Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ní-hi-bí

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

NÎ-HI-BÍ (16) [1] Hap-ka-lī-a ê kiáⁿ Nî-hi-bí ê kì-lio̍k. Tng jī-cha̍p nî, Ki-su-liû ge̍h, góa tī Su-san ê ông-kiong; 2). hit-sî góa ê hiaⁿ-tī chi̍t-lâng, miâ-kiò Hap-ná-nî, kap kúi-nā ê Iû-tāi lâng lâi; góa tùi in mn̄g-kàu hiah ê tô-thoat ê Iû-tāi lâng, chiū-sī siū-lia̍h ê tiong-kan só͘ chhun-ê, kap Iâ-lō͘-sat-léng ê sū-chêng. 3). In kā góa kóng, Hiah ê siū-lia̍h--ê tò-lâi só͘ chhun lâu-teh ê lâng, tī séng-lāi tú-tio̍h tōa hoān-lān, siū lêng-jio̍k, koh Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-chhiûⁿ thiah-húi, siâⁿ-mn̂g hō͘ hé sio-lio-khì. 4). Góa thiaⁿ-kìⁿ chiah ê ōe chiū chē-teh, thî-khàu pi-ai kúi-nā ji̍t; kìm-chia̍h kî-tó tī thiⁿ-téng ê Siōng-tè ê bīn-chêng, kóng, 5). Thiⁿ-téng ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, chì-tōa thang kiaⁿ-ùi ê Siōng-tè ah, siú-iok kiâⁿ jîn-ài tī thiàⁿ I, chun-thàn I ê kài-bēng--ê; 6). góa taⁿ kiû Lí, goān Lí hī-khang thiaⁿ, ba̍k-chiu khòaⁿ, thiaⁿ Lí ê lô͘-po̍k chit-tia̍p ji̍t-mî ūi Lí ê lô͘-po̍k Í-sek-lia̍t lâng kî-tó tī Lí bīn-chêng ê kî-tó, jīn Í-sek-lia̍t lâng ê chōe, chiū-sī goán só͘ tek-chōe Lí ê; góa kap góa ê lāu-pē ê ke lóng ū chōe; 7). goán tùi Lí só͘-kiâⁿ-ê chīn-chāi hú-pāi, bô chun-siú Lí thok Lí ê lô͘-po̍k Mô͘-se só͘ bēng-lēng ê kài-bēng, Lu̍t-lē, hoat-tō͘. 8). Kiû Lí kì-tit Lí só͘ bēng-lēng Lí ê lô͘-po̍k Mô͘-se ê ōe, kóng, Lín nā hoān-chōe, Góa chiū beh sì-sòaⁿ lín tī lia̍t-kok-tiong; 9). chóng-sī lín nā kui tī Góa, siú Góa ê kài-bēng lâi kiâⁿ i, chiū lín siū kóaⁿ-tio̍k ê lâng, sui-jiân tī thiⁿ-piⁿ, Góa iā beh tùi-hia chū-chi̍p in, chhōa in kàu Góa só͘ kéng beh an-tì Góa ê miâ ê só͘-chāi. 10). Taⁿ chiah-ê lóng sī Lí ê lô͘-po̍k, Lí ê peh-sìⁿ, chiū-sī Lí ēng Lí ê tōa khùi-la̍t, kap tōa koân-lêng ê chhiú, só͘ kiù-sio̍k-ê. 11). Chú ah, kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ Lí ê lô͘-po̍k ê kî-tó, kap hiah ê ì-ài hoaⁿ-hí kèng-ùi Lí ê miâ hiah ê lô͘-po̍k ê kî-tó; koh kiû Lí hō͘ Lí ê lô͘-po̍k kin-á-ji̍t heng-thong, tī chit-lâng ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián. Hit-sî góa chòe ông ê chiú-chèng.

[2] A-ta̍t-siat-se ông jī-cha̍p nî, Nî-sàn ge̍h, ū chiú tī ông ê bīn-chêng, góa chiū chìn chiú hō͘ ông. Góa pêng-sò͘ tī ông ê bīn-chêng bē-bat ū iu-būn ê bīn-sek. 2). Ông kā góa kóng, Lí bô phòa-pīⁿ, cháiⁿ-iūⁿ bīn tài-iu-iông ah? Che bô pa̍t-hāng, sī lí sim-lāi ū iu-būn. Góa tùi án-ni chin kiaⁿ. 3). Góa kā ông kóng, Goān ông bān-sòe; góa ê lia̍t-chó͘ hûn-bōng ê só͘-chāi hit ê siâⁿ pha-hng, siâⁿ-mn̂g lóng hō͘ hé sio--khì, góa thái-thó bô tài-iu-iông mah? 4). Ông mn̄g góa kóng, Lí ài kiû sím-mi̍h? Tùi án-ni góa kî-tó thiⁿ-téng ê Siōng-tè. 5). Góa tùi ông kóng, Ông nā hoaⁿ-hí, lí ê lô͘-po̍k nā tit-tio̍h un-tiàn tī Lí ê bīn-chêng, chiū kiû lí chhe góa khì Iû-tāi, kàu góa ê lia̍t-chó͘ hûn-bōng hit ê siâⁿ, góa thang koh khí i. 6). Hit-sî ông-hō͘ kap ông saⁿ-kap chē, ông kā góa kóng, Lí beh kiâⁿ ê lō͘-chām tio̍h jōa-kú? sím-mi̍h sî beh tò-lâi? Ông hoaⁿ-hí chhe góa khì, góa chiū kap i tiāⁿ-tio̍h chi̍t ê kî-hān. 7). Góa koh kā ông kóng, Ông nā hoaⁿ-hí, chhiáⁿ ēng chiàu-su hō͘ góa tòa-khì kau Hô-gōa hiah ê chóng-tok, chún góa keng-kè kàu Iû-tāi; 8). koh ēng chiàu-su chi̍t-hong, kià hō͘ koán-lí ông ê chhiū-nâ ê koaⁿ A-sat, kah i hō͘ góa chhâ-liāu, thang chòe tiān-piⁿ iâⁿ-pôaⁿ ê mn̂g, kap siâⁿ-chhiûⁿ, kap góa só͘ beh tòa ê chhù ê lō͘-ēng. Ông chiū chún góa só͘ kiû ê, in-ūi góa ê Siōng-tè si-un ê chhiú pang-chān góa. 9). Ông phài kúi-nā ê peng-thâu, kap bé-peng kap góa khì. Góa kàu Hô-gōa hiah ê chóng-tok hia, chiong ông ê chiàu-su kau hō͘ in. 10). Hô-lûn lâng Chham-pa-la̍h, kap chòe lô͘-châi ê A-bûn lâng To-pí-ngá thiaⁿ-kìⁿ ū lâng lâi beh ūi Í-sek-lia̍t lâng tô͘-bô͘ lī-ek, chiū chin peh-pak. 11). Góa kàu Iâ-lō͘-sat-léng, tiàm hia saⁿ-ji̍t. 12). Góa thàu-mî khí-lâi, ū kúi-nā lâng kap góa saⁿ-kap; chóng-sī góa ê Siōng-tè kám-tōng góa ê sim só͘ beh ūi Iâ-lō͘-sat-léng chòe-ê, góa pēng-bô kā lâng kóng; tû góa khiâ ê cheng-siⁿ í-gōa, iā bô pa̍t chiah cheng-siⁿ kap góa khì. 13). Góa thàu-mî tùi soaⁿ-kok mn̂g chhut-khì, kàu lêng-chíⁿ ê thâu-chêng, iā kàu pùn-sò mn̂g, koan-chhat Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-chhiûⁿ, khòaⁿ-kìⁿ siâⁿ-chhiûⁿ thiah-húi, siâⁿ-mn̂g hō͘ hé sio--khì. 14). Góa koh chìn-chêng khì kàu chúi-chôaⁿ ê mn̂g, kap ông ê tî; chóng-sī tī-hia bô chi̍t-ūi-á thang hō͘ góa khiâ ê cheng-siⁿ kè-khì. 15). Tùi án-ni, góa thàu-mî iân khoe chiūⁿ-khì, koan-chhat siâⁿ-chhiûⁿ, koh oa̍t-tńg-sin, tùi soaⁿ-kok ê mn̂g ji̍p-khì, chiah tò-lâi. 16). Hiah ê koaⁿ-tiúⁿ m̄-chai góa khì toh-lo̍h, chòe sím-mi̍h sū; góa iáu-bē ū kā Iû-tāi ê peh-sìⁿ, chè-si, kùi-cho̍k, koaⁿ-tiúⁿ, kap kî-û chòe-kang ê lâng kóng. 17). Āu-lâi góa kā in kóng, Lán só͘ tú-tio̍h ê hoān-lān, Iâ-lō͘-sat-léng cháiⁿ-iūⁿ pha-hng, siâⁿ-mn̂g hō͘ hé sio, lín lóng khòaⁿ-kìⁿ; lâi ah, lán koh khí Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-chhiûⁿ, bián-tit lán koh siū lêng-jio̍k. 18). Góa kā in kóng góa ê Siōng-tè ê chhiú cháiⁿ-iūⁿ pang-chān góa, kap ông tùi góa kóng sím-mi̍h ōe; in kóng, Lán khí-lâi khí-chō. Tùi án-ni in hùn-ióng chòe chit ê hó ê kang. 19). Chóng-sī Hô-lûn lâng Chham-pa-la̍h kap chòe lô͘-po̍k ê A-bûn lâng To-pí-ngá, kap A-la̍h-pek lâng Ki-siān, thiaⁿ-kìⁿ chiū thí-chhiò goán, khòaⁿ-khin goán, kóng, Lín só͘ chòe sī sím-mi̍h? beh pōe-poān ông mah? 20). Góa ìn in kóng, Thiⁿ-téng ê Siōng-tè I beh hō͘ goán heng-khí; goán chòe I ê lô͘-po̍k--ê beh khí-lâi khí-chō; chóng-sī lín tī Iâ-lō͘-sat-léng bô-hūn, bô koân, bô miâ-jī.

