A-lân 02

Ùi Wiki Tô·-su-kóan
跳至導覽 跳至搜尋
 Tán-thāi hòng-pńg ê jı̍t-chí, A-lân kā chhù--nih tàu choh-chhân; Ka-bûn tı̄ chı̍t keng ka-pi-tiàm chò part-time; Siù-bí tńg-khı̀ Widi pō͘-lo̍k, kap chı̍t-koá chhut-goā tha̍k-chheh pàng-ká tńg--lâi ê siàu-liân-lâng, chhoā pō͘-lo̍k lāi-té ê gín-á tha̍k-chheh. Lâng kóng ê “āu-soaⁿ” chiah-ê pō͘-lo̍k, chu-goân kap chu-sı̀n iáu sı̄ kap to͘-chhı̄ bē pí--tit, pō͘-lo̍k lāi-té ı̀-sek tio̍h chit ê būn-tê jú lâi jú giâm-tiōng, tō chio pō͘-lo̍k lāi-té ê siàu-liân--ê, lı̄-iōng joa̍h--lâng kap koâⁿ--lâng ha̍k-hāu pàng-ká ê sı̂-kan, siat-kè chı̍t-koá oa̍h-tāng, kà gín-á tha̍k-chheh, o̍h tiān-náu. In saⁿ ê mā put-sı̂ chio--leh khı̀ khoàⁿ tiān-iáⁿ, se̍h-ke. A-sáu kāng-khoán ta̍k kang toè Hok-peh--á chhut-hái lia̍h-hı̂. 
 Teh thiam chı̀-goān ê sı̂, A-lân bô beh chiàu in lāu-pē ê ı̀-sù, nn̄g ê lâng soah khí chhiong-tu̍t, lō͘-boé A-lân kā ka-tı̄ koaiⁿ tı̄ pâng-keng lāi-té, ùi siōng hn̄g ê ha̍k-hāu khai-sí thiam, thiam hó tō sûi kā toaⁿ-á kau--chhut-khı̀, in lāu-pē chai-iáⁿ liáu-āu, kā A-lân mē kah kiōng beh chhàu-thâu. Boé--á, A-lân khó-tiâu Tâi-pak Tāi-ha̍k, Siù-bí ū-iáⁿ tiâu Hoa-lian Su-ı̄ⁿ, A-sáu tı̄ Tang-hoâ Tāi-ha̍k, Ka-bûn tio̍h Goân-tı̀ Tāi-ha̍k. 
 Lé-pài tiong-tàu, A-lân Siù-bí Ka-bûn saⁿ ê lâng iok tı̄ Ka-bûn chò part-time hit keng ka-pi-tiàm. 
 “Lín nn̄g ê lóng cháu kah hiah hn̄g--tio̍h, chhun goá chı̍t ê lâng lâu tı̄ Hoa-lian, ū-kàu bô ı̀-sù--ê.” Siù-bí chiâⁿ m̄-kam i ê chí-moē-á-phoāⁿ beh lı̄-khui Hoa-lian khı̀ goā koān-chhı̄ tha̍k tāi-ha̍k. 
 “Tō m̄-sı̄ bô beh koh tńg--lâi-a, nā pàng-ká tō ē-sái koh kı̀ⁿ-bı̄n--a, lí mā ē-sái lâi chhoē--goán-a, sı̄ kóng goá tio̍h-ài khı̀ chhoē khoàⁿ ū part-time ê sit-thâu--bô, su-lı̍p ê ha̍k-hùi ū-kàu kùi--ê, bē-su sı̄ iōng chhiúⁿ--ê, kiaⁿ--sí-lâng.” Ka-bûn it-hiòng khah lo̍k-koan, chit-má i khó-tio̍h su-lı̍p ê ha̍k-hāu, chhù--nih ê keng-chè ap-le̍k koh jú toā--a, chóng--sı̄ i jı̄n-ûi ū ha̍k-hāu thang tha̍k tō ē-tàng thau-chhiò--a, koh lâi tō-sı̄ hoat-hui i『打工女王』ê kong-le̍k, thàn koá seng-oa̍h-hùi.『打工女王』sı̄ tông-o̍h kā i hō--ê, Ka-bûn ùi ko-it tō khai-sí chhoē part-time chò--a, sı̄ ko-saⁿ hit toāⁿ sı̂-kan in lāu-pē m̄-chún chiah bô chò--ê. 
