Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Chhut-Ai-ki̍p-kì

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

CHHUT-AI-KI̍P-KÌ (2) [1] Í-sek-lia̍t ê chèng-kiáⁿ ta̍k-ê tòa i ê ke-koàn kap Ngá-kok kàu Ai-ki̍p, in ê miâ kì tī ē-tóe. 2). Liû-piān, Se-biān, Lī-bī, Iû-tāi; 3). Í-sat-ka, Se-pò͘-lûn, Piān-ngá-bín; 4). Tàn, Ná-hut-tha-lī, Ka-tek, A-siat. 5). Tùi Ngá-kok só͘-siⁿ--ê, kiōng ū chhit-cha̍p lâng; Iok-sek í-keng tī Ai-ki̍p. 6). Iok-sek kap i ê hiaⁿ-tī kap hit-tāi ê lâng lóng sí. 7). Í-sek-lia̍t lâng gâu siⁿ, gâu thoân, ke-thiⁿ chōe-chōe, koh heng-ōng, ke̍k-kî kiông-sēng; chhiong-móa hit ê tōe.

8). Ai-ki̍p ū sin ê ông heng-khí, m̄-bat Iok-sek ê. 9). I tùi i ê peh-sìⁿ kóng, Khòaⁿ ah, chit ê peh-sìⁿ, Í-sek-lia̍t lâng, pí lán khah-chōe, khah-kiông; 10). lâi ah, lán tio̍h ēng kè-chhek lâi khoán-thāi in, kiaⁿ-liáu in ke-thiⁿ chin-chōe; āu-lâi nā tú-tio̍h kau-chiàn ê sū, in kap lán ê tùi-te̍k liân-ha̍p, lâi kong-kek lán, koh tùi chit ê tōe chiūⁿ--khì. 11). Tùi án-ni siat-li̍p tok-kang--ê koán-hat in, ēng tāng-tàⁿ khó͘-chhó͘ in; in chiū kā Hoat-ló khí Pí-tong Lân-sek nn̄g ê siâⁿ chòe hú-khò͘. 12). Chóng-sī ná khó͘-chhó͘ in, in ná chōe ná khui-khoah. Tùi án-ni chiū ūi-tio̍h Í-sek-lia̍t lâng khòa-lū. 13). Ai-ki̍p lâng chiū tok-chek Í-sek-lia̍t lâng chòe khó͘-kang; 14). hō͘ in chòe-kang tio̍h-bôa, seng-hoa̍t kan-khó͘, chhiau-thô͘ chòe-chng, kap choh chhân--nih hiah ê kang; tī it-chhè só͘ chòe ê kang bô-m̄-sī chin-giâm. 15). Ū Hi-pek-lâi ê khioh-chiá-bú, chi̍t-ê miâ Si-hut-la̍h, chi̍t-ê miâ Phó͘-a. 16). Ai-ki̍p ông tùi in kóng, Lín kā Hi-pek-lâi ê hū-jîn-lâng khioh kiáⁿ, khòaⁿ in lîm-phûn ê sî; nā sī ta-po͘ gín-á, tio̍h hō͘ i sí; nā sī cha-bó͘ gín-á, thang hō͘ i oa̍h. 17). Chóng-sī khioh-chiá-bú kèng-ùi Siōng-tè, bô chiàu Ai-ki̍p ông ê bēng-lēng lâi kiâⁿ, kéng-jiân lâu ta-po͘ gín-á ê oa̍h-miā. 18). Ai-ki̍p ông chiū kiò khioh-chiá-bú lâi, tùi in kóng, Lín siáⁿ-sū án-ni chòe, lâu ta-po͘ gín-á ê oa̍h-miā? 19). Khioh-chiá-bú tùi Hoat-ló kóng, Hi-pek-lâi ê hū-jîn-lâng kap Ai-ki̍p ê hū-jîn-lâng bô tâng; in khah khoài-piān, khioh-chiá-bú iáu-bē kàu, in í-keng siⁿ-liáu. 20). Siōng-tè hó khoán-thāi khioh-chiá-bú; peh-sìⁿ ke-thiⁿ chin-chōe, ke̍k-kî kiông-sēng. 21). Khioh-chiá-bú in-ūi kèng-ùi Siōng-tè, Siōng-tè chiū hō͘ in chiâⁿ-ke. 22). Hoat-ló hoan-hù i ê chèng peh-sìⁿ kóng, Hoān só͘ siⁿ ê ta-po͘-kiáⁿ lín tio̍h kā i hiat-lo̍h hô; it-chhè ê cha-bó͘-gín-á, lín tio̍h lâu i ê sìⁿ-miā.

[2] Ū chi̍t ê Lī-bī cho̍k ê lâng, khì chhōa chi̍t ê Lī-bī cho̍k ê cha-bó͘-gín-á. 2). Hit ê hū-jîn-lâng hoâi-īn, siⁿ chi̍t ê kiáⁿ; khòaⁿ-kìⁿ i sī chheng-siù ê gín-á, chiū khǹg i saⁿ-ge̍h-ji̍t kú. 3). Āu-lâi khòaⁿ bōe koh khǹg--tit, chiū ūi-tio̍h i chhú lô͘-tek-á ê siuⁿ, ēng chio̍h-iû kap le̍k-chhiⁿ kô͘ i; chiong gín-á hē tī hí lāi-bīn, lok tī hô-piⁿ, lô͘-úi ê tiong-kan. 4). I ê tōa-chí hn̄g-hn̄g khiā--teh, ài chai i ōe tú-tio̍h cháiⁿ-iūⁿ. 5). Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ lo̍h-lâi hô--nih, beh sóe-e̍k; i hiah ê lú-pī kiâⁿ-iû tī hô-piⁿ; i khòaⁿ-kìⁿ lô͘-úi ê tiong-kan ū siuⁿ, chiū chhe chi̍t ê lú-pī giâ--lâi. 6). Hian-khui khòaⁿ-kìⁿ gín-á; khòaⁿ ah, gín-á teh háu. I chiū lîn-bín i, kóng Che chiū-sī Hi-pek-lâi lâng ê gín-á. 7). I ê tōa-chí kā Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ kóng, Góa khì tī Hi-pek-lâi hū-jîn-lâng ê tiong-kan kiò chi̍t ê lin-bú, kā lí io chit ê gín-á, hó mah? 8). Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ kā i kóng, Lí thang khì ah. Cha-bó͘-kiáⁿ chiū khì, kiò gín-á ê lāu-bú. 9). Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ kā i kóng, Phō chit ê gín-á khì, kā góa io i, góa beh hō͘ lí kang-chîⁿ. Hū-jîn-lâng chiū phō gín-á khì io i. 10). Gín-á chiām-chiām tōa, hū-jîn-lâng chiū tòa i kàu Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ hia, chòe i ê kiáⁿ. I kā i hō-miâ kiò Mô͘-se, kóng, In-ūi góa tùi chúi--nih kiù i chhut-lâi. 11). Āu-lâi Mô͘-se í-keng tióng-sêng, i chhut-khì kàu i ê hiaⁿ-tī hia, khòaⁿ-kìⁿ in teh taⁿ-teh; khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê Ai-ki̍p lâng phah chi̍t ê Hi-pek-lâi lâng, chiū-sī i ê hiaⁿ-tī. 12). I khòaⁿ chó-iū, khòaⁿ bô lâng tī-hia, chiū phah-sí Ai-ki̍p lâng, iám tī soa--nih. 13). Keh-ji̍t koh chhut-khì, khòaⁿ-kìⁿ ū nn̄g ê Hi-pek-lâi ê lâng saⁿ-phah, chiū tùi hit ê m̄-tio̍h--ê kóng, Lí siáⁿ-sū phah lí ê tâng-phōaⁿ? 14). Hit ê lâng kóng, Chī-chūi siat-li̍p lí chòe siú-léng kap sím-phòaⁿ-koaⁿ lâi koán goán? Lí siūⁿ beh phah-sí góa, chhin-chhiūⁿ phah-sí hit ê Ai-ki̍p lâng mah? Mô͘-se kiaⁿ kóng, Chit ê tāi-chì chin-chiàⁿ lō͘-chhut. 15). Hoat-ló thiaⁿ-kìⁿ chit ê tāi-chì, chiū siūⁿ beh thâi Mô͘-se. Chóng-sī Mô͘-se siám-pī Hoat-ló, cháu-khì Bí-tiân tōe khiā-khí; chē tī chíⁿ-piⁿ. 16). Bí-tiân ê chè-si ū chhit ê cha-bó͘-kiáⁿ; in lâi chhiūⁿ-chúi kàu móa chô, hō͘ lāu-pē ê iûⁿ-kûn lim. 17). Hiah ê kò͘-iûⁿ--ê kàu, kóaⁿ in; Mô͘-se chiū khí-lâi pang-chān in, hō͘ in ê iûⁿ-kûn lim. 18). In lâi kàu lāu-pē, Liû-jíⁿ, hia; i kóng, Kin-á-ji̍t lín cháiⁿ-iūⁿ hiah-kín tò--lâi? 19). In kóng, Ū chi̍t ê Ai-ki̍p lâng kiù goán thoat-lī kò͘-iûⁿ ê lâng ê chhiú, koh thòe goán chhut-la̍t chhiūⁿ chúi, hō͘ iûⁿ-kûn lim. 20). I tùi i hiah ê cha-bó͘-kiáⁿ kóng, Hit ê lâng tī tah-lo̍h? Lín siáⁿ-sū pàng i tī-hia? tio̍h chhiáⁿ i lâi chia̍h. 21). Mô͘-se goān kap hit-lâng tiàm; i chiū chiong i ê cha-bó͘-kiáⁿ Se-pho-la̍h, kè hō͘ Mô͘-se. 22). Siⁿ chi̍t ê kiáⁿ; Mô͘-se kā i hō miâ kiò Kek-sūn; in-ūi kóng, Góa kià-kha tī gōa-pang. 23). Le̍k-kè chōe-chōe nî Ai-ki̍p ông sí; Í-sek-lia̍t lâng, in-ūi chòe khó͘-kang, chiū thó͘-khùi âu-kiò; in chòe khó͘-kang âu-kiò ê siaⁿ kàu hō͘ Siōng-tè thiaⁿ-kìⁿ. 24). Siōng-tè thiaⁿ-kìⁿ in ê hiⁿ-hiⁿ-chhan; Siōng-tè chiū kì-tit I kap A-pek-la̍h-hán, Í-sat, Ngá-kok só͘ li̍p ê iok. 25). Siōng-tè khòaⁿ-kò͘ Í-sek-lia̍t lâng, Siōng-tè iā chai in ê tāi-chì.

[3] Mô͘-se kò͘ i ê tiūⁿ-lâng, Bí-tiân ê chè-si, Ia̍p-thek-lô, ê iûⁿ-kûn, kóaⁿ iûⁿ khì khòng-iá ê āu-bīn, kàu Siōng-tè ê soaⁿ, chiū-sī Hô-lia̍t soaⁿ. 2). Iâ-hô-hoa ê sù-chiá tī chhì-phè-lāi hé-iām-tiong tùi i chhut-hiān, i khòaⁿ-kìⁿ, khòaⁿ ah, chhì-phè hō͘ hé sio, chhì-phè iā bô to̍h--khì. 3). Mô͘-se kóng, Góa taⁿ beh oat-kè--khì, khòaⁿ chit ê tōe ê kéng-siōng, chit ê chhì-phè cháiⁿ-iūⁿ bô to̍h--khì ah. 4). Iâ-hô-hoa khòaⁿ-kìⁿ i oat-khì beh khòaⁿ, Siōng-tè chiū tùi chhì-phè-lāi kiò i kóng, Mô͘-se, Mô͘-se. I chiū kóng, Góa tī-chia. 5). I chiū kóng, Lí bo̍h-tit kūn-óa lâi; tio̍h thǹg lí kha--nih ê ôe, in-ūi lí khiā ê só͘-chāi sī sèng-tōe. 6). Koh kóng, Góa sī lí ê chó͘-kong ê Siōng-tè, A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè, Í-sat ê Siōng-tè, Ngá-kok ê Siōng-tè. Mô͘-se jia i ê bīn; m̄-káⁿ khòaⁿ Siōng-tè. 7). Iâ-hô-hoa kóng, Góa ê peh-sìⁿ khiā-khí tī Ai-ki̍p ê, in ê khùn-khó͘ Góa si̍t-chāi í-keng khòaⁿ-kìⁿ lah; in ūi-tio̍h tok-kang--ê lâi âu-kiò, Góa í-keng thiaⁿ-kìⁿ lah; Góa pún chai in ê thòng-khó͘. 8). Taⁿ Góa lo̍h--lâi beh kiù in thoat-lī Ai-ki̍p lâng ê chhiú, chhōa in chhut hit ê tōe, kàu pûi-súi khui-khoah ê tōe, kàu lâu lin kap bi̍t ê tōe, chiū-sī Ka-lâm, Hek, A-mô͘-lī, Pí-lī-sé, Hi-bī, Iâ-pò͘-su, hiah ê cho̍k ê só͘-chāi. 9). Taⁿ Í-sek-lia̍t lâng âu-kiò ê siaⁿ kàu hō͘ Góa thiaⁿ-kìⁿ; Góa iā khòaⁿ-kìⁿ Ai-ki̍p lâng khó͘-chhó͘ in ê kan-khó͘. 10). Taⁿ lí lâi, Góa beh chhe lí khì kìⁿ Hoat-ló, chhōa Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t lâng chhut Ai-ki̍p. 11). Mô͘-se tùi Siōng-tè kóng, Góa sī sím-mi̍h lâng thang khì kìⁿ Hoat-ló, chhōa Í-sek-lia̍t lâng chhut Ai-ki̍p ah? 12). I kóng, Góa si̍t-chāi beh kap lí tī-teh; lí chhōa peh-sìⁿ chhut Ai-ki̍p liáu-āu, lín beh tī chit ê soaⁿ ho̍k-sāi Siōng-tè; che beh chòe Góa chhe lí ê chèng-kù. 13). Mô͘-se tùi Siōng-tè kóng, Khòaⁿ ah, góa kàu Í-sek-lia̍t lâng hia, tùi in kóng, Lín chó͘-kong ê Siōng-tè chhe góa lâi lín chia; in nā mn̄g góa kóng, I kiò sím-mi̍h miâ? góa beh kā in kóng sím-mi̍h ah? 14). Siōng-tè tùi Mô͘-se kóng, Góa sī Chū-jiân Jî-jiân-ê; koh kóng, Lí tio̍h kā Í-sek-lia̍t lâng án-ni kóng, Chū-jiân-ê chhe góa kàu lín chia. 15). Siōng-tè koh tùi Mô͘-se kóng, Lí tio̍h tùi Í-sek-lia̍t lâng án-ni kóng, Chhe góa kàu lín chia ê, chiū-sī Iâ-hô-hoa, lín chó͘-kong ê Siōng-tè, A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè, Í-sat ê Siōng-tè, Ngá-kok ê Siōng-tè; che sī Góa éng-oán ê miâ, che sī Góa ê kì-liām kàu bān-tāi. 16). Lí khì chio-chi̍p Í-sek-lia̍t ê tiúⁿ-ló, kā in kóng, Iâ-hô-hoa, lín chó͘-kong ê Siōng-tè, chiū-sī A-pek-la̍h-hán, Í-sat, Ngá-kok ê Siōng-tè, tùi góa chhut-hiān, kóng, Góa si̍t-chāi koàn-kò͘ lín, lâng tī Ai-ki̍p só͘ khoán-thāi lín ê, Góa iā ū khòaⁿ-kìⁿ. 17). Góa iā bat kóng, Góa beh chhōa lín chhut Ai-ki̍p ê kan-khó͘, kàu Ka-lâm, Hek, A-mô͘-lī, Pí-lī-sé, Hi-bī, Iâ-pò͘-su, hiah ê cho̍k ê tōe, kàu lâu lin kap bi̍t ê tōe. 18). In beh thiaⁿ lí ê ōe; lí kap Í-sek-lia̍t ê tiúⁿ-ló tio̍h khì kìⁿ Ai-ki̍p ông, kā i kóng, Hi-pek-lâi lâng ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa í-keng tú-tio̍h goán; taⁿ kiû lí iông-ún goán khì khòng-iá, kiâⁿ saⁿ-ji̍t ê lō͘-chām, beh chè-sū Iâ-hô-hoa, goán ê Siōng-tè. 19). Góa chai sui-jiân ēng tōa koân-lêng ê chhiú, Ai-ki̍p ông iā m̄ hō͘ lín khì. 20). Góa beh chhun Góa ê chhiú, ēng Góa tī Ai-ki̍p-tiong só͘ beh kiâⁿ it-chhè ê kî-sū lâi phah i; jiân-āu i chiah chún lín khì. 21). Góa beh hō͘ chit ê peh-sìⁿ tit-tio̍h un-tián tī Ai-ki̍p lâng ê bīn-chêng, hō͘ lín chhut-khì ê sî, bô khang-chhiú khì; 22). chiah ê hū-jîn-lâng ta̍k-ê beh tùi i ê chhù-piⁿ kap tòa tī i ê ke-lāi ê hū-jîn-lâng thó gûn-khì, kim-khì, kap i-ho̍k, thang hō͘ lí ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ ēng; án-ni lín beh chhiúⁿ Ai-ki̍p lâng.

[4] Mô͘-se ìn kóng, Khòaⁿ ah, in beh m̄-sìn góa, iā m̄-thiaⁿ góa ê ōe; in-ūi in beh kóng, Iâ-hô-hoa bē-bat tùi lí chhut-hiān. 2). Iâ-hô-hoa tùi i kóng, Tī lí chhiú--nih sī sím-mi̍h? I kóng, Sī koáiⁿ-á. 3). Kóng, Hiat tī tōe--nih. I chi̍t-ē hiat tī tōe--nih, chiū pìⁿ-chòe chôa; Mô͘-se chiū cháu-siám i. 4). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Chhun lí ê chhiú lia̍h i ê bé; (chiū chhun-chhiú lia̍h i, tī chhiú-tiong iû-goân pìⁿ-chòe koáiⁿ-á;) 5). án-ni thang hō͘ in sìn Iâ-hô-hoa, in ê chó͘-kong ê Siōng-tè, A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè, Í-sat ê Siōng-tè, Ngá-kok ê Siōng-tè, ū tùi lí chhut-hiān. 6). Iâ-hô-hoa koh tùi i kóng, Hē lí ê chhiú tī lí ê heng-chêng. Chiū hē chhiú tī heng-chêng; thiu--chhut-lâi ê sî, khòaⁿ ah, chhiú í-keng thái-ko, pe̍h chhin-chhiūⁿ seh. 7). Koh kóng, Koh hē lí ê chhiú tī lí ê heng-chêng. (I chiū hē tī i ê heng-chêng; thiu--chhut-lâi ê sî, khòaⁿ ah, í-keng chiàu-goân, kap thong seng-khu ê bah bô koh-iūⁿ.) 8). Koh kóng, Siat-sú in bô beh sìn lí, iā bô beh thiaⁿ thâu-chi̍t ê sîn-jiah, chiū beh sìn tē-jī ê sîn-jiah. 9). Hit nn̄g ê sîn-jiah in nā lóng m̄-sìn, iā m̄-thiaⁿ lí ê ōe, lí tio̍h tùi hô--nih iúⁿ chúi, tò tī ta-tōe; lí tùi hô--nih só͘ iúⁿ ê chúi beh tī ta-tōe pìⁿ-chòe huih. 10). Mô͘-se tùi Iâ-hô-hoa kóng, Chú ah, góa pêng-sò͘ m̄-sī ōe kóng-ōe ê lâng, tùi Lí kā Lí ê lô͘-po̍k kóng-ōe ê liáu-āu iā sī án-ni; góa sī chhùi-chi̍h tun ê lâng. 11). Iâ-hô-hoa tùi i kóng, Chhòng-chō lâng ê chhùi sī chī-chūi ah? hō͘ lâng é-káu, chhàu-hī-lâng, ba̍k-chiu kim, chhiⁿ-mî ê, sī chī-chūi ah? kiám-m̄-sī Góa Iâ-hô-hoa mah? 12). Taⁿ lí khì ah, Góa beh siúⁿ-sù lí kháu-châi, kà-sī lí só͘ eng-kai kóng--ê. 13). I kóng, Chú-ah, Lí ha̍p-ì chhe chī-chūi, chiū chhe i khì. 14). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se hoat-chhut siū-khì, kóng, Kiám-m̄-sī ū lí ê hiaⁿ, Lī-bī-lâng, A-lûn mah? Góa chai i sī ōe kóng-ōe ê lâng. Koh i taⁿ chhut-lâi ngiâ-chih lí; i chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ lí sim-lāi chiū hoaⁿ-hí. 15). Lí tio̍h tùi i kóng, ēng só͘ eng-kai kóng ê ōe thoân hō͘ i; Góa iā beh siúⁿ-sù lí kap i ū kháu-châi, koh beh kà-sī lín só͘ eng-kai kiâⁿ ê sū. 16). I beh thòe lí tùi peh-sìⁿ kóng-ōe; i beh tùi lí chún-chòe chhùi, lí beh tùi i chún-chòe Siōng-tè. 17). Lí ê chhiú tio̍h kia̍h chit ki koáiⁿ-á, ēng i lâi kiâⁿ sîn-jiah. 18). Tùi án-ni Mô͘-se chiū khì, tò--khì i ê tiūⁿ-lâng Ia̍p-thek-lô hia, kā i kóng, Kiû lí iông-ún góa tò--khì, khòaⁿ góa ê hiaⁿ-tī tī Ai-ki̍p ê, khòaⁿ in iáu tī-teh á-bô. Ia̍p-thek-lô kā Mô͘-se kóng, Lí thang an-jiân khì lah. 19). Iâ-hô-hoa tī Bí-tiân tùi Mô͘-se kóng, Lí khì tò--khì Ai-ki̍p, in-ūi ài hāi lí ê sìⁿ-miā ê lâng lóng sí lah. 20). Mô͘-se tòa i ê bó͘ kap nn̄g ê kiáⁿ, hō͘ in khiâ-lû, tò--khì Ai-ki̍p tōe; Mô͘-se chhiú--nih kia̍h Siōng-tè ê koáiⁿ-á. 21). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí tò--khì Ai-ki̍p ê sî, tio̍h chù-ì chiong Góa só͘ kau tī lí ê chhiú it-chhè ê kî-sū kiâⁿ tī Hoat-ló ê bīn-chêng; chóng-sī Góa beh hō͘ i ê sim ngī, i iā bô beh pàng chit ê peh-sìⁿ khì. 22). Lí tio̍h kā Hoat-ló kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Í-sek-lia̍t sī Góa ê kiáⁿ, chiū-sī Góa ê tōa-kiáⁿ; 23). Góa bat tùi lí kóng, Tio̍h tháu-pàng Góa ê kiáⁿ khì, thang ho̍k-sāi Góa; lí iā m̄-chún i khì; khòaⁿ ah, Góa beh thâi-sí lí ê kiáⁿ, chiū-sī lí ê tōa-kiáⁿ. 24). Mô͘-se tī lō͘--nih, tī kheh-tiàm, Iâ-hô-hoa tú-tio̍h i, beh hō͘ i sí. 25). Se-pho-la̍h chiū the̍h chi̍t tè lāi-chio̍h, koah i ê kiáⁿ iông-but ê phê, hiat tī i ê kha-chêng, kóng, Lí sī góa huih ê tiōng-hu. 26). Iâ-hô-hoa chiū pàng i soah. Hū-jîn-lâng kóng, Lí sī huih ê tiōng-hu, in-ūi kat-lé ê iân-kò͘. 27). Iâ-hô-hoa kā A-lûn kóng, Lí khì khòng-iá ngiâ-chih Mô͘-se. I chiū khì, tī Siōng-tè ê soaⁿ tú-tio̍h i, chiū kā i chim. 28). Mô͘-se chiong Iâ-hô-hoa chhe i kóng ê ōe, kap hoan-hù i kiâⁿ ê sîn-jiah, lóng kā A-lûn kóng. 29). Mô͘-se A-lûn chiū khì chio-chi̍p Í-sek-lia̍t lâng chèng tiúⁿ-ló; 30). A-lûn chiong Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se só͘ kóng ê ōe lóng kóng i, koh tī peh-sìⁿ ê bīn-chêng kiâⁿ hiah ê sîn-jiah. 31). Peh-sìⁿ chiū sìn; in thiaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa koàn-kò͘ Í-sek-lia̍t lâng, koh khòaⁿ in ê kan-khó͘, chiū àⁿ-thâu kèng-pài.

[5] Āu-lâi Mô͘-se A-lûn ji̍p--khì, kā Hoat-ló kóng, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Chún Góa ê peh-sìⁿ khì, in thang tī khòng-iá ūi Góa siú-choeh. 2). Hoat-ló kóng, Iâ-hô-hoa sī chī-chūi hō͘ góa tio̍h thiaⁿ I ê ōe, chún Í-sek-lia̍t lâng khì ah? Góa m̄-bat Iâ-hô-hoa, iā m̄-chún Í-sek-lia̍t lâng khì. 3). In kóng, Hi-pek-lâi lâng ê Siōng-tè tú-tio̍h goán; kiû lí chún goán khì khòng-iá kiâⁿ saⁿ-ji̍t ê lō͘, chè-sū Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè, kiaⁿ-liáu I ēng un-e̍k to-kiàm lîm-kàu goán. 4). Ai-ki̍p ông tùi in kóng, Mô͘-se A-lûn, lín siáⁿ-sū hō͘ peh-sìⁿ hong-hòe in ê kang ah? lín khì taⁿ lín ê tàⁿ lah. 5). Hoat-ló kóng, Khòaⁿ ah, chit só͘-chāi ê peh-sìⁿ hiān-chāi chin-chōe, lín kéng-jiân hō͘ in soah in ê taⁿ-tàⁿ. 6). Tng hit-ji̍t Hoat-ló hoan-hù peh-sìⁿ ê tok-kang--ê kap in ê thâu-ba̍k, kóng, 7). Lín m̄-thang chiàu-kū ēng chháu hō͘ chit ê peh-sìⁿ chòe chng; hō͘ in khì ka-kī khioh chháu. 8). In chêng chòe chng ê siàu-gia̍h, lín iû-goân hō͘ in án-ni chòe, m̄-thang sió-khóa kiám-chió; in-ūi in pîn-tōaⁿ, só͘-í âu-kiò kóng, Chún goán khì chè-sū goán ê Siōng-tè. 9). Lín tio̍h ēng khah-tāng ê kang hō͘ in chòe, hō͘ in tio̍h-bôa; bô khì thiaⁿ bô-iáⁿ ōe. 10). Peh-sìⁿ ê tok-kang--ê kap in ê thâu-ba̍k chhut-khì kā peh-sìⁿ kóng, Hoat-ló án-ni kóng, Góa m̄ ēng chháu hō͘ lín. 11). Lín khòaⁿ tah-lo̍h ū chháu, chiū ka-kī khì hia khioh; chóng-sī lín ê kang lóng bōe chió--tit. 12). Tùi án-ni peh-sìⁿ sì-sòaⁿ piàn Ai-ki̍p tōe, khioh chháu-á-iù lâi chòe chháu. 13). Tok-kang--ê pek in kóng, Lín ji̍t-ji̍t tio̍h chòe-oân lín ê kang kap í-chêng ū chháu bô koh-iūⁿ. 14). Hoat-ló tok-kang--ê phah i só͘ phài koán-lí Í-sek-lia̍t lâng ê thâu-ba̍k, kóng, Lín chā-ji̍t kin-a-ji̍t cháiⁿ-iūⁿ bô chòe-oân lín ê kang, chiàu chiông-chêng ê siàu-gia̍h chòe chng ah? 15). Í-sek-lia̍t lâng ê thâu-ba̍k lâi tùi Hoat-ló kiû-kiò, kóng, Siáⁿ-sū án-ni khoán-thāi lí ê lô͘-po̍k? 16). Bô ēng chháu hō͘ lí ê lô͘-po̍k, koh kā goán kóng, Tio̍h chòe-chng; khòaⁿ ah, lí ê lô͘-po̍k siū-phah; si̍t-chāi sī lí ê peh-sìⁿ ê kè-sit. 17). I kóng, Lín pîn-tōaⁿ, lín pîn-tōaⁿ; só͘-í lín kóng, Chún góa khì chè-sū Iâ-hô-hoa. 18). Taⁿ lín khì chòe-kang, chháu m̄ hō͘ lín, chóng-sī chng tio̍h chiàu-gia̍h lâi kau. 19). Í-sek-lia̍t lâng ê thâu-ba̍k thiaⁿ-kìⁿ kóng, Ji̍t-ji̍t chòe chng ê gia̍h bōe thang kiám-chió, chiū chai hāi lah. 20). In lī-khui Hoat-ló chhut-lâi, tú-tio̍h Mô͘-se A-lûn khiā tī in ê thâu-chêng, chiū tùi in kóng, 21). Goān Iâ-hô-hoa kàm-chhat lín, sím-phòaⁿ lín; in-ūi lín hō͘ goán tī Hoat-ló ê bīn-chêng kap i ê jîn-sîn ê bīn-chêng ū chhàu-miâ ēng to hē tī in ê chhiú lâi thâi goán. 22). Mô͘-se tò-tńg-khì Iâ-hô-hoa hia, kóng, Chú ah, Lí siáⁿ-sū pháiⁿ khoán-thāi chit ê peh-sìⁿ? siáⁿ-sū chhe góa? 23). In-ūi tùi góa kìⁿ Hoat-ló, thok Lí ê miâ lâi kóng ê sî, i chiū pháiⁿ khoán-thāi chit ê peh-sìⁿ; Lí iā lóng bô kiù Lí ê peh-sìⁿ.

[6] Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Góa só͘ beh kiâⁿ tī Hoat-ló--ê, taⁿ lí beh khòaⁿ-kìⁿ; in-ūi ēng koân-lêng ê chhiú, i beh chún in khì, koh ēng koân-lêng ê chhiú, i beh kóaⁿ in chhut i ê tōe. 2). Siōng-tè koh tùi Mô͘-se kóng, 3). Góa chiū-sī Iâ-hô-hoa; Góa miâ chòe choân-lêng ê Siōng-tè chhut-hiān tī A-pek-la̍h-hán, Í-sat, Ngá-kok, chóng-sī Góa ê miâ chòe Iâ-hô-hoa Góa bē ū hō͘ in bat Góa. 4). Góa koh kap in li̍p Góa kian-kò͘ ê iok, beh chiong in só͘ chhut-gōa ê Ka-lâm tōe siúⁿ-sù in, chiū-sī kià-kha ê tōe. 5). Góa iā thiaⁿ-kìⁿ Í-sek-lia̍t lâng hiⁿ-hiⁿ-chhan, chiū-sī Ai-ki̍p lâng tok in chòe khó͘-kang; Góa iā kì-liām Góa ê iok. 6). Só͘-í lí tio̍h kā Í-sek-lia̍t lâng kóng, Góa sī Iâ-hô-hoa; Góa beh tùi Ai-ki̍p lâng só͘ hō͘ lín taⁿ ê tāng-tàⁿ chhōa lín chhut-lâi, koh beh kiù lín thoat-lī in só͘ hō͘ lín chòe ê khó͘-kang. Góa iā beh ēng chhun-chhut ê chhiú kap tōa ê sím-phòaⁿ kiù-sio̍k lín. 7). Góa iā beh lia̍h lín chòe Góa ê peh-sìⁿ, Góa iā beh chòe lín ê Siōng-tè; lín beh chai Góa sī Iâ-hô-hoa, lín ê Siōng-tè, sī tùi Ai-ki̍p lâng só͘ hō͘ lín taⁿ ê tāng-tàⁿ chhōa lín chhut-lâi. 8). Góa chiù-chōa èng-ún beh hō͘ A-pek-la̍h-hán, Í-sat, Ngá-kok hit ê tōe, Góa beh chhōa lín ji̍p khì hia, chiong hit ê tōe siúⁿ-sù lín chòe gia̍p; góa sī Iâ-hô-hoa. 9). Mô͘-se chiong chit-ê kā Í-sek-lia̍t lâng kóng; chóng-sī in ūi-tio̍h sim-lāi iu-būn, iā chòe khó͘-kang, m̄-khéng thiaⁿ Mô͘-se. 10). Iâ-hô-hoa hoan-hù Mô͘-se kóng, 11). Lí ji̍p--khì kā Ai-ki̍p ông Hoat-ló kóng, tio̍h chún Í-sek-lia̍t lâng chhut i ê tōe. 12). Mô͘-se tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng kóng, Khòaⁿ ah, Í-sek-lia̍t lâng siōng-chhiáⁿ m̄-thiaⁿ góa, Hoat-ló thái-thó beh thiaⁿ góa chit-ê chhùi-chi̍h tun ê lâng ah? 13). Iâ-hô-hoa hoan-hù Mô͘-se A-lûn tio̍h thoân-bēng hō͘ Í-sek-lia̍t lâng kap Ai-ki̍p ông Hoat-ló, thang chhōa Í-sek-lia̍t lâng chhut Ai-ki̍p tōe. 14). Í-sek-lia̍t chiah ê pâng-tiúⁿ ê miâ kì tī ē-tóe; Í-sek-lia̍t tōa-kiáⁿ Liû-piān ê kiáⁿ; Hap-lo̍k, Hoat-lō͘, Hi-su-lûn, Ka-bí; chiah-ê sī Liû-piān hiah ê ke. 15). Se-biān ê kiáⁿ; Iâ-bó͘-lī, Ngá-bín, O-hat, Ngá-kun, Só-hat, í-ki̍p Ka-lâm tōe ê cha-bó͘-kiáⁿ só͘ siⁿ ê Sò-lô; chiah-ê sī Se-biān hiah ê ke. 16). Lī-bī chiah ê kiáⁿ ê miâ chiàu in ê sè-hē kì tī ē-tóe; Kek-sūn, Ko-hat, Bí-la̍h-lī; Lī-bī hióng-siū chi̍t-pah saⁿ-cha̍p-chhit hè. 17). Kek-sūn ê kiáⁿ, chiàu in ê ka-cho̍k; Li̍p-nî, Sī-múi. 18). Ko-hat ê kiáⁿ; Àm-lân, Í-su-hap, Hi-kek-lûn, O͘-siat; Ko-hat hióng-siū chi̍t-pah saⁿ-cha̍p-saⁿ hè. 19). Bí-la̍h-lī ê kiáⁿ; Boa̍t-lī, Bó͘-sī. Chiah-ê sī Lī-bī hiah ê ke, chiàu in ê sè-hē. 20). Àm-lân chhōa i ê ko͘, Iok-ki-piat, chòe-bó͘; i kā i siⁿ A-lûn kap Mô͘-se; Àm-lân hióng-siū chi̍t-pah saⁿ-cha̍p-chhit hè. 21). Í-su-hap ê kiáⁿ; Khó-la̍h, Nî-húi, Sè-ki-lī. 22). O͘-siat ê kiáⁿ; Bí-sa-lī, Í-lī-sat-hoán, Se-thê-lī. 23). A-lûn chhōa A-bí-ná-ta̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ, Ná-sūn ê sió-bē, Í-lī-sa-pa chòe bó͘; i kā i siⁿ Ná-tap, A-pí-hō͘, Í-lī-a-sat, Í-tha-má. 24). Khó-la̍h ê kiáⁿ; A-sek, Í-lī-ka-ná, A-pí-a-sat; chiah-ê sī Khó-la̍h hiah ê ke. 25). A-lûn ê kiáⁿ Í-lī-a-sat chhōa Phó͘-thiat chi̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ chòe-bó͘; i kā i siⁿ Hui-nî-hap. Chiah-ê sī Lī-bī lâng ê pâng-tiúⁿ, chiàu in ê ka-cho̍k. 26). Chit ê A-lûn Mô͘-se chiū-sī Iâ-hô-hoa tùi in kóng, Tio̍h chhōa Í-sek-lia̍t lâng chiàu in ê kun-tūi chhut Ai-ki̍p tōe ê. 27). Tùi Ai-ki̍p ông, Hoat-ló, kóng beh chhōa Í-sek-lia̍t lâng chhut Ai-ki̍p ê, chiū-sī chit ê Mô͘-se, A-lûn. 28). Tng Iâ-hô-hoa tī Ai-ki̍p tōe tùi Mô͘-se kóng-ōe ê ji̍t, 29). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Góa chiū-sī Iâ-hô-hoa; Góa tùi lí só͘ kóng it-chhè ê ōe, lí lóng tio̍h kā Ai-ki̍p ông Hoat-ló kóng. 30). Mô͘-se tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng kóng, Khòaⁿ ah, góa sī chhùi-chi̍h tun ê lâng, Hoat-ló thái-thó beh thiaⁿ góa ah?