[3] Hit-sî chè-si-thâu Í-lī-a-si̍t, kap i ê hiaⁿ-tī hiah ê chè-si, khí-lâi khí-chō iûⁿ-mn̂g, hun-piat i chòe-sèng, an hit ê mn̂g-sìⁿ, chiū-sī kàu Hap-bí-a ê chiú-kiⁿ-lâu, iā kàu Hap-lâm-gia̍p ê chiú-kiⁿ-lâu, hun-piat chòe-sèng. 2). Chiap-sòa i--ê, sī Iâ-lī-ko lâng khí-chō; chiap-sóa i--ê, sī Im-lī ê kiáⁿ Sat-khek khí-chō. 3). Hap-se-ná hiah ê kiáⁿ khí-chō hî-mn̂g; hē i ê îⁿ, an i ê mn̂g-sìⁿ, kap i ê só, i ê kông. 4). Chiap-sòa i--ê, sī Hap-ko-su ê sun, O͘-lī-a ê kiáⁿ, Bí-lī-boa̍t siu-lí. Chiap-sòa i--ê, sī Bí-sī-sat-pia̍t ê sun, Pí-lī-ka ê kiáⁿ, Bí-su-lân siu-lí. Chiap-sòa i--ê, sī Pa-ná ê kiáⁿ Sat-tok siu-lí. 5). Chiap-sòa i--ê, sī Thê-ko-a lâng siu-lí; chóng-sī in ê kùi-cho̍k bô tam-tng in ê chú ê kang. 6). Pa-se-a ê kiáⁿ Iâ-hô-iâ-tāi, kap Pí-só͘-tāi ê kiáⁿ Bí-su-lân, siu-lí kū-mn̂g, hē i ê îⁿ, an i ê mn̂g-sìⁿ, kap i ê só, i ê kông. 7). Chiap-sòa i--ê, sī Ki-piàn lâng Bí-la̍h-thê, Bí-lûn lâng Ngá-tùn, kap Ki-piàn lâng, kap sio̍k Hô-gōa ê chóng-tok só͘ koán ê Bí-su-pa lâng siu-lí. 8). Chiap-sòa i--ê, sī kim-chhiūⁿ Hap-hái-ngá ê kiáⁿ O͘-siat siu-lí. Chiap-sòa i--ê, sī chòe hiuⁿ-liāu ê Hap-ná-nî-ngá siu-lí; chiah ê lâng kian-kò͘ Iâ-lō͘-sat-léng, kàu khoah ê chhiûⁿ. 9). Chiap-sòa i--ê, sī koán-lí Iâ-lō͘-sat-léng ê chi̍t-pòaⁿ-ê, Hō͘-jíⁿ ê kiáⁿ Lī-hoat-ngá siu-lí. 10). Chiap-sòa i-ê, sī Hap-lō͘-boat ê kiáⁿ Iâ-tāi-ngá, tī ka-kī ê chhù tùi-bīn siu-lí. Chiap-sòa i--ê, sī Hap-sa-nî ê kiáⁿ Hap-tu̍t siu-lí. 11). Hap-lîm ê kiáⁿ Má-ki-ngá, kap Pa-hap-mô͘-ap ê kiáⁿ Hap-tu̍t, siu-lí chi̍t-tōaⁿ, í-ki̍p hé-lô͘ ê lâu. 12). chiap-sòa i--ê, sī koán-lí Iâ-lō͘-sat-léng hit chi̍t-pòaⁿ ê. Hap-lô-hek ê kiáⁿ Sa-liông, kap i hiah ê cha-bó͘-kiáⁿ siu-lí. 13). Hap-lùn kap Sat-lô-a khiā-khí ê peh-sìⁿ siu-lí soaⁿ-kok ê mn̂g, khí-chō i, an i ê mn̂g-sìⁿ, kap i ê só, i ê kông, í-ki̍p siâⁿ-chhiûⁿ chi̍t-chheng tiú, kàu pùn-sò ê mn̂g. 14). Koán-lí Pek-hap-ki-lîm tōe ê Lī-kah ê kiáⁿ Má-ki-ngá siu-lí pùn-sò mn̂g; khí-chō i, an i ê mn̂g-sìⁿ, kap i ê só, i ê kông. 15). Koán-lí Bí-su-pa tōe--ê, Kok-hô-se ê kiáⁿ Sa-lûn, siu-lí chúi-chôaⁿ ê mn̂g; khí-chō i, khàm i, an i ê mn̂g-sìⁿ, kap i ê só, i ê kông, í-ki̍p óa-kūn ông-hn̂g ê Se-lô-a tî ê chhiûⁿ, kàu hit-ê tùi Tāi-pi̍t siâⁿ lo̍h-lâi ê kiā-á. 16). Chiap-sòa i--ê sī koán-lí Pek-siok tōe ê chi̍t-pòaⁿ, Ap-pok ê kiáⁿ Nî-hi-bí siu-lí, kàu Tāi-pi̍t hûn-bōng ê tùi-bīn, koh kàu khui-hó ê tî, í-ki̍p ióng-sū ê chhù. 17). Chiap-sòa i--ê sī Lī-bī lâng Pa-nî ê kiáⁿ Lī-hông siu-lí. Chiap-sòa i--ê sī koán-lí Ki-i-la̍h tōe ê chi̍t-pòaⁿ. Hap-sa-pí-ngá ūi i só͘ tī-lí ê tōe lâi siu-lí. 18). Chiap-sòa i--ê chiū-sī in ê hiaⁿ-tī, koán-lí Ki-i-la̍h tōe hit chi̍t-pòaⁿ, Hi-ná-ta̍t ê kiáⁿ Pa-óa-i siu-lí. 19). Chiap-sòa i--ê sī koán-lí Bí-su-pa--ê, Iâ-su-a ê kiáⁿ Í-siā siu-lí chi̍t-tōaⁿ, chiū-sī tī chiūⁿ-khì kun-chong-ke̍k ê tùi-bīn oat-kak ê só͘-chāi. 20). Chiap-sòa i-ê sī Sat-pài ê kiáⁿ Pa-lio̍k, chīn-la̍t siu-lí chi̍t-tōaⁿ, tùi oat-kak kàu chè-si-thâu Í-lī-a-si̍t chhù ê mn̂g. 21). Chiap-sòa i--ê sī Hap-ko-su ê sun O͘-lī-a ê kiáⁿ Bí-lī-boa̍t siu-lí chi̍t-tōaⁿ, tùi I-lī-a-si̍t chhù ê mn̂g, kàu Í-lī-a-si̍t chhù ê chīn-thâu. 22). Chiap-sòa i--ê sī tiàm tī pîⁿ-iûⁿ ê lâng hiah ê chè-si siu-lí i. 23). Chiap-sòa i--ê sī Piān-ngá-bín kap Hap-su̍t tī i ê chhù ê tùi-bīn siu-lí. Chiap-sòa i--ê sī A-lân-nî ê sun Má-se-ngá ê kiáⁿ A-sat-lī-ngá tī i ê chhù ê hū-kūn siu-lí. 24). Chiap-sòa i--ê sī Hi-ná-ta̍t ê kiáⁿ Pin-lōe siu-lí chi̍t-tōaⁿ, tùi A-sat-lī-ngá ê chhù, kàu oat-kak, koh kàu siâⁿ-kak. 25). O͘-sài ê kiáⁿ Pa-la̍h tī oat-kak ê tùi-bīn, kap ông koâiⁿ ê chhù phòng chhut-lâi ê chiú-kiⁿ-lâu, óa-kūn hō͘-ōe ê īⁿ hit chi̍t-tōaⁿ. Chiap-sòa i--ê sī Pa-lio̍k ê kiáⁿ Pí-tāi-ngá siu-lí. 26). (Nî-thê-lêng tiàm-tī Gô-húi-le̍k, kàu ǹg-tang chúi-mn̂g ê tùi-bīn, kap phòng chhut-lâi ê chiú-kiⁿ-lâu.) 27). Chiap-sòa i--ê sī Thê-ko-a lâng koh siu-lí chi̍t-tōaⁿ, tī hit ê phòng chhut-lâi ê tōa-lâu tùi-bīn, kàu Gô-húi-le̍k ê chhiûⁿ. 28). Tī Bé ê mn̂g ê téng-bīn, hiah ê chè-si ta̍k-ê tī i ê chhù ê tùi-bīn siu-lí. 29). Chiap-sòa i--ê sī Im-be̍k ê kiáⁿ Sat-tok, tī ka-kī ê chhù ê tùi-bīn siu-lí. Chiap-sòa i--ê sī kò͘-siú tang-mn̂g Si-ka-nî ê kiáⁿ Sī-má-ngá siu-lí. 30). Chiap-sòa i--ê sī Sī-lī-bí-ngá ê kiáⁿ Hap-ná-nî-ngá, kap Sat-la̍h ê tē-la̍k kiáⁿ Hap-lùn, koh siu-lí chi̍t-tōaⁿ. Chiap-sòa i--ê sī Pí-lī-ka ê kiáⁿ Bí-su-lân, tī i ê pâng-keng ê tùi-bīn siu-lí. 31). Chiap-sòa i--ê sī kim-kang Má-ki-ngá siu-lí kàu Nî-thê-lêng kap seng-lí lâng ê chhù, tī Hap-bí-hut-kah mn̂g ê tùi-bīn, kàu siâⁿ-kak ê lâu. 32). Kim-kang kap seng-lí lâng siu-lí, tùi siâⁿ-kak ê lâu kàu Iûⁿ-mn̂g.

[4] Chham-pa-la̍h thiaⁿ-kìⁿ goán khí siâⁿ-chhiûⁿ, chiū tōa siū-khì, tōa thòng-hūn thí-chhiò Iû-tāi lâng. 2). Tī i ê hiaⁿ-tī kap Sat-má-li-a ê kun-peng ê bīn-chêng kóng, Chiah ê loán-jio̍k ê Iû-tāi teh chòe sím-mi̍h, beh siat-hoat hō͘ ka-kī kian-kò͘ mah? beh hiàn-chè mah? beh chi̍t ji̍t sêng-kong mah? beh tùi thô͘-tui tiong the̍h chhut kè hé-sio ê chio̍h-thâu lâi koh khí mah? 3). A-bûn lâng To-pí-ngá khiā tī i ê sin-piⁿ kóng, In só͘ khí ê, nā ū chi̍t-chiah hô͘-lî chiūⁿ-khì, chiū beh ta̍h-tó in ê chio̍h-chhiûⁿ. 4). Goán ê Siōng-tè ah, kiû Lí thiaⁿ, in-ūi goán hō͘ lâng khòaⁿ-khin, kiû Lí hō͘ in ê húi-pòng kui tī in ê thâu-khak, hō͘ in tī siū-lia̍h ê tōe tú-tio̍h chhiúⁿ-kiap; 5). bo̍h-tit jia-khàm in ê chōe-kòa, bo̍h-tit hō͘ in ê chōe-ok tùi Lí ê bīn-chêng chhat-siau; in-ūi in tī khí-chō ê lâng ê bīn-chêng kek-tōng Lí ê siū-khì. 6). Án-ni, goán khí siâⁿ-chhiûⁿ, siâⁿ-chhiûⁿ chiū lóng liân-lo̍k, koâiⁿ kàu chi̍t-pòaⁿ, in-ūi peh-sìⁿ ū sim teh chòe-kang. 7). Chham-pa-la̍h, To-pí-ngá, A-la̍h-pek lâng, A-bûn lâng, A-si̍t-tu̍t lâng, thiaⁿ-kìⁿ siu-lí Iâ-lō͘-sat-léng siâⁿ-chhiûⁿ ê kang teh chìn-hêng, pó͘-that phòa-khiah ê só͘-chāi tú-á teh pó͘-that, chiū chin siū-khì; 8). tāi-ke saⁿ-kap kè-bô͘ beh lâi kong-kek Iâ-lō͘-sat-léng, hō͘ hí lāi-bīn jiáu-loān. 9). Chóng-sī goán kî-tó lán ê Siōng-tè, koh in-ūi in ê iân-kò͘, chiū phài-lâng siú-bāng, ji̍t-mî tî-hông. 10). Iû-tāi lâng kóng, Hāu-phiaⁿ-phè iáu-kú chōe, taⁿ-teh ê lâng í-keng bô la̍t, só͘-í lán bōe-ōe khí siâⁿ-chhiûⁿ. 11). Lán ê tùi-te̍k koh bat kóng, Thàn in m̄-chai, bô khòaⁿ-kìⁿ, lán ji̍p in tiong-kan, thâi-sí in, hō͘ in ê chòe-kang lóng soah. 12). Hiah ê óa-kūn tùi-te̍k khiā-khí ê Iû-tāi lâng, cha̍p-pái tùi ta̍k só͘-chāi lâi kìⁿ goán kóng, Lín tek-khak tio̍h tò-lâi goán chia. 13). Só͘-í góa hō͘ peh-sìⁿ, kok chiàu in ê chong-cho̍k, kia̍h-to, kia̍h-chhiuⁿ, kia̍h-keng--ê, khāi tī siâⁿ-chhiûⁿ-āu kē ê só͘-chāi, khang ê só͘-chāi. 14). Góa koan-chhat-liáu, chiū khí-lâi kā kùi-cho̍k, koaⁿ-tiúⁿ, kap kî-û ê peh-sìⁿ kóng, Bo̍h-tit kiaⁿ in, tio̍h kì-tit Chú sī tōa koh thang kiaⁿ ê; tio̍h ūi-tio̍h lín ê hiaⁿ-tī, lín ê kiáⁿ, lín ê cha-bó͘-kiáⁿ, lín ê bó͘, lín ê chhù-the̍h lâi kau-chiàn. 15). Tùi-te̍k thiaⁿ-kìⁿ goán í-keng chai, koh Siōng-tè iā phò-hoāi in ê kè-e̍k, goán chiū lóng tò-tńg--lâi kàu siâⁿ-chhiûⁿ hia, ta̍k-lâng chòe in ê kang. 16). Tùi hit-tia̍p liáu-āu, góa ê lô͘-po̍k chi̍t-pòaⁿ chòe kang, chi̍t-pòaⁿ kia̍h-chhiuⁿ, kōaⁿ tîn-pâi, kia̍h-keng, chhēng khoe-kah; koaⁿ-tiúⁿ lóng khiā tī Iû-tāi chèng-lâng ê āu-bīn. 17). Khí siâⁿ-chhiûⁿ--ê, taⁿ-teh--ê, kok taⁿ in ê tàⁿ, chi̍t-chhiú chòe-kang, chi̍t-chhiú kia̍h kun-khì. 18). Khí-chō--ê, ta̍k-ê pē to chiàu án-ni khí-chō, pûn sàu-kak--ê tī góa ê sin-piⁿ. 19). Góa kā chiah ê kùi-cho̍k, koaⁿ-tiúⁿ, kap kî-û ê peh-sìⁿ kóng, Chit ê kang khoah-tōa, lán tī siâⁿ-chhiûⁿ-téng pun-khui, saⁿ-lī put-chí hn̄g; 20). Lín bô-lūn tī toh-lo̍h thiaⁿ-kìⁿ sàu-kak ê siaⁿ, chiū tio̍h chū-chi̍p lâi kàu goán hia; lán ê Siōng-tè beh thòe lán kau-chiàn. 21). Goán án-ni chòe kang, in ê chi̍t-pòaⁿ kia̍h-chhiuⁿ, tùi thiⁿ-phú-kng kàu chhiⁿ chhut-hiān ê sî. 22). Hit-sî góa koh kā peh-sìⁿ kóng, Ta̍k-lâng kap i ê lô͘-po̍k tio̍h hioh-mî tī Iâ-lō͘-sat-léng ê lāi-bīn, thang mî--sî pó-hō͘ goán, ji̍t--sî chòe-kang. 23). Án-ni góa kap góa ê hiaⁿ-tī, góa ê lô͘-po̍k, kap tè góa ê hō͘-ōe-peng, bô chi̍t-ê thǹg-saⁿ, chhut-khì chhiūⁿ-chúi--ê iā ta̍k-ê kia̍h ke-si.