 “Tio̍h ā, goán a̍h m̄-sı̄ bē tńg--lâi-a, koh-chài kóng, goá ē-tàng lı̄ chhù hn̄g-hn̄g siōng hó, khah bián kui kang teh kap goán chhù--nih ê lâng oan-ke.” A-lân kā i thiam chı̀-goān hit toāⁿ kò͘-sū kóng hō͘ Siù-bí hām Ka-bûn thiaⁿ. A-lân oan-na kı̂-thāi koh lâi ê tāi-ha̍k seng-oa̍h, oan-na m̄-kam tio̍h lı̄-khui chiah-nı̄ súi ê kò͘-hiong kap i ê pêng-iú. 
 # Tāi-ha̍k seng-oa̍h 
 Lâng kóng tāi-ha̍k sı̄ hō͘ lí sńg sı̀ tang, A-lân khak-sı̍t ū chit-lō kám-siū, koh thiat-té chip-hêng. Khai-ha̍k kàu taⁿ bô chı̍t goe̍h-jı̍t, A-lân tō kap toà kāng sok-siā pâng-keng ê pêng-iú tàu-tı̄n kah chiok ba̍h ā, tı̄ in hit pan mā kau-tio̍h chiâⁿ chē mà-chih ê tông-o̍h. Chı̍t ha̍k-kı̂ lo̍h--lâi, m̄-tāⁿ kap pêng-iú kā toā Tâi-pak tē-khu sńg kah beh péng--koè, koh hông hong chò『翹課女王』. 
 Chit kang, A-lân kap kāng pâng ê A-phiah, Bí-lêng hām Ngá-hūi teh chia̍h ha̍k-tiúⁿ sàng--lâi ê『期中考貢品』, ná khai-káng ná khoàⁿ-chheh. In ta̍k-pái to sái chiⁿ kha-chhng--a chiah beh pàng, phó͘-thong sı̂-á khò bô teh siōng, chheh bô teh tha̍k, tán kàu beh khó-chhı̀--a, chiah thàu-mê bô khùn chò pit-kı̀, mā put-sı̂ chı̍t káng--lo̍h-khı̀ tō kóng beh kui mê, kiat-kó sı̄ chheh bô tha̍k liáu, mā bô khùn--tio̍h, koè tńg kang tō ē thiaⁿ-tio̍h in sı̀ ê tı̄ hia ai--a. 
 『隔壁房的阿芳上禮拜又回家了, 真誇張, 幾乎每個禮拜都回家.』Bí-lêng ùi goā-kháu thı̂n-tê jı̍p--lâi teh kóng, khoàⁿ--lâi it-tēng koh oat khı̀ keh-piah pâng lā-le--a. 
 『拜託, 我住那麼近都沒像她這樣了, 再說她是住台中耶.』A-phiah sı̄ Tâi-pak-lâng, chı̍t goe̍h-jı̍t chiah tńg chhù chı̍t pái, i siūⁿ bô A-hong nah ē hiah chia̍p tńg chhù. 
 『難怪林貞她們都跟我說阿芳怪怪的, 是不是適應不良啊?』Lı̂m Cheng sı̄ keh-piah pâng--ê, ū chı̍t pái A-lân kap i khai-káng ê sı̂ thiaⁿ i kóng--tio̍h-ê. 
 『好了啦! 剛才妳們不是還在叫說書讀不完了, 快K書吧!』Ngá-hūi bı̂n-á-chài beh khó pit-siu-khò, hoān-ûi koh sı̄ siōng chē ê chı̍t kho. 
 『反正到時候我必修能all pass就很滿足了.』A-lân tùi khó-chhı̀ sêng-chek it-tı̍t chiâⁿ khoàⁿ ē khui. 
 『對啊! 像我們班有1個人, 每節課必上, 筆記做的多仔細啊! 卻在那邊喊說擔心被當, 如果她被當, 那我們不就直接被退學了, 真的很受不了她!』A-phiah í-keng chai-iáⁿ ka-tı̄ ū chı̍t kho bô ha̍p-keh--a, tùi hit chióng lâng koh jú tòng bē tiâu. 
