Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Hui-li̍p-pí

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

HUI-LI̍P-PÍ JÎN SU (50)

[1] Ki-tok Iâ-so͘ ê lô͘-po̍k Pó-lô Thê-mô͘-thài phoe kià hō͘ khiā-khí Hui-li̍p-pí, tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘, lóng-chóng ê sèng-tô͘, kap chiah ê kam-tok í-ki̍p chip-sū; 2). goān lín tùi lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an. 3). Góa kìⁿ-ū siàu-liām lín, chiū kám-siā góa ê Siōng-tè, 4). ta̍k pái ūi-tio̍h lín chèng lâng kî-tó ê sî, siông-siông hoaⁿ-hí lâi kî-tó, 5). in-ūi lín tùi thâu chi̍t ji̍t kàu taⁿ, saⁿ-kap ū hūn tī heng-khí hok-im; 6). góa iā chhim sìn khí-thâu chòe hó ê kang tī lín ê, beh chiâⁿ i kàu tī Iâ-so͘ Ki-tok ê ji̍t; 7). koh góa ūi-tio̍h lín chèng lâng ū chit hō sim-chì sī ha̍p-gî, in-ūi lín siông-siông tī góa ê sim-lāi, bô lūn góa tī thih-liān tiong, í-ki̍p piān-bêng lâi kian-kò͘ hok-im ê sî, lín chèng lâng kap góa ū hūn tī un-tián. 8). In-ūi Siōng-tè kā góa chòe kan-chèng, góa thé Ki-tok Iâ-so͘ ê sim, ū cháiⁿ-iūⁿ loân-bō͘ lín chèng lâng. 9). Koh góa só͘ kiû ê chiū-sī hō͘ lín ê jîn-ài, tī tì-hūi í-ki̍p ta̍k iūⁿ ê hiáu-ngō͘, chhiong-móa iū-koh chhiong-móa, 10). tì-kàu lín ōe giām-chhut hiah ê khah hó ê sū, hō͘ lín sûn-choân bô that-gāi, kàu tī Ki-tok ê ji̍t; 11). ēng gī ê ké-chí móa-móa, chiū-sī tùi Iâ-so͘ Ki-tok ū ê, beh hō͘ Siōng-tè tit-tio̍h êng-kng o-ló. 12). Hiaⁿ-tī ah, góa ái lín chai góa só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì tú-tú sī hō͘ hok-im khah chìn-pō͘; 13). tì-kàu góa ê kòa thih-liān tī Ki-tok lâi hián-bêng tī choân iâⁿ, kap kî-û ê chèng lâng; 14). koh tì-kàu tiàm-tī Chú ê hiaⁿ-tī tōa pòaⁿ tùi góa ê kòa thih-liān lâi chhim sìn, it-hoat hó-táⁿ bô kiaⁿ, lâi kóng Siōng-tè ê tō-lí. 15). Taⁿ lâng teh thoân Ki-tok, ū-ê sī chhut tī oàn-tò͘ oan-ke, ū-ê sī chhut tī hó ì-sù. 16). Chiah-ê sī chhut tī jîn-ài, in-ūi chai góa sī ūi-tio̍h piān-bêng hok-im lâi siat-li̍p ê. 17). Hiah-ê teh pò-iông Ki-tok sī chhut tī kiat-tóng, m̄ sī si̍t-sim; in ê ì-sù sī ài hō͘ góa tī thih-liān tiong lēng-gōa ke-thiⁿ kan-khó͘. 