Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ka-lia̍p-thài

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

KA-LIA̍P-THÀI JÎN SU (48)

[1] Pó-lô chòe sù-tô͘ (m̄ sī chhut tī lâng, iā m̄ sī tùi lâng, chiū-sī tùi Iâ-so͘ Ki-tok kap hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê Pē Siōng-tè ) 2). taⁿ kap tâng tī-teh ê chèng hiaⁿ-tī phoe kià hō͘ Ka-lia̍p-thài chiah ê kàu-hōe: 3). goān lín tùi Pē Siōng-tè kap lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an; 4). I ūi-tio̍h lán ê chōe hiàn ka-kī, beh kiù lán chhut hiān-kim pháiⁿ ê sè-tāi, chiū-sī chiàu lán ê Pē Siōng-tè ê chí-ì; 5). goān êng-kng kui I kàu tāi-tāi. À-bēng. 6). Chêng tī Ki-tok ê un tiàu lín ê, lín lī-khui I kàu chiah kín, khì thàn pa̍t iūⁿ ê hok-im, sī góa só͘ kî-koài; 7). hit ê pa̍t-ê m̄ sī hok-im, put-kò ū lâng kiáu-jiáu lín, ài phah-loān Ki-tok ê hok-im nā-tiāⁿ. 8). Taⁿ siat-sú goán , á-sī tùi thiⁿ lâi ê thiⁿ-sài thoân hok-im hō͘ lín, koh-iūⁿ tī goán só͘ bat thoân hō͘ lín ê, i tio̍h siū chiù-chó͘. 9). Chhin-chhiūⁿ goán chêng bat kóng ê, taⁿ góa koh kóng i, nā ū lâng thoân hok-im hō͘ lín, koh-iūⁿ tī lín só͘ bat siū ê, i tio̍h siū chiù-chó͘. 10). Góa taⁿ sī teh tùi lâng thiám-mī mah? Á-sī tùi Siōng-tè ah? Á-sī góa teh kiû hō͘ lâng hoaⁿ-hí ah? Góa nā iáu-kú ài hō͘ lâng hoaⁿ-hí, chiū m̄ sī Ki-tok ê lô͘-po̍k. 11). Hiaⁿ-tī ah, góa pò lín chai lūn góa pêng-sò͘ só͘ thoân ê hok-im, hit-ê m̄ sī chiàu lâng ê ì-sù. 12). In-ūi góa bē bat tùi lâng siū-tio̍h, iā bô siū lâng kà-sī, sī tùi Iâ-so͘ Ki-tok ê khé-sī. 13). Lín bat thiaⁿ-kìⁿ góa chêng tī Iû-thài kàu só͘ kiâⁿ-chòe ê, chiū-sī khún-tio̍k Siōng-tè ê kàu-hōe chin thiám, lâi hām-hāi i. 14). Koh góa tī Iû-thài kàu pí pún-cho̍k tâng-pòe ê chōe-chōe lâng khah chìn-pō͘, ūi-tio̍h góa chó͘-chong ê ûi-thoân koh khah jia̍t-sim. 15). Nā-sī tùi goán lāu-bú ê thai hun-piat góa, ēng I ê un-tián tiàu góa ê Siōng-tè, 16). kì-jiân hoaⁿ-hí chiong I ê Kiáⁿ hián-bêng tī góa, beh hō͘ góa soan-thoân I tī gōa-pang, góa chiū bô kap lâng chham-siông, 17). iā bô chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng chiū-kūn hiah ê tāi-seng góa chòe sù-tô͘ ê; to̍k-to̍k khì A-lat-pek, koh tò-tńg-lâi Tāi-má-sek. 18). Saⁿ nî āu góa chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, khì thàm Ki-hoat, kap i tòa cha̍p-gō͘ ji̍t. 19). Kî-û ê sù-tô͘, tû-khì Chú ê hiaⁿ-tī Ngá-kok í-gōa, góa lóng bô kìⁿ-tio̍h. 20). Taⁿ góa só͘ siá hō͘ lín ê, góa tī Siōng-tè ê bīn-chêng bô pe̍h-chha̍t. 21). Āu-lâi góa kàu Sū-lī-a kap Ki-lī-ka ê tōe-hng. 22). Hit sî sio̍k Iû-thài tōe tiàm-tī Ki-tok chiah ê kàu-hōe, iáu-kú m̄ bat góa ê bīn; in kan-ta thiaⁿ-kìⁿ kóng, 23). Chêng khún-tio̍k lán ê, taⁿ thoân i pêng-sò͘ só͘ hām-hāi ê kàu; 24). chiū in-ūi góa kui êng-kng Siōng-tè.

