Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Ngá-ko

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

NGÁ-KO (22) [1] Só͘-lô-bûn si-koa-tiong ê Ngá-ko. 2) Goān i ēng i ê chhùi lâi chim góa, In-ūi lí ê ài-chêng pí chiú khah-hó. 3) Lí ê ko-iû phang koh hó; Lí ê miâ chhin-chhiūⁿ tò--chhut-lâi ê ko-iû;Só͘-í chèng cha-bó͘-gín-ná lóng thiàⁿ lí. 4) Goān lí khan góa, goán chiū cháu lâi tè lí; Ông chhōa góa ji̍p i ê pâng-lāi; Goán beh in-ūi lí lâi hoaⁿ-hí khoài-lo̍k, Goán beh kì-liām lí ê ài-chêng, iâⁿ-kè hó chiú; In thiàⁿ lí sī eng-kai ê. 5) Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng cha-bó͘-gín-ná ah, Góa sī o͘, iáu-kú siⁿ-chòe hó, Chhin-chhiūⁿ Ki-ta̍t ê pò͘-pîⁿ, Chhin-chhiūⁿ Só͘-lô-bûn ê tiùⁿ-lî. 6) M̄-thang khòaⁿ góa lî-á o͘-sak, Sī in-ūi ji̍t pha̍k góa, Góa ê lāu-bú chiah ê kiáⁿ bat siū-khì góa, In hō͘ góa kò͘-siú phû-tô-hn̂g; Chóng-sī góa ka-kī ê phû-tô-hn̂g, góa bô kò͘-siú. 7) Góa sim só͘-thiàⁿ--ê ah, kiû lí kā góa kóng, Lí tī sím-mi̍h só͘-chāi chhī iûⁿ, ji̍t-tiong-tàu hō͘ in hioh tī sím-mi̍h só͘-chāi; Tī lí tâng-phōaⁿ ê iûⁿ-kûn ê piⁿ-á, Góa siáⁿ-sū chhin-chhiūⁿ tà-bīn ê lâng ah? 8) Lú-kài-tiong tē-it súi--ê ah, lí nā m̄-chai, Chòe lí chhut-khì, tè iûⁿ-kûn ê kha-jiah khì; Chhī lí ê soaⁿ-iûⁿ-á, tī bo̍k-chiá ê pò͘-pîⁿ-piⁿ. 9) Góa só͘ thiàⁿ--ê, góa pí-phēng lí, Chhin-chhiūⁿ Hoat-ló ê chhia ê bé. 10) Lí pìn-piⁿ ê mn̂g pīⁿ chin-súi, Lí ê ām-kún kòa chin-chu ê liān-á, chin hó-khòaⁿ. 11) Goán beh kā lí chòe kim-liān-á, Siuⁿ gûn liú-á. 12) Ông chē i ê toh ê sî, Góa ná-ta̍t ê hiuⁿ-iû chhèng-chhut i ê phang-bī. 13) Góa só͘ loân-ài-ê sī chòe góa chi̍t-pau ê bu̍t-io̍h, Tòa tī góa ê heng-chêng. 14) Góa só͘ loân-ài-ê, sī chòe góa chi̍t-pha ê chńg-kah-hoe, Tī Ún-kî-tí ê phû-tô-hn̂g-lāi. 15) Góa só͘ thiàⁿ-ê, khòaⁿ ah, lí chin súi; khòaⁿ ah, lí chin súi; Lí ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ kap. 16) Góa só͘ loân-ài-ê ah, khòaⁿ ah, lí chin súi, si̍t-chāi thang hoaⁿ-hí; Lán ê bîn-chhn̂g lóng sī chhiⁿ-le̍k ê sek. 17) Lán ê chhù ê îⁿ-á sī pek-hiuⁿ-chhâ, I ê ka̍k-á sī siông-peh-chhâ.