[5] Peh-sìⁿ kap in ê bó͘ tōa-siaⁿ háu, hiâm in ê hiaⁿ-tī Iû-tāi lâng. 2). Ū lâng kóng, Goán kap kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ lâng-gia̍h chōe; tio̍h khì tit-tio̍h ngó͘-kok thang chia̍h lâi tit-tio̍h oa̍h. 3). Ū-ê kóng, Ūi-tio̍h ki-hng, goán ēng goán ê chhân-hn̂g, phû-tô-hn̂g, chhù-the̍h, tián lâng lâi tit-tio̍h ngó͘-kok. 4). Ū-ê kóng, Goán í-keng ēng chhân kap phû-tô-hn̂g, chioh gûn la̍p ông ê sè. 5). Goán ê jio̍k-thé kap goán ê hiaⁿ-tī ê jio̍k-thé chi̍t-iūⁿ, goán ê kiáⁿ-jî kap in ê kiáⁿ-jî chi̍t-iūⁿ; taⁿ goán ēng goán ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ chòe lâng ê lô͘-po̍k lú-pī, goán ê cha-bó͘-kiáⁿ ū-ê í-keng chòe lú-pī, goán iā bô hoat-tit; in-ūi goán ê chhân-hn̂g phû-tô-hn̂g í-keng kui pa̍t-lâng. 6). Góa thiaⁿ-kìⁿ in ê âu-kiò, kap in ê ōe, chiū siū-khì. 7). Góa sim-lāi siūⁿ, chiū tōa chek-pī hiah ê kùi-cho̍k kap koaⁿ-tiúⁿ, kā in kóng, Lín ta̍k-lâng tùi hiaⁿ-tī the̍h lī-sek. Tùi án-ni góa chio-chi̍p tōa-hōe lâi tu in. 8). Góa kā in kóng, Goán liōng goán ê la̍t, lâi sio̍k lán ê hiaⁿ-tī Iû-tāi lâng, chiū-sī í-keng bōe hō͘ īⁿ-pang lâng ê, lín kéng-jiân beh bōe lín ê hiaⁿ-tī mah? á-sī in beh siū bōe hō͘ lán mah? In chēng-chēng bô ōe thang ìn. 9). Góa koh kóng, Lín só͘-chòe--ê m̄-hó; in-ūi lán ê tùi-te̍k, chiū-sī īⁿ-pang lâng ê húi-pòng, lín kiám m̄-tio̍h kèng-ùi lán ê Siōng-tè lâi kiâⁿ mah? 10). Góa kap góa ê hiaⁿ-tī, góa ê lô͘-po̍k, iā ēng chîⁿ-gûn ngó͘-kok chioh hō͘ peh-sìⁿ; taⁿ góa khǹg lín, lán tāi-ke tio̍h bián lī-sek. 11). Taⁿ góa khǹg lín kin-á-ji̍t chiong in ê chhân, phû-tô-hn̂g, kaⁿ-ná-hn̂g, chhù-the̍h, kap lín só͘ tùi in thiu ê chîⁿ-gûn, ngó͘-kok, chiú, iû, múi pah-hūn ê chi̍t-hūn lóng tio̍h hêng i. 12). In kóng, Goán beh hêng, bô koh tùi in thó, beh chiàu lí ê ōe kiâⁿ; góa chiū kiò chè-si lâi, kah in chiù-chōa, tio̍h chiàu chit ê ōe kiâⁿ. 13). Góa iā pōaⁿ-khui góa ê saⁿ-á-phè, kóng, Kìⁿ-nā bô chiâⁿ chit ê ōe--ê, goān Siōng-tè chiàu án-ni pōaⁿ-khui i lī-khui i ê ke kap i ê chit-gia̍p; chiū-sī goān i chiàu án-ni pōaⁿ kàu khang-khang. Hōe-chiòng lóng kóng, A-bēng, koh o-ló Iâ-hô-hoa. Peh-sìⁿ chiū chiàu chit ê ōe kiâⁿ. 14). Tùi góa siū siat-li̍p tī Iû-tāi tōe chòe in ê chóng-tok, chiū-sī tùi A-ta̍t-siat-se ông jī-cha̍p nî kàu saⁿ-cha̍p-jī nî, kiōng cha̍p-jī nî ê kú, góa kap góa ê hiaⁿ-tī lóng bô chia̍h chóng-tok ê hōng-lo̍k. 15). Chóng-sī góa í-chêng kū-jīm ê chóng-tok hō͘ peh-sìⁿ hū-tam chin tāng; the̍h peh-sìⁿ ê ngó͘-kok, kap chiú, kap gûn sì-cha̍p sià-khek-le̍k; liân in ê lô͘-po̍k iā hat-chè peh-sìⁿ; to̍k-to̍k góa in-ūi kèng-ùi Siōng-tè, bô án-ni kiâⁿ. 16). Koh góa choan-bū khí siâⁿ-chhiûⁿ, pēng-bô bóe chhân-tōe; góa ê lô͘-po̍k iā lóng chū-chi̍p tī-hia chòe-kang. 17). Tû-khí hiah ê tùi sì-ûi ê gōa-pang-tiong lâi chhē goán ê lâng í-gōa, ū Iû-tāi lâng kap koaⁿ-tiúⁿ, chi̍t-pah gō͘-cha̍p lâng, tī góa ê toh saⁿ-kap chia̍h. 18). Ta̍k-ji̍t pī-pān chi̍t-chiah gû-káng, la̍k-chiah pûi ê mî-iûⁿ; koh pī-pān kúi-nā chiah koe; múi cha̍p-ji̍t chi̍t-pái, pī-pān chōe-chōe ta̍k-iūⁿ ê chiú; sui-jiân án-ni, góa iā bô the̍h chóng-tok ê hōng-lo̍k; in-ūi peh-sìⁿ ho̍k-e̍k chin-tāng. 19). Góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí kì-liām góa ūi-tio̍h chit ê peh-sìⁿ só͘ kiâⁿ it-chhè ê sū, lâi sù-hok góa.

[6] Chham-pa-la̍h, To-pí-ngá, A-la̍h-pek lâng Ki-siān, kap goán kî-û ê tùi-te̍k, thiaⁿ-kìⁿ góa siâⁿ-chhiûⁿ í-keng khí-hó, kî-tiong bô lâu chi̍t-khiah; (hit-sî góa khiok bē ū an mn̂g-sìⁿ.) 2). Chham-pa-la̍h kap Ki-siān chiū chhe lâng lâi kìⁿ góa kóng, Chhiáⁿ lí lâi, lán tī O-lô pîⁿ-iûⁿ chi̍t ê hiuⁿ-siā siong-hōe. Chóng-sī in siūⁿ beh hāi góa. 3). Góa chiū chhe sù-chiá khì kìⁿ in kóng, Góa taⁿ teh pān-lí tōa ê kang, bōe-ōe lo̍h-khì; thái-thó ōe lī-khui i lo̍h-khì kìⁿ lín, hō͘ chit ê kang thêng-chí ah? 4). In án-ni sì-pái chhe lâng lâi kìⁿ góa, góa lóng án-ni ìn in. 5). Chham-pa-la̍h tē-gō͘ pái chiū chhe i ê lô͘-po̍k lâi kìⁿ góa, chhiú the̍h lō͘-hong ê phoe; phoe-lāi siá kóng, Gōa-pang-tiong ū hong-siaⁿ, Ka-si-bō͘ iā kóng, lí kap Iû-tāi lâng teh bô͘-hoán, só͘-í lí khí siâⁿ-chhiûⁿ, lí beh chòe in ê ông, chiàu chiah ê ōe. 7). Lí koh phài sian-ti tī Iâ-lō͘-sat-léng, soan-thoân lí ê tāi-chì kóng, Tī Iû-tāi ū ông; taⁿ beh chiàu chiah ê ōe chàu ông; só͘-í chhiáⁿ lí lâi, lán saⁿ-kap gī-lūn. 8). Góa chiū chhe lâng khì kìⁿ i kóng, Lí só͘ kóng chit ê sū, it-khài bô-iáⁿ, sī lí ê sim liap-chō--ê. 9). In-ūi in lóng ài hō͘ goán kiaⁿ, ì-sù kóng, In ê chhiú beh sng-nńg, tì-kàu kang chòe bô chiâⁿ. Siōng-tè ah, kiû Lí kian-kò͘ góa ê chhiú. 10). Āu-lâi góa kàu Bí-hi-tāi-pia̍t ê sun, Tē-lâi-ngá ê kiáⁿ, Sī-má-ngá ê chhù; hit-sî i koaiⁿ-teh bô chhut-lâi; i kóng, Lán tio̍h ti Siōng-tè ê chhù siong-hōe, tī tiān--nih koaiⁿ tiān-mn̂g; in-ūi in beh lâi thâi lí, chiū-sī tī mî-sî beh lâi thâi lí. 11). Góa kóng, Chhin-chhiūⁿ góa chit-hō lâng, kiám thang cháu mah? chhin-chhiūⁿ góa chit-hō lâng, kiám thang ji̍p tiān lâi pó-choân sìⁿ-miā mah? 12). Góa m̄ ji̍p-khì. Góa khòaⁿ-chhut, chai Siōng-tè bô chhe i, sī i ka-kī kóng chit ê sian-ti ōe lâi kong-kek góa; sī To-pí-ngá kap Chham-pa-la̍h pò͘-lō͘ i. 13). Pò͘-lō͘ ê iân-kò͘, sī beh hō͘ góa kiaⁿ, hō͘ góa án-ni kiâⁿ lâi hoān-chōe, in thang pò-iông pháiⁿ-ōe, lâi húi-pòng góa. 14). Góa ê Siōng-tè ah, To-pí-ngá, Chham-pa-la̍h, lú sian-ti Lô-a-tí, kap kî-û hiah ê sian-ti, lóng sī beh hō͘ góa kiaⁿ-ê; kiû Lí chiàu in ê só͘ kiâⁿ lâi kì-tit in. 15). Í-lo̍k ge̍h jī-cha̍p-gō͘ ji̍t, siâⁿ-chhiûⁿ í-keng khí-hó, kiōng gō͘-cha̍p-jī ji̍t. 16). Goán it-chhè ê tùi-te̍k thiaⁿ-kìⁿ, sì-ûi ê gōa-pang lâng lóng kiaⁿ, ka-kī khòaⁿ sī sit-pāi; in-ūi khòaⁿ-kìⁿ chit ê kang chòe-chiâ, sī chhut tī lán ê Siōng-tè. 17). Tng hiah ê ji̍t Iû-tāi ê kùi-cho̍k ta̍uh-ta̍uh kià phoe hō͘ To-pí-ngá, To-pí-ngá iā ēng phoe hō͘ in. 18). In-ūi tī Iû-tāi ū chōe-chōe lâng kap i kiat-bêng, in-ūi i sī A-la̍h ê kiáⁿ, Sī-ka-nî ê kiáⁿ-sài; koh i ê kiáⁿ Iok-hap-lân chhōa Pí-lī-ka ê kiáⁿ Bí-su-lân ê cha-bó͘-kiáⁿ chòe-bó͘. 19). In siông-siông tī góa ê bīn-chêng kóng-khí i ê hó só͘-kiâⁿ, iā chiong góa ê ōe thoân hō͘ i. To-pí-ngá koh siông-siông kià phoe hō͘ góa, beh hō͘ góa kiaⁿ.

