Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Lō͘-ka

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

LŌ͘-KA HOK-IM TOĀN (42) [1] In-ūi ū chōe-chōe lâng chiong lán tiong-kan í-keng chiâⁿ ê sū bat kia̍h pit lâi pâi-lia̍t chòe toān; 2). chiū-sī chiàu hiah ê chòe tō-lí ê chhe-ēng ê lâng, tùi khí-thâu chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ, lâi thoân hō͘ lán ê; 3). góa í-keng tùi khí-thâu siông-sè chhâ-khó lóng-chóng ê sū, chiū siūⁿ tio̍h chiàu chhù-sū siá i, lâi kià hō͘ Thê-o-hui-lô tāi-jîn, hō͘ lí chai só͘ ha̍k-si̍p ê ê khak-si̍t. 5). Tng Iû-thài ông Hi-lu̍t ê sî, ū sio̍k A-pí-a pan ê chè-si, miâ Sat-ka-lī-a; i ê bó͘ sī A-lûn ê hō͘-è, miâ kiò Í-lī-sa-pek. 6). In nn̄g lâng tī Siōng-tè ê bīn-chêng sī gī ê lâng, chiàu Chú it-chhè ê kài-bēng lé-gî lâi kiâⁿ, bô thang hiâm. 7). Chóng-sī in bô kiáⁿ, in-ūi Í-lī-sa-pek bōe hoâi-īn, nn̄g lâng nî-hè iū-koh lāu. 8). Hit sî Sat-ka-lī-a chiàu i ê pan-lia̍t kiâⁿ chè-si ê chit tī Siōng-tè ê bīn-chêng, chiàu chè-si chit-hūn ê lē thiu-chhiam tit-tio̍h ji̍p Chú ê tiān sio hiuⁿ; 10). tng sio hiuⁿ ê sî, peh-sìⁿ kui tīn tī gōa-bīn kî-tó. 11). Chú ê thiⁿ-sài chhut-hiān hō͘ i khòaⁿ, khiā tī hiuⁿ-tôaⁿ ê chiàⁿ-pêng. 12). Sat-ka-lī-a khòaⁿ-kìⁿ, chiū gông-ngia̍h, kiaⁿ-hiâⁿ. 13). Thiⁿ-sài tùi i kóng, Sat-ka-lī-a ah, bo̍h-tit kiaⁿ, in-ūi lí ê kî-tó í-keng thiaⁿ-kìⁿ lah; lí ê bó͘ Í-lī-sa-pek beh siⁿ kiáⁿ, lí tio̍h kā i hō miâ kiò Iok-hān. 14). Lí beh hoaⁿ-hí koh khoài-lo̍k; chōe-chōe lâng iā beh ūi-tio̍h i chhut-sì lâi hoaⁿ-hí. 15). In-ūi i tī Chú ê bīn-chêng beh chòe tōa, phû-tô chiú kap it-chhè ê chiú lóng bô lim; tùi lāu-bú ê thai chiū hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa. 16). I beh hō͘ Í-sek-lia̍t hō͘-è chōe-chōe lâng oa̍t-tńg lâi kui Chú, chiū-sī in ê Siōng-tè. 17). I beh ēng Í-lī-a ê sim-sîn kap châi-lêng kiâⁿ chòe-thâu tī Chú ê bīn-chêng, hō͘ chòe pē ê oa̍t-tńg sim ǹg tī kiáⁿ, hō͘ pōe-ge̍k ê lâng thàn gī lâng ê tì-hūi, ūi-tio̍h Chú pī-pān ha̍p-ēng ê peh-sìⁿ. 18). Sat-ka-lī-a tùi thiⁿ-sài kóng, Góa tùi cháiⁿ-iūⁿ ōe chai chit ê sū ah? In-ūi góa í-keng lāu, góa ê bó͘ nî-hè iā lāu lah. 19). Thiⁿ-sài ìn i kóng, Góa chiū-sī Ka-pek-lia̍t, khiā tī Siōng-tè ê bīn-chêng ê, hōng-chhe kap lí kóng ōe, pò lí chiah ê hó siau-sit. 20). Taⁿ lí beh chēng-chēng bōe kóng ōe, kàu chiah ê sū tit-tio̍h chiâⁿ ê ji̍t, in-ūi lí m̄ sìn góa ê ōe, chiū-sī hiah-ê kàu kî beh èng-giām ê ōe. 21). Peh-sìⁿ thèng-hāu Sat-ka-lī-a, kî-koài i kú-kú tī tiān-lāi; 22). kàu chhut-lâi bōe kap in kóng ōe, chiū chai i tī tiān-ni̍h ū khòaⁿ-kìⁿ īⁿ-siōng; i chiū tùi in pí ì-sù, kèng-jiân sī é-káu. 23). Kàu i chiàu chit-hūn ho̍k-sāi ê ji̍t móa, chiū tò-khì in tau. 24). Chiah ê ji̍t liáu-āu, i ê bó͘ Í-lī-sa-pek ū-sin, tiàm ba̍t gō͘ ge̍h ji̍t, 25). kóng, Chú tī khòaⁿ-kò͘ góa ê ji̍t khoán-thāi góa chhin-chhiūⁿ án-ni, lâi sóe góa ê kiàn-siàu tī lâng ê tiong-kan. 26). Kàu la̍k ge̍h ji̍t thiⁿ-sài Ka-pek-lia̍t hōng Siōng-tè só͘ chhe kàu Ka-lī-lī chi̍t ê siâⁿ, miâ kiò Ná-sat-le̍k, 27). chiū-kūn chi̍t ê chāi-sek-lú, sī í-keng phòe tiāⁿ-tio̍h hō͘ Tāi-pi̍t ke ê chi̍t lâng, miâ kiò Iok-sek; chit ê chāi-sek-lú miâ kiò Má-lī-a. 28). Thiⁿ-sài ji̍p-khì tùi i kóng, Tit-tio̍h tōa un ê lâng ah, pêng-an; Chú kap lí tī-teh. 29). Má-lī-a put-chí gông-ngia̍h i ê ōe, siūⁿ chit ê chhéng-an sī sím-mi̍h ì-sù. 30). Thiⁿ-sài kā i kóng, Má-lī-a ah, bo̍h-tit kiaⁿ, in-ūi lí tit-tio̍h Siōng-tè ê un-tián. 31). Taⁿ lí beh hoâi-īn siⁿ kiáⁿ, tio̍h kā I hō miâ kiò Iâ-so͘. 32). I beh chòe tōa, chheng chòe Chì-koâiⁿ-ê ê Kiáⁿ; Chú Siōng-tè beh ēng I ê chó͘ Tāi-pi̍t ê ūi hō͘ I. 33). I beh chòe ông tī Ngá-kok ê ke kàu tāi-tāi, I ê kok iā bô kiông-chīn. 34). Má-lī-a tùi thiⁿ-sài kóng, Góa bē ū kè lâng, cháiⁿ-iūⁿ beh ū chit ê sū? 35). Thiⁿ-sài ìn i kóng, Sèng Sîn beh lîm-kàu lí, Chì-koâiⁿ-ê ê koân-lêng beh tì-ìm lí; só͘-í tùi lí siⁿ-ê beh chheng chòe Sèng, chòe Siōng-tè ê Kiáⁿ. 36). Koh lí ê chhin-chhek Í-lī-sa-pek í-keng lāu, iā hoâi-īn; pêng-sò͘ chheng chòe bōe hoâi-īn ê, taⁿ ū-sin la̍k ge̍h ji̍t lah; 37). in-ūi Siōng-tè só͘ kóng ê ōe, bô chi̍t kù bô la̍t. 38). Má-lī-a kóng, Góa sī Chú ê lú-pī; goān chiàu lí ê ōe èng-giām tī góa. Thiⁿ-sài chiū lī-khui i khì. 39). Tī chiah ê ji̍t ê tiong-kan Má-lī-a khí-sin, kóaⁿ-kín khì soaⁿ-tōe, kàu Iû-thài chi̍t ê siâⁿ, 40). ji̍p Sat-ka-lī-a ê chhù, chhéng-an Í-lī-sa-pek. 41). Í-lī-sa-pek chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ Má-lī-a chhéng-an, thai-īn tī pak-tó͘ lāi chiū tiô-thiàu. Í-lī-sa-pek hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa, 42). chiū tōa siaⁿ kóng, Chèng hū-jîn-lâng ê tiong-kan lí tit-tio̍h hok-khì, lí só͘ hoâi-īn ê iā tit-tio̍h hok-khì. 43). Góa ê Chú ê lāu-bú lâi chiū-kūn góa, góa tùi tá-lo̍h ōe tit-tio̍h án-ni ah? 44). In-ūi lí chhéng-an ê siaⁿ, chi̍t-ē ji̍p góa ê hī-khang, tī góa pak-tó͘ lāi ê thai chiū hoaⁿ-hí lâi tiô-thiàu. 45). Sìn ê hū-jîn-lâng ū hok-khì ah, in-ūi Chú só͘ kā i kóng ê ōe beh èng-giām. 46). Má-lī-a kóng, Góa ê sim chun-kèng Chú chòe tōa, 47). Góa ê sîn in-ūi kiù góa ê Siōng-tè lâi hoaⁿ-hí. 48). In-ūi I khòaⁿ-kò͘ lú-pī ê pi-bî; Tùi taⁿ í-āu bān sè-tāi beh kóng góa ū hok-khì. 49). In-ūi hit ê ū koân-lêng ê ūi-tio̍h góa chòe tōa ê tāi-chì, I ê miâ sī sèng. 50). Kèng-ùi I ê lâng I lîn-bín in, Kàu tāi-tāi. 51). I bat ēng I ê chhiú chhut khùi-la̍t, Sim-chì kiau-ngō͘ ê lâng I ū kóaⁿ-sòaⁿ in. 52). Ū koân-lêng ê lâng, I lut in ê ūi, Pi-bî ê lâng, I seng in chòe koâiⁿ. 53). Iau ê lâng I ēng hó mi̍h hō͘ in chia̍h kàu pá, Pù ê lâng, I hō͘ in khang-khang tò-khì. 54). I hû-chō͘ I ê lô͘-po̍k Í-sek-lia̍t, Lâi kì-liām lîn-bín, 55). (Chiàu I tùi lán ê chó͘ só͘ kóng ê ōe), Lâi si-lo̍h hō͘ A-pek-la̍h-hán kap i ê hō͘-è kàu éng sè-tāi. 56). Má-lī-a kap i saⁿ-kap tòa iok-lio̍k ū saⁿ ge̍h ji̍t, chiah tò-khì in tau. 57). Í-lī-sa-pek seng-sán ê kî í-keng kàu, chiū siⁿ kiáⁿ. 58). Chhù-piⁿ chhin-chhek thiaⁿ-kìⁿ Chú tōa lîn-bín i, chiū kap i saⁿ-kap hoaⁿ-hí. 59). Kàu tē poeh ji̍t in lâi beh kā eⁿ-á kiâⁿ kat-lé, ài chiàu i ê lāu-pē ê miâ hō i chòe Sat-ka-lī-a. 60). I ê lāu-bú ìn kóng, Bô lah, tio̍h miâ i chòe Iok-hān. 61). In chiū tùi i kóng, Lí ê chhin-chhek tiong bô lâng hō chit ê miâ. 62). In chiū pí ì-sù mn̄g i ê lāu-pē, ài kā i hō sím-mi̍h miâ. 63). I ê lāu-pē thó siá-jī ê pán, siá kóng, I ê miâ sī Iok-hān. Tāi-ke kî-koài. 64). Sat-ka-lī-a ê chhùi liâm-piⁿ khui, chi̍h iā tháu, chiū kóng ōe lâi o-ló Siōng-tè. 65). Sì-ûi khiā-khí ê lâng lóng kiaⁿ. Chiah ê it-chhè ê ōe piàn-piàn pò-iông tī Iû-thài ê soaⁿ-tōe. 66). Thiaⁿ-kìⁿ ê lâng lóng chiong chiah ê sū khǹg tī sim-ni̍h, kóng, Án-ni, chit-ê eⁿ-á chiong-lâi beh cháiⁿ-iūⁿ? In-ūi Chú ê chhiú kap i tī-teh. 67). I ê lāu-pē Sat-ka-lī-a chiū hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa, chòe sian-ti lâi kóng, 68). Tio̍h o-ló Chú, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, In-ūi I ū khòaⁿ-kò͘ I ê peh-sìⁿ lâi sio̍k-hôe i; 69). Thòe lán heng-khí chín-kiù ê kak, Tī I ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê ke. 70). Chiàu I tùi ū sè-kan í-lâi ēng I sèng ê sian-ti ê chhùi só͘ kóng ê, 71). Chiū-sī kiù lán thoat-lī tùi-te̍k kap kìⁿ-nā oàn-hūn lán ê lâng ê chhiú, 72). Lâi kiâⁿ lîn-bín tī lán ê lia̍t-chó͘, Lâi kì-liām I sèng ê iok; 73). Chiū-sī kap lán ê chó͘ A-pek-la̍h-hán só͘ chiù ê chōa, 74). Hō͘ lán í-keng thoat-lī chiah ê tùi-te̍k ê chhiú, 75). Chi̍t-sì-lâng tī I ê bīn-chêng ēng sèng ēng gī bô kiaⁿ lâi ho̍k-sāi I. 76). Eⁿ-á ah, lí iā beh chheng chòe Chì-koâiⁿ-ê ê sian-ti, In-ūi lí beh kiâⁿ tī Chú ê bīn-chêng lâi pī-pān I ê lō͘, 77). Hō͘ I ê peh-sìⁿ tùi tit-tio̍h sià-chōe, Chiū chai chín-kiù ê un, 78). Ūi-tio̍h lán ê Siōng-tè lîn-bín ê sim, Tùi án-ni hō͘ chá-khí sî ê ji̍t tùi téng-bīn lâi kàu tī lán, 79). Lâi chiò hiah-ê chē tī o͘-àm kap sí-ìm tiong ê lâng, Chhōa lán ê kha ji̍p pêng-an ê lō͘. 80). Eⁿ-á chiām-chiām tōa, sim-sîn ji̍t-ji̍t ióng-chòng; tiàm tī khòng-iá kàu hián-bêng tī Í-sek-lia̍t ê ji̍t.

[2] Tng hit sî Kai-sat A-kó͘-sū-tok ū chhut chiàu, bēng-lēng thiⁿ-ē lóng chō ke-kah. 2). Che thâu chi̍t pái ê ke-kah sī Ku-lí-liú chòe Sū-lī-a chóng-to̍k ê sî lâi chòe ê. 3). Chèng lâng khì chō ke-kah, ta̍k lâng tò-khì pún siâⁿ. 4). Iok-sek ê sè-hē sio̍k tī Tāi-pi̍t ê ke, só͘-í tùi Ka-lī-lī ê Ná-sat-le̍k siâⁿ chiūⁿ-khì Iû-thài, kàu Tāi-pi̍t ê siâⁿ, miâ kiò Pek-lī-hêng ê, beh kap i só͘ phèng-tiāⁿ ê Má-lī-a saⁿ-kap chō ke-kah; 5). hit sî Má-lī-a í-keng ū sin-īn. 6). In tī hia ê sî seng-sán ê kî kàu. 7). Chiū siⁿ thâu-chiūⁿ kiáⁿ, ēng pò͘ pau I, hō͘ I khùn tī chô-ni̍h; in-ūi kheh-koán bô só͘-chāi thang iông-ún in. 8). Hit tōe-hng ū kò͘-iûⁿ ê tòa tī soaⁿ-ni̍h, mî-sî chiú-kiⁿ kò͘ in ê iûⁿ-kûn. 9). Chú ê thiⁿ-sài khiā tī in ê sin-piⁿ, Chú ê êng-kng ûi-lûi chiò in; kò͘-iûⁿ ê tōa kiaⁿ. 10). Thiⁿ-sài kā in kóng, Bo̍h-tit kiaⁿ; in-ūi góa pò lín tōa hoaⁿ-hí ê hó siau-sit, hō͘ peh-sìⁿ lóng ū hūn; 11). in-ūi kin-á-ji̍t tī Tāi-pi̍t ê siâⁿ í-keng ūi-tio̍h lín siⁿ chi̍t ê Chín-kiù-ê, chiū-sī Chú Ki-tok. 12). Lín beh khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê eⁿ-á ēng pò͘ pau, khùn tī chô-ni̍h ê, chit-ê chiū-sī hō͘ lín chòe kì-hō. 13). Hut-jiân ū chōe-chōe thian-peng kap hit ê thiⁿ-sài saⁿ-kap tī-teh, o-ló Siōng-tè, kóng, 14). Tī ke̍k koâiⁿ ê ūi êng-kng kui tī Siōng-tè, Tōe-chiūⁿ hô-pêng tī I só͘ hoaⁿ-hí ê lâng ê tiong-kan. 15). Chiah ê thiⁿ-sài lī-khui in chiūⁿ thiⁿ ê sî, kò͘-iûⁿ ê saⁿ-kap kóng, Taⁿ lán lâi khì Pek-lī-hêng, khòaⁿ só͘ chiâⁿ ê sū, chiū-sī Chú só͘ pò lán chai ê. 16). Chiū kín-kín khì, chhē-tio̍h Má-lī-a kap Iok-sek, koh khòaⁿ-kìⁿ eⁿ-á khùn tī chô-ni̍h. 17). Khòaⁿ-liáu, chiū chiong thiⁿ-sài só͘ tùi in kóng chit ê eⁿ-á ê sū pò lâng chai. 18). Thiaⁿ-kìⁿ ê lâng lóng kî-koài kò͘-iûⁿ ê só͘ tùi in kóng ê sū. 19). To̍k-to̍k Má-lī-a chiong chiah ê ōe kì tiâu-tiâu, sim-lāi siông-siông teh siūⁿ. 20). Kò͘-iûⁿ ê tò-khì, ūi-tio̍h só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê, só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê, chiū-sī thiⁿ-sài só͘ tùi in kóng ê, lâi kui êng-kng o-ló Siōng-tè. 21). Kàu tē poeh ji̍t, kā eⁿ-á kiâⁿ kat-lé ê kî, chiū hō I ê miâ kiò Iâ-so͘, chiū-sī I bē tâu-thai ê sî thiⁿ-sài só͘ hō ê. 22). Chiàu Mô͘-se ê lu̍t-lē, in chheng-khì ê ji̍t í-keng móa, chiū phō eⁿ-á chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, beh hiàn hō͘ Chú, 23). (chiàu Chú ê lu̍t-lē só͘ kì-chài kóng, Kìⁿ-nā thâu-chiūⁿ ê ta-po͘-kiáⁿ beh chheng chòe sèng, kui tī Chú), 24). iā beh hiàn-chè, chiàu Chú ê lu̍t-lē só͘ kóng, Ēng chi̍t tùi ê ka-chui, á-sī nn̄g chiah chíⁿ-á-kiáⁿ. 25). Tú-tn̄g tī Iâ-lō͘-sat-léng ū chi̍t lâng, miâ kiò Se-biān; chit lâng gī koh kèng-khiân, pêng-sî him-bō͘ hit ê an-ùi Í-sek-lia̍t ê; Sèng Sîn tiàm tī i. 26). I bat tit-tio̍h Sèng Sîn chí-sī, chai i iáu-bē sí beh tāi-seng khòaⁿ-kìⁿ Chú ê Ki-tok. 27). I hō͘ Sèng Sîn kám-tōng chiū ji̍p tiān; tú-á Iâ-so͘ ê pē-bú phō eⁿ-á ji̍p-lâi, beh kā I chiàu lu̍t-hoat ê lē lâi kiâⁿ, 28). hit sî Se-biān ēng chhiú chih eⁿ-á, o-ló Siōng-tè kóng, 29). Chú ah, taⁿ chiàu lí ê ōe teh tháu-pàng lí ê lô͘-po̍k An-jiân kè-sì. 30). In-ūi góa ê ba̍k-chiu í-keng khòaⁿ-kìⁿ lí ê chín-kiù, 31). Chiū-sī lí só͘ pī-pān tī bān peh-sìⁿ ê bīn-chêng ê, 32). Chòe kng lâi chiò gōa-pang, Koh chòe lí Í-sek-lia̍t peh-sìⁿ ê êng-kng. 33). I ê pē kap I ê bú teh kî-koài só͘ lūn eⁿ-á ê ōe; 34). Se-biān kā in chiok-hok, koh tùi I ê lāu-bú Má-lī-a kóng, Chit ê eⁿ-á siū siat-li̍p beh hō͘ Í-sek-lia̍t tiong chōe-chōe lâng poa̍h-tó, chōe-chōe lâng khí-lâi, iā chòe siū piān-pok ê kì-hō; 35). (koh lí ka-kī ê sim iā beh ū kiàm chha̍k thàu-kè); hō͘ chōe-chōe lâng sim-lāi ê liām-thâu ōe lō͘-chhut. 36). Koh ū A-siat ê chi-phài, Hoat-lōe-le̍k ê cha-bó͘-kiáⁿ, A-ná, i sī chòe sian-ti, (nî-hè í-keng lāu, tùi chāi-sek-lú ê sî kè hō͘ tiōng-hu chhit nî kú, chiū chiú-kóaⁿ poeh-cha̍p-sì nî), lóng bô lī-khui tiān, kìm-chia̍h kî-tó, mî-ji̍t ho̍k-sāi. 38). Tú-tú hit sî i chìn-chêng, chheng-siā Siōng-tè, tùi kìⁿ-nā him-bō͘ Iâ-lō͘-sat-léng tit-tio̍h sio̍k-hôe ê lâng kóng-khí chit ê eⁿ-á ê sū. 39). In chiàu Chú ê lu̍t-hoat kiâⁿ ta̍k hāng tāi-chì bêng-pe̍k, tò-khì Ka-lī-lī, kàu pún siâⁿ Ná-sat-le̍k. 40). Eⁿ-á chiām-chiām tōa, ji̍t-ji̍t ióng-chòng, tì-hūi chhiong-móa; Siōng-tè ê un-tián kap I tī-teh. 41). Ta̍k nî pôaⁿ-kè-choeh ê sî I ê pē-bú khì Iâ-lō͘-sat-léng. 42). Kàu I cha̍p-jī hè ê sî, chiàu choeh-kî ê lē lóng chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng. 43). Choeh-kî í-keng bêng-pe̍k, in tò-khì ê sî, gín-ná Iâ-so͘ iáu tòa tī Iâ-lō͘-sat-léng; I ê pē-bú m̄ chai. 44). Phah-sǹg I tī tâng kiâⁿ ê lâng ê tiong-kan, kiâⁿ chi̍t ji̍t ê lō͘-chām; chiah tī chhin-chhek kap saⁿ-bat ê lâng ê tiong-kan chhē I. 45). Chhē bô tio̍h, chiū tò-tńg khì Iâ-lō͘-sat-léng chhē I. 46). Saⁿ ji̍t āu chhē-tio̍h I tī tiān-ni̍h, chē tī hiah ê sian-siⁿ ê tiong-kan, iā teh thiaⁿ, iā teh mn̄g. 47). Thiaⁿ I ê lâng lóng kî-koài I ê chhang-miâ kap I ê ìn-tap. 48). Pē-bú khòaⁿ-kìⁿ I chiū gông-ngia̍h; I ê lāu-bú tùi I kóng, Kiáⁿ ah, lí siáⁿ-sū án-ni khoán-thāi goán? lí khòaⁿ, lí ê pē kap góa siong-sim chhē lí. 49). I kā in kóng, Siáⁿ-sū chhē góa? Kiám m̄ chai góa eng-kai tī góa ê Pē ê chhù mah? 50). In bōe hiáu-tit I só͘ kā in kóng ê ōe. 51). Iâ-so͘ chiū kap in lo̍h-khì kàu Ná-sat-le̍k, lâi sêng-sūn in. I ê lāu-bú chiong chiah ê ōe lóng kì tī sim-ni̍h. 52). Iâ-so͘ ê tì-hūi kap nî-hè ná ke-thiⁿ, Siōng-tè kap lâng ná thiàⁿ I.