[2] Góa sī Sa-lûn ê mûi-khùi-hoe, Sī soaⁿ-kok tiong ê pek-ha̍p-hoe. 2) Góa só͘ thiàⁿ-ê tī chiah ê cha-bó͘-kiáⁿ ê tiong-kan, Chhin-chhiūⁿ chhì-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe. 3) Góa só͘ loân-ái-ê, tī chiah ê ta-po͘-kiáⁿ ê tiong-kan, Chhin-chhiūⁿ chhiū-nâ-tiong ê pîn-kó chhiū; Góa chin hoaⁿ-hí chē tī i ê ìm-ńg; I ê ké-chí góa chia̍h-liáu chin tiⁿ. 4) I chhōa góa ji̍p iân-sia̍h ê só͘-chāi, Ēng thiàⁿ chòe kî tī góa ê téng-bīn. 5) Kiû lín ēng phû-tô-piáⁿ lâi pó͘ góa ê la̍t, ēng pîn-kó lâi ióng góa cheng-sîn; In-ūi góa tùi ài-chêng lâi tì-pīⁿ. 6) I ê tò-chhiú phô͘ góa ê thâu-khak, I ê chiàⁿ-chhiú phō góa. 7) Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng cha-bó͘-gín-ná ah, Góa kí lêng-iông í-ki̍p tiân-iá ê lo̍k-bú, chhiat-chhiat hoan-hù lí, Bo̍h-tit phah-chhíⁿ i, bo̍h-tit kiáu-jiáu góa só͘-thiàⁿ-ê, Thèng-hāu i ka-kī chêng-goān. 8) Ā, góa só͘ loân-ài--ê ê siaⁿ khòaⁿ ah, i lâi lah; Tiô tī soaⁿ--nih, thiàu tī niá--nih. 9) Góa só͘ loân-ài-ê, chhin-chhiūⁿ lêng-iông á-sī lo̍k-á; Khòaⁿ ah, i khiā tī goán ê chhiûⁿ-piah-āu; Tùi thang-á teh khòaⁿ; Tùi thang-á-chí teh thàm. 10) Góa só͘ loân-ài-ê chhut-siaⁿ tùi góa kóng, Góa só͘-thiàⁿ-ê, góa ê bí-jîn, khí-lâi kap góa saⁿ-kap khì. 11) Khòaⁿ ah, in-ūi tang-thiⁿ í-keng kè, Hō͘ í-keng chîⁿ, soah lah. 12) Piàn-tōe ê hoe í-keng khui, Chiáu-á háu ê sî kàu lah; Tī lán ê kéng-lāi thiaⁿ-kìⁿ ka-chui ê siaⁿ. 13) Bû-hoa-kó chhiū ê ké-chí chiām-chiām sêng-se̍k, Phû-tô-chhiū khui-hoe thò͘-chhut i ê phang; Góa só͘-thiàⁿ-ê, góa ê bí-jîn, khí-lâi kap góa saⁿ-kap khì. 14) Góa ê kap ah, lí tī chio̍h-phāng-lāi, tī soaⁿ-gâm ún-ba̍t ê só͘-chāi; Kiû lí chún góa khòaⁿ-kìⁿ lí ê bīn, thiaⁿ-kìⁿ lí ê siaⁿ; In-ūi lí ê siaⁿ un-hô, lí ê bīn siⁿ-chòe súi. 15) Tio̍h kā goán lia̍h hô͘-lî, sòe chiah hô͘-lî, chiū-sī pāi-hoāi phû-tô-hn̂g ê; In-ūi goán ê phû-tô tú-á beh khui-hoe. 16) Góa só͘ loân-ài-ê sio̍k góa, góa iā sio̍k i, I tī pek-ha̍p-hoe tiong chhī i ê iûⁿ-kûn. 17) Góa só͘ loân-ài-ê ah, goān lí ji̍t liâng-léng, iáⁿ chhun-tn̂g ê sî, tò-tńg lâi. Chhin-chhiūⁿ lêng-iông á-sī lo̍k-á, Tī Pek-te̍k ê soaⁿ--nih.