[7] Siâⁿ-chhiûⁿ khí-hó, góa í-keng an-mn̂g, kò͘-mn̂g--ê, chhiùⁿ-koa-ê kap Lī-bī lâng, lóng phài tiāⁿ-tio̍h; 2). góa chiū phài góa ê hiaⁿ-tī, kap koán ông-kiong ê Hap-ná-nî-ngá, koán-lí Iâ-lō͘-sat-léng; in-ūi i sī tiong-sìn koh kèng-ùi Siōng-tè, iâⁿ-kè pa̍t-lâng. 3). Góa hoan-hù in kóng, Thèng-hāu ji̍t-thâu koâiⁿ ê sî, chiah khui Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-mn̂g; lâng khiā-teh kò͘ ê sî, in tio̍h koaiⁿ-mn̂g, lí tio̍h chhòaⁿ--i, iā tio̍h phài Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ kò͘-siú, ta̍k-ê chiàu in ê pan-lia̍t tī in ê chhù tùi-bīn ê só͘-chāi. 4). Siâⁿ sī khoah-tōa, chóng-sī kî-tiong peh-sìⁿ chió, chhù iáu-bē khí. 5). Góa ê Siōng-tè kám-tōng góa ê sim, chio-chi̍p kùi-cho̍k, koaⁿ-tiúⁿ, kap peh-sìⁿ, chiàu in ê sè-hē lâi sǹg--i. Góa chhē-tio̍h thâu-chi̍t pái chiūⁿ-lâi ê lâng ê cho̍k-phó͘, hit lāi-bīn ū kì-chài; 6). chêng Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat lia̍h kàu Pa-pí-lûn ê, Iû-tāi séng peh-sìⁿ-tiong ū lâng tùi siū-lia̍h kàu ê só͘-chāi tò-lâi Iâ-lō͘-sat-léng kap Iû-tāi, ta̍k-lâng tò-khì i ê siâⁿ; 7). chiū-sī kap Só͘-lô-pa-pek , Iâ-su-a, Nî-hi-bí, A-sat-lī-ngá, La̍h-bí, Ná-hap-má-nî, Bo̍k-tí-kái, Pit-san, Bí-su-pí-lia̍t, Pí-kek-óa-i, Nî-hông, Pa-ná, saⁿ-kap tò-lâi ê. Í-sek-lia̍t peh-sìⁿ ê lâng-gia̍h kì tī ē-tóe; 8). Pa-lio̍k ê hō͘-è, nn̄g-chheng chi̍t-pah chhit-cha̍p-jī lâng. 9). Sī-hoat-thê-ngá ê hō͘-è, saⁿ-pah chhit-cha̍p-jī lâng. 10). A-la̍h ê hō͘-è, la̍k-pah gō͘-cha̍p-jī lâng. 11). Pa-hap-mô͘-ap ê hō͘-è, chiū-sī Iâ-su-a kap Iok-ap ê hō͘-è, nn̄g-chheng poeh-pah cha̍p-poeh lâng. 12). Í-lân ê hō͘-è, chi̍t-chheng nn̄g-pah gō͘-cha̍p-sì lâng. 13). Sat-thó͘ ê hō͘-è, poeh-pah sì-cha̍p-gō͘ lâng. 14). Sat-kái ê hō͘-è, chhit-pah la̍k-cha̍p lâng. 15). Pin-lōe ê hō͘-è, la̍k-pah sì-cha̍p poeh lâng. 16). Pí-pài ê hō͘-è, la̍k-pah jī-cha̍p-poeh lâng. 17). Ap-kah ê hō͘-è, nn̄g-chheng saⁿ-pah jī-cha̍p-jī lâng. 18). A-to-nî-kan ê hō͘-è, la̍k-pah la̍k-cha̍p-chhit lâng. 19). Pí-kek-óa-i ê hō͘-è, nn̄g-chheng liân la̍k-cha̍p-chhit lâng. 20). A-teng ê hō͘-è, la̍k-pah gō͘-cha̍p-gō͘ lâng. 21). A-te̍k ê hō͘-è, sio̍k Hi-se-ka ê, káu-cha̍p-poeh lâng. 22). Hap-sūn ê hō͘-è, saⁿ-pah jī-cha̍p-poeh lâng. 23). Pí-sài ê hō͘-è, saⁿ-pah jī-sì lâng. 24). Hap-la̍h ê hō͘-è, chi̍t-pah cha̍p-jī lâng. 25). Ki-piàn lâng, káu-cha̍p-gō͘ ê. 26). Pek-lī-hêng lâng kap Nî-tô-hoat lâng, kiōng chi̍t-pah poeh-cha̍p-poeh lâng. 27). A-ná-tu̍t lâng, chi̍t-pah jī-cha̍p-poeh ê. 28). Pek-a-su-má-hut lâng, sì-cha̍p-jī ê. 29). Ki-lia̍t-iâ-lîm lâng, Ki-hui-la̍h lâng, Pí-lio̍k lâng, kiōng chhit-pah sì-cha̍p-saⁿ ê. 30). La̍h-má lâng kap Ka-pa lâng, kiōng la̍k-pah jī-cha̍p-it ê. 31). Be̍k-má lâng, chi̍t-pah jī-cha̍p-jī ê. 32). Pek-te̍k-lī lâng kap Ai ê lâng, kiōng chi̍t-pah jī-cha̍p-saⁿ ê. 33). Pa̍t ê Nî-pho ê lâng, gō͘-cha̍p-jī ê. 34). Pa̍t ê Í-lân hō͘-è, chi̍t chheng nn̄g-pah gō͘-cha̍p-sì lâng. 35). Hap-lîm ê hō͘-è, saⁿ-pah jī-cha̍p ê. 36). Iâ-lī-ko lâng, saⁿ-pah sì-cha̍p-gō͘ ê. 37). Lô-tek lâng, Hap-tē lâng, O-lô lâng, kiōng chhit-pah jī-cha̍p-it ê. 38). Se-ná lâng, saⁿ-chheng káu-pah saⁿ-cha̍p ê. 39). Chè-si; Iâ-su-a ê ke, Iâ-tāi-ngá ê hō͘-è, káu-pah chhit-cha̍p-saⁿ lâng. 40). Im-le̍k ê hō͘-è, chi̍t-chheng liân gō͘-cha̍p-jī lâng. 41). Pa-si-hō͘-jíⁿ ê hō͘-è, chi̍t-chheng nn̄g-pah sì-cha̍p-chhit lâng. 42). Hap-lîm ê hō͘-è, chi̍t-chheng liân cha̍p-chhit lâng. 43). Lī-bī lâng; Hô-ta̍t-ui ê hō͘-è, sio̍k Iâ-su-a kap Kah-bia̍t ê hō͘-è, chhit-cha̍p-sì lâng. 44). Chhiùⁿ-koa--ê, A-sat ê hō͘-è, chi̍t-pah sì-cha̍p-poeh lâng. 45). Kò͘-mn̂g--ê; Sa-liông ê hō͘-è, A-te̍k ê hō͘-è, Ta̍t-bûn ê hō͘-è, A-kok ê hō͘-è, Hap-tí-tāi ê hō͘-è, Sok-pài ê hō͘-è, kiōng chi̍t-pah saⁿ-cha̍p-poeh lâng. 46). Nî-thê-lêng; Se-hap ê hō͘-è, Hap-so͘-pa ê hō͘-è, Tap-pa-gô ê hō͘-è; 47). Ki-lio̍k ê hō͘-è, Se-a ê hō͘-è, Pa-tùn ê hō͘-è; 48). Lī-pa-ná ê hō͘-è, Hap-ka-pa ê hō͘-è, Sat-mái ê hō͘-è; 49). Hap-lân ê hō͘-è, Kiat-tek ê hō͘-è, Ka-hap ê hō͘-è; 50). Lī-a-ngá ê hō͘-è, Lī-sìn ê hō͘-è, Nî-ko-tāi ê hō͘-è; 51). Ka-sàn ê hō͘-è, O͘-sat ê hō͘-è, Pa-se-a ê hō͘-è; 52). Pí-sài ê hō͘-è, Bí-o͘-lêng ê hō͘-è, Nî-phó͘-sim ê hō͘-è; 53). Pa-pok ê hō͘-è, Hap-kok-pa ê hō͘-è, Hap-hut ê hō͘-è; 54). Pa-sé-lu̍t ê hō͘-è, Bí-hi-tāi ê hō͘-è, Hap-sa ê hō͘-è; 55). Pa-kho ê hō͘-è, Se-se-la̍h ê hō͘-è, Tap-má ê hō͘-è; 56). Nî-sè-a ê hō͘-è, Hap-thê-hoat ê hō͘-è. 57). Só͘-lô-bûn ê lô͘-po̍k ê hō͘-è; Só-thài ê hō͘-è, Só-hui-lia̍t ê hō͘-è, Pí-lō͘-tāi ê hō͘-è; 58). Ngá-la̍h ê hō͘-è, Ta̍t-khun ê hō͘-è, Kiat-tek ê hō͘-è; 59). Sī-hoat-thê-ngá ê hō͘-è, Hap-thòe ê hō͘-è, Pho-hek-lia̍t-hap-su-pa-im ê hō͘-è, A-bûn ê hō͘-è. 60). Nî-thê-lêng kap Só͘-lô-bûn lô͘-po̍k ê hō͘-è, kiōng saⁿ-pah káu-cha̍p-jī lâng. 61). Tùi Te̍k-bí-la̍h, Te̍k-hap-sat, Ki-lio̍k, A-tùn, Im-be̍k chiūⁿ-lâi--ê, bōe-ōe chèng-bêng in ê chong-cho̍k sè-hē, chin-chiàⁿ sī Í-sek-lia̍t lâng á m̄-sī. 62). In sī Tē-lâi-ngá ê hō͘-è, To-pí-ngá ê hō͘-è, Nî-ko-tāi ê hō͘-è, kiōng la̍k-pah sì-cha̍p-jī lâng. 63). Chè-si-tiong, ū Hap-pa-ngá ê hō͘-è, Hap-ko-su ê hō͘-è, Pa-se-lâi ê hō͘-è; Pa-se-lâi chhōa Ki-lia̍t lâng Pa-se-lâi ê cha-bó͘-kiáⁿ chòe bó͘, só͘-í ēng in ê miâ lâi chheng i. 64). Chiah ê ke tī in ê cho̍k-phó͘ tiong chhē in ê sè-hē, iā chhē-bô, só͘-í sǹg-chòe bô chheng-khì, m̄-chún in tng chè-si ê chit. 65). Chóng-tok kā in kóng, m̄-thang chia̍h chì-sèng ê mi̍h, thèng-hāu ū O͘-lêng kap Thó͘-bêng ê chè-si khí-lâi. 66). Hōe-chiòng kiōng ū sì-bān nn̄g-chheng saⁿ-pah la̍k-cha̍p lâng; 67). í-gōa iáu-ū in ê lô͘-po̍k lú-pī, chhit-chheng saⁿ-pah saⁿ-cha̍p-chhit lâng, lâm-lú chhiùⁿ-koa--ê, ū nn̄g-pah sì-cha̍p-gō͘ lâng; 68). in ê bé, chhit-pah saⁿ-cha̍p-la̍k chiah; in ê lô, nn̄g-pah sì-cha̍p-gō͘ chiah; 69). lo̍k-tô, sì-pah saⁿ-cha̍p-gō͘ chiah; lû, la̍k-chheng chhit-pah jī-cha̍p chiah. 70). Ū cho̍k-tiúⁿ kúi-nā lâng ūi-tio̍h kang-tiâⁿ lâi hiàn. Chóng-tok hiàn tī khó͘-pâng ê kim chi̍t-chheng ta̍t-lī-khek, óaⁿ gō͘-cha̍p tè, chè-si ê lé-ho̍k gō͘-pah saⁿ-cha̍p niá. 71). Koh ū cho̍k-tiúⁿ hiàn ji̍p kang-tiâⁿ ê hú-khò͘, kim nn̄g-bān ta̍t-lī-khek, gûn nn̄g-chheng nn̄g-pah bî-ná. 72). Kî-û ê peh-sìⁿ só͘ hiàn ê kim nn̄g-bān ta̍t-lī-khek, gûn nn̄g chheng bî-ná, chè-si ê lé-ho̍k la̍k-cha̍p-chhit niá. 73). Tùi án-ni chè-si, Lī-bī lâng, kò͘-mn̂g--ê, chhiùⁿ-koa--ê, peh-sìⁿ tiong chi̍t-pō͘-hūn ê lâng, Nî-thê-lêng, kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng ta̍k-ê khiā-khí tī in ê siâⁿ.

[8] Kàu tē-chhit ge̍h, Í-sek-lia̍t lâng í-keng khiā-khí in hiah ê siâⁿ. Hit-sî peh-sìⁿ chhin-chhiūⁿ chi̍t-lâng lóng chū-chi̍p tī chúi-mn̂g-chêng khoan-khoah ê só͘-chāi, chhiáⁿ keng-ha̍k-sū, Í-su-la̍h, tòa Mô͘-se lu̍t-hoat ê chheh lâi, chiū-sī Iâ-hô-hoa só͘ bat bēng-lēng Í-sek-lia̍t ê. 2). Chhit-ge̍h chhoe-it ji̍t, chè-si Í-su-la̍h tòa lu̍t-hoat kàu kong-hōe chêng, he̍k lâm he̍k lú, í-ki̍p kìⁿ-nā thiaⁿ-liáu ōe hiáu tit--ê ê bīn-chêng. 3). Tī chúi-mn̂g-chêng khoan-khoah ê só͘-chāi, tùi thiⁿ-kng kàu ji̍t-tàu, tī chèng lâm-lú kap hiah ê ōe bêng-pe̍k--ê ê bīn-chêng tha̍k i, peh-sìⁿ àⁿ hī-khang thiaⁿ lu̍t-hoat ê chheh. 4). Keng-ha̍k-sū Í-su-la̍h khiā tī in ūi-tio̍h chit ê sū só͘ pī-pān ê chhâ-tâi-téng; tī i ê sin-piⁿ ū Má-tha-thê-ngá, Sī-má, A-nāi-ngá, O͘-lī-a, Hi-le̍k-ka, kap Má-se-ngá, khiā tī i ê chiàⁿ-pêng; Pí-tāi-ná, Bí-sa-lī, Má-ki-ngá, Hap-sūn, Hap-poa̍t-tāi-ná, Sat-ka-lī-a, kap Bí-su-lân, khiā tī i ê tò-pêng. 5). Í-su-la̍h khiā tī chèng peh-sìⁿ ê téng-bīn, tī chèng peh-sìⁿ ê ba̍k-chiu-chêng hian-khui chit pún chheh; i chi̍t-ē hian-khui, chèng peh-sìⁿ chiū lóng khí-lâi khiā. 6). Í-su-la̍h o-ló Iâ-hô-hoa chì-tōa ê Siōng-tè; chèng peh-sìⁿ lóng kia̍h-khí chhiú, ìn kóng, A-bēng, A-bēng, chiū àⁿ-thâu, bīn ǹg tōe, kèng-pài Iâ-hô-hoa. 7). Iâ-su-a, Pa-nî, Sī-lī-pí, Ngá-bín, A-kok, Sa-pí-thài, O-tē-ngá, Má-se-ngá, Ki-lī-tha, A-sat-lī-ngá, Iok-sat-poa̍t, Hap-lân, Pí-lâi-ngá, kap Lī-bī lâng, hō͘ peh-sìⁿ bêng-pe̍k lu̍t-hoat; peh-sìⁿ lóng khiā tī i ê só͘-chāi. 8). In tha̍k Siōng-tè lu̍t-hoat ê chheh kàu bêng-pe̍k koh khui-thiah hit ê ì-sù, hō͘ peh-sìⁿ bêng-pe̍k só͘ tha̍k ê. 9). Chóng-tok Nî-hi-bí, kap chòe chè-si ê keng-ha̍k-sū Í-su-la̍h, kap kà-sī peh-sìⁿ ê Lī-bī lâng, tùi chèng peh-sìⁿ kóng, Kin-á-ji̍t sī Iâ-hô-hoa lín Siōng-tè ê sèng-ji̍t; m̄-thang pi-ai thî-khàu. In-ūi chèng peh-sìⁿ thiaⁿ-kìⁿ lu̍t-hoat ê ōe lóng thî-khàu. 10). I koh kā in kóng, Khì ah, lín khì chia̍h pûi ê mi̍h, lim tiⁿ ê bī; bô pī-pān mi̍h ê lâng, tio̍h pun hō͘ i; in-ūi kin-á-ji̍t sī lán ê Chú ê sèng-ji̍t; lín m̄-thang iu-būn, in-ūi tùi Iâ-hô-hoa tit-tio̍h ê hoaⁿ-hí sī lín ê lêng-le̍k. 11). Tùi án-ni Lī-bī lâng an-ùi chèng peh-sìⁿ kóng, Tio̍h chēng-chēng, in-ūi kin-á-ji̍t sī sèng-ji̍t; m̄-thang iu-būn. 12). Chèng peh-sìⁿ chiū khì lim-chia̍h, iā pun mi̍h hō͘ lâng, tōa hoaⁿ-hí; in-ūi in bêng-pe̍k só͘ thoân hō͘ in ê ōe. 13). Keh-ji̍t chèng peh-sìⁿ ê cho̍k-tiúⁿ, chè-si, kap Lī-bī lâng, lóng chū-chi̍p kàu keng-ha̍k-sū Í-su-la̍h hia, beh tì-ì thiaⁿ lu̍t-hoat ê ōe. 14). In khòaⁿ-tio̍h lu̍t-hoat tiong ū kì-chài Iâ-hô-hoa thok Mô͘-se bēng-lēng Í-sek-lia̍t lâng, tio̍h tī chhit-ge̍h ê choeh-kî tiàm tī chháu-liâu; 15). koh tio̍h tī ta̍k ê siâⁿ kap Iâ-lō͘-sat-léng soan-thoân pò-kò kóng, Lín tio̍h chhut-khì soaⁿ--nih, chhú kaⁿ-ná chhiū-ki, iá kaⁿ-ná chhiū-ki, kong-liam chhiū-ki, chó-chhiū-ki, ām-chhiū ê chhiū-ki, lâi tah chháu-liâu chiàu só͘ kì-chài ê. 16). Peh-sìⁿ chiū chhut-khì, tòa chhiū-ki lâi, ta̍k-lâng tī ka-kī ê chhù-téng tī īⁿ-lāi, tī Siōng-tè tiān ê īⁿ-lāi, tī chúi-mn̂g khoan-khoah ê só͘-chāi, tī Í-hoat-liân mn̂g khoan-khoah ê só͘-chāi, tah chháu-liâu. 17). Hiah ê siū-lia̍h--khì koh tò-lâi ê hōe-chiòng chiū tah chháu-liâu, chē tī chháu-liâu--nih; in-ūi tùi Lùn ê kiáⁿ Iok-su-a ê sî kàu chit-ji̍t, Í-sek-lia̍t lâng m̄-bat án-ni kiâⁿ. Tùi án-ni in tōa-tōa hoaⁿ-hí. 18). Tùi thâu-chi̍t ji̍t, kàu lō͘-bé ji̍t, Í-su-la̍h ta̍k-ji̍t tha̍k Siōng-tè ê lu̍t-hoat. Chèng-lâng siú-choeh chhit-ji̍t, kàu tē-poeh ji̍t ū giâm-siok-hōe, chiàu tiāⁿ-tio̍h ê lē.