[2] Kè cha̍p-sì nî góa kap Pa-ná-pa koh chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, iā chhōa Thê-to saⁿ-kap khì. 2). Góa sī hōng khé-sī chiah chiūⁿ khì; koh chiong góa tī gōa-pang só͘ thoân ê hok-im tùi in pâi-lia̍t, sī lēng-gōa tùi ū bêng-bōng ê lâng pâi-lia̍t, bián góa hiān-kim á-sī í-chêng só͘ kiâⁿ ê kui tī khang-khang. 3). Kap góa khì ê Thê-to, sī Hi-lī-nî lâng, iā bô hō͘ lâng bián-kióng i siū kat-lé. 4). Sī ūi-tio̍h ū àm-chīⁿ ín-chìn lâi ké ê hiaⁿ-tī, in àm-chīⁿ ji̍p lâi thau-khòaⁿ goán tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘ só͘ ū ê chū-iû, beh hō͘ goán chiâⁿ-chòe lô͘-po̍k. 5). Goán bē bat chi̍t sî hâng-ho̍k lâi niū in, sī beh hō͘ hok-im ê chin-lí tn̂g-tn̂g chûn tī lín tiong-kan. 6). Tùi tī hiah ê hō chòe ū bêng-bōng ê lâng, (bô lūn in chêng sī sím-mi̍h téng-hō ê lâng, tī góa bô choa̍h; Siōng-tè bô ēng gōa-māu chhú lâng), kiù-kèng hiah ê ū bêng-bōng ê lâng tī góa bô ke-thiⁿ sím-mi̍h. 7). Hoán-tńg sī án-ni, in khòaⁿ-kìⁿ Chú thok-tiōng góa thoân hok-im hō͘ bē siū kat-lé ê, chhin-chhiūⁿ thok-tiōng Pí-tek thoân hok-im hō͘ í-keng siū kat-lé ê, 8). (in-ūi chhut-la̍t kiâⁿ tī Pí-tek, hō͘ i chòe siū kat-lé ê ê sù-tô͘, iā chhut-la̍t kiâⁿ tī góa, hō͘ góa chòe gōa-pang ê sù-tô͘), 9). koh chai só͘ siúⁿ-sù góa ê un-tián, chiū Ngá-kok, Ki-hoat, Iok-hān, lâng khòaⁿ chòe thiāu-chio̍h ê, chhun chiàⁿ chhiú kap góa chham Pa-ná-pa saⁿ kau-pôe, hō͘ goán khì chiū-kūn gōa-pang lâng, iā in khì chiū-kūn siū kat-lé ê; 10). to̍k-to̍k ài goán siàu-liām sòng-hiong lâng; che iā sī góa pún tì-ì teh kiâⁿ ê. 11). Nā-sī Ki-hoat kàu An-thê-o ê sî, góa tng-bīn tí-te̍k i, sī i ū hoān-chōe. 12). In-ūi ū kúi-nā lâng tùi Ngá-kok hia lâi, iáu-bē kàu ê sî, i kap gōa-pang lâng saⁿ-kap chia̍h; in í-keng kàu, i kiaⁿ siū kat-lé ê lâng, chiū thè-khui lâi ka-kī hun-piat. 13). Kî-û ê Iû-thài lâng iā kap i chng-chòe, tì-kàu liân Pa-ná-pa iā tùi in ê chng-chòe siū ín-iú. 14). Chóng-sī góa khòaⁿ-kìⁿ in bô chiàu-ti̍t kiâⁿ lâi thàn hok-im ê chin-lí, chiū tī chèng lâng ê bīn-chêng kā Ki-hoat kóng, Lí sī Iû-thài lâng, chòe-lâng kì-jiân chhin-chhiūⁿ gōa-pang lâng, bô chhin-chhiūⁿ Iû-thài lâng, siáⁿ-sū teh bián-kióng gōa-pang lâng o̍h Iû-thài lâng ah? 15). lán chhut-sì chòe Iû-thài lâng, m̄ sī gōa-pang ê chōe-jîn. 16). Kì-jiân chai lâng tit-tio̍h chheng-chòe-gī