[3] Thê-pì-liû Kai-sat chē ūi ê cha̍p-gō͘ nî Pún-tiu Pí-lia̍p-to chòe Iû-thài ê chóng-tok, Hi-lu̍t chòe Ka-lī-lī hun-hong ê jîn-kun, i ê hiaⁿ-tī Hui-le̍k chòe Í-thó͘-lī-a kap Tek-lia̍p-khó-nî tōe-hng hun-hong ê jîn-kun, Lū-sat-liap chòe A-pí-lī-nî hun-hong ê jîn-kun, 2). A-ná kap Kai-a-hoat chòe chè-si-thâu ê sî, Sat-ka-lī-a ê kiáⁿ Iok-hān tī khòng-iá-ni̍h, Siōng-tè ê ōe kàu tī i. 3). I chiū kàu Iok-tàn hô ê sì-hng, thoân hoán-hóe ê sóe-lé, hō͘ lâng tit-tio̍h sià-chōe. 4). Chhin-chhiūⁿ sian-ti Í-sài-a chheh-ni̍h só͘ kì ê ōe kóng, Ū teh kiò tī khòng-iá ê, i ê siaⁿ kóng, Pī-pān Chú ê lō͘, Siu ti̍t I ê sió lō͘. 5). Chiah ê soaⁿ-kok lóng beh thūn-tīⁿ, Chiah ê tōa sió ê soaⁿ-thâu lóng beh hō͘ i kē, Oan-khiàu ê, beh hō͘ i ti̍t, Khâm-khia̍t ê, beh hō͘ i pîⁿ; 6). Hoān ū jio̍k-thé ê beh khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê chín-kiù. 7). Chōe-chōe lâng chhut-lâi beh siū Iok-hān ê sóe-lé, i chiū tùi in kóng, To̍k-chôa ê lūi ah, chī-chūi-á chí-sī lín siám-pī chiong-lâi ê siū-khì ah? 8). Só͘-í lín tio̍h kiat hit hō ha̍p tī hoán-hóe ê ké-chí. Bo̍h-tit ka-kī phah-sǹg, Ū A-pek-la̍h-hán chòe goán ê pē; in-ūi góa kā lín kóng, Siōng-tè ōe tùi chiah ê chio̍h-thâu chhut kiáⁿ-sun hō͘ A-pek-la̍h-hán. 9). Taⁿ pó͘-thâu í-keng hē tī chhiū-thâu; kìⁿ-nā chhiū bô kiat hó ké-chí ê, chiū chhò i, hiat-lo̍h hé. 10). Chèng lâng mn̄g i kóng, Án-ni, goán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe? 11). I ìn kóng, Ū nn̄g niá saⁿ ê tio̍h pun hō͘ bô ê; ū mi̍h thang chia̍h ê, iā tio̍h án-ni. 12). Thiu-hiòng ê iā lâi beh siū sóe-lé, tùi i kóng, Sian-siⁿ ah, goán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe? 13). I tùi in kóng, Tiāⁿ-tio̍h ê hiòng í-gōa, bo̍h-tit ke the̍h. 14). Peng-teng iā mn̄g i kóng, Iā goán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe? I tùi in kóng, Bo̍h-tit le̍k-sek lâng, bo̍h-tit oaiⁿ lâng; tio̍h lia̍h lín só͘ tit-tio̍h ê niû chòe kàu-gia̍h. 15). Peh-sìⁿ teh ǹg-bāng ê sî, chèng lâng sim-lāi teh gī-lūn Iok-hān kiám-chhái sī Ki-tok, 16). Iok-hān ìn chèng lâng kóng, Góa ēng chúi kā lín kiâⁿ sóe-lé; to̍k-to̍k ū chi̍t-ê pí góa khah ū koân-lêng ê beh lâi, chiū nā tháu I ê ôe-tòa góa iā bōe kham-tit; I beh ēng Sèng Sîn kap hé kā lín sóe. 17). I ê chhiú the̍h pòa-ki, beh chiong I hit tiûⁿ it-chīn pòa, siu be̍h ji̍p I ê chhng; nā-sī be̍h-hiūⁿ chiū ēng bōe hoa ê hé sio i. 18). Iok-hān lēng-gōa ēng chōe-chōe hāng khó͘-khǹg lâi thoân hok-im hō͘ peh-sìⁿ. 19). To̍k-to̍k hun-hong ê jîn-kun Hi-lu̍t, in-ūi i ê hiaⁿ-tī ê bó͘ Hi-lô-tí ê iân-kò͘, koh in-ūi só͘ kiâⁿ lóng-chóng ê pháiⁿ tāi, hō͘ Iok-hān chek-pī, 20). taⁿ koh ke chi̍t hāng, chiū-sī chiong Iok-hān koaiⁿ tī kaⁿ-ni̍h. 21). Chèng peh-sìⁿ í-keng siū sóe-lé, Iâ-so͘ iā í-keng siū sóe-lé, kî-tó ê sî, thiⁿ khui, 22). Sèng Sîn kàng-lîm tī I ê téng-bīn, hêng-chōng chhin-chhiūⁿ chíⁿ-á; koh tùi thiⁿ ū siaⁿ kóng, Lí sī góa thiàⁿ ê Kiáⁿ, góa hoaⁿ-hí lí. 23). Iâ-so͘ chhut-thâu ê sî iok-lio̍k saⁿ-cha̍p hè; I (chiàu lâng khòaⁿ) sī Iok-sek ê kiáⁿ, Iok-sek sī Hi-lí ê kiáⁿ, 24). Hi-lí sī Má-thap ê kiáⁿ, Má-thap sī Lī-bī ê kiáⁿ, Lī-bī sī Be̍k-ki ê kiáⁿ, Be̍k-ki sī Ngá-ná ê kiáⁿ, Ngá-ná sī Iok-sek ê kiáⁿ, 25). Iok-sek sī Má-tāi-thê-a ê kiáⁿ, Má-tāi-thê-a sī A-mô͘-sū ê kiáⁿ, A-mô͘-sū sī Ná-ong ê kiáⁿ, Ná-ong sī Í-sū-lí ê kiáⁿ, Í-sū-lí sī Ná-kai ê kiáⁿ, 26). Ná-kai sī Má-ap ê kiáⁿ, Má-ap sī Má-tāi-thê-a ê kiáⁿ, Má-tāi-thê-a sī Se-bí ê kiáⁿ, Si-bí sī Iok-sek ê kiáⁿ, Iok-sek sī Iû-tāi ê kiáⁿ, Iû-tāi sī Iok-a-ná ê kiáⁿ, 27). Iok-a-ná sī Lī-sat ê kiáⁿ, Lī-sat sī Só͘-lô-pa-pek ê kiáⁿ, Só͘-lô-pa-pek sī Sat-lia̍p-thiat ê kiáⁿ, Sat-lia̍p-thiat sī Nî-lī ê kiáⁿ, 28). Nî-lī sī Be̍k-ki ê kiáⁿ, Be̍k-ki sī A-tí ê kiáⁿ, A-tí sī Ko-song ê kiáⁿ, Ko-song sī Í-mô͘-tông ê kiáⁿ, Í-mô͘-tông sī Jíⁿ ê kiáⁿ, Jíⁿ sī Iok-sè ê kiáⁿ, 29). Iok-sè sī Í-lia̍t-sat ê kiáⁿ, Í-lia̍t-sat sī Iok-lēng ê kiáⁿ, Iok-lēng sī Má-thap ê kiáⁿ, Má-thap sī Lī-bī ê kiáⁿ, 30). Lī-bī sī Se-biān ê kiáⁿ, Se-biān sī Iû-tāi ê kiáⁿ. Iû-tāi sī Iok-sek ê kiáⁿ, Iok-sek sī Iok-lâm ê kiáⁿ, Iok-lâm sī Í-lī-a-kim ê kiáⁿ, 31). Í-lī-a-kim sī Bí-lī-a ê kiáⁿ, Bí-lī-a sī Mái-lâm ê kiáⁿ, Mái-lâm sī Má-ta̍t-thaⁿ ê kiáⁿ, Má-ta̍t-thaⁿ sī Ná-tan ê kiáⁿ, Ná-tan sī Tāi-pi̍t ê kiáⁿ, 32). Tāi-pi̍t sī Iâ-se ê kiáⁿ, Iâ-se sī O-pek ê kiáⁿ, O-pek sī Pho-sū ê kiáⁿ, Pho-sū sī Sat-bûn ê kiáⁿ, Sat-bûn sī Ná-sūn ê kiáⁿ, 33). Ná-sūn sī A-bí-ná-ta̍t ê kiáⁿ, A-bí-ná-ta̍t sī A-lân ê kiáⁿ, A-lân sī Í-sū-lûn ê kiáⁿ, Í-sū-lûn sī Hoat-le̍k-sū ê kiáⁿ, Hoat-le̍k-sū sī Iû-tāi ê kiáⁿ, 34). Iû-tāi sī Ngá-kok ê kiáⁿ, Ngá-kok sī Í-sat ê kiáⁿ, Í-sat sī A-pek-la̍h-hán ê kiáⁿ, A-pek-la̍h-hán sī Thaⁿ-la̍h ê kiáⁿ, Thaⁿ-la̍h sī Ná-ho̍k ê kiáⁿ, 35). Ná-ho̍k sī Sat-lo̍k ê kiáⁿ, Sat-lo̍k sī Lia̍p-kó͘ ê kiáⁿ, Lia̍p-kó͘ sī Hoat-le̍k ê kiáⁿ, Hoat-le̍k sī Hi-pek ê kiáⁿ, Hi-pek sī Sat-lia̍p ê kiáⁿ, 36). Sat-lia̍p sī Kai-lâm ê kiáⁿ, Kai-lâm sī A-hoat-sat ê kiáⁿ, A-hoat-sat sī Siám ê kiáⁿ, Siám sī Ná-a ê kiáⁿ, Ná-a sī La̍h-be̍k ê kiáⁿ, 37). La̍h-be̍h sī Má-thó͘-sat-la̍h ê kiáⁿ, Má-thó͘-sat-la̍h sī Í-lo̍k ê kiáⁿ, Í-lo̍k sī Ngá-lia̍t ê kiáⁿ, Ngá-lia̍t sī Má-le̍k-lia̍t ê kiáⁿ, Má-le̍k-lia̍t sī Kai-lâm ê kiáⁿ, Kai-lâm sī Í-ná-sū ê kiáⁿ, 38). Í-ná-sū sī Siat ê kiáⁿ, Siat sī A-tong ê kiáⁿ, A-tong sī Siōng-tè ê kiáⁿ.

[4] Iâ-so͘ siū Sèng Sîn chhiong-móa, tùi Iok-tàn hô tò-lâi; hō͘ Sèng Sîn chhōa I tī khòng-iá-ni̍h sì-cha̍p ji̍t kú, hō͘ Mô͘-kúi chhì I. 2). chiah ê ji̍t ê tiong-kan bô chia̍h sím-mi̍h mi̍h, āu-lâi chiū iau. 3). Mô͘-kúi kā I kóng, Lí nā sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, tio̍h kah chit ê chio̍h pìⁿ-chòe piáⁿ. 4). Iâ-so͘ ìn i kóng, Ū kì-chài kóng, Lâng ê oa̍h m̄ nā óa-khò piáⁿ. 5). Mô͘-kúi koh chhōa I peh-chiūⁿ koâiⁿ, chi̍t-ba̍k-nih kú ēng thiⁿ-ē bān kok hō͘ I khòaⁿ, chiū kā I kóng, 6). Chit ê it-chhè ê koân, kap in ê êng-kng góa beh hō͘ lí; in-ūi chit-ê í-keng kau hō͘ góa, chhut-chāi góa beh hō͘ sím-mi̍h lâng chiū hō͘ i; 7). só͘-í lí nā pài tī góa ê bīn-chêng, chiū lóng-chóng sī lí ê. 8). Iâ-so͘ ìn i kóng, Ū kì-chài kóng, Tio̍h pài Chú, lí ê Siōng-tè, to̍k-to̍k ho̍k-sāi I nā-tiāⁿ. 9). Koh chhōa I kàu Iâ-lō͘-sat-léng, hō͘ I khiā tī tiān ê bé-liu, kā I kóng, Lí nā sī Siōng-tè ê Kiáⁿ, tio̍h tùi chia ka-kī tiô-lo̍h-khì; in-ūi ū kì-chài kóng, I beh ūi-tio̍h lí bēng-lēng I ê thiⁿ-sài pó-hō͘ lí; 11). Koh kóng, In beh ēng chhiú hû lí, Bián-tit lí ê kha tak-tio̍h chio̍h. 12). Iâ-so͘ ìn i kóng, Ū kóng, Bo̍h-tit chhì Chú, lí ê Siōng-tè. 13). Mô͘-kúi í-keng chīn ta̍k hāng ê chhì, chiū chiām-sî lī-khui I. 14). Iâ-so͘ tī Sèng Sîn ê koân-lêng tò-tńg-khì Ka-lī-lī. I ê miâ-siaⁿ piàn thoân tī sì-ûi ê tōe-hng. 15). I tī in ê hōe-tn̂g kà-sī, hō͘ chèng lâng o-ló I. 16). Iâ-so͘ kàu Ná-sat-le̍k, chiū-sī I tióng-sêng ê só͘-chāi; tī an-hioh-ji̍t chiàu I pêng-siông ê hoat-tō͘ ji̍t hōe-tn̂g, chiū khiā-teh beh tha̍k. 17). Ū lâng chiong sian-ti Í-sài-a ê chheh hō͘ I; I chiū hian-khui, chhē-tio̍h hit só͘-chāi, kì kóng, 18). Chú ê Sîn lîm-kàu góa, In-ūi I ēng iû boah góa, hō͘ góa thoân hok-im hō͘ sòng-hiong lâng; I ū chhe góa kā siū lia̍h ê lâng kóng, in ōe tit tháu-pàng, Kā chhī-mî ê kóng, in ōe tit-tio̍h koh kng, Lâi tháu-pàng siū ap-chè ê lâng, 19). Soan-thoân Chú hoaⁿ-hí ê nî. 20). Iâ-so͘ ha̍p chheh, hêng chip-sū, chiū chē-teh; tī hōe-tn̂g ê chèng lâng lóng chù-ba̍k khòaⁿ I. 21). I chiū khui chhùi tùi in kóng, Chit ê sèng-keng ê èng-giām, lín kin-á-ji̍t ū thiaⁿ-kìⁿ lah. 22). Chèng lâng lóng kan-chèng I, kî-koài I ê chhùi só͘ chhut un-tián ê ōe; chiū kóng, Chit-ê kiám m̄ sī Iok-sek ê kiáⁿ mah? 23). I chiū tùi in kóng, Lín tek-khak ín chit ê sio̍k-gú, tùi góa kóng, I-seng ah, lí tio̍h ka-kī i; kìⁿ-nā goán thiaⁿ-kìⁿ lí kiâⁿ tī Ka-pek-lông ê, iā tio̍h kiâⁿ tī chia, chiū-sī lí ê pún só͘-chāi. 24). Koh kóng, Góa si̍t-chāi kā lín kóng, Bē ū sian-ti tī pún só͘-chāi hō͘ lâng chiap-la̍p i. 25). Nā-sī góa chin-si̍t kā lín kóng, Tng Í-lī-a ê sî, thiⁿ khòng-hān saⁿ nî pòaⁿ, piàn-tōe tōa ki-hng, hit sî Í-sek-lia̍t tiong ū chōe-chōe chiú-kóaⁿ lâng, 26). Í-lī-a bē bat hōng-chhe khì chhē in chi̍t lâng; chí ū khì Se-tùn ê Sat-le̍k-tāi, chhē chi̍t ê chiú-kóaⁿ lâng. 27). Koh sian-ti Í-lī-sa ê sî, Í-sek-lia̍t tiong ū chōe-chōe thái-ko ê; kî-tiong bô chi̍t lâng tit-tio̍h chheng-khì, chí-ū Sū-lī-a lâng Nái-bān nā-tiāⁿ. 28). Tī hōe-tn̂g ê lâng thiaⁿ-kìⁿ chiah ê ōe, lóng móa-sim siū-khì; 29). chiū khí-lâi kóaⁿ I chhut siâⁿ-gōa, in ê siâⁿ khí tī soaⁿ-téng, chèng lâng tòa I kàu soaⁿ-khàm, beh kā I chhia-lo̍h-khì. 30). Nā-sī Iâ-so͘ tùi in tiong-kan kiâⁿ-kè, chòe I khì. 31). Lo̍h-khì kàu Ka-pek-lông, chiū-sī Ka-lī-lī chi̍t ê siâⁿ; tī an-hioh-ji̍t kà-sī lâng. 32). Lâng kî-koài I ê kà-sī, in-ūi I ê ōe ū koân. 33). Hōe-tn̂g lāi ū chi̍t ê hoān-tio̍h kúi ê lâng, tōa siaⁿ kiò kóng, 34). Hàiⁿ, Ná-sat-le̍k ê Iâ-so͘, goán kap lí sím-mi̍h kan-sia̍p, lí lâi beh bia̍t goán mah? Góa chai lí chī-chūi, chiū-sī Siōng-tè ê Sèng-ê. 35). Iâ-so͘ chek-pī i kóng, Lí tio̍h chēng-chēng, tùi i chhut-khì. Kúi chiū chhia-tó hit lâng tī chèng lâng ê tiong-kan, chiah chhut-khì. lóng bô siong-tio̍h i. 36). Chèng lâng gông-ngia̍h saⁿ-kap gī-lūn kóng, Che sī sím-mi̍h ōe ah? in-ūi I ēng koân-pèng kap lêng-le̍k bēng-lēng chiah ê siâ-sîn, in chiū chhut-khì. 37). I ê miâ-siaⁿ chiū piàn-thoân tī sì-ûi ê tōe-hng. 38). Iâ-so͘ tùi hōe-tn̂g khí-lâi, ji̍p Se-bûn ê ke. Se-bûn ê tiūⁿ-ḿ hoān-tio̍h tāng ê jia̍t-pīⁿ; 39). lâng thòe i kiû Iâ-so͘. 39). Iâ-so͘ khiā-óa, àⁿ-lo̍h chek-pī i ê jia̍t-pīⁿ, jia̍t chiū thè; hū-jîn-lâng sûi-sî khí-lâi, su-hāu in. 40). Ji̍t lo̍h ê sî, kìⁿ-nā ū pīⁿ ê, put-lūn hoān-tio̍h sím-mi̍h pīⁿ, lâng lóng tòa in lâi chiū-kūn Iâ-so͘. Iâ-so͘ hōaⁿ chhiú tī in ta̍k lâng ê sin-chiūⁿ, lâi i-hó in. 41). Koh ū kúi tùi chōe-chōe lâng chhut-khì, kiò kóng, Lí chiū-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ. Iâ-so͘ in-ūi kúi bat I sī Ki-tok, chiū chek-pī in, m̄ chún in kóng. 42). Thiⁿ-kng ê sî Iâ-so͘ khì tī khòng-iá ê só͘-chāi; kui tīn lâng chhē I, chiū-kūn I, ài lâu I, hō͘ I bo̍h-tit lī-khui in khì. 43). Nā-sī I tùi in kóng, Góa iā tio̍h tī pa̍t ê siâⁿ thoân Siōng-tè kok ê hok-im, in-ūi góa hōng-chhe chiū-sī ūi-tio̍h che. 44). I chiū tī Ka-lī-lī chiah ê hōe-tn̂g lâi soan-thoân.

[5] Tng chèng lâng oe-khoeh I, teh thiaⁿ Siōng-tè ê tō-lí ê sî, Iâ-so͘ khiā tī Kek-nî-sat-le̍k ô͘-piⁿ, 2). khòaⁿ-kìⁿ nn̄g chiah chûn tī ô͘-piⁿ, thó-hî lâng lī-khui chûn teh sóe bāng. 3). Kî-tiong chi̍t chiah sī Se-bûn ê, Iâ-so͘ chiūⁿ-khì, chhiáⁿ i chiong chûn pàng khah khui. Chiū chē tī chûn-ni̍h kà-sī chèng lâng. 4). Kóng soah chiū tùi Se-bûn kóng, Pàng kàu chhim ê só͘-chāi, pha bāng thó-hî. 5). Se-bûn ìn kóng, Sian-siⁿ, goán thong mî tio̍h-bôa, thó lóng bô; chóng-sī in-ūi lí ê ōe, góa chiū beh pha bāng. 6). In pha-lo̍h-khì, chiū ûi-tio̍h hî chin chōe, bāng kàu beh li̍h; 7). chiū ia̍t pa̍t chiah chûn ê tâng-phōaⁿ lâi tàu saⁿ-kāng; in chiū lâi, khioh hî móa nn̄g chiah chûn kàu beh tîm-lo̍h-khì. 8). Se-bûn Pí-tek khòaⁿ-kìⁿ án-ni, chiū phak tī Iâ-so͘ ê kha-ē kóng, Chú ah, lī-khui góa, góa sī ū chōe ê lâng. 9). In-ūi Se-bûn kap tâng tī-teh ê lâng, ūi-tio̍h in chi̍t-ē pha-lo̍h-khì só͘ lia̍h-tio̍h ê hî, bô m̄ gông-ngia̍h; 10). Se-bûn ê tâng -phōaⁿ, Se-pí-thài ê kiáⁿ Ngá-kok Iok-hān, iā sī án-ni. Iâ-so͘ tùi Se-bûn kóng, Bo̍h-tit kiaⁿ, tùi chit tia̍p liáu-āu lí beh tit-tio̍h lâng. 11). In í-keng thoa chûn óa hōaⁿ, chiū pàng-sak it-chhè lâi tè I. 12). Iâ-so͘ tī chi̍t ê siâⁿ, tú-tn̄g ū chi̍t lâng piàn-sin thái-ko, khòaⁿ-kìⁿ I chiū bīn phak tī tōe-ni̍h, kiû kóng, Chú ah, lí nā khéng, chiū ōe hō͘ góa chheng-khì. 13). I chhun chhiú bong i kóng, Góa khéng, lí thang chheng-khì. Thái-ko chek-sî tû-khì. 14). Iâ-so͘ hoan-hù i bo̍h-tit kā lâng kóng; to̍k-to̍k tio̍h khì, chiong pún-sin hō͘ chè-si giām, iā ūi-tio̍h lí tit-tio̍h chheng-khì hiàn Mô͘-se só͘ hoan-hù ê, lâi chòe chèng-kù tī lâng. 15). Chóng-sī I ê miâ-siaⁿ it-hoat pò-iông; kui tōa tīn ê lâng chū-chi̍p beh thiaⁿ, iā beh tit-tio̍h i-hó in ê pīⁿ. 16). Nā-sī Iâ-so͘ thè-khì, tiàm tī khòng-iá kî-tó. 17). Ū chi̍t ji̍t Iâ-so͘ teh kà-sī lâng; ū Hoat-lī-sài lâng kap kà lu̍t-hoat ê sian-siⁿ tī hia teh chē, in sī tùi Ka-lī-lī ta̍k hiuⁿ-siā kap Iû-thài kap Iâ-lō͘-sat-léng lâi ê; Chú ê koân-lêng kap Iâ-so͘ tī-teh, hō͘ I i-hó lâng. 18). Tú-tn̄g ū lâng chiong pho͘-á kng piàn-sūi ê lâi, ài beh kng ji̍p-khì hē tī I ê bīn-chêng. 19). In-ūi lâng chōe, chhē bô phāng thang kng ji̍p-khì; chiū chiūⁿ chhù-téng, tùi chhù-kòa tiong chiong lâng liân pho͘-á tūi-lo̍h-khì, hē tī tiong-ng, tī Iâ-so͘ ê bīn-chêng. 20). Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ in ê sìn chiū kóng, Bó͘ lâng ah, lí ê chōe sià lah. 21). Keng-ha̍k-sū kap Hoat-lī-sài lâng chiū gī-lūn kóng, Chit ê kóng chhiàm-koân lām-sám ê ōe ê sī chī-chūi ah? Siōng-tè í-gōa, chī-chūi ōe sià-chōe ah? 22). Iâ-so͘ chai in ê gī-lūn, chiū ìn kóng, Lín sim-lāi teh gī-lūn sím-mi̍h ah? 23). Kóng, Lí ê chòe sià á-sī kóng, Lí khì-lâi kiâⁿ, tá-lo̍h chi̍t hāng khah khoài? 24). Chóng-sī beh hō͘ lín chai Jîn-chú tī tōe-ni̍h ū koân thang sià-bián chōe, (chiū kā piàn-sūi ê kóng), Góa kā lí kóng, Khí-lâi, giâ lí ê pho͘-á tò-khì lí ê chhù. 25). Hit lâng tī chèng lâng ê bīn-chêng chek-sî khí-lâi, giâ i só͘ khùn ê, tò-khì i ê chhù, kui êng-kng Siōng-tè. 26). Chèng lâng lóng gông-ngia̍h, iā kui êng-kng Siōng-tè; koh móa-sim kiaⁿ-hiâⁿ kóng, Lán kin-á-ji̍t khòaⁿ-kìⁿ ì-gōa ê sū. 27). Chiah ê tāi-chì liáu-āu, Iâ-so͘ chhut-khì, khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê thiu-hiòng ê, miâ kiò Lī-bī, chē tī hiòng-koan; chiū kā i kóng, Tè góa. 28). I chiū pàng-sak it-chhè, khí-lâi tè I. 29). Lī-bī ūi-tio̍h I pān tōa iân-sia̍h tī in tau; ū thiu-hiòng ê í-ki̍p pa̍t lâng chōe-chōe kap in tâng chē toh. 30). Hoat-lī-sài lâng kap in ê keng-ha̍k-sū tùi I ê ha̍k-seng nga̍uh-nga̍uh-liām, kóng, Lín siáⁿ-sū kap thiu-hiòng ê í-ki̍p pháiⁿ lâng lim-chia̍h ah? 31). Iâ-so͘ ìn kóng, Ióng-chòng ê lâng bô khiàm-ēng i-seng, nā-sī phòa-pīⁿ ê lâng chiū tio̍h; 32). góa lâi m̄ sī beh chio gī lâng, sī beh chio pháiⁿ lâng lâi hoán-hóe. 33). In tùi I kóng, Iok-hān ê ha̍k-seng ta̍uh-ta̍uh kìm-chia̍h kî-tó; Hoat-lī-sài ê ha̍k-seng iā sī án-ni; nā-sī lí ê ha̍k-seng iā lim iā chia̍h. 34). Iâ-so͘ tùi in kóng, Sin-kiáⁿ-sài kap hō-chhōa ê lâng saⁿ-kap tī-teh, kiám ōe hō͘ hō-chhōa ê lâng kìm-chia̍h mah? 35). Nā-sī ji̍t-chí beh kàu, sin-kiáⁿ-sài tùi in tiong-kan bô--khì; tī hiah ê ji̍t in chiū beh kìm-chia̍h. 36). Koh ēng phì-jū tùi in kóng, Bô lâng thiah sin saⁿ lâi pó͘ kū saⁿ; nā án-ni, chiū thiah-phòa sin saⁿ, koh só͘ pó͘ hit tè sin ê bô ha̍h tī kū ê. 37). Iā bô lâng ēng sin chiú tóe tī kū phê-lông; nā án-ni, chiū sin chiú beh piak-li̍h phê-lông, chiú lāu, lông iā phah pháiⁿ. 38). To̍k-to̍k sin chiú tio̍h ji̍p tī sin ê phê-lông. 39). Koh bô lâng lim kū chiú iā ài hit ê sin ê; in-ūi kóng, Kū ê sī hó.

[6] Ū chi̍t ê an-hioh-ji̍t Iâ-so͘ tùi be̍h-hn̂g keng-kè, I ê ha̍k-seng tiah be̍h-sūi, ēng chhiú jê i lâi chia̍h. 2). Ū hoat-lī-sài kúi-nā lâng kóng, An-hioh-ji̍t só͘ m̄ eng-kai kiâⁿ ê, lín siáⁿ-sū kiâⁿ i? 3). Iâ-so͘ ìn kóng, Tāi-pi̍t kap kun-tè ê lâng iau ê sî só͘ kiâⁿ ê, lín bē tha̍k-tio̍h mah? 4). I ji̍p Siōng-tè ê chhù, the̍h pâi-lia̍t ê piáⁿ lâi chia̍h, koh hō͘ i kun-tè ê lâng; chit hō piáⁿ, nā m̄ sī chè-si, chiū lóng m̄ eng-kai chia̍h. 5). Koh kā in kóng, Jîn-chú iā sī an-hioh-ji̍t ê Chú. 6). Koh chi̍t ê an-hioh-ji̍t, Iâ-so͘ ji̍p hōe-tn̂g kà-sī; tī hia ū chi̍t lâng i ê chiàⁿ chhiú ko͘-tâ. 7). Keng-ha̍k-sū kap Hoat-lī-sài lâng tng khòaⁿ I tī an-hioh-ji̍t beh i-pīⁿ á bô; ì-sù sī ài chhē phāng thang kò I. 8). Iâ-so͘ chai in ê ì-sù, chiū kā hit-ê chhiú ko͘-tâ ê lâng kóng, khí-lâi, khiā tī tiong-ng; i chiū khí-lâi khiā. 9). Iâ-so͘ chiū tùi in kóng, Góa mn̄g lín, tī an-hioh-ji̍t kiâⁿ hó sū kiâⁿ pháiⁿ sū, kiù sìⁿ-miā hāi sìⁿ-miā, tá-lo̍h chi̍t hāng khah ha̍p-gî ah? 10). Chiū sì-kòe khòaⁿ chèng lâng, kā hit lâng kóng, Chhun lí ê chhiú. I chhun-chhut-khì; chhiú chiū hó-hó. 11). Hiah ê lâng móa-sim siū-khì; saⁿ-kap gī-lun tio̍h cháiⁿ-iūⁿ lâi pān Iâ-so͘. 12). Tng hit sî Iâ-so͘ chhut-khì soaⁿ-ni̍h kî-tó, thong mî kî-kiû Siōng-tè. 13). Kàu thiⁿ-kng chiū kiò I ê ha̍k-seng lâi; tùi in tiong-kan kéng cha̍p-jī lâng, chheng in chòe sù-tô͘; 14). ū Se-bûn, Iâ-so͘ koh hō i ê miâ chòe Pí-tek, kap i ê hiaⁿ-tī An-tek-lia̍t, koh ū Ngá-kok kap Iok-hān, Hui-le̍k kap Pa-to-lô-mái; 15). Má-thài kap To-má, A-le̍k-hui ê kiáⁿ Ngá-kok kap chheng chòe Se-lô-tí ê Se-bûn. 16). Ngá-kok ê kiáⁿ Iû-tāi, kap bōe sian-siⁿ ê Ka-lio̍k lâng Iû-tāi. 17). Iâ-so͘ kap in lo̍h-lâi khiā tī pîⁿ ê só͘-chāi, ū I chōe-chōe ê ha̍k-seng kap kui tōa tīn ê peh-sìⁿ, tùi Iû-thài choân-tōe kap Iâ-lō͘-sat-léng í-ki̍p Chhui-lô Se-tùn iân hái-kîⁿ ê tōe lâi beh thiaⁿ I, iā beh tit-tio̍h i-hó in ê pīⁿ; 18). koh ū hō͘ siâ-sîn só͘ thiau-lân ê iā tit-tio̍h i-hó. 19). Chèng lâng lóng ài bong I, in-ūi ū koân-lêng tùi I chhut, lâi i-hó in tāi-ke. 20). Iâ-so͘ kia̍h ba̍k khòaⁿ I ê ha̍k-seng, kóng, Lín sòng-hiong ê lâng ū hok-khì ah, in-ūi Siōng-tè ê kok sī lín ê. 21). Lín hiān-chāi teh iau ê lâng ū hok-khì ah; in-ūi lín beh tit-tio̍h pá. Lín hiān-chāi thî-khàu ê lâng ū hok-khì ah, in-ūi lín teh-beh chhiò. 22). Lâng ūi-tio̍h Jîn-chú lâi oàn-hūn lín, kū-choa̍t lín, lóe-mē lín, lia̍h lín ê miâ chòe pháiⁿ lâi khì-sak i, lín chiū ū hok-khì ah. 23). Tng hit ji̍t lín tio̍h hoaⁿ-hí tiô-thiàu; in-ūi tī thiⁿ-ni̍h lín ê pò-siúⁿ sī tōa, sī in ê chó͘ khoán-thāi sian-ti iā sī án-ni. 24). Nā-sī lín hó-gia̍h lâng ū chāi-ē ah! in-ūi lín í-keng siū-tio̍h lín ê an-ùi. 25). Lín hiān-chāi pá ê lâng ū chai-ē ah! in-ūi lín teh-beh iau. Lín hāin-chāi chhiò ê lâng ū chai-ē ah! in-ūi lín beh ai-siong thî-khàu. 26). Lín hō͘ chèng lâng o-ló ê ū chai-ē ah! in-ūi in ê chó͘ kháon-thāi ké ê sian-ti iā sī án-ni. 27). Nā-sī góa kā lín teh thiaⁿ ê lâng kóng, Tùi-te̍k lín ê tio̍h thiàⁿ in; oàn-hūn lín ê, tio̍h hó khoán-thāi in; 28). lóe-mē lín ê, tio̍h kā in chiok-hok; lêng-jio̍k lín ê, tio̍h thòe in kî-tó. 29). Lâng siàn lí chit pêng ê chhùi-phóe, chiū tio̍h oa̍t hit pêng ǹg i. Lâng the̍h lín ê gōa-saⁿ, liân lāi-saⁿ iā bo̍h-tit tòng i. 30). Hoān-nā kiû lí ê tio̍h hō͘ i; the̍h lí ê mi̍h ê, bo̍h-tit koh kā i thó. 31). Lín ài lâng cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lín, iā tio̍h án-ni khoán-thāi lâng. 32). Lín nā thiàⁿ hiah-ê thiàⁿ lín ê, ū sím-mi̍h un-hūi? in-ūi pháiⁿ lâng iā sī thiàⁿ hiah-ê thiàⁿ in ê lâng. 33). Lín nā hó khoán-thāi hiah-ê hó khoán-thāi lín ê, ū sím-mi̍h un-hūi? in-ūi pháiⁿ lâng iā sī án-ni kiâⁿ. 34). Lín nā chioh hiah-ê ū thang ǹg-bāng i hêng ê, ū sím-mi̍h un-hūi? in-ūi pháiⁿ lâng iā chioh pháiⁿ lâng, ài in chiàu siàu-gia̍h lâi hêng. 35). Nā-sī lín tio̍h thiàⁿ lín ê tùi-te̍k hó khoán-thāi in; chioh lâng iā bô choa̍t-bāng; lín ê pò-siúⁿ chiū tōa, koh lín beh chòe Chì-koâiⁿ-ê ê kiáⁿ-jî; in-ūi I hó khoán-thāi bông-un kap pháiⁿ ê lâng. 36). Só͘-í lín tio̍h ū lîn-bín, chhin-chhiūⁿ lín ê Pē ê lîn-bín chi̍t iūⁿ. 37). Bo̍h-tit phoe-phêng lâng, chiū bô tú-tio̍h phoe-phêng; bo̍h-tit chek-chōe lâng, chiū bô tú-tio̍h chek-chōe; lín pàng lâng soah, chiū beh pàng lín soah; 38). hō͘ lâng, chiū beh hō͘ lín; beh ēng chiok-gia̍h ê táu, ji̍h, iô, hō͘ i cha̍t kàu pôaⁿ-chhut-lâi, piàⁿ tī lín ê saⁿ-á-phè. In-ūi lín ēng sím-mi̍h niû lâi niû, iā beh án-ni tò niû hō͘ lín. 39). Koh ēng phì-jū kā in kóng, Chhiⁿ-mî ê ōe kā chhiⁿ-mî ê chhōa lō͘ mah? Nn̄g-ê kiám bōe lóng poa̍h-lo̍h hām-khiⁿ mah? 40). Ha̍k-seng bōe-ōe pôaⁿ-kè sian-siⁿ; chóng-sī kìⁿ-nā chiâⁿ chòe chiâu-pī ê beh chhin-chhiūⁿ i ê sian-siⁿ. 41). Koh lí cháiⁿ-iūⁿ khòaⁿ-kìⁿ hiaⁿ-tī ba̍k-chiu lāi ê chháu-á-iù, iā bô siūⁿ lí ba̍k-chiu lāi ê îⁿ-á-chhâ ah? 42). Á-sī beh thái ōe kā lí ê hiaⁿ-tī kóng, Hiaⁿ-tī ah, lí ba̍k-chiu lāi ê chháu-á-iù hō͘ góa kā lí the̍h-khì, iā pún-sin bô khòaⁿ-kìⁿ lí ba̍k-chiu lāi ê îⁿ-á-chhâ ah? Ké-hó ê lâng ah, tāi-seng the̍h-khì lí ba̍k-chiu lāi ê îⁿ-á-chhâ, chiah ōe bêng-bêng khòaⁿ-kìⁿ thang the̍h-khì hiaⁿ-tī ba̍k-chiu lāi ê chháu-á-iù. 43). In-ūi bô ū hó chhiū kiat pháiⁿ ké-chí; iā bô ū pháiⁿ chhiū kiat hó ké-chí. 44). In-ūi ta̍k châng chhiū tùi i ka-kī ê ké-chí lâi bat i; chhì-phè lāi bô lâng bán bû-hoa-kó, chháu-chhì lāi bô lâng tiah phû-tô. 45). Hó lâng tùi i ê sim só͘ chek-chū ê hó lâi hoat-chhut hó; pháiⁿ lâng tùi i só͘ chek-chū ê pháiⁿ lâi hoat-chhut pháiⁿ; in-ūi tùi sim só͘ chhiong-móa ê, chhùi chiū kóng chhut. 46). Lín siáⁿ-sū chheng-hō͘ góa, Chú ah, Chú ah, iā bô kiâⁿ góa só͘ kóng ê ah? 47). Kìⁿ-nā chiū-kūn góa, thiaⁿ góa chiah ê ōe lâi kiâⁿ i ê lâng, góa beh pò lín chai hit ê lâng chhin-chhiūⁿ sím-mi̍h. 48). I sī chhin-chhiūⁿ lâng khí chhù, ku̍t hō͘ i chhim, hē tōe-ki tī chio̍h-pôaⁿ téng; tōa chúi chi̍t-ê kàu, khoe lâu chhiong-tio̍h chhù, bōe-ōe iô-tāng i, in-ūi i khí-tit hó. 49). Nā-sī thiaⁿ-liáu bô kiâⁿ ê lâng, sī chhin-chhiūⁿ lâng khí chhù tī thô͘-téng, bô hē tōe-ki; khoe lâu chhiong-tio̍h i, chiū tó; hit keng chhù ê tó-hoāi sī siong-tiōng.