[9] Chit-ge̍h jī-sì ji̍t, Í-sek-lia̍t lâng chū-chi̍p kìm-chia̍h, chhēng môa-saⁿ, sám hé-hu. 2). Í-sek-lia̍t ê hō͘-è chiū kap it-chhè gōa-pang lâng keh-khui, khiā-teh jīn ka-kī ê chōe-ok, kap in lia̍t-chó͘ ê chōe-kòa. 3). In khiā tī in ê só͘-chāi, ēng hit-ji̍t ê sî-kan sì-hūn-chi̍t, tha̍k Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè lu̍t-hoat ê chheh; koh ēng sî-kan ê sì-hūn-chi̍t jīn-chōe, kèng-pài Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè. 4). Iâ-su-a, Pa-nî, Kah-bia̍t, Sī-pa-nî, Pò͘-nî, Sī-lī-pí, Pa-nî, Ki-ná-nî, khiā tī Lī-bī lâng ê tâi-téng, tōa-soaⁿ kiû-kiò Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè. 5). Lī-bī lâng Iâ-su-a, Kah-bia̍t, Pa-nî, Hap-sa-nî, Sī-lī-pí, O-tē-ngá, Sī-pa-nî, Pì-tha-hi-ngá, kóng, Lín tio̍h khiā--khí-lâi o-ló Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè, tùi éng-oán kàu éng-oán. Iâ-hô-hoa ah, Lí êng-kng ê miâ sī eng-kai o-ló ê, pôaⁿ-kè it-chhè ê chheng-ho͘ o-ló. 6). Lí, to̍k-to̍k Lí, sī Iâ-hô-hoa; Lí chhòng-chō thiⁿ, kap chiah ê thiⁿ ê thiⁿ, kap thiⁿ-téng ê bān-kun, tōe kap tōe-chiūⁿ ê bān-mi̍h, hái kap hái-tiong ê bān-mi̍h; che it-chhè lóng sī Lí só͘ pó-chûn ê; thian-kun iā kèng-pài Lí. 7). Iâ-hô-hoa ah, Lí sī Siōng-tè, bat kéng-soán A-pek-lân, chhōa i chhut Ka-le̍k-tí ê Ngô͘-jíⁿ, siúⁿ-sù i miâ kiò A-pek-la̍h-hán. 8). Lí khòaⁿ i ê sim chīn-tiong tī Lí ê bīn-chêng, chiū kap i li̍p-iok, èng-ún chiong Ka-lâm lâng, Hek lâng, A-mô͘-lī lâng, Pí-lī-sé lâng, Iâ-pò͘-su lâng, Kek-ka-sat lâng ê tōe hō͘ i ê hō͘-è, koh ū èng-giām Lí ê ōe; in-ūi Lí sī kong-gī--ê. 9). Lí bat khòaⁿ-kìⁿ goán ê lia̍t-chó͘ tī Ai-ki̍p só͘ siū ê khùn-khó͘, thiaⁿ in tī Âng-hái piⁿ ê ai-kiû, 10). chiū kiâⁿ sîn-jiah kî-sū, chek-hoa̍t Hoat-ló kap i ê chèng jîn-sîn, í-ki̍p i kok-lāi ê chèng peh-sìⁿ; in-ūi Lí chai in kiau-ngō͘ khoán-thāi goán ê lia̍t-chó͘, Lí chiū ūi ka-kī tit-tio̍h miâ-siaⁿ, chhin-chhiūⁿ kin-á-ji̍t chi̍t-iūⁿ. 11). Lí tī in ê bīn-chêng pun-khui hái, hō͘ in tùi hái-tiong kiâⁿ ta-tōe kè-khì, tui-jip in--ê, Lí hiat in tī chhim-hái, chhin-chhiūⁿ hiat chio̍h-thâu tī tōa-chúi-tiong. 12). Iū-koh ji̍t--sî Lí ēng hûn-thiāu chhōa in, mî--sî Lí ēng hé-thiāu chiò-kng in só͘ kiâⁿ ê lō͘. 13). Lí iā kàng-lîm tī Se-nái soaⁿ, tùi thiⁿ--nih kap in kóng-ōe, siúⁿ-sù in chèng-ti̍t ê hoat-tō͘, chin-si̍t ê hoat-tō͘, hó ê lu̍t-lē kap kài-bēng; 14). koh hō͘ in chai Lí an-hioh ê sèng-ji̍t, iā thok Lí ê lô͘-po̍k Mô͘-se ēng kài-bēng, lu̍t-lē, hoat-tō͘, bēng-lēng in; 15). ūi-tio̍h in iau, chiū tùi thiⁿ siúⁿ-sù bí-niû, ūi-tio̍h in chhùi-ta, chiū tùi chio̍h-pôaⁿ chhut-chúi, koh bēng-lēng in khì sêng-chiap Lí só͘ chiù-chōa beh hō͘ in ê tōe. 16). Chóng-sī in kap goán ê lia̍t-chó͘ kiâⁿ tāi-chì kiau-ngō͘, ngī in ê ām-kún, bô thiaⁿ-thàn Lí ê kài-bēng, m̄-khéng sūn-thàn, iā bô kì-liām Lí tī in tiong-kan só͘ kiâⁿ ê kî-sū, kéng-jiân ngī in ê ām-kún, tī pōe-ge̍k tiong ka-kī siat-li̍p siú-léng, beh oat tò-khì in chòe lô͘-châi ê tōe. Chóng-sī Lí sī hoaⁿ-hí sià-bián lâng, ū un-tián, lîn-bín, bô khoài-khoài siū-khì, ū móa-móa chû-ài ê Siōng-tè; iā bô pàng-sak in. 18). In sui-jiân chù chi̍t-chiah gû-á, koh kóng, Che sī lí ê Siōng-tè bat chhōa lí chhut Ai-ki̍p--ê, án-ni tōa-tōa kek-tōng siū-khì; 19). Lí iáu-kú tōa si lîn-bín, bô pàng-sak in tī khòng-iá; ji̍t-sî, hûn-thiāu bô lī-khui in, chhōa in kiâⁿ lō͘; mî-sî, hé-thiāu iā bô lī-khui in, chiò-kng in kap in só͘ tio̍h kiâⁿ ê lō͘. 20). Lí iā siúⁿ-sù Lí hó ê sîn lâi kà-sī in, Lí ê má-ná iû-goân hō͘ in chia̍h bô soah, ūi-tio̍h in chhùi-ta, siúⁿ-sù in chúi. 21). Tī khòng-iá sì-cha̍p nî lí iúⁿ-chhī in; in chiū bô khiàm-kheh chi̍t-hāng, in ê saⁿ bô phòa, in ê kha bô phòng-phā. 22). Lí chiong lia̍t-pang kap hiah ê peh-sìⁿ hō͘ in, hun-phài in tī ta̍k kak-thâu, in chiū tit-tio̍h Se-hông ê tōe, Hi-si̍t-pún ông ê tōe, kap Pa-san ông Go̍k ê tōe. 23). Lí ke-thiⁿ in ê kiáⁿ-sun chhin-chhiūⁿ thiⁿ-chhiⁿ ê chōe, chhōa in kàu hit ê tōe, chiū-sī Lí kā in ê lia̍t-chó͘ kóng, in beh ji̍p-khì sêng-chiap ê. 24). Án-ni, in ê kiáⁿ-sun ji̍t-khì sêng-chiap hit ê tōe, Lí tī in ê bīn-chêng chè-ap hit só͘-chāi khiā-khí ê peh-sìⁿ, chiū-sī Ka-lâm lâng, chiong in kap in ê kun-ông, kap hit só͘-chāi ê peh-sìⁿ, lóng kau tī in ê chhiú, hō͘ in chhut-chāi ì-sù lâi khoán-thāi in. 25). In chhú kian-kò͘ ê siâⁿ, pûi ê thó͘-tōe, tit-tio̍h chhiong-móa ta̍k-iūⁿ hó-mi̍h ê chhù-the̍h, khui piān-piān ê chúi-chíⁿ, phû-tô-hn̂g, kaⁿ-ná-hn̂g, ké-chí-chhiū chōe-chōe; in tit-tio̍h chia̍h-pá, sin-thé pûi; in-ūi Lí ê tōa-un sim-lāi khoài-lo̍k. 26). Chóng-sī in m̄ sūn-thàn, kéng-jiân pōe-ge̍k Lí, chiong Lí ê lu̍t-hoat hiat tī ka-chiah-āu; Lí ê sian-ti khoàn-kài in, beh hō͘ in kui-ǹg Lí, in chiū thâi-sí--in; tōa-tōa kek-tōng siū-khì. 27). Só͘-í Lí kau in tī tùi-te̍k ê chhiú, siū in ê khó͘-chhó͘; in tú-tio̍h khó͘-lān ê sî ai-kiû Lí, Lí chiū tùi thiⁿ àⁿ-lo̍h thiaⁿ, chiàu Lí ê tōa lîn-bín, hō͘ in ū chín-kiù ê lâng, kiù in thoat-lī tùi-te̍k ê chhiú. 28). Chóng-sī in tit-tio̍h pêng-an liáu-āu, koh tī Lí ê bīn-chêng kiâⁿ pháiⁿ; só͘-í Lí pàng-sak in tī tùi-te̍k ê chhiú, hō͘ tùi-te̍k koán-hat in; in oa̍t-tò-tńg ai-kiû Lí ê sî, Lí iû-goân tùi thiⁿ àⁿ-lo̍h thiaⁿ, ta̍uh-ta̍uh chiàu Lí ê lîn-bín chín-kiù in; 29). koh khoàn-kài in, ài beh ín-chhōa in kui-ǹg Lí ê lu̍t-hoat; chóng-sī in kiâⁿ tāi-chì kiau-ngō͘, m̄ thiaⁿ-thàn Lí ê kài-bēng, kan-hoān Lí hiah ê hoat-tō͘, (lâng nā kiâⁿ i, beh tùi i tit-tio̍h oa̍h ê,) oa̍t-tńg keng-thâu, ngī ām-kún, m̄-khéng thiaⁿ-thàn. 30). Chóng-sī Lí chōe-chōe nî khoan-iông in, koh ēng Lí ê sîn thok Lí hiah ê sian-ti lâi tùi in chòe kan-chèng, in iû-goân m̄ thiaⁿ-thàn; só͘-í Lí chiong in kau tī lia̍t-kok ê peh-sìⁿ ê chhiú. 31). Chóng-sī Lí tùi Lí ê tōa lîn-bín, bô it-chīn bia̍t in, iā bô pàng-sak in; in-ūi Lí sī ū un-tián, ū lîn-bín ê Siōng-tè. 32). Taⁿ goán ê Siōng-tè ah, Lí sī chì-tōa, ū koân-lêng, thang kiaⁿ-ùi, siú iok, si chû-ài ê Siōng-tè; goán ê kun-ông, siú-léng, chè-si, sian-ti, lia̍t-chó͘ kap Lí ê chèng peh-sìⁿ, tùi A-su̍t lia̍t-ông ê sî kàu kin-á-ji̍t só͘ tú-tio̍h it-chhè ê khó͘-lān, kiû Lí bo̍h-tit lia̍h-chòe sió-khóa. 33). Chóng-sī kìⁿ-nā goán só͘ tú-tio̍h--ê, Lí sī kong-gī; in-ūi Lí só͘ kiâⁿ--ê sī chin-si̍t, goán só͘ kiâⁿ--ê sī pháiⁿ. 34). Goán ê kun-ông, siú-léng, chè-si, lia̍t-chó͘, lóng bô chun-siú Lí ê lu̍t-hoat, m̄ thiaⁿ-thàn Lí ê kài-bēng, kap Lí ê kan-chèng, chiū-sī Lí tùi in só͘ kan-chèng ê ōe. 35). In tī in ê pún-kok, tī Lí siúⁿ-sù in tōa hok-khì, kap Lí tī in bīn-chêng só͘ siúⁿ-sù khoah-tōa pûi-súi ê tōe, bô ho̍k-sāi Lí, iā bô oa̍t-tńg lī-khui in ê pháiⁿ só͘ kiâⁿ. 36). Goán kin-á-ji̍t chòe lô͘-po̍k; Lí só͘ siúⁿ-sù goán lia̍t-chó͘ ê tōe, thang chia̍h i ê ké-chí, í-ki̍p hó ê mi̍h, khòaⁿ ah, goán tī chit ê tōe chòe lô͘-po̍k. 37). Chit ê tōe chhut chōe-chōe mi̍h, kui tī lia̍t-ông, chiū-sī Lí in-ūi goán ê chōe, Lí só͘ siat-li̍p lâi koán-hat goán-ê, in chhut-chāi ì-sù koán-hat goán ê sin-khu kap goán ê cheng-siⁿ; goán tú-tio̍h tōa hoān-lān. 38). In-ūi che it-chhè ê sū, goán li̍p khak-si̍t ê iok, siá-bêng i; goán ê siú-léng, Lī-bī lâng, kap chè-si, lóng khàm-ìn.