 A-lân, A-phiah, Bí-lêng kap Ngá-hūi sı̀ ê lâng lóng tha̍k bô kāng hē. Chit sı̀ ê lâng kan-taⁿ A-phiah sı̄ chāi-tē ê Tâi-pak-lâng, Bí-lêng sı̄ Thô-hn̂g-lâng, Ngá-hūi sı̄ Tâi-lâm-lâng, sui-bóng in lóng sı̄ Hō-ló-lâng, m̄-koh khoân-kéng kap khı̀-hun ê koan-hē, in iáu sı̄ khah chia̍p kóng Hoâ-gí. 
 “Ngá-hūi, ài goá thè lí chò『小抄』--bô?” A-lân khoàⁿ Ngá-hūi tha̍k kah kan-khó͘-chē-koah, án-ne kā mn̄g. 
 “Bián--lah, goá khoàⁿ beh soah--a.” Ngá-hūi chin phı̀ⁿ-siùⁿ chok-pè, sui-bóng i mā jı̄n-ûi khó-chhı̀ chiâⁿ bô ı̀-sù, m̄-koh kı̀-jiân beh khó, tio̍h-ài khò ka-tı̄ ê sı̍t-le̍k. 
 『我們班的男生都已經把小抄做好分給大家了耶! 不用白不用, 幹嘛那麼“keng”, 尤其是我們班那個豬頭老師的課, 上課只會照書念, 以為我們是白痴喔! 要看書我們自己看就好了, 還要他來上課幹嘛?』Bí-lêng kóng kah khı̀-phut-phut, nā kóng-tio̍h tāi-ha̍k kap ko-tiong ū siáⁿ-mih bô kâng, tû-khı̀ bô éng-koè ê tha̍k-chheh ap-le̍k, siōng toā ê chha-pia̍t tō-sı̄ tāi-ha̍k ê kàu-siū bô ko-tiong ê lāu-su hiah jı̄n-chin teh siōng-khò, Bí-lêng piān-nā kóng-tio̍h che, tō kui-pak-tó͘-hoé, tiāⁿ the̍h i ko-tiong tú--tio̍h ê lāu-su kap chit-má in hē--nih ê kàu-siū sio pí-phēng. 
 A-phiah soà Bí-lêng ê oē kè-sio̍k kóng--lo̍h-khı̀:『像我們班的國文老師, 根本就老的可以退休了, 還在那邊叫我們背那些唐詩宋詞, 背那些又不能當飯吃, 更何況考試能考個屁東西喔! 又不能考出我們的實力跟理解力, 只要死背就能拿高分, 叫我們交報告還比較實際.』 
 “Chhiūⁿ goán, koh ài thiaⁿ hiah-ê ti-thâu chhàu-toāⁿ kóng i ūi-tio̍h Tâi-oân siā-hoē ê bı̂n-chú kap chū-iû, joā chhiong tú joā chhiong, phiàn kúi teh bē chia̍h chúi, chhiong--ê chá tō hông lia̍h khı̀ koaiⁿ--a, koh ū châi-tiāu tı̄ chia teh chò kàu-siū?” Ngá-hūi mā toè leh chhoh. 
 『你們還好啦! 像我可是要讀這些東西讀4年耶!』A-phiah kóng--ê hiah-ê, A-lân siōng chai-iáⁿ khó͘: “Siáng chai-iáⁿ goân-lâi Tiong-bûn-hē tō-sı̄ ài tha̍k chiah-ê sí-lâng kut-thâu.”『秦始皇那時候幹嘛不把書都燒掉?』 
 Hit-chūn tùi tāi-ha̍k beh tha̍k siáⁿ-mih, bı̄-lâi ū siáⁿ-mih àn-sǹg, A-lân lóng m̄-bat jı̄n-chin siūⁿ--koè, siong--ê i bô chhù-bı̄, hoat-lu̍t chèng-tı̄ i koh bô châi-tiāu, boé-chhiú lāu-su khoàⁿ i gí-bûn sêng-chek bē-bái, kiàn-gı̄ i khı̀ tha̍k Tiong-bûn-hē, i tùi Tiong-bûn-hē sı̄ tha̍k siáⁿ, bı̄-lâi ū siáⁿ-mih chhut-lō͘ mā sa bô cháng, tō án-ne kiâⁿ chı̍t pō͘ sǹg chı̍t pō͘, siong-tùi chheng-chhó ka-tı̄ bı̄-lâi beh chhòng siáⁿ ê Siù-bí sūn-lı̄ khó-tiâu Su-ı̄ⁿ, i kám-kak chiok him-siān koh poè-ho̍k. 