18). Án-ni chiū cháiⁿ-iūⁿ? He̍k-sī ké, he̍k-sī chin, bô lūn cháiⁿ-iūⁿ, kun-tú sī thoân Ki-tok; góa in-ūi án-ni chiū hoaⁿ-hí, iā beh hoaⁿ-hí. 19). In-ūi góa chai chit ê sū, tùi lín ê kî-tó, í-ki̍p Iâ-so͘ Ki-tok ê Sîn ê siúⁿ-sù, beh tì-kàu góa tit-tio̍h kiù, 20). chiàu góa só͘ chhiat-chhiat him-bō͘ kap ǹg-bāng ê, chiū-sī góa bô chi̍t hāng sū kiàn-siàu, hoān sū hó-táⁿ, hiān-kim iā chiàu pêng-siông án-ni, he̍k-sī tùi sí he̍k-sī tùi oa̍h, Ki-tok beh tī góa ê seng-khu tit-tio̍h êng-kng. 21). In-ūi lūn-kàu góa, oa̍h chiū-sī Ki-tok, sí chiū-sī lī-ek. 22). Siat-sú oa̍h tī jio̍k-thé, che sī chòe góa ê kang ê ké-chí, góa iā m̄ chai beh cháiⁿ-iūⁿ kéng. 23). Góa tī lióng-lân ê tiong-kan, chin ài tò-khì kap Ki-tok saⁿ-kap tī-teh, sī put-chí khah hó. 24). Chóng-sī iû-goân tòa tī jio̍k-thé, ūi-tio̍h lín ê iân-kò͘, sī koh khah iàu-kín. 25). Góa í-keng chhim sìn chit-ê, chiū chai góa beh iû-goân tī-teh, iā kap lín chèng lâng saⁿ-kap tī-teh, tì-kàu lín ê sìn tit-tio̍h chìn-pō͘ koh hoaⁿ-hí; 26). hō͘ lín tī Ki-tok Iâ-so͘ ê khoa-kháu ūi-tio̍h góa ōe ná chhiong-móa, sī tùi góa kap lín koh tī-teh. 27). To̍k-to̍k lín kiâⁿ tāi-chì tio̍h ha̍p tī Ki-tok ê hok-im; hō͘ góa kiám-chhái lâi kìⁿ-tio̍h lín, á-sī lī-khui lín, ōe thiaⁿ-kìⁿ lín ê tāi-chì, chiū-sī lín tī chi̍t ê sîn khiā-chāi, ēng chi̍t sim ūi-tio̍h hok-im ê sìn saⁿ-kap chhut-la̍t; 28). hoān tāi-chì bô hō͘ tùi-te̍k phah-kiaⁿ; che sī chòe in bia̍t-bô ê pîn-kù, iā sī chòe lín tit kiù ê pîn-kù; lóng sī tùi Siōng-tè. 29). In-ūi í-keng siúⁿ-sù lín ūi-tio̍h Ki-tok, m̄ nā sìn-khò I, koh ūi-tio̍h I siū khó͘; 30). lín chhut-la̍t kau-chiàn, kap chêng só͘ khòaⁿ-kìⁿ góa ê, hiān-kim só͘ thiaⁿ-kìⁿ góa ê, saⁿ-tâng.

[2] Só͘-í nā tī Ki-tok ū sím-mi̍h khoàn-bián, á-sī sím-mi̍h jîn-ài ê an-ùi, á-sī ū Sèng Sîn ê sím-mi̍h kau-thong, á-sī ū sím-mi̍h chû-pi lîn-bín, 2). lín tio̍h hō͘ góa ê hoaⁿ-hí chhiong-móa, chiū-sī tâng sim-chì, tâng jîn-ài, sim-sîn hô-ha̍p, sim-chì choan-it; 3). hoān sū bo̍h-tit ūi-tio̍h kiat-tóng, á-sī ūi-tio̍h khang-khang ê êng-kng, lâi chòe; to̍k-to̍k tāi-ke ēng khiam-sùn ê sim khòaⁿ pa̍t lâng khah iâⁿ tī pún-sin. 4). Lín ta̍k lâng bo̍h-tit kò͘ ka-kī ê sū, iā tio̍h kò͘ pa̍t lâng ê sū. 5). Lín tio̍h ū Ki-tok Iâ-so͘ ê sim chòe sim; 6). I pún