[3] Góa mî--sî the tī góa ê bîn-chhn̂g, chhē góa ê sim só͘-thiàⁿ--ê, Góa chhē i, iā chhē-bōe-tio̍h. 2) Taⁿ góa beh khí-lâi sì-kòe kiâⁿ tī siâⁿ-lāi, Tī koe-lō͘, tī khoan-khoah ê só͘-chāi, Góa beh chhē góa ê sim só͘-thiàⁿ-ê; Góa chhē i iā chhē-bōe-tio̍h. 3) Siâⁿ-lāi sûn-cha ê lâng tú-tio̍h góa, Góa mn̄g in kóng, Lín ū khòaⁿ-kìⁿ góa sim só͘-thiàⁿ-ê á-bô? 4) Góa lī-khui in bô jōa-hn̄g, Chiū tú-tio̍h góa ê sim só͘-thiàⁿ-ê, Góa khîⁿ i, m̄ hō͘ i khì; Thèng-hāu góa chhōa i ji̍p góa lāu-bú ê ke, Chiū-sī siⁿ-góa-ê ê pâng-lāi. 5) Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng cha-bó͘-gín-ná ah, Góa kí lêng-iông í-ki̍p tiân-iá ê lo̍k-bú, chhiat-chhiat hoan-hù lí, Bo̍h-tit phah-chhíⁿ i, bo̍h-tit kiáu-jiáu góa só͘-thiàⁿ-ê; Thèng-hāu i ka-kī chêng-goān. 6) Hit ê tùi khòng-iá--nih lâi, hêng-chōng chhin-chhiūⁿ hé-hun ê thiāu, Ēng bu̍t-io̍h kap jú-hiuⁿ, í-ki̍p seng-lí lâng ta̍k-iūⁿ ê phang-hún lâi hō͘ i phang-ê, Sī chī-chūi ah? 7) Khòaⁿ ah, sī Só͘-lô-bûn ê kiō, Sì-ûi ū la̍k-cha̍p ê ióng-sū, Lóng sī tùi Í-sek-lia̍t ióng-sū-tiong kéng--ê. 8) In lóng ōe hiáu ēng kiàm, gâu kau-chiàn, Lâng-lâng pē to tī io--nih, Tî-hông mî--sî ê gûi-hiám. 9) Só͘-lô-bûn ông ēng Lī-pa-lùn ê chhâ, Ūi ka-kī chòe chi̍t téng kim-lián. 10) I ê thiāu sī ēng gûn chòe--ê, I ê tóe sī ēng kim chòe ê, I ê tiām sī chí-sek-ê, Kî-tiong sī ēng Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng cha-bó͘-gín-ná ê ài-chêng pho͘--ê. 11) Sek-an ê chèng cha-bó͘-gín-ná ah, lín tio̍h chhut-khì khòaⁿ Só͘-lô-bûn ông, I tì bián-liû, chiū-sī tī i ha̍p-hun ê ji̍t, i ê sim hoaⁿ-hí ê ji̍t, I ê lāu-bú kā i tì--ê.