 Siù-bí kap A-sáu iû-goân toà tı̄ chhù--nih, ta̍k kang khiâ o͘-tó͘-bái siōng-khò. Lâng kóng bô toà-hāu, kap tông-o̍h ê kám-chêng tō khah bē hiah mà-chih, m̄-koh Siù-bí bô chit ê būn-tê, i m̄-tāⁿ ta̍k kang tı̄ ha̍k-hāu hong-so kàu chiok oàⁿ chiah tńg chhù, koh chham-ka put-chí-á chē siā-thoân, kı̂-tiong “Pō͘-lo̍k-siā” sǹg sı̄ i ê tiōng-sim. Hoa-lian Su-ı̄ⁿ ê ha̍k-seng ē-sái kóng 80~90% lóng lâm-pō͘-lâng, te̍k-pia̍t sı̄ Tâi-lâm-lâng siōng chē, tian-tò Hoa-lian chāi-tē--ê chı̍t pan chhoē bô kúi ê, sui-bóng Siù-bí kap chiah-ê tông-o̍h hó tàu-tı̄n, m̄-koh tı̄ “Pō͘-lo̍k-siā” ū chē-chē goân-chū-bı̂n kok cho̍k-kûn ê pêng-iú, tong-jiân mā kui kang khut tı̄ siā-thoân. 
 Ka-bûn ū-iáⁿ sı̀-kè ba̍uh part-time, m̄-tāⁿ tı̄ ha̍k-hāu ê tô͘-su-koán chò kang-tho̍k-seng, koh tı̄ goā-kháu chı̍t keng âng-tê-tiàm teh tàu-saⁿ-kāng, i bô chham-ka siā-thoân, i jı̄n-ûi hit-koá ē chham-ka siā-thoân ê lâng sı̄ kap i bô kāng sè-kài--ê, bián chhoē khang-khoè chò, bián ka-tı̄ thàn só͘-hùi, tong-jiân ū hit ê êng-kang thang chham-ka siā-thoân. 
 A-lân tı̄ ha̍k-hāu mā ū chham-ka『山服社』, sı̄ thiaⁿ kóng lāi-té ū chı̍t ê goân-chū-bı̂n ha̍k-tiúⁿ seⁿ kah chiok ian-tâu--ê, A-lân chiah cháu khı̀ jı̍p-siā--ê.『山服社』ê siā-oân bô choân sı̄ goân-chū-bı̂n, ū chı̍t-poàⁿ khah ke sı̄ cha-bó͘--ê, lóng sı̄ thiaⁿ-tio̍h hong-siaⁿ lâi--ê, thâu chı̍t pái siā-thoân oa̍h-tāng, ta̍k-ê kan-taⁿ thiaⁿ hit ê Komod ha̍k-tiúⁿ chhiùⁿ-koa, tō pá koh chùi--a. 
 Ū chı̍t pái A-lân kap A-mûi hām Bûn-eng beh siōng-khò ê sı̂, tı̄ kàu-sek goā-kháu tn̄g-tio̍h Komod, A-mûi hām Bûn-eng kā A-lân sak khı̀ kap i kóng-oē. 
 『學長, 你也要上課啊?』A-lân kiâⁿ oá Komod piⁿ--á. 
 『嗯! 對了, 上一次的社團活動妳怎麼沒來? 好多人都沒來耶!』 
 『還不都是碰到期中考, 總要臨時抱抱佛腳吧!』A-lân kek chı̍t ê sái-bı̄n. 
 『那這個禮拜記得要來喔! 要說出隊的事, 妳會參加吧?』 
 『我? 當然會啦! 怎麼可以不參加呢? 學長, 你在隔壁上課啊?』 
 『對啊, 我先進教室了, bye.』 
 “Eh, lín kám ū thiaⁿ--tio̍h? I tı̄ keh-piah siōng-khò neh, koh chai-iáⁿ goá téng lé-pài bô khı̀ siā-thoân......Komod chin-chiàⁿ ū-kàu ian-tâu--ê.” A-lân koh teh siūⁿ thâu-tú-á kap Komod ê tùi-oē. 
