Té-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ls) ‎Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 4 Chiuⁿ ‎[72 jī-goân]
 2. ls) ‎Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k, Tē 3 Chiuⁿ ‎[79 jī-goân]
 3. ls) ‎Chok-chiá:Ge Ui-lim ‎[82 jī-goân]
 4. ls) ‎Chok-chiá:Tè Jîn-siū ‎[87 jī-goân]
 5. ls) ‎Page:Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k.djvu/1 ‎[100 jī-goân]
 6. ls) ‎Chok-chiá:Lōa Hô ‎[177 jī-goân]
 7. ls) ‎Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k/SÒ͘-BO̍K ‎[178 jī-goân]
 8. ls) ‎Chok-chiá:Ká Tó ‎[185 jī-goân]
 9. ls) ‎Chok-chiá:Ông Sūi-hô ‎[197 jī-goân]
 10. ls) ‎Index:Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k ‎[198 jī-goân]
 11. ls) ‎Gú-oán ‎[210 jī-goân]
 12. ls) ‎Chēng Iā Su ‎[244 jī-goân]
 13. ls) ‎Sîm Ún-chiá Put Gū ‎[245 jī-goân]
 14. ls) ‎Chok-chiá:Lí Pe̍k ‎[251 jī-goân]
 15. ls) ‎Pit Sòan Ê Chho͘ Ha̍k ‎[260 jī-goân]
 16. ls) ‎Chok-chiá:Chhoà Poê-hoé ‎[269 jī-goân]
 17. ls) ‎Mûi-kùi ‎[291 jī-goân]
 18. ls) ‎Thiⁿ-thang ‎[299 jī-goân]
 19. ls) ‎Thian-pêng ‎[302 jī-goân]
 20. ls) ‎Chin-lí ‎[319 jī-goân]
 21. ls) ‎Gú-oán/Tē-2-kńg/Tē-8-kî ‎[339 jī-goân]
 22. ls) ‎Chà-khi ‎[340 jī-goân]
 23. ls) ‎Chhiò-oē ‎[354 jī-goân]
 24. ls) ‎Tâi-oân kúi só͘-chāi bô-kāng ê khiuⁿ-kháu ‎[354 jī-goân]
 25. ls) ‎Āu-hoê Hó-ūn ‎[364 jī-goân]
 26. ls) ‎Khó͘-khǹg ‎[368 jī-goân]
 27. ls) ‎Goá Ēng Bó-gí Siá si ‎[377 jī-goân]
 28. ls) ‎Chok-chiá:Sun Tiong-san ‎[378 jī-goân]
 29. ls) ‎Bó͘-pún ‎[387 jī-goân]
 30. ls) ‎Chho͘-chhun ‎[388 jī-goân]
 31. ls) ‎Té-khòng ‎[388 jī-goân]
 32. ls) ‎Bı̍t-phang ‎[392 jī-goân]
 33. ls) ‎Soh-á ‎[401 jī-goân]
 34. ls) ‎Chhı̄-tiúⁿ Hāu-soán-jı̂n ‎[405 jī-goân]
 35. ls) ‎Ou-bı̄n Lā-poe ‎[407 jī-goân]
 36. ls) ‎Piáu-chêng ‎[411 jī-goân]
 37. ls) ‎Phòng-tō͘--ê ‎[413 jī-goân]
 38. ls) ‎Bô Sı̂-kan ‎[417 jī-goân]
 39. ls) ‎Seng-lí Sit-pāi ‎[418 jī-goân]
 40. ls) ‎Chian Hı̂ ‎[419 jī-goân]
 41. ls) ‎Thiah Hı̀-phiò ‎[430 jī-goân]
 42. ls) ‎Poàⁿ Chùi ‎[431 jī-goân]
 43. ls) ‎Chok-phín ‎[443 jī-goân]
 44. ls) ‎Hoan-sàng ‎[453 jī-goân]
 45. ls) ‎Pek-hoat pek-tiòng ‎[456 jī-goân]
 46. ls) ‎Saⁿ ê Ū Kàu ‎[456 jī-goân]
 47. ls) ‎Siang-seⁿ-á Hiaⁿ-moāi ‎[459 jī-goân]
 48. ls) ‎Soaⁿ ê Hit-pêng ‎[460 jī-goân]
 49. ls) ‎Poe-ian ‎[460 jī-goân]
 50. ls) ‎Tâi-oân-hú-siâⁿ Kàu-hōe-pò ‎[462 jī-goân]

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)