Sin-kū-iok ê Sèng-keng/Se-hoan-ngá

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

SE-HOAN-NGÁ (36) [1] Tng Iû-tāi ông A-bûn ê kiáⁿ Iok-se-a chē-ūi ê sî, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Hi-se-ka ê goân-sun, A-má-lī-ngá ê cheng-sun, Ki-tāi-lī ê sun, Kó͘-sī ê kiáⁿ Se-hoan-ngá. 2). Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh tùi tōe-chiūⁿ it-chīn tû-bia̍t bān-mi̍h. 3). Góa beh tû-bia̍t lâng kap cheng-siⁿ, tû-bia̍t khong-tiong ê chiáu, hái-lāi ê hî, í-ki̍p that-gāi ê chio̍h kap pháiⁿ-lâng, Góa beh chiong lâng tùi tōe-chiūⁿ chián-tû; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê. 4). Góa beh chhun Góa ê chhiú, kong-kek Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ; ia̍h beh tùi chit ê só͘-chāi chián-tû Pa-le̍k só͘-chhun--ê, í-ki̍p Ki-má-lîm ê miâ kap chè-si. 5). Kìⁿ-nā tī chhù-téng pài thiⁿ-téng ê bān-siōng--ê kap hiah-ê kèng-pài--ê, kí Iâ-hô-hoa lâi chiù-chōa, kap kí Má-le̍k-kham lâi chiù-chōa--ê; 6). kap hiah-ê pōe-ge̍k Iâ-hô-hoa--ê, í-ki̍p bô chhē Iâ-hô-hoa, ia̍h bô kiû I--ê, lóng beh chián-tû--i. 7). Lí tio̍h tī Chú Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chēng-chēng; in-ūi Iâ-hô-hoa ê ji̍t kūn--lah; in-ūi Iâ-hô-hoa í-keng pī-pān chi̍t ê chè-sū, chiong I ê lâng-kheh hun-piat chòe-sèng. 8). Kàu Iâ-hô-hoa chè-sū ê ji̍t, Góa beh pān chiah ê kùi-cho̍k, kap ông ê kiáⁿ, kap lóng-chóng chhēng gōa-pang-lâng ê saⁿ--ê. 9). Kàu hit-ji̍t Góa beh pān it-chhè thiàu-kè hō͘-tēng, chiong kiông-pō kap khúi-chà chhiong-móa chú-lâng ê chhù--ê. 10). Iâ-hô-hoa kóng, Tng hit-ji̍t, tī hî-mn̂g beh ū pi-ai ê siaⁿ, tùi tē-jī ê só͘-chāi beh ū âu-kiò, tùi chiah ê soaⁿ beh ū tōa pang-hām ê siaⁿ. 11). Khiā-khí Má-kek-thê-si ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h âu-kiò, in-ūi Ka-lâm lâng lóng pāi-hoāi, kìⁿ-nā taⁿ gûn ê lâng lóng siū chián-tû. 12). Hit-sî Góa beh ēng teng chhiau-chhē Iâ-lō͘-sat-léng, Góa beh pān hiah-ê chhin-chhiūⁿ tī che-tái-téng chē-chheng--ê, in sim-lāi kóng, Iâ-hô-hoa bô beh kàng hok-khì, iā bô beh kàng chai-ē. 13). In ê hè-châi beh hō͘ lâng chhiúⁿ, in ê chhù-the̍h beh pha-hng; in beh khí-chhù, iā bô thang khiā tī lāi-bīn; chai-chèng phû-tô-hn̂g, iā bô thang lim i ê chiú. 14). Iâ-hô-hoa ê tōa-ji̍t kūn--lah, hit ê ji̍t sī kūn koh chin-kín, Iâ-hô-hoa ê ji̍t ê siaⁿ; tī-hia ióng-sū tōa kan-khó͘ âu-kiò. 15). Hit-ji̍t sī tōa siū-khì ê ji̍t, sī hoān-lān khùn-khó͘ ê ji̍t, sī pāi-hoāi chhiⁿ-chhìn ê ji̍t, sī o͘-o͘ àm-àm ê ji̍t, 16). sī ba̍t-hûn tōa-àm ê ji̍t; sī pûn hō-thâu hoah-hiàm ê ji̍t, beh kong-kek kian-kò͘ ê siâⁿ, kap koâiⁿ ê siâⁿ-lâu. 17). Góa beh hō͘ lâng tú-tio̍h kan-khó͘, hō͘ in chhin-chhiūⁿ chhiⁿ-mî--ê teh kiâⁿ, in-ūi in tek-chōe Iâ-hô-hoa; in ê huih beh piàⁿ-chhut chhin-chhiūⁿ tîn-ai, in ê bah beh hiat-ka̍k chhin-chhiūⁿ pùn-sò. 18). Tng Iâ-hô-hoa siū-khì ê ji̍t, in ê gûn in ê kim bōe-ōe kiù in; choân-tōe beh hō͘ I tōa siū-khì ê hé sio-bia̍t; in-ūi I beh kín-kín châu-bia̍t tōe-chiūⁿ lóng-chóng khiā-khí ê peh-sìⁿ.

