7 m̄-chiâⁿ 7

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Jı̍t-pún-á sı̂-tāi, ū chı̂ⁿ ê cha-po͘-lâng chhoā sam-chhe sù-chhiap sı̄ chin sù-siông ê tāi-chı̀. Lo̍k-káng ê Ông-á-sià mā kāng-khoán, 40 goā-hoè--a, tû-liáu toā-bó͘ í-goā, iáu-koh chhoā 1-ê iau-kiau ê ko͘-niû-á chò sè-ı̂. Bái tio̍h bái tı̄ in bó͘ sı̄ chhut-miâ ê toā chhò͘-tháng, “Kam-goān taⁿ-chhang bē-chhài, mā boē-giàn kap lâng kong-ke ang-sài”, khoàⁿ-tio̍h Ông-á-sià kui-jı̍t chham hit-ê hô͘-lı̂-chiaⁿ noà chò-hoé, I lú siūⁿ lú khı̀, tō cháu-khı̀ pó-chèng hia tâu, chhiáⁿ pó-chèng thè I chú-chhı̂ kong-tō. Pó-chèng khoàn I khoàⁿ khah khui--leh, mài siuⁿ kè-kàu. Koh kā Ông-á-sià kiò--lâi, kui-tēng I 10-kang lāi-té, 7-kang tio̍h-ài toà-tiàm toā-bó͘ hia, nā beh khı̀ sè-ı̂-á hia, kan-taⁿ ē-sái 3-kang niā-niā! Toā-bó͘ thiaⁿ-tio̍h pó-chèng án-ne pâi-pí, sûi-jiân ia bô chin boán-ı̀, m̄-koh mā bô khah hó ê pān-hoat, chí-hó bián-kióng lâi tap-èng--a. Chū hit-kang liáu-āu, Ông-á-sià chin-chiàⁿ lóng chiàu pó-chèng ê iok-sok khı̀ chò, tāi-chı̀ ná chhiūⁿ chin sūn-sı̄ ê khoán. Ná chai-iáⁿ keng-koè to bô 2-kò-goe̍h--leh, toā-bó͘ iū-koh cháu-khı̀ tâu pó-chèng--a! Khoàⁿ-tio̍h Ông-á-sià in toā-bó͘, pó-chèng bı̄n-á pı̀ⁿ-pı̀ⁿ, kháu-khı̀ bô-thang kah goā-hó, toā-siaⁿ tō kā kóng: “Taⁿ, m̄-sı̄ lóng kā lín chhiâu hó-sè--a, lín ang 10-kang lāi-té ū 7-kang tńg-khı̀ kap lí khùn, án-ne lí káⁿ iáu bô-kàu khùi, iáu boē boán-chiok?” “Pó-chèng--a, m̄-sı̄ án-ne--lah!” “A̍h bô, tàu-té sı̄ án-choáⁿ?” Pó-chèng jı̄n-chin beh kā mn̄g 1-ê siông-sè. “Soah m̄ chai-iáⁿ hit-ê cha-bó͘ in sı̄ “3, chiâⁿ 3”, goán sı̄ “7, m̄-chiâⁿ 7”. ” (Chù 1): 3, chiâⁿ 3: Tio̍h-sı̄ kóng 3-kang sı̄ chiàu khí-kang ê 3-kang, ū chhin-chhiūⁿ 1-ê khoán ê 3-kang, m̄-sı̄ chhı̀n-chhı̀n chhái-chhái èng-hù koè--khı̀, bô-iáⁿ bô-chiah, hau-siâu ê 3-kang. (Chù 2): Chiâⁿ lâng: ū chhin-chhiūⁿ lâng, kap lâng ū pí-phēng. m̄-chiâⁿ-lâng: bô 1-ê lâng ê khoán, hoat-io̍k put-liông, he̍k-chiá sı̄ mē 1-ê lâng phín-hēng chiâⁿ bái.