Ìn-tō͘ hoē-goā ê lâng

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
Srinivasa Sastri sı̄ Ìn-tō͘ chı̍t ê chhut-miâ choè ū keng-le̍k ê lâng, i sı̄ ē thang hō͘ lâng chun-kèng chò Ìn-tō͘ sı̍t-chāi ê peh-sı̀ⁿ ê tāi-piáu-tek ê lâng. 
Tı̄-Chú-āu 1921 nı̂ ū tāi-piáu Ìn-tō͘ khı̀ hù Kok-chè liân-bêng, koh siū úi-thok khı̀ sı̄-chhat Ò-tē-lı̄-a, Sin-ngí-lân, Ka-ná-tāi, thè i ê tông-pau tı̄-hia siat-hoat in ê būn-tê. I sı̄ Su-bı̍t-ı̄ⁿ ê Kò͘-būn-koaⁿ ê chı̍t ê, sı̄ Lûn-tun ê chū-iû-bı̂n. Thang kóng sı̄ Ìn-tō͘ lâng ê siōng-kip ê chı̍t-ê chhut-miâ lâng. Lūn Ki-tok-kàu ê tō-lí i ū án-ne kóng:
“Goá m̄-sı̄ Ki-tok-tô͘, iā bô chhin-chhiūⁿ goá ê tông-pau chē-chē lâng, khı̀ tı̄ Ki-tok-kàu ê ha̍k-hāu tha̍k chheh. Chóng-sı̄ tı̄ chē-chē nı̂ tiong-kan, goá bat koan-khoàⁿ Ki-tok-kàu ê oa̍h-tōng. M̄-bat tha̍k Ki-tok-kàu ê chheh, só͘ chai-iáⁿ Ki-tok-kàu ê tō-lí sı̄ tùi goá choan-sim tı̀-chı̀ lâi gián-kiù Eng-kok bûn-ha̍k kap si-bûn-ha̍k. Tùi goá só͘ keng-giām Ki-tok-kàu ê sı̀n-tô͘, thang kóng sè-kài chong-kàu tiong tù-miâ ê tē-ūi sı̄ sio̍k Ki-tok-kàu, in-ūi i ū kám-tōng-la̍t hō͘ lâng hiàn-sin kap phok-ài ê hōng-sū. 
Ki-tok-kàu ū cho͘-chit Soan-tō-hoē tı̄ sè-kài ta̍k só͘-chāi, tı̄ bûn-bêng ê kok-bı̂n kap iá-bân ê peh-sı̀ⁿ ê tiong-kan. Ta̍uh-ta̍uh tú-tio̍h lâng bô tông-chêng, lâng hoán-tùi, húi-pòng, iáu-kú bô siān bô lán, chai ū sím-mı̍h mı̍h thang heng-khí lâng tē-it koân kap tē-it ko-siōng ê phín-sèng. 
Ìn-tō͘ ê kan-khó͘ toā-bı̄n sı̄ in-ūi bô tı̀-sek koh pı̂n-toāⁿ. Soan-kàu-su teh kà m̄-bat jı̄ ê lâng iā sı̄ teh khui-khoah Ki-tok-kàu. In-ūi in bô sioh chı̂ⁿ kap khùi-la̍t oân-chiâⁿ chiah-ê tiōng-iàu ê sū, Ki-tok-kàu teh cheng-ho̍k sè-kài, chiong-lâi ē koh-khah toā sêng-kong. 
Ki-tok-kàu iáu ū chē-chē tio̍h chō-chiâⁿ ê sū. Kau-chiàn iáu-boē hoè-chí. Iâ-so͘ Ki-tok ê chong-kàu, sı̄ pêng-an ông ê chong-kàu, boē hoè-chí kau-chiàn ê sim bē thang kóng sı̄ oân-chiâⁿ i ê chú-chí. 
Ìn-tō͘ chong-kàu-chiá lóng tio̍h sı̍t-hêng khek-kí. In-ūi án-ni, Ki-tok-kàu ê soan-kàu-su chı̄n khek-kí kam-goān chhut-la̍t tı̄ hā-kip kap siū ap-chè--ê ê tiong-kan, bô lia̍h sè-kan ê chhia-hoa sū-chêng chò iàu-kín, i sı̄ hō͘ Ìn-tō͘ lâng chun-kèng poâⁿ-koè ta̍k lâng ê téng-bı̄n.” 

Chiah-ê oē ná siūⁿ, ná chai-iáⁿ, sı̍p-jı̄-kè ê la̍t kin-á-jı̍t bô su Sù-tô͘ hit sı̂-tāi ê la̍t lah.

(Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 531 koàn,1929 nı̂ 6 ge̍h)