, sī tùi Hek-lâng bóe--ê. 33). Ngá-kok hoan-hù i hiah ê kiáⁿ bêng-pe̍k, kha kiu-chiūⁿ chhn̂g, chiū khùi tn̄g, tò--khì i ê lia̍t-chó͘ hia.

[50] Iok-sek phak tī i ê lāu-pē ê bīn, thî-khàu, chim--i. Iok-sek hoan-hù su-hāu i ê i-seng, ēng hiuⁿ-liāu koàn i ê lāu-pē; i-seng chiū ēng hiuⁿ-liāu koàn Í-sek-lia̍t. 3). Koàn sin-si tiāⁿ-tio̍h ê lē tio̍h sì-cha̍p ji̍t; hit ê sì-cha̍p ji̍t móa, koh Ai-ki̍p lâng ūi i thî-khàu chhit-cha̍p ji̍t. 4). Ūi-tio̍h i thî-khàu ê ji̍t í-keng kè, Iok-sek tùi Hoat-ló ke-lāi ê lâng kóng, Góa nā tī lín ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián, chhiáⁿ lín thong-ti Hoat-ló, kā i kóng, 5). Góa ê lāu-pē kah góa chiù-chōa kóng, Góa beh sí lah, lí tio̍h chiong góa bâi-chòng tī Ka-lâm tōe, tī góa ūi pún-sin só͘ ku̍t ê bōng; taⁿ kiû lí chún góa chiūⁿ--khì bâi-chòng góa ê lāu-pē, jiân-āu góa beh tò-tńg--lâi. 6). Hoat-ló kóng, Lí thang chiūⁿ--khì bâi-chòng lí ê lāu-pē, chiàu i só͘ kah lí chiù ê chōa. 7). Tùi án-ni Iok-sek chiūⁿ--khì bâi-chòng i ê lāu-pē; kap i saⁿ-kap chiūⁿ--khì ê, ū Hoat-ló ê chèng jîn-sîn, kap Hoat-ló ke-lāi ê tióng-ló, kap Ai-ki̍p kok chèng tióng-ló. 8). Koh ū Iok-sek choân-ke, kap i hiah ê hiaⁿ-tī, í-ki̍p i ê lāu-pē ê ke-koàn; chí-ū in ê gín-á, kap iûⁿ-kûn gû-kûn, lóng lâu tī Ko-san tōe. 9). Koh ū chhia kap khiâ-bé--ê, hit-tīn ê lâng put-chí chōe. 10). In kàu Iok-tàn hô gōa, A-ta̍t ê gō͘-kak-tiûⁿ, chiū tī-hia tōa thî-khàu, tōa ai-siong; Iok-sek ūi-tio̍h lāu-pē pi-ai chhit-ji̍t. 11). Ka-lâm tōe khiā-khí ê peh-sìⁿ khòaⁿ-kìⁿ A-ta̍t gō͘-kak-tiûⁿ ê thî-khàu, chiū kóng, Che sī Ai-ki̍p lâng chi̍t-tiûⁿ ê tōa thî-khàu; in-ūi án-ni, hit ê tōe miâ kiò A-pek-be̍k-se, sī tī Iok-tàn hô gōa. 12). Ngá-kok hiah ê kiáⁿ chiū chiàu lāu-pē só͘ hoan-hù--ê kā i chòe; 13). hiah ê kiáⁿ chiong i ūn kàu Ka-lâm tōe, bâi-chòng tī Bān-lī ê thâu-chêng, Be̍k-pí-la̍h chhân--nih ê hia̍t, hit ê hia̍t kap chhân sī A-pek-la̍h-hán tùi Hek-lâng Í-hut-lûn bóe chòe gia̍p, lâi chòe bōng-tōe ê. 14). Iok-sek bâi-chòng in lāu-pē í-āu, chiū kap chèng hiaⁿ-tī, í-ki̍p it-chhè kap i chiūⁿ-khì bâi-chòng in lāu-pē ê lâng, lóng tò-tńg Ai-ki̍p. 15). Iok-sek hiah ê hiaⁿ khòaⁿ in lāu-pē í-keng sí, chiū kóng, Kiám-chhái Iok-sek beh oàn-hūn lán, chiàu lán chêng khoán-thāi i lóng-chóng ê pháiⁿ, it-chīn pò-èng lán. 16). In chiū thok lâng khì kìⁿ Iok-sek kóng, Lí ê lāu-pē bē sí ê tāi-seng, hoan-hù kóng, 17). Lín tio̍h tùi Iok-sek án-ni kóng, Chêng lí chiah ê hiaⁿ pháiⁿ khoán-thāi lí, kiû lí sià-bián in ê kè-sit kap chōe-ok; taⁿ kiû lí sià-bián lí ê lāu-pē ê Siōng-tè ê lô͘-po̍k ê kè-sit. In tùi Iok-sek kóng chiah ê ōe, Iok-sek chiū thî-khàu. 18). I chiah ê hiaⁿ koh lâi phak tī i bīn-chêng kóng, Goán sī lí ê lô͘-po̍k. 19). Iok-sek kā in kóng, M̄-bián kiaⁿ; góa kiám thòe Siōng-tè mah? 20). Chêng lín ê ì-sù sī pháiⁿ, chóng-sī Siōng-tè ê ì-sù sī hó; beh pó-choân chōe-chōe lâng ê sìⁿ-miā, chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t. 21). Taⁿ lín m̄-bián kiaⁿ; góa beh iúⁿ-chhī lín, kap lín ê kiáⁿ-jî. Tùi án-ni Iok-sek ēng chhin-ài ê ōe an-ùi in. 22). Iok-sek kap in lāu-pē ê ke-koàn lóng tiàm Ai-ki̍p; Iok-sek chia̍h pah-it hè. 23). Iok-sek tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ Í-hoat-liân tē-saⁿ tāi ê sun; Má-ná-se ê sun Má-kiat ê kiáⁿ, Iok-sek ia̍h phō in tī kha-thâu-u. 24). Iok-sek tùi i ê hiaⁿ-tī kóng, Góa beh sí lah; chóng-sī Siōng-tè tek-khak khòaⁿ-kò͘ lín, chhōa lín tùi chit só͘-chāi chiūⁿ-khì, kàu I chiù-chōa èng-ún hō͘ A-pek-la̍h-hán, Í-sat, Ngá-kok ê tōe. 25). Iok-sek kah Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ-sun chiù-chōa kóng, Siōng-tè tek-khak chiàu-kò͘ lín, lín tio̍h chiong góa ê kut-thâu ūn-chiūⁿ--khì. Iok-sek sí, tú-á pah-it hè; lâng ēng hiuⁿ-liāu kā i koàn; chiong i siu-lo̍h koan, thêng tī Ai-ki̍p.