 “Khoàⁿ lí sóng kah án-ne.” Bûn-eng khoàⁿ kàu-siū í-keng kiâⁿ jı̍p-khı̀ kàu-sek--a, giú in nn̄g ê ná kiâⁿ ná kóng:『以後上蘇老頭的課時, 妳就可以遇到他了.』 
 『那也要妳有來上課才行.』A-mûi thê-chhéⁿ A-lân, chit chiat khò A-lân í-keng chiok kú bô lâi siōng--a. 
 『會啦! 會啦! 以後我每節課必上, 大好機會我怎麼會放過哩!』 
 Pài la̍k kap lé-pài nn̄g kang,『山服社』tı̄ hū-kı̄n ê kok-hāu-á pān iâⁿ-tūi, siat-kè chı̍t-koá『大地遊戲』hō͘ gín-á sńg, chit khoán hêng-sek ê oa̍h-tāng『山服社』ta̍k ha̍k-kı̂ siōng bô ē pān chı̍t pái, ha̍k-hāu nā chhoē ū hó-sè, kı̂-thaⁿ ê tāi-chı̀ lóng chiâⁿ kán-tan pān, koh hiān khoàⁿ ē tio̍h hāu-kó. A-lân tı̄ chit nn̄g kang ê oa̍h-tāng--nih, kap siā-thoân ê lāu-lâng koh jú se̍k--a, mā ū lâng chio i āu ha̍k-kı̂ chò-hoé lâi keng-êng siā-thoân, lūn-chin kóng, siā-thoân mā sı̄ teh thàn chit kái ê ki-hoē, chhoē khoàⁿ ū lâng thang chiap--bô? Nā-sı̄ ē chò-hoé chham-ka chhut-tūi--ê, piáu-hiān koh bē-bái, it-poaⁿ lóng ē hông giú jı̍p-khı̀ hoāⁿ chı̍t ê ūi. 
 Tong-jiân A-lân mā lı̄-iōng chit ê ki-hoē, kap Komod kóng chiâⁿ chē. Tı̄ siōng boé-á àm ê àm-hoē--nih, ta̍k-ê lûn-liû piáu-ián, oāⁿ Komod chhiùⁿ-koa ê sı̂, tâi-á-kha ê ba̍k-sı̂n lóng tèng tı̄ i seng-khu téng, siā-thoân lāi-té chı̍t ê lāu-lâng kā A-lân kóng:『很好聽吧! 這些都是他寫給他女朋友的歌喔!』Lāu-lâng kè-sio̍k kóng Komod kap in cha-bó͘ pêng-iú ê kò͘-sū, hun-soàⁿ tı̄ nn̄g ê só͘-chāi, cha-bó͘ pêng-iú tı̄ kò͘-hiong teh tán--i, Komod ta̍k goe̍h-jı̍t lóng ē siá chı̍t tiâu koa chhiùⁿ hō͘ in cha-bó͘ pêng-iú thiaⁿ......, chiah-ê A-lân bô siáⁿ thiaⁿ--jı̍p-khı̀, kan-taⁿ sim-lāi it-tı̍t teh siūⁿ kóng: “Oah, chiah-nı̄ phah-sńg, i ū cha-bó͘ pêng-iú--a, bô-chhái, ū-kàu bô-chhái--ê......” Ta̍k-ê chai-iáⁿ Komod sí-hoē ê siau-sit liáu-āu, phó͘-thong sı̂-á ûi tı̄ Komod seng-khu piⁿ ê hô͘-sı̂n báng-á tō khah hán-tit khoàⁿ--tio̍h-a. 
 Tē jı̄ tang, ha̍k-hāu sin sok-siā khí hó ê koan-hē, toà-hāu ê lâng ài têng thiu sok-siā, A-lân kap chò-hoé toà chı̍t tang ê A-phiah, Bí-lêng, Ngá-hūi, ná àn-sǹg koh lâi tàu-tı̄n toà ê seng-oa̍h, ná hoân-ló bô hoat-tō͘ thiu-tio̍h kāng chı̍t tòng, sı̀ ê lâng bô khò ê sı̂, tō chio--leh sı̀-kè pài-pài, khoàⁿ ū hoat-tō͘ pó-pı̀ in koh toà chò-hoé--bô? Lō͘-boé to̍k-to̍k A-lân thiu-tio̍h pa̍t-tòng, A-phiah in saⁿ ê lâng lóng thiu-tio̍h pún-té toà hit tòng, chai-iáⁿ kiat-kó ê sı̂, A-lân kiōng beh khàu--chhut-lâi. 