[7] Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Khòaⁿ ah, Góa hō͘ lí tùi-tī Hoat-ló chòe siōng-tè; lí ê hiaⁿ A-lûn beh chòe lí ê sian-ti. 2). Kìⁿ-nā Góa só͘ hoan-hù lí--ê, lí lóng tio̍h kóng i; lí ê hiaⁿ A-lûn tio̍h tùi Hoat-ló kóng, hō͘ i chún Í-sek-lia̍t lâng chhut i ê tōe. 3). Góa beh hō͘ Hoat-ló ê sim ngī, iā beh tī Ai-ki̍p tōe kiâⁿ Góa chōe-chōe ê sîn-jiah kî-sū. 4). Chóng-sī Hoat-ló bô beh thiaⁿ lín; Góa beh chhun Góa ê chhiú tī Ai-ki̍p, ēng tōa ê sím-phòaⁿ chhōa Góa ê kun-tūi, Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t lâng, chhut Ai-ki̍p tōe. 5). Góa chhun Góa ê chhiú tī Ai-ki̍p, chhōa Í-sek-lia̍t lâng tùi in tiong-kan chhut-lâi ê sî, Ai-ki̍p lâng chiū chai Góa sī Iâ-hô-hoa. 6). Mô͘-se A-lûn chiū án-ni kiâⁿ; Iâ-hô-hoa cháiⁿ-iūⁿ hoan-hù in, in chiū chiàu án-ni kiâⁿ. 7). In kap Hoat-ló kóng-ōe ê sî, Mô͘-se poeh-cha̍p hè, A-lûn poeh-cha̍p-saⁿ hè. 8). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se tùi A-lûn kóng, 9). Hoat-ló nā tùi lín kóng, Lín tio̍h kiâⁿ chi̍t kiāⁿ kî-sū lâi khòaⁿ-māi--cheh; lí tio̍h tùi A-lûn kóng, Kia̍h lí ê koáiⁿ-á lâi hiat tī Hoat-ló ê bīn-chêng, hō͘ i pìⁿ-chòe chôa. 10). Mô͘-se A-lûn ji̍p--khì kìⁿ Hoat-ló, chiū án-ni kiâⁿ, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù--ê; A-lûn chiong i ê koáiⁿ-á hiat tī Hoat-ló kap i ê jîn-sîn ê bīn-chêng, koáiⁿ-á chiū pìⁿ-chòe chôa. 11). Hoat-ló iā tiàu tì-hūi ê lâng kap sai-kong lâi, in sī Ai-ki̍p ê phok-sū, iā ēng in ê siâ-su̍t chiàu án-ni kiâⁿ. 12). In ta̍k-lâng hiat in ê koáiⁿ-á, lóng pìⁿ-chòe chôa; chóng-sī A-lûn ê koáiⁿ-á thun in ê koáiⁿ-á. 13). Hoat-ló ê sim ngī, bô beh thiaⁿ in, tú-tú chiàu Iâ-hô-hoa só͘ kóng--ê. 14). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Hoat-ló ê sim kò͘-chip, i m̄-chún peh-sìⁿ khì. 15). Thiⁿ-kng-chá lí khì kìⁿ Hoat-ló; khòaⁿ ah, i chhut-khì chúi-piⁿ; lí tio̍h khiā tī hô-piⁿ tán-chih i; lí ê chhiú tio̍h kia̍h hit-ki pìⁿ-chôa ê koáiⁿ-á, 16). tùi i kóng, Iâ-hô-hoa , Hi-pek-lâi lâng ê Siōng-tè, chhe góa lâi kìⁿ lí, kóng, Chún Góa ê peh-sìⁿ khì, thang tī khòng-iá ho̍k-sāi Góa; khòaⁿ ah, kàu-taⁿ lí iáu-bē ū thiaⁿ. 17). Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí beh tùi chí chi̍t-kiāⁿ chai Góa sī Iâ-hô-hoa; khòaⁿ ah, góa beh ēng góa chhiú--nih ê koáiⁿ-á phah hô-tiong ê chúi, chúi chiū pìⁿ-chòe huih. 18). Hô--nih ê hî beh sí, hô iā beh chhàu-bī; Ai-ki̍p lâng iàm-chiān m̄-ài lim hô ê chúi. 19). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí tio̍h kā A-lûn kóng, Kia̍h lí ê koáiⁿ-á, chhun lí ê chhiú tī Ai-ki̍p chiah ê chúi ê téng-bīn, chiū-sī tī in ê kang, hô, tî, kap it-chhè ê chúi-khut ê téng-bīn, hō͘ in lóng pìⁿ-chòe huih; tī Ai-ki̍p piàn-tōe, bô-lūn chhâ ê khì-kū, chio̍h ê khì-kū, lóng beh ū huih. 20). Mô͘-se A-lûn chiū án-ni kiâⁿ, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù; tī Hoat-ló kap i ê jîn-sîn ê bīn-chêng kia̍h-khí koáiⁿ-á, phah hô--nih ê chúi; hô--nih ê chúi lóng pìⁿ-chòe huih . 21). Hô--nih ê hî lóng sí; hô iā chhàu-bī; Ai-ki̍p lâng bōe-ōe lim hô--nih ê chúi; Ai-ki̍p piàn-tōe lóng ū huih. 22). Ai-ki̍p ê phok-sū iā ēng in ê siâ-su̍t chiàu án-ni kiâⁿ; Hoat-ló ê sim ngī, m̄-thiaⁿ in; tú-tú chiàu Iâ-hô-hoa só͘ kóng--ê. 23). Hoat-ló tò--khì i ê kiong-lāi; chit ê sū i iā bô khòa-sim. 24). Ai-ki̍p lâng tī hô ê siang-pêng ku̍t tōe, ài tit-tio̍h chúi thang lim; in-ūi hô ê chúi in bōe lim--tit. 25). Iâ-hô-hoa phah hô liáu-āu le̍k-kè chhit-ji̍t.

[8] Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Lí ji̍p--khì kìⁿ Hoat-ló, kā i kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Chún Góa ê peh-sìⁿ khì, thang ho̍k-sāi Góa. 2). Lí nā m̄-chún in khì, khòaⁿ ah, Góa beh hō͘ chhân-kap-á phah-pháiⁿ lí ê kéng-lāi. 3). Hô beh siⁿ-thòaⁿ chhân-kap-á, in beh chiūⁿ-lâi ji̍p lí ê kiong-tiān, lí ê khùn-pâng, chiūⁿ lí ê bîn-chhn̂g, ji̍p lí ê jîn-sîn ê chhù, chiūⁿ lí ê peh-sìⁿ ê seng-khu, ji̍p lí ê chàu-khang, kap lí chhiau-mī ê khì-kū. 4). Koh beh chiūⁿ lí, kap lí ê peh-sìⁿ, í-ki̍p lí chèng jîn-sîn ê seng-khu. 5). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí kā A-lûn kóng, Lí ê chhiú kia̍h koáiⁿ-á, chhun tī kang, hô, tî ê téng-bīn, hō͘ chhân-kap-á chiūⁿ-lâi Ai-ki̍p tōe. 6). A-lûn chiū chhun i ê chhiú tī Ai-ki̍p chiah ê chúi ê téng-bīn; chhân-kap-á chiū chiūⁿ-lâi jia-khàm thong Ai-ki̍p tōe. 7). Phok-sū ēng in ê siâ-su̍t iā án-ni kiâⁿ, hō͘ chhân-kap-á chiūⁿ-lâi Ai-ki̍p tōe. 8). Hoat-ló kiò Mô͘-se A-lûn kóng, Chhiáⁿ lín kiû Iâ-hô-hoa hō͘ chiah ê chhân-kap-á lī-khui góa kap góa ê peh-sìⁿ; góa chiū chún chit ê peh-sìⁿ khì thang chè-sū Iâ-hô-hoa. 9). Mô͘-se tùi Hoat-ló kóng, Góa chun-chhûn lí ê ì-sù; góa tio̍h ūi lí, kap lí ê jîn-sîn, í-ki̍p lí ê peh-sìⁿ, kî-kiû tī sím-mi̍h sî thang tû-bia̍t chhân-kap-á lī-khui lí, kap lí hiah ê chhù, chí-ū lâu tī hô--nih ah? 10). I kóng, Bîn-á-ji̍t. Kóng, Thang chiàu lí ê ōe; hō͘ lí chai goán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa bô chi̍t-ê ōe pí-phēng--tit. 11). Chhân-kap-á beh lī-khui lí kap lí hiah ê chhù, kap lí ê jîn-sîn, í-ki̍p lí ê peh-sìⁿ, chí-ū lâu tī hô--nih. 12). Mô͘-se A-lûn lī-khui Hoat-ló chhut-khì; Mô͘-se ūi-tio̍h I só͘ chhe lâi hāi Hoat-ló ê chhân-kap-á kiû kiò Iâ-hô-hoa. 13). Iâ-hô-hoa chiū chiàu Mô͘-se ê ōe lâi kiâⁿ; kìⁿ-nā tī chhù-lāi, īⁿ-tiong, chhân--nih ê chhân-kap-á lóng sí. 14). Lâng khioh in kui-tui, piàn-tōe lóng chhàu-bī. 15). Hoat-ló khòaⁿ-kìⁿ tāi-chì ū khah-khoan, chiū ngī i ê sim, m̄-thiaⁿ in; tú-tú chiàu Iâ-hô-hoa só͘ kóng ê. 16). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí kā A-lûn kóng, Chhun-chhut lí ê koáiⁿ-á, phah tōe--nih ê thô͘-hún, hō͘ i tī Ai-ki̍p piàn-tōe pìⁿ-chòe sat-bú. 17). In chiū án-ni kiâⁿ; A-lûn kia̍h koáiⁿ-á, chhun-chhiú phah tōe--nih ê thô͘-hún, chiū tī lâng kap cheng-siⁿ ê seng-khu lóng ū sat-bú; tōe--nih ê thô͘-hún tī Ai-ki̍p piàn-tōe lóng piàn-chòe sat-bú. 18). Phok-sū iā ēng in ê siâ-su̍t chiàu án-ni chòe, ài siⁿ-chhut sat-bú, chóng-sī bōe-ōe; án-ni tī lâng kap cheng-siⁿ ê seng-khu lóng ū sat-bú. 19). Phok-sū tùi Hoat-ló kóng, Che sī Siōng-tè ê chhiú-tōaⁿ; Hoat-ló ê sim ngī, m̄-thiaⁿ in; tú-tú chiàu Iâ-hô-hoa só͘ kóng ê. 20). Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Lí chheng-chá khí-lâi; khòaⁿ ah, Hoat-ló beh kàu chúi-piⁿ; lí khiā tī i ê bīn-thâu-chêng, kā i kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Chún Góa ê peh-sìⁿ khì, thang ho̍k-sāi Góa. 21). Lí nā m̄-chún Góa ê peh-sìⁿ khì, Góa beh chhe kui-tīn ê hô͘-sîn kàu tī lí, kap lí ê jîn-sîn, í-ki̍p lí ê peh-sìⁿ, iā beh ji̍p lí hiah ê chhù; koh Ai-ki̍p lâng ê chhù, kap in só͘ khiā-khí ê só͘-chāi, lóng beh ū kui-tīn ê hô͘-sîn móa-móa. 22). Tng hit-ji̍t, Góa beh hun-piat Góa ê peh-sìⁿ só͘ khiā-khí ê Ko-san tōe, tī-hia bô beh ū kui-tīn ê hô͘-sîn; thang hō͘ lí chai Góa tī thiⁿ-ē-tiong chòe Iâ-hô-hoa. 23). Góa beh hun-piat Góa ê peh-sìⁿ kap lí ê peh-sìⁿ; bîn-á-chài beh ū chit ê sîn-jiah. 24). Iâ-hô-hoa án-ni kiâⁿ; chiū ū hô͘-sîn kui tōa-tīn lâi ji̍p Hoat-ló ê kiong-tiān kap i ê jîn-sîn ê chhù, kap Ai-ki̍p choân-tōe; tōe in-ūi chit ê kui-tīn ê hô͘-sîn siū pāi-hoāi. 25). Hoat-ló kiò Mô͘-se A-lûn lâi, kóng, Lín khì, tī chit ê tōe chè-sū lín ê Siōng-tè. 26). Mô͘-se kóng, Án-ni kiâⁿ bô ha̍p-gî; in-ūi goán beh ēng Ai-ki̍p lâng só͘ iàm-ò͘ⁿ ê mi̍h chè-sū Iâ-hô-hoa, goán ê Siōng-tè; goán nā tī Ai-ki̍p lâng ê ba̍k-chiu-chêng, ēng in só͘ iàm-ò͘ⁿ ê mi̍h lâi hiàn-chè, in kiám bô beh ēng chio̍h-thâu tìm goán mah? 27). Goán beh khì khòng-iá, kiâⁿ saⁿ-ji̍t ê lō͘-chām, chè-sū goán ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, chiàu I só͘ beh hoan-hù goán. 28). Hoat-ló kóng, Góa beh chún lín khì, tī khòng-iá chè-sū Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè; to̍k-to̍k m̄-thang khì hn̄g; lín tio̍h thòe góa kî-tó. 29). Mô͘-se kóng, Góa beh tùi lí chia chhut-khì iā beh kiû Iâ-hô-hoa hō͘ kui-tīn ê hô͘-sîn bîn-á-ji̍t lī-khui Hoat-ló, kap i ê jîn-sîn í-ki̍p i ê peh-sìⁿ; chóng-sī Hoat-ló m̄-thang koh khúi-chà, m̄-chún peh-sìⁿ khì chè-sū Iâ-hô-hoa. 30). Mô͘-se chiū tùi Hoat-ló hia chhut-khì, kî-tó Iâ-hô-hoa. 31). Iâ-hô-hoa chiū chiàu Mô͘-se ê ōe kiâⁿ, hō͘ kui-tīn ê hô͘-sîn lī-khui Hoat-ló, kap i ê jîn-sîn, í-ki̍p i ê peh-sìⁿ; bô lâu chi̍t-chiah. 32). Chit-pái Hoat-ló koh ngī i ê sim, m̄-chún peh-sìⁿ khì.

[9] Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí ji̍p--khì kìⁿ Hoat-ló, kā i kóng, Iâ-hô-hoa, Hi-pek-lâi lâng ê Siōng-tè, án-ni kóng, Tio̍h chún Góa ê peh-sìⁿ khì, thang ho̍k-sāi Góa. 2). Lí nā m̄-khéng hō͘ in khì, iû-goân bián-kióng lâu in, 3). khòaⁿ ah, Iâ-hô-hoa ê chhiú beh chhun tī lí chhân--nih ê cheng-siⁿ, bé, lû, lo̍k-tô, gû-kûn, iûⁿ-kûn; beh ū tāng ê un-e̍k. 4). Iâ-hô-hoa beh hun-piat Í-sek-lia̍t ê cheng-siⁿ kap Ai-ki̍p ê cheng-siⁿ; hoān-nā sio̍k Í-sek-lia̍t lâng ê, bô sí chi̍t-chiah. 5). Iâ-hô-hoa chiū tiāⁿ-tio̍h sî-kî, kóng, Bîn-á-ji̍t Iâ-hô-hoa beh tī chit ê tōe kiâⁿ chit ê sū. 6). Keh-ji̍t Iâ-hô-hoa chiū kiâⁿ chit ê sū; Ai-ki̍p ê cheng-siⁿ lóng-chóng sí; chóng-sī Í-sek-lia̍t lâng ê cheng-siⁿ lóng bô sí chi̍t-chiah. 7). Hoat-ló chhe lâng khì, khòaⁿ ah, Í-sek-lia̍t lâng ê cheng-siⁿ, liân chi̍t-chiah iā bô sí. Chóng-sī Hoat-ló ê sim kò͘-chip, m̄-chún peh-sìⁿ khì. 8). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se A-lûn kóng, Lín tio̍h put kúi-nā phóng lô͘--nih ê hé-hu, Mô͘-se tio̍h tī Hoat-ló ê bīn-chêng ǹg-thiⁿ iā--khì; 9). beh tī Ai-ki̍p choân-tōe pìⁿ-chòe tîn-ai; tī Ai-ki̍p choân-tōe, tī lâng kap cheng-siⁿ ê seng-khu, lóng siⁿ lia̍p-á, chiâⁿ-chòe chhng. 10). In chiū put lô͘--nih ê hé-hu, khiā tī Hoat-ló ê bīn-chêng; Mô͘-se ǹg-thiⁿ iā--khì, chiū tī lâng kap cheng-siⁿ ê seng-khu siⁿ lia̍p-á, chiâⁿ-chòe chhng. 11). Phok-sū in-ūi lia̍p-á tī Mô͘-se ê bīn-chêng khiā-bōe-tiâu; in-ūi phok-sū kap it-chhè Ai-ki̍p lâng ê seng-khu lóng ū hit-hō lia̍p-á. 12). Iâ-hô-hoa hō͘ Hoat-ló ê sim ngī, tì-kàu m̄-thiaⁿ in; tú-tú chiàu Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se só͘ kóng ê. 13). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí chheng-chá khí-lâi, khiā tī Hoat-ló ê bīn-chêng kā i kóng, Iâ-hô-hoa, Hi-pek-lâi lâng ê Siōng-tè, án-ni kóng, Tio̍h chún Góa ê peh-sìⁿ khì, hō͘ in thang ho̍k-sāi Góa. 14). In-ūi chí-chi̍t-pái Góa beh hō͘ Góa it-chhè ê chai-ē kàu tī lí ê sim, kap lí ê jîn-sîn, í-ki̍p lí ê peh-sìⁿ, hō͘ lí chai tī phó͘-thiⁿ-ē bô chi̍t-ê ōe pí-phēng Góa. 15). Góa nā chhun-chhiú, ēng un-e̍k kong-kek lí kap lí ê peh-sìⁿ, lí chiū í-keng bia̍t tī tōe-chiūⁿ; 16). chóng-sī Góa hō͘ lí khiā-chāi, sī tiâu-kò͘-ì beh ēng lí hián-bêng Góa ê tōa koân-lêng, hō͘ Góa ê miâ pò-iông tī piàn-tōe-chiūⁿ. 17). Lí iáu-kú tùi Góa ê peh-sìⁿ chū-ko, m̄-chún in khì mah? 18). Khòaⁿ ah, bîn-á-ji̍t chiong-kūn chit-sî, Góa beh lo̍h tōa-pha̍uh, tùi Ai-ki̍p khai-kok í-lâi bē-bat ū án-ni. 19). Taⁿ lí tio̍h chhe lâng, chiong lí ê cheng-siⁿ kap lí chhân--nih it-chhè só͘-ū--ê, pek in ji̍p--lâi; hoān-nā tī chhân--nih, bô siu tò--lâi ke--nih-ê, bô-lūn lâng kap cheng-siⁿ, pha̍uh beh lo̍h tī in ê sin-chiūⁿ, in chiū beh sí. 20). Hoat-ló jîn-sîn ê tiong-kan, kiaⁿ-ùi Iâ-hô-hoa ê ōe ê, chiū hō͘ i ê lô͘-po̍k kap cheng-siⁿ cháu ji̍p chhù-lāi; 21). chóng-sī hit-ê bô lia̍h Iâ-hô-hoa ê ōe chòe iàu-kín ê, chiū chiong i ê lô͘-po̍k kap cheng-siⁿ lâu tī chhân--nih. 22). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí ǹg-thiⁿ chhun-chhiú, hō͘ pha̍uh lo̍h tī Ai-ki̍p ê piàn-tōe, phah lâng kap cheng-siⁿ, í-ki̍p chhân--nih ê chhài-soe, thong Ai-ki̍p tōe lóng án-ni. 23). Mô͘-se ǹg-thiⁿ chhun-chhut i ê koáiⁿ-á, Iâ-hô-hoa chiū khí-lûi lo̍h-pha̍uh, ū hé kiâⁿ tī tōe-bīn-chiūⁿ; Iâ-hô-hoa lo̍h-pha̍uh tī Ai-ki̍p tōe. 24). Tùi án-ni ū pha̍uh , iā ū hé chham tī pha̍uh ê lāi-bīn, chin lī-hāi; tùi Ai-ki̍p khai-kok í-lâi piàn-tōe bē bat ū án-ni. 25). Tī Ai-ki̍p piàn-tōe, kìⁿ-nā tī chhân--nih-ê, bô-lūn lâng á-sī cheng-siⁿ, lóng hō͘ pha̍uh phah; pha̍uh iā phah chhân--nih it-chhè ê chhài-soe, koh phah-chi̍h chhân--nih it-chhè ê chhiū-ba̍k. 26). To̍k-to̍k tī Í-sek-lia̍t lâng só͘ tiàm ê Ko-san tōe bô lo̍h-pha̍uh. 27). Hoat-ló chhe lâng kiò Mô͘-se A-lûn lâi, kā in kóng, Chí-chi̍t-pái góa ū hoān-chōe; Iâ-hô-hoa sī kong-gī, góa kap góa ê peh-sìⁿ sī pháiⁿ. 28). Taⁿ chiah ê chhè-lûi kap pha̍uh í-keng kàu-gia̍h lah; kiû lín kî-tó Iâ-hô-hoa; góa chiū chún lín khì, m̄-bián koh tiàm chia. 29). Mô͘-se kā i kóng, Góa chi̍t-ē chhut-siâⁿ chiū beh ǹg Iâ-hô-hoa kia̍h-khí góa siang ki chhiú; lûi beh soah, pha̍uh iā bô koh lo̍h; hō͘ lí chai choân-tōe lóng sio̍k tī Iâ-hô-hoa. 30). Chóng-sī lūn-kàu lí kap lí ê jîn-sîn, góa chai lín iáu sī bô kiaⁿ-ùi Iâ-hô-hoa Siōng-tè. 31). Hit-sî môa kap tōa-be̍h siū phah-pháiⁿ; in-ūi tōa-be̍h í-keng chhut-sūi, môa iā khui-hoe. 32). To̍k-to̍k sió-be̍h kap chho͘-be̍h bô siū phah-pháiⁿ; in-ūi iáu-bē tōa-châng. 33). Mô͘-se lī-khui Hoat-ló chhut-siâⁿ, kia̍h-khí siang-chhiú ǹg Iâ-hô-hoa, lûi kap pha̍uh chiū soah, hō͘ iā bô koh piàⁿ-lo̍h tōe. 34). Hoat-ló khòaⁿ-kìⁿ hō͘, pha̍uh, kap lûi lóng soah, chiū it-hoat hoān-chōe; i kap i ê jîn-sîn lóng ngī-sim. 35). Hoat-ló sim ngī, m̄-chún Í-sek-lia̍t lâng khì, tú-tú chiàu Iâ-hô-hoa thok Mô͘-se só͘ kóng ê.

[10] Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí ji̍p-khì kìⁿ Hoat-ló; in-ūi Góa í-keng hō͘ i ê sim, kap i ê jîn-sîn ê sim, kong-ngī, thang hō͘ Góa hián-bêng Góa chiah ê sîn-jiah tī in tiong-kan; 2). iā beh hō͘ lí chiong Góa só͘ chòe tī Ai-ki̍p ê sū, kap Góa tī in tiong-kan só͘ kiâⁿ chiah ê sîn-jiah, thoân hō͘ lí ê kiáⁿ kap lí ê sun thiaⁿ, thang hō͘ lín chai Góa sī Iâ-hô-hoa. 3). Mô͘-se A-lûn chiū khì kìⁿ Hoat-ló, kā i kóng, Iâ-hô-hoa, Hi-pek-lâi lâng ê Siōng-tè, án-ni kóng, Lí tī Góa ê bīn-chêng m̄-khéng ka-kī khiam-pi, beh kàu sím-mi̍h sî ah? tio̍h chún Góa ê peh-sìⁿ khì, hō͘ in ho̍k-sāi Góa. 4). Lí nā m̄-khéng hō͘ Góa ê peh-sìⁿ khì, khòaⁿ ah, bîn-a-ji̍t Góa beh hō͘ chháu-meh ji̍p lí ê kéng-lāi; 5). in beh jia-khàm tōe-bīn, tì-kàu bōe khòaⁿ-kìⁿ thô͘; koh beh chia̍h hit-ê tùi chai-ē só͘--chhun--ê, chiū-sī pha̍uh só͘ phah bô liáu ê; iā beh chia̍h chhân--nih ūi lín só͘ hoat it-chhè ê chhiū-ba̍k; 6). chháu-meh beh chhiong-móa lí ê chhù, kap lí ê chèng jîn-sîn ê chhù, í-ki̍p it-chhè Ai-ki̍p lâng ê chhù, tùi lí ê lāu-pē kap lí ê chó͘-kong chhut-sì kàu taⁿ, bē-bat khòaⁿ-kìⁿ án-ni. Mô͘-se chiū oa̍t-tńg-sin, lī-khui Hoat-ló chhut-khì. 7). Hoat-ló ê jîn-sîn tùi i kóng, Chit lâng chòe lán ê lô-bāng, beh kàu sím-mi̍h sî ah? tio̍h chún chiah ê lâng khì ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè; Ai-ki̍p í-keng pāi-hoāi, lí kiám m̄-chāi mah? 8). Tùi án-ni, Mô͘-se A-lûn siū tiàu tò-tńg--lâi kìⁿ Hoat-ló; Hoat-ló kā in kóng, Lín khì ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè; to̍k-to̍k hiah-ê beh-khì--ê, sī sím-mi̍h hō lâng ah? 9). Mô͘-se kóng, Goán beh kap goán ê siàu-liân lâng lāu-lâng khì, iā beh tòa goán ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ, kap goán ê iûⁿ-kûn gû-kûn chòe chi̍t-ē khì; in-ūi goán tio̍h siú Iâ-hô-hoa ê choeh. 10). Hoat-ló tùi in kóng, Hó--lah, góa chún lín kap lín ê gín-á khì lah, goān Iâ-hô-hoa kap lín tī-teh; lín tio̍h kín-sīn, chai-ē tī lín ba̍k-chiu-chêng lah; 11). án-ni bōe-chòe--tit; lín chiah ê tōa-lâng thang khì ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa, in-ūi che sī lín só͘ kiû ê. Chiū tùi Hoat-ló ê bīn-chêng kóaⁿ in chhut-khì. 12). Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Lí chhun-chhiú kí Ai-ki̍p tōe, hō͘ chháu-meh chiūⁿ-lâi Ai-ki̍p tōe, chia̍h tōe--nih it-chhè ê chhài-soe, chiū-sī pha̍uh phah bô liáu ê. 13). Mô͘-se chiū chhun i ê koáiⁿ-á, kí Ai-ki̍p tōe; Iâ-hô-hoa chiū hō͘ tang-hong thong-ji̍t thong-mî chhe tī tōe--nih; kàu bîn-á-chá-khí, tang-hong chiū chiong chháu-meh chhe--lâi. 14). Chháu-meh chiūⁿ-lâi Ai-ki̍p piàn-tōe, hioh tī Ai-ki̍p ê sì-kéng, lī-hāi kàu-ke̍k; chiong-chêng bô ū án-ni ê chháu-meh, í-āu iā bô beh án-ni; 15). in-ūi in jia-khàm choân-tōe, tì-kàu tōe lóng o͘-àm; koh chia̍h tōe-chiūⁿ it-chhè ê chhài-soe, kap chhiū--nih ê ké-chí, pha̍uh só͘ phah bô liáu ê. Ai-ki̍p piàn-tōe, bô-lūn chhiū-ba̍k, á-sī chhân--nih ê chhài-soe, bô lâu chi̍t-hāng chhiⁿ-chhùi ê mi̍h. 16). Tùi án-ni Hoat-ló kóaⁿ-kín kiò Mô͘-se A-lûn lâi, kóng, Góa tek-chōe lín ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, iā tek-chōe lín. 17). Taⁿ kiû lí, kan-ta chí-chi̍t-pái sià-bián góa ê chōe, kiû lín ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, hō͘ góa thoat-lī chí-chi̍t-pái ê sí-bô. 18). Mô͘-se chiū lī-khui Hoat-ló, khì kiû Iâ-hô-hoa. 19). Iâ-hô-hoa chiū tńg chin-thàu ê sai-hong chiong chháu-meh chhe--khí-lâi, kóaⁿ-ji̍p Âng-hái; tī Ai-ki̍p ê sì-kéng bô lâu chi̍t-chiah chháu-meh. 20). Chóng-sī Iâ-hô-hoa hō͘ Hoat-ló ê sim ngī, m̄-chún Í-sek-lia̍t lâng khì. 21). Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Lí chhun-chhiú ǹg-thiⁿ, hō͘ Ai-ki̍p tōe o͘-àm, chit ê o͘-àm kàu ōe-bong-tit. 22). Mô͘-se chiū chhun-chhiú ǹg thiⁿ, Ai-ki̍p piàn-tōe chiū saⁿ-ji̍t kú o͘-o͘ àm-àm; 23). saⁿ-ji̍t kú lâng bōe khòaⁿ-kìⁿ lâng, iā bô khí-lâi lī-khui i ê só͘-chāi; to̍k-to̍k Í-sek-lia̍t lâng ê chhù lóng ū kng. 24). Hoat-ló chiū kiò Mô͘-se lâi kóng, Lín khì ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa, to̍k-to̍k sī lín ê iûⁿ-kûn gû-kûn tio̍h lâu-teh, lín ê gín-á chiū thang kap lín saⁿ-kap khì. 25). Mô͘-se kóng, Lí iā tio̍h chiong seng-lé kap sio-chè ê mi̍h kau goán ê chhiú, hō͘ goán thang chè-sū Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè. 26). Goán ê cheng-siⁿ iā tio̍h kap goán khì, liân chi̍t-chiah iā m̄ lâu-teh; in-ūi goán tio̍h tùi hit tiong-kan chhú i, lâi ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè; koh goán iáu-bē kàu hia m̄-chai tio̍h ēng sím-mi̍h ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa. 27). Chóng-sī Iâ-hô-hoa hō͘ Hoat-ló ê sim ngī, m̄-khéng hō͘ in khì. 28). Hoat-ló kā Mô͘-se kóng, Lí tio̍h lī-khui góa khì; lí tio̍h kín-sīn ka-kī, m̄-thang koh kìⁿ góa ê bīn; in-ūi lí kìⁿ góa ê bīn, hit-ji̍t lí ōe sí. 29). Mô͘-se kóng, Lí án-ni kóng, hó; góa bô beh koh kìⁿ lí ê bīn lah.

[11] Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Góa beh koh hō͘ chi̍t-hāng chai-ē kàu tī Hoat-ló kap Ai-ki̍p , jiân-āu i beh chún lín lī-khui chia; i chún lín khì ê sî beh kóaⁿ lín lóng tùi chia chhut-khì. 2). Lí tio̍h thoân hō͘ peh-sìⁿ thiaⁿ, hō͘ in lâm-lú ta̍k-lâng tùi in ê chhù-piⁿ thó kim-khì, gûn-khì. 3). Iâ-hô-hoa hō͘ peh-sìⁿ tit-tio̍h un-tián tī Ai-ki̍p lâng ê bīn-chêng; koh Mô͘-se chit-lâng tī Ai-ki̍p tōe, tī Hoat-ló jîn-sîn ê ba̍k-chiu-tiong, kap peh-sìⁿ ê ba̍k-chiu-tiong, khòaⁿ-chòe chun-tōa. 4). Mô͘-se kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Iok-lio̍k pòaⁿ-mî, Góa beh chhut-khì piàn kiâⁿ Ai-ki̍p. 5). Kìⁿ-nā tī Ai-ki̍p tōe ê tōa-kiáⁿ, tùi chē-ūi ê Hoat-ló ê tōa-kiáⁿ, kàu tī oe-bō ê lú-pī ê tōa-kiáⁿ, kap it-chhè ê cheng-siⁿ thâu-chúi-siⁿ--ê, lóng beh sí. 6). Ai-ki̍p piàn-tōe beh ū tōa thî-khàu ê siaⁿ, chiong-chêng bē bat ū án-ni, āu-lâi iā bô koh án-ni. 7). Lūn-kàu Í-sek-lia̍t-tiong, bô-lūn sī lâng sī cheng-siⁿ, liân káu iā m̄-káⁿ pūi in; hō͘ lín chai Iâ-hô-hoa tī Ai-ki̍p lâng kap Í-sek-lia̍t lâng ê tiong-kan ū hun-piat in. 8). Lí hiah ê jîn-sîn, lóng beh lo̍h lâi kìⁿ góa, phak tī góa bīn-chêng, kóng, Kiû lí kap kun-tè lí ê peh-sìⁿ lóng chhut-khì; jiân-āu góa beh chhut-khì. Tùi án-ni Mô͘-se tōa siū-khì, lī-khui Hoat-ló chhut-khì. 9). Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Hoat-ló bô beh thiaⁿ lín, hō͘ Góa ê kî-sū tī Ai-ki̍p tōe ke-thiⁿ ná chōe. 10). Mô͘-se A-lûn tī Hoat-ló ê bīn-chêng kiâⁿ che it-chhè ê kî-sū; chóng-sī Iâ-hô-hoa hō͘ Hoat-ló ê sim ngī, m̄-chún Í-sek-lia̍t lâng lī-khui i ê tōe.

