228 Sēng-nō͘ ê Khêng-hoe

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Âng, o͘-tò͘ ê âng 
Thè-sek ê hoeh
Kóng-chhut goán pi-chêng ê sin-sè 228 chhim-keⁿ
Tâi-oân-lâng nā ū keh
Chiū ē khoàⁿ-tio̍h in
Sûi iām to̍h lian ê hêng-thé
Pe̍h, chhang-chhang ê pe̍h
Hiàn-siōng goán, kiaⁿ-hiâⁿ ke̍k-tō͘
Sò͘-pān sûn-kiat ê bô-ko͘ 228 chhim-keⁿ
Tâi-oân-sim bô hâm-hô͘
Chiū ē kám-siū tio̍h in
Sûi lâi to̍h khı̀ ê kha-pō͘
Phang, bô bı̄ ê chheng-phang
Tı̄ iā-poàⁿ sù-chhù phiau-sûn
Bē hù phı̄ⁿ chiū siau-sàn
Goán ê oan-hûn 228 chhim-keⁿ
Tâi-oân-chêng nā iáu sûn
Chiū ē phı̄ⁿ-tio̍h in
Sûi phû to̍h tı̂m ê chheng-chhun Ta̍k-nı̂ 228 chhim-keⁿ
Tâi-oân-bang8 nā boē thoè
Lín chiū ē thiaⁿ-tio̍h goán
Sûi seⁿ to̍h sí ê siaⁿ-soeh Siaⁿ-soeh, hoe khui ná lûi
Po̍k-chà lia̍t-khui ê ian-hoé
Sùn-kan, in siā-chhut chı̍t lúi koè chı̍t lúi
Sēng-nō͘ ê khêng-hoe