m̄ sī tùi thàn lu̍t-hoat, to̍k-to̍k tùi sìn Iâ-so͘ Ki-tok, lán iā ū sìn-khò Ki-tok Iâ-so͘, hō͘ lán tùi sìn Ki-tok tit-tio̍h chheng-chòe-gī, m̄ sī tùi thàn lu̍t-hoat, in-ūi tùi thàn lu̍t-hoat bô lâng ōe tit-tio̍h chheng-chòe-gī. 17). Taⁿ siat-sú lán teh kiû tī Ki-tok tit-tio̍h chheng-chòe-gī, iā ka-kī iáu-kú hián-chhut chòe ū chōe ê lâng, án-ni Ki-tok sī chōe-ok ê chhe-ēng mah? Toàn-toàn m̄ sī; 18). in-ūi góa nā koh khí góa chêng só͘ húi ê, chiū-sī piáu-bêng ka-kī chòe hoān-hoat ê lâng. 19). In-ūi góa tùi lu̍t-hoat, chiū ǹg lu̍t-hoat í-keng sí, beh hō͘ góa ǹg Siōng-tè lâi oa̍h. 20). Góa bat kap Ki-tok tâng tèng si̍p-jī-kè; góa iáu-kú teh oa̍h, m̄ sī iû-goân góa, chiū-sī Ki-tok tiàm-tī góa teh oa̍h; koh góa hiān-kim tī jio̍k-thé só͘ ū ê oa̍h, sī chāi-tī sìn Siōng-tè ê Kiáⁿ lâi oa̍h, I bat thiàⁿ góa, thòe góa hiàn ka-kī. 21). Góa bô hòe-bô Siōng-tè ê un-tián; in-ūi tùi lu̍t-hoat nā ōe tit-tio̍h gī, chiū Ki-tok bô in-toaⁿ lâi sí.

[3] Gōng ê Ka-lia̍p-thài lâng ah, Iâ-so͘ Ki-tok tèng si̍p-jī-kè í-keng hêng-iông chin bêng tī lín ê ba̍k-chiu chêng, taⁿ lín hō͘ chī-chūi bê-khì ah? 2). Góa kan-ta mn̄g lín chi̍t hāng, Lín chêng siū-tio̍h Sèng Sîn sī tùi thàn lu̍t-hoat lâi kiâⁿ, á-sī tùi thiaⁿ lâi sìn ah? 3). Lín kàu chiah gōng ah? Lín kì-jiân tī Sèng Sîn chòe khí-thâu, taⁿ chiū tī jio̍k-thé chhiâⁿ-bé mah? 4). Lín siū hiah chōe hāng ê kan-khó͘ kiám khang-khang mah? Chóng bô chin-chiàⁿ khang-khang ah. 5). Hit ê siúⁿ-sù lín Sèng Sîn, koh chhut-la̍t kiâⁿ chiah ê koân-lêng tī lín tiong-kan ê, sī tùi lín thàn lu̍t-hoat lâi kiâⁿ, á-sī tùi lín thiaⁿ lâi sìn ah? 6). Chhin-chhiūⁿ A-pek-la̍h-hán sìn Siōng-tè, chiū kā i sǹg chòe gī. 7). Só͘-í lín tio̍h chai kìⁿ-nā sìn ê lâng chiū-sī A-pek-la̍h-hán ê kiáⁿ-sun. 8). Sèng-keng tāi-seng khòaⁿ-chhut Siōng-tè beh hō͘ gōa-pang lâng tùi sìn chheng-chòe-gī, chiū tāi-seng thoân hok-im hō͘ A-pek-la̍h-hán kóng, Bān pang beh tùi lí tit-tio̍h hok-khì. 9). Khó-kiàn kìⁿ-nā sìn ê lâng kap ū sìn ê A-pek-la̍h-hán tâng tit-tio̍h hok-khì. 10). Kìⁿ-nā khò pún-sin kiâⁿ lu̍t-hoat ê lóng siū chiù-chó͘; in-ūi ū kì-chài kóng, Kìⁿ-nā bô tn̂g-tn̂g chiàu lu̍t-hoat ê chheh lóng-chóng só͘ kì-chài lâi kiâⁿ i ê, tio̍h siū chiù-chó͘. 