[12] Iâ-hô-hoa tī Ai-ki̍p tōe tùi Mô͘-se A-lûn kóng, Chit ge̍h tio̍h chòe lín ê chiaⁿ-ge̍h, chòe nî-nî ê thâu-chi̍t-ge̍h. 3). Lín tio̍h tùi Í-sek-lia̍t ê choân-hōe kóng, Pún-ge̍h chhoe-cha̍p ji̍t, ta̍k-lâng tio̍h chiàu lāu-pē ê ke, chhú iûⁿ-á, chi̍t-ke chi̍t-chiah. 4). Nā sī chi̍t-ke ê lâng siuⁿ-chió, chi̍t-chiah iûⁿ-á chia̍h-bōe-liáu, i tio̍h kap keh-piah ê chhù-piⁿ, chiàu lâng-gia̍h, saⁿ-kap chhú chi̍t-chiah; lín pī-pān iûⁿ-á, tio̍h àn-sǹg ta̍k-lâng só͘ ōe chia̍h ê liōng. 5). Lín ê iûⁿ-á tio̍h bô hâ-chhû ê, bē-móa-nî ê iûⁿ-káng-á; lín tio̍h tùi mî-iûⁿ-tiong, á-sī soaⁿ-iûⁿ-tiong, chhú i, lóng thang; 6). lín tio̍h lâu kàu pún-ge̍h cha̍p-sì ji̍t, hông-hun ê sî, Í-sek-lia̍t choân-hōe ê chèng-lâng tio̍h thâi iûⁿ-á. 7). In tio̍h chhú tām-po̍h huih, boah tī chia̍h iûⁿ-á hit keng chhù, siang-pêng ê mn̂g-khiā kap mn̂g-bâi. 8). Hit-mî tio̍h chia̍h iûⁿ-á ê bah, ēng hé pek i, kap bô-kàⁿ-piáⁿ khó͘-chhài chham-teh chia̍h. 9). M̄-thang chhiⁿ-chhiⁿ chia̍h, koat-toàn m̄-thang ēng chúi chú, tio̍h ēng hé pek; thâu, kha, kap ngó͘-chōng lóng tio̍h chia̍h. 10). Lóng m̄-thang lâu kè chá-khí, nā lâu kàu kè chá-khí tio̍h ēng hé sio. 11). Lín tio̍h án-ni chia̍h i; io hâ-tòa, kha chhēng-ôe, chhiú kia̍h koáiⁿ-á, iā tio̍h kóaⁿ-kín chia̍h; che sī Iâ-hô-hoa ê pôaⁿ-kè-choeh. 12). In-ūi hit-mî Góa beh piàn-kiâⁿ Ai-ki̍p tōe, phah-sí Ai-ki̍p tōe it-chhè thâu-chiūⁿ-siⁿ-ê, bô-lūn lâng kap cheng-siⁿ; koh beh sím-phòaⁿ Ai-ki̍p it-chhè ê siōng-tè; Góa chiū-sī Iâ-hô-hoa. 13). Chit ê huih tī lín só͘ khiā-khí ê chhù, beh chòe lín ê kì-hō; Góa chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ chit ê huih, chiū tùi lín pôaⁿ-kè--khì; Góa phah Ai-ki̍p tōe ê sî, chai-ē bô kàu tī lín, lâi bia̍t lín. 14). Lín tio̍h ēng chit-ji̍t chòe kì-liām, siú i chòe Iâ-hô-hoa ê choeh; lín tio̍h tāi-tāi siú chit ê choeh, chòe éng-oán ê lē. 15). Lín tio̍h chia̍h bô-kàⁿ-piáⁿ chhit-ji̍t kú; thâu-chi̍t-ji̍t tio̍h tùi lín ta̍k keng chhù tû--khì kàⁿ; in-ūi tùi thâu-chi̍t ji̍t kàu tē-chhit ji̍t, hoān-nā chia̍h ū kàⁿ ê, beh tùi Í-sek-lia̍t-tiong tû--khì. 16). Thâu-chi̍t ji̍t lín tio̍h ū sèng-hōe, chhit-ji̍t iā tio̍h ū sèng-hōe; chí nn̄g-ji̍t, tû--khì pī-pān ta̍k-lâng só͘ tio̍h chia̍h ê í-gōa, bô-lūn sím-mi̍h kang lóng m̄-thang chòe. 17). Lín tio̍h siú bô-kàⁿ-choeh; in-ūi Góa tú-tú tī hit-ji̍t chhōa lín ê kun-tūi tùi Ai-ki̍p tōe chhut-lâi; só͘-í lín tio̍h siú chit-ji̍t, ta̍k sè-tāi chòe éng-oán ê lē. 18). Tùi chiaⁿ-ge̍h cha̍p-sì ê-hng kàu jī-it ê-hng, lín tio̍h chia̍h bô-kàⁿ-piáⁿ. 19). Tī lín ta̍k keng chhù, chhit-ji̍t-lāi m̄-thang ū kàⁿ; in-ūi kìⁿ-nā chia̍h ū kàⁿ ê mi̍h, bô-lūn sī kià-kha-ê, á-sī pún-tōe-ê, hit-lâng tio̍h tùi Í-sek-lia̍t hōe-tiong tû--khì. 20). Ū-kàⁿ ê mi̍h, lín lóng m̄-thang chia̍h; tī lín it-chhè khiā-khí ê só͘-chāi, tio̍h chia̍h bô-kàⁿ-piáⁿ. 21). Mô͘-se chiū kiò Í-sek-lia̍t chèng tiúⁿ-ló lâi, kā in kóng, Lín ta̍k-lâng tio̍h chiàu ke-kháu chhú iûⁿ-á, thâi i chòe pôaⁿ-kè-choeh. 22). Lín tio̍h the̍h chi̍t-pé ê gû-chhek-chháu, ùn phûn-lāi ê huih, ēng phûn-lāi ê huih boah mn̂g-bâi, kap siang-pêng ê mn̂g-khiā; lín bô-lūn sím-mi̍h lâng m̄-thang tùi i ê chhù chhut-mn̂g, ti̍t-kàu bîn-á-chá-khí. 23). In-ūi Iâ-hô-hoa beh piàn-kiâⁿ, phah-sí Ai-ki̍p lâng; I khòaⁿ-kìⁿ huih tī mn̂g-bâi, kap siang-pêng ê mn̂g-khiā, Iâ-hô-hoa chiū beh pôaⁿ-kè hit ê mn̂g, m̄-chún bia̍t sìⁿ-miā-ê ji̍p lín ê chhù, lâi phah-sí lín. 24). Chit ê sū, lín tio̍h siú i, chòe lín kap lín ê kiáⁿ-sun éng-oán ê lē. 25). Āu-lâi lín kàu Iâ-hô-hoa chiàu I só͘ èng-ún siúⁿ-sù lín hit ê tōe, chiū tio̍h siú chit ê lé. 26). Lín ê kiáⁿ-jî nā mn̄g lín, Ūi siáⁿ-sū kiâⁿ chit ê lé? 27). lín chiū tio̍h kóng, Che sī Iâ-hô-hoa pôaⁿ-kè-choeh ê chè; tng Í-sek-lia̍t lâng tī Ai-ki̍p ê sî, I phah-sí Ai-ki̍p lâng, pôaⁿ-kè Í-sek-lia̍t lâng ê chhù, kiù lán ta̍k-ke. Tùi án-ni peh-sìⁿ àⁿ-thâu kèng-pài. 28). Í-sek-lia̍t lâng chiū khì án-ni kiâⁿ; Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se A-lûn--ê, in chiàu án-ni kiâⁿ. 29). Kàu pòaⁿ-mî Iâ-hô-hoa chiong Ai-ki̍p tōe só͘ ū ê tōa-kiáⁿ, chiū-sī tùi chē-ūi ê Hoat-ló ê tōa-kiáⁿ kàu kaⁿ-hoān ê tōa-kiáⁿ, í-ki̍p thâu-chúi-siⁿ ê cheng-siⁿ, it-chīn thâi-sí. 30). Hoat-ló kap it-chhè ê jîn-sîn, kap Ai-ki̍p ê chèng-lâng, mî-sî lóng khí-lâi; tī Ai-ki̍p ū tōa thî-khâu ê siaⁿ, in-ūi bô chi̍t-ke bô sí-lâng. 31). Hoat-ló thàu-mî tiàu Mô͘-se A-lûn kóng, Khí--lâi, kap Í-sek-lia̍t lâng tio̍h tùi góa ê peh-sìⁿ tiong-kan chhut-khì, chiàu lín só͘ kóng ê, khì ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa; iā chiàu lín só͘ kóng ê, liân iûⁿ-kûn gû-kûn tòa-tòa khì; iā tio̍h kā góa chiok-hok. 33). Ai-ki̍p lâng pek peh-sìⁿ; kah in kín-kín chhut in ê tōe, kóng, Goán lóng sí--lah. 34). Peh-sìⁿ chiū the̍h bô-kàⁿ ê chhiⁿ-mī, chiong chhiau-mī ê khì-kū pau tī saⁿ-lāi, pē tī keng-thâu-téng. 35). Í-sek-lia̍t lâng chiàu Mô͘-se ê ōe kiâⁿ, tùi Ai-ki̍p thó gûn-khì kim-khì kap i-chiûⁿ. 36). Iâ-hô-hoa hō͘ peh-sìⁿ tit-tio̍h un-tián tī Ai-ki̍p lâng ê bīn-chêng, chiàu in só͘-thó--ê hō͘ in; tùi án-ni in chhiúⁿ Ai-ki̍p lâng. 37). Í-sek-lia̍t lâng tùi Lân-sek khì So͘-kat, tû gín-á í-gōa, pō͘-kiâⁿ ê tōa-lâng iok ū la̍k-cha̍p-bān. 38). Koh ū chōe-chōe cha̍p-cho̍k ê lâng, iā ū iûⁿ-kûn gû-kûn chōe-chōe cheng-siⁿ kap in chiūⁿ-khì. 39). In ēng Ai-ki̍p tòa--chhut-lâi ê chhiⁿ-mī pek-chòe bô-kàⁿ-piáⁿ; bô hoat-kàⁿ, sī in-ūi siū-pek chhut Ai-ki̍p, bōe-ōe iân-chhiân-tit, iā bô ūi ka-kī pī-pān sím-mi̍h chia̍h-mi̍h. 40). Í-sek-lia̍t lâng chhut-gōa tī Ai-ki̍p sì-pah saⁿ-cha̍p nî. 41). Kàu sì-pah saⁿ-cha̍p nî móa, tú-tú hit-ji̍t, Iâ-hô-hoa ê kun-tūi lóng tùi Ai-ki̍p tōe chhut-lâi. 42). Chit-mî tio̍h ūi Iâ-hô-hoa siú i, in-ūi I chhōa in chhut Ai-ki̍p tōe; che sī Iâ-hô-hoa ê mî, sī Í-sek-lia̍t chèng lâng tāi-tāi só͘ tio̍h siú--ê. 42). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se A-lûn kóng, Pôaⁿ-kè-choeh ê lē sī án-ni; 44). gōa-pang lâng lóng m̄-thang chia̍h i; to̍k-to̍k ta̍k-lâng ēng gûn bóe ê lô͘-po̍k, í-keng kā i kiâⁿ kat-lé, chiū thang chia̍h. 45). Kià-kha-ê kap chhiàⁿ-kang lâng lóng m̄-thang chia̍h. 46). Tio̍h tī chi̍t keng chhù chia̍h i, chi̍t tè bah iā m̄-thang tòa-chhut chhù-gōa; i ê kut chi̍t-ki iā m̄-thang phah-chi̍h. 47). Í-sek-lia̍t choân-hōe lóng tio̍h siú i. 48). Nā ū gōa-cho̍k lâng chhut-gōa tī lín tiong-kan, ài siú pôaⁿ-kè-choeh lâi ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa, i só͘-ū ê ta-po͘-lâng tio̍h siū kat-lé, jiân-āu i thang lâi siú, chiū kap pún-cho̍k ê lâng bô koh-iūⁿ; chóng-sī bô siū kat-lé ê lâng, lóng m̄-thang chia̍h i. 49). Pún-cho̍k ê lâng kap gōa-cho̍k ê lâng chhut-gōa tī lín tiong-kan, lóng tâng-chi̍t-iūⁿ ê lē. 50). Í-sek-lia̍t chèng-lâng chiū án-ni kiâⁿ, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se A-lûn ê khì chòe. 51). Tng hit-ji̍t Iâ-hô-hoa chhōa Í-sek-lia̍t lâng, chiàu in ê kun-tūi, chhut Ai-ki̍p tōe.

[13] Iâ-hô-hoa hoan-hù Mô͘-se kóng, Í-sek-lia̍t-tiong, bô-lūn lâng kap cheng-siⁿ, kìⁿ-nā thâu-chiūⁿ ê tōa-kiáⁿ, lóng tio̍h hun-piat chòe-sèng, kui tī Góa; in-ūi pún sī Góa ê. 3). Mô͘-se kā peh-sìⁿ kóng, Lín tio̍h kì-liām chit-ji̍t, chiū-sī lín tùi Ai-ki̍p tōe, tùi chòe lô͘-châi ê ke, chhut-lâi; in-ūi Iâ-hô-hoa ēng tōa koân-lêng ê chhiú chhōa lín tùi chia chhut; ū kàⁿ ê piáⁿ lóng m̄-thang chia̍h. 4). Tī A-pit ge̍h-kan, chit-ji̍t sī lín chhut-lâi ê ji̍t. 5). Chiong-lâi Iâ-hô-hoa chhōa lín ji̍p Ka-lâm, Hek, A-mô͘-lī, Hi-bī, Iâ-pò͘-su, hiah ê cho̍k ê tōe, chiū-sī tùi lí ê chó͘-kong chiù-chōa èng-ún hō͘ lí, hit ê lâu lin kap bi̍t ê tōe, hit-sî lí tio̍h tī chit-ge̍h-kan siú chit ê lé. 6). Lí tio̍h chia̍h bô-kàⁿ-piáⁿ chhit-ji̍t; kàu tē-chhit ji̍t chiū-sī Iâ-hô-hoa ê choeh. 7). Chí chhit-ji̍t kú tio̍h chia̍h bô-kàⁿ-piáⁿ; tī lí ê sì-kéng lāi, m̄-thang khòaⁿ-kìⁿ lí ū hē-kàⁿ ê piáⁿ, iā m̄-thang khòaⁿ-kìⁿ lí ū kàⁿ-bú. 8). Tng hit-ji̍t, lí tio̍h kā lí ê kiáⁿ kóng, Che sī in-ūi Iâ-hô-hoa, tī góa chhut Ai-ki̍p ê sî, só͘ kā góa kiâⁿ ê sū. 9). Che beh kā lí chòe kì-hō tī lí ê chhiú, chòe kì-liām tī lí ê thâu-hia̍h; hō͘ Iâ-hô-hoa ê lu̍t-hoat siông-siông tī lí ê chhùi; in-ūi Iâ-hô-hoa bat ēng tōa koân-lêng ê chhiú chhōa lí chhut Ai-ki̍p; 10). só͘-í ta̍k-nî kàu-kî lí tio̍h siú chit ê lē. 11). Chiong-lâi Iâ-hô-hoa beh chiàu I tùi lí kap lí ê chó͘-kong chiù-chōa ê, chhōa lí ji̍p Ka-lâm lâng ê tōe, chiong chit ê tōe siúⁿ-sù lí; 12). hit-sî lí tio̍h chiong it-chhè thâu-thai ê ta-po͘-kiáⁿ kap só͘ ū thâu-chúi kang ê cheng-siⁿ, kui hō͘ Iâ-hô-hoa; chiah-ê lóng sio̍k Iâ-hô-hoa. 13). Kìⁿ-nā thâu-chúi-siⁿ ê lû, tio̍h ēng iûⁿ-á thòe-sio̍k; nā bô beh thòe-sio̍k, chiū tio̍h kòng-chi̍h i ê ām-kún; kìⁿ-nā lí thâu-chiūⁿ ê ta-po͘-kiáⁿ lóng tio̍h thòe-sio̍k. 14). Ji̍t-āu lí ê kiáⁿ mn̄g lí kóng, Che sī sím-mi̍h iân-kò͘? lí tio̍h tùi i kóng, Iâ-hô-hoa ēng tōa koân-lêng ê chhiú, chhōa goán tùi Ai-ki̍p, tùi chòe lô͘-châi ê ke, chhut-lâi. 15). Hit-sî Hoat-ló kò͘-chip m̄-chún goán khì, Iâ-hô-hoa chiū chiong Ai-ki̍p tōe só͘-ū thâu-thai-ê, bô-lūn sī lâng ê tōa-kiáⁿ, á-sī cheng-siⁿ ê thâu-chúi-ê, lóng hāi-sí; in-ūi án-ni, góa chiong thâu-chúi ê kang-ê hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa chòe-chè; to̍k-to̍k góa ê tōa-kiáⁿ lóng ēng thòe-sio̍k. 16). Che beh chòe kì-hō tī lí ê chhiú, chòe kì-liām hâ tī lí ê thâu-hia̍h; in-ūi Iâ-hô-hoa ēng tōa koân-lêng ê chhiú, chhōa goán tùi Ai-ki̍p chhut-lâi. 17). Hoat-ló chún peh-sìⁿ khì ê sî, Hui-lī-sū tōe ê lō͘ sui-jiân khah-kūn, chóng-sī Siōng-tè bô chhōa in tùi hia khì; in-ūi Siōng-tè kóng, Kiaⁿ-liáu peh-sìⁿ tú-tio̍h kau-chiàn, chiū thè-hóe, tò-tńg-khì Ai-ki̍p. 18). Só͘-í Siōng-tè chhōa peh-sìⁿ oan tùi Âng-hái khòng-iá hit-tiâu lō͘ khì; Í-sek-lia̍t lâng lóng pâi tūi-ngó͘, tùi Ai-ki̍p tōe chhut-khì. 19). Mô͘-se tòa Iok-sek ê kut-thâu kap i khì; in-ūi Iok-sek bat chhiat-chhiat kah Í-sek-lia̍t lâng chiù-chōa, tùi in kóng, Siōng-tè tek-khak koàn-kò͘ lín, lín tio̍h tòa góa ê kut-thâu tùi chia saⁿ-kap khì. 20). In tùi So͘-kat khí-sin, chat-iâⁿ tī kūn khòng-iá ê Í-thóng. 21). Iâ-hô-hoa kiâⁿ tī in ê thâu-chêng, ji̍t--sî tī hûn-thiāu-tiong chhōa in ê lō͘, mî--sî tī hé-thiāu-tiong kng-chiò in; hō͘ in ji̍t-mî lóng thang kiâⁿ. 22). Ji̍t--sî ê hûn-thiāu, mî--sî ê hé-thiāu, lóng bô lī-khui peh-sìⁿ ê thâu-chêng.

[14] Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Lí hoan-hù Í-sek-lia̍t lâng oa̍t-tò-tńg, chat-iâⁿ tī Pí-hap-hi-lio̍k ê thâu-chêng, tī Bi̍t-toa̍t kap hái ê tiong-kan, tī Pa-le̍k-sé-hun ê thâu-chêng, tī hit tùi-bīn chat-iâⁿ tī hái-piⁿ. 3). Hoat-ló beh gī-lūn Í-sek-lia̍t lâng kóng, In tī tōe-tiong se̍h bô lō͘, khòng-iá kā in ûi-khùn teh. 4). Góa beh hō͘ Hoat-ló ê sim ngī, i beh tui-jip in; Góa chiū tī Hoat-ló kap i ê choân-kun lâi tit-tio̍h êng-kng; Ai-ki̍p lâng chiū chai Góa sī Iâ-hô-hoa. In chiū án-ni kiâⁿ. 5). Ū lâng pò Ai-ki̍p ông kóng, Hit ê peh-sìⁿ cháu-khì; Hoat-ló kap i ê jîn-sîn tùi-thāi hit ê peh-sìⁿ ê sim chiū piàn-ōaⁿ, kóng, Lán chún Í-sek-lia̍t lâng khì, bô koh ho̍k-sāi lán, che sī sím-mi̍h iân-kò͘ ah? 6). Hoat-ló chiū pī-pān i ê chhia, tòa i ê peh-sìⁿ saⁿ-kap khì. 7). Iā tòa la̍k-pah tiuⁿ te̍k-pia̍t chhia, kap Ai-ki̍p só͘ ū ê chhia, ta̍k tiuⁿ chhia lóng ū peng-thâu teh koán. 8). Iâ-hô-hoa hō͘ Ai-ki̍p ông Hoat-ló ê sim ngī; i chiū tui-jip Í-sek-lia̍t lâng; nā-sī Í-sek-lia̍t lâng khò tōa koân-lêng ê chhiú chhut-khì. 9). Ai-ki̍p lâng tui-jip in, Hoat-ló it-chhè ê bé, chhia, kap i ê bé-peng, kap i ê kun-tūi, chiū tī hái-piⁿ óa-kūn Pí-hap-hi-lio̍k, tī Pa-le̍k-sé-hun ê tùi-bīn, tī in an-iâⁿ ê só͘-chāi, jip-tio̍h in. 10). Hoat-ló kūn-óa ê sî, Í-sek-lia̍t lâng kia̍h-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ Ai-ki̍p lâng jip-óa--lâi, chiū chin kiaⁿ, âu-kiò Iâ-hô-hoa. 11). In tùi Mô͘-se kóng, Kiám sī Ai-ki̍p bô thióng-tōe, lí chiah chhōa goán chhut-lâi sí tī khòng-iá mah? lí siáⁿ-sū án-ni khoán-thāi goán, chhōa goán chhut Ai-ki̍p ah? 12). Goán tī Ai-ki̍p kiám bô tùi lí án-ni kóng, Bo̍h-tit chhap goán, chhut-chāi goán ho̍k-sāi Ai-ki̍p lâng mah? In-ūi ho̍k-sāi Ai-ki̍p lâng, khah-tit sí tī khòng-iá. 13). Mô͘-se tùi peh-sìⁿ kóng, M̄-bián kiaⁿ, chòe lín khiā-teh, khòaⁿ Iâ-hô-hoa kin-á-ji̍t ūi-tio̍h lín só͘ beh kiâⁿ ê chín-kiù; in-ūi lín kin-á-ji̍t só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê Ai-ki̍p lâng, tek-khak éng-oán bô koh khòaⁿ-kìⁿ. 14). Iâ-hô-hoa beh ūi lín kau-chiàn, chòe lín tiām-tiām, bo̍h chòe-siaⁿ. 15). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí siáⁿ-sū âu-kiò Góa ah? lí tio̍h kah Í-sek-lia̍t lâng chìn-chêng khì. 16). Lí kia̍h koáiⁿ-á chhun-chhiú kí hái, lâi pun-khui i; Í-sek-lia̍t lâng beh tī hái-tiong kiâⁿ ta-tōe; to̍k-to̍k Góa, Góa beh hō͘ Ai-ki̍p lâng ê sim ngī, in beh tè--lo̍h-khì; Góa beh tī Hoat-ló kap i ê choân-kun, i ê chhia, i ê bé-peng, lâi tit-tio̍h êng-kng. 18). Góa tī Hoat-ló kap i ê chhia, i ê bé-peng, tit-tio̍h êng-kng ê sî, Ai-ki̍p lâng chiū chai Góa sī Iâ-hô-hoa. 19). Siōng-tè ê sù-chiá, pún kiâⁿ tī Í-sek-lia̍t ê iâⁿ-chêng--ê, sóa lâi kiâⁿ tī in ê āu-bīn; hûn-thiāu iā tùi in ê thâu-chêng, sóa lâi khiā tī in ê āu-bīn, 20). tī Ai-ki̍p iâⁿ kap Í-sek-lia̍t iâⁿ ê tiong-kan; hit-pêng ū hûn ū o͘-àm, chit-pêng mî--sî hoat-chhut kng; thong-mî nn̄g pêng bōe saⁿ-kūn. 21). Mô͘-se chiū chhun-chhiú kí hái, Iâ-hô-hoa thong-mî hō͘ tang-hong tōa khí, hō͘ hái thè--khì, chúi chiū pun-khui, hái chiū chiâⁿ-chòe ta-tōe. 22). Í-sek-lia̍t lâng lo̍h hái-tiong kiâⁿ ta-tōe, chúi tī in ê siang-pêng chiâⁿ-chòe chhiûⁿ-piah. 23). Ai-ki̍p lâng tui-jip--in; Hoat-ló it-chhè ê bé, chhia, kap bé-peng, lóng tè in kàu hái-tiong. 24). Kàu thiⁿ beh kng ê sî, Iâ-hô-hoa tùi hûn kap hé ê thiāu-tiong àⁿ-lo̍h, khòaⁿ Ai-ki̍p ê kun-tūi, phah-loān in ê tūi-ngó͘; 25). koh hō͘ in ê chhia-lûn lak-lo̍h, oh-tit kiâⁿ; tì-kàu Ai-ki̍p lâng kóng, Lán tio̍h tùi Í-sek-lia̍t lâng ê bīn-chêng tô-cháu, in-ūi Iâ-hô-hoa ūi-tio̍h in kap Ai-ki̍p lâng kau-chiàn. 26). Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Lí chhun-chhiú kí hái, hō͘ chúi tò-tńg--lâi im Ai-ki̍p lâng, kap in ê chhia, in ê bé-peng. 27). Mô͘-se chiū chhun-chhiú kí hái; kàu thiⁿ chi̍t-ē kng, hái-chúi koh chiàu-kū; Ai-ki̍p lâng tô-cháu, chúi cha̍h tī in ê thâu-chêng; Iâ-hô-hoa chiū chiong Ai-ki̍p lâng chhia-tó tī hái-tiong. 28). Chúi chiū hoan-lâu, im-ba̍t hiah ê chhia kap bé-peng; Hoat-ló ê choân-kun tè Í-sek-lia̍t lâng lo̍h hái--ê, liân chi̍t-ê iā bô lâu-teh. 29). Chóng-sī Í-sek-lia̍t lâng tī hái-tiong kiâⁿ ta-tōe, chúi tī in ê siang-pêng chiâⁿ-chòe in ê chhiûⁿ-piah. 30). Hit-ji̍t Iâ-hô-hoa án-ni kiù Í-sek-lia̍t lâng thoat-lī Ai-ki̍p lâng ê chhiú; Í-sek-lia̍t lâng khòaⁿ-kìⁿ Ai-ki̍p lâng ê sin-si tī hái-piⁿ. 31). Í-sek-lia̍t lâng khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa tùi Ai-ki̍p lâng só͘ kiâⁿ ê tōa-sū, chiū kèng-ùi Iâ-hô-hoa; koh sìn-ho̍k Iâ-hô-hoa kap I ê lô͘-po̍k Mô͘-se.

[15] Hit-sî Mô͘-se kap Í-sek-lia̍t lâng chhiùⁿ chit ê koa ó-ló Iâ-hô-hoa, kóng; Góa beh chhiùⁿ-koa o-ló Iâ-hô-hoa, in-ūi I chì-koâiⁿ chì-tōa; Chiong bé kap khiâ-bé--ê hiat tī hái-tiong. 2). Iâ-hô-hoa sī góa ê khùi-la̍t, sī góa ê si-ko, Iā sī chòe góa chín-kiù ê Chú; I sī góa ê Siōng-tè, góa beh o-ló--I, Sī góa ê pē ê Siōng-tè, góa beh chun I chòe-tōa. 3). Iâ-hô-hoa sī chiàn-sū; I ê miâ sī Iâ-hô-hoa. 4). Hoat-ló ê chhia, kap i ê kun-peng, Iâ-hô-hoa hiat i tī hái-tiong; I te̍k-pia̍t kéng ê kun-tiúⁿ, lóng tîm tī Âng-hái. 5). Chhim-ian khàm--in; In chhin-chhiūⁿ chio̍h-thâu, tūi kàu chhim ê só͘-chāi. 6). Iâ-hô-hoa ah, Lí ê chiàⁿ-chhiú tián-chhut lêng-le̍k, tit-tio̍h êng-kng; Iâ-hô-hoa ah, Lí ê chiàⁿ-chhiú phah-chhùi tùi-te̍k. 7). Lí hoat-chhut tōa ui-giâm, chhia-tó hiah-ê khí-lâi kong-kek Lí--ê; Lí hoat-chhut tōa siū-khì, sio-húi in chhin-chhiūⁿ sio-chháu. 8). Lí hoat-chhut phīⁿ-tiong ê khì, chúi chiū ná-chhèng ná-koâiⁿ, Tōa-chúi khiā--khí-lâi chhin-chhiūⁿ kui-tui; Hái-tiong ê chhim-chúi kian-tēng. 9). Tùi-te̍k kóng, Góa beh tui in, góa beh jip-tio̍h in, góa beh pun só͘ chhiúⁿ ê mi̍h; Góa beh tī in lâi chiok góa ê sim-goān; Góa beh pu̍ih-to, góa ê chhiú beh bia̍t in. 10). Lí chi̍t-ē pûn-hong, hái chiū khàm-ba̍t--in; In chhin-chhiūⁿ iân, tîm tī tōa-chúi-tiong. 11). Iâ-hô-hoa ah, chiah ê siōng-tè ê tiong-kan, chī-chūi ōe chhin-chhiūⁿ Lí? Chī-chūi chhin-chhiūⁿ Lí, chì-sèng thang êng-kng, Ui-giâm thang o-ló, kiâⁿ-chhut kî-sū? 12). Lí chhun-chhut chiàⁿ-chhiú, Tōe chiū thun-bia̍t--in. 13). Lí ēng Lí ê chû-ài, chhōa Lí só͘ kiù-sio̍k ê peh-sìⁿ; Lí ēng Lí ê koân-lêng, chhōa in ji̍p Lí sèng ê só͘-chāi. 14). Lia̍t-pang thiaⁿ-kìⁿ chiū ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah; Khiā-khí tī Hui-lī-sū tōe ê, tú-tio̍h thòng-khó͘. 15). Hit-sî Í-tong ê cho̍k-tiúⁿ gông-ngia̍h; Mô͘-ap eng-hiông ê lâng tì-kàu ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, Ka-lâm tōe khiā-khí ê peh-sìⁿ, sim lóng siau-iûⁿ. 16). Gông-ngia̍h kiaⁿ-hiâⁿ kàu tī in; Iâ-hô-hoa ah, in-ūi Lí ê chhiú ê tōa koân-lêng, in tiāⁿ-tiāⁿ chhin-chhiūⁿ chio̍h-thâu, Thèng-hāu Lí ê peh-sìⁿ keng-kè, Thèng-hāu Lí só͘ tit-tio̍h ê peh-sìⁿ kè--khì. 17). Lí beh chhōa in ji̍p--khì, chai-pôe in tī Lí ê sán-gia̍p ê soaⁿ, Iâ-hô-hoa ah, chiū-sī Lí ūi ka-kī só͘ pī-pān khiā-khí ê só͘-chāi, Chú ah, chiū-sī Lí ê chhiú só͘ kiàn-li̍p ê sèng-só͘. 18). Iâ-hô-hoa beh chòe-ông, ti̍t-kàu éng-oán. 19). In-ūi Hoat-ló ê bé, kap i ê chhia, i ê bé-peng, kàu tī hái-tiong, Iâ-hô-hoa hō͘ hái-chúi hoan-lâu im-ba̍t--in; to̍k-to̍k Í-sek-lia̍t lâng tī hái-tiong kiâⁿ ta-tōe. 20). A-lûn ê tōa-chí lú sian-ti Bí-lī-àm, chhiú--nih kia̍h lin-long-kó͘, chèng hū-lú iā tè i chhut-khì, kia̍h lin-long-kó͘ thiàu-bú. 21). Bí-lī-àm hō só͘-chhiùⁿ-ê kóng, Lín tio̍h chhiùⁿ-koa o-ló Iâ-hô-hoa, in-ūi I chì-koâiⁿ chì-tōa; Chiong bé kap khiâ-bé--ê, hiat tī hái-tiong. 22). Mô͘-se chhōa Í-sek-lia̍t lâng tùi Âng-hái chìn-chêng kiâⁿ; in chhut-khì, kàu Su-jíⁿ ê khòng-iá; tī khòng-iá kiâⁿ saⁿ-ji̍t, chhē bô chúi. 23). Kàu Má-la̍h ê sî, Má-la̍h ê chúi bōe lim--tit, in-ūi chúi khó͘; só͘-í miâ hit ê tōe kiò Má-la̍h. 24). Peh-sìⁿ chiū tùi Mô͘-se ai-oàn kóng, goán beh lim sím-mi̍h ah? 25). Mô͘-se kiû-kiò Iâ-hô-hoa; Iâ-hô-hoa chí-sī i chi̍t châng chhiū, i chiū hiat i tī chúi--nih, chúi chiū piàn-kam. I tī-hia, ūi in tēng lu̍t-lē hoat-tō͘, tī-hia chhì-giām in. 26). Koh kóng, Lí nā tì-ì thiaⁿ Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè ê siaⁿ, koh kiâⁿ I só͘ khòaⁿ chòe ha̍p-gî ê sū, liû-sim thiaⁿ I ê kài-bēng, siú I it-chhè ê lu̍t-lē, chiū Góa hō͘ Ai-ki̍p lâng só͘ tú-tio̍h ê phòa-pīⁿ, tek-khak bô hō͘ lí tú-tio̍h; in-ūi Góa Iâ-hô-hoa sī i-tī lí--ê. 27). In kàu Í-lîm, tī-hia ū cha̍p-jī ê chúi-chôaⁿ, chhit-cha̍p châng ê chó-chhiū; in chiū tī-hia ê chúi-piⁿ chat-iâⁿ.