[7] Iâ-so͘ kóng hō͘ peh-sìⁿ thiaⁿ ê ōe lóng bêng-pe̍k, chiū ji̍p Ka-pek-lông. 2). Ū chi̍t ê pé-chóng só͘ tùi-tiōng ê lô͘-po̍k hoān-tio̍h pīⁿ, teh-beh sí. 3). Pé-chóng thiaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ê sū, chiū chhe Iû-thài ê tiúⁿ-ló kúi-nā lâng, kiû I lâi kiù i ê lô͘-po̍k. 4). In chiū-kūn Iâ-so͘ chhiat-chhiat kiû I kóng, Chit lâng ōe kham-tit lí kā i kiâⁿ chit ê tāi-chì; 5). in-ūi i thiàⁿ lán ê peh-sìⁿ, koh pún-sin thòe lán khí hōe-tn̂g. 6). Iâ-so͘ kap in khì. Lī chhù bô jōa hn̄g, pé-chóng chhe kúi-nā ê pêng-iú chiū-kūn I, kā I kóng, Chú ah, m̄ thang lô-hoân; lí kàu góa ê chhù góa tng bōe khí; 7). góa iā lia̍h chòe ka-kī bōe kham-tit chiū-kūn lí; lí nā kóng chi̍t kù ōe, góa ê lô͘-po̍k chiū ōe hó. 8). In-ūi góa iā sī hō͘ lâng koán ê lâng, iā ū peng hō͘ góa koán; kā chit-ê kóng, Khì, i chiū khì; kā hit-ê kóng, Lâi, i chiū lâi; kā góa ê lô͘-po̍k kóng, Kiâⁿ án-ni, i chiū kiâⁿ án-ni. 9). Iâ-so͘ thiaⁿ-kìⁿ chiah ê ōe chiū kî-koài i, oa̍t-tńg-sin kā tè I ê chèng lâng kóng, Góa kā lín kóng, chhin-chhiūⁿ chit hō ê sìn liân Í-sek-lia̍t tiong góa iáu-bē bat tú-tio̍h. 10). Só͘ chhe ê lâng tò-khì kàu chhù, khòaⁿ-kìⁿ lô͘-po̍k í-keng hó-hó. 11). Koh bô jōa kú Iâ-so͘ khì chi̍t ê siâⁿ miâ kiò Ná-in; I ê ha̍k-seng kap kui tīn lâng kap I tâng kiâⁿ. 12). Beh kūn siâⁿ-mn̂g, tú-tn̄g ū lâng kng chi̍t ê sí-lâng chhut-lâi, i ê lāu-bú ko͘-ko͘ siⁿ chit ê kiáⁿ, koh sī chiú-kóaⁿ. Siâⁿ-lāi ū chōe-chōe lâng teh sàng i. 13). Chú khòaⁿ-kìⁿ chiū lîn-bín i, kā i kóng, Bo̍h-tit háu. 14). Chiū óa-khì, bong hit-ê khòa sin-si ê kè, kng ê lâng thêng-kha; I chiū kóng, Siàu-liân lâng ah, góa kā lí kóng, Khí-lâi. 15). Sí ê lâng chiū khí-lâi chē, sòa kóng ōe. 16). Iâ-so͘ chiū chiong i hō͘ i ê lāu-bú. Chèng lâng lóng kiaⁿ-hiâⁿ, kui êng-kng Siōng-tè kóng, Tōa sian-ti ū heng-khí tī lán tiong-kan; koh kóng, Siōng-tè ū khòaⁿ-kò͘ I ê peh-sìⁿ. 17). Tùi án-ni Iâ-so͘ chit ê miâ-siaⁿ piàn thoân tī Iû-thài kap chiu-ûi ê tōe-hng. 18). Iok-hān ê ha̍k-seng chiong chiah ê sū lóng-chóng pò in ê sian-siⁿ chai. 19). I chiū kiò i ê ha̍k-seng nn̄g lâng lâi, chhe in chiū-kūn Chú kóng, Só͘ beh lâi ê sī lí mah? Á-sī goán tio̍h ǹg-bāng pa̍t lâng ah? 20). Hit nn̄g lâng í-keng kàu, chiū kóng, Kiâⁿ sóe-lé Iok-hān chhe goán chiū-kūn lí, kóng, Beh lâi ê sī lí mah? Á-sī goán tio̍h ǹg-bāng pa̍t lâng ah? 21). Hit sî Iâ-so͘ i-hó chōe-chōe phòaⁿ-pīⁿ ê, thàng-thiàⁿ ê, hoān-tio̍h kúi ê, koh hō͘ chōe-chōe chhiⁿ-mî ê tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ. 22). Chiū ìn kóng, Lín tio̍h khì, chiong lín só͘ khòaⁿ-kìⁿ só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê pò Iok-hān chai; chiū-sī chhiⁿ-mî ê khòaⁿ-kìⁿ, pái-kha ê kiâⁿ, thái-ko ê chheng-khì, chhàu-hī-lâng ê thiaⁿ-kìⁿ, sí ê lâng koh-oa̍h, sòng-hiong lâng tit-tio̍h thiaⁿ hok-im; 23). kìⁿ-nā bô tī góa lâi tio̍h-tak ê, ū hok-khì. 24). Iok-hān só͘ chhe ê lâng khì-liáu, Iâ-so͘ chiah thê-khí Iok-hān, tùi chèng lâng kóng, Lín chêng chhut-khì khòng-iá, beh khòaⁿ sím-mi̍h? sī lô͘-tek hō͘ hong chhe tín-tāng mah? 25). Lín chhut-khì beh khòaⁿ sím-mi̍h? sī lâng chhēng iù-nńg ê i-chiûⁿ mah? Lí khòaⁿ, chhēng saⁿ hâng-ngó͘ hióng-siū iàn-lo̍k ê sī tī ông-kiong. 26). Án-ni, lín chhut-khì beh khòaⁿ sím-mi̍h? sian-ti lâng mah? Sī lah, góa kā lín kóng, iā sī khah iâⁿ-kè sian-ti ê. 27). Chit lâng chiū-sī keng-ni̍h só͘ chí ê, kóng, Lí khòaⁿ, góa chhe góa ê sù-chiá tī lí ê bīn-chêng, I beh tī lí ê thâu-chêng pī-pān lí ê lō͘. 28). Góa kā lín kóng, Hū-jîn-lâng só͘ siⁿ bē ū khah tōa Iok-hān ê; chóng-sī tī Siōng-tè kok ê bî-sòe ê iáu khah tōa i. 29). Chèng peh-sìⁿ kap thiu-hiòng ê lâng, í-keng siū Iok-hān ê sóe-lé, chi̍t-ê thiaⁿ-kìⁿ che, chiū chheng-ho͘ Siōng-tè chòe gī. 30). Nā-sī Hoat-lī-sài lâng kap kà lu̍t-hoat ê sian-siⁿ bô siū i ê sóe-lé, ka-kī phah-bô Siōng-tè ê chí-ì. 31). Chú kóng, Chit sè-tāi ê lâng, góa beh ēng sím-mi̍h lâi pí-phēng in? In sī chhin-chhiūⁿ sím-mi̍h ah? 32). Sī chhin-chhiūⁿ gín-ná chē tī koe-chhī-ni̍h, saⁿ kiò kóng, Goán tùi lín pûn ta̍t-á, lín bô thiàu-bú; goán bat pi-ai, lín bô thî-khàu. 33). In-ūi kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān lâi, bô chia̍h piáⁿ bô lim chiú, lín chiū kóng, I hoān-tio̍h kúi. 34). Jîn-chú lâi iā chia̍h iā lim, lín chiū kóng, I sī tham-chia̍h hò͘ⁿ-chiú ê lâng, thiu-hiòng ê kap pháiⁿ lâng ê pêng-iú. 35). Nā-sī Tì-hūi tùi i ê chèng kiáⁿ hián-bêng i sī tio̍h. 36). Ū chi̍t ê Hoat-lī-sài lâng chhiáⁿ Iâ-so͘ saⁿ-kap chia̍h. I chiū ji̍p Hoat-lī-sài lâng ê chhù chē toh. 37). Tú-tn̄g siâⁿ-lāi ū chi̍t ê pháiⁿ hū-jîn-lâng, chai I chē toh tī Hoat-lī-sài lâng ê chhù, chiū tòa tóe hiuⁿ-iû ê ge̍k-koàn lâi; 38). khiā tī Iâ-so͘ ê āu-bīn, óa I ê kha teh thî-khàu; ū ba̍k-sái tih-tâm I ê kha, chiū ēng i ê thâu-mn̂g chhit i; koh chia̍p-chia̍p chim I ê kha, ēng hiuⁿ-iû boah i. 39). Chhiáⁿ Iâ-so͘ ê Hoat-lī-sài lâng khòaⁿ-kìⁿ án-ni, sim-lāi siūⁿ kóng, Chit lâng nā sī sian-ti, tek-khak ōe chai bong I ê lâng sī chī-chūi, koh sī sím-mi̍h hō ê hū-jîn-lâng, chiū-sī pháiⁿ lâng. 40). Iâ-so͘ ìn i kóng, Se-bûn, góa ū ōe beh kā lí kóng. Se-bûn kóng, Sian-siⁿ, chhiáⁿ lí kóng. 41). I chiū kóng, Bó͘ ê chè-chú ū nn̄g lâng khiàm i ê chè, chi̍t-ê khiàm i gō͘-pah ê gûn-á, chi̍t-ê khiàm i gō͘-cha̍p. 42). In kì-jiân bô thang hêng, chè-chú chiū sià-bián in nn̄g lâng. Án-ni, chiū tá-lo̍h chi̍t-ê khah thiàⁿ chè-chú ah? 43). Se-bûn ìn kóng, Góa phah-sǹg sī hit-ê hō͘ i sià-bián khah chōe ê. Iâ-so͘ kā i kóng, Lí só͘ toàn ê sī tio̍h. 44). Chiū oa̍t thâu ǹg hū-jîn-lâng, kā Se-bûn kóng, Lí khòaⁿ-kìⁿ chit ê hū-jîn-lâng bô? Góa ji̍p lí ê chhù, lí bô ēng chúi hō͘ góa sóe kha; nā-sī i ēng ba̍k-sái tih-tâm góa ê kha, ēng thâu-mn̂g chhit i. 45). Lí bô kā góa chim; to̍k-to̍k i tùi góa ji̍p-lâi ê sî chim góa ê kha bô soah. 46). Lí bô ēng iû boah góa ê thâu-khak; nā-sī i ēng hiuⁿ-iû boah góa ê kha. 47). Só͘-í góa kā lí kóng, I chōe-chōe ê chōe-kòa í-keng sià-bián, in-ūi i ê thiàⁿ sī chōe; nā-sī tit-tio̍h sià-bián chió ê, i ê thiàⁿ iā sī chió. 48). Chiū kā hū-jîn-lâng kóng, Lí ê chōe sià lah. 49). Tâng toh ê lâng sim-lāi kóng, Chit-ê teh sià chōe ê sī sím-mi̍h lâng? 50). Iâ-so͘ tùi hū-jîn-lâng kóng, Lí ê sìn ū kiù lí; chòe lí an-sim tò-khì.

[8] Kè bô kúi ji̍t Iâ-so͘ sì-kòe kiâⁿ ta̍k ê siâⁿ ta̍k ê hiuⁿ-siā, soan-thoân lâi pò-iông Siōng-tè kok ê hok-im; cha̍p-jī ê ha̍k-seng iā kap I khì; 2). iā ū kúi-nā ê hū-jîn-lâng, ū-ê bat hoān-tio̍h kúi, ū-ê ū phòa-pīⁿ, taⁿ í-keng tit-tio̍h i-hó; kî-tiong ū Boa̍t-tāi-lia̍p ê Má-lī-a, bat ū chhit ê kúi tùi i chhut-khì; 3). koh ū Hi-lu̍t ê koán-ke Khó͘-sat ê bó͘ Iok-a-ná; koh ū So͘-sat-ná; í-gōa iáu ū chōe-chōe hū-jîn-lâng, lóng ēng in só͘ ū ê lâi ho̍k-sāi in. 4). Ū chōe-chōe lâng chū-chi̍p, koh ū lâng tùi ta̍k ê siâⁿ lâi chiū-kūn I; 5). hit sî Iâ-so͘ siat phì-jū kā in kóng, Ū iā chéng ê chhut-khì iā chéng. Teh iā ê sî, ū-ê ka-la̍uh tī lō͘-piⁿ, hō͘ lâng só͘ ta̍h, thiⁿ-tiong ê pe-chiáu it-chīn chia̍h i. 6). Ū-ê ka-la̍uh tī chio̍h-pôaⁿ téng, hoat-khì-lâi chiū ta-khì, in-ūi bô lūn-te̍k. 7). Ū-ê ka-la̍uh tī chhì-á tiong, chhì-á pîⁿ-pîⁿ hoat-khì-lâi, jia-pè i. 8). Ū-ê ka-la̍uh tī hó ê thó͘-tōe, hoat-khí-lâi kiat-si̍t kàu chi̍t-pah pē. Chiah ê ōe kóng-liáu, chiū kiò kóng, Ū hī-khang thang thiaⁿ ê, tio̍h thiaⁿ. 9). I ê ha̍k-seng mn̄g I chit ê phì-jū cháiⁿ-iūⁿ. 10). Iâ-so͘ kóng, Siōng-tè kok ê ò-biāu hō͘ lín chai; nā-sī tùi pa̍t lâng chiū ēng phì-jū, beh hō͘ in khòaⁿ, khòaⁿ bōe kìⁿ, thiaⁿ iā bōe hiáu-ngō͘. 11). Chit ê phì-jū chiū-sī án-ni: Chéng-chí chiū-sī Siōng-tè ê tō-lí. 12). Tī lō͘-piⁿ ê, chiū-sī lâng thiaⁿ-kìⁿ tō-lí; Mô͘-kúi chiū lâi, tùi in ê sim-lāi chiong tō-lí chhiúⁿ-khì, bián-tit in sìn lâi tit-tio̍h kiù. 13). Tī chio̍h-pôaⁿ téng ê, chiū-sī lâng thiaⁿ-liáu hoaⁿ-hí sêng-siū tō-lí; nā-sī in bô kun, sī chiām-sî sìn nā-tiāⁿ, tú-tio̍h chhì-liān ê sî chiū pōe-biū. 14). Lo̍h tī chhì-á lāi ê, chiah-ê chiū-sī lâng thiaⁿ-liáu chiū khì, hō͘ chāi-siⁿ ê khòa-lū hè-châi iàn-lo̍k só͘ jia-pè, chiū kiat m̄ chiâⁿ lia̍p. 15). Tī hó thó͘-tōe ê, chiah-ê chiū-sī lâng ēng hó koh siān-liông ê sim thiaⁿ tō-lí lâi chip-siú i, koh thun-lún lâi kiat-si̍t. 16). Bô lâng tiám teng ēng khì-kū lâi khàm i, á-sī hē tī bîn-chhn̂g ē, chiū-sī hē tī teng-tâi téng, hō͘ ji̍p-lâi ê lâng khòaⁿ-kìⁿ hit ê kng. 17). In-ūi bô ū ún-ba̍t, iā chiong-lâi bô lō͘-hiān ê; bô ū pì-ba̍t, chiong-lâi bô hō͘ lâng chai koh lō͘-hiān ê. 18). Só͘-í lín tio̍h kín-sīn cháiⁿ-iūⁿ lâi thiaⁿ; in-ūi kìⁿ-nā ū ê, beh hō͘ i; bô ê, liân i ka-kī lia̍h-chòe ū ê, iā beh kā i chhiúⁿ-khì. 19). Iâ-so͘ ê lāu-bú kap hiaⁿ-tī lâi chiū-kūn I; in-ūi lâng chōe, bōe-tit kūn-óa. 20). Ū lâng kā I kóng, Lí ê lāu-bú kap lí ê hiaⁿ-tī khiā tī gōa-bīn, ài beh khòaⁿ lí. 21). I ìn kóng, Góa ê lāu-bú kap góa ê hiaⁿ-tī chiū-sī chiah ê thiaⁿ Siōng-tè ê tō-lí lâi kiâⁿ ê lâng. 22). Ū chi̍t ji̍t Iâ-so͘ kap I ê ha̍k-seng chiūⁿ chûn, kā in kóng, Lán lâi khì ô͘ ê hit pêng hōaⁿ. Chiū khui chûn. 23). Kiâⁿ ê sî Iâ-so͘ khùn-khì. Ū pò-thâu hong phah-lo̍h-lâi ô͘-ni̍h, chûn-lāi ê chúi chha-put-to móa, chīn-chāi gûi-hiám. 24). Ha̍k-seng kūn-óa, kiò I chhíⁿ, kóng, Sian-siⁿ ah, sian-siⁿ ah, beh bô miā lah. I chiū chhíⁿ, chek-pī hong kap hái-éng, hong éng chiū soah, iā pîⁿ-tiāⁿ. 25). I chiū kā ha̍k-seng kóng, Lín ê sìn tī tá-lo̍h? In chiū kiaⁿ-hiâⁿ kî-koài, saⁿ-kap kóng, Che sī sím-mi̍h lâng, bēng-lēng hong kap chúi, in iā sūn I? 26). Chûn kàu Keh-lah-sim lâng ê tōe-hng, chiū-sī Ka-lī-lī ê tùi-bīn. 27). Iâ-so͘ lī-khui chûn, chiūⁿ hōaⁿ; ū chi̍t lâng tùi siâⁿ-ni̍h chhut-lâi tú-tio̍h I, sī hoān-tio̍h kúi ê, kú-kú bô chhēng saⁿ bô tiàm chhù-lāi, to̍k-to̍k tiàm tī hûn-bōng tiong. 28). Khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ chiū âu-kiò, phak tī I ê bīn-chêng, tōa siaⁿ kóng, Chì-koâiⁿ Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘, góa kap lí ū sím-mi̍h kan-sia̍p? kiû lí bo̍h-tit khó͘-chhó͘ góa. 29). In-ūi Iâ-so͘ ū bēng-lēng siâ-sîn tùi hit ê lâng chhut-lâi. In-ūi siâ-sîn siông-siông lia̍h i; lâng ēng thih-liān liān i, ēng kha-khàu khàu i, lâi kò͘-siú i; i chiū chhoah-tn̄g só͘ pa̍k i ê khì-kū, i hō͘ kúi kóaⁿ kàu khòng-iá. 30). Iâ-so͘ mn̄g i kóng, Lí kiò sím-mi̍h miâ? I kóng, Iâⁿ; in-ūi ū chōe-chōe kúi ji̍p i. 31). Kúi kiû Iâ-so͘ bo̍h-tit hoan-hù in ji̍p chhim-ian. 32). Tī hia ū kui tīn ti, tī soaⁿ-ni̍h teh thó-chia̍h. Kúi kiû I chún in ji̍p hiah ê ti. Chiū chún in. 33). Kúi chiū tùi hit lâng chhut-khì, ji̍p hiah ê ti; kui tīn ti chiū cháu-lo̍h soaⁿ-phiâⁿ, chông-lo̍h ô͘, kek-sí. 34). Kò͘-ti ê khòaⁿ-kìⁿ chit ê tāi-chì chiū cháu-khì, pò siâⁿ-lāi kap hiuⁿ-siā ê lâng chai. 35). In chiū chhut-lâi, ài khòaⁿ chit ê tāi-chì; chiū-kūn Iâ-so͘, tú-tio̍h kúi só͘ tùi i chhut-lâi hit lâng, chhēng saⁿ, hāi-chāi, chē tī Iâ-so͘ kha-ē; in chiū kiaⁿ. 36). Khòaⁿ-kìⁿ ê lâng chiong hoān-tio̍h kúi ê lâng cháiⁿ-iūⁿ tit-tio̍h kiù pò in chai. 37). Keh-lah-sim sì-hng ê lâng lóng kiû Iâ-so͘ lī-khui in; in-ūi in tōa kiaⁿ ê iân-kò͘; I chiū chiūⁿ chûn tò-tńg-khì. 38). Kúi só͘ tùi i chhut-khì ê lâng kiû beh kap I khì. Nā-sī Iâ-so͘ chhe i khì kóng, Tò-khì lín tau, chiong Siōng-tè ūi-tio̍h lí kiâⁿ hiah tōa ê sū pâi-lia̍t hō͘ lâng chai. I chiū khì, piàn siâⁿ soan-thoân Iâ-so͘ ūi-tio̍h i só͘ kiâⁿ hiah tōa ê sū. 40). Iâ-so͘ tò-tńg-lâi ê sî chèng lâng chiap-la̍p I; in-ūi in lóng teh thèng-hāu I. 41). Ū chi̍t lâng, miâ Gâi-ló͘, chiū-sī koán hōe-tn̂g ê, lâi phak tī Iâ-so͘ ê kha-ē, kiû I kàu i ê ke; 42). in-ūi i ū ko͘-siⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ iok-lio̍k cha̍p-jī hè, teh-beh sí. Iâ-so͘ khì ê sî, chèng lâng oe-khoeh I. 43). Ū chi̍t ê hū-jîn-lâng, hiat-lāu cha̍p-jī nî, in-ūi chhiáⁿ i-seng ke-hé phòa kàu liáu, bô chi̍t lâng ōe i-hó i, lâi kàu Iâ-so͘ ê ka-chiah-āu, bong I saⁿ-á-ku ê chhiu; hiat-lāu chek-sî chí. 45). Iâ-so͘ kóng, Bong góa ê sī chī-chūi? Tāi-ke kóng bô; Pí-tek kap tâng kiâⁿ ê lâng kóng, Sian-siⁿ, chèng lâng pek-óa, khoeh-tio̍h lí. 46). Iâ-so͘ kóng, Ū lâng bong góa, in-ūi góa chai ū koân-lêng tùi góa chhut. 47). Hū-jîn-lâng khòaⁿ i khǹg bōe ba̍t, ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah lâi phak tī I kha-ē; tng chèng lâng ê bīn-chêng kóng-bêng bong I ê iân-kò͘, kap i cháiⁿ-iūⁿ liâm-piⁿ hó. 48). Iâ-so͘ kā i kóng, Hū-jîn-lâng ah, lí ê sìn ū kiù lí, chòe lí an-sim tò-khì. 49). I iáu teh kóng ê sî, ū lâng tùi koán hōe-tn̂g ê ê ke lâi kóng, Lí ê cha-bó͘-kiáⁿ í-keng sí, bián lô-tōng sian-siⁿ. 50). Iâ-so͘ thiaⁿ-kìⁿ chiū ìn i kóng, M̄ bián kiaⁿ, chí-ū tio̍h sìn, i chiū tit-tio̍h kiù. 51). Í-keng kàu i ê ke, tī Pí-tek, Iok-hān, Ngá-kok, kap cha-bó͘ gín-ná ê pē-bú í-gōa, m̄ chún pa̍t lâng kap I ji̍p-khì. 52). Chèng lâng teh thî-khàu, ūi-tio̍h i lâi tûi heng; Iâ-so͘ kóng, Bo̍h-tit thî-khàu, in-ūi i m̄ sī sí, sī teh khùn nā-tiāⁿ. 53). In chiū thí-chhiò I, in-ūi chai i í-keng sí lah. 54). Iâ-so͘ khan cha-bó͘ gín-ná ê chhiú kiò kóng, Cha-bó͘ gín-ná, khí-lâi. 55). I ê sîn ho̍k-tò, chek-sî khí-lâi; Iâ-so͘ hoan-hù hō͘ i chia̍h. 56). I ê pē-bú gông-ngia̍h; Iâ-so͘ bēng-lēng in bo̍t-tit chiong só͘ kiâⁿ ê kā lâng kóng.