11). Taⁿ khò lu̍t-hoat bô lâng tī Siōng-tè ê bīn-chêng chheng-chòe-gī sī bêng, in-ūi, Gī ê lâng beh tùi sìn lâi oa̍h. 12). Nā-sī lu̍t-hoat m̄ sī tùi sìn, to̍k-to̍k, kiâⁿ chiah-ê ê, beh tùi chiah-ê lâi oa̍h. 13). Ki-tok í-keng sio̍k-hôe lán thoat-lī lu̍t-hoat ê chiù-chó͘, in-ūi I ūi-tio̍h lán chiâⁿ-chòe chiù-chó͘, in-ūi ū kì-chài kong, Kìⁿ-nā tiàu tī chhâ-ni̍h ê siū chiù-chó͘; 14). beh hō͘ A-pek-la̍h-hán ê hok-khì, tùi Ki-tok Iâ-so͘, sòa kàu tī gōa-pang, hō͘ lán tùi sìn tit-tio̍h só͘ èng-ún ê Sèng Sîn. 15). Hiaⁿ-tī ah, góa chiàu lâng ê tāi-chì lâi kóng: sui-jiân sī lâng ê iok, nā í-keng tiāⁿ-tio̍h, chiū bô lâng kā i hòe-bô á-sī ke-thiⁿ. 16). Taⁿ chiah ê èng-ún sī tùi A-pek-la̍h-hán í-ki̍p i ê hō͘-è kóng. I bô kóng, Í-ki̍p lí chiah ê hō͘-è, chhin-chhiūⁿ chí chōe-chōe lâng; sī kóng, Í-ki̍p lí ê hō͘-è, chhin-chhiūⁿ chí chi̍t lâng, chiū-sī Ki-tok. 17). Taⁿ góa kóng, Siōng-tè só͘ tāi-seng tiāⁿ-tio̍h ê iok, m̄ sī hit ê sì-pah saⁿ-cha̍p nî āu ê lu̍t-hoat só͘ ōe kā i hòe-bô, tì-kàu só͘ èng-ún ê kui tī khang-khang. 18). In-ūi sêng-chiap ke-gia̍p, nā sī tùi lu̍t-hoat, chiū bô tùi èng-ún; chóng-sī Siōng-tè un-sù A-pek-la̍h-hán sī chiàu èng-ún. 19). Án-ni lu̍t-hoat sī cháiⁿ-iūⁿ? sī ūi-tio̍h chiah ê kè-sit lâi ke-siat, thèng-hāu hit ê tit-tio̍h èng-ún ê hō͘-è kàu; iā sī tùi thiⁿ-sài, keng-kè tiong-pó ê chhiú, lâi siat. 20). Taⁿ tiong-pó m̄ sī chòe chi̍t-ê ê tiong-pó, nā-sī Siōng-tè sī chi̍t-ê. 21). Án-ni lu̍t-hoat kap Siōng-tè ê èng-ún tùi-ke̍h mah? Toàn-toàn m̄ sī. In-ūi nā bat thoân chi̍t ê lu̍t-hoat ōe hō͘ lâng oa̍h ê, chiū gī si̍t-chāi sī tùi lu̍t-hoat. 22). Chóng-sī sèng-keng í-keng chiong bān lâng ûi tī chōe-ok lāi, beh hō͘ só͘ èng-ún ê, thang tùi sìn Iâ-so͘ Ki-tok, lâi siúⁿ-sù hiah ê sìn ê lâng. 23). Chóng-sī chit ê sìn bē kàu ê tāi-seng, lán siū kò͘-siú tī lu̍t-hoat ē, ûi-teh lâi thèng-hāu beh hián-bêng ê sìn. 24). Án-ni lu̍t-hoat sī chòe koán-kò͘ gín-ná ê, chhōa lán kàu Ki-tok, hō͘ lán tùi sìn lâi chheng-chòe-gī. 25). Nā-sī sìn í-keng kàu, chiū bô koh hâng-ho̍k tī koán-kò͘ gín-ná ê. 26). In-ūi lín tùi sìn-khò Ki-tok Iâ-so͘, lóng chòe Siōng-tè ê kiáⁿ. 27). In-ūi lín kìⁿ-nā siū sóe-lé lâi ji̍p tī Ki-tok ê, sī bat chhēng Ki-tok. 28). Bô ū Iû-thài á-sī Hi-lī-nî, lô͘-po̍k á-sī chū-iû ê, ta-po͘-lâng hū-jîn-lâng ê hun-piat; in-ūi lín tī Ki-tok Iâ-so͘ lóng sī chi̍t-ê. 29). Lín nā sio̍k Ki-tok chiū chòe A-pek-la̍h-hán ê hō͘-è, chiàu èng-ún lâi chòe hō͘-sû.