[16] In tùi Í-lîm khí-sin, tī chhut Ai-ki̍p tōe í-āu, tē-jī ge̍h cha̍p-gō͘ ji̍t, Í-sek-lia̍t lâng choân-hōe kàu Í-lîm kap Se-nái ê tiong-kan, Sìn ê khòng-iá. 2). Í-sek-lia̍t lâng choân-hōe tī khòng-iá ai-oàn Mô͘-se A-lûn. 3). Í-sek-lia̍t lâng tùi in kóng, M̄-ta̍t-tio̍h goán tī Ai-ki̍p tōe sí tī Iâ-hô-hoa ê chhiú. Hit-sî goán ū bah móa-tiáⁿ, ū piáⁿ thang chia̍h kàu-pá; lín chhōa goán chhut--lâi kàu chit ê khòng-iá, sī beh hō͘ chit ê choân-hōe lóng gō-sí. 4). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh tùi thiⁿ lo̍h bí-niû hō͘ lín; peh-sìⁿ tio̍h chhut-khì, ta̍k-ji̍t khioh ta̍k-ji̍t ê gia̍h; Góa thang chhì-giām in, khòaⁿ in beh thàn Góa ê hoat-tō͘ á m̄. 5). Kàu tē-la̍k ji̍t, in tio̍h chiong só͘ khioh ji̍p--lâi-ê, pī-pan hó-sè, pí ta̍k-ji̍t só͘-khioh-ê têng-pē chōe. 6). Mô͘-se A-lûn tùi Í-sek-lia̍t chèng-lâng kóng, Kàu ê-hng lín beh chai, chhōa lín chhut Ai-ki̍p tōe ê sī Iâ-hô-hoa. 7). Bîn-á-chá-khí lín beh khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa ê êng-kng; in-ūi Iâ-hô-hoa thiaⁿ-kìⁿ lín ai-oàn I; goán sǹg sím-mi̍h, lín kèng-jiân ai-oàn goán? 8). Mô͘-se koh kóng, Iâ-hô-hoa ê-hng-sî beh hō͘ lín chia̍h-bah, chá-khí-sî beh hō͘ lín chia̍h-piáⁿ kàu pá; in-ūi lín ai-oàn Iâ-hô-hoa, I lóng thiaⁿ-kìⁿ; goán sǹg sím-mi̍h? lín m̄-sī ai-oàn goán, sī ai-oàn Iâ-hô-hoa. 9). Mô͘-se tùi A-lûn kóng, Lí tio̍h kā Í-sek-lia̍t lâng choân-hōe kóng, Lín tio̍h chiū-kūn Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng; in-ūi I í-keng thiaⁿ-kìⁿ lín ê ai-oàn lah. 10). A-lûn tú-tú tùi Í-sek-lia̍t lâng choân-hōe kóng-ōe ê sî, in ǹg khòng-iá teh khòaⁿ, khòaⁿ ah, Iâ-hô-hoa ê êng-kng tī hûn-tiong hián-hiān. 11). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, 12). Góa í-keng thiaⁿ-kìⁿ Í-sek-lia̍t lâng ê ai-oàn; lí tio̍h kā in kóng, Kàu hông-hun ê sî, lín beh chia̍h-bah, chá-khí beh ū piáⁿ thang chia̍h-pá; lín chiū-chai Góa sī Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè. 13). Kàu ê-hng ū ian-chhun pe--lâi, jia-khàm iâⁿ-pôaⁿ; thiⁿ-kng-chá tī iâⁿ-pôaⁿ sì-ûi ê tōe-bīn, ū chi̍t-têng ê lō͘-chúi. 14). Lō͘-chúi ta ê sî, khòaⁿ ah, khòng-iá ê tōe-bīn ū sòe-sòe îⁿ-îⁿ ê mi̍h; sòe kàu chhin-chhiūⁿ sng. 15). Í-sek-lia̍t lâng khòaⁿ-kìⁿ, m̄-chai sī sím-mi̍h, tāi-ke saⁿ-kap kóng, Che sī sím-mi̍h ah? Mô͘-se kā in kóng, Che chiū-sī Iâ-hô-hoa hō͘ lín chia̍h ê piáⁿ. 16). Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù--ê sī án-ni; lín tio̍h chiàu ta̍k-lâng só͘ ōe chia̍h ê liōng lâi khioh, ta̍k-lâng ūi i pò͘-pîⁿ-lāi ê lâng, chiàu i ê lâng-gia̍h lâi khioh, chi̍t-lâng chi̍t gô-mûi-jíⁿ. 17). Í-sek-lia̍t lâng chiàu án-ni kiâⁿ, ū-ê khioh chōe, ū-ê khioh chió. 18). Kàu ēng gô-mûi-jíⁿ niû i, khioh chōe--ê bô chhun, khioh chió--ê iā bô khiàm; ta̍k-lâng chiàu in ōe chia̍h ê liōng lâi khioh i. 19). Mô͘-se kā in kóng, Lâng m̄-thang chiong só͘ chhun--ê lâu kàu kè chá-khí. 20). Chóng-sī in bô thiaⁿ Mô͘-se ê ōe, ū lâng lâu kàu kè chá-khí, chiū siⁿ-thang chhàu-bī; Mô͘-se siū-khì in. 21). In ta̍k chá-khí, chiàu ta̍k-lâng ōe chia̍h ê liōng khioh i; ji̍t-thâu chi̍t-ē pha̍k, chiū iûⁿ--khì. 22). Kàu tē-la̍k ji̍t, in khioh têng-pē ê gia̍h, ta̍k-lâng nn̄g gô- mûi-jíⁿ; choân-hōe hiah ê thâu-lâng lâi kā Mô͘-se kóng. 23). Mô͘-se kā in kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, bîn-á-ji̍t sī tiōng-iàu ê an-hioh, chiū-sī ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa sèng ê an-hioh-ji̍t; lín ài pek--ê chiū pek i, ài chú--ê chiū chú i; só͘-chhun--ê, tio̍h ka-kī siu--teh, lâu kàu kè chá-khí. 24). In chiū chiàu Mô͘-se só͘ hoan-hù siu-teh lâu kàu kè chá-khí, iā bô chhàu-bī, lāi-bīn iā bô thâng. 25). Mô͘-se kóng, Lín kin-á-ji̍t chia̍h chit-ê, in-ūi kin-á-ji̍t sī ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa ê an-hioh-ji̍t; lín tī chhân-iá, kin-á-ji̍t tek-khak chhē-bô. 26). La̍k-ji̍t-kan thang khioh, tē-chhit ji̍t sī an-hioh-ji̍t, hit-ji̍t chiū bô. 27). Tē-chhit-ji̍t peh-sìⁿ-tiong ū lâng chhut-khì khioh, iā chhē-bô. 28). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lín m̄-khéng siú Góa ê bēng-lēng, Góa ê lu̍t-hoat, beh kàu tī-sî ah? 29). Lîn tio̍h khòaⁿ, Iâ-hô-hoa í-keng chiong an-hioh-ji̍t siúⁿ-sù lín, só͘-í tē-la̍k ji̍t I hō͘ lín nn̄g-ji̍t ê bí-niû, tē-chhit ji̍t ta̍k-lâng tio̍h tiàm ka-kī ê só͘-chāi, lóng m̄-thang chhut-khì. 30). Tùi án-ni peh-sìⁿ chiū tī tē-chhit ji̍t an-hioh. 31). Chit ê mi̍h, Í-sek-lia̍t-ke kiò i chòe má-ná; khoán-sit chhin-chhiūⁿ oân-sui-jîn, sek-tì sī pe̍h--ê, chu-bī chhin-chhiūⁿ chham-bi̍t ê piáⁿ. 32). Mô͘-se kóng, Iâ-hô-hoa án-ni hoan-hù, tio̍h chiong chi̍t gô-mûi-jíⁿ tīⁿ-tīⁿ ê má-ná , lâu kàu lín ê āu-tāi, hō͘ in khòaⁿ Góa tng-ji̍t chhōa lín chhut Ai-ki̍p-tōe, tī khòng-iá só͘ hō͘ lín chia̍h ê piáⁿ. 33). Mô͘-se kā A-lûn kóng, Lí the̍h chi̍t ê khì-kū, tóe chi̍t gô-mûi-jíⁿ tīⁿ-tīⁿ ê má-ná, khǹg tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, lâu kàu lín ê āu-tāi. 34). A-lûn chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê, chiong má-ná hē tī kan-chèng ê iok-kūi chêng lâu-teh. 35). Í-sek-lia̍t lâng chia̍h má-ná kiōng sì-cha̍p nî kú, ti̍t-kàu in kàu tī ū lâng khiā-khí ê tōe. In chia̍h má-ná, ti̍t-kàu in kàu Ka-lâm ê kéng-kài. 36). Chi̍t gô-mûi-jíⁿ chiū-sī i-hoat ê cha̍p-hūn-chi̍t.

[17] Í-sek-lia̍t lâng choân-hōe thàn Iâ-hô-hoa ê bēng-lēng, chiàu lō͘-chām, tùi Sìn ê khòng-iá, chìn-chêng kiâⁿ, tī Lī-hui-tèng chat-iâⁿ, peh-sìⁿ bô chúi thang lim. 2). Peh-sìⁿ chiū kap Mô͘-se kè-kàu kóng, Hō͘ goán ū chúi thang lim. Mô͘-se kā in kóng, Lín siáⁿ-sū kap góa kè-kàu, siáⁿ-sū chhì Iâ-hô-hoa ah? 3). Peh-sìⁿ tī-hia chin chhùi-ta, ài lim chúi; chiū ai-oàn Mô͘-se kóng, Lí siáⁿ-sū chhōa goán tùi Ai-ki̍p chiūⁿ--lâi, hō͘ goán kap goán ê kiáⁿ-jî, goán ê cheng-siⁿ, lóng chhùi-ta sí ah? 4). Mô͘-se chiū kiû-kiò Iâ-hô-hoa kóng, Góa tùi chit ê peh-sìⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ chòe ah? in chha-put-to beh ēng chio̍h-thâu tìm góa. 5). Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Lí chòe peh-sìⁿ ê thâu-chêng kiâⁿ, chhōa Í-sek-lia̍t ê tiúⁿ-ló kúi-nā lâng kap lí khì, lí ê chhiú tio̍h kia̍h chêng-ji̍t phah hô-chúi ê koáiⁿ-á. 6). Khòaⁿ ah, Góa beh khiā tī lí ê bīn-chêng, tī Hô-lia̍t ê chio̍h-pôaⁿ-téng; lí phah hit ê chio̍h-pôaⁿ, beh ū chúi tùi hia lâu-chhut hō͘ peh-sìⁿ lim. Mô͘-se chiū tī Í-sek-lia̍t tiúⁿ-ló ê bīn-chêng án-ni kiâⁿ. 7). I miâ hit ê só͘-chāi kiò Má-sat, koh kiò-chòe Bí-lī-pa; in-ūi Í-sek-lia̍t lâng kè-kàu, koh in-ūi in chhì Iâ-hô-hoa, kóng, Iâ-hô-hoa tī goán tiong-kan á-bô? 8). Hit-sî A-má-le̍k lâng lâi kàu Lī-hui-tèng, kap Í-sek-lia̍t lâng kau-chiàn. Mô͘-se kā Iok-su-a kóng, Lí thòe lán kéng lâng chhut-khì kap A-má-le̍k lâng kau-chiàn; bîn-á-ji̍t góa chhiú--nih beh kia̍h Siōng-tè ê koáiⁿ-á, khiā tī soaⁿ-téng. 10). Tùi hit-tia̍p Iok-su-a chiàu Mô͘-se só͘ kā i kóng--ê kiâⁿ; kap A-má-le̍k lâng kau-chiàn; Mô͘-se A-lûn kap Hō͘-jíⁿ lóng chiūⁿ soaⁿ-téng. 11). Mô͘-se chhiú kia̍h-khí ê sî, Í-sek-lia̍t lâng chiū khah-iâⁿ; chhiú sûi--lo̍h-khì ê sî, A-má-le̍k lâng chiū khah-iâⁿ. 12). Chóng-sī Mô͘-se chhiú sng; in chiū sóa chio̍h, lâi hē tī i ê ē-bīn; i chē tī chio̍h-téng, A-lûn kap Hō͘-jíⁿ hû i ê chhiú, chi̍t-ê tī chit-pêng, chi̍t-ê tī hit-pêng; i ê chhiú chiū chū-chāi, ti̍t-ti̍t kàu ji̍t-lo̍h. 13). Iok-su-a ēng to thâi A-má-le̍k ông kap i ê peh-sìⁿ. 14). Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Góa beh chiong A-má-le̍k ê miâ-jī tùi thiⁿ-ē oân-choân chhat-bia̍t i; lí tio̍h ēng chit-ê siá tī chheh--nih chòe kì-liām, koh kóng hō͘ Iok-su-a thiaⁿ. 15). Mô͘-se khí chi̍t chō tôaⁿ, hō i ê miâ kiò Iâ-hô-hoa-nî-se; 16). koh kóng, Iâ-hô-hoa í-keng chiù-chōa, Iâ-hô-hoa beh tāi-tāi kap A-má-le̍k lâng kau-chiàn.

[18] Mô͘-se ê tiūⁿ-lâng, Bí-tiân ê chè-si Ia̍p-thek-lô, thiaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ūi Mô͘-se kap I ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t só͘-kiâⁿ it-chhè ê sū, chiū-sī Iâ-hô-hoa chhōa Í-sek-lia̍t chhut Ai-ki̍p ê sū. 2). Mô͘-se ê tiūⁿ-lâng Ia̍p-thek-lô tòa Mô͘-se ê hū-jîn-lâng Se-pho-la̍h lâi, chiū-sī Mô͘-se chêng chhe i tò--khì ê; 3). koh tòa i nn̄g ê kiáⁿ, chi̍t-ê miâ-kiò Kek-sūn; in-ūi Mô͘-se kóng, Góa kià-kha tī gōa-pang; 4). chi̍t-ê miâ kiò Í-lī-í-siā; in-ūi i kóng, Góa ê pē ê Siōng-tè pang-chān góa, kiù góa thoat-lī Hoat-ló ê to. 5). Mô͘-se ê tiūⁿ-lâng, Ia̍p-thek-lô, tòa Mô͘-se nn̄g ê kiáⁿ kap i ê hū-jîn-lâng, lâi kàu Siōng-tè ê soaⁿ, chiū-sī Mô͘-se tī khòng-iá chat-iâⁿ ê só͘-chāi; 6). kā Mô͘-se kóng, Góa sī lí ê tiūⁿ-lâng Ia̍p-thek-lô, tòa lí ê hū-jîn-lâng kap i nn̄g ê kiáⁿ, lâi lí chia. 7). Mô͘-se chhut-khì ngiâ-chih i ê tiūⁿ-lâng, tùi i kiok-kiong, kap i chim-chhùi, saⁿ-kap mn̄g pêng-an; chiū ji̍p pò͘-pîⁿ. 8). Mô͘-se chiong Iâ-hô-hoa ūi Í-sek-lia̍t ê iân-kò͘ tùi Hoat-ló kap Ai-ki̍p lâng só͘ kiâⁿ it-chhè ê sū, í-ki̍p lō͘--nih só͘ tú-tio̍h it-chhè ê ûi-lân, kap Iâ-hô-hoa chái-iūⁿ chín-kiù in, lóng pâi-lia̍t hō͘ i ê tiūⁿ-lâng thiaⁿ. 9). Ia̍p-thek-lô in-ūi Iâ-hô-hoa khoán-thāi Í-sek-lia̍t lâng it-chhè ê hó-sū, kiù in thoat-lī Ai-ki̍p lâng ê chhiú, chiū chin hoaⁿ-hí. 10). Ia̍p-thek-lô kóng, Iâ-hô-hoa sī eng-kai o-ló--ê, I kiù lín thoat-lī Ai-ki̍p lâng ê chhiú, iā thoat-lī Hoat-ló ê chhiú, kiù chit ê peh-sìⁿ chhut Ai-ki̍p lâng ê chhiú-ē. 11). Taⁿ góa chai Iâ-hô-hoa pí chiah ê siōng-tè khah-tōa, chiū-sī tùi in hiah ê Ai-ki̍p lâng kiau-ngō͘ khoán-thāi chit ê peh-sìⁿ ê sū. 12). Mô͘-se ê tiūⁿ-lâng, Ia̍p-thek-lô, chiong sio-chè kap pa̍t-hō ê chè, hiàn hō͘ Siōng-tè; A-lûn kap Í-sek-lia̍t ê tiúⁿ-ló lóng lâi, kap Mô͘-se ê tiūⁿ-lâng saⁿ-kap chia̍h tī Siōng-tè ê bīn-chêng. 13). Keh-ji̍t Mô͘-se chē-teh sím-phòaⁿ peh-sìⁿ; peh-sìⁿ tùi chá-khí kàu ê-hng, lóng khiā-óa tī Mô͘-se ê sin-piⁿ. 14). Mô͘-se ê tiūⁿ-lâng khòaⁿ-kìⁿ i tùi peh-sìⁿ só͘ chòe it-chhè ê sū, chiū kóng, Lí tùi peh-sìⁿ chòe-ê sī sím-mi̍h sū ah? lí siáⁿ-sū ka-kī chē-teh, chèng peh-sìⁿ tùi chá-khí kàu ê-hng lóng khiā tī lí ê sin-piⁿ ah? 15). Mô͘-se ìn i ê tiūⁿ-lâng kóng, Che sī in-ūi peh-sìⁿ kàu góa chia, lâi mn̄g Siōng-tè. 16). In ū tāi-chì ê sî, chiū lâi góa chia, góa chiū tī in siang-pêng ê tiong-kan kā in phòaⁿ-toàn, hō͘ in chai Siōng-tè ê lu̍t-lē kap hoat-tō͘. 17). Mô͘-se ê tiūⁿ-lâng tùi i kóng, Lí án-ni chòe m̄-hó. 18). Lí kap lí chiah ê peh-sìⁿ ōe chin sńg-sin; in-ūi chit ê sū hō͘ lí siuⁿ tāng, lí ka-kī chi̍t-lâng chòe-bōe-lâi. 19). Taⁿ lí tio̍h thiaⁿ góa ê ōe, góa thòe lí phah-sǹg, goān Siōng-tè kap lí tī-teh; lí tio̍h thòe peh-sìⁿ kàu Siōng-tè bīn-chêng, chiong àn-kiāⁿ chhéng-mn̄g Siōng-tè; 20). koh tio̍h chiong lu̍t-lē kap hoat-tō͘ kà-sī in, chí-sī in só͘ tio̍h kiâⁿ ê lō͘, só͘ tio̍h chòe ê sū. 21). Iā tio̍h tùi peh-sìⁿ ê tiong-kan, kéng ū châi-lêng ê lâng, chiū-sī kèng-ùi Siōng-tè, sêng-si̍t bô lām-sám, oàn-hūn put-gī ê chîⁿ, hit-hō lâng, siat-li̍p in chòe peh-sìⁿ ê sī-tōa, ū-ê koán chi̍t chheng lâng, ū-ê koán chi̍t-pah lâng, ū-ê koán gō͘-cha̍p lâng, ū-ê koán cha̍p-lâng; 22). hō͘ in chiàu-sî sím-phòaⁿ peh-sìⁿ; tōa-sū tio̍h hō͘ in kàu lí chia, sió-sū in thang ka-kī sím-phòaⁿ; án-ni lí chiū khah kiám-khin, in iā thang kap lí saⁿ-kap tam-tng. 23). Lí nā án-ni kiâⁿ, Siōng-tè iā án-ni hoan-hù lí, lí chiū chih-chài ōe-tiâu, chiah ê peh-sìⁿ iā thang an-jiân kàu i ê só͘-chāi. 24). Tùi án-ni Mô͘-se thiaⁿ-thàn i ê tiūⁿ-lâng ê ōe, lóng chiàu i só͘ kóng--ê khì kiâⁿ. 25). Mô͘-se tùi Í-sek-lia̍t lâng tiong-kan kéng ū châi-lêng ê lâng, siat-li̍p in chòe peh-sìⁿ ê sī-tōa, ū-ê koán chi̍t-chheng lâng, ū-ê koán chi̍t-pah lâng, ū-ê koán gō͘-cha̍p lâng, ū-ê koán cha̍p-lâng; 26). in chiàu-sî sím-phòaⁿ peh-sìⁿ, ū oh-tit ê àn-kiāⁿ chiū kàu Mô͘-se hia; nā-sī ta̍k-hāng sió-sū, in chiū ka-kī sím-phòaⁿ. 27). Āu-lâi Mô͘-se sàng i ê tiūⁿ-lâng khí-sin, i chiū tò--khì pún só͘-chāi.

[19] Í-sek-lia̍t lâng chhut Ai-ki̍p tōe ê liáu-āu tē-saⁿ ge̍h, tú-tú hit-ji̍t, in chiū kàu Se-nái ê khòng-iá. 2). In lī-khui Lī-hui-tèng, lâi kàu Se-nái ê khòng-iá, chiū tī khòng-iá chat-iâⁿ; Í-sek-lia̍t lâng chiū tī hit ê soaⁿ ê thâu-chêng chat-iâⁿ. 3). Mô͘-se chiūⁿ kàu Siōng-tè hia; Iâ-hô-hoa tùi soaⁿ--nih kiò i kóng, Lí tio̍h án-ni kā Ngá-kok-ke kóng, thong-ti Í-sek-lia̍t lâng chai; Góa tùi Ai-ki̍p lâng só͘ kiâⁿ ê sū, lín lóng khòaⁿ-kìⁿ; koh khòaⁿ-kìⁿ Góa cháiⁿ-iūⁿ chhin-chhiūⁿ eng-chiáu ê si̍t pē lín, tòa lín lâi kui tī Góa. 5). Taⁿ lín nā si̍t-chāi thiaⁿ-thàn Góa ê ōe, chun-siú Góa ê iok, chiū tī lia̍t-kok-tiong lín beh chòe Góa ka-kī ê pó-pòe; in-ūi choân-tōe lóng sī Góa-ê; 6). lín beh kui tī Góa, chòe chè-si ê kok, chòe sèng-kiat ê peh-sìⁿ. Chiah ê ōe sī lí só͘ tio̍h kā Í-sek-lia̍t lâng kóng--ê. 7). Mô͘-se lâi chio-chi̍p peh-sìⁿ tiong-kan ê tiúⁿ-ló, chiong Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù i ê ōe, lóng pâi-lia̍t tī in ê bīn-chêng; 8). peh-sìⁿ lóng tâng-siaⁿ ìn kóng, Kìⁿ-nā Iâ-hô-hoa só͘ kóng--ê goán lóng beh chun-thàn. Mô͘-se chiū chiong peh-sìⁿ ê ōe hê-hok Iâ-hô-hoa. 9). Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh tī ba̍t-hûn ê tiong-kan lîm-kàu lí, hō͘ peh-sìⁿ thiaⁿ-kìⁿ Góa kap lí teh kóng, thang éng-oán sìn lí. Mô͘-se chiū chiong peh-sìⁿ ê ōe kā Iâ-hô-hoa kóng. 10). Iâ-hô-hoa koh kā Mô͘-se kóng, Lí khì peh-sìⁿ hia, kin-á-ji̍t bîn-á-ji̍t kā in hun-piat chòe-sèng, in iā tio̍h sóe-saⁿ. 11). Tio̍h pī-pān piān hù tē-saⁿ ji̍t; in-ūi tē-saⁿ ji̍t, Iâ-hô-hoa beh tī chèng peh-sìⁿ ê bīn-chêng, kàng-lîm tī Se-nái soaⁿ. 12). Lí tio̍h tī soaⁿ ê sì-ûi kā peh-sìⁿ siat kài-hān, kóng, Lín tio̍h kín-sīn, m̄-thang chiūⁿ-soaⁿ, iā m̄-thang bong i ê kau-kài; kìⁿ-nā bong chit ê soaⁿ ê, tek-khak tio̍h hō͘ i sí; 13). m̄-thang ēng chhiú bong--i, tio̍h ēng chio̍h-thâu tìm i, á-sī ēng chìⁿ siā--i; bô-lūn sī lâng á cheng-siⁿ, lóng bōe oa̍h. Kàu sàu-kak ê siaⁿ thoa-tn̂g ê sî, in tio̍h chiūⁿ-lâi soaⁿ-kha. 14). Mô͘-se lo̍h-soaⁿ kàu peh-sìⁿ hia, kā in hun-piat chòe-sèng; in chiū ka-kī sóe saⁿ. 15). I tùi peh-sìⁿ kóng, Tio̍h pī-pān piān hù tē-saⁿ ji̍t, m̄-thang chhin-kūn hū-jîn-lâng. 16). Kàu tē-saⁿ ji̍t thiⁿ-kng-chá, tī soaⁿ-téng ū lûi tân, sih-nà kap ba̍t-hûn, koh sàu-kak ê siaⁿ chin-tōa; iâⁿ-lāi ê peh-sìⁿ lóng ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah. 17). Mô͘-se chhōa peh-sìⁿ chhut iâⁿ-pôaⁿ, ngiâ-chih Siōng-tè; in lóng khiā tī soaⁿ-kha. 18). Thong Se-nái soaⁿ lóng sī hé-ian; in-ūi Iâ-hô-hoa tī hé-tiong kàng-lîm tī soaⁿ-téng; soaⁿ ê hé-ian chhèng-koâiⁿ, chhin-chhiūⁿ hûi-iô ê ian, piàn-soaⁿ tōa tín-tāng. 19). Sàu-kak ê siaⁿ ná-tân ná-tōa, Mô͘-se kóng-ōe, Siōng-tè chhut-siaⁿ ìn i. 20). Iâ-hô-hoa kàng-lîm tī Se-nái soaⁿ, tī soaⁿ-bé-liu; Iâ-hô-hoa tiàu Mô͘-se chiūⁿ soaⁿ-bé-liu; Mô͘-se chiū chiūⁿ--khì. 21). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí lo̍h--khì kìm-kài peh-sìⁿ, kiaⁿ-liáu in chhoàn-kè-kài, kàu Iâ-hô-hoa chia lâi khòaⁿ, tì-kàu in chōe-chōe lâng sí; 22). liân chhin-kūn Iâ-hô-hoa ê chè-si, iā tio̍h ka-kī hun-piat chòe-sèng, kiaⁿ-liáu Iâ-hô-hoa hut-jiân chhut--lâi phah in. 23). Mô͘-se tùi Iâ-hô-hoa kóng, Peh-sìⁿ bōe-ōe chiūⁿ Se-nái soaⁿ, in-ūi Lí í-keng kìm-kài goán kóng, Tio̍h tī soaⁿ ê sì-ûi siat kài-hān, hun-piat i chòe-sèng. 24). Iâ-hô-hoa kā i kóng, Khì ah, lo̍h--khì; lí tio̍h kap A-lûn chiūⁿ--lâi; to̍k-to̍k chè-si kap peh-sìⁿ m̄-thang chhoàn-kè-kài chiūⁿ kàu Iâ-hô-hoa bīn-chêng, kiaⁿ-liáu I hut-jiân chhut-lâi phah in. 25). Mô͘-se chiū lo̍h--khì, kàu peh-sìⁿ hia, kā in kóng.

[20] Siōng-tè hoan-hù chiah-ê it-chhè ê ōe kóng, Góa sī Iâ-hô-hoa, lí ê Siōng-tè, bat chhōa lí tùi Ai-ki̍p tōe, tùi chòe lô͘-châi ê ke, chhut--lâi ê. 3). Góa í-gōa, lí m̄-thang ū pa̍t ê Siōng-tè. 4). M̄-thang ūi-tio̍h ka-kī tiau-khek ngó͘-siōng, put-lūn thiⁿ-téng, tōe-chiūⁿ, kap tōe-ē chúi-lāi só͘-ū ê mi̍h, lóng m̄-thang chòe in ê siōng; 5). m̄-thang kèng-pài in, iā m̄-thang ho̍k-sāi in; in-ūi Góa Iâ-hô-hoa, lí ê Siōng-tè, toàn-toàn m̄ iông-ún ēng pa̍t ê siōng-tè phit-phòe Góa; oàn-hūn Góa--ê, Góa kui-kiū i ê chōe, tùi pē kàu kiáⁿ kàu saⁿ-sì tāi; 6). thiàⁿ góa, siú Góa kài-bēng--ê, Góa si-un hō͘ i, ti̍t-kàu chheng-tāi. 7). M̄-thang lām-sám chheng Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè ê miâ; in-ūi lām-sám chheng I ê miâ ê lâng, Iâ-hô-hoa tek-khak bô lia̍h i chòe bô-chōe. 8). Tio̍h kì-tit an-hioh-ji̍t, siú i chòe-sèng; 9). la̍k-ji̍t-lāi eng-kai tio̍h-bôa, chòe lí it-chhè ê kang; 10). to̍k-to̍k tē-chhit-ji̍t, chiū-sī ǹg Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè lâi siú ê an-hioh; chit-ji̍t lí kap lí ê kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ, lô͘-po̍k, lú-pī, cheng-siⁿ, í-ki̍p tiàm tī lí tiong-kan ê chhut-gōa lâng, it-chhè ê kang, lóng m̄-thang chòe; 11). in-ūi la̍k-ji̍t-lāi, Iâ-hô-hoa chhòng-chō thiⁿ, tōe, hái, kap hit tiong-kan bān-mi̍h, tē-chhit ji̍t chiū hioh; só͘-í Iâ-hô-hoa sù-hok tī an-hioh-ji̍t, siat-li̍p i chòe-sèng. 12). Tio̍h hàu-kèng lí ê lāu-pē, lí ê lāu-bú, hō͘ lí ê ji̍t-chí tī Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù lí ê tōe, tit-tio̍h kú-tn̂g. 13). M̄-thang hāi-sí lâng. 14). M̄-thang kiâⁿ kan-îm. 15). M̄-thang thau-the̍h. 16). M̄-thang chòe kè ê kan-chèng, hām-hāi lí ê chhù-piⁿ. 17). M̄-thang tham lí ê chhù-piⁿ ê chhù, iā m̄-thang tham lí ê chhù-piⁿ ê bó͘, lô͘-po̍k, lú-pī, gû, lû, í-ki̍p lí ê chhù-piⁿ it-chhè só͘-ū--ê. 18). Chèng peh-sìⁿ khòaⁿ-kìⁿ lûi-tân, sih-nà, sàu-kak ê siaⁿ, koh soaⁿ-téng chhut-ian, peh-sìⁿ chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ, chiū ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, hn̄g-hn̄g khiā-teh; 19). tùi Mô͘-se kóng, Kiû lí kap goán kóng, goán beh thiaⁿ; m̄-thang Siōng-tè kap goán kóng, kiaⁿ-liáu goán ōe sí. 20). Mô͘-se tùi peh-sìⁿ kóng, M̄-bián kiaⁿ; in-ūi Siōng-tè kàng-lîm sī beh chhì-giām lín koh hō͘ lín sî-siông kèng-ùi I, bián-tit lín hoān-chōe. 21). Tùi án-ni peh-sìⁿ hn̄g-hn̄g khiā-teh; Mô͘-se chiū kiâⁿ-kūn ba̍t-hûn, kàu Siōng-tè ê só͘-chāi. 22). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí tio̍h án-ni kā Í-sek-lia̍t lâng kóng, Lín í-keng ka-kī khòaⁿ-kìⁿ Góa tùi thiⁿ -téng kap lín kóng-ōe. 23). Lín m̄-thang chòe pa̍t ê siōng-tè phit-phòe Góa; m̄-thang ūi ka-kī chòe gûn ê siōng-tè, kim ê siōng-tè. 24). Lí tio̍h kā Góa khí thô͘-tôaⁿ, tī hit téng-bīn hiàn lí ê sio-chè, kap pêng-an-chè, kap lí ê gû, lí ê iûⁿ; kìⁿ-nā Góa hō͘ lâng kì-liām Góa ê miâ ê só͘-chāi, Góa beh kàu lí hia sù-hok lí. 25). Lí nā ēng chio̍h-thâu kā Góa khí-tôaⁿ, m̄-thang ēng kè-phah ê chio̍h lâi khí; in-ūi nā tī hí téng-bīn tāng lí ê ke-si, chiū phah lâ-sâm--i. 26). Iā m̄-thang ēng kiā-á-chàn chiūⁿ Góa ê tôaⁿ, bián-tit lō͘-hiān lí ê ē-thé.

[21] Lí tī peh-sìⁿ ê bīn-chêng só͘ tio̍h li̍p ê hoat-tō͘ sī án-ni. 2). Lí nā bóe Hi-pek-lâi lâng chòe lô͘-po̍k, i beh ho̍k-sāi lí, la̍k-nî kú, tē-chhit nî i thang chū-iû pe̍h-pe̍h chhut-khì; 3). i nā toaⁿ-sin lâi, chiū toaⁿ-sin chhut-khì; i nā ū bó͘, i ê bó͘ chiū kap i chhut-khì; 4). i ê chú-lâng nā kā i chhōa-bó͘, bó͘ kā i siⁿ-kiáⁿ á sī cha-bó͘-kiáⁿ, bó͘ kap kiáⁿ-jî tio̍h kui chú-lâng; i tio̍h toaⁿ-sin chhut-khì. 5). Siat-sú lô͘-po̍k bêng-bêng kóng, Góa thiàⁿ góa ê chú-lâng, kap góa ê bó͘, góa ê kiáⁿ-jî, m̄-ài chhut-khì chū-iû; 6). i ê chú-lâng chiū tio̍h tòa i kàu koaⁿ-hú hia, koh-tio̍h chhōa i óa-kūn mn̂g, á-sī mn̂g-khiā, chú-lâng tio̍h ēng chǹg-á chǹg i ê hī-á; i chiū éng-oán ho̍k-sāi--i. 7). Lâng nā bōe cha-bó͘-kiáⁿ chòe lú-pī, i bô thang chhin-chhiūⁿ lô͘-po̍k án-ni chhut-khì. 8). Chú-lâng nā tiāⁿ-tio̍h siu--i, āu-lâi khòaⁿ bô tèng-ì, chiū tio̍h chún i sio̍k-sin; chú-lâng í-keng phiàn i, chiū bô koân thang bōe i hō͘ gōa-pang lâng. 9). Chú-lâng nā tiāⁿ-tio̍h i hō͘ ka-kī ê kiáⁿ, chiū tio̍h khoán-thāi i chhin-chhiūⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. 10). Nā ū koh chhōa chi̍t-ê, chiū i ê chia̍h, chhēng, kap phòe-ha̍p ê sū, iû-goân m̄-thang kiám-chió. 11). Nā bô tùi i kiâⁿ chí saⁿ-hāng, i chiū thang pe̍h-pe̍h chhut-khì, bián ēng gûn sio̍k. 12). Phah-sí lâng--ê tek-khak tio̍h hō͘ i sí. 13). Lâng nā m̄-sī bâi-ho̍k-teh thâi-lâng, chiū-sī Siōng-tè kau tī i ê chhiú, Góa chiū kā lí siat chi̍t ê só͘-chāi, i thang cháu-khì hia. 14). Lâng nā chū-choan kong-kek i ê chhù-piⁿ, ēng khúi-khiat ê kè-bô͘, chiū nā tī Góa ê tôaⁿ, ia̍h tio̍h lia̍h-khì hō͘ i sí. 15). Phah lāu-pē á-sī lāu-bú--ê, tek-khak tio̍h hō͘ i sí. 16). Koái lâng khì bōe--ê, á-sī iáu tī i ê chhiú, tek-khak tio̍h hō͘ i sí. 17). Chiù-chó͘ lāu-pē á-sī lāu-bú--ê, tek-khak tio̍h hō͘ i sí. 18). Lâng nā oan-ke, chit-ê ēng chio̍h-thâu á-sī kûn-thâu-bú phah hit-ê, iáu bô tì-kàu sí, put-kò tó tī bîn-chhn̂g; 19). nā ōe koh khí--lâi, òa koáiⁿ-á chhut-khì, hit-ê phah i--ê, thang sǹg bô-chōe; to̍k-to̍k tio̍h pê i bōe chòe kang ê chîⁿ, iā tio̍h kā-i i kàu lóng hó. 20). Lâng nā ēng thûi-á phah i ê lô͘-po̍k, á-sī i ê lú-pī, tì-kàu liâm-piⁿ sí, i tek-khak tio̍h siū hêng-hoa̍t; 21). nā kè chi̍t-nn̄g ji̍t chiah sí, chiū thang bián siū hêng-hoa̍t, in-ūi sī i ê gûn bóe-ê. 22). Lâng nā saⁿ-phah, siong-hāi ū sin-īn ê hū-jîn-lâng, tì-kàu ka-la̍uh-sin, āu-lâi bô pa̍t-hāng ê hāi, hit-lâng tio̍h hoa̍t-gûn, chiàu hū-jîn-lâng ê tiōng-hu só͘ tēng--ê; tī koaⁿ-hú ê bīn-chêng hō͘ i. 23). Nā ū pa̍t-hāng ê siong-hāi, chiū tio̍h ēng miā pê miā. 24). Ba̍k-chiu pê ba̍k-chiu, chhùi-khí pê chhùi-khí, chhiú pê chhiú, 25). kha pê kha, sio pê sio, siong pê siong, phah pê phah. 26). Lâng nā phah-pháiⁿ i ê lô͘-po̍k, á-sī i ê lú-pī, chi̍t-lúi ba̍k-chiu, chiū tio̍h in-ūi i ê ba̍k-chiu pàng i khì chū-iû. 27). Nā phah-lak i ê lô͘-po̍k, á-sī i ê lú-pī, chi̍t ki chhùi-khí, chiū tio̍h in-ūi i ê chhùi-khí pàng i khì chū-iû. 28). Gû nā tak-sí chi̍t ê ta-po͘-lâng, á-sī chi̍t ê hū-jîn-lâng, tio̍h ēng chio̍h-thâu tìm-sí hit chiah gû, chóng-sī m̄-thang chia̍h i ê bah; gû ê chú-lâng sǹg bô chōe. 29). Siat-sú hit chiah gû pêng-sò͘ ōe tak--lâng, ū lâng pò i ê chú-lâng chai, i kèng-jiân bô chiong gû koaiⁿ--teh, tì-kàu tak-sí ta-po͘-lâng á-sī hū-jîn-lâng; chiū tio̍h ēng chio̍h-thâu tìm-sí hit chiah gû, gû ê chú-lâng iā tio̍h sí. 30). Nā sī gí-tiāⁿ ēng gûn sio̍k sìⁿ-miā, chiū tio̍h chiàu só͘ gí-tiāⁿ--ê, lâi sio̍k i ê sìⁿ-miā. 31). Gû bô-lūn tak-tio̍h lâng ê kiáⁿ á-sī cha-bó͘-kiáⁿ, tio̍h chiàu chit ê lē pān--i. 32). Gû nā tak-tio̍h lô͘-po̍k á-sī lú-pī, tio̍h ēng gûn saⁿ-cha̍p sià-khek-le̍k hō͘ in ê chú-lâng; iā tio̍h ēng chio̍h-thâu tìm-sí gû. 33). Lâng nā hian-khui chíⁿ, á-sī ku̍t chíⁿ, bô khàm-kòa, ū gû á-sī lû poa̍h tī hit lāi-bīn, 34). chíⁿ ê chú-lâng tio̍h pê, iā tio̍h the̍h gûn hō͘ i ê chú; sí ê cheng-siⁿ kui ka-kī. 35). Chit-lâng ê gû nā tak-tio̍h hit lâng ê gû, tì-kàu sí, in tio̍h bōe oa̍h ê gû, kè-chîⁿ pîⁿ-pun, sí ê gû iā tio̍h pîⁿ-pun. 36). Lâng nā chai chit chiah gû pêng-sò͘ ōe tak--lâng, chú-lâng kèng-jiân bô chiong gû koaiⁿ-teh, i chiū tio̍h ēng gû pê gû, sí ê gû kui ka-kī.