[9] Iâ-so͘ kiò cha̍p-jī ê ha̍k-seng lóng lâi, hō͘ in ū lêng-le̍k koân-pèng, ōe chè-ap lóng-chóng ê kúi, i-hó pīⁿ-chèng. 2). Chiū chhe in khì thoân Siōng-tè ê kok, i-hó phòa-pīⁿ lâng. 3). Koh tùi in kóng, Bo̍h-tit tòa lō͘-hùi, bo̍h-tit koáiⁿ-á, bo̍h-tit tah-liân, bo̍h-tit kan-niû, bo̍h-tit gûn, iā bo̍h-tit nn̄g niá saⁿ. 4). Kìⁿ só͘ ji̍p ê chhù, tio̍h tòa tī hia, iā tio̍h tùi hia khí-sin. 5). Hoān-nā m̄ chiap-la̍p lín ê, chhut in ê siâⁿ ê sî, tio̍h pōaⁿ-khì lín kha-ni̍h ê thô͘-hún, lâi kan-chèng in. 6). Ha̍k-seng chiū chhut-khì, piàn-kiâⁿ hiah ê hiuⁿ-siā thoân hok-im, ta̍k só͘-chāi i-pīⁿ. 7). Hun-hong ê jîn-kun Hi-lu̍t thiaⁿ-kìⁿ it-chhè ê sū, chiū put-chí tiû-tû, in-ūi ū lâng kóng, Iok-hān tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h; 8). ū-ê kóng, Í-lī-a chhut-hiān; iā ū-ê kóng, kó͘-chá ê sian-ti chi̍t lâng koh-oa̍h. 9). Nā-sī Hi-lu̍t kóng, Iok-hān góa í-keng kā i thâi-thâu; taⁿ góa thiaⁿ-kìⁿ I chit hō sū, che sī sím-mi̍h lâng? Chiū chhē ki-hōe ài khòaⁿ-kìⁿ I. 10). Sù-tô͘ tò-lâi, chiong in só͘ kiâⁿ ê pâi-lia̍t hō͘ Iâ-so͘ thiaⁿ. Iâ-so͘ chiū chhōa in thè-khui kàu chi̍t ê siâⁿ, miâ Pek-sài-tāi. 11). Nā-sī chèng lâng chai chiū tè I; I chiap-la̍p in, tùi in káng-lūn Siōng-tè ê kok; hoān-nā khiàm-ēng i-pīⁿ, chiū kā i i. 12). Ji̍t beh lo̍h, cha̍p-jī ê ha̍k-seng lâi kā I kóng, Chhiáⁿ sì-sòaⁿ chèng lâng, hō͘ in khì sì-ûi ê hiuⁿ-siā kap soaⁿ-tiûⁿ tâu-hioh siat-hoat chia̍h; in-ūi lán chia sī khòng-iá ê só͘-chāi. 13). Iâ-so͘ tùi in kóng, Lín hō͘ in chia̍h. In kóng, Goán nā bô khì thòe chiah ê chèng lâng bóe chia̍h, chiū put-kò ū gō͘ ê piáⁿ, nn̄g bé hî nā-tiāⁿ. 14). In-ūi hiah ê lâng iok-lio̍k ū gō͘-chheng. Iâ-so͘ tùi ha̍k-seng kóng, Hō͘ chèng lâng chē kui lia̍t, múi lia̍t gō͘-cha̍p lâng. 15). Ha̍k-seng chiàu án-ni kiâⁿ, hō͘ chèng lâng lóng chē. 16). Iâ-so͘ the̍h gō͘ ê piáⁿ nn̄g bé hî, ǹg thiⁿ chiok-siā lâi peh i, hō͘ ha̍k-seng pâi tī chèng lâng ê bīn-chêng. 17). Lóng chia̍h kàu pá; khioh só͘ chhun ê sut-á cha̍p-jī kheng. 18). Iâ-so͘ ka-kī teh kî-tó, ha̍k-seng kap I tī hia; I chiū mn̄g in kóng, Chèng lâng kóng góa sī chī-chūi? 19). Ìn kóng, sī kiâⁿ sóe-lé ê Iok-hān; iā ū lâng kóng, sī Í-lī-a; koh ū lâng kóng, sī kó͘-chá ê sian-ti chi̍t lâng koh-oa̍h. 20). I kā in kóng, Nā-sī lín kóng góa sī chī-chūi? Pí-tek ìn kóng, Sī Siōng-tè ê Ki-tok. 21). I chiū kìm-kài in bo̍h-tit chiong che kā lâng kóng; 22). sòa kóng, Jîn-chú tek-khak tio̍h siū chōe-chōe kan-khó͘, hō͘ chiah ê tiúⁿ-ló, chè-si-thâu, keng-ha̍k-sū só͘ khì-sak, koh siū hāi-sí, tē saⁿ ji̍t koh-oa̍h. 23). Koh tùi chèng lâng kóng, Nā ū lâng ài tè góa, chiū tio̍h khòaⁿ-bô ka-kī, ji̍t-ji̍t giâ i ê si̍p-jī-kè lâi tè góa. 24). In-ūi kìⁿ-nā ài kiù i ê sìⁿ-miā ê beh sit-lo̍h i; chóng-sī kìⁿ-nā ūi-tio̍h góa lâi sit-lo̍h i ê sìⁿ-miā ê teh-beh kiù i. 25). In-ūi lâng nā tit-tio̍h choân sè-kài lâi sit-lo̍h ka-kī, sún-hoāi ka-kī, ū sím-mi̍h lī-ek ah? 26). Kìⁿ-nā lia̍h góa kap góa ê ōe chòe kiàn-siàu ê, Jîn-chú ēng ka-kī kap Pē kap sèng thiⁿ-sài ê êng-kng lâi ê sî, iā beh lia̍h hit lâng chòe kiàn-siàu. 27). Góa chin-si̍t kā lín kóng, Khiā tī chia ê, ū lâng iáu-bē sí, beh khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê kok. 28). Kóng chiah ê ōe liáu-āu chha-put-to poeh ji̍t, Iâ-so͘ tòa Pí-tek, Iok-hān, Ngá-kok saⁿ-kap chiūⁿ soaⁿ kî-tó. 29). Kî-tó ê sî I ê bīn-māu ū koh-iūⁿ, I ê saⁿ pe̍h, koh kng nà-nà. 30). Hut-jiân ū nn̄g lâng kap I kóng ōe, chiū-sī Mô͘-se Í-lī-a. 31). In tī êng-kng chhut-hiān, tâm-lūn I ê kè-sì, chiū-sī I tī Iâ-lō͘-sat-léng só͘ beh le̍k-kè ê. 32). Pí-tek kap tâng tī-teh ê lâng ià-siān bîn-khì; kàu in cheng-sîn, chiū khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ê êng-kng, í-ki̍p kap I khiā-teh hit nn̄g lâng. 33). Tng hit nn̄g lâng lī-pia̍t I ê sî, Pí-tek tùi Iâ-so͘ kóng, Sian-siⁿ, lán tī chia chin hó; goán lâi tah saⁿ keng liâu-á, chi̍t keng hō͘ lí, chi̍t keng hō͘ Mô͘-se, chi̍t keng hō͘ Í-lī-a; sī m̄ chai i só͘ kóng ê. 34). Kóng chiah ê ōe ê sî, ū hûn tà in; in ji̍p tī hûn-lāi chiū kiaⁿ. 35). Ū siaⁿ tùi hûn-ni̍h chhut, kóng, Chit-ê sī góa ê Kiáⁿ, góa só͘ kéng ê; lín tio̍h thiaⁿ I. 36). Hit ê siaⁿ í-keng chhut, chiū khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ ka-kī tī-teh. Ha̍k-seng chēng-chēng; hit sî bô chiong só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê kā lâng kóng. 37). Keh ji̍t in lo̍h soaⁿ ê sî, ū kui tīn lâng lâi chih I. Chiông-tiong ū chi̍t lâng tōa siaⁿ kiò kóng, Sian-siⁿ ah, kiû lí khòaⁿ góa ê kiáⁿ, i sī góa ko͘-siⁿ ê. 39). Ū sîn lia̍h i, chiū liâm-piⁿ âu-kiò, hō͘ i thiu-chhoah kàu lâu nōa, koh tāng-tāng siong i; lī-khui i si̍t-chāi oh. 40). Góa bat kiû lí ê ha̍k-seng kóaⁿ i, iā in bōe-ōe. 41). Iâ-so͘ ìn kóng, Hàiⁿ ah, m̄ sìn koh pōe-ge̍k ê sè-tāi ah, góa kap lín tòa, thun-lún lín, beh kàu jōa kú ah? Tio̍h chhōa lí ê kiáⁿ lâi chia. 42). Lâi ê sî kúi siak hō͘ i tó, hō͘ i tōa thiu-chhoah. Iâ-so͘ chiū chek-pī siâ-sîn, i-hó hit ê gín-ná, kau hō͘ i ê lāu-pē. 43). Chèng lâng lóng gông-ngia̍h Siōng-tè ê tōa ui-giâm. Chèng lâng kî-koài I só͘ chòe lóng-chóng ê sū, hit sî Iâ-so͘ tùi I ê ha̍k-seng kóng, 44). Chiah ê ōe lín tio̍h thiaⁿ khì lo̍h-hī; in-ūi Jîn-chú beh tú-tio̍h kè-sâng tī lâng ê chhiú. 45). Ha̍k-seng bōe hiáu-ngō͘ chit ê ōe, sī tùi in ún-ba̍t, hō͘ in bōe bêng-pe̍k; in iā m̄ káⁿ ēng chit ê ōe mn̄g I. 46). Ha̍k-seng tiong siⁿ-khí piān-lūn, khòaⁿ chī-chūi beh chòe tōa. 47). Nā-sī Iâ-so͘ khòaⁿ-chhut in sim-lāi só͘ piān-lūn, chiū khan chi̍t ê gín-ná hō͘ i khiā tī sin-piⁿ, chiah kā in kóng, Kìⁿ-nā ūi-tio̍h góa ê miâ chiap-la̍p chit ê gín-ná ê chiū-sī chiap-la̍p góa; kìⁿ-nā chiap-la̍p góa ê sī chiap-la̍p chhe góa ê; in-ūi lín chèng lâng ê tiong-kan tē it bî-sòe ê, i sī chòe tōa ê. 49). Iok-hān ìn kóng, Sian-siⁿ, goán bat khòaⁿ-kìⁿ chi̍t lâng ēng lí ê miâ kóaⁿ kúi; goán chiū kìm-chí i, in-ūi i bô kap goán tè lí. 50). Iâ-so͘ tùi i kóng, Bo̍h-tit kìm-chí i, in-ūi kìⁿ-nā bô kong-kek lín ê chiū-sī ūi lín. 51). Iâ-so͘ siū chih-chiap chiūⁿ thiⁿ ê ji̍t-kî beh kàu, chiū koat-ì ǹg Iâ-lō͘-sat-léng lâi kiâⁿ, chhe sù-chiá chòe-thâu khì; 52). in khì ji̍p Sat-má-lī-a lâng chi̍t ê hiuⁿ-siā, beh kā I pī-pān. 53). Nā-sī in m̄ chiap-la̍p I, in-ūi I ǹg Iâ-lō͘-sat-léng teh kiâⁿ. 54). I ê ha̍k-seng Ngá-kok Iok-hān khòaⁿ-kìⁿ án-ni, chiū kóng, Chú ah, lí ài goán kiò hé tùi thiⁿ lo̍h-lâi bia̍t in mah? 55). Iâ-so͘ oa̍t-tńg-sin chek-pī in. 56). Tāi-ke chiū khì pa̍t ê hiuⁿ-siā. 57). In kiâⁿ lō͘ ê sî ū lâng tùi Iâ-so͘ kóng, Lí bô lūn tá-lo̍h khì, góa beh tè lí. 58). Iâ-so͘ kā i kóng, Hô͘-lî ū khang, thiⁿ-tiong ê pe-chiáu ū siū; to̍k-to̍k Jîn-chú bô khòa thâu-khak ê só͘-chāi. 59). Koh tùi chi̍t lâng kóng, Tè góa. Hit lâng kóng, Chú ah, hō͘ góa tò-khì, seng bâi-chòng góa ê lāu-pē. 60). Iâ-so͘ kā i kóng, Chhut-chāi sí-lâng bâi-chòng in ê sí-lâng; nā-sī lí tio̍h khì thoân-pò Siōng-tè ê kok. 61). Koh chi̍t lâng kóng, Chú ah, góa beh tè lí; chóng-sī chún góa seng khì kap ke-lāi ê lâng saⁿ-sî. 62). Iâ-so͘ tùi i kóng, Kìⁿ-nā chhiú hōaⁿ lôe-bé lâi khòaⁿ āu-bīn ê, bô ha̍p tī Siōng-tè ê kok.

[10] Chiah ê tāi-chì liáu-āu, Chú koh siat-li̍p chhit-cha̍p lâng, chi̍t tùi chi̍t tùi chhe in chòe-thâu khì I só͘ beh kàu ta̍k ê siâⁿ, ta̍k ê só͘-chāi; 2). tùi in kóng, Thang siu-sêng ê sī chōe, chòe-kang ê sī chió; só͘-í lín tio̍h kiû hn̂g Chú pek kang khì kā I siu-sêng. 3).Lín khì ah, góa chhe lín chhin-chhiūⁿ iûⁿ-á ji̍p chhâi-lông ê tiong-kan. 4). Bo̍h-tit tòa chîⁿ-tē, bo̍h-tit tah-liân, bo̍h-tit ôe; lō͘-ni̍h bo̍h-tit kā lâng chhéng-an. 5). Bô lūn ji̍p sím-mi̍h chhù, tio̍h tāi-seng kóng, Goān chit ke pêng-an. 6). Siat-sú ū ha̍p-gî tit-tio̍h pêng-an ê lâng tī hia, chiū lín ê pêng-an ōe kàu tī i; nā bô, chiū tò kui tī lín. 7). Tio̍h tiàm tī hit ke, lim-chia̍h in só͘ kiong-kip ê, in-ūi chòe-kang lâng kham-tit tit-tio̍h i ê kang-chîⁿ; bo̍h-tit tùi chit ke sóa khì hit ke. 8). Bô lūn ji̍p sím-mi̍h siâⁿ, lâng nā chiap-la̍p lín, tio̍h chia̍h in só͘ pâi tī lín bīn-chêng ê. 9). Siâⁿ-lāi ū pīⁿ ê, tio̍h i-hó in, sòa kā in kóng, Siōng-tè kok kūn lín lah. 10). Nā-sī bô lūn ji̍p sím-mi̍h siâⁿ, lâng m̄ chiap-la̍p lín, chiū tio̍h chhut-khì in ê tōa koe-lō͘ kóng, 11). Liân lín ê siâⁿ ê thô͘-hún, tiâu tī goán ê kha ê, goán iā tùi lín chhit-khì; chóng-sī lín tio̍h chai Siōng-tè ê kok kūn lah. 12). Góa kā lín kóng, Tī hit ji̍t Só͘-to-má pí hit ê siâⁿ iáu khah khoài tam-tng. 13). Ko-lia̍p-sìn ah, lí ū chai-ē! Pek-sài-tāi ah, lí ū chai-ē! in-ūi tī lín tiong-kan só͘ kiâⁿ chiah ê koân-lêng, nā ū kiâⁿ tī Chhui-lô kap Se-tùn, chiū in chá-chá chhēng môa-saⁿ sám hé-hu chē-teh lâi hoán-hóe. 14). Nā-sī tng sím-phòaⁿ ê sî Chhui-lô kap Se-tùn pí lín iáu khah khoài tam-tng. 15). Ka-pek-lông ah, lí kiám ōe tit-tio̍h kú-khí kàu thiⁿ mah? Lí beh chhia lo̍h im-hú. 16). Thiaⁿ lín ê chiū-sī thiaⁿ góa; khì-sak lín ê chiū-sī khì-sak góa; khì-sak góa ê chiū-sī khì-sak chhe góa ê. 17). Hiah ê chhit-cha̍p lâng tò-tńg-lâi teh hoaⁿ-hí kóng, Chú ah, ēng lí ê miâ kúi iā hâng-ho̍k goán. 18). Iâ-so͘ kā in kóng, Góa ū khòaⁿ-kìⁿ Sat-tàn chhin-chhiūⁿ sih-ná tùi thiⁿ poa̍h-lo̍h-lâi. 19). Góa í-keng hō͘ lín ū koân thang ta̍h chôa kap giat-á-thâng, koh iâⁿ-kè tùi-te̍k lóng-chóng ê khùi-la̍t; koat-toàn bô chi̍t hāng ōe hāi-tio̍h lín. 20). Chóng-sī bo̍h-tit in-ūi chiah ê sîn hâng-ho̍k lín lâi hoaⁿ-hí; tio̍h in-ūi lín ê miâ kì tī thiⁿ-ni̍h lâi hoaⁿ-hí. 21). Tng hit sî Iâ-so͘ tī Sèng Sîn khoài-lo̍k, kóng, Pē ah, thiⁿ tōe ê Chú, góa o-ló lí, in-ūi lí chiong chiah ê sū tùi tì-hūi chhang-miâ ê ū ún-ba̍t i, tùi sòe-kiáⁿ ū hián-bêng i; Pē ah, sī lah, in-ūi lí khòaⁿ án-ni chòe hoaⁿ-hí. Bān-hāng-ū tùi góa ê Pē lóng kau-hù góa; 22). Pē í-gōa bô chi̍t-ê bat Kiáⁿ sī chī-chūi; Kiáⁿ kap Kiáⁿ só͘ ài beh chí-sī ê í-gōa, iā bô chi̍t-ê bat Pē sī chī-chūi. 23). Chiū oa̍t-tńg-sin àm-chīⁿ tùi ha̍k-seng kóng, Khòaⁿ-kìⁿ lín só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê, hiah ê ba̍k-chiu ū hok-khì. 24). In-ūi góa kā lín kóng, Chêng ū chōe-chōe sian-ti kap kun-ông ài khòaⁿ lín só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê, iā bô khòaⁿ-kìⁿ, ài thiaⁿ lín só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê , iā bô thiaⁿ-kìⁿ. 25). Ū chi̍t ê kà lu̍t-hoat ê sian-siⁿ khí-lâi chhì I kóng, Sian-siⁿ ah, góa tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe chiah ōe tit-tio̍h éng-oa̍h? 26). Iâ-so͘ tùi i kóng, Tī lu̍t-hoat ū kì sím-mi̍h? Lí tha̍k-liáu cháiⁿ-iūⁿ? 27). I ìn kóng, Lí tio̍h chīn-sim, chīn-sèng, chīn-la̍t, chīn-ì thiàⁿ Chú lí ê Siōng-tè; iā tio̍h thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ ka-kī. 28). Iâ-so͘ kā i kóng, Lí só͘ ìn ê sī tio̍h; kiâⁿ chit-ê, chiū ōe oa̍h. 29). Nā-sī i ài hián-bêng ka-kī chòe tio̍h, chiū tùi Iâ-so͘ kóng, Chī-chūi sī góa ê chhù-piⁿ? 30). Iâ-so͘ ìn i kóng, Ū chi̍t lâng tùi Iâ-lō͘-sat-léng lo̍h-khì Iâ-lī-ko, tú-tio̍h chha̍t pak i ê i-chiûⁿ, phah i kàu pòaⁿ-sí, pàng hē-teh, chòe in khì. 31). Chhàu-khám ū chi̍t ê chè-si tùi hit tiâu lō͘ lo̍h-khì, khòaⁿ-kìⁿ i, chiū siám tùi hit pêng kè-khì. 32). Koh ū chi̍t ê Lī-bī lâng kàu hit só͘-chāi, khòaⁿ-liáu iû-goân tùi hit pêng kè-khì. 33). To̍k-to̍k ū chi̍t ê Sat-má-lī-a lâng kiâⁿ lō͘ tùi hia kè, khòaⁿ-kìⁿ chiū lîn-bín i; 34). kūn-óa, ēng chiú thîn tī i tio̍h-siong ê só͘-chāi, kā i pau-teh, chiong ka-kī ê cheng-siⁿ hō͘ i khiâ, chhōa i kàu kheh-tiàm, lâi chiàu-kò͘ i. 35). Keh ji̍t the̍h gûn-á nn̄g-ê hō͘ tiàm-chú, kóng, Tio̍h chiàu-kò͘ chit lâng; só͘-hùi nā khah ke, góa tò-tńg-lâi chiah hêng lí. 36). Chit saⁿ lâng tiong lí phah-sǹg tá-lo̍h chi̍t-ê chòe tú-tio̍h chha̍t hit lâng ê chhù-piⁿ? 37). I kóng, Lîn-bín i ê, chiū-sī. Iâ-so͘ kā i kóng, Lí khì, chiàu án-ni lâi kiâⁿ. 38). In kiâⁿ ê sî, Iâ-so͘ ji̍p chi̍t ê hiuⁿ-siā; ū chi̍t ê hū-jîn-lâng, miâ Má-tāi, chiap-la̍p I tī i ê chhù. 39). I ū chi̍t ê chí-bē, kiò chòe Má-lī-a, chē tī Chú ê kha-ē, lâi thiaⁿ I ê ōe. 40). Má-tāi in-ūi chiap-thāi in, tāi-chì chōe, sim bâng; chiū-kūn Iâ-so͘ kóng, Chú ah, góa ê chí-bē pàng góa ka-kī teh bong, lí bô iàu-kín mah? Tio̍h kah i lâi chān góa. 41). Nā-sī Chú ìn kóng, Má-tāi ah, Má-tāi ah, lí ūi-tio̍h chōe-chōe tāi-chì khòa-lū hun-cha̍p; nā-sī só͘ khiàm-ēng ê sī chi̍t hāng nā-tiāⁿ; in-ūi Má-lī-a í-keng kéng-tio̍h hó ê hūn-gia̍h, chiū-sī bōe kā i chhiúⁿ-tit ê.

[11] Iâ-so͘ tī chi̍t só͘-chāi kî-tó, í-keng soah, I ê ha̍k-seng chi̍t lâng tùi I kóng, Chú ah, kà-sī goán kî-tó, chhin-chhiūⁿ Iok-hān iā bat kà-sī i ê ha̍k-seng. 2). I chiū kā in kóng, Lín kî-tó ê sî tio̍h kóng, Pē ah, goān lí ê miâ sèng; lí ê kok lîm-kàu; goán ê ji̍t-si̍t ji̍t-ji̍t hō͘ goán; 4). sià-bián goán ê chōe, in-ūi goán iā sià-bián ko͘-hū goán ê lâng; bo̍h-tit chhōa goán ji̍p tī chhì. 5). Koh tùi in kóng, Lín sím-mi̍h lâng ū pêng-iú, lí pòaⁿ-mî khì chhē i, kā i kóng, Pêng-iú ah, the̍h saⁿ ê piáⁿ chioh góa: 6). in-ūi góa ū pêng-iú tùi lō͘-ni̍h lâi chhē góa, góa bô mi̍h thang chhiáⁿ i. 7). I tùi lāi-bīn ìn kóng, Bo̍h-tit chô-chak góa; mn̂g í-keng koaiⁿ, gín-ná kap góa tī chhn̂g-ni̍h; góa bōe tit thang khí-lâi the̍h hō͘ lí. 8). Góa kā lí kóng, sui-jiân bô ūi-tio̍h i chòe pêng-iú khí-lâi the̍h hō͘ i, iáu-kú ūi-tio̍h i ê pek-chhiat beh khí-lâi, chiàu i só͘ khiàm-ēng ê hō͘ i. 9). Góa koh kā lín kóng, Kiû chiū hō͘ lín; chhē chiū tú-tio̍h; phah mn̂g chiū kā lín khui. 10). In-ūi kìⁿ-nā kiû ê tit-tio̍h, chhē ê tú-tio̍h; phah mn̂g ê kā in khui. 11). Lín tá-lo̍h chi̍t-ê chòe pē ê, ū kiáⁿ lâi thó piáⁿ, kiám beh chiong chio̍h-thâu hō͘ i mah? Á-sī beh hî, kiám beh chiong chôa chún-chòe hî hō͘ i mah? 12). Á-sī thó nn̄g, kiám beh chiong giat-á-thâng hō͘ i mah? 13). Lín chiah-ê sui-jiân pháiⁿ, iáu-kú ōe hiáu-tit ēng hó mi̍h hō͘ lín ê kiáⁿ-jî, hô-hòng lín tī thiⁿ-ni̍h ê Pē kiám bô ēng Sèng Sîn lâi hō͘ kiû I ê lâng mah? 14). Iâ-so͘ kóaⁿ chi̍t ê é-káu kúi; í-keng chhut, é-káu ê chiū kóng ōe; chèng lâng kî-koài. 15). Lāi-tiong ū kúi-nā lâng kóng, I kóaⁿ kúi sī khò kúi-ông Pia̍t-se-pok. 16). Koh ū lâng chhì I, tùi I kiû tùi thiⁿ lâi ê sîn-jiah. 17). Iâ-so͘ chai in ê ì-sù chiū kā in kóng, Hoān-nā kok ka-kī cheng-piàⁿ, ōe tì-kàu pha-hng, chhù chi̍t keng chi̍t keng tó-hoāi; 18). nā Sat-tàn ka-kī cheng-piàⁿ, i ê kok thái-thó khiā ōe tiâu? in-ūi lín kóng góa khò Pia̍t-se-pok kóaⁿ kúi. 19). Siat-sú góa khò Piat-se-pok kóaⁿ kúi, chiū lín ê chú-tē kóaⁿ kúi, óa-khò chī-chūi ah? Án-ni in beh gí-toàn lín. 20). To̍k-to̍k góa nā khò Siōng-tè ê chhiú kóaⁿ kúi, chiū Siōng-tè ê kok í-keng kàu tī lín. 21). Béng lâng chhēng khoe-kah kia̍h ke-si kò͘-siú i ê chhù, i só͘ ū ê chiū an-ún. 22). Chóng-sī pí i khah béng ê kàu lâi iâⁿ i, chiū chhiúⁿ i só͘ óa-khò choân-hù ê chiàn-khì, lâi pun i ê mi̍h-kiāⁿ. 23). Bô tâng góa ê chiū-sī tùi-te̍k góa; bô kap góa siu-khioh ê chiū-sī teh phah-sòaⁿ. 24). Siâ-sîn í-keng lī-khui lâng, keng-kè bô chúi ê tōe, kiû an-hioh; bô tit-tio̍h, chiū kóng, Góa beh tò-khì só͘ chhut-lâi ê chhù. 25). Kàu tè, chiū khòaⁿ-kìⁿ piàⁿ-sàu chôe-chéng; 26). chiū khì koh tòa chhit ê sîn pí ka-kī khah pháiⁿ, ji̍p-khì khiā-khí. Hit lâng lō͘-bé ê kéng-hóng pí khí-thâu khah chhám. 27). I kóng chiah ê ōe ê sî, chèng lâng tiong ū chi̍t ê hū-jîn-lâng tōa siaⁿ kā I kóng, Siⁿ lí ê pak-tó͘, hō͘ lí suh ê lin-thâu ū hok-khì ah. 28). Nā-sī Iâ-so͘ kóng, M̄ ta̍t-tio̍h thiaⁿ Siōng-tè ê tō-lí lâi siú ê khah ū hok-khì. 29). Lâng chū-chi̍p ná chōe, Iâ-so͘ chiū kóng, Chit sè-tāi sī pháiⁿ ê sè-tāi, in kiû sîn-jiah, nā-sī tû Iok-ná ê sîn-jiah í-gōa, bô beh sîn-jiah hō͘ i. 30). In-ūi Iok-ná chiâⁿ-chòe sîn-jiah lâi hō͘ Nî-nî-bî lâng, chhin-chhiūⁿ án-ni Jîn-chú iā beh chiâⁿ-chòe sîn-jiah lâi hō͘ chit sè-tāi. 31). Lâm-hng ê lú-ông tng sím-phòaⁿ ê sî, beh kap chit sè-tāi ê lâng saⁿ-kap khí-lâi, sòa gí-tiāⁿ chit sè-tāi ê chōe; in-ūi i tùi tōe ê ke̍k-thâu lâi thiaⁿ Só͘-lô-bûn tì-sek ê ōe, hô-hòng tī chia ū pí Só͘-lô-bûn khah tōa ê. 32). Nî-nî-bî lâng tng sím-phòaⁿ ê sî beh kap chit sè-tāi ê lâng saⁿ-kap khiā-khí-lâi, sòa gí-tiāⁿ chit sè-tāi ê chōe; in-ūi in tùi Iok-ná só͘ thoân ê lâi hoán-hóe, hô-hòng tī chia ū pí Iok-ná khah tōa ê. 33). Bô lâng tiám teng hē tī ún-ba̍t ê só͘-chāi, á-sī tī táu ē; chiū-sī hē tī teng-tâi téng, hō͘ ji̍p-lâi ê lâng khòaⁿ-kìⁿ hit ê kng. 34). Seng-khu ê teng chiū-sī lí ê ba̍k-chiu; lí ê ba̍k-chiu nā kim, chiū thong seng-khu iā kng; lí ê ba̍k-chiu nā hoe, chiū seng-khu iā àm. 35). Só͘-í tio̍h kín-sīn kiaⁿ-liáu lí lāi-bīn ê kng sī àm. 36). Siat-sú lí thong seng-khu lóng kng, bô chi̍t jiah àm, chiū beh oân-choân kng, chhin-chhiūⁿ teng ê kng nà-nà teh chiò lí. 37). Kóng ōe ê sî ū Hoat-lī-sài lâng chhiáⁿ i saⁿ-kap chia̍h. Iâ-so͘ chiū ji̍p-khì chē. 38). Hit ê Hoat-lī-sài lâng khòaⁿ-kìⁿ I bē sóe lâi chia̍h, chiū kî-koài. 39). Chú chiū tùi i kóng, Taⁿ lín Hoat-lī-sài lâng chheng-khì poe kap pôaⁿ ê gōa-bīn; nā-sī lín lāi-bīn chiū ū chhiúⁿ-kiap kap ok-to̍k móa-móa. 40). Lín gōng lâng ah, chhòng-chō gōa-bīn ê kiám bô iā chhòng-chō lāi-bīn mah? 41). Chóng-sī tio̍h chiong chiah ê lāi-bīn ê mi̍h chín-chè lâng, chiū ta̍k hāng mi̍h chāi lín lóng chheng-khì. 42). Lín Hoat-lī-sài lâng ū chai-ē ah! in-ūi lín chiong po̍k-hô, ûn-hiong, kap ta̍k iūⁿ ê chhài-soe cha̍p hūn thiu chi̍t hūn, nā-sī kong-gī kap thiàⁿ Siōng-tè ê sū chiū pàng bô iàu-kín; chóng-sī chiah-ê sī eng-kai tio̍h kiâⁿ ê, hiah-ê iā m̄ thang pàng-sak. 43). Lín Hoat-lī-sài lâng ū chai-ē ah! in-ūi lín ài hōe-tn̂g lāi chē koâiⁿ ūi, koe-chhī-ni̍h hō͘ lâng chhéng-an. 44). Lín ū chai-ē ah! in-ūi lín chhin-chhiūⁿ ún-ba̍t ê bōng, lâng kiâⁿ tī hit téng-bīn m̄ chai. 45). Ū chi̍t ê kà lu̍t-hoat ê sian-siⁿ ìn I kóng, Sian-siⁿ, lí kóng chiah ê ōe iā pō͘-jio̍k-tio̍h goán. 46). Nā-sī I kóng, Lín kà lu̍t-hoat ê sian-siⁿ iā ū chai-ē ah! in-ūi lín chiong oh-tit taⁿ ê tàⁿ hō͘ lâng taⁿ; nā-sī lín pún-sin bô ēng chi̍t ki chńg-thâu-á lâi bong hiah ê tàⁿ. 47). Lín ū chai-ē ah! in-ūi lín chhòng sian-ti lâng ê bōng, iā lín ê chó͘ bat hāi-sí in. 48). Án-ni, lín ê chó͘ só͘ chòe ê, lín chòe kan-chèng, koh hoaⁿ-hí i; in-ūi in hāi-sí in, iā lín chhòng in ê bōng. 49). Só͘-í Siōng-tè ê Tì-hūi ū kóng, Góa beh chhe sian-ti kap sù-tô͘ chiū-kūn in, kî-tiong ū-ê in beh hāi-sí i, ū-ê in beh khun-tio̍k i; tì-kàu tùi chhòng-chō sè-kan í-lâi só͘ lâu chèng sian-ti ê huih lóng beh kā chit sè-tāi thó; 51). chiū-sī tùi A-pek ê huih kàu Sat-ka-lī-a sí tī tiān kap tôaⁿ ê tiong-kan ê huih, si̍t-chāi ah, góa kā lín kóng, lóng beh tùi chit sè-tāi thó. 52). Lín kà lu̍t-hoat ê sian-siⁿ ū chai-ē ah! in-ūi lín chiong chai-bat ê só-sî kia̍h-khì; lín ka-kī m̄ ji̍p, teh-beh ji̍p ê lâng lín chiū chó͘-tòng i. 53). Iâ-so͘ tùi hia chhut-lâi ê sî, keng-ha̍k-sū kap Hoat-lī-sài lâng chhut-la̍t pek I, kek I kóng khah chōe ōe; 54). tng-tán I, ài lia̍h I ê ōe-phāng.

[12] Hit sî lâng chū-chi̍p kúi-nā bān, tì-kàu saⁿ thún-ta̍h, Iâ-so͘ khui chhùi tāi-seng tùi I ê ha̍k-seng kóng, Lín tio̍h tî-hông Hoat-lī-sài lâng ê kàⁿ, chiū-sī ké-hó. 2). Bô ū khàm-ba̍t iā bô lō͘-hiām ê, ún-ba̍t bô hō͘ lâng chai ê. 3). Só͘-í lín tī o͘-àm ê tiong-kan só͘ kóng ê, beh tī kng-bêng hō͘ lâng thiaⁿ-kìⁿ; lín tī ba̍t-pâng àⁿ hī-khang-piⁿ só͘ kóng ê, beh pò-iông tī chhù-téng. 4). Góa ê pêng-iú ah, góa kā lín kóng, Hāi-sí lín seng-khu liáu-āu bōe-ōe chòe pa̍t hāng ê, bo̍h-tit kiaⁿ in. 5). Góa beh chí-sī lín só͘ tio̍h kiaⁿ ê; tio̍h kiaⁿ hit-ê hāi-sí liáu-āu koh ū koân hiat tī tē-ge̍k ê; si̍t-chāi ah, góa kā lín kóng, Só͘ tio̍h kiaⁿ ê sī chit-ê. 6). Gō͘ ê chhek-chiáu-á kiám m̄ sī bōe nn̄g hun gûn mah? tī Siōng-tè ê bīn-chêng liân chi̍t chiah iā bô bōe kì-tit. 7). Chiū lín ê thâu-mn̂g iā lóng kè-sǹg. Bo̍h-tit kiaⁿ; lín pí chōe-chōe chhek-chiáu-á khah kùi-khì. 8). Góa iā kā lín kóng, Kìⁿ-nā tī lâng ê bīn-chêng jīn góa ê, Jîn-chú tī Siōng-tè ê thiⁿ-sài ê bīn-chêng iā beh jīn i. 9). Nā-sī tī lâng ê bīn-chêng bô jīn góa ê, tī Siōng-tè ê thiⁿ-sài ê bīn-chêng, iā beh m̄ jīn i. 10). Hoān-nā kóng ōe lâi kong-kek Jîn-chú ê, beh sià-bián i; nā-sī siat-to̍k Sèng Sîn ê, bô beh sià-bián i. 11). Lâng tòa lín kàu hōe-tn̂g kap pān chèng-sū í-ki̍p ū koân ê ê bīn-chêng, bo̍h-tit khòa-lū beh cháiⁿ-iūⁿ hun-sò͘, beh hun-sò͘ sím-mi̍h, beh kóng sím-mi̍h; 12). in-ūi hit sî Sèng Sîn beh kà-sī lín só͘ tio̍h kóng ê. 13). Chèng lâng tiong ū chi̍t lâng kā I kóng, Sian-siⁿ ah, chhiáⁿ lí kah góa ê hiaⁿ-tī kap góa pun chó͘-gia̍p. 14). Nā-sī Iâ-so͘ kā i kóng, Lí chit ê lâng ah, chī-chūi siat-li̍p góa chòe lín ê sím-phòaⁿ koaⁿ, á-sī chòe pun ke-gia̍p ê mah? 15). Chiū tùi chèng lâng kóng, Tio̍h kín-sīn, iok-sok ka-kī, lóng bô tham-sim; in-ūi lâng ê oa̍h-miā put-chāi i só͘ chek-chū ê hong-sēng. 16). Chiū ēng phì-jū tùi in kóng, Ū chi̍t ê pù lâng i ê chhân-hn̂g chin hó siu. 17). I siūⁿ-lâi siūⁿ-khì kóng, Góa bô só͘-chāi thang tún góa ê thó͘-sán, taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ? 18). Koh kóng, Góa beh án-ni chòe, beh thiah góa ê chhek-chhng, khí khah tōa ê; chiū góa ê gō͘-kak kap châi-bu̍t lóng beh tún tī hia; 19). iā beh kā góa ê lêng-hûn kóng, Lêng-hûn ah, lí ū chōe-chōe châi-bu̍t chek-chū chòe chōe-chōe nî ê lō͘-ēng, thang chheng-êng, lim-chia̍h, khoài-lo̍k. 20). Nā-sī Siōng-tè kā i kóng, Gōng lâng ah, Kim mî beh tùi lí thó lí ê lêng-hûn; chiū lí só͘ pī-pān ê beh kui sím-mi̍h lâng ah? 21). Kìⁿ-nā ūi-tio̍h ka-kī chek-chū châi-pó, tī Siōng-tè ê bīn-chêng bô hó-gia̍h ê, iā sī án-ni. 22). Koh tùi I ê ha̍k-seng kóng, Só͘-í góa kā lín kóng, Bo̍h-tit ūi-tio̍h sìⁿ-miā khòa-lū beh chia̍h sím-mi̍h, á-sī ūi-tio̍h lín ê seng-khu khòa-lū beh chhēng sím-mi̍h; 23). in-ūi sìⁿ-miā pí bí-niû khah tùi-tiōng, seng-khu pí i-chiûⁿ khah tùi-tiōng. 24). Tio̍h chhì-siūⁿ o͘-a, in bô chèng-choh bô siu-sêng, iā bô khò͘-pâng bô chhek-chhng, Siōng-tè iáu-kú iúⁿ-chhī in; lín pí chiáu-á hit ê kùi-khì kàu cháiⁿ-iūⁿ? 25). Lín sím-mi̍h lâng ōe ēng khòa-lū hō͘ sìⁿ-miā khah tn̂g chi̍t khek kú ah? 26). Án-ni chì sió-khóa ê lín iáu-kú bô hoat-tit, siáⁿ-sū khòa-lū kî-û ê ah? 27). Chhì-siūⁿ pek-ha̍p-hoe cháiⁿ-iūⁿ ná tōa châng, i bô tio̍h-bôa bô pháng-cheh; nā-sī góa kā lín kóng, Tng Só͘-lô-bûn ke̍k hâng-ngó͘ ê sî, i só͘ chhēng m̄ ta̍t-tio̍h chit hō hoe ê chi̍t lúi. 28). Taⁿ soaⁿ-ni̍h ê chháu, kin-á-ji̍t tī-teh, bîn-á-ji̍t hiat tī hé-lô͘, Siōng-tè siōng-chhiáⁿ hō͘ i chhēng kàu án-ni, hô-hòng lín sió-sìn ê lâng ah? 29). Lín bo̍h-tit kiû beh chia̍h sím-mi̍h beh lim sím-mi̍h, iā bo̍h-tit hoân-sim; 30). in-ūi chiah-ê lóng sī sè-kan ê lia̍t-pang lâng só͘ kiû ê, lín ê Pē iā chai chiah-ê sī lín khiàm-ēng ê. 31). To̍k-to̍k lín tio̍h kiû I ê kok, chiū chiah ê mi̍h beh sòa hō͘ lín. 32). Lín sòe ê iûⁿ-kûn ah, bo̍h-tit kiaⁿ, in-ūi lín ê Pē hoaⁿ-hí ēng kok hō͘ lín. 33). Tio̍h bōe lín só͘ ū ê lâi chín-chè lâng; ūi-tio̍h lín pún-sin pī-pān bōe-ōe kū ê chîⁿ-tē, tī thiⁿ-ni̍h ēng bōe liáu ê châi-pó, chiū-sī chha̍t bōe kàu, thâng bōe chiù ê só͘-chāi. 34). In-ūi lín ê châi-pó tī hia, lín ê sim iā beh tī hia. 35). Lín ê io tio̍h hâ-teh, lín ê teng tio̍h tiám-teh; 36). Lín tio̍h chhin-chhiūⁿ lâng teh thèng-hāu in ê chú-lâng tùi hun-in ê iân-toh tò-lâi; kàu tè phah mn̂g thang liâm-piⁿ kā i khui. 37). Chú-lâng kàu, khòaⁿ-kìⁿ in kéng-séng, hiah ê lô͘-po̍k ū hok-khì. Góa si̍t-chāi kā lín kóng, Chú-lâng beh hō͘ in chē toh, ka-kī hâ tòa, chìn-chêng lâi su-hāu in. 38). Kiám-chhái jī kiⁿ á-sī saⁿ kiⁿ kàu, khòaⁿ-kìⁿ in án-ni, hiah ê lô͘-po̍k ū hok-khì. 39). Ke-chú nā chai chha̍t sím-mi̍h sî beh kàu, i chiū tiuⁿ-tî, put-tì i ê chhù siū iah khang, che sī lín só͘ chai. 40). Lín iā tio̍h pī-pān piān, in-ūi lín bô phah-sǹg ê sî Jîn-chú lâi lah. 41). Pí-tek kóng, Chú ah, lí siat chit ê ph-jū sī tùi goán kóng, á-sī iā tùi chèng lâng ah? 42). Chú kóng, Sím-mi̍h lâng sī chīn-tiong tì-sek ê koán-ke, chú-lâng só͘ beh siat-li̍p lâi koán-lí i ke-lāi ê lâng, chiàu sî hoat bí-niû hō͘ in ah? 43). I ê chú-lâng lâi khòaⁿ-kìⁿ i án-ni kiâⁿ, hit ê lô͘-po̍k ū hok-khì. 44). Góa si̍t-chāi kā lín kóng, chú-lâng beh siat-li̍p i lâi koán-lí i it-chhè só͘ ū ê. 45). Siat-sú hit ê lô͘-po̍k sim-lāi phah-sǹg, Góa ê chú-lâng iân-chhiân chiah beh lâi, chiū phah hiah ê lô͘-po̍k lú-pī, lim-chia̍h koh chiú-chùi, 46). chiū tī bô phài-phe ê ji̍t m̄ chai ê sî, hit ê lô͘-po̍k ê chù-lâng beh kàu, tāng-tāng hêng-hoa̍t i, pān i kap m̄ sìn ê lâng tâng-téng. 47). Lô͘-po̍k chai i ê chú-lâng ê ì-sù, iā bô pī-pān, iā bô sūn i ê ì-sù lâi kiâⁿ, beh siū phah chōe ē. 48). Nā-sī m̄ chai lâi kiâⁿ eng-kai siū phah ê sū i beh siū phah chió ē. Kìⁿ-nā hō͘ i chōe ê, beh kā i the̍h chōe; thok-tiōng i chōe ê, beh kā i thó khah chōe. 49). Góa lâi sī beh ēng hé hiat tī tōe-ni̍h; hé nā í-keng to̍h, góa iáu-kú ài sím-mi̍h? 50). Góa ū eng-kai siū ê sóe; hit ê sóe iáu-bē chiâⁿ, góa pek-chhiat kàu cháiⁿ-iūⁿ? 51). Lín phah-sǹg góa lâi sī beh hō͘ tōe-chiūⁿ hô-pêng mah? góa kā lín kóng, M̄ sī, hoán-tńg sī oan-ke. 52). Taⁿ liáu-āu chi̍t ke gō͘ lâng beh oan-ke, saⁿ-ê kap nn̄g-ê oan-ke, nn̄g-ê kap saⁿ-ê oan-ke. 53). Pē kap kiáⁿ, kiáⁿ kap pē, lāu-bú kap cha-bó͘-kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ kap lāu-bú, ta-ke kap i ê sim-pū, sim-pū kap ta-ke, in lóng beh oan-ke. 54). I chiū koh tùi chèng lâng kóng, Lín khòaⁿ-kìⁿ hûn tùi sai-sì khí, lín chiū kóng, Beh lo̍h hō͘; kó-jiân ū án-ni; 55). khòaⁿ-kìⁿ hong tùi lâm-sì chhe lâi, lín chiū kóng, Beh sio-joa̍h; iā ū án-ni. 56). Ké-hó ê lâng ah, thiⁿ kap tōe ê hêng-sek lín to khòaⁿ ōe chhut, cháiⁿ-iūⁿ bōe-ōe khòaⁿ-chhut chit ê sî ah? 57). Lín ka-kī cháiⁿ-iūⁿ bô séng-chhat hit-ê ha̍p tī gī ê ah? 58). In-ūi lí kap kò lí ê khì kìⁿ koaⁿ-hú, iáu tī lō͘-ni̍h tio̍h êng-ûi hō͘ i pàng lí soah; kiaⁿ-liáu i thoa lí kàu tī sím-phòaⁿ koaⁿ, sím-phòaⁿ koaⁿ chiong lí kau chhe-ia̍h, chhe-ia̍h sòa chiong lí koaiⁿ lo̍h kaⁿ. 59). Góa kā lí kóng, Chi̍t si chi̍t hô bē hêng, lí koat-toàn bōe-ōe chhut hia.

[13] Tng hit sî ū kúi-nā lâng tī-teh, chiong Ka-lī-lī lâng ê sū kā Iâ-so͘ kóng, chiū-sī Pí-lia̍p-to chiong in ê huih chham tī in ê seng-lé ê. 2). Iâ-so͘ ìn kóng, In-ūi chiah ê Ka-lī-lī lâng siū chit hō ê hāi lín phah-sǹg in pí chèng Ka-lī-lī lâng khah ū chōe mah? 3). Góa kā lín kóng, M̄ sī; lín nā bô hoán-hóe, lóng beh chhin-chhiūⁿ án-ni bia̍t-bô. 4). Á-sī hit cha̍p-poeh lâng, hō͘ Se-lô-a ê thah tó-lo̍h-lâi teh-sí ê, lín phah-sǹg in pí lóng-chóng khiā-khí tī Iâ-lō͘-sat-léng ê lâng hoān-chōe khah tāng mah? 5). Góa kā lín kóng, M̄ sī; lín nā bô hoán-hóe, lóng beh chiàu án-ni bia̍t-bô. 6). I chiū siat chi̍t ê ph-jū kóng, Bó͘ lâng ū chi̍t châng bû-hoa-kó chhiū chai tī i ê phû-tô hn̂g-ni̍h; chiū lâi hit châng chhē ké-chí, chhē bô. 7). Chiah tùi koán-hn̂g ê kóng, Lí khòaⁿ, góa liân-liân saⁿ nî lâi tùi chit châng bû-hoa-kó chhiū chhē ké-chí, chhē bô. Tio̍h kā i chhò-khí-lâi; siáⁿ-sū hō͘ i iā tìn só͘-chāi? 8). Ìn i kóng, Chú ah, kin-nî chhiáⁿ koh iông-ún i; thèng-hāu góa sì-ûi ku̍t-sang èng-pûi; āu-lâi nā kiat ké-chí, chiū hó; nā bô, lí chiah kā i chhò-khí-lâi. 10). An-hioh-ji̍t Iâ-so͘ tī chi̍t ê hōe-tn̂g teh kà-sī lâng; 11). tú-tn̄g ū chi̍t ê hū-jîn-lâng, hoān-tio̍h siâ-sîn tì pīⁿ cha̍p-poeh nî kú, ún-ku lóng bōe chhun ti̍t. 12). Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ chiū kiò i kóng, Hū-jîn-lâng ah, taⁿ lí thoat-lī lí ê pīⁿ lah. 13). Chiū ēng siang-chhiú kā i hōaⁿ; i chek-sî chhun ti̍t, chiū kui êng-kng Siōng-tè. 14). Koán hōe-tn̂g ê, in-ūi Iâ-so͘ tī an-hioh-ji̍t i-pīⁿ, chiū siū-khì, tùi chèng lâng ìn kóng, Ū la̍k ji̍t eng-kai tio̍h chòe kang, hit la̍k ji̍t kan thang lâi siū i; an-hioh-ji̍t m̄ thang. 15). Nā-sī Chú ìn i kóng, Ké-hó ê lâng ah, tī an-hioh-ji̍t lín kiám bô ta̍k lâng tùi chô-ni̍h tháu i ê gû á-sī lû, khan-khì chia̍h chúi mah? 16). Chit ê hū-jîn-lâng sī A-pek-la̍h-hán ê hō͘-è, hō͘ Sat-tàn pa̍k i í-keng cha̍p-poeh nî kú, kiám m̄ eng-kai tī an-hioh ê ji̍t tháu i ê kat mah? 17). Iâ-so͘ kóng án-ni, chiah ê tùi-te̍k lóng kiàn-siàu; chèng lâng in-ūi I só͘ kiâⁿ it-chhè êng-kng ê sū, lóng-chóng hoaⁿ-hí. 18). Iâ-so͘ chiū kóng, Siōng-tè ê kok chhin-chhiūⁿ sím-mi̍h? Góa beh ēng sím-mi̍h lâi pí-phēng i? 19). Sī chhin-chhiūⁿ chi̍t lia̍p kòa-chhài chí, lâng the̍h khì chèng tī i ka-kī ê hn̂g, chiū tōa châng chiâⁿ chòe chhiū, khong-tiong ê chiáu lâi hioh tī i ê ki. 20). Koh kóng, Góa beh ēng sím-mi̍h lâi pí-phēng Siōng-tè ê kok? 21). Sī chhin-chhiūⁿ kàⁿ, hū-jîn-lâng the̍h khì hē tī saⁿ táu ê mī-hún lāi, kàu lóng-chóng hoat-kàⁿ. 22). Iâ-so͘ keng-kè chiah ê siâⁿ chiah ê hiuⁿ-siā kà-sī lâng, iā ǹg Iâ-lō͘-sat-léng teh kiâⁿ. 23). Ū chi̍t lâng kā I kóng, Chú ah, tit-tio̍h kiù ê lâng sī chió mah? 24). Iâ-so͘ tùi in kóng, Tio̍h chīn-la̍t tùi oe̍h mn̂g ji̍p-khì; in-ūi góa kā lín kóng, beh ū chōe-chōe lâng kiû ji̍p iā bōe tit-tio̍h. 25). Kàu ke-chú khí-lâi koaiⁿ mn̂g, lín chiah khiā tī gōa-bīn, phah mn̂g, kóng, Chú ah, kā goán khui leh, I chiū beh ìn lín kóng, Lín tùi tó-ūi lâi, góa m̄ bat lín. 26). Lín chiū beh kóng, Goán bat tī lí ê bīn-chêng lim-chia̍h; lí iā bat tī goán ê koe-lō͘ kà-sī. 27). I beh kóng, góa kā lín kóng, góa m̄ chai lín tùi tó-ūi lâi; 28). lín kiâⁿ put-gī ê lâng lóng tio̍h lī-khui góa. Lín teh-beh khòaⁿ-kìⁿ A-pek-la̍h-hán, Í-sat, Ngá-kok kap chèng sian-ti tī Siōng-tè ê kok, iā lín ka-kī siū kóaⁿ-chhut tī gōa-bīn; tng hit sî hia beh ū thî-khàu kā-gê chhiat-chhí. 29). Tùi tang tùi sai tùi lâm tùi pak, beh ū lâng lâi chē toh tī Siōng-tè ê kok. 30). Ū lō͘-bé ê beh chòe tāi-seng, iā ū tāi-seng ê beh chòe lō͘-bé. 31). Hit sî ū Hoat-lī-sài kúi-nā lâng lâi kā I kóng, Lí tio̍h lī-khui chia khì pa̍t ūi, in-ūi Hi-lu̍t ài beh thâi lí. 32). I kā in kóng, Lín khì kā hit chiah hô͘-lî kóng, Lí khòaⁿ, kin-á-ji̍t, bîn-á-ji̍t góa kóaⁿ kúi i-pīⁿ, kàu tē saⁿ ji̍t góa chiū oân-choân. 33). Sui-jiân án-ni, kin-á-ji̍t, bîn-á-ji̍t kap āu-ji̍t góa eng-kai tio̍h kiâⁿ; in-ūi put-kai ū sian-ti siū hāi-sí tī Iâ-lō͘-sat-léng ê gōa-bīn. 34). Iâ-lō͘-sat-léng ah, Iâ-lō͘-sat-léng ah, chiū-sī thâi-sí sian-ti lâng, ēng chio̍h-thâu tìm hōng-chhe kàu tī i ê, góa jōa chōe pái ài chū-chi̍p lí ê kiáⁿ-jî, chhin-chhiūⁿ koe-bú chū-chi̍p i ê koe-á tī si̍t-ē; nā-sī lín m̄ ài. 35). Lí khòaⁿ, lín ê chhù pàng teh hō͘ lín; koh góa kā lín kóng, Lín koat-toàn bōe khòaⁿ-kìⁿ góa, thèng-hāu lín kóng, Tī Chú ê miâ lâi ê tit-tio̍h hok-khì.

[14] An-hioh-ji̍t Iâ-so͘ ji̍p chi̍t ê Hoat-lī-sài thâu-lâng ê chhù, beh chia̍h; in teh tng-tán I. 2). Tú-tn̄g tī I ê bīn-chêng ū chi̍t ê kó͘-tiòng ê lâng. 3). Iâ-so͘ tùi kà lu̍t-hoat ê sian-siⁿ kap Hoat-lī-sài lâng kóng, An-hioh-ji̍t i-pīⁿ thang á m̄ thang? 4). In chēng-chēng. Iâ-so͘ khan hit ê lâng, i-hó i, hō͘ i khì. 5). Sòa tùi in kóng, Lín tiong-kan sím-mi̍h lâng ū lû á-sī gû tī an-hioh-ji̍t poa̍h-lo̍h kau-khut, iā bô liâm-piⁿ khan i khí-lâi mah? 6). Chiah ê ōe in bōe-ōe ìn. 7). Iâ-so͘ khòaⁿ hiah ê lâng-kheh kéng tōa ūi, chiū siat phì-jū tùi in kóng, 8). Lín hō͘ lâng chhiáⁿ khì hù hun-in ê iân-toh, bo̍h-tit chē tōa ūi, kiaⁿ-liáu pí lí khah chun-kùi ê iā hō͘ i chhiáⁿ, chiū chhiáⁿ lí kap chhiáⁿ i ê lâi kā lí kóng, Niū ūi hō͘ chit lâng; 9). lí chiū kiàn-siàu, thè-khì chē tī bé ūi. 10). To̍k-to̍k hō͘ lâng chhiáⁿ ê sî tio̍h khì chē bé ūi, chiū chhiáⁿ lí ê lâi kā lí kóng, Pêng-iú ah, chē khí-lâi; hit sî lí tī tâng toh ê lâng ê bīn-chêng chiū ū thé-biān. 11). In-ūi kìⁿ-nā chū-ko ê beh hō͘ i pi-bî; ka-kī pi-bî ê beh ko-seng i. 12). Iâ-so͘ iā kā chhiáⁿ I ê lâng kóng, Lí pān ji̍t-tàu tǹg á-sī ê-hng tǹg, m̄ thang chhiáⁿ lí ê pêng-iú, á-sī hiaⁿ-tī, á-sī chhin-chhek, á-sī hó-gia̍h ê chhù-piⁿ, kiaⁿ-liáu in tò chhiáⁿ lí, lí chiū siū pò-tap. 13). Nā-sī lí pān iân-toh ê sî, tio̍h chhiáⁿ sòng-hiong ê, phòa-siùⁿ ê, pái-kha ê, chhiⁿ-mî ê; lí chiū ū hok-khì; 14). in-ūi in bô thang pò-tap lí; chiū tī gī lâng koh-oa̍h ê sî lí beh tit-tio̍h pò-tap. 15). Tâng toh ê chi̍t lâng thiaⁿ-kìⁿ chiah ê ōe, chiū kā I kóng, Beh tī Siōng-tè ê kok chia̍h ê, ū hok-khì ah. 16). Nā-sī Iâ-so͘ kā i kóng, Ū chi̍t lâng pān tōa iân-sia̍h, só͘ chhiáⁿ ê chōe-chōe. 17). Kàu beh chia̍h ê sî, chhe i ê lô͘-po̍k kā só͘ chhiáⁿ ê lâng kóng, Tio̍h lâi, pah hāng mi̍h piān lah. 18). Chèng lâng chiū tâng chi̍t iūⁿ sim the-sî. Thâu-chi̍t-ê kā i kóng, Góa ū bóe hn̂g, ko͘-put-chiong tio̍h khì khòaⁿ i; chhiáⁿ hō͘ góa sî. Koh chi̍t lâng kóng, Góa ū bóe gû gō͘ tùi, beh khì giām-khòaⁿ, chhiáⁿ hō͘ góa sî. 20). Koh chi̍t ê kóng, Góa ū chhōa bó͘, chiah bōe tit lâi. 21). Lô͘-po̍k tò-khì chiong chiah ê sū kā i ê chú-lâng kóng. Ke-chú siū-khì, kā i ê lô͘-po̍k kóng, Kín-kín chhut-khì kàu siâⁿ-lāi ê tōa koe sió hāng, chhōa hiah ê sòng-hiong ê, phòa-siùⁿ ê, chhiⁿ-mî ê, pái-kha ê lâi chia. 22). Lô͘-po̍k kóng, chú ah, lí só͘ bēng-lēng ê í-keng kiâⁿ i; nā-sī iáu-kú ū chhun ūi. 23). Chú-lâng tùi i ê lô͘-po̍k kóng, Chhut-khì lō͘-ni̍h kap lî-pa piⁿ bián-kióng lâng ji̍p-lâi, hō͘ góa ê chhù móa-móa. 24). In-ūi góa kā lín kóng, Chêng só͘ chhiáⁿ ê bô chi̍t lâng ōe tit chia̍h góa ê iân-sia̍h. 25). Chōe-chōe lâng kap I tâng kiâⁿ, I chiū oa̍t-kè-lâi, tùi in kóng, 26). Nā ū lâng chiū-kūn góa, iā bô oàn-hūn i ê pē-bú, bó͘-kiáⁿ, hiaⁿ-tī, chí-bē, í-ki̍p ka-kī ê sìⁿ-miā, chiū bōe-ōe chòe góa ê ha̍k-seng. 27). Bô giâ ka-kī ê si̍p-jī-kè lâi tè góa ê, iā bōe-ōe chòe góa ê ha̍k-seng. 28). Lín tiong-kan sím-mi̍h lâng beh khí thah, kiám bô tāi-seng chē-teh, lâi sǹg hit ê só͘-hùi, khòaⁿ ōe khí kàu chiâⁿ bōe? 29). Kiaⁿ-liáu kiám-chhái hē tōe-ki, iā bōe-ōe khí kàu hó; chiū khòaⁿ-kìⁿ ê lâng lóng thí-chhiò i, kóng, Chit ê lâng ū tāng kang, iā bōe khí kàu hó. 31). Á-sī sím-mi̍h ông chhut-lâi beh kap pa̍t ê ông kau-chiàn, kiám bô tāi-seng chē-teh chham-bô͘; khòaⁿ ōe ēng chi̍t-bān peng tí-te̍k hit-ê chhōa nn̄g-bān peng lâi kong-kek i ê, á bōe? 32). Nā bōe, chiū thàn i iáu hn̄g, chhe sù-chiá khì kap i káng hô. 33). Án-ni, lín tiong-kan kìⁿ-nā bô pàng-sak it-chhè só͘ ū ê, bōe-ōe chòe góa ê ha̍k-seng. 34). Taⁿ iâm sī hó, iâm nā sòa sit-bī, beh ēng sím-mi̍h ho̍k-tò i ê bī? 35). Iā bōe lo̍h hn̂g tit, iā bōe chòe pûi tit; chí ū hiat tī gōa-bīn. Ū hī-khang thang thiaⁿ ê, tio̍h thiaⁿ.