 Poaⁿ koè lēng-goā chı̍t tòng sok-siā liáu-āu, A-lân kap kāng pan ê tông-o̍h toà chò-hoé, m̄-koh kiâⁿ khah oá ê A-mûi hām Bûn-eng in lóng toà tı̄ lēng-goā hit thâu. Tāi-ha̍k jı̄-nı̂, kāng chı̍t pan lāi-té í-keng bô chhiūⁿ thâu chı̍t tang ta̍k-ê lóng sńg chò-hoé, kāng sèng-keh, sio-kāng chhù-bı̄ ê lâng chiâⁿ-chò chı̍t koah. A-lân kap A-mûi in gō͘ ê cha-bó͘ gín-á, koh ū kúi ê cha-po͘--ê sǹg kāng chı̍t koah--ê, siōng-khò chē sio-oá, hā-khò tō chò-hoé chia̍h-pn̄g, chhit-thô, koh chhiâng-chāi sio-chio khı̀『夜遊』, chhiùⁿ KTV. Bô joā kú, A-lân tō bô koh tńg-khı̀ ka-tı̄ ê sok-siā khùn, tı̍t-chiap khùn tı̄ A-mûi, Bûn-eng, Chhiu-kiok hām Chēng-gı̂ in ê pâng-keng lāi-té. 
 『又在跟“上帝”聊天啊?』A-lân ùi siā-thoân tńg--lâi, tō khoàⁿ A-mûi khut tı̄ tiān-náu thâu-chêng. “Siōng-tè” sı̄ A-mûi tı̄ BBS se̍k-sāi--ê, thàu-koè BBS í-keng khai-káng poàⁿ-tang--a, iáu m̄-bat kı̀ⁿ koè bı̄n, gâu tāng kám-chêng ê A-mûi tùi Siōng-tè put-chí-á siáu. 
 『嗯! 上帝說嘉凱要安排我跟他見面, 妳們覺得怎麼樣?』A-mûi mn̄g A-lân in ê ı̀-kiàn. Ka-khái sı̄ A-mûi ê『學伴』, kap Siōng-tè ū se̍k-sāi. Tı̄ tāi-ha̍k lāi-té, bô kāng ha̍k-hāu ê ha̍k-seng ē sio-chio chò『學伴』, sǹg sı̄ liân-gı̂ ê chı̍t chióng, Ka-khái in pan kap A-lân in pan tō-sı̄『學伴關係』. 
 『算了吧! 幹嘛那麼認真, 不是聽說很多網友一見面就不再聯絡的嗎?』A-lân thâu chı̍t ê hoán-tùi, i jı̄n-ûi A-mûi siuⁿ thian-chin, sió-soat khoàⁿ siuⁿ chē--khı̀-a. 
 A-mûi hoán-po̍k kóng:『不過嘉凱認識他啊! 嘉凱也跟我說他人不錯啊!』 
 『嘉凱跟他比較熟還是跟妳比較熟? 他當然會幫他朋友說話啊!』A-lân iáu sı̄ kiông-lia̍t piáu-sı̄ hoán-tùi. 
 『那妳呢? 妳自己想跟他見面嗎?』Bûn-eng thiàu chhut-lâi kóng, bô, hō͘ A-lân koh kóng--lo̍h-khı̀, in hoān-sè ē oan-ke. 
 『我也不知道, 是蠻想見面的啦! 不過又怕到時候見面會......, 就是不知道要不要答應才會問妳們啊!』 
 『我覺得見個面也好啊! 如果他是那種見了面就不再聯絡的人, 那就別再聯絡了, 如果不是, 剛好可以交個朋友.』Chhiu-kiok thê-kiong kiàn-gı̄, i chai-iáⁿ A-mûi sim-lāi chiâⁿ siūⁿ beh kap Siōng-tè kı̀ⁿ-bı̄n. 
 Chēng-gı̂ pó͘-chhiong kóng:『如果真的要見面, 還是我們陪妳去比較好, 以防萬一.』Ū lâng poê-phoāⁿ iáu sı̄ khah thò-tòng. 
 (TGB Thong-sı̀n tē 64 kı̂, 2005 nı̂ 1 goe̍h)