[4] Góa só͘-thiàⁿ-ê, khòaⁿ ah, lí chin-súi, khòaⁿ ah, lí chin súi, Tī phè ê lāi-bīn lí ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ kap; Lí ê thâu-mn̂g chhin-chhiūⁿ soaⁿ-iûⁿ kui-tīn; Tó tī Ki-lia̍t ê soaⁿ-piⁿ. 2) Lí ê chhùi-khí chhin-chhiūⁿ tú-á chián-mn̂g ê chi̍t-kûn iûⁿ, sóe chheng-khì chiūⁿ--lâi, Ta̍k-chiah ū siang-siⁿ kiáⁿ, bô chi̍t-chiah sit-lo̍h i ê kiáⁿ. 3) Lí ê chhùi-tûn chhin-chhiūⁿ chu-âng sòaⁿ, Lí ê chhùi iā siⁿ-chòe hó, Lí ê pìn-piⁿ tī phè-lāi, Chhin-chhiūⁿ chi̍t-tè sia̍h-liû. 4) Lí ê ām-kún chhin-chhiūⁿ Tāi-pi̍t ê tâi, khí chòe kun-chong-ke̍k; Piah-téng tiàu chi̍t-chheng ê pîn-pâi, Lóng sī ióng-sū ê tîn-pâi. 5) Lí ê nn̄g ê lin, chhin-chhiūⁿ chi̍t-tùi lo̍k-á, Chia̍h-chháu tī pek-ha̍p-hoe-tiong, Chiū-sī lo̍k-bú siang-siⁿ--ê. 6) Kàu ji̍t liâng-léng, iáⁿ chhun-tn̂g ê sî, Góa beh khì bu̍t-io̍h soaⁿ, kap jú-hiuⁿ ê soaⁿ-thâu. 7) Góa só͘-thiàⁿ-ê, lí oân-choân súi, Lí bô chi̍t-tiám-á hâ-chhû. 8) Góa ê sin-niû, lí tio̍h tùi Lī-pa-lùn kap góa lâi, tùi Lī-pa-lùn kap góa lâi, Tùi A-má-ná ê téng-bīn, tùi Sī-nî-jíⁿ kap Hek-bûn ê téng-bīn; Tùi sai ê hia̍t, tùi pà ê soaⁿ khòaⁿ--lo̍h-khì. 9) Góa ê sió-bē ah, góa ê sin-niû ah, Lí toa̍t góa ê sim, lí ēng ba̍k-chiu chi̍t-ē khòaⁿ, Ēng lí ê ām-kún ê chi̍t-tiâu kim-liān-á, toa̍t góa ê sim. 10) Góa ê sió-bē, góa ê sin-niû, lí ê ài-chêng cháiⁿ-iūⁿ hiah bí-biāu. Lí ê ài-chêng cháiⁿ-iūⁿ pí chiú khah-hó; Lí ê ko-iû ê phang-bī cháiⁿ-iūⁿ pí it-chhè ê hiuⁿ-liāu khah-iâⁿ. 11) Góa ê sin-niû ah, lí ê chhùi-tûn chhin-chhiūⁿ bi̍t-pô͘ teh tih, Lí ê chi̍h-ē ū bi̍t ū ni; Lí ê i-ho̍k ê phang-bī chhin-chhiūⁿ Lī-pa-lùn ê phang-bī. 12) Góa ê sió-bē, góa ê sin-niû, chiū-sī koaiⁿ-só ê hn̂g; Khàm-ba̍t ê chíⁿ, hong-ba̍t ê chúi-chôaⁿ. 13) Lí só͘ chhut sī sia̍h-liû ê hn̂g, ū siōng-hó ê ké-chí, Chńg-kah-hoe kap ná-ta̍t ê chhiū. 14) Ū ná-ta̍t kap hoan-âng-hoe, Chhiong-pô͘ kap jio̍k-kùi, í-ki̍p chiah ê jú-hiuⁿ, Bu̍t-io̍h, tîm-hiuⁿ, kap it-chhè siōng-téng ê hiuⁿ-liāu. 15) Lí sī hn̂g-tiong ê chúi-chôaⁿ, oa̍h-chúi ê chíⁿ, Tùi Lī-pa-lùn lâu--lo̍h-lâi ê khoe-chúi. 16) Pak-hong ah, tio̍h khí-lâi, lâm-hong ah, tio̍h lâi, Chhe-lâi góa ê hn̂g, hō͘ i ê phang-bī hoat-chhut; Goān góa só͘ loân-ài-ê ji̍p i ê hn̂g-lāi, Chia̍h i hó ê ké-chí.