[10] Khàm-ìn--ê, sī Hap-ka-lī-a ê kiáⁿ chóng-tok Nî-hi-bí, kap Se-tí-ka; 2). Se-lâi-ngá, A-sat-lī-ngá, Iâ-lī-bí; 3). Pa-si-hō͘-jíⁿ, A-má-lī-ngá, Má-ki-ngá; 4). Hap-tu̍t, Sī-pa-nî, Má-lo̍k; 5). Hap-lîm, Bí-lī-boa̍t, Gô-pa-tí-a; 6). Tān-í-lí, Kūn-tùn, Pa-lio̍k; 7). Bí-su-lân, A-pí-ngá, Bí-ngá-bîn; 8). Má-se-a, Phek-kai, Sī-má-ngá; téng-bīn chiah-ê sī chè-si. 9). Koh ū Lī-bī lâng; chiū-sī A-sàn-nî ê kiáⁿ Iâ-su-a, Hi-ná-ta̍t ê kiáⁿ Pin-lōe, Kah-bia̍t; 10). iáu-ū in ê hiaⁿ-tī Sī-pa-nî, Hô-tē-ngá, Ki-lī-tha, Pí-lâi-ngá, Hap-lân; 11). Bí-ka, Lī-ha̍p, Hap-sa-pí-ngá; 12). Sat-khek, Sī-lī-pí, Sī-pa-nî; 13). Hô-tē-ngá, Pa-nî, Pi-nî-lô͘. 14). Koh ū peh-sìⁿ ê thâu-lâng; chiū-sī Pa-lio̍k, Pa-hap-mô͘-ap, Í-lân, Sat-thó͘, Pa-nî; 15). Pò͘-nî, Ap-kap, Pí-pài; 16). A-to-nî-ngá, Pí-kek-óa-i, A-teng; 17). A-te̍k, Hi-se-ka, Ap-sok; 18). Hô-tē-ngá, Hap-sūn, Pí-sài; 19). Hap-la̍h, A-ná-tu̍t, Nî-pài; 20). Boat-pí-ap, Bí-su-lân, Hi-sek; 21). Bí-sī-sat-pia̍t, Sat-tok, Ap-tō͘-a; 22). Pí-la̍h-thê, Hap-lân, A-nāi-ngá; 23). Hô-sè-a, Hap-ná-nî-ngá, Hap-su̍t; 24). Hap-lô-hek, Pí-lī-hap, Sok-pek; 25). Lī-hông, Hap-sa-ná, Má-se-ngá; 26). A-hi-ngá, Hap-lân, A-lân; 27). Má-lo̍k, Hap-lîm Pa-ná. 28). Kî-û ê peh-sìⁿ, chè-si, Lī-bī lâng, kò͘-mn̂g--ê, chhiùⁿ-koa--ê, Nî-thê-lêng, í-ki̍p it-chhè kap lia̍t-pang ê peh-sìⁿ keh-khui lâi kui-ho̍k Siōng-tè ê lu̍t-hoat ê, kap in ê bó͘, in ê kiáⁿ, in ê cha-bó͘-kiáⁿ, kìⁿ ōe hiáu-tit ōe bêng-pe̍k--ê; 29). lóng kiat-liân in ê hiaⁿ-tī in ê kùi-cho̍k, chiù-chó͘ chiù-chōa beh chun-thàn Siōng-tè ê lu̍t-hoat, chiū-sī Siōng-tè ê lô͘-po̍k Mô͘-se só͘ thoân-siū--ê, chip-siú chun-thàn Iâ-hô-hoa lán ê Chú it-chhè kài-bēng hoat-tō͘, lu̍t-lē; 30). iā bô beh chiong goán ê cha-bó͘-kiáⁿ phòe hō͘ chit só͘-chāi ê peh-sìⁿ, iā bô beh ūi goán ê kiáⁿ chhōa in ê cha-bó͘-kiáⁿ; 31). chit só͘-chāi ê peh-sìⁿ, nā tī an-hioh-ji̍t tòa hè-mi̍h á-sī ngó͘-kok lâi bōe, goán tī an-hioh-ji̍t á-sī sèng-ji̍t, goán bô beh kā in bóe; kàu tē-chhit nî bô beh chèng-choh; kìⁿ-nā khiàm-goán--ê bô beh kā i thó. 32). Goán koh ūi ka-kī tiāⁿ-tio̍h lē, ta̍k-nî ta̍k-lâng tio̍h la̍p sià-khek-le̍k ê saⁿ-hūn-chi̍t, chòe goán ê Siōng-tè tiān ê lō͘-ēng; 33). chiū-sī ūi-tio̍h pâi-lia̍t ê piáⁿ, kap siông-siông hiàn ê sò͘-chè, kap siông-siông hiàn ê sio-chè, kap an-hioh-ji̍t, ge̍h ê chhoe-it, kap choeh-kî só͘ hiàn ê, kap sèng ê mi̍h, í-ki̍p sio̍k-chōe ê chè, chiū-sī ūi Í-sek-lia̍t lâng sio̍k-chōe--ê, í-ki̍p goán Siōng-tè tiān-lāi it-chhè ê lō͘-ēng. 34). Goán chiah ê chè-si, Lī-bī lâng, kap peh-sìⁿ liam-khau, chiàu goán ê chong-cho̍k, tī ta̍k-nî tiāⁿ-tio̍h ê sî, tòa hiàn-chè ê chhâ kàu goán Siōng-tè ê tiān, sio tī Iâ-hô-hoa goán Siōng-tè ê tôaⁿ, chiàu lu̍t-hoat só͘ kì-chài-ê; 35). koh ta̍k-nî chiong goán tōe-chiūⁿ khí-thâu se̍k ê thó͘-sán, kap ta̍k-hō chhiū khí-thâu se̍k ê ké-chí, tòa kàu Iâ-hô-hoa ê tiān; 36). koh chiàu lu̍t-hoat só͘ kì-chài, chiong goán ê kiáⁿ kap cheng-siⁿ khí-thâu siⁿ--ê, í-ki̍p gû-kûn iûⁿ-kûn khí-thâu siⁿ--ê, tòa kàu goán Siōng-tè ê tiān, kàu goán Siōng-tè ê tiān-lāi teh ho̍k-sāi ê chè-si; 37). iā chiong goán khí-thâu chhut ê be̍h-hún, í-ki̍p goán ê kú-chè ê lé-mi̍h, kap ta̍k-iūⁿ chhiū ê ké-chí, sin-chiú, kap iû, tòa hō͘ chè-si, siu-ji̍p tī goán Siōng-tè ê tiān ê khò͘-pâng; chiong goán tōe-chiūⁿ só͘ siu-sêng ê, cha̍p-hūn-chi̍t hō͘ Lī-bī lâng, in-ūi Lī-bī lâng tī goán it-chhè chhut thó͘-sán ê siâⁿ, tit-tio̍h cha̍p-hūn-chi̍t. 38). Lī-bī lâng chhú cha̍p-hūn-chi̍t ê sî, A-lûn ê kiáⁿ-sun tiong ê chè-si tio̍h ū chi̍t-ê kap Lī-bī lâng tī-teh; Lī-bī lâng iā tio̍h chiong cha̍p-hūn-chi̍t ê cha̍p-hūn-chi̍t tòa kàu goán Siōng-tè ê tiān, kàu pâng-keng, siu-ji̍p hú-khò͘. 39). In-ūi Í-sek-lia̍t lâng kap Lī-bī lâng, tio̍h ēng in kú-chè ê ngó͘-kok, sin-chiú, kap iû, tòa kàu siu-khǹg sèng-só͘ ê khí-kū ê pâng-keng, chiū-sī tam-tng chit ê chè-si, kò͘-mn̂g--ê, chhiùⁿ-koa--ê, só͘ tiàm ê pâng-keng; án-ni goán chiū bô beh pàng-sak goán Siōng-tè ê tiān.

[11] Peh-sìⁿ hiah ê siú-léng tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng; kî-û ê peh-sìⁿ liam-khau, múi cha̍p-lâng-tiong hō͘ chi̍t-lâng lâi tiàm tī sèng-siâⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, hí káu-ê tiàm tī pa̍t ê siâⁿ. 2). Kìⁿ-nā ka-kī kam-goān lâi tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng--ê, peh-sìⁿ lóng kā in chiok-hok. 3). Í-sek-lia̍t lâng, chè-si, Lī-bī lâng, Nî-thê-lêng, kap Só͘-lô-bûn lô͘-po̍k ê hō͘-è, lóng tiàm tī Iû-tāi hiah ê siâⁿ, ta̍k-ê tiàm tī in ê gia̍p, in ê siâⁿ; pún-séng ê thâu-lâng, tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng ê, kì tī ē-bīn. 4). Iû-tāi ê kiáⁿ-sun, kap Piān-ngá-bín ê kiáⁿ-sun, ū-ê tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng. Sio̍k Iû-tāi ê kiáⁿ-sun; Hoat-le̍k-su ê hō͘-è, O͘-se-ngá ê kiáⁿ A-tha-ngá, O͘-se-ngá sī Sat-ka-lī-ngá ê kiáⁿ, Sat-ka-lī-ngá sī A-má-lī-ngá ê kiáⁿ, A-má-lī-ngá sī Sī-hoat-thê-ngá ê kiáⁿ, Sī-hoat-thê-ngá sī Má-le̍k-lia̍t ê kiáⁿ; 5). koh ū Pa-lio̍k ê kiáⁿ Má-se-ngá, Pa-lio̍k sī Kok-hô-se ê kiáⁿ, Kok-hô-se sī Hap-sài-ngá ê kiáⁿ, Hap-sài-ngá sī A-tāi-ngá ê kiáⁿ, A-tāi-ngá sī Iok-ngá-li̍p ê kiáⁿ, Iok-ngá-li̍p sī Sat-ka-lī-ngá ê kiáⁿ, Sat-ka-lī-ngá sī Sī-lô-lâng ê kiáⁿ. 6). Hoat-le̍k-su ê kiáⁿ-sun tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng ê, kiōng ū sì-pah la̍k-cha̍p-poeh ê ióng-sū. 7). Sio̍k Piān-ngá-bín kiáⁿ-sun ê; ū Bí-su-lân ê kiáⁿ Sat-lō͘, Bí-su-lân sī Iok-ia̍p ê kiáⁿ, Iok-ia̍p sī Pí-tāi-ngá ê kiáⁿ, Pí-tāi-ngá sī Ko-nāi-ngá ê kiáⁿ, Ko-nāi-ngá sī Má-se-ngá ê kiáⁿ, Má-se-ngá sī Í-thiat ê kiáⁿ, Í-thiat sī Iâ-sai-a ê kiáⁿ. 8). I ê tè-āu ū Ka-pài, Sat-lâi, kiōng káu-pah jī-cha̍p-poeh lâng. 9). Sè-ki-lī ê kiáⁿ Iok-jíⁿ sī in ê koaⁿ-tiúⁿ; Hap-se-lô͘-a ê kiáⁿ Iû-tāi chòe hit ê siâⁿ ê hù-koaⁿ. 10). Sio̍k chè-si--ê ū Iok-ngá-li̍p ê kiáⁿ Iâ-tāi-ngá, Ngá-kun; 11). iáu ū koán-lí Siōng-tè ê tiān ê Se-lâi-ngá, Se-lâi-ngá sī Hi-le̍k-ka ê kiáⁿ, Hi-le̍k-ka sī Bí-su-lân ê kiáⁿ, Bí-su-lân sī Sat-tok ê kiáⁿ, Sat-tok sī Bí-la̍h-iok ê kiáⁿ, Bí-la̍h-iok sī A-hi-tu̍t ê kiáⁿ; 12). iáu ū in ê hiaⁿ-tī tī tiān-lāi tam-tng chit ê, kiōng poeh-pah jī-cha̍p-jī lâng; koh ū Iâ-lô-hán ê kiáⁿ A-tāi-ngá, Iâ-lô-hán sī Pí-la̍h-lī ê kiáⁿ, Pí-la̍h-lī sī Àm-sé ê kiáⁿ, Àm-sé sī Sat-ka-lī-a ê kiáⁿ, Sat-ka-lī-a sī Pa-si-hō͘-jíⁿ ê kiáⁿ, Pa-si-hō͘-jíⁿ sī Má-ki-ngá ê kiáⁿ; 13). iáu ū i ê hiaⁿ-tī chòe cho̍k-tiúⁿ--ê, nn̄g-pah sì-cha̍p-jī lâng; koh ū A-sat-lia̍t ê kiáⁿ A-má-sòe , A-sat-lia̍t sī A-hap-sài ê kiáⁿ, A-hap-sài sī Bí-si̍t-lī-boa̍t ê kiáⁿ, Bí-si̍t-lī-boa̍t sī Im-be̍k ê kiáⁿ; 14). iáu ū in ê hiaⁿ-tī tōa koân-lêng ê ióng-sū, kiōng chi̍t-pah jī-cha̍p-poeh lâng; Hap-ki-to-lîm ê kiáⁿ Sat-pa-tē-gia̍p sī in ê koaⁿ-tiúⁿ. 15). Lī-bī lâng tiong, ū Hap-su̍t ê kiáⁿ Sī-má-ngá, Hap-su̍t sī Ap-lī-kam ê kiáⁿ, Ap-lī-kam sī Hap-sa-pí-ngá ê kiáⁿ, Hap-sa-pí-ngá sī Pò͘-nî ê kiáⁿ; 16). koh ū Lī-bī lâng ê thâu-lâng, Sa-pí-thài kap Iok-sat-poa̍t, koán-lí Siōng-tè tiān ê gōa-sū. 17). Tī kî-tó kám-siā chhōa-thâu sī Bí-ka ê kiáⁿ Má-tha-nî, Bí-ka sī Sat-tí ê kiáⁿ, Sat-tí sī A-sat ê kiáⁿ; koh ū Má-tha-nî hiaⁿ-tī; koh ū Pat-pò͘-ka tī i ê hiaⁿ-tī-tiong chòe tē-jī--ê; iáu ū Sa-bó͘-a ê kiáⁿ Ap-tāi, Sa-bó͘-a sī Ka-la̍h ê kiáⁿ, Ka-la̍h sī Iâ-tō͘-tùn ê kiáⁿ. 18). Tī sèng-siâⁿ tiong ê Lī-bī lâng, kiōng nn̄g-pah poeh-cha̍p-sì lâng. 19). Kò͘-mn̂g--ê A-kok, kap Ta̍t-bûn, kap in ê hiaⁿ-tī teh siú-mn̂g--ê, kiōng chi̍t-pah