[4] Taⁿ góa kóng hō͘-sû sui-jiân sī choân-gia̍p ê chú, iáu chòe gín-ná ê sî, kap lô͘-po̍k bô koh-iūⁿ; 2). chiū-sī hâng-ho̍k kam-tok ê kap koán-ke ê, thèng-hāu lāu-pē só͘ hān-tiāⁿ ê kî kàu. 3). Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán chòe gín-ná ê sî, iā chòe lô͘-po̍k, hâng-ho̍k chit sè-kan ê siáu-ha̍k. 4). Nā-sī kàu hit ê sî í-keng móa, Siōng-tè chhe I ê kiáⁿ, tùi hū-jîn-lâng lâi chhut-sì, 5). chhut-sì tī lu̍t-hoat ē, lâi sio̍k-hôe lu̍t-hoat ē ê lâng, hō͘ lán siū siat-li̍p chòe kiáⁿ. 6). Ūi-tio̍h lín sī chòe kiáⁿ, Siōng-tè chhe I ê Kiáⁿ ê Sîn ji̍p lán ê sim, âu-kiò kóng, Á-pà, Pē ah. 7). Chhin-chhiūⁿ án-ni, lí m̄ sī iû-goân chòe lô͘-po̍k, chiū-sī chòe kiáⁿ; kì-jiân chòe kiáⁿ, chiū tùi Siōng-tè lâi chòe hō͘-sû. 8). Chóng-sī tong sî lín m̄ bat Siōng-tè, chòe hiah ê seng-sêng m̄ sī siōng-tè ê ê lô͘-po̍k. 9). Nā-sī taⁿ í-keng bat Siōng-tè, khah hó tio̍h kóng hō͘ Siōng-tè só͘ bat, cháiⁿ-iūⁿ tò-tńg koh ǹg hiah ê nńg-chiáⁿ khang-khang ê siáu-ha̍k, chiū-sī lín só͘ ài koh têng-chài chòe in ê lô͘-po̍k ê ah? 10). Lín tì-ì siú ji̍t, ge̍h, choeh, nî. 11). Góa thòe lín chin kiaⁿ, kiaⁿ-liáu góa só͘ ūi-tio̍h lín tio̍h-bôa ê ōe khang-khang. 12). Hiaⁿ-tī ah, góa kiû lín tio̍h chhin-chhiūⁿ góa, in-ūi góa iā chhin-chhiūⁿ lín. 13). Lín lóng bē bat khek-khui góa; lín chai góa thâu chi̍t pái thoân hok-im hō͘ lín, sī in-ūi jio̍k-thé ê loán-jio̍k. 14). Hit tia̍p ūi-tio̍h góa ê jio̍k-thé lín ū siū chhì, iáu-kú bô khòaⁿ-khin, iā bô iàm-chiān; sī chiap-la̍p góa chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê thiⁿ-sài; iā chhin-chhiūⁿ Ki-tok Iâ-so͘ chi̍t iūⁿ. 15). Lín tong sî só͘ hoaⁿ-hí ê hok-khì tī tá-lo̍h? in-ūi góa kan-chèng lín, siat-sú ōe chòe-tit, lín chiū iah lín ê ba̍k-chiu hō͘ góa. 16). Taⁿ góa ēng