ū Siōng-tè ê hêng-chōng, bô lia̍h kap Siōng-tè pîⁿ téng chòe só͘ tio̍h chip-siú ê, 7). hoán-tńg piàⁿ-khang ka-kī, chhú lô͘-po̍k ê hêng-chōng, chiâⁿ-chòe lâng ê iūⁿ-siùⁿ; 8). í-keng ū chhin-chhiūⁿ lâng ê khoán-sit, chiū khut ka-kī, sūn-ho̍k kàu tī sí, sīm-chì sí tī si̍p-jī-kè. 9). Só͘-í Siōng-tè ko-seng I ke̍k koâiⁿ, siúⁿ-sù I hit ê miâ, pôaⁿ-kè tī bān miâ ê téng-bīn ê; 10). hō͘ kìⁿ-nā tī thiⁿ, tī tōe, kap tī tōe-ē ê, tī Iâ-so͘ ê miâ, bô chi̍t ê kha-thâu-u m̄ kūi-pài, 11). bô chi̍t ê chhùi m̄ chheng-ho͘ Iâ-so͘ Ki-tok chòe Chú, lâi kui êng-kng Pē Siōng-tè. 12). Só͘-í, góa só͘ thiàⁿ ê hoaⁿ-tī ah, chhin-chhiūⁿ lín bat siông-siông sūn-thàn, m̄ nā tī góa kap lín tī-teh ê sî, chiū hiān-kim góa bô kap lín tī-teh, it-hoat tio̍h ēng kiaⁿ-hiâⁿ ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, lâi chòe-chiâⁿ lín ka-kī ê tit kiù; 13). in-ūi lín ū hit ê ì-goān, ū hit ê só͘ kiâⁿ, lóng sī tùi Siōng-tè ūi-tio̍h I ê hó-ì lâi kiâⁿ tī lín sim-lāi. 14). Lín hoān sū bo̍h-tit nga̍uh-ngau-liām, bo̍h-tit cheng-piān; 15). chiah hō͘ lín bô thang hiâm, chin-si̍t bô ké, chòe Siōng-tè ê kiáⁿ-jî, bô hâ-chhû tī siâ-phiah hêng-ge̍k ê sè-kài; lín tī in tiong-kan chhut-hiān, chhin-chhiūⁿ chiò-kng tī sè-kan ê, hián-bêng oa̍h-miā ê tō-lí; 16). hō͘ góa kàu tī Ki-tok ê ji̍t ū thang khoa-kháu, in-ūi góa m̄ sī khang-khang pháu-cháu, iā m̄ sī khang-khang tio̍h-bôa. 17). Chiū nā ēng lín ê sìn chòe chè-mi̍h lâi ho̍k-sāi, góa chòe koàn-tiān tī hit téng-bīn, góa sī hoaⁿ-hí, iā kap lín chèng lâng saⁿ-kap hoaⁿ-hí; 18). lín iā tio̍h án-ni hoaⁿ-hí, sòa kap góa saⁿ-kap hoaⁿ-hí. 19). Nā-sī góa tiàm-tī Chú Iâ-so͘ ǹg-bāng kín-kín chhe Thê-mô͘-thài khì chiū-kūn lín, hō͘ góa chai lín ê sū, lâi an góa ê sim. 20). In-ūi góa bô pa̍t ê tâng-sim ê lâng, chin-chiàⁿ khòa-lū lín ê tāi-chì ê. 21). In-ūi chèng lâng lóng sī tô͘-bô͘ ka-kī ê sū, m̄ sī tô͘-bô͘ Iâ-so͘ Ki-tok ê sū. 22). Nā-sī Thê-mô͘-thài ê keng-giām lín chai, chiū-sī kap góa saⁿ-kap tio̍h-bôa lâi heng-khí hok-im, chhin-chhiūⁿ kiáⁿ tùi pāu-pē án-ni. 23). Só͘-í góa khòaⁿ góa ê tāi-chì cháiⁿ-iūⁿ, ǹg-bāng liâm-piⁿ chhe i khì. 24). Chóng-sī góa tiàm-tī Chú chhim sìn pún-sin iā beh kín-kín kàu. 25). Nā-sī