[15] Chèng thiu-hiòng ê kap pháiⁿ lâng teh chiū-kūn Iâ-so͘ lâi thiaⁿ I. 2). Hoat-lī-sài lâng kap keng-ha̍k-sū nga̍uh-nga̍uh-liām kóng, Chit ê lâng chiap-la̍p pháiⁿ lâng, sòa kap in chia̍h. 3). Iâ-so͘ siat chit ê phì-jū tùi in kóng, 4). Lín tiong-kan sím-mi̍h lâng ū chi̍t-pat chiah iûⁿ, sit-lo̍h chi̍t chiah, kiám bô chhiáⁿ pàng káu-cha̍p-káu chiah tī soaⁿ-ni̍h, khì chhē só͘ sit-lo̍h ê kàu tit-tio̍h mah? 5). Í-keng chhē-tio̍h chiū hoaⁿ-hí, pē i tī keng-thâu téng. 6). Kàu chhù chiū chū-chi̍p i ê pêng-iú chhù-piⁿ, kā in kóng, Tio̍h kap góa hoaⁿ-hí, in-ūi só͘ sit-lo̍h ê iûⁿ góa í-keng chhē-tio̍h. 7). Góa kā lín kóng, Pháiⁿ lâng tiong ū chi̍t lâng hoán-hóe, chiū tī thiⁿ-ni̍h iā beh án-ni ūi-tio̍h i hoaⁿ-hí, pí ūi-tio̍h káu-cha̍p-káu ê gī lâng m̄ bián hoán-hóe ê koh khah hoaⁿ-hí. 8). Á-sī sím-mi̍h hū-jîn-lâng ū cha̍p ê gûn-á, nā sit-lo̍h chi̍t ê, kiám bô tiám teng, sàu chhù, khûn-khûn chhē kàu tio̍h mah? 9). Í-keng chhē-tio̍h, chiū chū-chi̍p i ê pêng-iú chhù-piⁿ kóng, Tio̍h kap góa hoaⁿ-hí, in-ūi só͘ sit-lo̍h ê gûn-á góa í-keng chhē-tio̍h. 10). Góa kā lín kóng, Pháiⁿ lâng tiong ū chi̍t lâng hoán-hóe, chiū tī Siōng-tè thiⁿ-sài ê bīn-chêng ūi-tio̍h i hoaⁿ-hí iā sī án-ni. 11). Koh kóng, Bó͘ lâng ū nn̄g ê kiáⁿ; hit-ê tē jī ê kā lāu-pē kóng, A-pà ah, chiong góa èng tit ê gia̍p, pun hō͘ góa. I ê lāu-pē chiū kā in pun ke-hé. 13). Koh bô kúi ji̍t, hit ê tē jī kiáⁿ it-chīn siu-si̍p i ê mi̍h, chhut-gōa khì hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi; tī hia hòng-tōng húi-hoāi i ê gia̍p. 14). Í-keng sńg liáu-liáu, tú-tio̍h hit só͘-chāi tōa ki-hng, i chiah chai khiàm-kheh ê kan-khó͘. 15). Chiū khì óa hit só͘-chāi chi̍t ê peh-sìⁿ; hit lâng chhe i khì soaⁿ-ni̍h chhī ti; 16). ài chiong ti só͘ chia̍h ê tāu-koeh lâi chí-ki, iā bô lâng hō͘ i. 17). I chhíⁿ-gō͘ chiū kóng, Góa ê lāu-pē ū jōa chōe tn̂g-kang, bí-niû chia̍h ū chhun; nā-sī góa tī chia teh-beh gō-sí ah. 18). Góa beh khí-lâi khì chhē góa ê lāu-pē, kā i kóng, A-pà ah, góa ū tek-chōe thiⁿ kap tī lí ê bīn-chêng; taⁿ liáu-āu góa bōe kham-tit kiò chòe lí ê kiáⁿ, tio̍h hō͘ góa chhin-chhiūⁿ lí ê tn̂g-kang ê chi̍t ê. 20). Chiū khí-lâi khì chhē i ê lāu-pē. Saⁿ-lī iáu-kú hn̄g, i ê lāu-pē khòaⁿ-kìⁿ i, chiū lîn-bín i, cháu-khì phō i ê ām-kún, ti̍t-ti̍t kā i chim. 21). Kiáⁿ chiū kā i kóng, A-pà ah, góa ū tek-chōe thiⁿ kap tī lí ê bīn-chêng; taⁿ liáu-āu bōe kham-tit kiò chòe lí ê kiáⁿ. 22). Nā-sī lāu-pē tùi i hiah ê lô͘-po̍k kóng, Kín-kín hiahⁿ siōng-hó ê saⁿ lâi kā i chhēng, koh kā i kòa chhiú-chí, sóa kā i chhēng ôe; 23). iā khan hit chiah pûi ê gû-á lâi thâi, lán chia̍h lâi hoaⁿ-hí. 24). In-ūi góa chit ê kiáⁿ sí ū koh-oa̍h, sit-lo̍h ū koh tit-tio̍h. In chiū saⁿ-kap hoaⁿ-hí. 25). Hit sî i ê tōa-kiáⁿ tī hn̂g-ni̍h; tò-lâi beh kàu chhù, thiaⁿ-kìⁿ chok-ga̍k kap thiàu-bú ê siaⁿ. 26). Chiū kiò chi̍t ê lô͘-po̍k lâi mn̄g i teh siáⁿ tāi. 27). I kā i kóng, Lín sió-tī lâi lah; lín lāu-pē in-ūi tit-tio̍h i hó-hó tò-lâi, só͘-í thâi hit chiah pûi ê gû-á. 28). Tōa-kiáⁿ siū-khì, m̄ ji̍p-khì; i ê lāu-pē chhut-lâi khǹg i. 29). I ìn i ê lāu-pē kóng, Lí khòaⁿ, góa ho̍k-sāi lí hiah chōe nî, lóng bē bat ûi-ke̍h lí ê bēng-lēng; lí iā bē bat hō͘ góa chi̍t chiah iûⁿ-á-kiáⁿ, thang kap góa ê pêng-iú saⁿ-kap hoaⁿ-hí. 30). Chóng-sī lí chit ê kiáⁿ, kau-pôe chhiong-ki, it-chīn phòa-hùi lí ê gia̍p, chi̍t-ē tò-lâi, lí chiū ūi-tio̍h i thâi pûi ê gû-á. 31). Lāu-pē chiū kā i kóng, Kiáⁿ ah, lí siông-siông kap góa tī-teh, hoān góa só͘ ū ê lóng sī lí ê; nā-sī lí chit ê sió-tī sí ū koh-oa̍h, sit-lo̍h ū koh tit-tio̍h, lán eng-kai tio̍h hoaⁿ-hí khoài-lo̍k.

[16] Iâ-so͘ koh tùi ha̍k-seng kóng, Bó͘ ê hó-gia̍h lâng ū chi̍t ê koán-ke ê; ū lâng chiong i phôa-hùi chú-lâng ê gia̍p tùi i ê chú-lâng kò i. 2). Chú-lâng kiò i lâi kā i kóng, Góa só͘ thiaⁿ-kìⁿ lí chit ê tāi-chì sī cháiⁿ-iūⁿ? Taⁿ lí koán-ke ê sū tio̍h kap góa chheng-chhó, in-ūi lí bōe-ōe iû-goân chòe koán-ke. 3). Koán-ke ê sim-lāi siūⁿ kóng, Chú-lâng lut góa koán-ke ê chit, góa beh cháiⁿ-iūⁿ ah? kia̍h tî-thâu bô khùi-la̍t, chòe khit-chia̍h mī kiàn-siàu. 4). Taⁿ góa chai só͘ tio̍h chòe lah, kàu lut koán-ke ê chit, hit sî lâng chiah beh chiap-la̍p góa ji̍p in ê ke. 5). I chiū kiò khiàm i chú-lâng ê chè ê, chi̍t-ê chi̍t-ê lâi; kā thâu-chi̍t-ê kóng, Lí khiàm góa ê chú-lâng jōa chōe? 6). Ìn kóng, Iû, chi̍t-pah thàng. Chiū kā i kóng, The̍h lí ê siàu, kín-kín chē, siá gō͘-cha̍p. 7). Koh kā pa̍t-ê kóng, Lí khiàm jōa chōe? I kóng, Be̍h, chi̍t-pah chio̍h. Kā i kóng, The̍h lí ê siàu, siá poeh-cha̍p. 8). Chú-lâng chiū o-ló chit ê put-gī ê koán-ke, ūi-tio̍h i só͘ chòe ū tì-sek; in-ūi chit sè-kan ê lâng ūi-tio̍h sè-chêng lâi tô͘-bô͘, pí kng-bêng ê lâng khah ū tì-sek. 9). Góa iā kā lín kóng, Tio̍h ēng put-gī ê chîⁿ-châi kiat-kau pêng-iú, kàu chîⁿ-châi liáu-khì ê sî, in chiah beh chiap-la̍p lín ji̍p éng-oán ê tiùⁿ-pâng. 10). Tī chì sió-khóa ê sū chīn-tiong ê, tī tōa ê iā chīn-tiong; tī chì sió-khóa ê sū put-gī ê, tī tōa ê iā put-gī. 11). Tī put-gī ê chîⁿ-châi lín nā bô chīn-tiong, chī-chūi beh ēng chin-ê thok-tiōng lín? 12). Koh tī sio̍k pa̍t lâng ê, lín nā bô chīn-tiong, chī-chūi beh ēng sio̍k lín ê hō͘ lín ah? 13). Chi̍t ê lô͘-po̍k bōe-ōe ho̍k-sāi nn̄g ê chú-lâng; in-ūi i ōe oàn-hūn chit-ê, thiàⁿ hit-ê; á-sī ōe tùi-tiōng chit-ê, khòaⁿ-khin hit-ê; lín bōe-ōe ho̍k-sāi Siōng-tè sòa ho̍k-sāi chîⁿ-châi. 14). Hoat-lī-sài lâng sī tham châi ê, thiaⁿ-kìⁿ chiah ê lóng-chóng ê ōe, chiū léng-chhiò I. 15). Iâ-so͘ kā in kóng, Lín sī tī lâng ê bīn-chêng ka-kī chheng-chòe-gī ê, nā-sī Siōng-tè chai lín ê sim; in-ūi tī lâng ê tiong-kan só͘ chhui-chun ê tī Siōng-tè ê bīn-chêng sī khó-ò͘ⁿ. 16). Lu̍t-hoat kap sian-ti kàu Iok-hān; tùi hit sî Siōng-tè kok ê hok-im thoân-pò, lâng chīn la̍t lâi ji̍p. 17). Thiⁿ tōe ê hòe-bô pí lu̍t-hoat chi̍t u̍ih ê sit-lo̍h sī khah khoài. 18). Kìⁿ-nā lî i ê bó͘ lâi chhōa pa̍t lâng sī kiâⁿ kan-îm; chhōa pa̍t lâng só͘ lî ê, iā sī kiâⁿ kan-îm. 19). Ū chi̍t ê pù lâng chhēng chí-sek kap iù-tōe pò͘ ê i-chiûⁿ, ta̍k ji̍t chhia-hôa iàn-lo̍k; 20). koh ū chi̍t ê khit-chia̍h miâ Lia̍p-sat-lō͘, piàn-sin siⁿ-thiàⁿ; 21). lâng hē i tī pù lâng ê tōa-mn̂g-kháu, ài chiong pù lâng toh-kha só͘ ka-la̍uh ê lâi tō͘-pá; káu iā lâi chī i siⁿ-thiàⁿ ê ūi. 22). Sòng-hiong lâng sí, hō͘ thiⁿ-sài hû i kàu A-pek-la̍h-hán ê heng-chêng; pù lâng iā sí, sòa bâi-chòng. 23). Tī im-kan, thòng-khó͘ ê tiong-kan, kia̍h ba̍k hn̄g-hn̄g khòaⁿ-kìⁿ A-pek-la̍h-hán, koh Lia̍p-sat-lō͘ tī i ê heng-chêng. 24). Chiū kiò kóng, Góa ê chó͘ A-pek-la̍h-hán ah, khó-lîn góa, chhe Lia̍p-sat-lō͘ ēng chńg-thâu-á bé ùn chúi lâi liâng góa ê chi̍h, in-ūi góa tī chí hé-iām tiong chin chhiⁿ-chhám. 25). Nā-sī A-pek-la̍h-hán kóng, Kiáⁿ ah, tio̍h kì-tit lí chāi-siⁿ hióng-siū lí ê hok-khì, Lia̍p-sat-lō͘ siū-tio̍h kan-khó͘; taⁿ i tī chia tit-tio̍h an-ùi, iā lí siū chhiⁿ-chhám. 26). M̄-nā án-ni, tī goán kap lín ê tiong-kan ū tōa chhim-ian keh-teh, tì-kàu beh tùi chia kè-khì lín hia bōe-ōe, tùi hia kè-lâi goán chia iā bōe-ōe. 27). I chiū kóng, Kì-jiân án-ni, kiû chó͘ lí chhe Lia̍p-sat-lō͘ khì goán pē ê chhù; in-ūi góa ū gō͘ ê hiaⁿ-tī, hō͘ i tùi in chòe kan-chèng, bián-tit in iā kàu chit ê thòng-khó͘ ê só͘-chāi. 29). A-pek-la̍h-hán kóng, In ū Mô͘-se kap hiah ê sian-ti, thang thiaⁿ in. 30). Ìn kóng, Góa ê chó͘ A-pek-la̍h-hán ah, bōe lah; nā ū lâng tùi sí-lâng tiong khì chhē in, in chiū beh hoán-hóe. 31). A-pek-la̍h-hán kā i kóng, In nā m̄ thiaⁿ Mô͘-se kap sian-ti, chiū ū lâng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, in iā m̄ siū khó͘-khǹg.

[17] Iâ-so͘ koh tùi I ê ha̍k-seng kóng, That-gāi lâng ê sū bōe bián-tit ū; chóng-sī khòaⁿ tùi chī-chūi lâi, hit lâng ū chai-ē! 2). Siat-sú hō͘ chiah ê bî-sòe ê chi̍t-ê siū that-gāi, khah hó hō͘ lâng ēng tōa chio̍h-bō tiàu i ê ām-kún, kā i hiat-lo̍h hái. 3). Lín tio̍h ka-kī kín-sīn; nā lín ê hiaⁿ-tī hoān-chōe, tio̍h chek-pī i; i nā hoán-hóe, tio̍h sià-bián i. 4). Nā-sī i chi̍t ji̍t tek-chōe lí chhit pái, iā chhit pái oa̍t-tńg kā lí kóng, Góa hoán-hóe lah, lí chiū tio̍h sià-bián i. 5). Sù-tô͘ kā Chú kóng, Ke-thiⁿ góa ê sìn. 6). Chú kóng, Lín nā ū sìn chhin-chhiūⁿ chi̍t lia̍p ê kòa-chhài chí, chiū bēng-lēng chit châng sng-châi chhiū kóng, Pu̍ih lí ê kun khì chai tī hái-ni̍h, i iā beh sūn-thàn lí. 7). Lín tiong-kan sím-mi̍h lâng ū lô͘-po̍k teh choh-hn̂g á-sī kò͘-iûⁿ, tùi hn̂g-ni̍h tò-lâi, kiám beh kā i kóng, Chek-sî chē lâi chia̍h mah? 8). Kiám bô beh kā i kóng, Pī-pān hó͘ góa chia̍h, hâ tòa lâi ho̍k-sāi góa; thèng-hāu góa lim-chia̍h soah, lí chiah thang lim-chia̍h mah? 9). Lô͘-po̍k kiâⁿ só͘ bēng-lēng ê, kiám ū kā i seh-siā mah? 10). Án-ni, lín í-keng it-chīn kiâⁿ só͘ bēng-lēng lín ê, chiū tio̍h kóng, Goán sī bô lī-ek ê lô͘-po̍k, kiâⁿ só͘ eng-kai kiâⁿ ê nā-tiāⁿ. 11). Iâ-so͘ khì Iâ-lō͘-sat-léng ê sî, tùi Sat-má-lī-a kap Ka-lī-lī kau-kài keng-kè. 12). Ji̍p chi̍t ê hiuⁿ-siā ê sî, ū cha̍p ê thái-ko ê tú-tio̍h I, hn̄g-hn̄g teh khiā, chhut siaⁿ kóng, Iâ-so͘ sian-siⁿ, lîn-bín goán. 14). Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ, kā in kóng, Lín khì chiong pún-sin hō͘ chè-si giām. In khì ê sî chiū tit-tio̍h chheng-khì. 15). Kî-tiong chi̍t lâng khòaⁿ-kìⁿ ka-kī í-keng hó, chiū tò-tńg-lâi tōa siaⁿ o-ló Siōng-tè, phak-lo̍h tī Iâ-so͘ ê kha-chêng, lâi kám-siā I; chit lâng sī Sat-má-lī-a lâng. 17). Iâ-so͘ ìn kóng, Cha̍p lâng kiám bô lóng tit-tio̍h chheng-khì mah? hit káu-ê tī tá-lo̍h? 18). Chit-ê pa̍t cho̍k ê lâng í-gōa iáu bô pa̍t lâng tò-tńg-lâi kui êng-kng Siōng-tè mah? 19). Chiū kā hit lâng kóng, Khí-lâi chòe lí khì, lí ê sìn ū kiù lí. 20). Hoat-lī-sài lâng mn̄g Siōng-tè ê kok tī-sî ōe lîm-kàu. Iâ-so͘ ìn kóng, Siōng-tè ê kok lîm-kàu m̄ sī hián-jiân; 21). iā bōe kóng-tit, Tī chia, á-sī, Tī hia, in-ūi Siōng-tè ê kok sī tī lín lāi-tiong. 22). Koh tùi ha̍k-seng kóng, Sî-ji̍t beh kàu, lín chin ài khòaⁿ-kìⁿ Jîn-chú ê chi̍t ji̍t, iā bô thang khòaⁿ-kìⁿ. Beh ū lâng kā lín kóng, Lí khòaⁿ, tī hia! Lí khòaⁿ, tī chia! lín bo̍h-tit khì, bo̍h-tit tè in. 24). In-ūi chhin-chhiūⁿ sih-nà tùi thiⁿ chit piⁿ teh sih, kng chiò kàu thiⁿ hit piⁿ, Jîn-chú tī I ê ji̍t iā beh án-ni. 25). Chóng-sī I tek-khak tio̍h tāi-seng siū chōe-chōe kan-khó͘, iā hō͘ chit sè-tāi khì-sak. 26). Chhin-chhiūⁿ tī Ná-a ê ji̍t cháiⁿ-iūⁿ, tī Jîn-chú ê ji̍t iā beh án-ni. 27). In teh lim-chia̍h, teh kè-chhōa, kàu Ná-a ji̍p tōa chûn ê ji̍t, tōa chúi kàu, bia̍t in chèng lâng. 28). Koh chhin-chhiūⁿ tī Lô-tek ê ji̍t, in teh lim-chia̍h, bóe-bōe, chèng-choh, khí-chhù; 29). nā-sī Lô-tek chhut Só͘-to-má ê ji̍t, tùi thiⁿ lo̍h hé kap jiû-n̂g, bia̍t chèng lâng; 30). tī Jîn-chú hián-hiān ê ji̍t iā beh án-ni. 31). Tng hit ji̍t tī chhù-téng ê, i ê mi̍h tī chhú-lāi, bo̍h-tit lo̍h-lâi the̍h i; tī hn̂g-ni̍h ê iā bo̍h-tit tò-tńg-lâi. 32). Tio̍h kì-tit Lô-tek ê bó͘. 33). Kìⁿ-nā tì-ì kò͘ i ê sìⁿ-miā ê, beh sit-lo̍h i; kìⁿ-nā sit-lo̍h i ê, beh pó-choân i. 34). Góa kā lín kóng, Hit mî nn̄g lâng siāng chhn̂g, chi̍t-ê chhú-khì, chi̍t-ê pàng-khì. 35). Nn̄g ê hū-jîn-lâng tâng oe bō, chi̍t-ê chhú-khì, chi̍t-ê pàng-khì. 37). In ìn I kóng, Chú ah, tī sím-mi̍h só͘-chāi ah? I kā in kóng, Sin-si nā tī hia, eng-chiáu iā beh chū-chi̍p tī hia.

[18] Iâ-so͘ siat chi̍t ê phì-jū, kà-sī in tio̍h siông-siông kî-tó, m̄ thang ià, kóng, 2). Bó͘ siâⁿ ū chi̍t ê sím-phòaⁿ koaⁿ, bô kiaⁿ Siōng-tè iā bô tùi-tiōng lâng. 3). Tī hit ê siâⁿ-lāi ū chi̍t ê chiú-kóaⁿ lâng ta̍uh-ta̍uh khì kìⁿ i kóng, Ū lâng kap góa chòe tùi-te̍k, kiû lí thòe góa sin-oah. 4). I kú-kú bô beh; āu-lâi siūⁿ kóng, Góa sui-jiân bô kiaⁿ Siōng-tè, bô tùi-tiōng lâng; 5). nā-sī in-ūi chit ê chiú-kóaⁿ lâng ta̍uh-ta̍uh lâi kiáu-jiáu, góa beh thòe i sin-oan, bián-tit i éng-éng lâi khó͘-chhó͘ góa. 6). Chú koh kóng, Lín tio̍h thiaⁿ chit ê put-gī ê koaⁿ só͘ kóng ê. 7). Hô-hòng Siōng-tè kéng ê peh-sìⁿ mî-ji̍t âu-kiò I, I iā ūi-tio̍h in khoan-iông, kiám bô beh thòe in sin-oan mah? 8). Góa kā lín kóng, I beh kín-kín thòe in sin-oan. Sui-jiân án-ni, Jîn-chú kàu ê sî, kiám beh tú-tio̍h sè-kan ū sìn mah? 9). Ū óa-khò ka-kī chòe gī lâi khòaⁿ-khin pa̍t lâng ê, Iâ-so͘ siat chi̍t ê phì-jū kā in kóng, 10). Ū nn̄g lâng chiūⁿ tiān beh kî-tó, chi̍t-ê sī Hoat-lī-sài lâng, chi̍t-ê sī thiu-hiòng ê. 11). Hoat-lī-sài lâng khiā-teh, ka-kī kî-tó kóng, Siōng-tè ah, góa kám-siā lí, in-ūi góa bô chhin-chhiūⁿ pa̍t lâng, le̍k-sek, put-gī, kan-îm, iā bô chhin-chhiūⁿ chit ê thiu-hiòng ê. 12). Góa chi̍t lé-pài kìm-chia̍h nn̄g pái; koh chiong hoān só͘ tit-tio̍h ê, cha̍p hūn thiu chi̍t hūn. 13). Nā-sī hit ê thiu-hiòng ê hn̄g-hn̄g khiā-teh, liân kia̍h ba̍k ǹg thiⁿ iā m̄ káⁿ; kan-ta tûi heng kóng, Siōng-tè ah, lîn-bín góa chit-ê ū chōe ê lâng. 14). Góa kā lín kóng, Chit ê lâng tò-khì i ê chhù tit-tio̍h chheng-chòe-gī iâⁿ-kè hit ê lâng. In-ūi kìⁿ-nā chū-ko ê beh hō͘ i pi-bî; ka-kī pi-bî ê beh ko-seng i. 15). Ū lâng tòa eⁿ-á chiū-kūn Iâ-so͘, beh hō͘ I bong in; Ha̍k-seng khòaⁿ-kìⁿ chiū chek-pī in. 16). Nā-sī Iâ-so͘ kiò hiah ê eⁿ-á lâi kóng, Iông-ún sòe-kiáⁿ chiū-kūn góa, bo̍h-tit kìm i; in-ūi Siōng-tè ê kok sī chit hō lâng ê. 17). Góa si̍t-chāi kā lín kóng, Hoān-nā sêng-chiap Siōng-tè ê kok bô chhin-chhiūⁿ sòe-kiáⁿ ê, koat-toàn bōe tit thang ji̍p-khì. 18). Ū chi̍t ê chòe-koaⁿ ê mn̄g I kóng, Hó ê sian-siⁿ ah, góa tio̍h cháiⁿ-iūⁿ chòe, chiah thang sêng-chiap éng-oa̍h? 19). Iâ-so͘ kā i kóng, Lí siáⁿ-sū chheng-ho͘ góa sī hó ah? Bô chi̍t-ê hó, to̍k-to̍k Siōng-tè nā-tiāⁿ. 20). Chiah ê kài lí í-keng chai, Bo̍h-tit kan-îm, Bo̍h-tit thâi-sí lâng, Bo̍h-tit thau-the̍h, Bo̍h-tit lām-sám chòe kan-chèng, Tio̍h kèng lí ê pē-bú. 21). I chiū kóng, Chiah-ê góa tùi sòe-hàn lóng siú i lah. 22). Iâ-so͘ thiaⁿ-kìⁿ chiū kā i kóng, Lí iáu khiàm chi̍t hāng, tio̍h bōe lí it-chhè só͘ ū ê lâi hō͘ sòng-hiong lâng, chiū beh ū châi-pó tī thiⁿ-ni̍h; koh lâi tè góa. 23). Hit lâng thiaⁿ-kìⁿ chiah ê ōe chin iu-būn, in-ūi i chin hó-gia̍h. 24). Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ i chiū kóng, Pù lâng ji̍p Siōng-tè ê kok oh--ah. 25). In-ūi lo̍k-tô chhng-kè chiam-phīⁿ, pí pù lâng ji̍p Siōng-tè ê kok, iáu khah khoài. 26). Thiaⁿ-kìⁿ ê lâng kóng, Án-ni, chī-chūi ōe tit-tio̍h kiù ah? 27). Iâ-so͘ kóng, Chāi lâng só͘ bōe-ōe ê, chāi Siōng-tè sī ōe. 28). Pí-tek kóng, Goán í-keng pàng-sak ka-kī só͘ ū ê lâi tè lí. 29). Iâ-so͘ kā in kóng, Góa si̍t-chāi kā lín kóng, Bô ū lâng ūi-tio̍h Siōng-tè ê kok lâi pàng-sak chhù-the̍h, á-sī bó͘, á-sī hiaⁿ-tī, á-sī pē-bú, á-sī kiáⁿ-jî, iā bô tī chit-sì tit-tio̍h kúi-nā pē khah chōe, lâi-sè tit-tio̍h éng-oa̍h. 31). Iâ-so͘ tòa cha̍p-jī ê ha̍k-seng, tùi in kóng, Lí khòaⁿ, lán chiah-ê chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, kìⁿ-nā tùi sian-ti só͘ kì ê lóng beh èng-giām tī Jîn-chú. 32). In-ūi I beh siū kè-sàng hō͘ īⁿ-pang lâng, koh siū hì-lāng lêng-jio̍k phùi-nōa; 33). in beh piⁿ-phah lâi hāi-sí I; tē saⁿ ji̍t I beh koh-oa̍h. 34). Hiah ê tāi-chì ha̍k-seng bô chi̍t hāng ōe hiáu-tit; koh chit ê ōe tùi tī in sī ún-ba̍t, in iā m̄ chai I só͘ kóng ê. 35). Kūn Iâ-lō͘-sat-léng ê sî, ū chi̍t ê chhiⁿ-mî ê chē tī lō͘-piⁿ teh khit-chia̍h; 36). thiaⁿ-kìⁿ chōe-chōe lâng keng-kè, chiū mn̄g sī sím-mi̍h tāi-chì. 37). Lâng kā i kóng, Ná-sat-le̍k Iâ-so͘ tùi chia kè. 38). I chiū âu-kiò kóng, Tāi-pi̍t ê hō͘-è, Iâ-so͘, khó-lîn góa. 39). Thâu-chêng kiâⁿ ê lâng chek-pī i, kah i tio̍h chēng-chēng; nā-sī i it-hoat tōa siaⁿ âu-kiò kóng, Tāi-pi̍t ê hō͘-è ah, khó-lîn góa. 40). Iâ-so͘ thêng-kha, kah lâng khan i lâi; í-keng kūn-óa, chiū mn̄g i kóng, 41). Ài góa kā lí chòe sím-mi̍h? I chiū kóng, Chú ah, góa ài tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ. 42). Iâ-so͘ kā i kóng, Lí thang tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ, lí ê sìn ū kiù lí lah. 43). I liâm-piⁿ tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ, chiū tè Iâ-so͘ kui êng-kng Siōng-tè; chèng lâng khòaⁿ-kìⁿ iā lóng kui êng-kng Siōng-tè.