[5] Góa ê sió-bē, góa ê sin-niû ah, góa ji̍p góa ê hn̂g-lāi, Bán góa ê bu̍t-io̍h kap góa ê hiuⁿ-liāu, Chia̍h góa ê bi̍t-pô͘ kap góa ê bi̍t; Lim góa ê chiú kap góa ê ni; Góa chiah ê pêng-iú, tio̍h lâi chia̍h; Góa só͘ loân-ài-ê, lâi lim, koh lim chōe-chōe. 2) Góa khùn, góa ê sim iáu cheng-sîn; Che sī góa loân-ài-ê ê siaⁿ, i phah-mn̂g, kóng, Góa ê sió-bē, góa só͘ thiàⁿ-ê, góa ê kap, Góa ê sûn-choân-ê, kiû lí kā góa khui-mn̂g; In-ūi góa ê thâu-khak lō͘-chúi móa-móa; Góa ê thâu-mn̂g hō͘ mî--sî ê lō͘-chúi tih-tâm. 3) Góa í-keng thǹg góa ê saⁿ, beh cháiⁿ-iūⁿ koh chhēng? Góa í-keng sóe góa ê kha, cháiⁿ-iūⁿ thang koh phah lâ-sâm ah? 4) Góa só͘ loân-ài--ê, tùi mn̂g-khang chhun-chhiú ji̍p--lâi; Góa ê sim-tn̂g ūi-tio̍h i lâi kek-tōng. 5) Góa khí-lâi, beh kā góa só͘ loân-ài-ê khui-mn̂g; Góa ê nn̄g ki chhiú ê bu̍t-io̍h tih--lo̍h-khì, Góa ê chńg-thâu-á ū bu̍t-io̍h-chiap tih tī mn̂g-chhòaⁿ pìⁿ. 6) Góa kā góa só͘ loân-ài-ê khui-mn̂g; Chóng-sī góa só͘ loân-ài-ê í-keng oa̍t-tńg-sin khì lah; Góa ūi-tio̍h i ê ōe, sîn put-hū-thé; Góa chhē i iā chhē-bōe-tio̍h; góa kiò i, i iā bô ìn. 7) Siâⁿ-lāi sûn-cha ê lâng tú-tio̍h góa, Phah góa, siong góa; Kò͘ siâⁿ-chhiûⁿ ê lâng chhiúⁿ góa moa seng-khu ê kun. 8) Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng cha-bó͘-gín-ná ah, Góa chhiat-chhiat hoan-hù lí, nā tú-tio̍h góa só͘ loân-ài-ê, tio̍h kā i kóng, Góa in-ūi ài-chêng tì-pīⁿ. 9) Lí chit ê lú-kài-tiong tē-it súi-ê ah, Lí só͘ loân-ài-ê, pí pa̍t-ê só͘ loân-ài-ê ū sím-mi̍h khah-iâⁿ? Lí só͘ loân-ài-ê, pí pa̍t-ê só͘ loân-ài-ê ū sím-mi̍h khah-iâⁿ, Lí chiah án-ni chhiat-chhiat hoan-hù goán? 10) Góa só͘ loân-ài-ê, sī pe̍h koh âng, Sī bān-lâng-tiong ê tē-it-ê. 11) I ê thâu-khak chhin-chhiūⁿ siōng-hó ê kim, I ê thâu-mn̂g sûi--lo̍h-lâi, o͘ chhin-chhiūⁿ o͘-a. 12) I ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ khoe-piⁿ ê kap, Ēng ni sóe i, an-tì ha̍p-sek. 13) I ê chhùi-phóe chhin-chhiūⁿ phang-hoe kui-pâi, chhin-chhiūⁿ phang-chháu ê tâi, I ê chhùi-tûn chhin-chhiūⁿ pek-ha̍p-hoe, koh tih-lo̍h bu̍t-io̍h-chiap. 14) I ê nn̄g-chhiú chhin-chhiūⁿ kim-khoân siuⁿ n̂g-ge̍k; I ê seng-khu chhin-chhiūⁿ tiau-khek ê chhiūⁿ-gê, chiu-ûi siuⁿ lâm-pó-chio̍h. 15) I ê kha-thúi chhin-chhiūⁿ sia̍h-chio̍h, an tī hó-kim ê chō; I ê khoán-sit chhin-chhiūⁿ Lī-pa-lùn, Koh chin-súi chhin-chhiūⁿ pek-hiuⁿ-chhiū. 16) I ê ōe ke̍k-kî tiⁿ, i oân-choân thang thiàⁿ; Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng cha-bó͘-gín-ná ah, Che sī góa só͘ loân-ài-ê, che sī góa ê pêng-iú.