góa siūⁿ iàu-kín tio̍h chhe Í-pa-hut-thê chiū-kūn lín, i chiū-sī góa ê hiaⁿ-tī, tâng chòe kang ê, tâng tng-peng ê, iā sī lín ê sù-chiá, kiong-kip góa só͘ khiàm-ēng ê; 26). in-ūi i loân-bō͘ lín chèng lâng, lâi chhám-chhoeh, sī lín bat thiaⁿ-kìⁿ i phòa-pīⁿ; 27). i kó-jiân ū phòa-pīⁿ kàu hiám-hiám sí; nā-sī Siōng-tè lîn-bín i, m̄ nā lîn-bín i, iā lîn-bín góa, bián-tit góa tī iu-būn tiong ke-thiⁿ iu-būn. 28). Só͘-í góa koh khah tì-ì chhe i, hō͘ lín koh khòaⁿ-kìⁿ i, lâi hoaⁿ-hí, góa chiū khah bô iu-būn. 29). Só͘-í lín tiàm-tī Chú tio̍h hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí chiap-la̍p i, iā tio̍h chun-tiōng chhin-chhiūⁿ chit hō ê lâng. 30). In-ūi i ūi-tio̍h chòe Ki-tok ê kang hiám-hiám sí, ka-kī piàⁿ-miā, beh pó͘ lín ho̍k-sāi góa só͘ bô kàu ê.

[3] Góa ê hiaⁿ-tī ah, kiat-bé lâi kóng, lín tio̍h tiàm-tī Chú hoaⁿ-hí. Góa koh siá chiah ê ōe hō͘ lín, chāi góa bōe hùi-khì, chāi lín sī thò-tòng. 2). Tio̍h tî-hông chiah ê pháiⁿ-káu, tî-hông chiah ê chòe pháiⁿ ê, tî-hông chiah ê siū siong-koah ê. 3). In-ūi lán ēng Siōng-tè ê Sîn lâi ho̍k-sāi, tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘ lâi khoa-kháu, bô óa-khò jio̍k-thé ê, chiah sī siū kat-lé ê. 4). Sui sī án-ni, góa iā ū thang óa-khò jio̍k-thé; nā pa̍t lâng lia̍h-chòe ū thang óa-khò jio̍k-thé, góa chiū koh khah ū. 5). Góa tē poeh ji̍t siū kat-lé, sī Í-sek-lia̍t cho̍k ê lâng, Piān-ngá-bín ê chi-phài, sī Hi-pek-lâi lâng só͘ siⁿ ê Hi-pek-lâi lâng, chiàu lu̍t-hoat chiū-sī Hoat-lī-sài lâng, 6). chiàu jia̍t-sim chiū-sī khún-tio̍k kàu-hōe, chiàu tī lu̍t-hoat ê gī chiū-sī bô phāng thang hiâm. 7). Nā-sī pêng-sò͘ chòe góa ê lī-ek ê, góa ūi-tio̍h Ki-tok í-keng khòaⁿ i chòe sún-hāi. 8). M̄ nā án-ni, góa chin-chiàⁿ khòaⁿ bān sū chòe sún-hāi, in-ūi góa lia̍h bat góa ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ chòe tē it hó; góa ūi-tio̍h I bat sún-sit it-chhè, iā khòaⁿ chòe pùn-sò, sī ài tit-tio̍h Ki-tok, 9). lâi tn̂g-tn̂g tiàm-tī I, m̄ sī ū ka-kī ê gī, chhut tī lu̍t-hoat ê, chiū-sī ū tùi sìn Ki-tok ê gī, Siōng-tè ūi-tio̍h sìn só͘ siúⁿ-sù ê; 10). hō͘ góa bat I, kap I koh-oa̍h ê koân-lêng, í-ki̍p ū hūn I ê siū-khó͘, lâi o̍h I ê sí, 11). khòaⁿ ōe tit thang kàu tī hit ê tùi sí-lâng tiong ê koh-oa̍h. 12). M̄ sī kóng góa í-keng tit-tio̍h, á-sī í-keng oân-choân; to̍k-to̍k cháu chìn-chêng, khòaⁿ ōe thang tit-tio̍h Ki-tok Iâ-so͘ ê só͘-í tit-tio̍h góa ê. 13). Hiaⁿ-tī ah, góa bô lia̍h ka-kī chòe í-keng tit-tio̍h; to̍k-to̍k choan-bū chi̍t hāng, chiū-sī bōe kì-tit āu-bīn ê sū, tì-ì thâu-chêng ê sū, 14). ǹg só͘ chhah ê pio lâi cháu, kàu tit-tio̍h Siōng-tè tī Ki-tok Iâ-so͘, tùi téng-bīn tiàu lán ê siúⁿ. 15). Só͘-í lán kìⁿ-nā chòe oân-choân ê tio̍h chûn chit ê sim-chì; nā tī sím-mi̍h sū lín chûn pa̍t iūⁿ ê sim-chì, Siōng-tè iā beh ēng chit-ê chí-sī lín. 16). Nā-sī lán só͘ í-keng kàu ê, tio̍h chiàu chit-ê lâi kiâⁿ. 17). Hiaⁿ-tī ah, lín tio̍h saⁿ-kap o̍h góa; lín ū goán chòe bô͘-iūⁿ, chiū tio̍h tì-ì khòaⁿ hiah ê chiàu án-ni kiâⁿ ê. 18). In-ūi ū chōe-chōe lâng kiâⁿ tāi-chì, sī góa bat ta̍uh-ta̍uh kā lín kóng, taⁿ iā lâu ba̍k-sái kā lín kóng ê, in chiū-sī Ki-tok si̍p-jī-kè ê tùi-te̍k; 19). in ê kiat-kio̍k sī tîm-lûn, in ê siōng-tè sī in ê pak-tó͘, in ê êng-kng sī tī in ê kiàn-siàu, in só͘ tì-chì sī tōe-chiūⁿ ê sū. 20). In-ūi lán sī thiⁿ-téng ê kok-bîn, iā ǹg-bāng Chín-kiù-ê tùi hia lâi, chiū-sī Chú Iâ-so͘ Ki-tok; 21). I kì-jiân ū koân-lêng ōe hō͘ bān mi̍h hâng-ho̍k I pún-sin, chiū beh ēng hit ê koân-lêng lâi piàn-ōaⁿ lán pi-chiān ê seng-khu, kap I êng-kng ê seng-khu tâng khoán.

[4] Só͘-í góa só͘ thiàⁿ só͘ him-bō͘ ê hiaⁿ-tī, chòe góa ê hoaⁿ-hí, chòe góa ê bián-liû ê, só͘ thiàⁿ ê ah, tio̍h án-ni khiā-chāi tī Chú. 2). Góa khǹg Iú-o-tia koh khǹg Sûn-to͘-ki, tio̍h tâng-sim tī Chú. 3). Koh chin ê tâng-phōaⁿ ah, góa iā kiû lí pang-chān chí nn̄g ê hū-jîn-lâng, in-ūi in bat kap góa tâng chhut-la̍t tī hok-im, iā kap Kek-lī-bián, í-ki̍p kî-û kap góa tâng tio̍h-bôa ê, in ê miâ kì tī oa̍h-miā ê chheh. 4). Tio̍h siông-siông tiàm-tī Chú lâi hoaⁿ-hí; góa beh koh kóng i, Tio̍h hoaⁿ-hí. 5). Lín ê sûn-liông tio̍h tùi chèng lâng hián-bêng. Chú kūn lah. 6). It-khài bo̍h-tit khòa-lū; to̍k-to̍k bān sū tio̍h ēng kî-tó khún-kiû kap kám-siā, chiong lín só͘ kiû ê pâi-lia̍t tī Siōng-tè; 7). chiū Siōng-tè ê pêng-an, pôaⁿ-kè it-chhè lâng só͘ siūⁿ ōe kàu ê, beh tī Ki-tok Iâ-so͘ pó-siú