[19] Iâ-so͘ ji̍p Iâ-lī-ko, teh kè-khì ê sî, ū chi̍t lâng miâ kiò Sat-kai, sī chòe thiu-hiòng ê thâu-lâng, iā sī hó-gia̍h. 3). I ài beh khòaⁿ Iâ-so͘ sī sím-mi̍h lâng, nā-sī lâng chōe, khòaⁿ bōe tio̍h, in-ūi i seng-khu óe-sòe. 4). Chiū cháu chòe chêng, peh-chiūⁿ sng-châi chhiū, beh khòaⁿ I; in-ūi Iâ-so͘ beh tùi hia kè. 5). Iâ-so͘ kàu hit ūi, kia̍h thâu khòaⁿ i kóng, Sat-kai kín-kín lo̍h-lâi, in-ūi kin-á-ji̍t góa tek-khak tio̍h tiàm lí ê ke. 6). Chiū kín-kín lo̍h-lâi, hoaⁿ-hí chiap-la̍p I. 7). Chèng lâng khòaⁿ-kìⁿ, nga̍uh-nga̍uh-liām kóng, I ji̍p khì hioh tī pháiⁿ lâng ê chhù. 8). Sat-kai khiā-teh, tùi Chú kóng, Chú ah, góa chiong só͘ ū ê chi̍t pòaⁿ hō͘ sòng-hiong lâng; nā sī bat oaiⁿ sím-mi̍h lâng, chiū chiong sì-pē pê i. 9). Iâ-so͘ tùi i kóng, Kin-á-ji̍t chín-kiù kàu tī chit ê ke; ūi-tio̍h i iā sī A-pek-la̍h-hán ê kiáⁿ-sun. 10). In-ūi Jîn-chú kàu, sī beh chhē sit-lo̍h ê, lâi kiù i. 11). In thiaⁿ-kìⁿ chiah ê ōe ê sî, Iâ-so͘ koh siat chi̍t ê phì-jū, sī in-ūi I í-keng kūn Iâ-lō͘-sat-léng, in iā phah-sǹg Siōng-tè ê kok beh liâm-piⁿ hián-bêng. 12). I chiū kóng, Ū chi̍t ê chun-kùi ê lâng khì hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi beh siū hong lâi tit-tio̍h kok, chiah tò-tńg lâi. 13). Chiū kiò i cha̍p ê lô͘-po̍k. ēng gûn cha̍p kun hō͘ in, tùi in kóng, Khì chòe seng-lí kàu góa tò-lâi. 14). Chóng-sī i pún-kok ê peh-sìⁿ oàn-hūn i, chhe sù-chiá tè-āu khì kóng, Goán m̄ ài chit lâng chòe goán ê ông. 15). I tit-tio̍h kok tò-tńg lâi, chiū hoan-hù kiò hiah ê tùi i niá gûn ê lô͘-po̍k lâi, ài beh chai in chòe seng-lí só͘ thàn ê. 16). Thâu-chi̍t-ê lâi i ê bīn-chêng kóng, Chú ah, lí chi̍t kun ê gûn í-keng thàn cha̍p kun lah. 17). I kā i kóng, Hó ah, hó ê lô͘-po̍k, in-ūi lí tī chì sió-khóa ê sū í-keng chīn-tiong, taⁿ hō͘ lí koán cha̍p ê siâⁿ. 18). Hit ê tē jī ê lâi kóng, Chú ah, lí chi̍t kun ê gûn í-keng tit-tio̍h gō͘ kun lah. 19). I iā kā i kóng, Hō͘ lí iā koán gō͘ ê siâⁿ. 20). Koh chi̍t ê lâi kóng, Chú ah, lí khòaⁿ, lí chi̍t kun ê gûn tī chia, góa ēng chhiú-kun pau khǹg-teh; in-ūi góa kiaⁿ lí, lí sī giâm-ha̍t ê lâng, the̍h só͘ bô hē ê, koah só͘ bô iā ê. 22). I kā i kóng, Pháiⁿ ê lô͘-po̍k ah, chiū lí só͘ kóng ê góa beh gí-toàn lí. Lí kì-jiân chai góa sī giâm-ha̍t ê lâng, the̍h só͘ bô hē ê, koah só͘ bô iā ê; 23). siáⁿ-sū m̄ chiong góa ê gûn khì lok tī chîⁿ-tiàm, kàu góa lâi ê sî, thang liân hit ê lī-sek sòa the̍h? 24). Chiū kā piⁿ-á khiā ê lâng kóng, Chiong i chi̍t kun ê gûn kā i the̍h-lâi, hō͘ hit ê ū cha̍p kun ê. 25). In kā i kóng, Chú ah, i ū cha̍p kun lah. 26). Góa kā lín kóng, Kìⁿ-nā ū-ê beh hō͘ i; bô-ê, liân i só͘ ū ê iā beh kā i the̍h-khì. 27). Nā-sī góa hiah ê tùi-te̍k, m̄ ài góa chòe in ê ông ê, tio̍h thoa in lâi, tī góa ê bīn-chêng thâi-sí in. 28). Iâ-so͘ kóng soah, chìn-chêng kiâⁿ, chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng. 29). Kiâⁿ kūn Pek-hoat-kî kap Pek-tāi-nî, tī hit-ê miâ kiò Kaⁿ-ná ê soaⁿ, chiū chhe nn̄g ê ha̍k-seng, kóng, 30). Lín khì tùi-bīn ê hiuⁿ-siā, ji̍p-khì ê sî beh tú-tio̍h chi̍t chiah lû-á pa̍k tī hia, iáu-bē bat ū lâng khiâ ê, tháu-khui kā i khan lâi. 31). Nā ū lâng mn̄g lín, Tháu lû beh siáⁿ-sū? lín tio̍h kóng, Chú khiàm-ēng i. 32). Só͘ chhe ê lâng khì, kó-jiân tú-tio̍h chiàu I só͘ kā in kóng ê. 33). Tháu lû-á ê sî, chú-lâng tùi in kóng, Tháu lú-á beh siáⁿ-sū? 34). In kóng, Chú khiàm-ēng i. 35). Chiū khan i chiū-kūn Iâ-so͘; chiong in ê saⁿ phoa̍h tī lû-á téng, hû Iâ-so͘ khiâ i. 36). I kiâⁿ ê sî, lâng ēng in ê saⁿ pho͘ tī lō͘-ni̍h. 37). Í-keng kūn, beh lo̍h Kaⁿ-ná soaⁿ, kui tīn ê ha̍k-seng chiū hoaⁿ-hí, tōa siaⁿ o-ló Siōng-tè, ūi-tio̍h só͘ khòaⁿ-kìⁿ lóng-chóng ê koân-lêng; 38). kóng, Tī Chú ê miâ lâi ê ông, eng-kai tit-tio̍h o-ló, tī thiⁿ-ni̍h hô-pêng, tī chì-koâiⁿ ê ūi êng-kng. 39). Chèng lâng tiong ū kúi-nā ê Hoat-lī-sài lâng tùi I kóng, Sian-siⁿ ah, tio̍h chek-pī lí ê ha̍k-seng. 40). I ìn kóng, Góa kā lín kóng, in nā chēng-chēng, hiah ê chio̍h-thâu beh âu-kiò. 41). Í-keng kūn, khòaⁿ-kìⁿ siâⁿ chiū ūi-tio̍h i thî-khàu, kóng, 42). Siat-sú lí tī chit ji̍t nā chai koan-hē pêng-an ê sū! chóng-sī taⁿ tùi lí ê ba̍k-chiu ún-ba̍t. 43). In-ūi sî-ji̍t beh kàu, lí ê tùi-te̍k beh chiu-ûi khí thô͘-siâⁿ lâi ûi lí, sì-bīn khùn-khó͘ lí; 44). koh beh hō͘ lí kap lí lāi-tiong ê kiáⁿ-jî lóng tó tōe; bô lâu nn̄g tè chio̍h saⁿ-tha̍h; in-ūi lí m̄ chai koàn-kò͘ lí ê ji̍t. 45). Í-keng ji̍p tiān-tn̂g, chiū kóaⁿ-chhut hiah ê bōe mi̍h ê; 46). kā in kóng, Ū kì-chài kóng, Góa ê chhù beh chòe kî-tó ê chhù, nā-sī lín hō͘ i chòe chha̍t-siū. 47). Iâ-so͘ ji̍t-ji̍t tī tiān-ni̍h kà-sī lâng. Chiah ê chè-si-thâu keng-ha̍k-sū í-ki̍p peh-sìⁿ ê sī-tōa kè-bô͘ beh bia̍t I; chóng-sī chhē bô pō͘, in-ūi peh-sìⁿ lóng tì-ì thiaⁿ I.

[20] Ū chi̍t ji̍t Iâ-so͘ tī tiān-ni̍h kà-sī peh-sìⁿ, thoân hok-im ê sî, hiah ê chè-si-thâu keng-ha̍k-sū kap tiúⁿ-ló pek-óa lâi tùi I kóng, 2). Tio̍h kā goán kóng, Lí ēng sím-mi̍h koân kiâⁿ chiah ê sū? koh ēng chit ê koân hō͘ lí ê sī chī-chūi? 3). I ìn kóng, Góa iā mn̄g lín chi̍t kù ōe, lín kā góa kóng, Iok-hān ê sóe-lé sī tùi thiⁿ á-sī tùi lâng ah? 5). In saⁿ-kap gī-lūn kóng, Nā kóng, Tùi thiⁿ; I beh kóng, Án-ni, lín siáⁿ-sū m̄ sìn i? 6). Nā kóng, Tùi lâng, peh-sìⁿ lóng beh ēng chio̍h-thâu tìm lán; in-ūi peh-sìⁿ lóng chhim-sìn Iok-hān chòe sian-ti. 7). In chiū ìn kóng, M̄ chai i sī tùi tá-lo̍h. 8). Iâ-so͘ chiū kā in kóng, Góa iā bô beh kā lín kóng góa sī ēng sím-mi̍h koân kiâⁿ chiah ê tāi-chì. 9). Iâ-so͘ chiū siat chit ê phì-jū tùi peh-sìⁿ kóng, Ū chi̍t lâng chai phû-tô hn̂g, cho͘ hō͘ tiān-hō͘, chiū khì pa̍t ūi kú-kú. 10). Kàu kî chhe chi̍t ê lô͘-po̍k chiū-kūn tiān-hō͘, kah in chiong hn̂g-lāi ê ké-chí la̍p i; chóng-sī tiān-hō͘ phah i, hō͘ i khang-khang khì. 11). Koh chhe pa̍t ê lô͘-po̍k; in iā phah i, iā lêng-jio̍k i, hō͘ i khang-khang khì. 12). Koh chhe tē saⁿ ê; in iā siong i, koh chhia i chhut-khì. 13). Hn̂g-chú chiū kóng, Góa beh cháiⁿ-iūⁿ chòe ah? Góa beh chhe góa só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ, in káⁿ ōe kèng i. 14). Nā-sī tiān-hō͘ khòaⁿ-kìⁿ i, chiū saⁿ-kap gī-lūn kóng, Chit-ê sī i sêng-chiap gia̍p ê kiáⁿ, lán lâi hāi-sí i, hō͘ hit ê gia̍p kui tī lán. 15). Chiū chhia i chhut hn̂g gōa, lâi hāi-sí i. Hn̂g-chú beh cháiⁿ-iūⁿ lâi pān in ah? 16). I beh lâi bia̍t hiah ê tiān-hō͘, chiong i ê hn̂g kau-tāi pa̍t lâng. In thiaⁿ-kìⁿ chiū kóng, Bo̍h-tit ū án-ni. 17). Iâ-so͘ khòaⁿ in chiū kóng, Só͘ kì-chài kóng, Sai-hū só͘ khì-sak ê chio̍h, Chiâⁿ-chòe chhù-kak-thâu ê chio̍h, 18). chit kù cháiⁿ-iūⁿ ah? Kìⁿ-nā poa̍h-tó tī chit tè chio̍h téng ê teh-beh phòa kô͘-kô͘; hō͘ chit tè chio̍h teh i ê téng-bīn ê beh iù boa̍h-boa̍h. 19). Hit sî hiah ê keng-ha̍k-sū kap chè-si-thâu chai I chit ê phì-jū sī chí in lâi kóng, chiū ài beh hē chhiú lia̍h I, nā-sī kiaⁿ peh-sìⁿ. 20). Chiū tng I, iā chhe sòe-choh ké-chòe gī lâng, beh lia̍h i ê ōe-phāng, thang chiong I kau-hù chóng-tok ê chèng-tī kap koân-pèng. 21). Chiū mn̄g I kóng, Sian-siⁿ ah, goán chai lí só͘ kóng só͘ kà-sī ê sī chèng-ti̍t, lí iā bô ēng gōa-māu chhú lâng, chiū-sī chin-si̍t ēng Siōng-tè ê lō͘ kà-sī lâng. 22). Goán la̍p-sè hō͘ Kai-sat, ha̍p-gî á bô? 23). Nā-sī Iâ-so͘ chai in ê kan-chà, chiū tùi in kóng, 24). Chiong chi̍t ê gûn-á hō͘ góa khòaⁿ. Chit ê siōng kap hō sī chī-chūi ah? In kóng, Kai-sat. 25). I chiū kā in kóng, Án-ni, lín tio̍h chiong Kai-sat ê mi̍h la̍p hō͘ Kai-sat, chiong Siōng-tè ê mi̍h la̍p hō͘ Siōng-tè. 26). In tng peh-sìⁿ ê bīn-chêng bōe-ōe lia̍h I ê ōe-phāng; koh kî-koài I ê ìn-tap, chiū chēng-chēng. 27). Ū Sat-thó͘-kai lâng, chiū-sī kóng lâng bô koh-oa̍h ê, kúi-nā ê chiū-kūn lâi mn̄g Iâ-so͘ kóng, 28). Sian-siⁿ ah, Mô͘-se ū kì lâi chí-sī goán kóng, Nā ū lâng, i ê hiaⁿ sí ū bó͘ iā bô kiáⁿ, i ê sió-tī tio̍h chhōa i ê bó͘, sīⁿ kiáⁿ lâi sòa-chiap i ê hiaⁿ. 29). Án-ni, ū hiaⁿ-tī chhit lâng, tōa-ê chhōa bó͘, bô kiáⁿ chiū sí; 30). tē jī ê tē saⁿ ê iā chhōa i; 31). chhit ê lóng án-ni, bô lâu kiáⁿ chiū sí-khì. 32). Āu-lâi hū-jîn-lâng iā sí. 33). Án-ni, tī koh-oa̍h ê sî, chit ê hū-jîn-lâng beh chòe in tiong-kan tá-lo̍h chi̍t-ê ê bó͘? in-ūi chí chhit lâng lóng ū chhōa i chòe bó͘. 34). Iâ-so͘ kā in kóng, Chit sè-kài ê lâng ū kè ū chhōa; 35). nā-sī sǹg chòe ōe kham-tit tit-tio̍h hit ê sè-kài, iā tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê, chiū bô kè bô chhōa; 36). in-ūi iā bōe-ōe koh sí; sī chhin-chhiūⁿ thiⁿ-sài chi̍t iūⁿ; í-keng chòe koh-oa̍h ê lâng, chiū chòe Siōng-tè ê kiáⁿ. 37). Lūn sí-lâng koh-oa̍h, Mô͘-se tī Chhì-phè hit phiⁿ ū chí-bêng, chheng-hō͘ Chú chòe A-pek-la̍h-hán ê Siōng-tè, Í-sat ê Siōng-tè, Ngá-kok ê Siōng-tè. 38). I m̄ sī sí-lâng ê Siōng-tè, sī oa̍h-lâng ê Siōng-tè; in-ūi chèng lâng ūi-tio̍h I lâi oa̍h. 39). Ū keng-ha̍k-sū kúi-nā lâng ìn kóng, Sian-siⁿ ah, lí só͘ kóng ê sī hó. 40). In-ūi in m̄ káⁿ koh mn̄g I sím-mi̍h. 41). Iâ-so͘ chiū tùi in kóng, Lâng cháiⁿ-iūⁿ kóng Ki-tok chòe Tāi-pi̍t ê hō͘-è ah? 42). In-ūi tī Si-phian tiong Tāi-pi̍t ka-kī kóng, Chú kā góa ê Chú kóng, Chē góa ê tōa pêng, 43). Thèng-hāu góa chiong lí ê tùi-te̍k chòe lí ê kha-ta̍h-í. 44). Tāi-pi̍t kì-jiân chheng I chòe Chú, chiū Ki-tok cháiⁿ-iūⁿ chòe i ê hō͘-è ah? 45). Tng chèng peh-sìⁿ teh thiaⁿ ê sî, I chiū kā I ê ha̍k-seng kóng, 46). Tio̍h tî-hông hiah ê keng-ha̍k-sū, in ài chhēng tn̂g saⁿ sì-kòe kiâⁿ, chin ài tī koe-chhī-ni̍h hō͘ lâng chhéng-an, hōe-tn̂g lāi chē koâiⁿ ūi, iân-toh-ni̍h chē tōa ūi; 47). in hiau-thun chiú-kóaⁿ lâng ê ke-hé, ké-ì tn̂g-tn̂g kî-tó; in beh siū-chōe koh khah tāng.

[21] Iâ-so͘ kia̍h ba̍k khòaⁿ-kìⁿ chiah ê hó-gia̍h lâng chiong in só͘ hiàn ê hiat-lo̍h khò͘-pâng. 2). Koh khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê sòng-hiong ê chiú-kóaⁿ lâng chiong nn̄g ê pòaⁿ-lî hiat-lo̍h-khì. 3). Chiū kóng, Góa chin-si̍t kā lín kóng, Chit ê sòng-hiong ê chiú-kóaⁿ lâng só͘ hiat ê pí chèng lâng só͘ hiat ê khah chōe. 4). In-ūi chèng lâng sī tùi in ū chhun ê hiat-lo̍h-khì hiàn; nā-sī chit ê hū-jîn-lâng sī tùi i ê bô kàu ê it-chīn hiat i só͘ óa-khò lâi oa̍h ê. 5). Ū lâng kóng-khí tiān-tn̂g sī ēng hó chio̍h kap só͘ hiàn ê mi̍h lâi chng-thāⁿ, 6). hit sî Iâ-so͘ kóng, Lín só͘ khòaⁿ-kìⁿ hiah ê mi̍h, ji̍t-chí beh kàu, tī chia beh bô chi̍t tè chio̍h lâu tī chio̍h ê téng-bīn, iā bô chhia-lo̍h-khì. 7). In chiū mn̄g I kóng, Sian-siⁿ ah, án-ni sím-mi̍h sî beh ū hiah ê sū? Koh chiah ê sū beh chiâⁿ ê sî, ū sím-mi̍h tiāu-thâu ah? 8). Iâ-so͘ kóng, Tio̍h kín-sīn bián-tit siū bê-he̍k. In-ūi beh ū chōe-chōe lâng thok góa ê miâ lâi kóng, Góa chiū-sī Ki-tok; koh kóng, Sî kūn lah; lín m̄ thang khì tè in. 9). Lín beh thiaⁿ-kìⁿ kau-chiàn kap jiáu-loān ê sū, hit sî m̄-bián kiaⁿ-hiâⁿ. In-ūi chiah ê tāi-chì tek-khak tāi-seng ū; chóng-sī boa̍t-kî bô liâm-piⁿ kàu. 10). Chiū kā in kóng, Peh-sìⁿ beh khí-lâi kong-kek peh-sìⁿ, kok iā beh khí-lâi kong-kek kok. 11). Tōe beh tōa tín-tāng, iā chōe-chōe só͘-chāi ū ki-hng un-e̍k; tùi thiⁿ-ni̍h iā beh ū thang kiaⁿ ê siōng kap tōa ê sîn-jiah. 12). Chiah ê sū ê tāi-seng lâng beh hē chhiú lia̍h lín, khún-tio̍k lín, chiong lín sàng-kau tī hōe-tn̂g kap kaⁿ-lô, iā ūi-tio̍h góa ê miâ tòa lín kàu tī kun-ông koaⁿ-hú ê bīn-chêng. 13). Chiah ê sū beh chiâⁿ-chòe lín ê kan-chèng. 14). Só͘-í lín ê sim-chì tio̍h koat-toàn bô tāi-seng khòa-lū beh cháiⁿ-iūⁿ hun-sò͘. 15). In-ūi góa beh siúⁿ-sù lín kháu-châi tì-hūi, chiū-sī lín ê chèng tùi-te̍k só͘ bōe-ōe tí-tng piān-pok ê. 16). Lín iā beh hō͘ pē-bú, hiaⁿ-tī, chhin-chhek, pêng-iú kè-sàng; 17). lín tiong-kan ū ê beh hō͘ in hāi-sí; lín in-ūi góa ê miâ beh hō͘ chèng lâng oàn-hūn; 18). chóng-sī lín chi̍t ki thâu-mn̂g iā bōe sit-lo̍h. 19). Lín ēng thun-lún tit-tio̍h lín ê oa̍h-miā. 20). Lín khòaⁿ-kìⁿ Iâ-lō͘-sat-léng hō͘ kun-peng só͘ ûi, chiū chai i ê pha-hng kūn lah. 21). Hit sî tī Iû-thài ê tio̍h cháu-khì soaⁿ-ni̍h; tī siâⁿ-lāi ê tio̍h chhut-lâi; tī hn̂g-ni̍h ê m̄ thang ji̍p siâⁿ. 22). In-ūi chiah ê ji̍t sī sin-oan ê ji̍t, hō͘ só͘ ū kì-chài ê lóng èng-giām. 23). Tng hiah ê ji̍t ū sin-īn kap hō͘ eⁿ-á chia̍h lin ê hū-jîn-lâng ū chai-ē; in-ūi beh ū tōa ê khùn-khó͘ kàu tī hit ê tōe-hng, iā siū-khì kàu tī chit ê peh-sìⁿ; in beh hō͘ to thâi-sí, siū lia̍h kàu bān pang; Iâ-lō͘-sat-léng beh hō͘ lia̍t-pang lâng thún-ta̍h, kàu lia̍t-pang ê kî móa. 25). Tī ji̍t, ge̍h, chhiⁿ-sîn teh-beh ū tiāu-thâu, tī tōe-chiūⁿ lia̍t-pang khùn-khó͘; ūi-tio̍h hái kap éng ê hōa-hōa-háu chiū hun-loān; 26). lâng tùi kiaⁿ-hiâⁿ í-ki̍p thèng-hāu só͘ beh kàu tī thiⁿ-ē ê sū chiū hūn-khì; in-ūi thiⁿ-siōng beh tín-tāng. 27). Tī hit sî beh khòaⁿ-kìⁿ Jîn-chú ēng koân-lêng kap tōa êng-kng chē hûn lâi. 28). Tú-tú ū chiah ê sū, lín tio̍h thêng-sin khí-lâi kia̍h thâu; in-ūi lín ê sio̍k-hôe kūn lah. 29). Koh ēng phí-jū kā in kóng, Chhì-khòaⁿ bû-hoa-kó kap lóng-chóng ê chhiū, in puh-íⁿ ê sî lín khòaⁿ-kìⁿ, chiū ka-kī chai hē-thiⁿ kūn lah. 31). Án-ni, lín khòaⁿ-kìⁿ chiah ê sū chiū tio̍h chai Siōng-tè ê kok kūn lah. 32). Góa si̍t-chāi kā lín kóng, Chit sè-tāi iáu-bē kè-khì, chiah ê tāi-chì lóng beh chiâⁿ. 33). Thiⁿ kap tōe beh bô-khì, góa ê ōe bōe bô-khì. 34). Nā-sī lín tio̍h ka-kī kín-sīn, kiaⁿ-liáu lín ê sim hō͘ tham-chia̍h, chiú-chùi, kap chit sè-kan ê khòa-lū phah-loān, chiū hit ji̍t chhin-chhiūⁿ oa̍h-tauh hut-jiân kàu tī lín; 35). in-ūi hit ji̍t beh chhin-chhiūⁿ án-ni kàu tī kìⁿ-nā khiā-khí choân tōe-bīn ê chèng lâng. 36). Nā-sī lín tio̍h ta̍k sî kéng-séng kî-tó, hō͘ lín ōe tit siám-pī chiong-lâi lóng-chóng ê sū, lâi khiā tī Jîn-chú ê bīn-chêng. 37). Iâ-so͘ ji̍t-sî tī tiān-ni̍h kà-sī lâng; mî-sî chhut-khì, hioh tī hit-ê miâ chòe Kaⁿ-ná ê soaⁿ. 38). Chèng peh-sìⁿ thàu-chá khì tiān-ni̍h chhē I, ài beh thiaⁿ I.