chin-si̍t kā lín kóng, sī chiâⁿ-chòe lín ê kiû-siû mah? 17). In kap lín chhin-jia̍t, m̄ sī hó ì, sī ài keh-tn̄g lín, hō͘ lín kap in chhin-jia̍t. 18). To̍k-to̍k tī hó sū lâi siông-siông hō͘ lâng kap lín chhin-jia̍t ê, sī hó; m̄ nā góa kap lín tī-teh ê sî tio̍h án-ni. 19). Góa ê sòe-kiáⁿ ah, góa ūi lín koh siū seng-sán ê kan-khó͘, kàu Ki-tok ê hêng-chōng chiâⁿ tī lín ê sim; 20). góa ài chit tia̍p kap lín tī-teh, lâi ōaⁿ góa ê siaⁿ; in-ūi góa ūi-tio̍h lín tiû-tû. 21). Lín ài hâng-ho̍k lu̍t-hoat ê, tio̍h kā góa kóng, lín kiám bô thiaⁿ-kìⁿ lu̍t-hoat mah? 22). In-ūi ū kì-chài kóng, A-pek-la̍h-hán ū nn̄g ê kiáⁿ, chi̍t-ê sī lú-pī siⁿ ê, chi̍t-ê sī chū-iû ê siⁿ ê. 23). Nā-sī hit ê tùi lú-pī ê, sī chiàu jio̍k-thé lâi siⁿ; hit ê tùi chū-iû ê, sī tùi èng-ún lâi siⁿ. 24). Chiah ê lóng ū phì-jū tī-teh; in-ūi hit nn̄g ê hū-jîn-lâng sī chòe nn̄g ê iok; chi̍t-ê chhut tī Se-nái soaⁿ, só͘ siⁿ ê chòe lô͘-po̍k, chiū-sī Hā-kah. 25). Chit ê Hā-kah sī A-lat-pek ê Se-nái soaⁿ, koh kap hiān-kim ê Iâ-lō͘-sat-léng siāng lūi, in-ūi i kap i chiah ê kiáⁿ chòe lô͘-po̍k. 26). To̍k-to̍k tī téng-bīn ê Iâ-lō͘-sat-léng sī chū-iû, sī lán ê lāu-bú. 27). In-ūi ū kì-chài, kong, "Lí bô hoâi-īn, bô siⁿ kiáⁿ ê, tio̍h hoaⁿ-hí; Bô ū seng-sán ê kan-khó͘ ê, tio̍h chhut tōa siaⁿ lâi kiò; In-ūi ka-kī tòa ê hū-jîn-lâng, pí ū tiōng-hu ê, i ê kiáⁿ iáu khah chōe ê." 28). Hiaⁿ-tī ah, lán chhin-chhiūⁿ Í-sat chòe èng-ún ê kiáⁿ. 29). Ná-sī chhin-chhiūⁿ tong-sî chiàu jio̍k-thé lâi siⁿ ê khún-tio̍k chiàu Sîn lâi siⁿ ê, chit tia̍p iā sī án-ni. 30). M̄ kú sèng-keng kóng cháiⁿ-iūⁿ? Tio̍h kóaⁿ-chhut lú-pī kap i ê kiáⁿ, in-ūi lú-pī ê kiáⁿ koat-toàn bōe thang kap chū-iû ê ê kiáⁿ tâng sêng-chiap gia̍p. 31). Hiaⁿ-tī ah, án-ni lán m̄ sī lú-pī ê kiáⁿ, sī chū-iû ê ê kiáⁿ.