[6] Lí chit ê lú-kài-tiong tē-it súi-ê ah, Lí só͘ loân-ài--ê khì toh-lo̍h? Lí só͘ loân-ài--ê oa̍t-tńg khì toh-lo̍h, Hō͘ goán thang kap lí khì chhē i? 2) Góa só͘ loân-ài-ê lo̍h--khì i ê hn̂g, Kàu phang-hoe kui-pâi, tī hn̂g-lāi chhī iûⁿ-kûn, Koh bán pek-ha̍p-hoe. 3) Góa sio̍k góa só͘ loân-ài-ê, góa só͘ loân-ài-ê iā sio̍k góa; I tī pek-ha̍p-hoe ê tiong-kan chhī iûⁿ-kûn. 4) Góa só͘-thiàⁿ-ê ah, lí súi chhin-chhiūⁿ Tek-sat, Siⁿ-chòe hó chhin-chhiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, Ui-gî chhin-chhiūⁿ kia̍h tōa-kî ê kun-tūi. 5) Lí ê ba̍k-chiu m̄-thang khòaⁿ góa, In-ūi ōe toa̍t góa ê sim-sîn; Lí ê thâu-mn̂g chhin-chhiūⁿ soaⁿ-iûⁿ kui-tīn, Tó tī Ki-lia̍t ê soaⁿ-piⁿ. 6) Lí ê chhùi-khí chhin-chhiūⁿ kui-tīn ê iûⁿ-bú, Sóe chheng-khì chiūⁿ-lâi; Ta̍k-chiah ū siang-siⁿ kiáⁿ, Bô chi̍t-chiah sit-lo̍h i ê kiáⁿ. 7) Lí ê pìn-piⁿ tī phè-lāi, Chhin-chhiūⁿ chi̍t-tè sia̍h-liû. 8) Ū la̍k-cha̍p ê ông-hō͘, poeh-cha̍p ê pīn-hui, Iā ū sǹg-bōe-liáu ê kiong-lú. 9) Góa ê kap, góa ê sûn-choân-ê, sī to̍k-it ê; I sī i ê lāu-bú to̍k-siⁿ ê, Sī siⁿ--i-ê só͘ te̍k-pia̍t thiàⁿ; Chiah ê cha-bó͘-gín-ná khòaⁿ-kìⁿ, chiū o-ló i ū hok-khì; Ông-hō͘ pīn-hui khòaⁿ-kìⁿ, iā o-ló i. 10) Hit-ê ǹg gōa-bīn khòaⁿ--chhut-lâi, chhin-chhiūⁿ chá-khí-sî ê kng, Súi chhin-chhiūⁿ ge̍h, chheng-kiat chhin-chhiūⁿ ji̍t, Ui-gî chhin-chhiūⁿ kia̍h tōa-kî ê kun-tūi ê, Sī chī-chūi ah? 11) Góa lo̍h-khì ngī-khak ê ké-chí-hn̂g, Beh khòaⁿ soaⁿ-kok-tiong chhiⁿ-chhùi ê si̍t-bu̍t, Beh khòaⁿ phû-tô hoat-íⁿ á-bē, Sia̍h-liû khui-hoe á-bē. 12) Bô phah-sǹg ê sî, góa ê sim an-tì góa, Tī chun-kùi ê lâng ê chhia. 13) Tò-lâi ah, tò-lâi ah, Su-la̍h-bi̍t ah, Tò-lâi, tò-lâi, hō͘ goán khòaⁿ-kìⁿ lí. Lín ūi-hô beh khòaⁿ Su-la̍h-bi̍t, Chhin-chhiūⁿ khòaⁿ Má-hap-liām ê thiàu-bú ah?