[22] Tû-kàⁿ-choeh, iā miâ pôaⁿ-kè-choeh, kūn lah. 2). chiah ê chè-si-thâu kap keng-ha̍k-sū chhē-khòaⁿ ū sím-mi̍h hoat thang hāi-sí Iâ-so͘; in-ūi sī kiaⁿ peh-sìⁿ. 3). Sat-tàn ji̍p tī hit-ê kiò chòe Ka-lio̍k ê Iû-tāi, i sī cha̍p-jī ê ha̍k-seng ê chi̍t ê; 4). chiū khì kap chiah ê chè-si-thâu iú-si-koaⁿ saⁿ-kap chham-siông, beh ēng sím-mi̍h hoat chiong Iâ-so͘ kau in. 5). In hoaⁿ-hí, iok beh gûn hō͘ i. 6). Iû-tāi ín i; chiū chhē ki-hōe, tng peh-sìⁿ bô tī-teh ê sî, chiong Iâ-so͘ kau in. 7). Tû-kàⁿ-choeh, eng-kai thâi pôaⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-ko, hit ê ji̍t í-keng kàu, 8). Iâ-so͘ chhe Pí-tek Iok-hān kóng, Lín khì thòe lán pī-pān pôaⁿ-kè-choeh ê iân-sia̍h, hō͘ lán thang lâi chia̍h. 9). In kā I kóng, Ài goán tī sím-mi̍h só͘-chāi pī-pān? 10). I kā in kóng, Lín khì ji̍p siâⁿ, chiū ū chi̍t lâng tòa chúi-pân beh tú-tio̍h lín, tio̍h tè i ji̍p i só͘ ji̍p ê chhù. 11). Kā hit keng chhù ê chú-lâng kóng, Sian-siⁿ mn̄g kóng, Kheh-thiaⁿ tī tá-lo̍h? góa beh tī hia kap góa ê ha̍k-seng chia̍h pôaⁿ-kè-choeh. 12). I beh ēng lâu-téng pâi-siat ê tōa thiaⁿ hō͘ lín khòaⁿ; lín tio̍h tī hia pī-pān. 13). In khì, kó-jiân tú-tio̍h chiàu I só͘ kā in kóng ê, chiū tī hia pī-pān pôaⁿ-kè-choeh. 14). Sî kàu Iâ-so͘ chē toh, sù-tô͘ iā kap I chē. 15). I tùi in kóng, Tī siū hāi ê tāi-seng góa put-chí ì-ài kap lín chia̍h chit ê pôaⁿ-kè-choeh; 16). in-ūi góa kā lín kóng, góa bô beh koh chia̍h i, kàu i èng-giām tī Siōng-tè ê kok. 17). Chiū chih poe, chiok-siā liáu kóng, Lín chiong chit-ê pun hō͘ lín ta̍k lâng; 18). in-ūi góa kā lín kóng, taⁿ liáu-āu góa bô beh lim phû-tô chiap, kàu Siōng-tè ê kok lâi. 19). Koh the̍h piáⁿ chiok-siā lâi peh hō͘ in, kóng, Chit-ê sī góa ê seng-khu, ūi-tio̍h lín lâi hiàn ê; lín kiâⁿ chit-ê lâi kì-liām góa. 20). Chia̍h liáu-āu phâng poe iā sī án-ni, kóng, Chit ê poe sī sin-iok, tī góa ê huih lâi siat-li̍p ê, chiū-sī ūi-tio̍h lín lâu-chhut ê. 21). Nā-sī bōe góa ê lâng, i ê chhiú kap góa tī toh-ni̍h. 22). In-ūi Jîn-chú chin-chiàⁿ khì, chiàu só͘ tiāⁿ-tio̍h ê; nā-sī I hō͘ sím-mi̍h lâng bōe, hit lâng ū chai-ē! 23). In chiū saⁿ tùi-mn̄g kî-tiong sím-mi̍h lâng beh chòe chit ê tāi-chì. 24). In ū teh saⁿ-chiⁿ, khòaⁿ chiông-tiong sím-mi̍h lâng sǹg chòe tōa. 25). Iâ-so͘ chiū kā in kóng, Lia̍t-pang ê kun-ông chòe chú lâi tī-lí in; koán-hat in ê chheng chòe Un-chú. 26). Nā-sī lín chiū m̄ sī án-ni; lín tiong-kan chòe tōa ê tio̍h chhin-chhiūⁿ sī-sòe, chòe thâu ê tio̍h chhin-chhiūⁿ chhe-ēng. 27). Sím-mi̍h hō lâng chòe tōa? sī chē toh ê, á-sī chòe chhe-ēng ê ah? kiám m̄ sī chē toh ê mah? Nā-sī góa tī lín tiong-kan chhin-chhiūⁿ chòe chhe-ēng ê. 28). Lín chiū-sī siông-siông kap góa tī chhì-liān tiong ê, 29). góa ēng kok hong lín, chhin-chhiūⁿ góa ê Pē bat ēng kok hong góa chit iūⁿ; 30). hō͘ lín tī góa ê kok lim-chia̍h tī góa ê toh; lín iā beh chē tī chō-ūi sím-phòaⁿ Í-sek-lia̍t cha̍p-jī ê chi-phài. 31). Koh kóng, Se-bûn , Se-bûn ah, lí khòaⁿ, Sat-tàn bat ài tit-tio̍h lín, ài pòa lín chhin-chhiūⁿ pòa be̍h; 32). nā-sī góa ū thòe lí kî-tó, hō͘ lí ê sìn bô sit-lo̍h; lí kui-chèng liáu-āu, tio̍h kian-kò͘ lí ê hiaⁿ-tī. 33). Pí-tek kā I kóng, Chú ah, góa piān-piān kap lí koaiⁿ lo̍h kaⁿ, iā kap lí sí. 34). I chiū kóng, Pí-tek ah, góa kā lí kóng, kin-á-ji̍t koe iáu-bē thî, lí beh saⁿ pái m̄ jīn góa. 35). Koh kā ha̍k-seng kóng, Góa chêng chhe lín bô tòa chîⁿ-tē, kap tah-liân, kap ôe, lín ū khiàm sím-mi̍h bô? In kóng, Bô. 36). I chiū kā in kóng, Nā-sī taⁿ ū chîⁿ-tē ê tio̍h tòa i, ū tah-liân ê iā tio̍h án-ni; bô to ê, tio̍h bōe i ê saⁿ, lâi bóe to. 37). In-ūi góa kā lín kóng, só͘ kì-chài ê kóng, Sǹg I kap put-hoat ê lâng tâng lia̍t, chit kù ōe tek-khak èng-giām tī góa; in-ūi kan-sia̍p góa ê taⁿ beh chiâⁿ lah. 38). In kóng, Chú ah, lí khòaⁿ, tī chia ū nn̄g ki to. I kā in kóng, Kàu-gia̍h lah. 39). Iâ-so͘ chhut-khì, chiàu-siông khì Kaⁿ-ná soaⁿ; ha̍k-seng iā tè I. 40). Kàu hit só͘-chāi chiū kā in kóng, Lín tio̍h kî-tó, bián-tit ji̍p bê-he̍k. 41). Chiū lī-khui in iok-lio̍k ū hiat chio̍h-thâu ê hn̄g, kūi-lo̍h-khì kî-tó kóng, 42). Pē ah, lí nā khéng, tio̍h chiong chit ê poe lī-khui góa; to̍k-to̍k m̄ sī góa ê ì-sù, sī lí ê ì-sù tio̍h chiâⁿ. 43). Ū chi̍t ê thiⁿ-sài tùi thiⁿ chhut-hiān, lâi chòng I ê la̍t. 44). Iâ-so͘ khó͘-thàng kàu ke̍k, kî-tó ná pek-chhiat; I ê kōaⁿ sī chhin-chhiūⁿ tōa tiám huih tih lo̍h tōe. 45). Kî-tó soah khí-lâi, khì chiū-kūn ha̍k-seng, khòaⁿ-kìⁿ in ūi-tio̍h iu-būn teh khùn; 46). chiū kā in kóng, Siáⁿ-sū khùn? khí-lâi kî-tó, bián-tit ji̍p bê-he̍k. 47). Iáu teh kóng ê sî ū kui tīn lâng kàu; cha̍p-jī ha̍k-seng ê chi̍t ê, hit ê kiò chòe Iû-tāi ê, kiâⁿ tī in ê thâu-chêng, kūn-óa Iâ-so͘ beh kā I chim. 48). Nā-sī Iâ-so͘ kā i kóng, Iû-tāi, lí ēng chim-chhùi bōe Jîn-chú mah? 49). Chó-iū ê lâng khòaⁿ-kìⁿ só͘ beh kàu ê sū chiū kóng, Chú ah, goán tio̍h ēng to lâi thâi in mah? 50). Kî-tiong chi̍t lâng thâi chè-si-thâu ê lô͘-po̍k, siah-khì i chiàⁿ pêng ê hī-á. 51). Iâ-so͘ ìn kóng, Tāi-chì kàu án-ni, chhiáⁿ iông-ún che; chiū bong i ê hī-á, lâi i-hó i. 52). Iâ-so͘ tùi hiah ê lâi kong-kek I ê chè-si-thâu, tiān-si, tiúⁿ-ló kóng, Lín kia̍h to kap thûi chhut-lâi chhin-chhiūⁿ kong-kek chha̍t mah? 53). Góa ji̍t-ji̍t kap lín tī tiān-ni̍h, lín bô chhun chhiú kong-kek góa; nā-sī chit tia̍p sī lín ê sî, kap o͘-àm ê koân-sè. 54). In chiū lia̍h I, tòa I khì, tòa I ji̍p chè-si-thâu ê chhù. Pí-tek hn̄g-hn̄g tè I. 55). Lâng tī tiâⁿ-ni̍h khí hé, saⁿ-kap teh chē, Pí-tek iā chē tī in tiong-kan. 56). Ū chi̍t ê lú-pī khòaⁿ-kìⁿ i ǹg hé-kng teh chē, chù-ba̍k khòaⁿ i, kóng, Chit lâng iā sī kap I chòe tīn. 57). I m̄ jīn kóng, Hū-jîn-lâng ah, góa m̄ bat I. 58). Tiap-á-kú koh chi̍t lâng khòaⁿ-kìⁿ kóng, Lí iā sī in ê lâng. Pí-tek kóng, Lâng ah, góa m̄ sī. 59). Kè pòaⁿ-sî kú, koh chi̍t lâng chhut-la̍t kóng, Chit lâng chin-chiàⁿ kap I chòe tīn, in-ūi i iā sī Ka-lī-lī lâng. 60). Nā-sī Pí-tek kóng, Lâng ah, lí só͘ kóng ê, góa m̄ chai. Iáu teh kóng ê sî, koe liâm-piⁿ thî. 61). Chú oa̍t thâu khòaⁿ Pí-tek. Pí-tek chiū kì-tit Chú ê ōe, ū cháiⁿ-iūⁿ kā i kóng, Kin-á-ji̍t koe thî ê tāi-seng, lí beh saⁿ pái m̄ jīn góa. 62). I chiū chhut-khì gōa-bīn, tōa thî-khàu. 63). Kò͘-siú Iâ-so͘ ê lâng hì-lāng I, phah I; 64). ng I ê bīn, mn̄g I kóng, Lí tio̍h chòe sian-ti lâi kóng, phah lí ê sī chī-chūi ah. 65). Koh kóng chōe-chōe hāng lâi siat-to̍k I. 66). Kàu thiⁿ kng, peh-sìⁿ ê tiúⁿ-ló-hōe chū-chi̍p, kî-tiong ū chiah ê chè-si-thâu kap keng-ha̍k-sū; in chiū tòa Iâ-so͘ kàu in ê kong-hōe kóng, 67). Lí nā sī Ki-tok tio̍h kā goán kóng. 68). Iâ-so͘ kā in kóng, Góa nā kā lín kóng, lín m̄ sìn; nā mn̄g lín, lín iā m̄ ìn. 69). Chóng-sī taⁿ liáu-āu Jîn-chú beh chē tī Siōng-tè koân-lêng ê tōa pêng. 70). Tāi-ke kóng, Án-ni, chiū lí sī Siōng-tè ê Kiáⁿ mah? I tùi in kóng, Lín kóng góa chiū-sī. 71). In kóng, Mih-sái ēng pa̍t hāng ê kan-chèng? lán pún-sin ū thiaⁿ-kìⁿ I chhin-chhùi só͘ kóng ê.

[23] In choân-hōe ê lâng lóng khí-lâi, tòa I kàu Pí-lia̍p-to ê bīn-chêng; 2). kò I kóng, Goán khòaⁿ chit lâng bê-he̍k goán ê peh-sìⁿ, kìm lâng la̍p sè hō͘ Kai-sat, ka-kī chheng chòe Ki-tok, chòe ông. 3). Pí-lia̍p-to mn̄g I kóng, Lí sī Iû-thài lâng ê ông mah? Ìn i kóng, Lí kóng, chiū-sī. 4). Pí-lia̍p-to tùi hiah ê chè-si-thâu kap kui tīn ê lâng kóng, Góa khòaⁿ chit lâng bô chōe. 5). Chóng-sī in ná chhut-la̍t kóng, I iô-tāng peh-sìⁿ, piàn Iû-thài thoân kàu, tùi Ka-lī-lī khí kàu chia. 6). Pí-lia̍p-to chi̍t-ê thiaⁿ-kìⁿ, chiū mn̄g khòaⁿ chit lâng sī Ka-lī-lī lâng á m̄ sī. 7). Í-keng chai I sio̍k tī Hi-lu̍t só͘ koán-hat, chiū sàng I hō͘ Hi-lu̍t; hit sî Hi-lu̍t iā tī Iâ-lō͘-sat-léng. 8). Hi-lu̍t khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ chiū chin hoaⁿ-hí, sī kú-kú ài khòaⁿ-kìⁿ I, in-ūi bat thiaⁿ-kìⁿ I ê sū, koh ǹg-bāng khòaⁿ-kìⁿ I kiâⁿ sîn-jiah. 9). Chiū ēng chōe-chōe ōe mn̄g I; nā-sī Iâ-so͘ bô ìn i chi̍t kù. 10). Hiah ê chè-si-thâu kap keng-ha̍k-sū khiā-teh, chhut-la̍t kò I. 11). Hi-lu̍t kap i ê peng ba̍k-tē-bô I, hì-lāng I; ēng súi ê saⁿ kā I chhēng, koh sàng hêng Pí-lia̍p-to. 12). Hi-lu̍t kap Pí-lia̍p-to pêng-sî kiat-oàn, hit ji̍t chiū chòe pêng-iú. 13). Pí-lia̍p-to tiàu hiah ê chè-si-thâu kap iú-si chham peh-sìⁿ lâi, 14). tùi in kóng, Lín tòa chit ê lâng kàu góa chia, kóng I sī bê-he̍k peh-sìⁿ ê; lí khòaⁿ, góa tī lín ê bīn-chêng í-keng sím-mn̄g I; chóng-sī lūn-kàu lín só͘ kò I ê sū, góa chhâ-chhut I lóng bô chōe. 15). Hi-lu̍t iā sī án-ni; in-ūi ū chiong I sàng hêng lán; iā lí khòaⁿ, I só͘ kiâⁿ bô chi̍t hāng eng-kai sí ê sū. 16). Só͘-í góa beh phah lâi tháu-pàng I. 18). In chi̍t chôe âu-kiò kóng, Tio̍h tû-khì chit ê lâng, pàng Pa-lia̍p-pa hō͘ goán. 19). Chit ê Pa-lia̍p-pa, in-ūi tī siâⁿ-lāi chok-loān koh thâi-sí lâng, chiah koaiⁿ lo̍h kaⁿ. 20). Pí-lia̍p-to ài pàng Iâ-so͘, chiū koh kap in kóng. 21). Nā-sī in kiò, Tèng I si̍p-jī-kè, tèng I si̍p-jī-kè. 22). Pí-lia̍p-to tè saⁿ pái tùi in kóng, Sī cháiⁿ-iūⁿ? I ū kiâⁿ sím-mi̍h pháiⁿ? Góa khòaⁿ I bô chi̍t hāng eng-kai sí ê chōe; só͘-í beh phah lâi tháu-pàng I. 23). In tōa siaⁿ pek-chhiat kiû tèng I tī si̍p-jī-kè. 24). In ê siaⁿ khah-iâⁿ. 24). Pí-lia̍p-to gí-toàn chiàu in só͘ kiû ê lâi kiâⁿ: 25). chiū tháu-pàng in só͘ kiû hit ê ūi-tio̍h chok-loān sòa thâi-sí lâng koaiⁿ lo̍h kaⁿ ê; chiong Iâ-so͘ kau in, lâi sūn in ê ì-sù. 26). Tòa Iâ-so͘ khì ê sî, ū chi̍t ê Kó͘-lī-nāi ê lâng, Se-bûn, tùi hiuⁿ-ē lâi, in chiū khiú i lâi, chiong si̍p-jī-kè khòa tī i ê keng-thâu, hō͘ i giâ lâi tè Iâ-so͘. 27). Tè I ê lâng ū peh-sìⁿ kap hū-jîn-lâng chōe-chōe, hū-jîn-lâng ūi-tio̍h I tûi heng ai-siong. 28). Iâ-so͘ oa̍t thâu tùi in kóng, Iâ-lō͘-sat-léng ê hū-jîn-lâng ah, bo̍h-tit ūi-tio̍h góa thî-khàu, tio̍h ūi-tio̍h lín ka-kī kap ka-kī ê kiáⁿ-jî lâi thî-khàu: 29). in-ūi sî beh kàu, lâng beh kóng, Bōe-ōe hoâi-īn ê hū-jîn-lâng, bē bat seng-sán ê thai, bē bat hō͘ gín-ná suh ê lin-thâu, ū hok-khì. 30). Hit sî lâng chiū beh tùi soaⁿ kóng, Teh goán; iā tùi soaⁿ-á kóng, Khàm goán. 31). In-ūi tī chhiⁿ ê chhiū-ba̍k nā kiâⁿ án-ni, chiū tī ta ê chhiū-ba̍k beh cháiⁿ-iūⁿ ah? 32). Koh ū nn̄g ê hoān-lâng hō͘ lâng tòa-khì, kap Iâ-so͘ tâng siū sí. 33). Kàu chi̍t só͘-chāi miâ kiò Thâu-khak-óaⁿ, chiū tī hia tèng I tī si̍p-jī-kè; koh tèng hiah ê hoān-lâng, chi̍t-ê tī chiàⁿ pêng, chi̍t-ê tī tò pêng. 34). Iâ-so͘ kóng, Pē ah, sià-bián in, in-ūi in só͘ chòe ê, in m̄ chai. Lâng chiū liam-khau pun I ê saⁿ. 35). Hiah ê iú-si ki-chhì I kóng, I bat kiù pa̍t lâng; nā sī chòe Siōng-tè ê Ki-tok, siū kéng-soán ê, tio̍h kiù ka-kī. 36). Peng-teng iā hì-lāng I, kūn-óa ēng chhò͘ hō͘ I, 37). kóng, Lí nā sī Iû-thài lâng ê ông, tio̍h kiù ka-kī. 38). Tī I ê téng-bīn ū chám-tiâu siá kóng, Chit-ê sī Iû-thài lâng ê ông. 39). Siū tiàu-teh ê hoān-lâng chi̍t-ê siat-to̍k I, kóng, Lí kiám m̄ sī Ki-tok mah? Tio̍h kiù ka-kī kap goán. 40). Tē jī ê ìn lâi chek-pī i, kóng, Lí kì-jiân tâng siū chōe, liân Siōng-tè iā m̄ kiaⁿ mah? 41). Lán siū chōe sī kong-tō; in-ūi lán só͘ siū ê ha̍p tī lán só͘ kiâⁿ; nā-sī chit lâng só͘ kiâⁿ ê, bô chi̍t hāng m̄ tio̍h. 42). Chiū kóng, Iâ-so͘ ah, lí tī lí ê kok lâi ê sî, tio̍h kì-tit góa. 43). Iâ-so͘ chiū kā i kóng, Góa si̍t-chāi kā lí kóng, Kin-á-ji̍t lí beh kap góa tī Lo̍k-hn̂g. 44). Ji̍t tiong-tàu, choân tōe o͘-àm; kàu saⁿ tiám cheng ê sî, ji̍t ê kng bô-khì; 45). tiān-lāi ê tiùⁿ tùi tiong li̍h-khui. 46). Iâ-so͘ tōa siaⁿ kiò, chiū kóng, Pē ah, góa ê sîn kau-tāi lí ê chhiú. Chiah ê ōe kóng soah, khùi chiū tn̄g. 47). Pé-chóng khòaⁿ-kìⁿ chit ê tāi-chì, kui êng-kng Siōng-tè, kóng, Chit-ê chin-chiàⁿ sī gī ê lâng. 48). Chū-chi̍p teh khòaⁿ ê chèng lâng khòaⁿ-kìⁿ chiah ê tāi-chì, lóng tûi heng tò-khì. 49). Hiah-ê kap Iâ-so͘ saⁿ-bat ê, í-ki̍p hiah-ê tùi Ka-lī-lī tè I lâi ê hū-jîn-lâng, lóng hn̄g-hn̄g teh khiā, lâi khòaⁿ chiah ê sū. 50). Ū chi̍t lâng miâ Iok-sek, i sī gī-oân, chòe lâng hó koh gī; 51). i bô tâng hiah ê lâng só͘ kè-bô͘ só͘ chòe ê, i sī sio̍k Iû-thài lâng ê A-lī-má-thài siâⁿ, pêng-sò͘ him-bō͘ Siōng-tè kok ê. 52). Chit lâng khì kìⁿ Pí-lia̍p-to, lâi kiû Iâ-so͘ ê sin-si. 53). Chiū siu I lo̍h-lâi, ēng iù-tōe pò͘ pau I, hē tī chio̍h chha̍k ê bōng, lóng bē bat bâi-chòng lâng ê. 54). Hit ji̍t chiū-sī pī-pān choeh ê ji̍t, an-hioh-ji̍t kūn lah. 55). Tùi Ka-lī-lī kap Iâ-so͘ saⁿ-kap lâi hiah ê hū-jîn-lâng tè tī āu-bīn, khòaⁿ I ê bōng, kap cháiⁿ-iūⁿ hē I ê sin-si. 56). Chiū tò-khì pī-pān hiuⁿ-liāu hiuⁿ-iû; tng an-hioh-ji̍t chiàu kài-bēng lâi hioh.

[24] Chhit-jit ê thâu chi̍t ji̍t, thiⁿ phú-kng, hiah ê hū-jîn-lâng tòa só͘ pī-pān hiah ê hiuⁿ-liāu kàu bōng; 2). khòaⁿ-kìⁿ chio̍h í-keng tùi bōng-mn̂g kō khui. 3). Chiū ji̍p-khì, bô khòaⁿ-kìⁿ Chú ê sin-si. 4). Ūi-tio̍h án-ni teh tiû-tû ê sî, hut-jiân ū nn̄g lâng khiā tī in sin-piⁿ, i-chiûⁿ kng nà-nà. 5). Hū-jîn-lâng kiaⁿ-hiâⁿ, bīn àⁿ-lo̍h tōe; hit nn̄g lâng kā in kóng, Siáⁿ-sū tī sí-lâng tiong chhē oa̍h-lâng ah? 6). I bô tī chia, í-keng koh-oa̍h. Lín tio̍h kì-tit I iáu tī Ka-lī-lī ê sî ū cháiⁿ-iūⁿ kā lín kóng, 7). Jîn-chú tek-khak tio̍h kau tī chōe-jîn ê chhiú, hō͘ in tèng tī si̍p-jī-kè, tē saⁿ ji̍t koh-oa̍h. 8). In chiū kì-tit I ê ōe. 9). tùi bōng-ni̍h tò-khì, chiong chiah ê sū lóng pò hō͘ cha̍p-it ê ha̍k-seng kap kî-û ê chèng lâng chai. 10). Khì tùi sù-tô͘ kóng chiah ê tāi-chì ê, chiū-sī Boa̍t-tāi-lia̍p ê Má-lī-a, kap Iok-á-ná, kap Ngá-kok ê lāu-bú Má-lī-a, í-ki̍p kî-û kap in chòe-phōaⁿ ê hū-jîn-lâng. 11). Sù-tô͘ khòaⁿ hiah ê ōe chòe bô iáⁿ, iā m̄ sìn i. 12). Nā-sī Pí-tek khí-lâi cháu kàu bōng-ni̍h, àⁿ-lo̍h-khì khòaⁿ, chí-ū khòaⁿ-kìⁿ iù-tōe pò͘ nā-tiāⁿ; chiū tò-khì in chhù, teh kî-koài só͘ keng-kè ê sū. 13). Siāng hit ji̍t ha̍k-seng tiong ū nn̄g lâng khì chi̍t ê hiuⁿ-siā, miâ Í-má-ngó͘, lī Iâ-lō͘-sat-léng jī-cha̍p-gō͘ lí. 14). In saⁿ-kap tâm-lūn só͘ keng-kè lóng-chóng ê sū. 15). In teh tâm-lūn saⁿ-mn̄g ê sî, Iâ-so͘ pún-sin kūn-óa, kap in saⁿ-kap kiâⁿ. 16). In nn̄g lâng bê-ba̍k, tì-kàu bōe jīn-tit I. 17). I tùi in kóng, Lín kiâⁿ ê sî, saⁿ-kap piān-lūn ê sī sím-mi̍h ōe? In chiū khiā-teh, bīn tài-iu-iông. 18). Kî-tiong chi̍t-ê, miâ Kek-liû-pa, ìn I kóng, Lí kiám toaⁿ-sin chhut-gōa tī Iâ-lō͘-sat-léng, iā m̄ chai kūn-ji̍t tī hia só͘ keng-kè ê sū mah? 19). I kā in kóng, Sím-mi̍h sū ah? In kā I kóng, Chiū-sī Ná-sat-le̍k lâng Iâ-so͘ ê sū; I sī sian-ti lâng, tī Siōng-tè kap chèng peh-sìⁿ ê bīn-chêng só͘ kóng só͘ kiâⁿ ū koân-lêng; 20). iā hiah ê chè-si-thâu kap lán ê sī-tōa kè-sàng I khì tēng sí chōe, tèng I tī si̍p-jī-kè. 21). Nā-sī goán pêng-sò͘ teh ǹg-bāng I chiū-sī hit-ê beh sio̍k-hôe Í-sek-lia̍t ê. M̄ nā án-ni, koh chiah ê sū chiâⁿ í-keng saⁿ ji̍t lah. 22). Koh goán tiong-kan kúi-nā ê hū-jîn-lâng hō͘ goán chin gông-ngia̍h; in-ūi in phah-phú-kng kàu bōng-ni̍h; 23). bô khòaⁿ-kìⁿ I ê sin-si, chiū lâi kóng, in ū khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ-sài chhut-hiān, kóng I koh-oa̍h lah. 24). Goán tiong-kan kúi-nā lâng kàu bōng-ni̍h, kó-jiân khòaⁿ-kìⁿ chiàu hū-jîn-lâng só͘ kóng ê; chóng-sī bô khòaⁿ-kìⁿ I. 25). Iâ-so͘ tùi in kóng, Bû-ti ê lâng ah, sian-ti só͘ kóng it-chhè ê ōe, lín ê sim cháiⁿ-iūⁿ hiah oh sìn ah! 26). Ki-tok siū chiah ê kan-khó͘, lâi ji̍p I ê êng-kng, kiám m̄ eng-kai mah? 27). Chiū tùi Mô͘-se kap chèng sian-ti khí, kìⁿ-nā sèng-keng tiong só͘ chí I ê, lóng kā in kóe-bêng. 28). Chiong-kūn só͘ khì ê hiuⁿ-siā, Iâ-so͘ chhin-chhiūⁿ beh kiâⁿ khah hn̄g. 29). Nn̄g lâng kiông lâu I kóng, Chhiáⁿ kap goán tòa; sî í-keng òaⁿ, ji̍t beh lo̍h lah. I chiū ji̍p-khì, beh kap in tòa. 30). Saⁿ-kap chē toh ê sî, Iâ-so͘ the̍h piáⁿ chiok-siā, peh lâi hō͘ in. 31). In ê ba̍k-chiu khui, chiū jīn-tit I; liâm-piⁿ bô koh khòaⁿ-kìⁿ. 32). In chiū saⁿ-kap kóng, Lō͘-ni̍h I kap lán kóng ōe, khui-thiah sèng-keng ê sî, lán ê sim kiám bô jia̍t mah? 33). Chiū chek-sî khí-sin, tò-khì Iâ-lō͘-sat-léng, tú-tio̍h cha̍p-it ê ha̍k-seng, kap tâng tī-teh ê lâng chū-chi̍p teh kóng, 34). Chú kó-jiân koh-oa̍h, iā chhut-hiān hō͘ Se-bûn khòaⁿ-kìⁿ. 35). In nn̄g lâng iā kóng-khí tī lō͘-ni̍h só͘ tú-tio̍h ê sū, kap tī peh piáⁿ ê sî in cháiⁿ-iūⁿ jīn-tit I. 36). In teh kóng chiah ê ōe ê sî, Iâ-so͘ pún-sin khiā tī in tiong-kan, kā in kóng, Goān lín pêng-an. 37). In gông-ngia̍h koh kiaⁿ, lia̍h-chòe só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê sī sîn. 38). I chiū kā in kóng, Lín siáⁿ-sū jû-loān, sim-lāi siⁿ-khí giâu-gî ah? 39). Tio̍h khòaⁿ góa ê chhiú góa ê kha, chiū-sī góa pún-sin; bong góa, chiū chai; in-ūi sîn bô kut bô bah, chiàu lín khòaⁿ-kìⁿ góa lóng sī ū. 40). Kóng án-ni, chiū chiong chhiú kap kha hō͘ in khòaⁿ. 41). Ha̍k-seng ūi-tio̍h hoaⁿ-hí ê iân-kò͘, iáu-kú bô sìn, koh teh kî-koài, I kā in kóng, Lín tī chia ū sím-mi̍h thang chia̍h bô? 42). In chiū chiong pek ê hî chi̍t phìⁿ hō͘ I; 43). I the̍h-khì, tng in ê bīn-chêng chia̍h i. 44). Koh tùi in kóng, Chiah-ê chiū-sī góa iáu-kú kap lín tī-teh ê sî só͘ tùi lín kóng ê ōe, kóng kìⁿ-nā tī Mô͘-se ê lu̍t-hoat, kap hiah ê sian-ti, í-ki̍p si-phian, só͘ kì-chài chí góa ê ōe lóng tek-khak tio̍h èng-giām. 45). Chiū khui in ê sim-khiàu, hō͘ in ōe hiáu-ngō͘ hiah ê sèng-keng. 46). Koh kā in kóng, Ū án-ni kì-chài, Ki-tok tio̍h siū khó͘ tē saⁿ ji̍t tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h; 47). iā hoán-hóe kap sià-chōe ê tō-lí beh tī I ê miâ lâi thoân kàu bān pang, sī tùi Iâ-lō͘-sat-léng khí. 48). Lín chòe chiah ê tāi-chì ê kan-chèng. 49). Iā góa beh chhe góa ê Pē só͘ èng-ún ê kàu tī lín; chóng-sī lín tio̍h tiàm tī chit ê siâⁿ, thèng-hāu tùi téng-bīn lo̍h-lâi ê koân-lêng chhin-chhiūⁿ saⁿ kā lín chhēng. 50). Chiū chhōa in chhut-khì kàu Pek-tāi-nî ê tùi-bīn, kia̍h-khí chhiú, kā in chiok-hok. 51). Chiok-hok ê sî, chiū lī-pia̍t in, siū chih-chiap chiūⁿ thiⁿ. 52). In chiū pài I; chiū tò-tńg-khì Iâ-lō͘-sat-léng, tōa-tōa hoaⁿ-hí: 53). siông-siông tī tiān-lāi, o-ló Siōng-tè.