[5] Ki-tok tháu-pàng lán chòe chū-iû, só͘-í lín tio̍h khiā-chāi, bo̍h-tit koh kòa-tio̍h hit ê chòe lô͘-po̍k ê taⁿ. 2). Góa Pó-lô kā lín kóng, lín nā siū kat-lé, chiū Ki-tok bô lī-ek tī lín. 3). Góa koh-chài tùi ta̍k ê siū kat-lé ê lâng chèng-bêng, i tio̍h kiâⁿ chiâu-chn̂g ê lu̍t-hoat, chhin-chhiūⁿ khiàm-chè tio̍h hêng. 4). Lín ài tùi lu̍t-hoat chheng-chòe-gī ê, sī í-keng kap Ki-tok choa̍t-tn̄g, í-keng tùi un-tián ê ūi lut-lo̍h-khì. 5). In-ūi lán óa-khò Sîn, tùi sìn teh thèng-hāu só͘ ǹg-bāng ê gī. 6). In-ūi tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘ siū kat-lé, á bô siū kat-lé, lóng bô kong-hāu, to̍k-to̍k sìn, tùi jîn-ài lâi kiâⁿ ê, chiah ū kong-hāu. 7). Lín chêng sī gâu cháu; chī-chūi chó͘-tòng lín tì-kàu lín bô thàn chin-lí ah? 8). Hit hō ê khó͘-khǹg m̄ sī tùi tiàu lín ê chhut. 9). Tām-po̍h ê kàⁿ ōe hoat kui-sn̂g. 10). Góa tiàm-tī Chú chhim sìn, lín put-tì ū pa̍t iūⁿ ê sim-chì; to̍k-to̍k kiáu-jiáu lín ê, bô lūn sī sím-mi̍h lâng, i beh siū gí chōe. 11). Hiaⁿ-tī ah, góa nā iáu teh thoân kat-lé, siáⁿ-sū iáu-kú siū khún-tio̍k ah? Án-ni si̍p-jī-kè ê chòe that-gāi, í-keng hòe-bô ah. 12). Goān hiah ê phah-loān lín ê chiong ka-kī koah-tn̄g. 13). Hiaⁿ-tī ah, lín siū tiàu sī lâi tit-tio̍h chū-iû; to̍k-to̍k bo̍h-tit ēng chū-iû chòe jio̍k-thé ê ki-koan, sī tio̍h tùi jîn-ài saⁿ ho̍k-sāi. 14). In-ūi choân lu̍t-hoat pau-hâm tī chi̍t kù, chiū-sī kóng, Thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ ka-kī. 15). Siat-sú lín saⁿ thun-kā, kiaⁿ-liáu ōe saⁿ bia̍t-bô; lín tio̍h kín-sīn. 16). Taⁿ góa kóng, lín tio̍h chiàu Sîn lâi kiâⁿ, chiū bô chiâⁿ jio̍k-thé ê su-io̍k. 17). In-ūi jio̍k-thé ài kong-kek Sîn, Sîn ài kong-kek jio̍k-thé; nn̄g-ê saⁿ tùi-te̍k, hō͘ lín bô kiâⁿ só͘ ài kiâⁿ ê. 18). To̍k-to̍k lín nā hō͘ Sèng Sîn só͘ ín-chhōa, chiū bô tī lu̍t-hoat-ē. 19). Taⁿ jio̍k-thé ê phín-hēng ū lō͘-hiān, chhin-chhiūⁿ kan-îm, ù-òe, siâ-phiah, 20). pài ngó͘-siōng, siâ-su̍t, kiat oan-siû, saⁿ-chiⁿ, oàn-hūn, siū-khì, kiat-tóng, hun-pêng, īⁿ-toan, 21). oàn-tò͘, chiú chùi, hòng-tōng, í-ki̍p chhin-chhiūⁿ chit hō ê; góa chêng bat tāi-sengkóng, taⁿ iā tāi-seng kā lín kóng, kìⁿ-nā siông-siông kiâⁿ án-ni ê, chiong-lâi bô sêng-chiap Siōng-tè ê kok. 22). Nā-sī Sèng Sîn ê ké-chí chiū-sī jîn-ài, hoaⁿ-hí, hô-pêng, thun-lún, chû-pi, siān-liông, tiong-sìn, un-jiû, chún-chat; chhin-chhiūⁿ chit hō, bô ū lu̍t-hoat kìm i. 24). Koh sio̍k Ki-tok Iâ-so͘ ê lâng bat chiong jio̍k-thé, kap i ê chêng i ê io̍k, tèng tī si̍p-jī-kè. 25). Lán nā chiàu Sîn lâi oa̍h, tio̍h chiàu Sîn lâi kiâⁿ. 26). Bo̍h-tit tùi-tiōng khang-khang ê êng-kng, saⁿ kek-khì, saⁿ oàn-tò͘.