[2] M̄-chai kiàn-siàu ê peh-sìⁿ ah, lín eng-kai chū-chi̍p, tio̍h hōe-chi̍p, chiū-sī bēng-lēng iáu-bē hoat-chhut ê tāi-seng, ji̍t-chí kè--khì chhin-chhiūⁿ chho͘-khng, Iâ-hô-hoa tōa siū-khì bē kàu lín ê tāi-seng, Iâ-hô-hoa siū-khì ê ji̍t bē kàu lín ê tāi-seng, lín eng-kai chū-chi̍p. 3). Kìⁿ-nā tōe-chiūⁿ khiam-sùn ê lâng, chun-thàn Iâ-hô-hoa hoat-tō͘--ê, lín tio̍h chhē Iâ-hô-hoa, tio̍h chhē kong-gī, tio̍h chhē khiam-sùn; kiám-chhái tī Iâ-hô-hoa siū-khì ê ji̍t lín thang siám-bih. 4). In-ūi Ka-sat beh tú-tio̍h khì-choa̍t, A-si̍t-ki-lûn beh hong-hòe; A-si̍t-tu̍t tī ji̍t-tiong-tàu ê sî beh siū kóaⁿ-chhut, Í-kek-lûn ia̍h beh tú-tio̍h pu̍ih--khì-lâi. 5). Khiā-khí hái-piⁿ ê Ki-lī-thê chok ū chai-ē ah; Ka-lâm, Hui-lī-sū lâng ê tōe ah, Iâ-hô-hoa ê ōe kong-kek lín, kóng, Góa beh húi-bia̍t lí, tì-kàu bô lâng khiā-khí. 6). Hiá-piⁿ ê tōe beh piàn-chòe chháu-tiûⁿ, ū bo̍k-chiá ê chháu-liâu, ū iûⁿ-kûn ê tiâu. 7). Hái-kîⁿ beh hō͘ Iû-tāi ke chhun ê peh-sìⁿ tit-tio̍h, in beh tī-hia chhī iûⁿ-kûn; ê-hng-sî in beh tó tī A-si̍t-ki-lûn chiah ê chhù; in-ūi Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè beh koàn-kò͘ in, hō͘ in siū-lia̍h ê lâng tò--lâi. 8). Góa bat thiaⁿ-kìⁿ Mô͘-ap ê húi-pòng, kap A-bûn lâng ê ki-chhì, chiū-sī húi-pòng Góa ê peh-sìⁿ ka-kī khoa-tōa, kong-kek in ê kéng-kài. 9). In-ūi án-ni bān-kun ê Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè kóng, Góa kì-jiân sī oa̍h--ê, Mô͘-ap beh chhin-chhiūⁿ Só͘-to-má, A-bûn lâng beh chhin-chhiūⁿ Gô-mô͘-la̍h, chhì-phè hoat ām-ām, piàn-tōe ū iâm-khiⁿ, éng-oán pha-hng; Góa ê peh-sìⁿ só͘ chhun--ê beh chhiúⁿ-kiap in, Góa kok-lāi só͘ lâu--ê beh tit-tio̍h in ê thó͘-tōe chòe-gia̍p. 10). In tú-tio̍h chit ê tāi-chì, sī in-ūi in kiau-ngō͘, húi-pòng, ka-kī khoa-tōa, lâi kong-kek bān-kun ê Iâ-hô-hoa ê peh-sìⁿ. 11). Iâ-hô-hoa beh tùi in hián-chhut ui-giâm, in-ūi I beh hō͘ sè-chiūⁿ chiah ê siōng-tè soe-jio̍k; lia̍t-kok chèng hái-sū ê peh-sìⁿ, ta̍k-ê