[22] Lâng nā thau-khan gû, á-sī iûⁿ, bô-lūn thâi á-sī bōe, chi̍t chiah gû tio̍h pê i gō͘ chiah, chi̍t chiah iûⁿ tio̍h pê sì-chiah. 2). Chha̍t nā iah-khang, hō͘ lâng tú-tio̍h, kā i phah-sí, chiū bô sǹg i ū phah-sí lâng ê chōe. 3). Nā ji̍t-thâu í-keng chhut, chiū sǹg i ū phah-sí lâng ê chōe. Chha̍t tek-khak tio̍h pê; nā bô thang pê, chha̍t tio̍h bōe sin, lâi tí i só͘ thau--ê. 4). Nā i só͘ thau--ê, kiám-chhái gû, á-sī lû, iûⁿ, iáu oa̍h tī i ê chhiú, chiū tio̍h pê têng-pē. 5). Lâng nā tī chhân--nih, á-sī phû-tô-hn̂g, pàng cheng-siⁿ, chhut-chāi i chia̍h pa̍t-lâng ê chhân, chiū tio̍h ēng ka-kī ê chhân--nih siōng hó--ê, kap phû-tô-hn̂g siōng hó--ê lâi pê--i. 6). Nā hé sio chhì-phè, sòa sio-tio̍h tiū-tui, á-sī iáu-bē koah ê tiū, á-sī chhân-hn̂g, chiū khí-hé ê lâng tek-khak tio̍h pê. 7). Lâng nā chiong gûn á-sī mi̍h-kiāⁿ, kau-tài chhù-piⁿ kò͘-siú, chiah ê mi̍h, nā tùi hit-lâng ê ke tio̍h chha̍t thau, chha̍t nā lia̍h-tio̍h, chha̍t tio̍h pê têng-pē; 8). chha̍t nā lia̍h-bô-tio̍h, hit ê ke-chú tio̍h kàu koaⁿ-hú bīn-chêng, khòaⁿ i ū the̍h chhù-piⁿ ê mi̍h-kiāⁿ á-bô. 9). Kìⁿ-nā ū kè-sit, kiám-chhái sī ūi-tio̍h gû, lû, iûⁿ, á-sī ūi-tio̍h i-chiûⁿ á-sī sím-mi̍h sit-lo̍h ê mi̍h, ū lâng jīn-tit sī i-ê, siang-pêng ê àn-kiāⁿ tio̍h kàu koaⁿ-hú ê bīn-chêng; koaⁿ-hú nā toàn-tēng sím-mi̍h lâng ū chōe, hit-lâng tio̍h pê i ê chhù-piⁿ têng-pē. 10). Lâng nā chiong lû, á-sī gû, á-sī iûⁿ, á-sī pa̍t-hō cheng-siⁿ, kau-tài chhù-piⁿ kò͘-siú, cheng-siⁿ kiám-chhái sí, á-sī siū-siong, á-sī hō͘ lâng khan--khì, bô lâng khòaⁿ-kìⁿ; 11). nn̄g-lâng ê tiong-kan, tio̍h kí Iâ-hô-hoa chiù-chōa, m̄-bat the̍h chhù-piⁿ ê mi̍h, goân-chú chiū tio̍h soah, kò͘-siú ê lâng m̄-bián pê. 12). Cheng-siⁿ nā tùi kò͘-siú ê lâng hiah hō͘ lâng thau--khì, i chiū tio̍h pê goân-chú. 13). Nā siū iá-siù thiah-chhùi, kò͘-siú ê lâng tio̍h tòa i lâi chòe chèng-kù; só͘ thiah-chhùi--ê chiū m̄-bián pê. 14). Lâng nā tùi chhù-piⁿ chioh sím-mi̍h mi̍h, só͘ chioh--ê kiám-chhái siū-siong á-sī sí, goân-chú bô saⁿ-kap tī-teh, i tek-khak tio̍h pê. 15). Nā goân-chú saⁿ-kap tī-teh, i chiū m̄-bián pê; nā sī cho͘--ê, iā m̄-bián pê, in-ūi pún ū cho͘-chîⁿ. 16). Lâng nā ín-iú bē siū phèng ê cha-bó͘-gín-ná kap i tâng-pâng, i tio̍h phèng i chòe-bó͘. 17). Nā i ê lāu-pē koat-toàn m̄-khéng chiong cha-bó͘-kiáⁿ phòe--i, i chiū tio̍h chiàu chāi-sek-lú ê phèng-lé, hō͘ i gûn. 18). Chòe ang-î--ê, tio̍h hō͘ i sí. 19). Kìⁿ-nā kap siù îm--ê, tek-khak tio̍h hō͘ i sí. 20). Bô choan-choan chè-sū Iâ-hô-hoa, lâi chè-sū pa̍t ê siōng-tè--ê, tio̍h bia̍t--i. 21). M̄-thang khi-hū chhut-gōa lâng, iā m̄-thang ap-chè i; in-ūi lín tī Ai-ki̍p tōe iā bat chòe chhut-gōa lâng. 22). M̄-thang pháiⁿ khoán-thāi kóaⁿ-hū kap ko͘-jî. 23). Nā sió-khóa pháiⁿ khoán-thāi--in, in kiû-kiò Góa, Góa tek-khak beh thiaⁿ in ê kiû-kiò. 24). Iā beh tōa siū-khì, ēng to thâi--lín; hō͘ lín ê bó͘ chòe kóaⁿ-hū, lín ê kiáⁿ chòe ko͘-jî. 25). Góa ê peh-sìⁿ-tiong ū sòng-hiong lâng kap lín khiā-khí, lí nā chioh i gûn, lí m̄-thang chhin-chhiūⁿ chè-chú khoán-thāi i, iā m̄-thang the̍h i ê lī-sek. 26). Lí nā the̍h chhù-piⁿ ê i-chiûⁿ chòe chún-tǹg, ji̍t-lo̍h chiū tio̍h hêng--i; 27). i chí-ū chit-kiāⁿ thang kah, sī i jia seng-khu ê saⁿ; nā bô, i beh cháiⁿ-iūⁿ khùn? i kiû--Góa, Góa beh thiaⁿ, in-ūi Góa sī chû-pi--ê. 28). M̄-thang húi-pòng koaⁿ-hú; iā m̄-thang mē lí ê peh-sìⁿ ê sī-tōa. 29). Lí tio̍h tùi só͘ siu-sêng ê gō͘-kak, kap chiú-khut-lāi só͘ lâu-chhut ê chiú, the̍h-lâi hiàn, m̄-thang iân-chhiân. 30). Lí tio̍h chiong thâu-chiūⁿ ê kiáⁿ kui tī Góa; lí ê gû, lí ê iûⁿ, iā tio̍h án-ni; chhit-ji̍t thang tè i ê bú, tī poeh-ji̍t tio̍h kui tī Góa. 31). Lín tio̍h ūi-tio̍h Góa chòe sèng ê peh-sìⁿ; só͘-í chhân--nih iá-siù só͘ thiah-li̍h ê bah, lín m̄-thang chia̍h, tio̍h hiat hō͘ káu.

[23] M̄-thang pò-iông iâu-giân; m̄-thang kap pháiⁿ-lâng liân-ha̍p chòe lām-sám ê kan-chèng. 2). M̄-thang tè chèng-lâng kiâⁿ-pháiⁿ; tī saⁿ-kò ê sū, m̄-thang phian-óa tōa-pêng, kóng i ê ōe, lâi oan-óng chèng-ti̍t. 3). M̄-thang tī saⁿ-kò ê sū, thán-hō͘ sòng-hiong lâng. 4). Nā tú-tio̍h lí ê tùi-te̍k ê gû, á-sī lû, sit-bê lō͘, tek-khak tio̍h khan tò--lâi kau--i. 5). Nā khòaⁿ-kìⁿ oàn-hūn lí ê lâng ê lû pē-chài teh-tó, m̄-thang kiâⁿ-khui, tio̍h kap i saⁿ-kap pàng lû só͘ chài--ê. 6). Sòng-hiong lâng ū saⁿ-kò, lí m̄-thang phian-toàn. 7). Tio̍h lī-khui hu-ké ê sū hn̄g-hn̄g; m̄-thang thâi bô-chōe kap gī ê lâng; in-ūi pháiⁿ-lâng Góa tek-khak bô sǹg i chòe gī. 8). M̄-thang siū pò͘-lō͘, in-ūi pò͘-lō͘ ōe hō͘ ba̍k-chiu kim ê lâng piàn chhiⁿ-mî, koh ōe chiong gī-lâng ê ōe péng-tò-tńg. 9). M̄-thang ap-chè chhut-gōa lâng; in-ūi lín bat chhut-gōa tī Ai-ki̍p tōe, chai chhut-gōa lâng ê sim. 10). La̍k-nî-lāi lí tio̍h chèng-choh lí ê chhân-hn̂g, siu-sêng thó͘-sán. 11). To̍k-to̍k tē-chhit nî, tio̍h hō͘ thó͘-tōe hioh-khùn bô chèng-choh, hō͘ lí ê peh-sìⁿ-tiong ê sòng-hiong lâng ū thang chia̍h; só͘ chhun--ê thang hō͘ iá-siù chia̍h; lí ê phû-tô-hn̂g kap kaⁿ-ná-hn̂g, iā tio̍h án-ni. 12). La̍k-ji̍t-lāi lí tio̍h chòe lí ê kang, tē-chhit ji̍t tio̍h an-hioh, hō͘ gû lû thang hioh-khùn, iā hō͘ lú-pī ê kiáⁿ kap chhut-gōa lâng lóng thang ióng cheng-le̍k. 13). Kìⁿ-nā Góa tùi lín kóng ê ōe, lín tio̍h kín-sīn siú; pa̍t ê siōng-tè ê miâ, lí m̄-thang thê-khí, iā m̄-thang kóng hō͘ lâng thiaⁿ. 14). Chi̍t-nî saⁿ-pái lí tio̍h siú-choeh ho̍k-sāi Góa. 15). A-pit ge̍h, lí chhut Ai-ki̍p, kàu tiāⁿ-tio̍h ê kî, tio̍h siú tû-kàⁿ-choeh; chhit-ji̍t kú chia̍h bô-kàⁿ-piáⁿ, chiàu Góa só͘ hoan-hù--ê; tiâu-kìⁿ Góa ê lâng m̄-thang khang-chhiú. 16). Koh ū siu-koah ê choeh, chiū-sī lí tī chhân--nih chai-chèng, tùi tio̍h-bôa tit-tio̍h khí-thâu se̍k ê thó͘-sán. Koh ū siu-khǹg ê choeh, chiū-sī nî-bé, lín siu-khǹg tùi chhân--nih tio̍h-bôa só͘ tit-tio̍h--ê. 17). Chi̍t-nî saⁿ-pái, lí it-chhè ê ta-po͘-teng tio̍h kàu Chú Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng. 18). Chè-sū Góa ê seng-lé, i ê huih m̄-thang chham ū kàⁿ ê mi̍h lâi hiàn; iā m̄-thang chiong Góa choeh-kî seng-lé ê iû lâu kàu kè chá-khí. 19). Tōe--nih tē-it khí-thâu se̍k ê mi̍h, tio̍h sàng kàu Iâ-hô-hoa lí Siōng-tè ê chhù. Chú soaⁿ-iûⁿ-á m̄-thang ēng i ê bú ê lin. 20). Khòaⁿ ah, Góa chhe Góa ê sù-chiá tī lí ê thâu-chêng, tī lō͘--nih pó-hō͘ lí, chhōa lí kàu Góa só͘ pī-pān ê tōe. 21). Lín tī i ê bīn-chêng tio̍h kín-sīn, thiaⁿ-thàn i ê ōe, m̄-thang ûi-ke̍h i; i bô beh sià-bián lín ê kè-sit; in-ūi i hōng Góa ê miâ. 22). Lí nā si̍t-chāi thiaⁿ-thàn i ê ōe, chiàu Góa it-chhè só͘ kóng--ê khì kiâⁿ, Góa chiū chòe lí ê kiû-siû ê kiû-siû, lí ê tùi-te̍k ê tùi-te̍k. 23). Góa ê sù-chiá beh kiâⁿ tī lí ê thâu-chêng, chhōa lí kàu A-mô͘-lī, Hek, Pí-lī-sé, Ka-lâm, Hi-bī, Iâ-pò͘-su hiah ê cho̍k ê tōe; Góa beh chián-tû in. In ê siōng-tè lí m̄-thang kūi-pài, iā m̄-thang ho̍k-sāi; m̄-thang o̍h in ê só͘-chòe, tio̍h it-chīn húi-bia̍t in, phah-chhùi in tiau-khek ê thiāu. 25). Lín tio̍h ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè; I tek-khak sù-hok tī lí ê bí-niû kap lí ê chúi; koh Góa beh tû--khì lín tiong-kan ê phòa-pīⁿ. 26). Iā beh hō͘ lí ê kéng-lāi, bô ū ka-la̍uh-thai--ê, bô ū bōe siⁿ--ê; Góa beh hō͘ lí ê hè-siū móa-chiok. 27). Góa beh chòe lí ê thâu-chêng, lâi sī-ui; lí só͘ kàu ê só͘-chāi, hiah ê peh-sìⁿ, Góa beh hō͘ in sí-bô; koh beh hō͘ lí it-chhè ê tùi-te̍k oa̍t-tńg-sin tô-cháu. 28). Góa beh chhe tōa-chiah-phang tī lí ê thâu-chêng, kóaⁿ-chhut Hi-bī lâng, Ka-lâm lâng, Hek lâng, lī-khui lí. 29). Tī chi̍t-nî-lāi Góa bô beh tùi lí ê thâu-chêng it-chīn kóaⁿ in chhut, kiaⁿ-liáu thó͘-tōe pha-hng, iá-siù ke-thiⁿ chōe-chōe lâi hāi lín. 30). Góa beh chiām-chiām tùi lín ê thâu-chêng kóaⁿ in chhut, thèng-hāu lín lâng-gia̍h ke-thiⁿ chōe-chōe, lâi sêng-siū hit ê tōe chòe-gia̍p. 31). Góa beh tiāⁿ-tio̍h lí ê kéng-kài, tùi Âng-hái kàu Hui-lī-sū ê hái, koh tùi khòng-iá kàu Tōa-hô. In-ūi Góa beh chiong hit só͘-chāi khiā-khí ê peh-sìⁿ kau tī lín ê chhiú, hō͘ lí chiong in tùi lí ê bīn-chêng kóaⁿ-chhut. 32). M̄-thang kap in, í-ki̍p in ê siōng-tè, li̍p-iok. 33). M̄-thang hō͘ in khiā-khí lí ê thó͘-tōe, kiaⁿ-liáu in hō͘ lí tek-chōe Góa; lí nā ho̍k-sāi in ê siōng-tè, che beh chòe lí ê lô-bāng.

[24] Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Lí kap A-lûn, Ná-tap, A-pí-hō͘, kap Í-sek-lia̍t tiúⁿ-ló-tiong chhit-cha̍p lâng, lóng tio̍h chiūⁿ kàu Iâ-hô-hoa chia, hn̄g-hn̄g phak--lo̍h-khì pài. 2). To̍k-to̍k Mô͘-se thang chhin-kūn Iâ-hô-hoa, kî-û m̄-thang chhin-kūn; peh-sìⁿ iā m̄-thang kap i chiūⁿ-lâi. 3). Mô͘-se kàu, chiong Iâ-hô-hoa it-chhè ê ōe, it-chhè ê hoat-tō͘, kóng hō͘ peh-sìⁿ thiaⁿ; chèng peh-sìⁿ tâng-siaⁿ ìn kóng, Iâ-hô-hoa só͘ kóng ê ōe, goán beh lóng chun-thàn. 4). Mô͘-se chiong Iâ-hô-hoa ê ōe, lóng siá--khí-lâi; thàu-chá khí-lâi, tī Soaⁿ-ē khí chi̍t chō tôaⁿ, chiàu Í-sek-lia̍t cha̍p-jī chi-phài, khiā cha̍p-jī ki thiāu. 5). Koh chhe Í-sek-lia̍t-tiong ê siàu-liân lâng, khì hiàn sio-chè. Iā ēng gû chòe pêng-an-chè, hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa. 6). Mô͘-se chiong huih ê chi̍t-pòaⁿ tóe tī phûn--nih, chi̍t-pòaⁿ hiù tī tôaⁿ--nih. 7). Koh the̍h iok ê chheh, tha̍k hō͘ peh-sìⁿ thiaⁿ; in kóng, Iâ-hô-hoa só͘ kóng--ê, goán beh lóng chun-thàn lâi kiâⁿ. 8). Mô͘-se chiong huih hiù peh-sìⁿ, kóng, Khòaⁿ ah, che sī li̍p-iok ê huih, sī Iâ-hô-hoa chiàu che it-chhè ê ōe kap lín só͘ li̍p--ê. 9). Mô͘-se, A-lûn, Ná-tap, A-pí-hō͘, kap Í-sek-lia̍t tiúⁿ-ló-tiong chhit-cha̍p-lâng, lóng chiūⁿ-khì. 10). In khòaⁿ-kìⁿ Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, I ê kha-ē ū chhin-chhiūⁿ pîⁿ-pho͘ ê lâm-pó-chio̍h, chhin-chhiūⁿ thiⁿ goân-chit ê kng-liāng. 11). I bô chhut-chhiú hāi Í-sek-lia̍t chun-kùi ê lâng; in khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè, in iā chia̍h iā lim. 12). Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Lí chiūⁿ-soaⁿ chiū-kūn Góa, tiàm tī-chia, Góa beh chiong chio̍h-pi kap lu̍t-hoat, í-ki̍p kài-bēng, Góa só͘ siá--ê, siúⁿ-sù lí, thang kà-sī in. 13). Mô͘-se kap kun-sûi i ê Iok-su-a khí-lâi; Mô͘-se chiūⁿ Siōng-tè ê soaⁿ; 14). kā tiúⁿ-ló kóng, Lín tiàm chia tán goán, thèng-hāu goán tò-tńg--lâi lín chia; khòaⁿ ah, A-lûn Hō͘-jíⁿ kap lín tī-teh; lâng nā ū tāi-chì, thang lâi chhē in. 15). Mô͘-se chiūⁿ soaⁿ, soaⁿ ū hûn jia-khàm. 16). Iâ-hô-hoa ê êng-kng thêng tī Se-nái soaⁿ, hûn jia i la̍k-ji̍t kú; tē-chhit ji̍t I tùi hûn-tiong kiò Mô͘-se. 17). Iâ-hô-hoa êng-kng ê khoán-sit, chhin-chhiūⁿ hé sio tī soaⁿ-téng; Í-sek-lia̍t lâng chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ. 18). Mô͘-se ji̍p hûn-tiong chiūⁿ-soaⁿ; Mô͘-se tī soaⁿ-téng sì-cha̍p ji̍t sì-cha̍p-mî.

[25] Iâ-hô-hoa kā Mô͘-se kóng, Lí kā Í-sek-lia̍t lâng kóng, Tio̍h hiàn lé-mi̍h hō͘ Góa; kìⁿ-nā sim só͘ kam-goān--ê, lín thang kā i siu--lâi, chòe lé-mi̍h hō͘ Góa. 3). Só͘ tio̍h siu ê lé-mi̍h, chiū-sī kim, gûn, tâng, 4). lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, iù-tōe, soaⁿ-iûⁿ-mn̂g, 5). ní âng ê kang-iûⁿ-phê, hái-káu phê, 6). chō-kiap-chhâ, tiám teng ê iû, phang-phang ê phín-liāu, thang chòe ko-iû lâi boah, iā chòe phang-hiuⁿ, 7). âng-bé-ló, kap pa̍t-iūⁿ ê pó-chio̍h, thang siuⁿ í-hut-tek kap pó͘-kòa. 8). In tio̍h kā Góa khí sèng ê só͘-chāi, hō͘ Góa thang tiàm tī in tiong-kan. 9). Chiàu Góa it-chhè só͘ chí-sī lí ê, chiū-sī hōe-bō͘ ê khoán-sit, kap lāi-tiong khí-kū khoán-sit, lín tio̍h chiàu án-ni lâi chō. 10). In tio̍h ēng chō-kiap-chhâ chòe chi̍t ê kūi, tn̂g nn̄g-tiú-pòaⁿ, khoah tiú-pòaⁿ, koâiⁿ tiú-pòaⁿ. 11). Lí tio̍h ēng hó-kim pau, lāi-gōa lóng tio̍h pau; sì-ûi tio̍h khí kim-sòaⁿ. 12). Lí tio̍h kā i chù sì ê kim-khoân, an tī i ê sì-kha, chit-pêng nn̄g-khoân, hit-pêng nn̄g-khoân. 13). Tio̍h ēng chō-kiap-chhâ chòe nn̄g ki kǹg, ēng kim pau i. 14). Tio̍h chiong kǹg chhng tī kūi-piⁿ ê khoân-lāi, thang ēng lâi kng kūi; 15). chiah ê kǹg tio̍h siông-siông tī kūi ê khoân-lāi, m̄-thang thiu--chhut-lâi. 16). Tio̍h ēng Góa só͘ beh siúⁿ-sù lí ê lu̍t-hoat hē tī kūi-lāi. 17). Tio̍h ēng hó-kim chòe si-un-só͘, tn̂g nn̄g-tiú-pòaⁿ, khoah tiú-pòaⁿ. 18). Tio̍h ēng kim chòe nn̄g ê ki-lō͘-peng, ēng phah ê hoat chòe--i, tī si-un-só͘ ê siang-thâu. 19). Chit-thâu chòe chi̍t ê ki-lō͘-peng, hit-thâu chòe chi̍t ê ki-lō͘-peng; siang-thâu ê ki-lō͘-peng, kap si-un-só͘, tio̍h kui-tè, chòe saⁿ-liân. 20). Nn̄g ê ki-lō͘-peng tio̍h koâiⁿ-koâiⁿ thí-khui si̍t, ēng in ê si̍t jia si-un-só͘; in ê bīn tio̍h saⁿ-tùi; ki-lō͘-peng ê bīn tio̍h àⁿ si-un-só͘. 21). Tio̍h chiong si-un-só͘ an tī kūi-téng, koh chiong Góa só͘ beh siúⁿ-sù lí ê lu̍t-hoat hē tī kūi-lāi. 22). Góa beh tī-hia kap lí chū-hōe, koh beh tùi si-un-só͘ téng, chiū-sī tùi hoat-kūi téng, nn̄g ê ki-lō͘-peng ê tiong-kan, kap lí kóng Góa só͘ beh hoan-hù lí thoân hō͘ Í-sek-lia̍t lâng it-chhè ê sū. 23). Lí tio̍h ēng chō-kiap-chhâ chòe chi̍t tè toh, tn̂g nn̄g-tiú, khoah chi̍t-tiú, koâiⁿ tiú-pòaⁿ. 24). Tio̍h ēng hó-kim pau, sì-ûi khí kim-sòaⁿ. 25). Toh ê sì-ûi, kok chòe chi̍t pa-chiúⁿ khoah ê hoâiⁿ-niû, hoâiⁿ-niû-téng sì-ûi khí kim-sòaⁿ. 26). Lí tio̍h chòe sì ê kim-khoân, an tī i ê sì-kha ê sì-kak. 27). An khoân ê só͘-chāi tio̍h óa-kūn hoâiⁿ-niû, thang chhng-kǹg lâi kng toh. 28). Tio̍h ēng chō-kiap-chhâ chòe nn̄g ki kǹg ēng kim pau--i, thang ēng lâi kng toh. 29). Tio̍h chòe pôaⁿ, óaⁿ, poe, pân, thang lâi koàn-tiān, lóng tio̍h ēng hó-kim chòe. 30). Toh-téng siông-siông hē pâi-lia̍t ê piáⁿ tī Góa ê bīn-chêng. 31). Lí tio̍h ēng hó-kim chòe chi̍t ê teng-tâi; teng-tâi ê chō, kap tiong-thiāu, i ê poe, i ê ba̍k, i ê hoe, lóng ēng phah ê hoat, chòe kui-chō. 32). Tī i ê piⁿ-á tio̍h pun-chhut la̍k-ki; teng-tâi ê chit-pêng tio̍h ū saⁿ-ki, teng-tâi ê hit-pêng tio̍h ū saⁿ-ki. 33). Chit-pêng múi-ki u saⁿ ê poe, khoán-sit chhin-chhiūⁿ hēng-hoe, ū ba̍k ū hoe; hit-pêng múi-ki iā ū saⁿ ê poe, khoán-sit chhin-chhiūⁿ hēng-hoe, ū ba̍k ū hoe; tùi teng-tâi pun-chhut ê la̍k-ki lóng sī án-ni. 34). Teng-tâi-thiāu ū sì ê poe, khoán-sit chhin-chhiūⁿ hēng-hoe, ū i ê ba̍k kap i ê hoe. 35). Nn̄g-ki ê ē-bīn ū chi̍t ba̍k kap i saⁿ-liân, koh nn̄g-ki ê ē-bīn ū chi̍t ba̍k kap i saⁿ-liân, koh nn̄g-ki ê ē-bīn ū chi̍t-ba̍k kap i saⁿ-liân; teng-tâi só͘ chhut ê la̍k-ki lóng sī án-ni. 36). Hiah ê ba̍k kap hiah ê ki, lóng kap i liân chòe chi̍t-ê, lóng ēng hó-kim, chiàu phah ê hoat chòe. 37). Tio̍h kā i chòe chhit ê teng-chóaⁿ, tio̍h tiám hiah ê teng, hō͘ i chiò-kng tī tùi-bīn. 38). Teng-tâi ê chián kap i ê pôaⁿ, lóng tio̍h ēng hó-kim chòe--i. 39). Chòe teng-tâi kap che it-chhè ê khì-kū, ēng hó-kim chi̍t tha-liân-tek. 40). Lí tio̍h kín-sīn chòe chiah ê mi̍h-kiāⁿ, lóng tio̍h chiàu tī soaⁿ-téng chí-sī lí ê khoán-sit.

[26] Lí chòe hōe-bō͘ tio̍h ēng cha̍p-pak ê tiùⁿ; chiah ê tiùⁿ sī ēng kè-pháng ê iù-tōe, kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, iā ēng kî-khiáu ê kang chit-chiâⁿ ki-lō͘-peng, lâi chòe--ê. 2). Múi pak tiùⁿ tio̍h tn̂g jī-cha̍p poeh tiú, khoah sì-tiú; tiùⁿ lóng tio̍h chi̍t-iūⁿ ê chhùn-chhioh. 3). Chit gō͘ pak tiùⁿ tio̍h ta̍k-pak saⁿ-liân; hit gō͘ pak tiùⁿ iā tio̍h ta̍k-pak saⁿ-liân. 4). Tī chit ê saⁿ-liân ê tiùⁿ, lō͘-bé pak ê piⁿ-á, tio̍h chòe lâm-sek ê liú-phàn; tī hit ê saⁿ-liân ê tiùⁿ, lō͘-bé pak ê piⁿ-á, ia̍h tio̍h án-ni chòe. 5). Lí tī chit-niá tiùⁿ chòe gō͘-cha̍p ê liú-phàn; koh tī tē-jī niá tiùⁿ, saⁿ-liân ê píⁿ-á, iā chòe gō͘-cha̍p ê liú-phàn; liú-phàn lóng tio̍h nn̄g-ê nn̄g-ê saⁿ-tùi. 6). Koh tio̍h chòe gō͘-cha̍p ê kim-kau lâi kau, hō͘ tiùⁿ saⁿ-liân; chiū chiâⁿ-chòe chi̍t ê hōe-bō͘. 7). Lí tio̍h ēng soaⁿ-iûⁿ-mn̂g chit cha̍p-it pak ê tiùⁿ, chòe hōe-bō͘-téng ê pò͘-pîⁿ; 8). múi pak tiùⁿ tio̍h tn̂g saⁿ-cha̍p tiú, khoah sì tiú; cha̍p-it pak tiùⁿ lóng tio̍h chi̍t-iūⁿ ê chhùn-chhioh. 9). Tio̍h chiong gō͘ pak tiùⁿ liân-chòe chi̍t-pak, koh chiong la̍k pak tiùⁿ liân-chòe chi̍t-pak, hit-ê tē-la̍k pak ê chi̍t-pòaⁿ, hō͘ i sûi-lo̍h tī pò͘-pîⁿ ê thâu-chêng. 10). Tī chit-ê saⁿ-liân ê tiùⁿ, lō͘-bé pak ê piⁿ-á, tio̍h chòe gō͘-cha̍p ê liú-phàn, tī hit-ê saⁿ-liân, lō͘-bé pak ê piⁿ-á, iā chòe gō͘-cha̍p ê liú-phàn. 11). Koh tio̍h chòe gō͘-cha̍p ê tâng-kau, kau tī liú-phàn, hō͘ pò͘-pîⁿ liân chòe chi̍t-ê. 12). Pò͘-pîⁿ ê tiùⁿ só͘ chhun sûi--lo̍h-lâi, chiū-sī só͘ chhun hit-ê pòaⁿ pak tiùⁿ, tio̍h sûi tī hōe-bō͘-āu. 13). Pò͘-pîⁿ ê tiùⁿ só͘ chhun ê tn̂g, chit-pêng chi̍t tiú, hit-pêng chi̍t tiú, tio̍h sûi tī hōe-bō͘ ê siang-pêng lâi jia--i. 14). Koh tio̍h ēng ní-âng kang ê iûⁿ-phê, chòe pò͘-pîⁿ ê kòa; koh ēng hái-káu-phê chòe kòa tī téng-bīn. 15). Lí tio̍h ēng chō-kiap-chhâ chòe hōe-bō͘ khiā ê pán. 16). Khiā ê pán tn̂g cha̍p-tiú, khoah chi̍t tiú pòaⁿ. 17). Ta̍k tè pán tio̍h ū nn̄g ê sún saⁿ-pâi; hōe-bō͘ it-chhè ê pán lóng tio̍h chiàu án-ni chòe. 18). Tio̍h chòe hōe-bō͘ ê pán, lâm-pêng ê lâm--sì jī-cha̍p tè pán. 19). Tī chiah-ê jī-cha̍p tè pán ê ē-bīn, tio̍h chòe sì-cha̍p ê gûn-khū; chi̍t tè pán ê ē-bīn ū nn̄g ê khū lâi chheng i nn̄g ki sún; koh chi̍t tè pán ê ē-bīn iā ū nn̄g ê khū lâi chhēng i nn̄g ki sún. 20). Hōe-bō͘ tē-jī-bīn, chiū-sī pak-bīn, iā tio̍h chòe pán jī-cha̍p tè, kap in ê gûn-khū sì-cha̍p-ê; 21). chit ê pán ê ē-bīn ū nn̄g ê khū, hit ê pán ê ē-bīn iā ū nn̄g ê khū. 22). Hōe-bō͘ ê āu-bīn, chiū-sī sai-bīn, tio̍h chòe la̍k tè pán. 23). Hōe-bō͘ āu-bīn ê nn̄g ê kak-thâu, tio̍h chòe nn̄g tè pán. 24). Pán ê ē-tn̂g, nn̄g-ê saⁿ-tâng, ti̍t-kàu téng-bīn tē-it ê khoân, lóng-sī ka-nn̂g ê; nn̄g-tè lóng sī án-ni, beh chòe kak-thâu ê lō͘-ēng. 25). Tio̍h ū poeh ê pán, kap cha̍p-la̍k ê gûn-khū; chit ê pán ê ē-bīn ū nn̄g ê khū, hit-ê pán ê ē-bīn iā ū nn̄g ê khū. 26). Lí tio̍h ēng chō-kiap-chhâ chòe hoâiⁿ-kông; ūi-tio̍h hōe-bō͘ chit-pêng ê pán chòe gō͘-ki; 27). ūi-tio̍h hōe-bō͘ hit-pêng ê pán chòe gō͘-ki, koh ūi hōe-bō͘-āu ê sai-bīn chòe gō͘-ki. 28). Pán ê tùi-tiong hit ki hoâiⁿ-kóng, tio̍h tùi chit-thâu thàu kàu hit-thâu. 29). Pán tio̍h ēng kim pau; koh tio̍h chòe pán ê kim-khoân lâi thò-kông; kông iā tio̍h ēng kim pau. 30). Tio̍h chiàu tī soaⁿ-téng chí-sī lí ê khoán-sit khí hōe-bō͘. 31). Lí tio̍h ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-tōe, chit tiùⁿ-lî; chit ê tiùⁿ-lî ēng kî-khiàu ê kang, chit-chiâⁿ ki-lō͘-peng, lâi chòe--ê. 32). Lí tio̍h ēng chō-kiap-chhâ chòe sì ki thiāu, ēng kim pau i, lâi tiàu tiùⁿ-lî; thiāu ê kau tio̍h kim--ê; thiāu tī sì ê gûn-khu téng. 33). Lí tiàu tiùⁿ-lî tio̍h tī kau ê ē-tóe ê só͘-chāi, chiong hoat-kūi kng-ji̍p tiùⁿ-lî-lāi, chit ê tiùⁿ-lî sī kā lín keh-khui sèng-só͘ kap chì-sèng-só͘. 34). Koh tio̍h chiong si-un-só͘ an tī chì-sèng-só͘ lāi ê hoat-kūi-téng. 35). Lí tio̍h ēng toh hē tī tiùⁿ-lî-gōa; iā ēng teng-tâi hē tī hōe-bō͘ ê lâm--sì, kap toh saⁿ-tùi; hit ê toh tio̍h hē tī pak--sì. 36). Lí tio̍h ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-tōe, ēng siù-hoe ê kang, chòe pò͘-pîⁿ mn̂g ê mn̂g-lî. 37). Tio̍h ēng chō-kiap-chhâ kā mn̂g-lî chòe gō͘ ki thiāu, ēng kim pau--i, thiāu ê kau tio̍h kim--ê. Koh tio̍h kā thiāu chù gō͘ ê tâng-khū.