[6] Hiaⁿ-tī ah, nā ū lâng bô tiuⁿ-tî hām-lo̍h chōe-kòa, lín sio̍k tī sîn ê lâng tio̍h ēng un-jiû ê sim-sîn kui-chèng i, iā tio̍h ka-kī koan-hông kiaⁿ-liáu lín iā tú-tio̍h chhì. 2). Lín ta̍k lâng ê tāng tàⁿ tio̍h saⁿ-kāng taⁿ; 3). ēng án-ni lâi chīn Ki-tok ê hoat. 4). Bô, iā ka-kī lia̍h-chòe ū ê, sī phiàn ka-kī. Ta̍k lâng tio̍h séng-chhat ka-kī ê só͘ kiâⁿ, chiū ū thang khoa-kháu ê, chāi-tī pún-sin, bô chāi-tī pa̍t lâng. 5). In-ūi ta̍k lâng beh taⁿ i ka-kī ê tàⁿ. 6). Ha̍k-si̍p tō-lí ê tio̍h chiong ta̍k hāng hó mi̍h hō͘ kà-sī i ê saⁿ-kap ū hūn. 7). Bo̍h-tit ka-kī chhò-gō͘, Siōng-tè bōe bú-bān-tit; in-ūi lâng só͘ iā ê sī sím-mi̍h, i iā beh siu hit hō. 8). Ūi-tio̍h ka-kī ê jio̍k-thé iā ê, beh tùi jio̍k-thé lâi siu-sêng pāi-hoāi; ūi-tio̍h Sèng Sîn iā ê, beh tùi Sèng Sîn lâi siu-sêng éng-oa̍h. 9). Lán kiâⁿ hó m̄ thang sit-chì, in-ūi nā bô chi̍h-chām, kàu kî ōe siu-sêng. 10). Só͘-í iáu ū ki-hōe, lán tio̍h kiâⁿ hó tī chèng lâng, tī hiah ê tùi sìn chiâⁿ-chòe chi̍t ke ê lâng, koh khah tio̍h tì-ì. 11). Lín khòaⁿ góa chhin-chhiūⁿ siá hō͘ lín ê jī kàu chiah tōa. 12). Kìⁿ-nā ài ēng jio̍k-thé chng-thāⁿ hó khòaⁿ ê, in bián-kióng lín siū kat-lé, bô m̄ sī ài bián-tit ūi-tio̍h Ki-tok ê si̍p-jī-kè siū khún-tio̍k. 13). In-ūi in siū kat-lé, liân ka-kī iā bô siú lu̍t-hoat ; to̍k-to̍k ài lín siū kat-lé, hō͘ in thang tī lín ê jio̍k-thé khoa-kháu. 14). Nā-sī góa toàn-toàn m̄ khoa-kháu pa̍t hāng, chí-ū khoa-kháu lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê si̍p-jī-kè nā-tiāⁿ; tùi chit-ê chiū sè-kan ǹg góa tèng si̍p-jī-kè, góa ǹg sè-kan iā sī án-ni. 15). In-ūi siū kat-lé, bô siū kat-lé, lóng bô iàu-kín; iàu-kín chiū-sī chòe sin chhòng-chō ê lâng. 16). Kìⁿ-nā chiàu chit ê chún-chîn lâi kiâⁿ ê, goān pêng-an lîn-bín kàu tī in, iā kàu tī Siōng-tè Í-sek-lia̍t ê peh-sìⁿ. 17). Taⁿ liáu-āu lâng m̄ thang kiáu-jiáu góa; in-ūi góa ê seng-khu ū tài Iâ-so͘ ê hûn-jiah. 18). Hiaⁿ-tī ah, goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kap lín ê sim-sîn tī-teh. À-bēng.