chhit-cha̍p-jī lâng. 20). Kî-û ê Í-sek-lia̍t lâng, chè-si, Lī-bī lâng, tiàm tī Iû-tāi ta̍k ê siâⁿ, ta̍k-lâng tī in ê gia̍p ê tōe. 21). Chóng-sī Nî-thê-lêng tiàm tī Gô-húi-le̍k; Se-hap kap Ki-su-phàⁿ chòe Nî-thê-lêng ê thâu. 22). Bí-ka ê goân-sun, Má-tāi-nî ê cheng-sun, Hap-sa-pì ê sun, Pa-nî ê kiáⁿ O͘-se, tī Iâ-lō͘-sat-léng koán Lī-bī lâng, i sī chhiùⁿ-koa--ê A-sat ê kiáⁿ-sun, koán-lí Siōng-tè tiān ê sū-bū. 23). In-ūi ông ūi-tio̍h in lâi chhut bēng-lēng, ta̍k-ji̍t ū tiāⁿ-tio̍h ê hūn-gia̍h kiong-kip hiah ê chhiùⁿ-koa ê lâng. 24). Iû-tāi ê kiáⁿ Siā-la̍h ê kiáⁿ-sun, Bí-sī-sat-pia̍t ê kiáⁿ Pí-tha-hi-ngá, tī ông ê pō͘-hā pān-lí Iû-tāi peh-sìⁿ it-chhè ê sū. 25). Lūn-kàu hiah ê hiuⁿ-siā kap in ê chhân-tōe, ū Iû-tāi lâng tiàm tī Ki-lia̍t-a-pa kap i ê hiuⁿ-siā, Tí-pún kap i ê hiuⁿ-siā, Í-pa-kah-siat kap i ê hiuⁿ-siā; 26). koh tī Iâ-su-a, Mô͘-la̍h-tāi, Pek-phàⁿ-lia̍t; 27). Hap-sat-su-a, Pia̍t-sī-pa kap i ê hiuⁿ-siā; 28). koh tī Sé-kek-la̍h, Bí-ko-ná kap i ê hiuⁿ-siā; 29). koh tī Im-lîm-bûn, Só-la̍h, Iâ-boa̍t, Sat-lô-a, A-tō͘-lân kap in ê hiuⁿ-siā, La̍h-kiat kap i ê chhân-tōe, A-se-ka kap i ê hiuⁿ-siā. In só͘ tiàm ê tōe-hng, sī tùi Pia̍t-si-pa kàu Him-lùn ê soaⁿ-kok. 31). Piān-ngá-bín lâng tùi Ka-pa khí, tiàm tī Bi̍t-boat, A-ngá, Pek-te̍k-lī, kap i ê hiuⁿ-siā; 32). A-ná-tu̍t, Lô-pek, A-lân-ngá; 33). Hā-só, La̍h-má, Ki-tha-im; 34). Hap-tia̍p, Sé-phian, Nî-pat-la̍h; 35). Lô-tek, O-lô, kang-chhiūⁿ ê soaⁿ-kok. 36). Lī-bī-lâng ê tiong-kan, ū kúi-nā pan tiàm tī Iû-tāi ê , taⁿ kui tī Piān-ngá-bín.

[12] Kap Sat-la̍h-thiat ê kiáⁿ Só͘-lô-pa-pek, kap Iâ-su-a, tâng chiūⁿ-lâi ê chè-si kap Lī-bī lâng kì tī ē-tóe; Se-lâi-ngá, Iâ-lī-bí, Í-su-la̍h; 2). A-má-lī-ngá, Má-lo̍k, Hap-tu̍t; 3). Sī-ka-nî, Lī-hông, Bí-lī-boa̍t; 4). E̍k-to, Kūn-tùn, A-pí-ngá; 5). Bí-ngá-bîn, Má-tí-ngá, Phek-ka; 6). Sī-má-ngá, Iok-ngá-li̍p, Iâ-tāi-ngá; 7). Sat-lō͘, A-bo̍k, Hi-le̍k-ka, Iâ-tāi-ngá. Chiah ê lâng tī Iâ-su-a ê sî chòe chè-si kap in hiaⁿ-tī ê thâu. 8). Lī-bī lâng Iâ-su-a, Pin-lōe, Kah-bia̍t, Sī-lī-pí, Iû-tāi, Má-tha-nî; chit ê Má-tha-nî kap i ê hiaⁿ-tī koán-lí o-ló kám-siā ê sū. 9). In ê hiaⁿ-tī Pat-pò͘-ka kap O͘-nî, chiàu in ê pan-lia̍t, kap in saⁿ-tùi. 10). Iâ-su-a siⁿ Iok-ngá-kim, Iok-ngá-kim siⁿ Í-lī-a-si̍t, Í-lī-a-si̍t siⁿ Iâ-hô-iâ-tāi, 11). Iâ-hô-iâ-tāi siⁿ Iok-ná-tan, Iok-ná-tan siⁿ Ap-tō͘-a. 12). Tī Iok-ngá-kim ê sî, chè-si chòe cho̍k-tiúⁿ ê, Se-lâi-ngá cho̍k ū Bí-la̍h-ngá; Iâ-lī-bí cho̍k, ū Hap-ná-nî-ngá; 13). Í-su-la̍h cho̍k ū Bí-su-lân; A-má-lī-ngá cho̍k, ū Iok-hap-lân; 14). Bí-lī-kó͘ cho̍k, ū Iok-ná-tan; Sī-pa-nî cho̍k, ū Iok-sek; 15). Hap-lîm cho̍k, ū Ap-ná; Bí-la̍h-iok cho̍k, ū Hi-le̍k-khái; 16). E̍k-to cho̍k, ū Sat-ka-lī-a; Kūn-tùn cho̍k, ū Bí-su-lân; 17). A-pí-ngá cho̍k, ū Sè-ki-lī; Bí-ná-bîn cho̍k, Mô͘-a-tí cho̍k, ū Pí-le̍k-thài; 18). Phek-ka-cho̍k, ū Sa-bó͘-a; Sī-má-ngá cho̍k, ū Iok-ná-tan; 19). Iok-ngá-li̍p cho̍k, ū Má-te̍k-nái; Iâ-tāi-ngá cho̍k, ū O͘-se; 20). Sat-lâi cho̍k, ū Ka-lâi; A-bo̍k cho̍k, ū Hi-pek; 21). Hi-le̍k-ka cho̍k, ū Hap-sa-pí-ngá; Iâ-tāi-ngá cho̍k, ū Ná-thán-gia̍p. 22). Lūn-kàu Lī-bī lâng, tng Í-lī-a-si̍t, Iâ-hô-iâ-tāi, Iok-hap-lân, Ap-tō͘-a ê sî, in ê cho̍k-tiúⁿ lóng ū kì-miâ, chè-si iā sī án-ni, ti̍t-kàu Pho-su ông Tāi-lī-o͘ ê sî. 23). Lī-bī lâng chòe cho̍k-tiúⁿ--ê, kì tī le̍k-tāi ê chheh, kàu Í-lī-a-si̍t ê kiáⁿ Iok-hap-lân ê sî. 24). Lī-bī lâng cho̍k-tiúⁿ Hap-se-pí-ngá, Sī-lī-pí, Kah-bia̍t ê kiáⁿ Iâ-su-a, kap in ê hiaⁿ-tī saⁿ-tùi, chi̍t-pan chi̍t-pan saⁿ-ǹg teh o-ló kám-siā, chiàu Siōng-tè ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t só͘ bēng-lēng-ê. 25). Má-tha-nî, Pat-pò͘-ka, Gô-pa-tí-a, Bí-su-lân, Ta̍t-bûn, A-kok, sī kò͘-mn̂g--ê, chiū-sī kò͘-siú siâⁿ-mn̂g ê khò͘-pâng. 26). Chiah-ê lóng sī tī Iok-sat-ta̍t ê sun Iâ-su-a ê kiáⁿ Iok-ngá-kim ê sî, kap chóng-tok Nî-hi-bí kap chè-si keng-ha̍k-sū Í-su-la̍h ê sî. 27). Tng Iâ-lō͘-sat-léng siâⁿ-chhiûⁿ hōng-hiàn ê sî, in khì Lī-bī lâng só͘ tiàm ê só͘-chāi chhē in, beh tòa in kàu Iâ-lō͘-sat-léng, beh ēng hoaⁿ-hí, kám-siā, chhiùⁿ-koa, khau-poa̍h, tôaⁿ-sek, tôaⁿ-khîm kiâⁿ hōng-hiàn ê lé. 28). Chhiùⁿ-koa--ê tùi Iâ-lō͘-sat-léng sì-ûi ê pîⁿ-iûⁿ, kap tùi Nî-tô-hoat ê hiuⁿ-siā lâi chū-chi̍p; 29). koh tùi Pek-kiat-kah, iā tùi Ka-pa kap Ap-má-hut ê chhân lâi; in-ūi chhiùⁿ-koa-ê, tī Iâ-lō͘-sat-léng sì-ûi ūi ka-kī kiàn-li̍p hiuⁿ-siā. 30). Chè-si Lī-bī lâng chheng-khì ka-kī iā chheng-khì peh-sìⁿ, í-ki̍p siâⁿ-mn̂g siâⁿ-chhiûⁿ. 31). Góa chhōa Iû-tāi hiah ê siú-léng chiūⁿ siâⁿ-chhiûⁿ-téng, pun o-ló kám-siā--ê chòe nn̄g tōa-tūi; chi̍t-tūi tī siâⁿ-téng tùi chiàⁿ-pêng ǹg pùn-sò mn̂g khì; 32). tè tī in ê āu-bīn-ê ū Hô-sa-ngá, kap Iû-tāi siú-léng ê chi̍t-pòaⁿ; 33). koh ū A-sat-lī-ngá, Í-su-la̍h, Bí-su-lân, Iû-tāi, Piān-ngá-bín, Sī-má-ngá, Iâ-lī-bí; 35). koh ū chè-si ê kiáⁿ kúi-nā lâng kia̍h hō-thâu ê, Iok-ná-tan ê kiáⁿ Sat-ka-lī-a, Iok-ná-tan sī Sī-má-ngá ê kiáⁿ, Sī-má-ngá sī Má-tha-nî ê kiáⁿ, Má-tha-nî sī Bí-kai-a ê kiáⁿ, Bí-kai-a sī Sat-khek ê kiáⁿ, Sat-khek sī A-sat ê kiáⁿ; 36). kap i ê hiaⁿ-tī Sī-má-ngá, A-sat-lī, Bí-la̍h-lâi, Ki-la̍h-lâi, Má-ai, Ná-thán-gia̍p, Iû-tāi, Hap-ká-nî, lóng the̍h Siōng-tè ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê ga̍k-khì; keng-ha̍k-sū Í-su-la̍h chòe in ê thâu-chêng. 37). In tī chúi-chôaⁿ mn̂g ê tùi-bīn, tùi Tāi-pi̍t siâⁿ ê kiā-á-chàn chiūⁿ-khì, chiū-sī chiūⁿ siâⁿ-chhiûⁿ ê só͘-chāi, sī Tāi-pi̍t ông-kiong ê téng-bīn, ǹg tang khì kàu chúi-mn̂g. 38). Tē-jī tūi o-ló kám-siā ê lâng beh kiâⁿ khì kap hí chi̍t-tūi saⁿ tú-tio̍h, góa kap peh-sìⁿ ê chi̍t-pòaⁿ kun-tè in, tī siâⁿ-chhiûⁿ-téng keng-kè hé-lô͘ ê lâu, kàu khoan-khoah ê siâⁿ-chhiûⁿ, 39). koh kè Í-hoat-liân ê mn̂g, kū ê mn̂g, Hî ê mn̂g, Hap-lâm-gia̍p ê lâu, Hap-bí-a ê lâu, kàu Iûⁿ-mn̂g, chiū thêng-kha khiā tī hō͘-ōe ê mn̂g. 40). Tùi án-ni chit nn̄g-tūi o-ló kám-siā ê lâng, khiā tī Siōng-tè ê tiān, liân góa kap koaⁿ-tiúⁿ ê chi̍t-pòaⁿ iā tī-hia khiā; 41). iáu-ū chè-si Í-lī-a-kim, Má-se-ngá, Bí-ná-bîn, Bí-kai-ngá, Í-lī-iok-nái, Sat-ka-lī-a, Hap-lâm-nî-a, lóng kia̍h hō-thâu; 42). koh ū Má-se-ngá, Sī-má-ngá, Í-lī-a-sat, O͘-se, Iok-hap-lân, Má-ki-ngá, Í-lân, kap Í-siā. Chhiùⁿ-koa-ê kap in ê thâu-lâng Í-su-la̍h-hi-ngá lóng tōa-siaⁿ chhiùⁿ. 43). Hit-ji̍t chèng-lâng hiàn tōa chè-sū koh hoaⁿ-hí; in-ūi Siōng-tè hō͘ in tōa hoaⁿ-hí khoài-lo̍k; hū-jîn-lâng kap gín-ná iā lóng hoaⁿ-hí, tì-kàu Iâ-lō͘-sat-léng hoaⁿ-hí ê siaⁿ thiaⁿ kàu hn̄g-hn̄g. 44). Tng hit-ji̍t phài lâng koán-lí khò͘-pâng, ūi-tio̍h hè-châi, kú-chè ê mi̍h, khí-thâu se̍k ê; kap só͘ chhú ê cha̍p-hūn-chi̍t, tùi ta̍k ê siâⁿ ê chhân-bó͘, chiàu lu̍t-hoat só͘ tiāⁿ-tio̍h siu lâi kiong-kip chè-si kap Lī-bī lâng ê hūn-gia̍h, lóng khǹg tī hí lāi-bīn. Iû-tāi lâng in-ūi chè-si kap Lī-bī lâng tam-tng chit chiū hoaⁿ-hí. 45). In siú in ê Siōng-tè só͘ kau-tài--ê, iā siú só͘ kau-tài in chheng-khì ê lē; chhiùⁿ-koa--ê, kò͘-mn̂g--ê, iā án-ni chòe, chiàu Tāi-pi̍t kap i ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn ê bēng-lēng. 46). In-ūi chá tī Tāi-pi̍t kap A-sat ê ji̍t ū ga̍k-kong koán-lí chhiùⁿ-koa--ê, í-ki̍p o-ló kám-siā Siōng-tè ê si-koa. 47). Tng Só͘-lô-pa-pek ê ji̍t, kap Nî-hi-bí ê ji̍t, Í-sek-lia̍t chèng-lâng chiong ta̍k-ji̍t eng-kai ê hūn-gia̍h, kiong-kip chhiùⁿ-koa--ê, kò͘-mn̂g--ê, iā hun-piat mi̍h chòe-sèng lâi kiong-kip Lī-bī lâng; Lī-bī lâng iā hun-piat mi̍h chòe-sèng lâi kiong-kip A-lûn ê kiáⁿ-sun.