[27] Lí tio̍h ēng chō-kiap-chhâ chòe tôaⁿ, tn̂g gō͘ tiú khoah gō͘ tiú; chit ê tôaⁿ sī sù-hong--ê, koâiⁿ saⁿ tiú. 2). Tio̍h tī tôaⁿ ê sì-kak-thâu chòe sì ki kak, kap tôaⁿ saⁿ-liân chòe chi̍t-ê, ēng tâng pau i. 3). Tio̍h chòe phûn, lâi siu i ê hu, koh chòe i ê thuh-á, i ê pôaⁿ, i ê chhe, i ê hé-tiáⁿ, i it-chhè ê khì-kū, lóng ēng tâng chòe. 4). Tio̍h ēng tâng kā i chòe chi̍t ê bāng, tī bāng ê sì-kak chòe sì ê tâng khoân. 5). Ēng bāng hē tī tôaⁿ sì-bīn ūi-io-pán ê ē-bīn, hō͘ bāng thàu kàu tôaⁿ ê pòaⁿ-io. 6). tio̍h ēng chō-kiap-chhâ kā tôaⁿ chòe kǹg, ēng tâng pau i. 7). Hiah ê kǹg tio̍h chhng tī khoân-lāi, kǹg tio̍h tī tôaⁿ ê siang-pêng, lâi kng--i. 8). Tio̍h ēng pán chòe tôaⁿ, tiong-ng khang-khak; lóng tio̍h chiàu soaⁿ-téng chí-sī lí ê khoán-sit lâi chòe. 9). Lí tio̍h chòe hōe-bō͘ ê tiûⁿ; tiûⁿ ê lâm-bīn ê lâm--sì, tio̍h ēng kè-pháng ê iù-tōe chòe ûi tī chi̍t-pêng, tn̂g chi̍t-pah tiú. 10). I ê thiāu jī-cha̍p ki, tâng-khū jī-cha̍p ê; thiāu ê kau kap hoâiⁿ-koaiⁿ, lóng tio̍h ēng gûn chòe i. 11). Pak-bīn iā tio̍h ū ûi, tn̂g chi̍t-pah tiú; i ê thiāu jī-cha̍p ki, tâng-khū jī-cha̍p-ê; thiāu ê kau kap hoâiⁿ-koaiⁿ, lóng tio̍h ēng gûn chòe. 12). Tiûⁿ ê sai-bīn tio̍h ū ûi, khoah gō͘-cha̍p tiú; ûi ê thiāu cha̍p-ki, khū cha̍p-ê. 13). Tiûⁿ ê tang-bīn ê tang--sì khoah gō͘-cha̍p tiú. 14). Mn̂g chit-pêng ê ûi tio̍h cha̍p-gō͘ tiú, ûi ê thiāu saⁿ-ki, khū saⁿ-ê. 15). Mn̂g hit-pêng ê ûi iā tio̍h cha̍p-gō͘ tiú; ûi ê thiāu saⁿ-ki, khū saⁿ-ê. 16). Tiûⁿ ê mn̂g tio̍h ū mn̂g-lî, khoah jī-cha̍p tiú, tio̍h ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-tōe, ēng siù-hoe ê kang chòe; thiāu sì-ki, khū sì-ê. 17). Tiûⁿ sì-ûi it-chhè ê thiāu, lóng tio̍h ū gûn ê hoâiⁿ-koaiⁿ, gûn ê kau, tâng ê khū. 18). Tiûⁿ ê tn̂g chi̍t-pah tiú, khoah ta̍k-bīn gō͘-cha̍p tiú, koâiⁿ gō͘ tiú; ûi tio̍h ēng kè-pháng ê iù-tōe chòe; i ê khū lóng ēng tâng chòe. 19). Hōe-bō͘ só͘ ēng ta̍k-hāng ê khì-kū, kap só͘ tèng ê teng, í-ki̍p tiûⁿ-lāi só͘ tèng ê teng, lóng tio̍h ēng tâng chòe. 20). Lí tio̍h hoan-hù Í-sek-lia̍t lâng, chiong hit-ê ūi-tio̍h beh chiò-kng só͘ khoeh chheng ê kaⁿ-ná-iû, the̍h--lâi hō͘ lí, hō͘ teng siông-siông tiám-teh. 21). Tī hōe-bō͘-tiong hoat-kūi-chêng ê tiùⁿ-lî gōa, A-lûn kap i ê kiáⁿ, tùi ê-hng kàu thiⁿ-kng tio̍h tī Iâ-hô-hoa bīn-chêng liāu-lí--i; sī chòe Í-sek-lia̍t lâng tāi-tāi éng-oán ê lē.

[28] Lí tio̍h tùi Í-sek-lia̍t lâng ê tiong-kan, hō͘ lí ê hiaⁿ A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ, lâi lí chia, thang chòe chè-si, ho̍k-sāi Góa, chiū-sī A-lûn, kap A-lûn ê kiáⁿ Ná-tap, A-pí-hō͘, Í-lī-a-sat, Í-tha-má. 2). Lí tio̍h kā lí ê hiaⁿ A-lûn chòe sèng ê saⁿ, hō͘ i êng-kng koh súi. 3). Koh tio̍h hoan-hù it-chhè sim ū tì-hūi--ê, chiū-sī Góa ēng tì-hūi ê sîn só͘ chhiong-móa ê lâng, kā A-lûn chòe saⁿ, hun-piat i chòe-sèng, thang chòe chè-si ho̍k-sāi Góa. 4). In só͘ tio̍h chòe ê saⁿ, chiū-sī pó͘-kòa, í-hut-tek, gōa-phàu, ū-hoe ê lāi-saⁿ, bō, io-tòa. In tio̍h kā lí ê hiaⁿ A-lûn kap i ê kiáⁿ chòe sèng ê saⁿ, hō͘ i chòe chè-si lâi ho̍k-sāi Góa. 5). In tio̍h ēng kim, kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap iù-tōe chòe--i. 6). In tio̍h ēng kim, kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-tōe, ēng kî-khiáu ê kang chòe í-hut-tek. 7). Tio̍h ū phi-kian nn̄g tè, liân tī siang-pêng, hō͘ i saⁿ-liân. 8). Í-hut-tek téng-bīn kî-khiáu ê kang só͘ chit ê tòa, tio̍h kap i tâng chi̍t-iūⁿ ê chòe-hoat; hō͘ i saⁿ-liân chòe chi̍t-ê; ēng kim, kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, í-ki̍p kè-pháng ê iù-tōe chòe--ê. 9). Tio̍h the̍h nn̄g tè âng-bé-ló, tī téng-bīn khek Í-sek-lia̍t chiah ê kiáⁿ ê miâ; 10). La̍k ê miâ tī chit-tè pó-chio̍h, kî-û la̍k ê miâ tī hit-tè pó-chio̍h, lóng chiàu in chhut-sì ê chhù-sū. 11). Tio̍h ēng khek pó-chio̍h ê chhiú-kang, chhin-chhiūⁿ khek-ìn, chiàu Í-sek-lia̍t chiah ê kiáⁿ ê miâ, khek chí nn̄g-tè pó-chio̍h, ji̍p tī kim-chô--nih. 12). Tio̍h chiong chí nn̄g-tè pó-chio̍h, an tī í-hut-tek ê phi-kian-téng, ūi Í-sek-lia̍t lâng chòe kì-liām-chio̍h. A-lûn tio̍h tī nn̄g ê keng-thâu pē in ê miâ, tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, chòe kì-liām. 13). Tio̍h ēng kim chòe nn̄g tè chô. 14). Koh ēng hó-kim, chhin-chhiūⁿ phah soh-á, lâi chòe nn̄g tiâu liān-á, chiong chiah-ê phah-chiâⁿ ê liān-á, an tī hiah ê chô--nih. 15). Lí tio̍h ēng kî-khiáu ê kang, chòe chi̍t-ê phòaⁿ-toàn ê pó͘-kòa; tio̍h kap í-hut-tek tâng chi̍t-iūⁿ ê chòe-hoat; ēng kim, kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu í-ki̍p kè-pháng ê iù-tōe chòe--i. 16). Pó͘-kòa tio̍h sù-hong, áu siang-têng; tn̂g chi̍t-lia̍h, khoah chi̍t-lia̍h. 17). Lí tio̍h ji̍p chiah ê pó-chio̍h tī i ê téng-bīn, ū pó-chio̍h sì-chōa; chi̍t-chōa sī âng-pó-chio̍h, n̂g-ge̍k, chhiah-ge̍k, che sī tē-it-chōa. 18). Tē-jī-chōa sī le̍k-pó-chio̍h, lâm-ge̍k, kim-kong-chio̍h. 19). Tē-saⁿ-chōa sī chí-sek ê bé-ló, pe̍h-bé-ló, chí-sek chúi-chiⁿ. 20). Tē-sì-chōa sī chhiⁿ-ge̍k, âng-bé-ló, phek-ge̍k; che lóng tio̍h ji̍p tī kim-chô-lāi. 21). Chiah ê pó-chio̍h chiàu Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ ê miâ, kiōng cha̍p-jī tè, chhin-chhiūⁿ khek-ìn, múi-tè khek chi̍t ê miâ, ūi-tio̍h cha̍p-jī chi-phài lâi chòe--i. 22). Tio̍h ēng hó-kim phah liān-á, chhin-chhiūⁿ soh-á, an tī pó͘-kòa. 23). Tī pó͘-kòa tio̍h chòe nn̄g ê kim-khoân, chiong chí nn̄g ê khoân an tī pó͘-kòa ê siang-thâu. 24). Tio̍h chiong só͘ phah hit nn̄g tiâu kim liān-á, liân tī pó͘-kòa siang-thâu nn̄g ê khoân. 25). Ēng só͘ phah nn̄g tiâu liān-á ê siang-thâu, liân tī nn̄g ê chô, an tī í-hut-tek phi-kian ê thâu-chêng. 26). Lí tio̍h chòe nn̄g ê kim-khoân, hē tī pó͘-kòa siang-thâu ê kîⁿ, kūn í-hut-tek ǹg-lāi hit-pêng. 27). Koh tio̍h chòe nn̄g ê kim-khoân, an tī í-hut-tek phi-kian ē-bīn ê thâu-chêng, óa-kūn saⁿ-liân ê só͘-chāi, tī í-hut-tek kî-khiáu ê kang só͘ chit ê tòa ê téng-bīn. 28). In tio̍h ēng lâm-sek ê iù-tòa, chiong pó͘-kòa ê khoân kap í-hut-tek ê khoân pa̍k saⁿ-liân, hō͘ i liâm tī í-hut-tek kî-khiáu ê kang só͘ chit ê tòa, hō͘ pó͘-kòa kap í-hut-tek bô lī-phāng. 29). A-lûn ji̍p sèng-só͘ ê sî, tio̍h chiong phòaⁿ-toàn ê pó͘-kòa só͘ khek Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ ê miâ tòa tī i ê heng-chêng, tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, siông-siông chòe kì-liām. 30). Lí tio̍h chiong O͘-lêng kap Thó͘-bêng, hē tī phòaⁿ-toàn ê pó͘-kòa-lāi; A-lûn kàu Iâ-hô-hoa bīn-chêng ê sî, hiah-ê tio̍h tī i ê heng-chêng. A-lûn tio̍h tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng siông-siông chiong Í-sek-lia̍t ê phòaⁿ-toàn kòa tī heng-chêng. 31). Lí tio̍h chòe í-hut-tek lāi-bīn ê gōa-phàu, kui-niá sī lâm-sek--ê. 32). Phàu téng-bīn ê tùi-tiong, tio̍h ūi-tio̍h thâu-khak lâu chi̍t ê niá-khang; khang ê chiu-ûi chit niá-iān, chhin-chhiūⁿ chiàn-kah ê niá-khang, bián-tit phòa li̍h. 33). Phàu chiu-ûi ê ē-kha-pô͘, tio̍h ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, chòe sia̍h-liû; tī phàu chiū-ûi, sia̍h-liû ê tiong-kan, tio̍h ū kim hâm-lêng. 34). Chi̍t-lia̍p kim hâm-lêng, chi̍t-lia̍p sia̍h-liû, tī phàu chiu-ûi ê ē-kha-pô͘. 35). A-lûn ho̍k-sāi ê sî, tio̍h chhēng--i; i ji̍p sèng-só͘ kàu Iâ-hô-hoa bīn-chêng, í-ki̍p chhut-lâi ê sî, ū siaⁿ thang thiaⁿ-kìⁿ, hō͘ i bián sí. 35). Tio̍h ēng hó-kim chòe chi̍t ê pâi, chiàu khek-ìn ê hoat-tō͘, khek tī i ê téng-bīn kóng, CHÒE-SÈNG KUI IÂ-HÔ-HOA. 37). Tio̍h ēng chi̍t-tiâu lâm-sek ê iù-tòa, chiong i pa̍k tī bō-téng, chiū-sī tī bō ê thâu-chêng. 38). Chit ê pâi tio̍h tī A-lûn ê thâu-hia̍h, hō͘ A-lûn tam-tng sèng-mi̍h ê chōe, chiū-sī Í-sek-lia̍t lâng, tī it-chhè sèng ê lé-mi̍h, só͘ hun-piat chòe-sèng--ê; chit ê pâi tio̍h siông-siông tī i ê thâu-hia̍h, hō͘ in tī Iâ-hô-hoa bīn-chêng tit-tio̍h chiap-la̍p. 39). Tio̍h ēng iù-tōe chit ū-chōa ê lāi-saⁿ; tio̍h ēng iù-tōe-pò͘ chòe-bō; koh ēng siù-hoe ê kang, chòe io-tòa. 40). Lí tio̍h kā A-lûn chiah ê kiáⁿ chòe lāi-saⁿ, chòe io-tòa, chòe pau thâu-khak ê kun, hō͘ in êng-kng koh súi. 41). Tio̍h chiong chiah-ê kā lí ê hiaⁿ A-lûn kap i ê kiáⁿ chhēng, koh ēng iû boah--in, kiâⁿ siat-li̍p ê lé, hun-piat in chòe-sèng, hō͘ in chòe chè-si lâi ho̍k-sāi Góa. 42). Tio̍h kā in chòe iù-tōe-pò͘ ê khò͘, jia in ê ē-thé; khò͘ tio̍h tùi io kàu tōa-thúi; 43). A-lûn kap i ê kiáⁿ ji̍p hōe-bō͘, á-sī chiū-kūn tôaⁿ, beh tī sèng-só͘ ho̍k-sāi ê sî, tio̍h chhēng--i; bián-tit in tam-tng chōe lâi sí; che sī beh kā A-lûn kap i ê hō͘-è chòe éng-oán ê lē.

[29] Lí hun-piat in chòe-sèng, chòe chè-si ho̍k-sāi Góa, tio̍h án-ni kiâⁿ; chhú chi̍t-chiah kang ê gû-á, nn̄g-chiah bô hâ-chhû kang ê mî-iûⁿ, koh bô-kàⁿ-piáⁿ, kap kiáu-iû ê bô-kàⁿ-piáⁿ, kap boah-iû bô-kàⁿ ê po̍h-piáⁿ, lóng tio̍h ēng hó ê mī-hún chòe--ê. 3). Chiah ê piáⁿ tio̍h hē tī chi̍t kha kheng, tóe tī kheng--nih tòa--lâi, koh khan hit chiah kang ê gû kap nn̄g chiah kang ê mî-iûⁿ lâi. 4). Tio̍h hō͘ A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ kàu hōe-bō͘ ê mn̂g-kháu ēng chúi sóe in. 5). Tio̍h the̍h hiah ê i-ho̍k lâi, chiong lāi-saⁿ kap í-hut-tek lāi-bīn ê gōa-phàu, kap í-hut-tek, liân pó͘-kòa, kā A-lûn chhēng; iā ēng kî-kha ê kang só͘ chit í-hut-tek ê tòa kā i hâ; 6). ēng bō tì tī i ê thâu-khak, chiong sèng ê bián-liû tha̍h tī bō ê téng-bīn. 7). Tio̍h ēng boah ê iû tò tī i ê thâu-khak lâi boah i. 8). Tio̍h hō͘ i ê kiáⁿ lâi, kā in chhēng lāi-saⁿ. 9). Koh ēng tòa hâ A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ, kā in pau thâu-khak ê kun; in chiàu éng-oán ê lē tit-tio̍h chè-si ê chit; koh tio̍h kā A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ kiâⁿ siat-li̍p ê lé. 10). Lí tio̍h khan hit chiah kang ê gû kàu hōe-bō͘-chêng; A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ tio̍h hōaⁿ-chhiú tī gû ê thâu-khak-téng. 11). Lí tio̍h tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, tī hōe-bō͘ ê mn̂g-kháu, thâi hit chiah gû; 12). chhú i ê huih tām-po̍h, ēng chńg-thâu-á boah tī tôaⁿ ê sì-kak; chiong huih lóng piàⁿ tī tôaⁿ-kha--nih. 13). Tio̍h chiong it-chhè ngó͘-chōng ê iû, kap koaⁿ-téng ê bāng-se, kap nn̄g lia̍p io-chí, í-ki̍p io-chí ê iû, lóng sio tī tôaⁿ-téng. 14). To̍k-to̍k gû ê bah, kap i ê phê, i ê pùn, lóng tio̍h ēng hé sio tī iâⁿ-gōa; sī chòe sio̍k-chōe-chè. 15). Lí tio̍h khan chi̍t chiah kang ê mî-iûⁿ lâi; A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ tio̍h hōaⁿ-chhiú tī hit chiah iûⁿ ê thâu-khak-téng. 16). Tio̍h thâi hit chiah iûⁿ, chiong i ê huih hiù tī tôaⁿ ê sì-ûi. 17). Tio̍h chiong iûⁿ chhiat chi̍t-tè chi̍t-tè, sóe ngó͘-chōng kap thúi, lok tī chhiat kui tè ê bah kap thâu ê téng-bīn. 18). Tio̍h chiong kui chiah iûⁿ sio tī tôaⁿ-téng, sī hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa ê sio-chè; sī phang-phang--ê, ēng hé sio hō͘ Iâ-hô-hoa ê chè. 19). Lí tio̍h chiong tē-jī chiah kang ê mî-iûⁿ khan--lâi; A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ tio̍h hōaⁿ-chhiú tī iûⁿ ê thâu-khak-téng. 20). Lí tio̍h thâi hit chiah iûⁿ, chhú i ê huih tām-po̍h, boah tī A-lûn chiàⁿ-pêng ê hī-á-sûi, kap i chiah ê kiáⁿ, chiàⁿ-pêng ê hī-á-sûi, koh boah tī in chiàⁿ-chhiú ê tōa-pō͘-bú, kap chiàⁿ-kha ê tōa-pō͘-bú; koh chiong huih hiù tī tôaⁿ ê sì-ûi. 21). Lí tio̍h chhú tôaⁿ-téng ê huih tām-po̍h kap boah ê iû, hiù tī A-lûn kap i ê saⁿ, koh hiù tī i ê kiáⁿ kap i ê kiáⁿ ê saⁿ; i kap i ê saⁿ, i ê kiáⁿ kap i ê kiáⁿ ê saⁿ, lóng hun-piat chòe sèng. 22). Koh tio̍h chhú hit chiah iûⁿ ê iû, kap i ê pûi ê bé, kap khàm ngó͘-chōng ê iû, kap koaⁿ-téng ê bāng-se, nn̄g lia̍p io-chí, í-ki̍p io-chí ê iû, kap chiàⁿ-pêng ê thúi (che sī chiâⁿ siat-li̍p ê lé ê iûⁿ); 23). koh tùi hit-khia hē tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng tóe bô-kàⁿ-piáⁿ ê kheng-á-lāi, the̍h chi̍t tè piáⁿ, chi̍t tè kiáu-iû ê piáⁿ, chi̍t-tè po̍h-piáⁿ; 24). lóng hē tī A-lûn ê chhiú kap i ê kiáⁿ ê chhiú, iô tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, chòe iô-chè. 25). Lí tio̍h tùi in ê chhiú chih--lâi, sio tī tôaⁿ-téng sio-chè ê téng-bīn, chòe phang-phang tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng; sī ēng hé sio hō͘ Iâ-hô-hoa ê chè. 26). A-lûn siū siat-li̍p ê lé só͘ hiàn kang ê iûⁿ, lí tio̍h chhú i ê heng, iô tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, chòe iô-chè; che sī lí ê hūn-gia̍h. 27). Kiâⁿ siat-li̍p ê lé só͘ hiàn kang ê iûⁿ, hit ê iô-chè ê heng kap kú-chè ê thúi, chiū-sī só͘ iô--ê, só͘ kú-khí--ê, lí tio̍h hun-piat i chòe-sèng, chiū-sī sio̍k tī A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ--ê. 28). Che tio̍h chòe A-lûn kap i ê kiáⁿ-sun tùi Í-sek-lia̍t lâng só͘ tit-tio̍h éng-oán ê hūn-gia̍h; in-ūi sī kú-chè; tio̍h tùi Í-se-lia̍t lâng pêng-an-chè ê tiong-kan chòe kú-chè; chiū-sī in hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa ê kú-chè. 29). A-lûn ê sèng-saⁿ tio̍h lâu hō͘ i āu-tāi ê kiáⁿ-sun, thang chhēng i lâi siū boah-iû, iā chhēng i lâi siū siat-li̍p. 30). I ê kiáⁿ hit ê sòa-chiap i tng chè-si ê, ta̍k-pái ji̍p hōe-bō͘, tī sèng-só͘ ho̍k-sāi ê sî, tio̍h chhēng chhit-ji̍t kú. 31). Kiâⁿ siat-li̍p ê lé só͘ hiàn kang ê iûⁿ ê bah, lí tio̍h tī sèng ê só͘-chāi chú i. 32). A-lûn kap i ê kiáⁿ tio̍h tī hōe-bō͘ ê mn̂g-kháu chia̍h chit chiah iûⁿ ê bah kap kheng-á-lāi ê piáⁿ. 33). In tio̍h chia̍h só͘ ēng lâi sio̍k-chōe ê mi̍h, hō͘ in tam-tng chit, iā hun-piat in chòe-sèng; to̍k-to̍k gōa-lâng m̄-thang chia̍h, in-ūi che sī sèng-mi̍h. 34). Hit ê kiâⁿ siat-li̍p ê lé só͘ hiàn ê bah á-sī piáⁿ, nā ū lâu kàu keh chá-khí--ê, lí tio̍h chiong só͘ lâu--ê ēng hé sio i; m̄-thang chia̍h i, in-ūi sī sèng ê mi̍h. 35). Lí tio̍h chiàu Góa it-chhè só͘ hoan-hù-ê kiâⁿ tī A-lûn kap i ê kiáⁿ; kiâⁿ siat-li̍p ê lé tio̍h chhit-ji̍t kú. 36). Ta̍k-ji̍t tio̍h hiàn kang ê gû chi̍t-chiah chòe sio̍k-chōe-chè; lí ūi tôaⁿ sio̍k-chōe ê sî chiū hō͘ i chheng-khì; iā tio̍h kā i boah-iû, hun-piat i chòe-sèng. 37). Lí tio̍h ūi tôaⁿ sio̍k-chōe chhit-ji̍t kú, hō͘ i chiâⁿ-sèng; tôaⁿ chiū chiâⁿ chòe chì-sèng; kìⁿ-nā bong--tio̍h i--ê lóng hun-piat chòe-sèng. 38). Lí só͘ tio̍h hiàn tī tôaⁿ--nih-ê sī chiah-ê; chiū-sī bē móa-nî ê iûⁿ-á nn̄g-chiah, ta̍k-ji̍t tio̍h hiàn; 39). chá-khí-sî tio̍h hiàn chi̍t-chiah; hông-hun ê sî tio̍h hiàn hit-chiah. 40). Lí tio̍h ēng iù ê mī-hún chi̍t i-hoat cha̍p-hūn ê chi̍t, ēng khoeh-hó ê iû chi̍t-him sì-hūn ê chi̍t tiau-hô--ê, kap chi̍t chiah iûⁿ-á saⁿ-tâng hiàn; koh ēng chiú chi̍t-him sì-hūn ê chi̍t chòe koàn-tiān. 41). Iáu hit chiah ê iûⁿ-á tio̍h tī hông-hun ê sî lâi hiàn, tio̍h chiàu chá-khí-sî ê sò͘-chè kap koàn-tiān ê lé liāu-lí i, chòe phang-phang, ēng hé sio lâi hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa ê chè. 42). Che beh tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, tī hōe-bō͘ ê mn̂g-kháu, chòe lín ta̍k sè-tāi siông-siông hiàn ê sio-chè; Góa beh tī-hia kap lín siong-hōe, kap lí kóng-ōe. 43). Góa beh tī-hia kap Í-sek-lia̍t lâng siong-hōe, hōe-bō͘ chiū beh in-ūi Góa ê êng-kng chiâⁿ-chòe sèng. 44). Góa beh hō͘ hōe-bō͘ kap tôaⁿ chòe-sèng; iā beh hō͘ A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ chòe-sèng, chòe chè-si lâi ho̍k-sāi Góa. 45). Góa beh tiàm tī Í-sek-lia̍t lâng ê tiong-kan, chòe in ê Siōng-tè. 46). In beh chai Góa sī Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè, sī chhōa in chhut Ai-ki̍p tōe; thang hō͘ Góa tiàm tī in tiong-kan; Góa sī Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè.

[30] Lí tio̍h chòe chi̍t chō tôaⁿ, thang sio hiuⁿ; ēng chō-kiap-chhâ chòe i; 2). tn̂g chi̍t tiú, khoah chi̍t tiú, khoán-sit sù-hong-ê; koâiⁿ nn̄g tiú; i hiah ê kak tio̍h kap tôaⁿ liân chòe chi̍t-tè. 3). Tôaⁿ kap i ê téng-bīn, kap i ê sì-ûi, kap i hiah ê kak, lóng ēng hó-kim pau--i; iā tio̍h tī i ê sì-ûi khí kim-sòaⁿ. 4). Lí tio̍h chòe nn̄g ê kim-khoân an tī khí-sòaⁿ ê ē-bīn, tio̍h chòe tī tôaⁿ ê siang-pêng, nn̄g ki hoâiⁿ-koaiⁿ ê téng-bīn, chiah ê khoân tio̍h chòe chhng-kǹg ê lō͘-ēng, thang kng tôaⁿ. 5). Tio̍h ēng chō-kiap-chhâ chòe kǹg, ēng kim pau in. 6). Lí tio̍h ēng tôaⁿ hē tī óa-kūn hoat-kūi ê tiùⁿ-lî-chêng, tī hoat-kūi téng sī-un-só͘ ê thâu-chêng, chiū-sī Góa beh kap lí siong-hōe ê só͘-chāi. 7). A-lûn tī tôaⁿ-téng tio̍h sio phang-liāu só͘ chòe ê hiuⁿ; ta̍k chá-khí i chéng-tùn teng ê sî tio̍h sio i. 8). Kàu hông-hun A-lûn tiám-teng ê sî, iā tio̍h sio i; sī chòe lín ta̍k sè-tāi siông-siông sio ê hiuⁿ tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng. 9). Tī chit ê tôaⁿ-téng m̄-thang hiàn pa̍t-hō ê hiuⁿ; iā m̄-thang hiàn sio-chè kap sò͘-chè; iā m̄-thang koàn-tiān tī i ê téng-bīn. 10). A-lûn tio̍h chi̍t-nî chi̍t-pái tī tôaⁿ-téng ê kak sio̍k-chōe; i chi̍t-nî chi̍t-pái tio̍h ēng sio̍k-chōe-chè ê huih tī tôaⁿ-téng sio̍k-chōe; ta̍k sè-tāi tio̍h án-ni; chit ê tôaⁿ tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chòe chì-sèng. 11). Iâ-hô-hoa hoan-hù Mô͘-se kóng, 12). Lí sǹg Í-sek-lia̍t lâng ê lâng-gia̍h, chiàu in tiong-kan só͘ chiūⁿ-sǹg--ê, lí sǹg in ê sî, in ta̍k-lâng tio̍h ūi-tio̍h ka-kī ê sìⁿ-miā ēng sio̍k-hôe ê kè-chîⁿ hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa; bián-tit lí sǹg in ê sî, tī in tiong-kan ū chai-ē. 13). Kìⁿ-nā kè--khì, kui tī hiah ê chiūⁿ-sǹg--ê, ta̍k-lâng tio̍h chiàu sèng-só͘ ê phêng the̍h-chhut pòaⁿ sià-khek-le̍k ê gûn; chí pòaⁿ sià-khek-le̍k sī hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa ê; chi̍t sià-khek-le̍k sī jī-cha̍p ê kùi-la̍h. 14). Kìⁿ-nā kè--khì kui tī hiah ê chiūⁿ-sǹg--ê, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ ê, tio̍h chiong chit-ê hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa. 15). Ūi-tio̍h sio̍k-hôe lín ê sìⁿ-miā chiong chit-ê hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa ê sî, hó-gia̍h lâng m̄-thang chhut khah-chōe, sòng-hiong lâng iā m̄-thang chhut khah-chió; ta̍k-lâng chún-chún chhut pòaⁿ sià-khek-le̍k. 16). Lí tio̍h tùi Í-sek-lia̍t lâng siu chit ê sio̍k-hôe ê gûn, chòe hōe-bō͘ ê lō͘-ēng; thang tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, ūi Í-sek-lia̍t lâng chòe kì-liām, lâi sio̍k-hôe lín ê sìⁿ-miā. 17). Iâ-hô-hoa hoan-hù Mô͘-se kóng, 18). Lí tio̍h ēng tâng chòe sóe-tn̄g ê phûn, i ê chō iā tio̍h ēng tâng chòe, thang ēng i sóe-tn̄g; tio̍h hē i tī hōe-bō͘ kap tôaⁿ ê tiong-kan; lāi-bīn tio̍h tóe chúi. 19). A-lûn kap i ê kiáⁿ beh tī-hia sóe in ê chhiú, in ê kha. 20). In ji̍p hōe-bō͘, á-sī chiū-kūn tôaⁿ-chêng ho̍k-sāi, ēng hé sio-chè ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa ê sî, tio̍h ēng chúi sóe, bián-tit sí-bô. 21). In tio̍h án-ni sóe-chhiú sóe-kha, bián-tit sí-bô; che sī chòe in tiāⁿ-tio̍h ê lē, chiū-sī chòe i kap i ê hō͘-è ta̍k sè-tāi éng-oán ê lē. 22). Iâ-hô-hoa koh hoan-hù Mô͘-se kóng, 23). Lí tio̍h chhú siōng-phín ê hiuⁿ-liāu, chiū-sī choan ê bu̍t-io̍h, gō͘-pah sià-khek-le̍k, phang ê jio̍k-kùi chi̍t-pòaⁿ, chiū-sī nn̄g-pah gō͘-cha̍p, phang ê chhiong-pô͘ nn̄g-pah gō͘-cha̍p, 24). tîm-hiuⁿ gō͘-pah, lóng chiàu sèng-só͘ ê phêng, kap kaⁿ-ná-iû chi̍t-him. 25). Lí tio̍h ēng i chòe thang boah ê sèng-iû, chiū-sī chiàu chòe phang-bī ê hoat tiau-hô i; sī beh chòe thang boah ê sèng-iû. 26). Tio̍h ēng chit ê iû boah hōe-bō͘ kap hoat-kūi, 27). toh kap toh-téng it-chhè ê khì-kū, teng-tâi kap teng-tâi ê khì-kū, í-ki̍p hiuⁿ-tôaⁿ, 28). sio-chè ê tôaⁿ kap i it-chhè ê khì-kū, sóe-tn̄g ê phûn kap i ê chō. 29). Lí tio̍h hō͘ in chòe-sèng, hō͘ in chiâⁿ-chòe chì-sèng; kìⁿ-nā bong--tio̍h i-ê lóng hun-piat chòe-sèng. 30). Lí tio̍h ēng iû boah A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ, hō͘ in chòe-sèng, thang chòe chè-si lâi ho̍k-sāi Góa. 31). Lí tio̍h kā Í-sek-lia̍t lâng kóng, Chit ê iû beh chòe Góa ê sèng-iû, chòe boah ê lō͘-ēng, kàu lín ta̍k sè-tāi. 32). M̄-thang tò tī lâng ê seng-khu, iā m̄-thang chiàu chit-ê tiau-hô ê hoat chòe kap chi̍t-ê saⁿ chhin-chhiūⁿ ê; chit ê iû sī sèng, lín iā tio̍h lia̍h i chòe-sèng. 33). Kìⁿ-nā tiau-hô kap chit-ê saⁿ chhin-chhiūⁿ, á-sī ēng i boah tī gōa-lâng ê seng-khu ê, beh tùi i ê peh-sìⁿ ê tiong-kan siū chián-tû. 34). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí tio̍h chhú phang ê hiuⁿ-liāu, chiū-sī ná-ta̍t, tí-hê-le̍k, hek-pī-ná; chiah ê phang-phang ê hiuⁿ-liāu, kap chheng ê jú-hiuⁿ, ta̍k-iūⁿ chhìn pîⁿ-tāng; lí tio̍h ēng chiah-ê chòe hiuⁿ, chiàu chòe phang-bī ê hoat lâi chòe phang-liāu, ēng iâm tiau-hô, hō͘ i chheng-khì koh sèng; chit ê hiuⁿ lí tio̍h the̍h tām-po̍h, cheng hō͘ i chin iù, hē tī hōe-bō͘-lāi hoat-kūi chêng; Góa beh tī-hia kap lí siong-hōe; lín tio̍h lia̍h i chòe chì-sèng. 37). Lín só͘ chòe ê hiuⁿ m̄-thang chiàu chit ê tiau-hô ê hoat, ūi-tio̍h ka-kī lâi chòe; lín tio̍h lia̍h i chòe-sèng, kui tī Iâ-hô-hoa. 38). Kìⁿ-nā chòe chhin-chhiūⁿ chit-khoán ê hiuⁿ, ài beh phīⁿ-phang ê, beh tùi i ê peh-sìⁿ-tiong siū chián-tû.