[7] Jîn-kun ê cha-bó͘-kiáⁿ ah, lí ê kha chhēng-ôe cháiⁿ-iūⁿ hiah súi; Lí ê tōa-thúi îⁿ, ku̍t chhin-chhiūⁿ tin-pó, Sī kî-khiáu ê chhiú-kang chòe-chiâⁿ ê. 2) Lí ê tō͘-châi chhin-chhiūⁿ îⁿ ê poe, Bô khiàm-kheh tiau-hô ê chiú; Lí ê pak-tó͘ chhin-chhiūⁿ kui-tui ê be̍h, Chiu-ûi ū pek-ha̍p-hoe. 3) Lí ê nn̄g ê lin, chhin-chhiūⁿ chi̍t-tùi lo̍k-á, Chiū-sī lo̍k-bú siang-siⁿ--ê. 4) Lí ê ām-kún chhin-chhiūⁿ chhiūⁿ-gê ê thah, Lí ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ Hi-si̍t-pún ê tî, óa-kūn Pa-te̍k-la̍h-pìn; Lí ê phīⁿ chhin-chhiūⁿ Lī-pa-lùn ê thah, ǹg Tāi-má-sek ê. 5) Lí ê thâu-khak tī lí ê seng-khu chhin-chhiūⁿ Ka-bi̍t, Lí ê thâu-khak-téng sûi--lo̍h-lâi ê mn̂g sī chí-sek ê; Ông ūi-tio̍h i ê thâu-mn̂g bōe-lī--tit. 6) Góa só͘-thiàⁿ-ê, lí cháiⁿ-iūⁿ hiah súi; Cháiⁿ-iūⁿ hiah thang hoaⁿ-hí, hō͘ lâng hoaⁿ-hí khoài-lo̍k! 7) Lí ê sin-chhâi chhin-chhiūⁿ chó-chhiū, Lí ê lin chhin-chhiūⁿ kui-pha ê ké-chí. 8) Góa kóng, Góa beh chiūⁿ chit châng chó-chhiū, Khîⁿ i ê ki; Goān lí ê lin chhin-chhiūⁿ phû-tô kui-pha, Lí ê khì-bī chhin-chhiūⁿ pîn-kó. 9) Lí ê chhùi chhin-chhiūⁿ siōng-hó ê chiú, Ūi-tio̍h góa só͘ loân-ài-ê lim-liáu ku̍t-âu, Lâu ji̍p khùn ê lâng ê chhùi-tûn. 10) Góa sio̍k góa só͘ loân-ài-ê, I iā him-bō͘ góa. 11) Góa só͘ loân-ài-ê ah, lâi ah, lán lâi khì soaⁿ-tiûⁿ, Lán lâi khì hiuⁿ-siā hioh-mî. 12) Lán thàu-chá khí-lâi, khì phû-tô-hn̂g, khòaⁿ phû-tô puh-íⁿ khui-hoe á-bô, Sia̍h-liû khui-lúi á-bô. Góa tī-hia beh chiong ài-chêng hō͘ lí. 13) Hong-ka chhut phang-bī; Tī lán ê mn̂g-piⁿ ū ta̍k-iūⁿ chin hó ê ké-chí, sin-ê kū-ê, lóng ū; Góa só͘ loân-ài-ê, che lóng sī góa kā lí chek-chū ê.