tī i pún só͘-chāi kèng-pài I. 12). Kó͘-si̍t lâng ah, lín ia̍h beh hō͘ Góa ê to thâi-sí. 13). I beh chhun-chhiú kong-kek pak-hng, châu-bia̍t A-su̍t; hō͘ Nî-nî-bî pha-hng, ta-sò chhin-chhiūⁿ khòng-iá. 14). Lia̍t-kok ê cháu-siù beh kui-kûn tó tī hit tiong-kan; thê-ô͘ kap hô-ti beh hioh tī thiāu-táu; tī thang-á-lāi ū háu ê siaⁿ, hō͘-tēng lóng beh húi-hoāi, pek-hiuⁿ-chhâ pán í-keng lō͘-chhut. 15). Che sī iàn-lo̍k an-jiân khiā-khí bô khòa-lū ê siâⁿ, sim-lāi kóng, Chí-ū góa, góa í-gōa bô pa̍t-ê; taⁿ cháiⁿ-iūⁿ pha-hng kàu án-ni, chiâⁿ-chòe iá-siù tó ê só͘-chāi! kìⁿ-nā tùi-hia kè ê lâng, lóng beh ki-chhì lâi iô-chhiú.

[3] Chit-ê pōe-ge̍k ù-òe pō-gio̍k ê siâⁿ ū chai-ē ah. 2). I bô thiaⁿ-thàn só͘ tùi i kóng ê ōe; bô siū kà-sī; bô óa-khò Iâ-hô-hoa; bô chhin-kūn i ê Siōng-tè. 3). I ê kùi-cho̍k tī hit tiong-kan sī hm̄-hm̄ háu ê sai, i ê sím-phòaⁿ-koaⁿ sī ê-hng-sî ê chhâi-lông, chi̍t-tiám-á mi̍h iā bô lâu kàu kè chá-khí. 4). I ê sian-ti sī phû-phiò khúi-chà ê lâng; i ê chè-si sī siat-to̍k sèng-só͘, kóe-chhoa̍h lu̍t-hoat. 5). Iâ-hô-hoa sī kong-gī--ê, tiàm-tī in tiong-kan; bô kiâⁿ put-gī; ta̍k-chá-khí hián-chhut I ê kong-pêng, bô keh-tn̄g; to̍k-to̍k put-gī ê lâng m̄-chai kiàn-siàu. 6). Góa í-keng tû-bia̍t lia̍t-kok, in ê siâⁿ-lâu húi-hoāi; Góa hō͘ in ê koe-lō͘ léng-chēng, tì-kàu bô lâng keng-kè; in ê siâⁿ húi-bia̍t, bô lâng tī-teh, bô lâng khiā-khí. 7). Góa kóng, Lí to̍k-to̍k tio̍h kèng-ùi Góa, tio̍h siū kà-sī, chiah hō͘ i ê chhù bô chiàu Góa só͘ pān-lí i--ê, lâi siū tû-bia̍t; chóng-sī in thàu-chá khí-lâi, ka-kī pāi-hoāi in it-chhè ê só͘-kiâⁿ. 8). Iâ-hô-hoa kóng, Só͘-í lín tio̍h thèng-hāu Góa, kàu Góa khí-lâi chhiúⁿ-the̍h ê ji̍t; in-ūi Góa í-keng tiāⁿ-tio̍h ì-sù, chio-chi̍p lia̍t-kok, hōe-chi̍p lia̍t-pang, chiong Góa ê siū-khì, chiū-sī Góa béng-lia̍t ê siū-khì, lóng piàⁿ-lo̍h tī in: choân-tōe beh hō͘ Góa tōa siū-khì ê hé sio-bia̍t. 9). Hit-sî Góa beh hō͘ bān peh-sìⁿ ê giân-gú piàn-chòe