lín ê sim, lín ê liām-thâu. 8). Taⁿ hiaⁿ-tī ah, kiat-bé lâi kóng, kìⁿ-nā chin-si̍t ê, kìⁿ-nā khó-kèng ê, kìⁿ-nā kong-gī ê, kìⁿ-nā chheng-kiat ê, kìⁿ-nā thang thiàⁿ ê, kìⁿ-nā hó miâ-siaⁿ ê, nā ū sím-mi̍h tek-hēng, sím-mi̍h thang o-ló, chiah-ê lín tio̍h siàu-liām. 9). Lín tùi góa só͘ ha̍k-si̍p, só͘ niá-siū, só͘ thiaⁿ-kìⁿ, só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê, lóng tio̍h kiâⁿ i; chiū siúⁿ-sù pêng-an ê Siōng-tè beh kap lín tī-teh. 10). Góa tiàm-tī Chú tōa-tōa hoaⁿ-hí, in-ūi lín siàu-liām góa ê sim-chì taⁿ ū koh puh-íⁿ; lín pêng-sò͘ ū chit hō siàu-liām, put-kò sī bô ki-hōe nā-tiāⁿ. 11). Góa kóng án-ni, m̄ sī ūi-tio̍h ēng bô kàu ê iân-kò͘; in-ūi góa í-keng ha̍k-si̍p, put-lūn sím-mi̍h kéng-gū, bô m̄ ti-chiok. 12). Góa chai-iáⁿ tiàm-tī pi-chiān, iā chai-iáⁿ tiàm-tī hù-chiok; he̍k-sī pá, he̍k-sī iau, he̍k-sī hù-chiok, he̍k-sī kheh-khiàm, hoān sū góa lóng láu-liān. 13). Tiàm-tī siúⁿ-sù góa khùi-la̍t ê, góa sū-sū lóng ōe. 14 ). Sui sī án-ni, lín thé-thiap góa ê hoān-lān, che sī chin hó. 15). Hui-li̍p-pí lâng ah, lín iā ka-kī chai tī thoân hok-im ê khí-thâu, góa lī-khui Má-kî-tùn ê sî, kap góa chiap-chhiú ê chí ū lín, pa̍t ê kàu-hōe bô; 16). in-ūi liân góa tī Thiap-sat-lô-nî-ka ê sî, lín iā chi̍t pái koh chi̍t pái chhe lâng kiong-kip góa só͘ khiàm-ēng. 17). M̄ sī góa teh kiû lâng sàng mi̍h, to̍k-to̍k sī kiû ké-chí ná chōe, lâi kì-lo̍h lín ê siàu. 18). Nā-sī góa ū chiah ê mi̍h, kàu-gia̍h ū chhun; góa í-keng chhiong-chiok, sī bat tùi Í-pa-hut-thê siū-tio̍h lín kià-lâi ê mi̍h, chiū-sī phang-phang ê bī, chòe thang chiap-la̍p ê chè-mi̍h, Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí ê. 19). Koh góa ê Siōng-tè beh chiàu I êng-kng tiong ê pù-ū, tī Ki-tok Iâ-so͘, pó͘-chiok lín it-chhè ê khiàm-kheh. 20). Goān êng-kng kui tī lán ê Siōng-tè lán ê Pē, kàu tāi-tāi bô soah. À-bēng. 21). Chhéng-an tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘ ta̍k ê sèng-tô͘. chiah ê kap góa tī-teh ê hiaⁿ-tī chhéng-an lín. 22). Chiah ê sèng-tô͘ lóng chhéng-an lín; sio̍k tī Kai-sat ê ke ê, koh khah tì-ì chhéng-an lín. 23). Goān Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kap lín ê sîn saⁿ-kap tī-teh.