[31] Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Khòaⁿ ah, Iû-tāi chi-phài, Hō͘-jíⁿ ê sun, O͘-lī ê kiáⁿ, Pí-sat-lia̍t, Góa í-keng chí-miâ lâi tiàu i; 3). Góa ēng Siōng-tè ê sîn chhiong-móa i, hō͘ i ū tì-hūi, ū chhang-miâ, ū chai-bat, ōe chòe ta̍k-iūⁿ ê kang; 4). ōe siūⁿ-chhut kî-khiáu ê kang, lâi chòe kim, gûn, tâng, hiah ê mi̍h; 5). iā ōe khek pó-chio̍h lâi ji̍p i; iā ōe khek chhâ, ōe chòe ta̍k-iūⁿ kî-khiáu ê kang. 6). Góa iā phài Tàn ê chi-phài, A-hi-sat-boat ê kiáⁿ, A-hô-lī-a-pek, kap i saⁿ-kap chòe; kìⁿ-nā sim-lāi ū tì-hūi ê, Góa koh siúⁿ-sù tì-hūi tī in ê sim, hō͘ in ōe chòe Góa it-chhè só͘ hoan-hù lí ê; 7). chiū-sī hōe-bō͘, hoat-kūi, kap hí téng-bīn ê si-un-só͘, í-ki̍p pò͘-pîⁿ it-chhè ê khì-kū, toh kap toh-téng ê khì-kū, hó-kim ê teng-tâi kap i it-chhè ê khí-kū, 9). í-ki̍p hiuⁿ-tôaⁿ, sio-chè ê tôaⁿ kap i it-chhè ê khì-kū, í-ki̍p sóe-tn̄g ê phûn kap i ê chō; 10). cheng-kong ê i-ho̍k, chè-si A-lûn ê sèng-saⁿ kap i ê kiáⁿ ê saⁿ, hō͘ in chòe chè-si lâi ho̍k-sāi; 11). thang boah ê iû, í-ki̍p sèng-só͘ só͘ ēng phang-liāu ê hiuⁿ; chiàu Góa it-chhè só͘ bēng-lēng lí ê, in tio̍h chòe. 12). Iâ-hô-hoa hoan-hù Mô͘-se kóng, 13). Lí tio̍h hoan-hù Í-sek-lia̍t lâng kóng, Lín tek-khak tio̍h siú Góa hiah ê an-hioh-ji̍t; in-ūi che sī Góa kap lín ê tiong-kan ê chèng-kù, kàu tī lín ta̍k sè-tāi, hō͘ lín chai Góa chiū-sī Iâ-hô-hoa, hō͘ lín chiâⁿ-sèng ê. 14). Só͘-í lín tio̍h siú an-hioh-ji̍t, in-ūi sī lín ê sèng-ji̍t, kìⁿ-nā hoān-tio̍h chit-ji̍t--ê, tio̍h hō͘ i sí; hoān-nā tī chit-ji̍t chòe kang--ê, tio̍h tùi i ê peh-sìⁿ-tiong siū chián-tû. 15). La̍k-ji̍t tio̍h chòe-kang, to̍k-to̍k tē-chhit ji̍t sī an-hioh ê tōa-ji̍t, sī Iâ-hô-hoa ê sèng-ji̍t; hoān-nā tī an-hioh-ji̍t chòe-kang--ê, tek-khak tio̍h hō͘ i sí. 16). Só͘-í Í-sek-lia̍t lâng tio̍h siú an-hioh-ji̍t, tāi-tāi kín-sīn chit ê an-hioh-ji̍t, chòe éng-oán ê iok. 17). Che sī Góa kap Í-sek-lia̍t lâng tiong-kan éng-oán ê chèng-kù; in-ūi la̍k-ji̍t-lāi Iâ-hô-hoa chhòng-chō thiⁿ tōe, tē-chhit ji̍t chiū hioh-khùn lâi chheng-êng. 18). Iâ-hô-hoa tī Se-nái soaⁿ kap Mô͘-se kóng-ōe bêng-pe̍k, chiū chiong nn̄g tè iok-pi hō͘--i, sī Siōng-tè ēng chńg-thâu-á siá ê chio̍h-pi.

[32] Peh-sìⁿ khòaⁿ-kìⁿ Mô͘-se iân-chhiân bô lo̍h soaⁿ, peh-sìⁿ chiū chū-chi̍p kàu A-lûn hia, tùi i kóng, Khí--lâi, kā goán chng siōng-tè, thang kiâⁿ tī goán ê thâu-chêng; in-ūi hit ê Mô͘-se, chiū-sī chhōa goán tùi Ai-ki̍p tōe chhut-lâi, hit ê lâng, goán m̄-chai i tú-tio̍h sím-mi̍h. 2). A-lûn tùi in kóng, Lín ê bó͘, lín ê kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ, hī-á só͘ kòa ê kim khoân, pak i, the̍h--lâi hō͘ góa. 3). Peh-sìⁿ chiū lóng pak in hī-á--nih ê kim-khoân, the̍h lâi hō͘ A-lûn. 4). A-lûn tùi in ê chhiú chih--lâi, chù chi̍t chiah gû-á, ēng chhiàm-to-á tiau-khek--i; in chiū kóng, Í-sek-lia̍t ah, che sī lí ê siōng-tè, chhōa lí chhut Ai-ki̍p tōe ê. 5). A-lûn khòaⁿ-liáu, chiū tī gû-á ê bīn-chêng khí-tôaⁿ; A-lûn koh soan-pò͘ kóng, Bîn-á-ji̍t tio̍h siú-choeh ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa. 6). Keh ji̍t chheng-chá, in khí--lâi, hiàn sio-chè kap pêng-an-chè; peh-sìⁿ chiū chē-teh lim-chia̍h, khí-lâi kún-chhiò. 7). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Khì ah, lí lo̍h-khì; in-ūi lí ê peh-sìⁿ, chiū-sī tùi Ai-ki̍p tōe chhōa chhut--lâi ê, í-keng pāi-hoāi ka-kī. 8). In kín-kín lī-khui Góa só͘ hoan-hù in ê lō͘, ūi ka-kī chù-chiâⁿ chi̍t chiah gû-á, kūi-pài--i, hiàn-chè--i, kóng, Í-sek-lia̍t ah, che chiū-sī chhōa lí chhut Ai-ki̍p tōe ê siōng-tè. 9). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Góa khòaⁿ chit ê peh-sìⁿ, khòaⁿ ah, sī ām-kún ngī ê peh-sìⁿ. 10). Lí taⁿ chhut-chāi Góa, Góa beh tōa siū-khì in, bia̍t-bô in; ēng lí chiâⁿ-chòe tōa-kok. 11). Mô͘-se chiū tùi i ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa kiû-chêng kóng, Iâ-hô-hoa ah, Lí siáⁿ-sū tōa siū-khì Lí ê peh-sìⁿ ah, sī Lí ēng tōa khùi-la̍t tōa koân-lêng ê chhiú, tùi Ai-ki̍p tōe chhōa chhut--lâi-ê? 12). Siáⁿ-sū hō͘ Ai-ki̍p lâng ū ōe kóng, I chhōa in chhut-khì, sī beh hāi--in, hāi-sí in tī soaⁿ-tiong, tùi tōe-chiūⁿ tû-bia̍t in? kiû Lí hê-sim tńg-ì, soah Lí ê tōa siū-khì, bô kàng chai-ē hō͘ Lí ê peh-sìⁿ. 13). Kì-liām Lí ê lô͘-po̍k A-pek-la̍h-hán, Í-sat, Í-sek-lia̍t, Lí bat kí ka-kī tùi in chiù-chōa kóng, Góa beh hō͘ lín ê hō͘-è chhin-chhiūⁿ thiⁿ-téng ê chhiⁿ hiah-chōe; koh Góa só͘ kóng chit ê choân-tōe, Góa beh siúⁿ-sù lín ê hō͘-è, beh chòe in éng-oán ê gia̍p. 14). Tùi án-ni Iâ-hô-hoa thè-hóe, bô kàng-lo̍h I chêng só͘ kóng ê chai-ē, hō͘ I ê peh-sìⁿ. 15). Mô͘-se oa̍t-tńg-sin lo̍h soaⁿ, chhiú the̍h nn̄g tè iok-pi, chiah ê pi nn̄g-bīn lóng ū siá; chit-bīn hit-bīn lóng ū siá-jī. 16). Pi sī Siōng-tè chòe--ê, jī sī Siōng-tè siá--ê, khek tī pi--nih. 17). Iok-su-a chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ peh-sìⁿ hán-hōa ê siaⁿ, chiū tùi Mô͘-se kóng, Tī iâⁿ-tiong ū kau-chiàn ê siaⁿ. 18). I kóng, Góa só͘ thiaⁿ-kìⁿ mn̄-sī thâi-iâⁿ tek-sèng ê siaⁿ, iā m̄-sī thâi-su âu-kiò ê siaⁿ, chiū-sī chhiùⁿ-koa ê siaⁿ. 19). Kiâⁿ kūn iâⁿ-pôaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ gû-á, koh khòaⁿ-kìⁿ lâng teh thiàu-bú, Mô͘-se chiū tōa siū-khì, tùi i ê chhiú hiat nn̄g tè chio̍h-pi, chi̍h tī soaⁿ-kha. 20). Koh chiong in só͘ chù ê gû-á, ēng hé sio, géng chòe hún, iā tī chúi-bīn, hō͘ Í-sek-lia̍t lâng lim--i. 21). Mô͘-se tùi A-lûn kóng, Chit ê peh-sìⁿ tùi lí chòe sím-mi̍h, lí chiah hō͘ in hām-lo̍h tāng-chōe? 22). A-lûn kóng, Góa ê chú bo̍h-tit tōa siū-khì; chiah ê peh-sìⁿ koat-ì chòe pháiⁿ, sī lí só͘ chai--ê. 23). In tùi góa kóng, Lí kā goán chng siōng-tè, thang kiâⁿ tī goán ê thâu-chêng, in-ūi hit ê Mô͘-se, chiū-sī chhōa goán tùi Ai-ki̍p tōe chhut-lâi, hit ê lâng, goán m̄ chai i tú-tio̍h sím-mi̍h. 24). Góa tùi in kóng, Kìⁿ-nā ū kim--ê, pak--khí-lâi; in chiong kim hō͘ góa, góa hiat i tī hé--nih, chit chiah gû-á chiū chhut-lâi. 25). Mô͘-se khòaⁿ-kìⁿ peh-sìⁿ hòng-chhiòng, in-ūi A-lûn pàng chhut-chāi in, hō͘ in tī tùi-te̍k ê tiong-kan siū ki-chhì, 26). Mô͘-se khiā tī iâⁿ-pôaⁿ ê mn̂g, kóng, Chī-chūi óa Iâ-hô-hoa--ê, thang lâi góa chia; Lī-bī lâng chiū lóng chū-chi̍p tī i hia. 27). I tùi in kóng, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Lín ta̍k-lâng tio̍h chhah to tī tōa-thúi--nih, óng-lâi tī iâⁿ-tiong, tùi chit ê mn̂g kàu hit ê mn̂g, ta̍k-lâng thâi-sí i ê hiaⁿ-tī, kap i ê tâng-phōaⁿ, í-ki̍p i ê chhù-piⁿ. 28). Lī-bī lâng chiàu Mô͘-se ê ōe kiâⁿ; hit-ji̍t peh-sìⁿ-tiong sí--ê iok-lio̍k saⁿ-chheng lâng. 29). Mô͘-se kóng, Lín hiàn ka-kī hō͘ Iâ-hô-hoa, ta̍k-lâng kong-kek i ê kiáⁿ, i ê hiaⁿ-tī , kin-á-ji̍t tit-tio̍h I sù-hok lín. 30). Kè-ji̍t Mô͘-se tùi peh-sìⁿ kóng, Lín ū hoān tāng-chōe, góa taⁿ beh chiūⁿ--khì Iâ-hô-hoa hia, kiám-chhái thang kā lín sio̍k-chōe. 31). Mô͘-se tò-tńg kàu Iâ-hô-hoa hia kóng, Ai--ah, chit ê peh-sìⁿ hoān tāng-chōe, ūi ka-kī chòe kim ê siōng-tè. 32). Taⁿ Lí nā beh sià-bián in ê chōe; nā m̄, kiû Lí tùi Lí só͘ siá ê chheh, chhat--khì góa ê miâ. 33). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Sím-mi̍h lâng tek-chōe Góa chiū tùi Góa ê chheh chhat i ê miâ. 34). Taⁿ lí khì chhōa chit ê peh-sìⁿ khì Góa só͘ kā lí kóng ê só͘-chāi; khòaⁿ ah, Góa ê sù-chiá beh kiâⁿ tī lí ê thâu-chêng; to̍k-to̍k kàu Góa pān-chōe ê ji̍t, Góa beh pān in ê chōe. 35). Iâ-hô-hoa kàng chai-ē hō͘ peh-sìⁿ, in-ūi in chō gû-á, chiū-sī A-lûn só͘ chō--ê.

[33] Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Góa bat chiù-chōa èng-ún A-peh-la̍h-hán, Í-sat, Ngá-kok, kóng, Beh chiong thó͘-tōe siúⁿ-sù lí ê hō͘-è; taⁿ lí khì ah, lí kap lí tùi Ai-ki̍p tōe só͘ chhōa chhut-lâi ê peh-sìⁿ, tio̍h tùi chia chiūⁿ-khì hit ê tōe. 2). Góa beh chhe sù-chiá tī lí ê thâu-chêng; Góa beh kóaⁿ-chhut Ka-lâm, A-mô͘-lī, Hek, Pí-lī-sé, Hi-bī, Iâ-pò͘-su hiah ê cho̍k, 3). chhōa lí kàu lâu lin kap bi̍t ê tōe; in-ūi Góa m̄ kap lí chiūⁿ-khì, ūi-tio̍h lí sī ām-kún ngī ê peh-sìⁿ; kiaⁿ-liáu Góa tī lō͘--nih bia̍t-bô lí. 4). Peh-sìⁿ thiaⁿ-kìⁿ chit ê pháiⁿ siau-sit chiū iu-būn; bô lâng chng-thāⁿ. 5). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí tio̍h kā Í-sek-lia̍t lâng kóng, Lín sī ām-kún ngī ê peh-sìⁿ, Góa nā chi̍t-ba̍k-nih-kú kàu lín tiong-kan, Góa tek-khak châu-bia̍t lín; taⁿ tio̍h chiong lín seng-khu ê chng-thāⁿ pak--khí-lâi, Góa chiū chai Góa beh cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lín. 6). Í-sek-lia̍t lâng tùi tī Hô-lia̍t soaⁿ í-āu, chiū chiong seng-khu ê chng-thāⁿ thǹg--khí-lâi. 7). Mô͘-se chiong pò͘-pîⁿ tah tī iâⁿ-gōa, lī-khui iâⁿ ū hiah-hn̄g; i chheng chit ê pò͘-pîⁿ chòe hōe-bō͘, hoān-nā chhē-kiû Iâ-hô-hoa ê lâng, chiū kàu iâⁿ-gōa ê hōe-bō͘ hia. 8). Tng Mô͘-se chhut-khì kàu Pò͘-pîⁿ ê sî, chèng peh-sìⁿ chiū lóng khí--lâi, ta̍k-lâng khiā tī in ê pò͘-pîⁿ-kháu, teh khòaⁿ Mô͘-se, kàu i ji̍p Pò͘-pîⁿ. 9). Mô͘-se ji̍p Pò͘-pîⁿ ê sî, hûn-thiāu chiū lo̍h-lâi, khiā tī Pò͘-pîⁿ ê mn̂g-chêng; Iâ-hô-hoa chiū kap Mô͘-se kóng-ōe. 10). Chèng peh-sìⁿ khòaⁿ-kìⁿ hûn-thiāu khiā tī Pò͘-pîⁿ ê mn̂g-chêng, peh-sìⁿ chiū lóng khí-lâi, ta̍k-lâng tī in ê pò͘-pîⁿ mn̂g-kháu kūi-pài. 11). Iâ-hô-hoa kap Mô͘-se bīn tùi bīn kóng-ōe, chhin-chhiūⁿ lâng kap pêng-iú kóng-ōe chi̍t-poaⁿ-iūⁿ. Mô͘-se tò-tńg-lâi iâⁿ-lāi; to̍k-to̍k kun-sûi i ê siàu-liân lâng Lùn ê kiáⁿ Iok-su-a bô lī-khui Pò͘-pîⁿ. 12). Mô͘-se tùi Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, Lí tùi góa kóng, Chiong chit ê peh-sìⁿ chhōa chiūⁿ-khì, chóng-sī bô hō͘ góa chai Lí beh chhe chī-chūi kap góa saⁿ-kap khì. Chí-ū kóng, Góa ēng miâ kéng-tiàu lí, lí tī Góa ê bīn-chêng iā tit-tio̍h un-tián. 13). Góa taⁿ nā tī Lí ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián, kiû Lí chiong Lí ê lō͘ chí-sī góa, hō͘ góa bat Lí, thang tī Lí ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián; Lí tio̍h siàu-liām chit-cho̍k sī Lí ê peh-sìⁿ. 14). Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh chhin-sin kap lí khì, hō͘ lí pêng-an. 15). Mô͘-se tùi I kóng, Lí nā bô chhin-sin kap góa khì, chiū m̄-thang chhōa goán tùi-chia chiūⁿ-khì. 16). Tùi cháiⁿ-iūⁿ ōe chai, góa kap Lí ê peh-sìⁿ tī Lí ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián? kiám m̄-sī tùi Lí kap goán saⁿ-kap khì, hō͘ góa kap Lí ê peh-sìⁿ tī tōe-chiūⁿ bān peh-sìⁿ ū hun-piat mah? 17). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí só͘ kóng chit ê sū, Góa iā beh chòe--i; in-ūi lí tī Góa ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián, koh Góa ēng miâ kéng-tiàu lí. 18). I kóng, Kiû Lí hō͘ góa khòaⁿ-kìⁿ Lí ê êng-kng. 19). I kóng, Góa beh hō͘ Góa it-chhè ê un-hūi keng-kè lí ê bīn-chêng, iā soan-pò͘ Iâ-hô-hoa ê miâ tī lí ê bīn-chêng. Góa beh si-un tī Góa só͘ si-un--ê, Góa beh lîn-bín tī Góa só͘ lîn-bín--ê. 20). Koh kóng, Lí bōe-ōe khòaⁿ Góa ê bīn, in-ūi bô lâng ōe khòaⁿ-kìⁿ Góa iā ōe oa̍h. 21). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ-ah, kūn Góa chia ū só͘-chāi, lí tio̍h khiā tī chio̍h-pôaⁿ-téng; 22). tng Góa ê êng-kng keng-kè ê sî, Góa beh kā lí hē tī chio̍h-pôaⁿ phāng-lāi, ēng Góa ê chhiú jia--lí; thèng-hāu Góa kè--khì; 23). jiân-āu Góa beh kiu Góa ê chhiú tò-tńg, lí chiū ōe khòaⁿ-kìⁿ Góa ê ka-chiah-āu; chóng-sī bōe-tit-thang khòaⁿ-kìⁿ Góa ê bīn.

[34] Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí phah nn̄g-tè chio̍h-pi, kap í-chêng--ê saⁿ-tâng, lí chêng só͘ phah-phòa hiah ê pi; hí téng-bīn ê jī, Góa beh siá tī chiah ê pi. 2). Bîn-á-chá-khí lí tio̍h pī-pān piān; thàu-chá lí tio̍h chiūⁿ Se-nái soaⁿ; tī-hia, tī soaⁿ-bé-liu, khiā tī Góa bīn-chêng, 3). M̄-thang ū lâng kap lí chiūⁿ--lâi; piàn-soaⁿ lóng m̄-thang khòaⁿ-kìⁿ ū lâng, tī soaⁿ-kha iā m̄-thang hō͘ gû-kûn iûⁿ-kûn chia̍h-chháu. 4). I chiū phah nn̄g tè chio̍h-pi, kap í-chêng--ê saⁿ-tâng; Mô͘-se thàu-chá khí--lâi, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù i ê, chiūⁿ-khì Se-nái soaⁿ, chhiú--nih the̍h nn̄g tè chio̍h-pi. 5). Iâ-hô-hoa chē-hûn lîm-kàu, kap i khiā tī-hia, soan-pò͘ Iâ-hô-hoa ê miâ. 6). Iâ-hô-hoa tùi i ê bīn-chêng keng-kè, soan-pò͘ kóng, Iâ-hô-hoa, Iâ-hô-hoa sī ū lîn-bín, ū un-tián ê Siōng-tè, bô khoài siū-khí, koh ū hong-sēng ê chû-ài kap sêng-si̍t; 7). ūi chheng-bān lâng chûn chû-ài, sià-bián chōe-kòa, kè-sit kap chōe-ok; koat-toàn bô lia̍h ū-chōe--ê chòe bô chōe; beh kui-kiū i ê chōe, tùi pē kàu kiáⁿ, kàu sun, kàu saⁿ-sì-tāi. 8). Mô͘-se kín-kín àⁿ-lo̍h tōe kèng-pài, kóng, 9). Chú ah, góa nā tit-tio̍h un-tián tī Lí ê bīn-chêng, kiû Chú tī goán tiong-kan saⁿ-kap kiâⁿ; in-ūi che sī ām-kún ngī ê peh-sìⁿ; koh kiû Lí sià-bián goán ê chōe-kòa, kap goán ê chōe-ok, lia̍h goán chòe Lí ê sán-gia̍p. 10). Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh li̍p-iok, beh tī lí chèng peh-sìⁿ ê bīn-chêng kiâⁿ kî-biāu ê sū, sī thiⁿ-ē bān-kok-tiong só͘ bē-bat kiâⁿ--ê; tī lí sì-ûi ê chèng peh-sìⁿ, chiū beh khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa ê só͘-chòe; in-ūi Góa tùi lí só͘ kiâⁿ--ê, sī thang kiaⁿ ê sū. 11). Góa kin-á-ji̍t só͘ hoan-hù lí--ê, lí tio̍h chip-siú; khòaⁿ ah, Góa beh tùi lí ê bīn-chêng kóaⁿ-chhut A-mô͘-lī, Ka-lâm, Hek, Pí-lī-sé, Hi-bī, Iâ-pò͘-su hiah ê cho̍k. 12). Lí ka-kī kín-sīn, m̄-thang kap lí só͘ khì hit só͘-chāi khiā-khí ê peh-sìⁿ li̍p-iok, kiaⁿ-liáu chiâⁿ-chòe lín tiong-kan ê lô-bāng. 13). Chiū-sī tio̍h thiah in ê chè-tôaⁿ, phah-chhùi in tiau-khek ê thiāu, chhò in ê A-sià-la̍h. 14). M̄-thang kèng-pài pa̍t ê Siōng-tè; in-ūi Iâ-hô-hoa ê miâ chheng-chòe To̍k-chun, i sī to̍k-chun ê Siōng-tè; 15). kiaⁿ-liáu lí kap hit só͘-chāi khiā-khí ê peh-sìⁿ li̍p-iok, in tè in ê siōng-tè kiâⁿ siâ-îm, chè-sū in ê siōng-tè, ū lâng kiò lí, lí chiū chia̍h i ê chè-mi̍h; 16). koh kiaⁿ-liáu lí kā lí ê kiáⁿ chhōa in ê cha-bó͘-kiáⁿ chòe-bó͘, in ê cha-bó͘-kiáⁿ tè in ê siōng-tè kiâⁿ siâ-îm, hō͘ lí ê kiáⁿ iā tè in ê siōng-tè kiâⁿ siâ-îm. 17). Lí m̄-thang ūi ka-kī chù-chō chiah ê siōng-tè. 18). Lí tio̍h siú tû-kàⁿ-choeh. Chiàu Góa só͘ hoan-hù lí--ê, tī A-pit ge̍h-lāi só͘ tiāⁿ-tio̍h ê ji̍t-kî, chia̍h bô-kàⁿ-piáⁿ chhit-ji̍t, in-ūi lí tī A-pit ge̍h-lāi chhut Ai-ki̍p. 19). Kìⁿ-nā thâu-thai--ê, lóng sī Góa-ê, it-chhè ê cheng-siⁿ thâu-chúi--ê, bô-lūn sī gû, sī iûⁿ, kang-ê lóng sī Góa-ê. 20). Thâu-chúi ê lû tio̍h ēng iûⁿ-á thòe-sio̍k; nā bô thòe-sio̍k, chiū tio̍h kòng-chi̍h i ê ām-kún. Kìⁿ-nā lí thâu-chiūⁿ ê kiáⁿ, lóng tio̍h sio̍k-hôe. Lâng lâi kìⁿ Góa m̄-thang khang-chhiú. 21). Lí la̍k-ji̍t tio̍h chòe kang, tē-chhit ji̍t tio̍h an-hioh; tī chai-chèng siu-koah ê sî iā tio̍h an-hioh. 22). Be̍h khí-thâu se̍k, siu-koah ê sî, tio̍h siú chhit-chhit-ji̍t choeh. Koh tī nî-bé, tio̍h siú siu-khǹg ê choeh. 23). Lín it-chhè ê ta-po͘-teng, tio̍h chi̍t-nî saⁿ-pái lâi kìⁿ Chú Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè. 24). Góa beh tùi lí ê bīn-chêng kóaⁿ-chhut gōa-pang lâng, khui-khoah lí ê kéng-kài; lí chi̍t-nî saⁿ-pái chiūⁿ-khì kìⁿ Iâ-hô-hoa, lí ê Siōng-tè ê sî, tek-khak bô lâng tham lí ê thó͘-tōe. 25). Lí m̄-thang chiong Góa ê seng-lé ê huih, chham ū kàⁿ ê mi̍h lâi hiàn; pôaⁿ-kè-choeh ê chè-mi̍h iā m̄-thang lâu kàu kè chá-khí. 26). Tōe--nih tē-it khí-thâu se̍k ê mi̍h, tio̍h sàng kàu Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè ê chhù. Chú soaⁿ-iûⁿ-á m̄-thang ēng i ê bú ê lin. 27). Iâ-hô-hoa tùi Mô͘-se kóng, Lí tio̍h siá chiah ê ōe, in-ūi Góa sī chiàu chiah ê ōe kap lí í-ki̍p Í-sek-lia̍t li̍p-iok. 28). Mô͘-se kap Iâ-hô-hoa tī-hia sì-cha̍p ji̍t sì-cha̍p mî, bô chia̍h piáⁿ bô lim chúi. I chiong chit ê iok ê ōe, chiū-sī cha̍p-tiâu-kài, siá tī nn̄g tè pi. 29). Mô͘-se lo̍h Se-nái soaⁿ ê sî, i ê chhiú the̍h nn̄g tè iok-pi, i lo̍h-soaⁿ ê sî, i ê bīn, in-ūi Iâ-hô-hoa kap i kóng-ōe, chiū siā-chhut kng, Mô͘-se ka-kī m̄-chāi. 30). A-lûn kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng khòaⁿ-kìⁿ Mô͘-se ê sî, khòaⁿ ah, i ê bīn siā-chhut kng; in chiū kiaⁿ, m̄-káⁿ óa-kūn i. 31). Mô͘-se kiò in lâi, A-lûn kap hōe-tiong chiah ê thâu-lâng chiū lóng tò-tńg kàu i hia; Mô͘-se chiū kap in kóng-ōe. 32). Jiân-āu Í-sek-lia̍t chèng-lâng lóng chìn-chêng lâi; i chiū chiong Iâ-hô-hoa tī Se-nái soaⁿ kap i só͘ kóng it-chhè ê ōe, lóng hoan-hù in. 33). Mô͘-se kap in kóng ōe bêng-pe̍k, chiū ēng phè tà-bīn. 34). Chóng-sī Mô͘-se ji̍p-khì Iâ-hô-hoa bīn-chêng kap I kóng-ōe, phè chiū hian--khí-lâi, kàu i chhut--lâi. I chhut--lâi ê sî, chiū chiong Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù--ê, kā Í-sek-lia̍t lâng kóng. 35). Í-sek-lia̍t lâng khòaⁿ-kìⁿ Mô͘-se ê bīn, Mô͘-se ê bīn siā-chhut kng, Mô͘-se koh ēng phè tà-bīn, thèng-hāu kàu i ji̍p-khì kap Iâ-hô-hoa kóng-ōe phè chiū hian--khí-lâi.

[35] Mô͘-se chio-chi̍p Í-sek-lia̍t lâng choân-hōe, tùi in kóng, Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù ê ōe, kah lín tio̍h kiâⁿ--ê, chiū-sī chiah-ê. 2). La̍k-ji̍t tio̍h chòe-kang, tē-chhit ji̍t sī lín ê sèng-ji̍t, sī tōa ê an-hioh-ji̍t, lâi ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa; hoān-nā tī chit-ji̍t chòe-kang--ê, tio̍h hō͘ i sí. 3). Tng an-hioh-ji̍t, tī lín ta̍k keng chhù-lāi m̄-thang khí-hé. 4). Mô͘-se tùi Í-sek-lia̍t lâng choân-hōe kóng, Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù ê ōe, sī án-ni kóng, 5). Lín tiong-kan tio̍h the̍h lé-mi̍h hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa; kìⁿ-nā sim goān--ê, thang the̍h i lâi, chòe hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa ê lé-mi̍h; 6). chiū-sī kim, gûn, tâng, lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, iù-tōe, 7). soaⁿ-iûⁿ-mn̂g, ní-âng ê iûⁿ-káng-phê, hái-káu-phê, 8). chō-kiap-chhâ, tiám-teng ê iû, phang ê liāu, thang chòe boah ê iû kap phang-hiuⁿ, âng-bé-ló kap pa̍t-iūⁿ ê pó-chio̍h, thang siuⁿ tī í-hut-tek kap pó͘-kòa. 10). Lín tiong-kan kìⁿ-nā sim ū tì-hūi--ê, lóng tio̍h lâi chòe Iâ-hô-hoa it-chhè só͘ hoan-hù--ê; 11). chiū-sī hōe-bō͘, i ê pò͘-pîⁿ, kap i ê kòa, i ê kau, i ê pán, i ê hoâiⁿ-kông, i ê thiāu, i ê khū; 12). kūi, kap i ê kǹg, si-un-só͘, kap jia-cha̍h ê tiùⁿ-lî; 13). toh kap i ê kǹg, kap i ê khì-kū, kap pâi-lia̍t ê piáⁿ; 14). tiám-kng ê teng-tâi kap i ê khì-kū, teng-chóaⁿ kap tiám-kng ê iû; 15). hiuⁿ-tôaⁿ kap i ê kǹg, boah ê iû, kap phang-hiuⁿ, í-ki̍p hōe-bō͘ mn̂g ê mn̂g-lî; 16). sio-chè ê tôaⁿ kap i tâng ê bāng, kap i ê kǹg, í-ki̍p i it-chhè ê khì-kū, sóe-tn̄g ê phûn kap i ê chō; 17). tiûⁿ ê tiùⁿ-ûi, kap i ê thiāu, in ê khū, kap tiûⁿ-mn̂g ê mn̂g-lî; 18). hōe-bō͘ só͘ tèng ê teng, kap tiûⁿ só͘ tèng ê teng, kap in ê soh; 19). cheng-kong ê i-ho̍k, tī sèng-só͘ chhēng lâi ho̍k-sāi--ê, chiū-sī chè-si A-lûn ê sèng-saⁿ kap i ê kiáⁿ ê saⁿ, chhēng lâi tam-tng chè-si ê chit. 20). Í-sek-lia̍t lâng choân-hōe tùi Mô͘-se ê bīn-chêng chhut-khì. 21). Kìⁿ-nā siū kám-tōng, tùi sim hoaⁿ-hí--ê, lóng-chóng lâi, the̍h lé-mi̍h hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa, ēng lâi chòe hōe-bō͘ ê kang, kap it-chhè ê lō͘-ēng, iā ēng lâi chòe sèng-saⁿ. 22). Kìⁿ-nā chhut tī sim hoaⁿ-hí--ê, ta-po͘ hū-jîn lóng lâi, ta̍k-ê chiong kim-khì, chiū-sī heng-chêng ê pín-chiam, hī-kau, phah-ìn ê chhiú-chí, kap chhiú-khoân; che sī ta̍k-lâng chiong i ê lé-mi̍h hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa. 23). Kìⁿ-nā lâng ū lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, iù-tōe, soaⁿ-iûⁿ-mn̂g, ní-âng ê iûⁿ-káng-phê, hái-káu-phê, lóng the̍h-lâi. 24). Kìⁿ-nā hiàn gûn kap tâng, chòe lé-mi̍h--ê, lóng the̍h-lâi hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa; kìⁿ-nā ū chō-kiap-chhâ thang chòe sím-mi̍h lō͘-ēng--ê, iā the̍h--lâi. 25). Kìⁿ-nā sim-lāi ū tì-hūi ê hū-lú, chhin-chhiú pháng sòaⁿ, chiong só͘ pháng ê lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap iù-tōe lóng the̍h--lâi. 26). Kìⁿ-ū tì-hūi ê sim siū kám-tōng ê hū-lú, chiū pháng soaⁿ-iûⁿ-mn̂g. 27). Chiah ê thâu-lâng chiong âng-bé-ló, kap pa̍t-iūⁿ ê pó-chio̍h, thang siuⁿ tī í-hut-tek kap pó͘-kòa--ê, lóng the̍h-lâi. 28). Koh the̍h hiuⁿ-liāu kap iû, thang ēng i lâi tiám teng, chòe boah ê iû, chòe phang ê hiuⁿ. 29). Í-sek-lia̍t lâng, bô-lūn lâm-lú, kìⁿ-nā sim hoaⁿ-hí hiàn lé-mi̍h hō͘ Iâ-hô-hoa--ê, lóng hoaⁿ-hí the̍h lé-mi̍h lâi, chòe Iâ-hô-hoa thok-tiōng Mô͘-se só͘ hoan-hù in chòe it-chhè ê kang. 30). Mô͘-se tùi Í-sek-lia̍t lâng kóng, Lín khòaⁿ, Iû-tāi ê chi-phài Hō͘-jíⁿ ê sun, O͘-lī ê kiáⁿ Pí-sat-lia̍t, Iâ-hô-hoa í-keng chí miâ tiàu i. 31). Koh ēng Siōng-tè ê sîn chhiong-móa i, hō͘ i ū tì-hūi, ū chhang-miâ, ū chai-bat, ōe chòe ta̍k-iūⁿ ê kang; 32). ōe siūⁿ-chhut kî-khiáu ê kang, lâi chòe kim, gûn, tâng hiah ê mi̍h, 33). iā ōe khek pó-chio̍h lâi ji̍p--i; iā ōe khek chhâ, ōe chòe ta̍k-iūⁿ kî-khiáu ê kang. 34). Koh hō͘ i kap Tàn ê chi-phài, A-hi-sat-boat ê kiáⁿ A-hô-lī-a-pek, sim ū lêng-khiàu, ōe kà-sī lâng. 35). Chiah ê lâng I ēng tì-hūi chhiong-móa in ê sim; hō͘ in ōe chòe ta̍k-iūⁿ ê kang, bô-lūn tiau-khek ê kang, kî-khiáu ê kang, ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap iù-tōe, siù hoe--ê, chit-pò͘--ê, ta̍k-iūⁿ ê kang lóng ōe chòe, iā ōe siūⁿ-chhut kî-khiáu ê kang.