chheng-khì, thang kiû-kiò Iâ-hô-hoa ê miâ, tâng-sim chi̍t-ì ho̍k-sāi I. 10). Kî-tó Góa--ê, chiū-sī Góa sì-sòaⁿ ê peh-sìⁿ, beh tùi Kó͘-si̍t hô-gōa lâi, hiàn lé-mi̍h hō͘ Góa. 11). Tng hit-ji̍t lí tek-khak bô in-ūi lí it-chhè tek-chōe Góa ê sū, ka-kī kiàn-siàu, in-ūi tī hit-sî Góa beh tùi lí tiong-kan tû-khì khoa-kháu kiau-ngō͘ ê lâng; lí chiū bô koh tī Góa ê sèng-soaⁿ chū-ko. 12). Góa ia̍h beh lâu khùn-khó͘ sòng-hiong ê peh-sìⁿ tī lí ê tiong-kan, in beh óa-khò Iâ-hô-hoa ê miâ. 13). Í-sek-lia̍t só͘ chhun ê peh-sìⁿ teh-beh bô kiâⁿ-pháiⁿ, bô kóng pe̍h-chha̍t; chhùi-lāi bô khúi-chà ê chi̍h; in beh ún-chia̍h ún-khùn, bô lâng hō͘ in kiaⁿ. 14). Sek-an ê peh-sìⁿ ah, eng-kai tio̍h chhiùⁿ-koa; Í-sek-lia̍t ah, tio̍h hoaⁿ-hí lâi kiò; Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ ah, tio̍h móa-sim hoaⁿ-hí khoài-lo̍k. 15). Iâ-hô-hoa í-keng tû-khì lí ê chōe-àn, kóaⁿ-chhut lí ê tùi-te̍k; Í-sek-lia̍t ê ông Iâ-hô-hoa tī lí tiong-kan; lí bián koh kiaⁿ chai-ē. 16). Tng hit-ji̍t beh kā Iâ-lō͘-sat-léng kóng, Bo̍h-tit kiaⁿ; Sek-an ah, lí ê chhiú m̄-thang sê--lo̍h-khì. 17). Lí ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa tī lí ê tiong-kan, chiū-sī choân-lêng--ê, chín-kiù--ê; I beh ūi-tio̍h hoaⁿ-hí lí lâi khoài-lo̍k, I beh in-ūi thiàⁿ lí lâi chēng-chēng, koh ūi-tio̍h hoaⁿ-hí lí lâi chhiùⁿ-koa. 18). In-ūi him-bō͘ choeh-kî lâi iu-būn--ê, Góa beh chū-chi̍p in, in sī sio̍k lí--ê, in tam-tng lêng-jio̍k chhin-chhiūⁿ taⁿ tāng-tàⁿ. 19). Khòaⁿ ah, tng hit-sî, Góa beh pān hiah-ê khó͘-chhó͘ lí--ê, beh chín-kiù pái-kha--ê, beh chū-chi̍p siū kóaⁿ-tio̍k--ê, hiah-ê tī choân-tōe siū lêng-jio̍k--ê, Góa beh hō͘ in tit-tio̍h o-ló miâ-siaⁿ. 20). Hit-sî Góa beh hō͘ lín lâi, hit-sî Góa beh chū-chi̍p lín; in-ūi Góa hō͘ lín siū-lia̍h ê lâng tī lín ê ba̍k-chêng tò-tńg lâi ê sî, chiū beh hō͘ lín tī tōe-chiūⁿ bān peh-sìⁿ ê tiong-kan, tit-tio̍h miâ-siaⁿ o-ló; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.