A-kong bé--ê

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋

Sun--ê í-keng 2-hoè-poàⁿ, chiâⁿ gâu o̍h-oē koh chiâⁿ-ài sńg chū-tōng-chhia. Kui tè phòng-í toh-téng lóng-sı̄ chhia, ū kiō-chhia, tho͘-lá-khuh, o͘-tó͘-bái, 20 goā tâi toā-toā-sè-sè ê chhia, sı̄ siáⁿ lâng bé hō͘--I-ê, I lóng kı̀ kah chheng-chheng chhó-chhó. Téng-koh-goe̍h, goá bé 1 tâi thoa-chhia hō͘--i, thoa-chhia chài 9-chiah sè-pang chhia, I chiâⁿ kah-ı̀, liam-mi kā chhia sái--khí-lı̀, liam-mi koh kā chhia sái--lo̍h-lâi, sı̍t-chāi hó-sńg. “A-Kiâu, chit-tâi thoa-chhia chiâ bé--ê?” “A-kong!” “A̍h chit-tâi kiō-chhia chiâ bé--ê?” “A-má bé--ê !” Téng lé-pài-la̍k gún sái-chhia chhut-khı̀ chhit-thô, tı̄ ko-sok lō͘-téng khoàⁿ-tio̍h 1 tâi thoa-chhia cháu--koè. “A-Kiâu, A-Kiâu, koáⁿ-kín khoàⁿ, hia ū 1 tâi thoa-chhia--ō͘.” A-má iōng chhiú kí hit-pang toā-pang chhia. “A-kong bé--ê !” A-Kiâu sûi-sı̂ kā A-má ı̀n-oē.