Î Sian-siⁿ

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Î Sian-siⁿ Î Jiâu-lí sian-siⁿ, lín bat i mah? Bat i, jı̄-cha̍p it nı̂ chêng lâi Tâi-oân khai-siat Tiong-o̍h, poê-iúⁿ ha̍k-seng. Khí-thâu Tiong-o̍h siat tı̄ Khó͘-chhù, āu-lâi o̍h-lāi ha̍k-seng ê siok-sià beh tó, chiū lâi kiàn-tı̀ chı̍t keng sin Tiong-o̍h tı̄ Sin-lâu lāi. Goán ǹg-bāng i ē thang kú-tn̂g toà Tâi-oân chai-poê Tiong-o̍h ê ha̍k-seng, put-hēng tı̄ káu nı̂ chêng sian-siⁿ-niû phoàⁿ-pı̄ⁿ, bô ha̍p chúi-thó͘, chiū poaⁿ-soá khı̀ Soàⁿ-thâu ê lāi-soaⁿ Gō͘-kiⁿ-phò͘, tiàm hia siat Tiong-o̍h, kà-sı̄ kheh-lâng ê chú-tē. Iā bat thiaⁿ-tio̍h i ū hoān-tio̍h piàn-sūi ê pı̄ⁿ, tı̄ Eng-kok tiau-ióng hō͘ i-seng i-tı̄, chóng-sı̄ bô chiâu-pı̄ hó; nā-sı̄ i thiàⁿ-tio̍h chit tang-pêng ê lâng, só͘-í phoe-miā koh koè-lâi Gō͘-kiⁿ-phò͘ kà ha̍k-seng. Taⁿ Î Sian-siⁿ in hiān-sı̂ án-choáⁿ? Hāi, chin khó-sioh! Tı̄ Tn̂g-soaⁿ koh khí pı̄ⁿ, kàu se-le̍k chiaⁿ goe̍h 7 hō tı̄ Gō͘-kiⁿ-phò͘ koè-óng. I lóng bô gín-ná. Sian-siⁿ-niû toaⁿ-sin toà sè-kan, iū-koh lám sin-miā. Sian-siⁿ ê bı̄n taⁿ bô thang koh khoàⁿ-tio̍h! Chá tı̄ Tâi-oân chı̄n-tiong chò kang, chin gâu chai-poê chèng siàu-liân lâng, khui-thiah hok-im ke̍k-kı̂ bêng-láng, khoán-thāi pa̍t-lâng choân-sim thiàⁿ-thàng. Sian-siⁿ sui-jiân bô tı̄ Tâi-oân, nā-sı̄ i só͘ chò ê kang iáu lâu tı̄ Tâi-oân, sian-siⁿ sui-jiân lı̄-khui sè-kan, nā-sı̄ i só͘ kiâⁿ ê hó iáu teh lı̄-ek lâng, só͘-í bē kı̀m-tit tio̍h siá kúi-jı̄ chiūⁿ-pò lâi siàu-liām. Bāng khoàⁿ pò ê lâng thè sian-siⁿ-niû kı̂-tó, hō͘ i khò Chú lâi siū an-ùi. Lán Pē ê chhù chheng-khı̀ êng-kng, Bô choē, bô pēⁿ, bô sí, Bô koh lı̄-pia̍t hok-khı̀ chiâu-chn̂g, Éng-oán o-ló hoaⁿ-hí.

(Tâi-oân-hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 239 koàn,1905 nı̂ 2 ge̍h)