[13] Hit-ji̍t lâng tha̍k Mô͘-se ê chheh hō͘ peh-sìⁿ thiaⁿ, tú-tio̍h chheh-lāi ū kì kóng, A-bûn lâng kap Mô͘-ap lâng éng-oán bōe-tit-thang ji̍p Siōng-tè ê hōe; 2). in-ūi in bô ēng chia̍h-mi̍h kap chúi, lâi ngiâ-chih Í-sek-lia̍t lâng, hoán-tńg chhiàⁿ Pa-lân lâi chiù-chó͘ in; chóng-sī goán ê Siōng-tè hō͘ hit ê chiù-chó͘ piàn-chòe chiok-hok. 3). In thiaⁿ-kìⁿ lu̍t-hoat liáu-āu, chiū tùi Í-sek-lia̍t tiong pun-khui hiah ê cha̍p-cho̍k ê lâng. 4). Chit ê tāi-chì í-chêng, koán-lí goán Siōng-tè tiān-lāi ê pâng-keng ê chè-si Í-lī-a-si̍t kap To-pí-ngá kiat-bêng; 5). chiū ūi-tio̍h i pī-pān chi̍t-keng tōa keng pâng. Chêng tī hit keng siu-khǹg sò͘-chè, jú-hiuⁿ, khì-kū, kap chiàu-lē kiong-kip Lī-bī lâng, chhiùⁿ-koa--ê, kò͘-mn̂g--ê, ngó͘-kok, sin-chiú, kap iû ê cha̍p-hūn-chi̍t, kap kui hō͘ chè-si kú-chè ê mi̍h. 6). Tng hit-sî góa bô tī Iâ-lō͘-sat-léng; in-ūi Pa-pí-lûn ông A-ta̍t-siat-se saⁿ-cha̍p-jī nî, góa oat-khì ông hia; kè kúi-nā ji̍t góa tùi ông kò-kè. 7). Góa kàu Iâ-lō͘-sat-léng chiū chai Í-lī-a-si̍t ūi To-pí-ngá só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ-tāi, tī Siōng-tè tiān ê īⁿ-lāi, ūi i pī-pān chi̍t-keng pâng. 8). Góa chiū chin pek-pak, chiong To-pí-ngá it-chhè ê ka-khì, lóng tùi pâng-lāi hiat chhut-khì; 9). góa chhut bēng-lēng, lâng chiū chheng-khì hiah ê pâng-keng; jiân-āu góa chiong Siōng-tè tiān-lāi ê khì-kū, kap sò͘-chè, jú-hiuⁿ, koh poaⁿ--ji̍p-lâi. 10). Góa iā chai Lī-bī lâng só͘ eng-kai tit-tio̍h ê hūn-gia̍h bô hō͘ in, tì-kàu tam-tng chit ê Lī-bī lâng, kap chhiùⁿ-koa--ê, ta̍k-ê tò-khì in ê chhân-hn̂g. 11). Góa chiū chhut-la̍t chek-pī hiah ê koaⁿ-tiúⁿ, kā in kóng, Siōng-tè ê tiān siáⁿ-sū pàng hong-hòe ah? góa chiū chū-chi̍p Lī-bī lâng, ho̍k-tò in ê goân-jīm. 12). Tùi án-ni Iû-tāi ê chèng-lâng chiong ngó͘-kok, sin-chiú, kap iû ê cha̍p-hūn-chi̍t, tòa ji̍p khò͘-pâng. 13). Góa siat-li̍p chè-si Sī-lī-bí-ngá, keng-ha̍k-sū Sat-tok, kap Lī-bī lâng Pí-tāi-ngá chòe khò͘-pâng ê koaⁿ, koán-lí khò͘-pâng; hù-koaⁿ sī Hap-lân, Hap-lân sī Sat-khek ê kiáⁿ, Sat-khek sī Má-tha-nî ê kiáⁿ; in-ūi khòaⁿ chí kúi lâng sī chīn-tiong; in ê chit-hūn sī hun-hoat mi̍h hō͘ in ê hiaⁿ-tī. 14). Góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí in-ūi chit ê sū tio̍h kì-liām góa, bo̍h-tit chhat-siau góa ūi-tio̍h Siōng-tè ê tiān, kap kî-tiong hiah ê tián-lé, só͘-kiâⁿ ê hó-sū. 15). Tng hiah ê ji̍t góa tī Iû-tāi khòaⁿ-kìⁿ lâng tī an-hioh-ji̍t ta̍h chiú-khut, poaⁿ tiū-khún, koh hō͘ lû chài; koh ēng chiú, phû-tô, bû-hoa-kó, kap ta̍k-iūⁿ ê tàⁿ, tī an-hioh-ji̍t taⁿ ji̍p Iâ-lō͘-sat-léng; góa chiū tī in bōe chia̍h-mi̍h hit-ji̍t, chek-pī in. 16). Koh ū chhui-lô lâng tiàm tī hí tiong-kan, tòa hî kap ta̍k-iūⁿ ê hè-mi̍h, tī an-hioh-ji̍t bōe hō͘ Iû-tāi lâng, tī Iâ-lō͘-sat-léng. 17). Góa chiū chhut-la̍t chek-pī Iû-tāi hiah ê kùi-cho̍k, kā in kóng, Lín kiâⁿ chit-hō pháiⁿ kan-hoān an-hioh-ji̍t sī siáⁿ-sū ah? 18). Chêng lín ê lia̍t-chó͘ kiám bô án-ni kiâⁿ, lán ê Siōng-tè kiám bô chiong chit-ê it-chhè ê chai-ē lîm-kàu lán kap chit ê siâⁿ mah? Taⁿ lín iáu-kú hoān-tio̍h an-hioh-ji̍t, hō͘ siū-khì lîm-kàu Í-sek-lia̍t it-hoat siong-tiōng. 19). Tī an-hioh-ji̍t chêng Iâ-lō͘-sat-léng siâⁿ-mn̂g hông-hun ê sî, góa chiū bēng-lēng lâng koaiⁿ-mn̂g, koh bēng-lēng an-hioh-ji̍t bē kè-sin m̄-thang khui; góa phài góa kúi-nā ê lô͘-po̍k koán-lí siâⁿ-mn̂g, bián-tit ū lâng tī an-hioh-ji̍t taⁿ sím-mi̍h tàⁿ ji̍p-lâi. 20). Tùi án-ni seng-lí lâng, kap hoàn-bōe ta̍k-hāng hè-mi̍h ê, chi̍t nn̄g pái hioh-mî tī Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-gōa. 21). Góa chiū chek-pī in kóng, Lín siáⁿ-sū hioh-mî tī siâⁿ-mn̂g-kháu ah? nā koh án-ni, góa beh hē chhiú lia̍h lín. Tùi chit-tia̍p í-āu, in tī an-hioh-ji̍t bô koh lâi. 22). Góa bēng-lēng Lī-bī lâng chheng-khì ka-kī, lâi kò͘-siú siâⁿ-mn̂g, hō͘ an-hioh-ji̍t chòe-sèng. Góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí in-ūi chit ê sū lâi kì-liām góa, chiàu Lí ê tōa chû-pi lâi thiàⁿ-sioh góa. 23). Tng hiah ê ji̍t góa iā khòaⁿ-kìⁿ Iû-tāi lâng chhōa A-si̍t-tu̍t, A-bûn, Mô͘-ap ê cha-bó͘-kiáⁿ chòe bó͘. 24). In ê kiáⁿ-jî kóng-ōe, chi̍t-pòaⁿ kóng A-si̍t-tu̍t ê ōe, bōe hiáu kóng Iû-tāi ê ōe, só͘ kóng-ê chiū-sī chiàu ta̍k-cho̍k ê khiuⁿ. 25). Góa chiū tōa-tōa chek-pī in, mē in, phah in kúi-nā lâng, chhoah in ê thâu-mn̂g, kah in kí Siōng-tè lâi chiù-chōa, kóng, Lín m̄-thang ēng ka-kī ê cha-bó͘-kiáⁿ kè hō͘ in ê kiáⁿ, iā m̄-thang ūi lín ê kiáⁿ, lín pún-sin, chhōa in ê cha-bó͘-kiáⁿ. 26). Í-sek-lia̍t ông Só͘-lô-bûn kiám-m̄-sī tī chit hō sū hoān-chōe mah? tī chōe-chōe kok ê tiong-kan bô chi̍t ê ông chhin-chhiūⁿ i, koh tit-tio̍h i ê Siōng-tè thiàⁿ i, Siōng-tè siat-li̍p i chòe Í-sek-lia̍t choân-kok ê ông; chóng-sī gōa-pang ê cha-bó͘-kiáⁿ siōng-chhiáⁿ hō͘ i hoān-chōe. 27). Án-ni goán kiám thèng lín kiâⁿ chit-hō tōa-pháiⁿ, chhōa gōa-pang ê lú-chú, kan-hoān lán ê Siōng-tè mah? 28). Chè-si-thâu Í-lī-a-si̍t ê sun, Iâ-hô-iâ-tāi ê kiáⁿ, ū chi̍t-ê sī Hô-lûn lâng chham-pa-la̍h ê kiáⁿ-sài; góa chiū kóaⁿ i lī-khui góa. 29). Góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí kì-tit in; in-ūi in phah lâ-sâm chè-si ê chit, pōe chè-si Lī-bī lâng ê iok. 30). Án-ni góa kā in tû-khì it-chhè gōa-pang lâng ê khoán, koh siat-li̍p chè-si kap Lī-bī lâng ê pan, kok chīn in ê chit; 31). liáu-lí tiāⁿ-tio̍h kî sio-chè ê chhâ, í-ki̍p khí-thâu se̍k ê thó͘-sán. Góa ê Siōng-tè ah, kiû Lí kì-liām góa, siúⁿ-sù góa hok-khì.