[36] Pí-sat-lia̍t kap A-hô-lī-a-pek, kap lóng-chóng sim ū tì-hūi ê lâng, chiū-sī tit-tio̍h Iâ-hô-hoa siúⁿ-sù tì-hūi chhang-miâ hō͘ in chai chòe sèng-só͘ ta̍k-iūⁿ lō͘-ēng ê kang--ê, lóng tio̍h chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù--ê chòe kang. 2). Mô͘-se tiàu Pí-sat-lia̍t, A-hô-lī-a-pek, kap kìⁿ-nā sim ū tì-hūi ê lâng lâi, chiū-sī Iâ-hô-hoa ēng tì-hūi siúⁿ-sù in ê sim, sim siū kám-tōng lâi chòe-kang--ê. 3). In tùi Mô͘-se the̍h it-chhè ê lé-mi̍h, chiū-sī Í-sek-lia̍t lâng ūi-tio̍h chòe sèng-só͘ kap lāi-bīn só͘ ēng ê mi̍h the̍h--lâi-ê. Peh-sìⁿ ta̍k chá-khí iû-goân ēng kam-sim hiàn ê lé-mi̍h the̍h-lâi hō͘--i. 4). Kìⁿ-nā chòe sèng-só͘ ê kang chiah-ê ū tì-hūi ê lâng, lóng chiām-thêng in só͘ chòe ê kang; 5). lâi tùi Mô͘-se kóng, Peh-sìⁿ só͘ the̍h--lâi-ê, pí Iâ-hô-hoa bēng-lēng chòe ê kang só͘ tio̍h ēng ê liāu kè-gia̍h ū chhun. 6). Mô͘-se chhut-bēng, in chiū soan-pò͘ tī choân-iâⁿ, kóng, Bô-lūn lâm-lú bo̍h-tit koh chòe sím-mi̍h lâi, hiàn hō͘ sèng-só͘; tùi án-ni chó͘-chí peh-sìⁿ bô koh the̍h--lâi. 7). In-ūi in só͘ ū ê chhâi-liāu, kàu-gia̍h thang chòe it-chhè só͘ tio̍h chòe chiah ê kang, sòa ū chhun. 8). In tiong-kan kìⁿ-nā sim ū tì-hūi chòe-kang--ê, ēng cha̍p-pak ê tiùⁿ chòe hōe-bō͘; chiah ê tiùⁿ sī ēng kè-pháng ê iù-tōe, kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu; iā ēng kî-khiáu ê kang chit-chiâⁿ ki-lō͘-peng chòe--i. 9). Múi pak tiùⁿ tn̂g jī-cha̍p-poeh tiú, khoah sì-tiú; tiùⁿ lóng sī chi̍t-iūⁿ ê chhùn-chhioh. 10). Chit gō͘ pak tiùⁿ, i chhòng hō͘ in ta̍k pak saⁿ-liân; hit gō͘ pak tiùⁿ iā ta̍k-pak saⁿ-liân. 11). Tī chit-ê saⁿ-liân ê tiùⁿ, lō͘-bé pak ê piⁿ-á chòe lâm-sek ê liú-phàn; tī hit-ê saⁿ-liân ê tiùⁿ, lō͘-bé pak ê piⁿ-á iā án-ni chòe. 12). I tī chit niá tiùⁿ chòe gō͘-cha̍p ê liú-phán, koh tī tē-jī niá tiùⁿ saⁿ-liân ê piⁿ-á, iā chòe gō͘-cha̍p ê liú-phàn; liú-phàn lóng nn̄g-ê nn̄g-ê saⁿ-tùi. 13). Koh chòe gō͘-cha̍p ê kim-kau, ēng i lâi kau hō͘ tiùⁿ saⁿ-liân; chiū chiâⁿ-chòe chi̍t ê hōe-bō͘. 14). I koh ēng soaⁿ-iûⁿ-mn̂g chit cha̍p-it pak ê tiùⁿ, chòe hōe-bō͘-téng ê pò͘-pîⁿ; 15). múi-pak tiùⁿ tn̂g saⁿ-cha̍p tiú, khoah sì-tiú; cha̍p-it pak tiùⁿ lóng chi̍t-iūⁿ ê chhùn-chhioh. 16). Chiong gō͘ pak tiùⁿ liân-chòe chi̍t-pak, koh chiong la̍k pak tiùⁿ liân-chòe chi̍t-pak. 17). Tī chit ê saⁿ-liân ê tiùⁿ lō͘-bé pak ê piⁿ-á, i chòe gō͘-cha̍p ê liú-phàn, tī hit ê saⁿ-liân lō͘-bé pak ê piⁿ-á iā chòe gō͘-cha̍p ê liú-phàn. 18). I koh chòe gō͘-cha̍p ê tâng-kau, hō͘ pò͘-pîⁿ liân-chòe chi̍t-ê. 19). Koh ēng ní-âng ê iûⁿ-phê chòe pò͘-pîⁿ ê kòa; koh ēng hái-káu-phê kòa tī téng-bīn. 20). I ēng chō-kiap-chhâ chòe hōe-bō͘ khiā ê pán. 21). Khiā ê pán tn̂g cha̍p-tiú, khoah chi̍t-tiú-pòaⁿ. 22). Ta̍k tè pán ū nn̄g ê sún saⁿ-pâi; hōe-bō͘ it-chhè ê pán lóng chiàu án-ni chòe. 23). I chòe hōe-bō͘ ê pán, lâm-pêng ê lâm--sì jī-cha̍p tè pán; 24). tī chiah ê jī-cha̍p tè pán ê ē-bīn chòe sì-cha̍p ê gûn-khū; chi̍t tè pán ê ē-bīn ū nn̄g ê khū lâi chhēng i nn̄g ki sún; koh chi̍t tè pán ê ē-bīn iā ū nn̄g ê khū lâi chhēng i nn̄g ki sún. 25). Hōe-bō͘ tē-jī bīn, chiū-sī pak-bīn, iā chòe pán jī-cha̍p-tè, 26). kap in ê gûn-khū sì-cha̍p-ê; chit ê pán ê ē-bīn ū nn̄g ê khū, hit ê pán ê ē-bīn iā ū nn̄g ê khū. 27). Hōe-bō͘ ê āu-bīn, chiū-sī sai-bīn, iā chòe la̍k tè pán. 28). Hōe-bō͘ āu-bīn ê nn̄g ê kak-thâu, chòe nn̄g tè pán. 29). Pán ê ē-tn̂g, nn̄g-ê saⁿ-tâng, ti̍t-kàu téng-bīn tē-it ê khoân lóng sī ka-nn̂g-ê; nn̄g ê kak-thâu ê pán lóng sī án-ni chòe. 30). Ū poeh ê pán, kap cha̍p-la̍k ê gûn-khū; ta̍k tè pán ê ē-bīn ū nn̄g ê khū. 31). I ēng chō-kiap-chhâ chòe hoâiⁿ-kông; ūi-tio̍h hōe-bō͘ chit-pêng ê pán chòe gō͘-ki, 32). ūi-tio̍h hōe-bō͘ hit-pêng ê pán chòe gō͘-ki; koh ūi-tio̍h hōe-bō͘-āu sai-bīn ê pán chòe gō͘-ki. 33). Pán ê tùi-tiong hit ki hoâiⁿ-kóng, hō͘ i tùi chit-thâu kàu hit-thâu. 34). Pán ēng kim pau; koh chòe pán ê kim-khoân lâi thò kông; kông iā ēng kim pau. 35). Koh ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-tōe chit tiùⁿ-lî; chit ê tiùⁿ-lî ēng kî-khiáu ê kang chit-chiâⁿ ki-lō͘-peng lâi chòe--ê. 36). Koh ēng chō-kiap-chhâ ūi-tio̍h i chòe sì ki thiāu, ēng kim pau i; in ê kau sī kim--ê; koh ūi-tio̍h in chù sì ê gûn-khū. 37). Ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-tōe, ēng siù-hoe ê kang chòe pò͘-pîⁿ mn̂g ê mn̂g-lî, 38). kap i gō͘ ki thiāu, kap in ê kau; in ê thiāu-táu kap hoâiⁿ-koaiⁿ ēng kim pau i; hit gō͘ ê khū sī tâng--ê.

[37] Pí-sat-lia̍t ēng chō-kiap-chhâ chòe kūi, tn̂g nn̄g-tiú-pòaⁿ, khoah tiú-pòaⁿ, koâiⁿ tiú-pòaⁿ; 2). lāi-gōa ēng hó-kim pau i, sì-ûi khí kim-sòaⁿ, 3). tī i ê sì-kha kā i chù sì ê kim-khoân; chit-pêng nn̄g khoân, hit-pêng nn̄g khoân. 4). Ēng chō-kiap-chhâ chòe nn̄g ki kǹg, ēng kim pau i. 5). Chiong kǹg chhng tī kūi-piⁿ ê khoân-lāi, thang kng kūi. 6). Ēng hó-kim chòe si-un-só͘, tn̂g nn̄g-tiú-pòaⁿ, khoah tiú-pòaⁿ. 7). Ēng kim chòe nn̄g ê ki-lō͘-peng; ēng chhia ê hoat chòe i, tī si-un-só͘ ê siang-thâu; 8). chit-thâu chi̍t ê ki-lō͘-peng, hit-thâu chi̍t ê ki-lō͘-peng; nn̄g ê ki-lō͘-peng tī si-un-só͘ ê siang-thâu kap i liân-chòe chi̍t-tè. 9). Nn̄g ê ki-lō͘-peng koâiⁿ-koâiⁿ thí-khui si̍t, ēng in ê si̍t jia si-un-só͘, in ê bīn saⁿ-tùi; ki-lō͘-peng ê bīn àⁿ si-un-só͘. 10). I ēng chō-kiap-chhâ chòe toh, tn̂g nn̄g-tiú, khoah chi̍t-tiú, koâiⁿ tiú-pòaⁿ; 11). ēng hó-kim pau i, sì-ûi kā i khí kim-sòaⁿ. 12). Toh ê sì-ûi kok chòe chi̍t pa-chiúⁿ khoah ê hoâiⁿ-niû; hoâiⁿ-niû-téng sì-ûi khí kim-sòaⁿ. 13). Kā i chù sì ê kim-khoàn, an tī i ê sì-kha ê sì-kak. 14). An khoân ê só͘-chāi óa-kūn hoâiⁿ-niû, thang chhng-kǹg lâi kng toh. 15). Ēng chō-kiap-chhâ chòe nn̄g ki kǹg, ēng kim pau i, thang kng toh. 16). Iā chòe toh-téng ê khì-kū, i ê pôaⁿ, óaⁿ, pân, poe, thang lâi koàn-tiān, lóng ēng hó-kim chòe. 17). I ēng hó-kim chòe teng-tâi; teng-tâi ê chō kap tiong-thiāu, i ê pōe, i ê ba̍k, i ê hoe, lóng ēng phah ê hoat, chòe kui-chō; 18). i ê piⁿ-á pun-chhut la̍k-ki; teng-tâi ê chit-pêng ū saⁿ-ki, teng-tâi ê hit-pêng ū saⁿ-ki; 19). chit-pêng múi-ki ū saⁿ ê poe, khoán-sit chhin-chhiūⁿ hēng-hoe, ū ba̍k ū hoe; hit-pêng múi-ki iā ū saⁿ ê poe, khoán-sit chhin-chhiūⁿ hēng-hoe, ū ba̍k ū hoe; tùi teng-tâi pun-chhut ê la̍k-ki lóng sī án-ni. 20). Teng-tâi thiāu ū sì ê poe, khoán-sit chhin-chhiūⁿ hēng-hoe, ū i ê ba̍k, kap i ê hoe. 21). Nn̄g-ki ê ē-bīn ū chi̍t-ba̍k kap i saⁿ-liân; koh nn̄g-ki ê ē-bīn ū chi̍t-ba̍k kap i saⁿ-liân; koh nn̄g-ki ê ē-bīn ū chi̍t-ba̍k kap i saⁿ-liân; teng-tâi só͘ chhut ê la̍k-ki lóng sī án-ni. 22). Hiah ê ba̍k kap hiah ê ki lóng kap i liân-chòe chi̍t-ê; lóng ēng hó-kim, chiàu phah ê hoat chòe. 23). Iā kā i chòe chhit ê teng-chóaⁿ, kap i ê chián, kap i ê pôaⁿ, lóng ēng hó-kim chòe ê. 24). Chòe teng-tâi kap it-chhè ê khì-kū ēng hó-kim chi̍t tha-liân-tek. 25). I ēng chō-kiap-chhâ chòe hiuⁿ-tôaⁿ, tn̂g chi̍t-tiú, khoah chi̍t-tiú, khoán-sit sù-hong--ê; koâiⁿ nn̄g-tiú; i hiah ê kak kap tôaⁿ liân-chòe chi̍t-tè. 26). Tôaⁿ kap i ê téng-bīn, kap i ê sì-ûi, kap i hiah ê kak, lóng ēng hó-kim pau i, iā tī i ê sì-ûi khí kim-sòaⁿ. 27). Koh kā i chòe nn̄g ê kim-khoân, an tī khí-sòaⁿ ê ē-bīn, tī tôaⁿ ê siang-pêng nn̄g ki hoâiⁿ-koaiⁿ ê téng-bīn; chiah ê khoân sī chòe chhng-kǹg ê lō͘-ēng, thang kng tôaⁿ. 28). Ēng chō-kiap-chhâ chòe kǹg, ēng kim pau in. 29). Koh chiàu chòe phang-bī ê hoat chòe thang boah ê sèng-iû, kap phang-liāu chheng-kiat ê hiuⁿ.

[38] I ēng chō-kiap-chhâ chòe sio-chè ê tôaⁿ; tn̂g gō͘-tiú, khoah gō͘-tiú, chit ê tôaⁿ sī sù-hong--ê; koâiⁿ saⁿ-tiú. 2). Tī tôaⁿ ê sì kak-thâu chòe sì ki kak, kap tôaⁿ saⁿ-liân chòe chi̍t-ê, ēng tâng pau i. 3). Koh chòe tôaⁿ it-chhè ê khì-kū, i ê phûn, thuh-á, pôaⁿ, chhe, hé-tiáⁿ; it-chhè ê khí-kū lóng ēng tâng chòe. 4). Koh ūi-tio̍h tôaⁿ ēng tâng-bāng chòe chi̍t ê chân, an tī tôaⁿ sì-bīn ûi-io-pán ê ē-bīn, hō͘ i thàu-kàu tôaⁿ ê pòaⁿ-io. 5). Ūi-tio̍h tâng ê chân ê sì-kak chù sì ê khoân, chòe chhng-kǹg ê lō͘-ēng. 6). Ēng chō-kiap-chhâ chòe kǹg, ēng tâng pau in. 7). Chiong kǹg chhng tī tôaⁿ siang-pêng ê khoân-lāi, ēng i lâi kng tôaⁿ; iā ēng pán chòe tôaⁿ, tôaⁿ sī khang-khak. 8). I ēng tâng chòe sóe-tn̄g ê phûn, kap tâng-chō; sī ēng hōe-bō͘ mn̂g-chêng chòe-kang ê hū-jîn-lâng ê tâng-kiàⁿ chòe--ê. 9). I chòe hōe-bō͘ ê tiûⁿ; hit ê tiûⁿ ê lâm--sì, ēng kè-pháng ê iù-tōe chòe ûi, chi̍t-pah tiú. 10). Ûi ê thiāu jī-cha̍p ki, tâng-chòe ê khū jī-cha̍p-ê; thiāu ê kau kap hoâiⁿ-koaiⁿ sī ēng gûn chòe--ê. 11). Pak-bīn iā chi̍t-pah tiú, ûi ê thiāu jī-cha̍p ki, tâng-chòe ê khū jī-cha̍p ê; thiāu ê kau kap hoâiⁿ-koaiⁿ sī ēng gûn chòe--ê. 12). Sai-bīn ū ûi gō͘-cha̍p tiú, ûi ê thiāu cha̍p-ki, khū cha̍p-ê; thiāu ê kau kap hoâiⁿ-koaiⁿ sī ēng gûn chòe--ê. 13). Tang-bīn ê tang--sì gō͘-cha̍p tiú. 14). Mn̂g chit-pêng ê ûi cha̍p-gō͘ tiú, ûi ê thiāu saⁿ-ki, ū khū saⁿ-ê. 15). Hit-pêng iā sī án-ni; tiûⁿ-mn̂g ê chó-iū, kok ū ûi cha̍p-gō͘ tiú; ûi ê thiāu saⁿ-ki, khū saⁿ-ê. 16). Tiûⁿ sì-bīn ê tiùⁿ-ûi lóng sī ēng kè-pháng ê iù-tōe chòe. 17). Thiāu ê khū sī tâng--ê, thiāu ê kau kap hoâiⁿ-koaiⁿ sī gûn--ê; thiāu-táu sī ēng gûn pau--ê; tiûⁿ lóng chóng ê thiāu sī ēng gûn ê hoâiⁿ-koaiⁿ chhēng saⁿ-liân-ê. 18). Tiûⁿ-mn̂g ê mn̂g-lî sī ēng siù-hoe ê kang, ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu kap kè-pháng ê iù-tōe chòe--ê; tn̂g jī-cha̍p tiú, koâiⁿ gō͘ tiú, kap tiûⁿ ê ûi saⁿ-phòe. 19). In ê thiāu sì-ki, tâng ê khū sì-ê, thiāu ê kau sī gûn--ê, thiāu-táu sī gûn pau--ê, hoâiⁿ-koaiⁿ sī gûn--ê. 20). Hōe-bō͘ í-ki̍p tiûⁿ-lāi sì-ûi só͘ tèng ê teng, lóng sī tâng--ê. 21). Chit ê hōe-bō͘ sī chèng-kù ê hōe-bō͘; hit tiong-kan Lī-bī lâng só͘ beh ēng mi̍h-kiāⁿ ê chóng-gia̍h, sī chiàu Mô͘-se só͘ hoan-hù, keng-kè chè-si A-lûn ê kiáⁿ, Í-tha-má ê chhiú só͘ sǹg--ê. 22). Kìⁿ-nā Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê, Iû-tāi ê chi-phài, Hō͘-jíⁿ ê sun, O͘-lī ê kiáⁿ, Pí-sat-lia̍t lóng chòe--i. 23). Kap i saⁿ-kap chòe--ê, ū Tàn ê chi-phài, A-hi-sat-boat ê kiáⁿ, A-hô-lī-a-pek, i sī gâu tiau-khek, koh kî-khiáu ê sai-hū, koh ōe ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu kap iù-tōe lâi siù-hoe. 24). Chòe sèng-só͘ it-chhè ê kang só͘ ēng ê kim, chiū-sī lâng só͘ hiàn ê kim, chiàu sèng-só͘ ê phêng, ū jī-cha̍p-káu tha-liân-tek, koh chhit-pah saⁿ-cha̍p sià-khek-le̍k. 25). Hōe-tiong siū sǹg ê lâng só͘ chhut ê gûn, chiàu sèng-só͘ ê phêng, ū chi̍t-pah tha-liân-tek, koh chi̍t-chheng chhit-pah chhit-cha̍p gō͘ sià-khek-le̍k. 26). Kìⁿ-nā kè--khì kui tī hiah ê kè-sǹg--ê, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, ū la̍k-cha̍p-bān liân saⁿ-chheng gō͘-pah gō͘-cha̍p lâng, chiàu sèng-só͘ ê phêng, ta̍k-lâng chhut-gûn pòaⁿ siàⁿ-khek-le̍k, chiū-sī chi̍t pí-ka. 27). Ēng hit-ê chi̍t-pah tha-liân-tek ê gûn, chù sèng-só͘ ê khū, kap tiùⁿ-lî-thiāu ê khū; chi̍t pah tha-liân-tek chòe chi̍t-pah ê khū, chi̍t ê khū ēng chi̍t tha-liân-tek. 28). Ēng hit ê chi̍t-chheng chhit-pah chhit-cha̍p-gō͘ sià-khek-le̍k ê gûn, chòe thiāu ê kau, iā pau thiāu-táu, iā chòe i ê hoâiⁿ-koaiⁿ. 29). Só͘ hiàn ê tâng, ū chhit-cha̍p tha-liân-tek, koh nn̄g-chheng sì-pah sià-khek-le̍k. 30). Ēng chit ê tâng chòe hōe-bō͘ mn̂g ê khū, kap tâng-tôaⁿ, kap i ê tâng-bāng ê chân, kap tôaⁿ lóng-chóng ê khì-kū, í-ki̍p tiûⁿ sì-ûi ê khū, kap tiûⁿ-mn̂g ê khū, kap hōe-bō͘ lóng-chóng só͘ tèng ê teng, kap tiûⁿ sì-ûi só͘ tèng ê teng.

[39] In ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu chòe cheng-kong ê i-ho̍k, tī sèng-só͘ chhēng lâi ho̍k-sāi, koh kā A-lûn chòe sèng-saⁿ, sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 2). I ēng kim kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê lāiu, kap kè-pháng ê iù-tōe, chòe í-hut-tek. 3). In chiong kim tûi chòe po̍h-phìⁿ, chián chòe sòaⁿ, chham tī lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap iù-tōe ēng kî-khiáu ê kang chòe--ê. 4). Koh kā i chòe phi-kian lâi liân--i, hō͘ i siang-pêng saⁿ-liân. 5). Hit téng-bīn kî-khiáu ê kang chit ê tòa, só͘ ēng lâi hâ--ê, kap í-hut-tek tâng-chi̍t-iūⁿ ê chòe-hoat, kap i liân-chòe chi̍t-tè, ēng kim kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-tōe chòe--i; chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 6). Koh tok âng-bé-ló ji̍p tī kim-chô--nih, chiàu khek-ìn ê hoat, khek Í-sek-lia̍t hiah ê kiáⁿ ê miâ tī hit téng-bīn; 7). an tī í-hut-tek ê phi-kian, ūi Í-sek-lia̍t lâng chòe kì-liām ê chio̍h; chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 8). I ēng kî-khiáu ê sai-hū ê chhiú-kang chòe pó͘-kòa, kap í-hut-tek tâng chi̍t-iūⁿ ê chòe-hoat; ēng kim, kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-tōe chòe--ê. 9). Pó͘-kòa sī sù-hong--ê; áu chòe siang-têng; tn̂g chi̍t-lia̍h, khoah chi̍t-lia̍h, sī siang-têng--ê. 10). Téng-bīn ji̍p pó-chio̍h sì-chōa, chi̍t-chōa sī âng-pó-chio̍h, n̂g-ge̍k, âng-ge̍k; che sī tē-it chōa. 11). Tē-jī chōa sī le̍k-pó-chio̍h, lâm-pó-chio̍h, kim-kong-chio̍h. 12). Tē-saⁿ chōa sī chí-sek ê bé-ló, pe̍h-sek ê bé-ló, chí-sek ê chúi-chiⁿ. 13). Tē-sì chōa sī le̍k-ge̍k, âng-bé-ló, phek-ge̍k; chiah-ê lóng ji̍p tī kim-chô-lāi. 14). Chiah ê pó-chio̍h chiàu Í-sek-lia̍t ê kiáⁿ ê miâ, kiōng cha̍p-jī tè, chhin-chhiūⁿ khek ìn, múi-tè khek chi̍t ê miâ, ūi-tio̍h cha̍p-jī chi-phài lâi chòe--i. 15). In ēng hó-kim phah liān-á, chhin-chhiūⁿ soh-á, an tī pó͘-kòa. 16). In koh chòe nn̄g ê kim-chô kap nn̄g ê kim-khoân, chiong chí nn̄g ê khoân an tī pó͘-kòa ê siang-thâu. 17). Chiong só͘ phah hit nn̄g tiâu kim-liān-á, liân tī siang-thâu nn̄g ê khoân. 18). Ēng só͘ phah nn̄g-tiâu liān-á ê siang-thâu, liân tī nn̄g ê chô, an tī í-hut-tek phi-kian ê thâu-chêng. 19). Chòe nn̄g ê kim-khoân, hē tī pó͘-kòa siang-thâu ê kîⁿ, kūn í-hut-tek ǹg-lāi hit-pêng. 20). Koh chòe nn̄g ê kim-khoân, an tī í-hut-tek phi-kian ē-bīn ê thâu-chêng, óa-kūn saⁿ-liân ê só͘-chāi, tī í-hut-tek kî-khiáu ê kang só͘ chit ê tòa ê téng-bīn. 21). In ēng lâm-sek ê iù-tòa, chiong pó͘-kòa ê khoân kap í-hut-tek ê khoân pa̍k saⁿ-liân, hō͘ i liâm tī í-hut-tek kî-khiáu ê kang só͘ chit ê tòa; hō͘ pó͘-kòa kap í-hut-tek bô lī-phāng; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 22). I ēng chit-pò͘ ê kang chòe í-hut-tek lāi-bīn ê gōa-phàu, kui-niá sī lâm-sek. 23). Phàu ê tùi-tiong chòe chi̍t ê niá-khang; khang ê chiu-ûi chit niá-iān, chhin-chhiūⁿ chiàn-kah ê niá-khang, bián-tit phòa-li̍h. 24). Phàu ê ē-kha-pò͘, ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, kap kè-pháng ê iù-tōe, chòe sia̍h-liû. 25). Koh ēng hó-kim chòe hâm-lêng, ēng hâm-lêng, kâⁿ sia̍h-liû, hē tī phàu sì-ûi ê ē-kha-pô͘, sia̍h-liû ê tiong-kan; 26). chi̍t-lia̍p hâm-lêng, chi̍t-lia̍p sia̍h-liû, chi̍t-lia̍p hâm-lêng, chi̍t-lia̍p sia̍h-liû, tī phàu sì-ûi ê ē-kha-pô͘, thang chhēng lâi ho̍k-sāi; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 27). In ēng chit-chiâⁿ ê iù-tōe-pò͘, kā A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ chòe lāi-saⁿ. 28). Iā chòe iù-tōe-pò͘ ê bō, kap iù-tōe-pò͘ súi-súi pau thâu-khak ê kun, ēng kè-pháng ê iù-tōe-pò͘ chòe-khò͘. 29). Koh ēng kè-pháng ê iù-tōe, kap lâm-sek, chí-sek, chu-âng-sek ê liāu, ēng siù-hoe ê chhiú-kang, chòe io-tòa; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se ê. 30). In ēng hó-kim chòe sèng ê bián-liû ê pâi, chiàu khek-ìn ê hoat; khek-jī tī hit téng-bīn, kóng, CHÒE SÈNG KUI IÂ-HÔ-HOA. 31). Koh ēng lâm-sek ê tòa, chiong pâi pa̍k tī bō-téng; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 32). Tùi án-ni chū-chi̍p ê hōe-bō͘ it-chhè ê kang lóng chòe bêng-pe̍k, hoān-nā Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se ê, Í-sek-lia̍t lâng chiàu án-ni chòe. 33). In sàng kàu Mô͘-se hia, chiū-sī hōe-bō͘, pò͘-pîⁿ, kap lóng-chóng ê khì-kū, i ê kau, pán, kông, thiāu, khū; 34). ní-âng iûⁿ-káng-phê ê kòa, hái-káu-phê ê kòa, kap jia-cha̍h ê tiùⁿ-lî, hoat-kūi kap i ê kǹg, kap si-un-só͘; 36). toh kap i lóng-chóng ê khì-kū, kap pâi-lia̍t ê piáⁿ; 37). hó-kim ê teng-tâi, kap i ê teng-chóaⁿ, chiū-sī pâi-lia̍t ê teng-chóaⁿ, kap i lóng-chóng ê khì-kū, kap tiám kng ê iû; 38). kim-tôaⁿ, boah ê iû, phang ê hiuⁿ-liāu, pò͘-pîⁿ-mn̂g ê mn̂g-lî; 39). tâng-tôaⁿ, kap i ê tâng ê chân, i ê kǹg, kap i lóng-chóng ê khì-kū, sóe-tn̄g ê phûn kap i ê chō, 40). tiûⁿ ê tiùⁿ-ûi kap i ê thiāu, i ê khū, tiûⁿ-mn̂g ê mn̂g-lî, ēng ê soh, tèng ê teng, kap pò͘-pîⁿ kap hōe-bō͘-lāi it-khài chòe lō͘-ēng ê khì-kū; 41). cheng-kong ê i-ho̍k, tī sèng-só͘ chhēng lâi ho̍k-sāi, kap chè-si A-lûn ê sèng-saⁿ, í-ki̍p i ê kiáⁿ ê saⁿ, chòe chè-si lâi ho̍k-sāi. 42). Í-sek-lia̍t lâng chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoān-hù Mô͘-se it-chhè ê ōe, chòe it-chhè ê kang. 43). Mô͘-se khòaⁿ-kìⁿ it-chhè ê kâng, khòaⁿ ah, in í-keng chòe-chiâⁿ, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù--ê, in chiàu án-ni chòe; Mô͘-se chiū kā in chiok-hok.

[40] Iâ-hô-hoa hoan-hù Mô͘-se kóng, Chiaⁿ-ge̍h chhoe-it, lí tio̍h khí chū-chi̍p ê hōe-bō͘. 3). Lí tio̍h hē hoat-kūi tī hit lāi-bīn, ēng tiùⁿ-lî jia-cha̍h--i. 4). Kng toh ji̍p--khì, pâi-siat téng-bīn ê mi̍h; kng teng-tâi ji̍p-khì, tiám i ê teng. 5). Kng sio-hiuⁿ ê kim-tôaⁿ, hē tī hoat-kūi-chêng, kòa hōe-bō͘ mn̂g ê mn̂g-lî. 6). Chiong sio-chè ê tôaⁿ, hē tī chū-chi̍p ê hōe-bō͘ mn̂g-chêng. 7). Chiong sóe-tn̄g ê phûn, hē tī hōe-bō͘ kap tôaⁿ ê tiong-kan, tóe chúi tī phûn-lāi. 8). Koh tī sì-ûi khiā tiûⁿ-ûi, kòa tiûⁿ-mn̂g ê mn̂g-lî. 9). Ēng boah ê iû boah hōe-bō͘, kap kî-tiong hoān só͘-ū--ê, hun-piat i kap lóng-chóng ê khì-kū chòe-sèng; i chiū chòe-sèng. 10). Koh boah sio-chè ê tôaⁿ, kap i lóng-chóng ê khì-kū, hun-piat tôaⁿ chòe-sèng; tôaⁿ chiū chòe chì-sèng. 11). Iā tio̍h boah sóe-tn̄g ê phûn, hun-piat i chòe-sèng. 12). Koh tio̍h chhōa A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ, kàu hōe-bō͘ mn̂g-chêng, ēng chúi kā in sóe. 13). Iā kā A-lûn chhēng sèng-saⁿ, koh ēng iû boah i, hun-piat i chòe-sèng, hō͘ i chòe chè-si lâi ho̍k-sāi Góa. 14). Koh chhōa i hiah ê kiáⁿ lâi, kā in chhēng lāi-phàu. 15). Tio̍h kā in boah-iû, chhin-chhiūⁿ boah in lāu-pē chi̍t-iūⁿ, hō͘ in chòe chè-si lâi ho̍k-sāi Góa; in siū boah-iû beh éng-oán chòe chè-si, kàu ta̍k sè-tāi. 16). Mô͘-se án-ni kiâⁿ; lóng sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù i ê lâi kiâⁿ. 17). Tē-jī nî chiaⁿ-ge̍h chhoe-it, hōe-bō͘ chiū khiā--khí-lâi. 18). Mô͘-se khiā hōe-bō͘ hē hiah ê khū, khiā hiah ê pán, chhng hiah ê hoâiⁿ-kông, khiā hiah ê thiāu. 19). Tī hōe-bō͘ téng tah pò͘-pîⁿ, chiong pò͘-pîⁿ ê kòa, khàm tī i ê téng-bīn, sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 20). Koh ēng lu̍t-hoat hē tī kūi-lāi, ēng kǹg chhng tī kūi--nih, hē si-un-só͘ tī kūi-téng. 21). Kng kūi ji̍p hōe-bō͘, kòa jia-cha̍h ê tiùⁿ-lî, jia-cha̍h hoat-kūi, sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 22). Koh chiong toh hē tī hōe-bō͘-lāi, tī hōe-bō͘ ê pak--sì, tī tiùⁿ-lî gōa; 23). hí téng-bīn ēng piáⁿ pâi tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 24). Koh hē teng-tâi tī hōe-bō͘-lāi, kap toh saⁿ-tùi, tī hōe-bō͘ ê lâm-pêng. 25). Tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng tiám-teng; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 26). Koh hē kim-tôaⁿ tī hōe-bō͘-lāi ê tiùⁿ-lî chêng; 27). tī hit téng-bīn sio phang-liāu ê hiuⁿ; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 28). Koh kòa hōe-bō͘ mn̂g ê mn̂g-lî. 29). Tī chū-chi̍p ê hōe-bō͘ mn̂g-chêng, hē sio-chè ê tôaⁿ, chiong sio-chè kap sò͘-chè hiàn tī hí téng-bīn; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 30). Hē sóe-tn̄g ê phûn tī hōe-bō͘ kap tôaⁿ ê tiong-kan, phûn-lāi tóe chúi, thang sóe-tn̄g. 31). Mô͘-se kap A-lûn kap i hiah ê kiáⁿ, tī-hia sóe-chhiú sóe-kha. 32). In ji̍p hōe-bō͘ ê sî, á-sī chiū-kūn tôaⁿ ê sî, chiū sóe; sī chiàu Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù Mô͘-se--ê. 33). Tī hōe-bō͘ kap tôaⁿ ê sì-ûi, khiā tiùⁿ-ûi, iā kòa tiùⁿ-ûi mn̂g ê mn̂g-lî; án-ni Mô͘-se chiū oân-kang. 34). Hit-sî hûn jia-khàm hōe-bō͘, Iâ-hô-hoa ê êng-kng chhiong-móa hōe-bō͘. 35). Mô͘-se bōe-ōe ji̍p hōe-bō͘, in-ūi hûn thêng tī hit téng-bīn; koh Iâ-hô-hoa ê êng-kng chhiong-móa tī hōe-bō͘. 36). Hûn tùi hōe-bō͘ siu chiūⁿ-khì ê sî, Í-sek-lia̍t lâng chiū khí-sin kiâⁿ in ê lō͘-chām. 37). Hûn nā bô siu chiūⁿ-khì, in chiū bô khí-sin kiâⁿ, ti̍t-ti̍t kàu hûn siu chiūⁿ-khì. 38). Ji̍t--sî Iâ-hô-hoa ê hûn tī hōe-bō͘ téng, mî--sî hit tiong-kan ū hé, tī Í-sek-lia̍t choân-ke ê ba̍k-chiu-chêng; tī in só͘ kiâⁿ ê lō͘-chām lóng sī án-ni.