[8] Khó͘ bōe tit-tio̍h lí chòe góa ê hiaⁿ-tī, Bat suh góa lāu-bú ê ni ê; Chiū góa nā tī gōa-bīn tú-tio̍h lí, chiū kap lí chim-chhùi, Iā bô lâng ōe khòaⁿ-khin góa. 2) Góa beh ín-chhōa lí, chhōa lí ji̍p góa lāu-bú ê ke, I beh kà-sī góa; Góa beh hō͘ lí lim tiau-hô ê chiú, kap sia̍h-liû ê chiap. 3) I ê tò-chhiú ōe phô͘ góa ê thâu-khak, I ê chiàⁿ-chhiú beh phō góa. 4) Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng cha-bó͘-gín-ná ah, Góa chhiat-chhiat hoan-hù lín, Bo̍h-tit phah-chhíⁿ i, bo̍h-tit kiáu-jiáu góa só͘-thiàⁿ-ê, Thèng-hāu i ka-kī chêng-goān. 5) Hit-ê khò tī i só͘ loân-ài-ê, tùi khòng-iá chiūⁿ-lâi-ê, Che sī chī-chūi? Góa tī pîn-kó chhiū-ē kiò-chhíⁿ lí, Lí ê lāu-bú tī-hia keng-kè thòng-khó͘, Tī-hia keng-kè thòng-khó͘ siⁿ lí. 6) Kiû lí chiong góa hē tī lí ê sim, chhin-chhiūⁿ ìn, hē tī lí ê chhiú-kut chhin-chhiūⁿ ìn; In-ūi ài-chêng ū tōa-la̍t chhin-chhiūⁿ sí, Tò͘-khī chân-jím chhin-chhiūⁿ im-hú; Só͘ hoat-chhut ê jia̍t-iām chhin-chhiūⁿ hé-iām; Sī ke̍k béng-lia̍t ê iām-hé. 7) Chōe-chōe chúi bōe-ōe bia̍t ài-chêng, Tōa-chúi iā bōe-ōe im-ba̍t i; Nā ū lâng beh ēng ke-lāi choân-gia̍p ōaⁿ ài-chêng, Tek-khak hō͘ lâng biáu-sī. 8) Goán ū chi̍t ê sòe-hàn sió-bē, iáu-bē tióng-sêng, Lâng lâi kóng chhin-chiâⁿ ê ji̍t, Goán tio̍h kā goán ê sió-bē cháiⁿ-iūⁿ siat-hoat? 9) I nā sī chhiûⁿ, goán beh tī i ê téng-bīn khí gûn-thah, I nā sī mn̂g, goán beh ēng pek-hiuⁿ-chhâ pán ûi i. 10) Góa sī chhiûⁿ, góa ê lin chhin-chhiūⁿ lâu-koh; Hit-sî góa tī i ê ba̍k-chiu-tiong chhin-chhiūⁿ tit-tio̍h pêng-an ê lâng. 11) Só͘-lô-bûn tī Pa-le̍k-hap-bûn ū chi̍t khu phû-tô-hn̂g; I chiong chit ê phû-tô-hn̂g cho͘-hō͘ kò͘-siú ê lâng; In ta̍k-lâng ūi-tio̍h in ê ké-chí tio̍h la̍p chi̍t-chheng gûn. 12) Góa ê phû-tô-hn̂g, góa ka-kī-ê, sī tī góa ê bīn-chêng; Só͘-lô-bûn ah, hit chi̍t-chheng kui hō͘ lí, Nn̄g-pah kui hō͘ kò͘-siú ké-chí ê lâng. 13) Lí tiàm tī hn̂g-tiong ê, tâng-phōaⁿ lóng ài thiaⁿ lí ê siaⁿ, Kiû lí hō͘ góa iā tit-tio̍h thiaⁿ-kìⁿ. 14) Góa só͘ loân-ài-ê ah, lí tio̍h kín-kín lâi, Chhin-chhiūⁿ lêng-iông á-sī lo̍k-á tī phang-chháu ê soaⁿ.